Titta

UR Samtiden - Varning för ras

UR Samtiden - Varning för ras

Om UR Samtiden - Varning för ras

I Sverige, ett land som gärna ser sig som antirasistiskt, är begreppet ras ett närmast förbjudet begrepp. Men självbilden och verkligheten stämmer inte överens. Under två dagar samtalar forskare och debattörer om hur ras och vithet hjälper till att forma klyftor i samhället. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Till första programmet

UR Samtiden - Varning för ras: Fixerad på vithetDela
 1. Jag ska tala om vit femininitet
  i relation till-

 2. -vad jag kallar kosmopolitiskt
  eller transnationellt helande-

 3. -och de nutida rasifierade
  följderna därav.

 4. Men innan jag kommer till det
  vill jag ägna några minuter-

 5. -åt det akademiska fältet
  vithetsstudier-

 6. -eftersom det kan vara obekant
  för en del i publiken.

 7. Jag ber er som känner till kritiska
  vithetsstudier att ha tålamod-

 8. -medan jag gör en kort presentation
  av grunderna inom området.

 9. Studiet av vithet i vardagen,
  till skillnad från tydligare former-

 10. -som exempelvis vit militans
  eller extrema hatgrupper-

 11. -har varit etablerad i nordatlantiska
  länder sen slutet av 1980-talet.

 12. Då publicerade filmvetaren Richard
  Dyer sin inflytelserika essä "White".

 13. Feministen Peggy McIntosh
  skrev också en inflytelserik artikel:

 14. "White privilege, male privilege".

 15. Grundidén som lades fram i
  dessa arbeten var att studier om ras-

 16. -dittills huvudsakligen
  hade handlat om icke-vita.

 17. Sällan hade man studerat-

 18. -hur vithet konstrueras som en norm
  i samhällen med vit dominans-

 19. -jämfört med vilken
  alla andra ses som avvikande.

 20. Jag citerar de berömda orden
  ur Richard Dyers artikel:

 21. "Att så ensidigt betrakta
  icke-dominanta grupper"-

 22. -"har förstärkt uppfattningen om"-

 23. -"att dessa grupper
  är underliga och annorlunda"-

 24. -"och att de avviker från normen.
  Under tiden har normen fortlevt"-

 25. -"som om den vore det naturliga,
  oundvikliga och normala."

 26. Målet var att avnaturalisera vithet-

 27. -alltså avslöja den konstruerade
  naturen hos de vardagliga beteenden-

 28. -genom vilket vithet får en normativ
  funktion och i alla sammanhang-

 29. -etablerar sin sociala, politiska,
  ekonomiska och kulturella hegemoni.

 30. Jag syftar förstås på
  nationer med vit dominans.

 31. Forskningen var viktig eftersom den
  inte bara granskade andra folkslag-

 32. -utan även den vita normen
  i samhällen med vit dominans-

 33. -för att visa hur vithet
  som system och struktur-

 34. -konstruerar sig som nåt givet,
  normalt och universellt-

 35. -alltså så som det ska vara.

 36. Därigenom skyddar den sig
  mot granskning och kritik.

 37. Vithetsstudier hävdade att vithetens
  attribut inte alls är naturliga.

 38. De är alla konstruerade
  och återfinns i maktrelationer-

 39. -som gör vitheten osynlig.
  Detta gör det svårt för vita-

 40. -och även i mindre utsträckning
  för icke-vita att se hur den utövas.

 41. Detta var startskottet-

 42. -som Richard Dyer beskrev med orden
  "att göra vithet främmande".

 43. Den feministiska forskaren Ruth
  Frankenberg bör även nämnas här.

 44. Sen 90-talet har forskningen
  om vithet ökat explosionsartat-

 45. -inom alla möjliga discipliner.

 46. Man talar redan om olika vågor
  av vithetsstudier.

 47. Man bör betona
  att med begreppet "vithet"-

 48. -avses inte främst
  enskilda vita individer-

 49. -utan snarare en sammansättning
  av betydelser och maktrelationer-

 50. -genom vilken vita socialiseras
  och produceras som "vita".

 51. "Vithet",
  till skillnad från "vita människor"-

 52. -avser större, strukturella frågor
  som producerar och socialiserar-

 53. -vita och ofta icke-vita människor
  till vithet.

 54. Därvid tilldelar man en mängd
  positioner och betydelser-

 55. -till alla som faller utanför de vita
  heteropatriarkala relationer-

 56. -som utgör
  den dominanta etniska normen-

 57. -i moderna västerländska nationer.

 58. Låt mig kort berätta om mitt eget
  arbete inom vithetsstudier.

 59. Jag argumenterar att vithet måste
  ses som ett transnationellt fenomen.

 60. Jag skiljer mellan begreppen
  transnationell och internationell.

 61. Mycket av det arbete som görs
  om vithet utgår från nationen-

 62. -och få försök görs-

 63. -att undersöka vithet i förhållande
  till frågor om transnationalism-

 64. -och hur vithet skapas och omskapas
  genom transnationella relationer-

 65. -även i en nationell kontext.

 66. Jag hävdar att ras inte är
  en nationalistisk konstruktion-

 67. -men att vi betraktar den som sådan-

 68. -så länge vår syn på ras
  håller sig inom nationens gränser.

 69. Rasrelationer inom en nation präglas,
  infiltreras, byggs upp och rivs ner-

 70. -av globala ojämlikheter och flöden-

 71. -oavsett om vi väljer
  att erkänna det eller inte.

 72. Jag citerar från min artikel 2011-

 73. -i tidskriften Critical Studies
  in Media Communication:

 74. "Då vithet skapas i sammanhang
  och dagens nationella kontexter"-

 75. -"formas av och i sin tur formar
  transnationella relationer"-

 76. -"bör transnationella kopplingar i
  skapandet av vithet inte ignoreras."

 77. "Det kan bekräfta uppfattningen om
  att maktrelationer inom en nation"-

 78. -"på nåt vis är skilda
  från större transnationella flöden."

 79. Särskilt i dagens värld saknas det
  empiriskt stöd för denna uppfattning.

 80. Det här gäller även mer generellt
  för forskningen om rasfrågor.

 81. Som forskare
  om feminism och rasfrågor-

 82. -intresserar jag mig alltid för
  vit femininitet.

 83. Hur narrativ om vit kvinnlighet
  i en given kontext-

 84. -befäster nationens rasåtskillnader
  i anglodominerade sammanhang.

 85. Mycket forskning
  har gjorts om vit kvinnlighet.

 86. Man har visat hur vita kvinnor
  konstrueras som "vita kvinnor"-

 87. -och hur det vidmakthåller det vita
  heteronationalistiska patriarkatet.

 88. Hur den vita kvinnokroppen
  och ideologier om vit femininitet-

 89. -reproducerar, både symboliskt
  och materiellt, vithetens praxis-

 90. -dess privatliv och intimiteter.

 91. Däremot har mindre forskning gjorts
  om förhållandet-

 92. -mellan vit femininitet och nationell
  identitet i dagens samhälle.

 93. Jag har inriktat mig på förhållandet
  mellan vit femininitet och nationen-

 94. -och hur denna relation ständigt
  påverkas av transnationella flöden.

 95. Som media- och kommunikations-
  forskare ser jag det som viktigt-

 96. -att förstå hur masskulturella
  framställningar av vita kvinnor-

 97. -inte bara präglar vår syn
  på vita kvinnor-

 98. -utan även på icke-vita kvinnor,
  kvinnor i den globala södern-

 99. -icke-vita män och
  icke-heterosexuella män och kvinnor-

 100. -och hur framställningar
  av vita kvinnor-

 101. -producerar nya visioner
  om nationell modernitet-

 102. -inklusive nya sorters kvinnokroppar
  som nationen anser begärliga-

 103. -samt vilka beröringspunkter allt det
  här har med transnationalism.

 104. Jag ska ta upp några frågor kring det
  som intresserar mig för närvarande:

 105. Hur utnyttjas vit femininitet
  för att överbrygga, hantera-

 106. -och ibland även absorbera global
  olikhet i det nationella systemet-

 107. -och samtidigt upprätthålla
  vithetens strukturella avgränsningar?

 108. Och i mötet med global olikhet-

 109. -vilka gamla idéer om ras bekräftas
  då och vilka nya blir synliga?

 110. Dessa frågor ligger till grund för
  mitt arbete och jag ska utveckla dem-

 111. -när jag kommer in på ämnet
  om en liten stund.

 112. Ni ska få några exempel på
  vad jag försöker fånga här.

 113. Vi ser hur global olikhet
  görs inhemsk eller nationaliseras-

 114. -i många narrativ
  om vita kvinnliga kändisar.

 115. Det gäller mode som uttrycker
  icke-västerländsk estetik-

 116. -såsom sari och salwar kameez,
  vilka är indiska plagg för kvinnor-

 117. -som är mycket populära och har nått
  Manhattans exklusiva modeskapare.

 118. Berättelser
  om internationell adoption.

 119. Vita kvinnor hämtar barn
  från andra världsdelar-

 120. -eller använder kvinnor från fattiga
  länder för att göra sina barn.

 121. Humanitärt engagemang
  bland kändisar har ökat kraftigt.

 122. Det representeras ofta av vita
  kvinnor som ägnar sig åt välgörenhet.

 123. Och snart ska jag prata om-

 124. -diskurser om alternativa,
  icke-västerländska hälsometoder-

 125. -som i allt högre grad används
  av vita kvinnor-

 126. -för att vitalisera kroppen
  och psyket-

 127. -genom en ytlig diskurs
  om kosmopolitiskt helande.

 128. Jag vill snabbt förtydliga
  uttrycket vit femininitet-

 129. -så som jag tänker använda det.

 130. Ofta missförstår folk
  vad vi menar med vit femininitet-

 131. -och undrar varför vi inte bara
  säger "vita kvinnor".

 132. De är utbytbara,
  men jag gör en åtskillnad.

 133. Med vit femininitet åsyftar jag inte
  en fysisk kropp eller egenskap-

 134. -med ett ontologiskt ursprung.

 135. Jag syftar på en ideologisk
  konstruktion eller sammansättning-

 136. -genom vilken betydelser om vita
  kvinnor och deras plats i samhället-

 137. -naturaliseras, stabiliseras
  och legitimiseras.

 138. Genom detta skrivs och omskrivs
  ständigt nationens rasstrukturer.

 139. För det andra ser jag vit femininitet
  som en mekanism-

 140. -för spridning av nationellt hopp.

 141. Dess roll är nämligen att fortplanta,
  biologiskt såväl som symboliskt-

 142. -nationens framtid ur rashänseende.

 143. Här hänsyftar jag på antropologen
  Ghassan Hages påstående-

 144. -att nationella samhällen är
  mekanismer för att sprida hopp.

 145. Som en förlängning av det
  påstår jag att en av de mekanismer-

 146. -genom vilken nationen
  sprider hopp är vit femininitet.

 147. Det här är en ikonisk bild,
  som kom ut efter den 11 september.

 148. Det är ett exempel just på
  att sprida nationellt hopp-

 149. -genom den vita, blonda flickan.

 150. Barn representerar ofta framtiden,
  så det här är väldigt betecknande-

 151. -vad gäller spridningen av hopp
  strax efter 11 september-attackerna.

 152. Det är omslaget till Newsweeks
  septembernummer 2001.

 153. För det tredje: Vit femininitet
  följer inte en oföränderlig mall.

 154. Dess yttringar kan aldrig förutses.

 155. Vi studerar inte vit femininitet för
  att förstå vit femininitet som sådan-

 156. -utan för att förstå hur den används
  i verkställandet och hanteringen-

 157. -av nationella rasrelationer.

 158. Den vita femininitetens politik
  är en politik utan garantier-

 159. -för att använda
  Stuart Halls uttryck.

 160. För det fjärde: Vit femininitet
  spelar en viktig roll-

 161. -för att hantera nationens oro
  och motsägelser-

 162. -däribland oro kring rasfrågor.

 163. I dag hanterar den
  oro och motsägelserna-

 164. -som nyliberalismen skapar-

 165. -när nyliberala paradigm omdefinierar
  medborgarnas tillhörighet-

 166. -genom att frikoppla medborgaren
  från statens stöd och välfärd.

 167. Jag har presenterat
  en grundläggande bakgrund-

 168. -mot vilken jag ska hålla min
  föreläsning:

 169. "Kosmopolitiskt helande
  - vithetens andliga snabbkur".

 170. Här intresserar jag mig för
  en viss sorts gränslöshet-

 171. -hos nutida vit femininitet-

 172. -som karaktäriserar
  vår nyliberala period i västvärlden.

 173. Det är en gränslöshet som bygger på
  en diskurs om andlighet-

 174. -välmående och helande.

 175. Ofta innefattar den icke-vita
  och asiatiskt färgade sedvänjor-

 176. -kring inre välmående,
  kontakt med planeten-

 177. -"finna sig själv"
  och förvärva "andligt kapital".

 178. Den här diskursen speglar
  en ökad fokus på interioritet-

 179. -i vilken vi uppmanas att omskapa oss
  själva genom inre välmående.

 180. Man söker inte stöd hos staten-

 181. -utan vänder sig inåt
  för att hela sig själv.

 182. De brittiska forskarna
  Wood och Newman menar-

 183. -att välmående
  i dag ersätter välfärd.

 184. Vart vi än vänder oss
  ser vi nutida populärkultur-

 185. -full av bilder på vita
  överklasskvinnor, särskilt kändisar-

 186. -som ägnar sig åt och
  därigenom väcker ett begär efter-

 187. -saker som astrologi,
  tarotkort, zonterapi-

 188. -akupunktur, kinesisk cupping,
  indisk ayurveda-

 189. -homeopati,
  energikristaller, gyttjebad-

 190. -örtmedicin, tarmrening
  - som har sina rötter i Egypten-

 191. -meditation, yoga, fengshui,
  mässande och så vidare.

 192. Listan kan göras mycket längre!

 193. Vita, kvinnliga kändisar, såsom
  Cherie Blair och prinsessan Diana-

 194. -som var en av de första symbolerna-

 195. -för den här fokusen på interioritet
  under 90-talet-

 196. -Gwyneth Paltrow, Goldie Hawn,
  Jennifer Aniston-

 197. -Donna Karan, Camilla Parker Bowles,
  Julia Roberts, Christy Turlington-

 198. -Suzanne Somers, Sarah Ferguson,
  Uma Thurman och många andra-

 199. -har setts ägna sig åt
  icke-västerländsk medicin.

 200. Om man i dag plockar upp en broschyr
  för en yoga- eller ayurveda-retreat-

 201. -i väst såväl som i Asien,
  är sannolikheten stor att denna-

 202. -innehåller bilder
  på vita kvinnokroppar.

 203. Att kändisar representerar icke-
  västerländska metoder är viktigt.

 204. De har nämligen makt att normalisera
  subjektpositionen för vita kvinnor.

 205. Vi dyrkar kändisar. Vi konstruerar
  dem som transcendenta varelser.

 206. Jag citerar sociologen Chris Rojek:

 207. "Kändisar upphöjer sig själva
  och sina fans."

 208. "De är himmelrikets ambassadörer."

 209. Så när de förkroppsligar
  denna fokus på interioritet-

 210. -verkar de redan
  inom ett kulturellt system-

 211. -som förknippar berömmelse
  med idoliserad och upphöjd vithet.

 212. Vidare är kändisar nationella
  personligheter.

 213. Kändiskultur påverkar
  nationellt subjektskapande.

 214. Nu ska jag visa en serie bilder-

 215. -så att ni får en uppfattning om
  vad jag pratar om här.

 216. Det här kommer nog att bli roligt.

 217. Det här är en bild på Julia Roberts-

 218. -som efter sin film "Lyckan, kärleken
  och meningen med livet"-

 219. -som delvis utspelade sig
  på ett ashram i Indien-

 220. -konverterade till hinduism.

 221. I september 2010 skrev Elle-

 222. -att efter filmen har Roberts
  blivit praktiserande hindu-

 223. -och att hela hennes familj
  går till templet tillsammans.

 224. Hon har döpt sitt produktionsbolag
  till Red Ohm Films-

 225. -och hennes barn
  har fått hinduiska namn.

 226. Hon överväger även att adoptera
  ett barn från Indien.

 227. Nu för tiden måste man göra det,
  annars saknas det nånting.

 228. Det här är Gwyneth Paltrow.

 229. Vi ser att hon har märken på ryggen
  efter en kinesisk cupping-behandling-

 230. -vid en premiär i New York.

 231. New York Post skrev om det
  på sin förstasida i juli 2004-

 232. -men jag vet inte
  om just den här bilden var med.

 233. Cupping är en kinesisk metod i vilken
  glaskoppar värms upp på insidan-

 234. -för att skapa ett vakuum
  och sen placeras på kroppen.

 235. Suget från kopparna drar i skinnet
  och sägs "suga ut" kroppens gifter.

 236. Det sägs förbättra blodcirkulation,
  öppna lungorna-

 237. -dra ut gifter ur dem
  och underlätta andningen.

 238. Återigen ser man den här diskursen
  om att rena och hela insidan.

 239. Det här är prinsessan Diana,
  och texten lyder:

 240. "Diana botar sig själv
  med skum vattenbehandling."

 241. Vad man syftar på är tarmrening.

 242. På bilden står det:

 243. "Hon slipper trötthet, anorexi,
  huvudvärk, allergi och depression."

 244. Det intressanta - och det
  kommer att synas allt tydligare-

 245. -är att en väldigt individualiserad
  frihetsretorik artikuleras.

 246. Det är ett uttryck för-

 247. -en extrem individualiserad form
  av självbestämmande.

 248. Den här bilden är från
  en serie i nio delar-

 249. -som Daily Mail publicerade
  efter Dianas död.

 250. Den heter
  "Diana, den okända berättelsen."

 251. Det här är nog nummer nio.

 252. Här får vi veta att Diana
  regelbundet besökte-

 253. -en kinesisk akupunktör
  i norra London, dr Lily Hua Yu.

 254. Hon fick behandling mot spändhet,
  stress och ätstörningar.

 255. Akupunktur är ju
  en gammal kinesisk behandling-

 256. -och sägs frigöra kroppens
  energiflöden med hjälp av nålar.

 257. På första sidan
  i det här numret får vi veta:

 258. "Diana bar vita kristaller,
  en symbol för ett klart medvetande"-

 259. -"stabilitet och harmoni."

 260. I en Daily Mail-artikel från 1998
  om Dianas akupunktur får vi veta:

 261. "Diana var mottaglig
  för alternativa terapier."

 262. "Nålarna fick henne
  att känna sig uppfriskad och aktiv."

 263. Man citerar personalen på centret
  som Diana brukade besöka.

 264. Personalen ska ha sagt följande:

 265. "Nålarna var avgörande
  för Dianas nyfunna vitalitet."

 266. "Vi återställde hennes inre balans."

 267. Man ska minnas att Diana
  mot slutet av sitt liv-

 268. -särskilt när Blair kom till makten,
  symboliserade det nya Storbritannien.

 269. Så det pågår en omnationalisering
  genom fokus på det inre.

 270. Det här är den amerikanska
  supermodellen Christy Turlington-

 271. -i tidningen Time 2001.

 272. Artikeln i det här numret
  heter "Yogans kraft".

 273. Jag är fascinerad av de inledande
  raderna, som ni kan läsa.

 274. "Stjärnor gör det, atleter gör det
  och domare gör det."

 275. "Alla ska göra yoga!"

 276. "Yoga är en 5 000 år gammal väg till
  upplysning med ursprung i Indien"-

 277. -"och har plötsligt blivit hett,
  coolt och trendigt."

 278. "Det är träning och meditation
  för det nya millenniet."

 279. Här ser man idén om modernitet.

 280. "Det handlar mer om
  att bli upprymd än utpumpad."

 281. Det intressanta här att här finns
  en underton av sexualisering.

 282. "Stjärnor gör det." Alla gör det,
  det är mycket intressant.

 283. Nästa bild
  är också på Christy Turlington.

 284. Det står "Planet yoga".

 285. Ordet "planet"
  för tankarna till en universalitet-

 286. -som gör vita kvinnor till spridare
  av globalt välmående-

 287. -vilket skapar nya tankemönster
  om vit universalitet.

 288. Det här är Cherie Blair, från Daily
  Mails webbplats i september 2006.

 289. Det står
  "Cherie Blair får öronterapi".

 290. De första raderna lyder...

 291. Det syns inte så tydligt,
  så jag läser det för er:

 292. "Glöm cupping och kristaller."

 293. "Öronakupunktur
  är den hetaste terapin just nu."

 294. "Alla kändisar värda namnet
  bär den avslöjande öronnålen"-

 295. -"som visar att de får behandling."

 296. "Cherie Blair
  använder det för att stressa av."

 297. Det här är den brittiska skribenten
  Anna Pasternak.

 298. Här ser vi henne när hon besöker det
  berömda spaet Chiva Som i Thailand.

 299. Hon recenserar olika spaanläggningar.

 300. Rubriken lyder: "Span i Thailand."

 301. "Här gräver man ut
  sorgens avlagringar ur själen."

 302. Inledningen lyder:

 303. "De bästa spaanläggningarna i dag är
  snarare flotta holistiska sjukhus"-

 304. -"än lyxhotell."

 305. "Här tar man till alla medel
  i sökandet"-

 306. -"efter fysisk, känslomässig
  och andlig toppform."

 307. I ett annat avsnitt av texten
  står det: "De avgiftar en..."

 308. "De" är den globala söderns kvinnor
  som arbetar här.

 309. "De avgiftar en, avstressar en,
  balanserar en"-

 310. -"tar bort fett och rynkor
  och till och med, i mitt fall"-

 311. -"gräver ut
  sorgens avlagringar ur själen."

 312. Den här bilden har cirkulerat.
  Jag vet inte om ni har sett den.

 313. Det är Goldie Hawn, när hon
  utför Ganga Aarti i november.

 314. Bilden var med i novembernumret
  av Indian Express år 2000.

 315. Ganga, som på engelska
  felaktigt uttalas "Ganges"-

 316. -är en helig flod i Indien. "Aarti"
  är ett hinduistiskt ord för bön.

 317. Hon ber alltså en gudomlig bön
  vid Indiens heliga flod.

 318. Notera märket i vermilion, tilakan.

 319. Det är ett heligt märke, som visa
  män och guruer ofta har i Indien.

 320. En tilaka i vermilion
  vittnar om livskraft.

 321. Det rapporteras att Goldie Hawn
  planerar att göra en film-

 322. -om den heliga staden Varanasi-

 323. -där Ganges anses
  vara som allra heligast.

 324. Det är helt otroligt
  att se de här människorna!

 325. Det här är en bild
  som jag ville visa-

 326. -eftersom det man ser till höger
  är utförandet av shirodhara-

 327. -som Camilla Parker Bowles
  är alldeles tokig i.

 328. Nyligen besökte hon ett berömt center
  i Bangalore-

 329. -och ville göra shirodhara.

 330. Preparerad olja hälls på pannan
  ur en lerkruka.

 331. Det intressanta här,
  och jag ska snart prata mer om det-

 332. -är att den mörkhyade kvinnan
  är bortklippt.

 333. Hon är oviktig.
  Hon kan vara vem som helst.

 334. Och hon tjänar den vita kvinnan.

 335. Jag gjorde ett experiment
  inför den här presentationen-

 336. -och googlade de bäst säljande
  yoga-dvd:erna på Amazon.

 337. Vilka är de och hur presenteras de?

 338. Här är de första tio.

 339. Här är några bilder
  från de här dvd:erna.

 340. Ni ser hur de oftast representeras av
  vita kvinnokroppar och vita kvinnor.

 341. Vid det enda tillfället
  då en mörkhyad person används-

 342. -vilket ni kan se längst ner,
  då infinner sig en exotism.

 343. Det är den exotiska stereotypen av
  den asiatiska mannen, med långt hår.

 344. Det här är den sista bilden.
  Här har vi Jerry Hall-

 345. -som är Mick Jaggers före detta fru.

 346. Jerry Hall gjorde en serie i tre
  delar för BBC, "Jerry Hall's Gurus".

 347. Hon reste omkring i världen
  och intervjuade andliga guruer.

 348. Den andra delen
  ska tydligen handla om andligt mode.

 349. Jag är inte säker på vad det innebär.
  Det vore intressant att se.

 350. Jag vill snabbt nämna
  några fler exempel, utan bilder.

 351. Jag visar det här
  för att ni ska se mönstret.

 352. Det är en sammansättning
  i en särskild rasformering.

 353. Kanske är det ett annorlunda exempel
  på Eduardos nya rasism.

 354. Camilla Parker Bowles besökte alltså
  centret Soukya i Bangalore-

 355. -där hon fick uppleva shirodhara.

 356. Hon och även
  exempelvis Jennifer Aniston-

 357. -gör det som heter Surya Namaskar.

 358. "Surya" betyder sol
  och "Namaskar" betyder bön.

 359. Det är en av de mer avancerade
  positionerna inom yoga.

 360. På morgonen ber man till solen.
  Det ska ge en energi för dagen.

 361. Många av de här människorna
  är experter på Surya Namaskar.

 362. Jag vet inte alls hur man gör,
  och jag är från Indien.

 363. Cherie Blair, Diana och många
  filmstjärnor ägnar sig åt fengshui-

 364. -konsten att maximera positiva
  energiflöden med hjälp av inredning.

 365. Cherie har burit en bioelektrisk
  sköld med magiska kristaller-

 366. -för att skydda sig mot skadliga
  energier från mobiler och datorer.

 367. Det har rapporterats att när paret
  Blair flyttade till Downing Street-

 368. -anlitades en fengshui-expert
  för att balansera energiflöden.

 369. I sin senaste bok "Finding Sarah",
  som kom ut 2012-

 370. -berättar Sarah Ferguson
  om sitt inre helande i Kamalaya-

 371. -det berömda centret i Thailand.

 372. När Olivia Newton-John fick cancer-

 373. -ägnade hon sig åt buddistiskt
  mässande, akupunktur och meditation-

 374. -för att hantera sjukdomen.

 375. Kylie Minogue tog hjälp av
  en bioenergihelare-

 376. -som gav henne positiv energi
  när hon genomgick kemoterapi.

 377. Ni förstår nog
  att det är nåt som pågår här.

 378. Det som fascinerar mig är
  att den här inriktningen på det inre-

 379. -och förvärvandet av
  icke-västerländskt andligt kapital-

 380. -som populariseras av vita kvinnor-

 381. -pågår samtidigt som kvinnors kroppar
  hypersexualiseras-

 382. -och kommodifieras i konsumtions-
  kulturen på helt nya sätt.

 383. Ofta tolkas det genom
  en nyliberal retorik om frihet-

 384. -vilket forskare som skriver
  om postfeminism har hävdat.

 385. Det är även intressant
  att denna fokus på det inre-

 386. -på det som jag kallar
  "kosmoandligt"-

 387. -och på icke-västerländska
  holistiska metoder-

 388. -samt därmed den vördnad
  för naturen och miljön-

 389. -som dessa borde uppmana till-

 390. -har pågått sen mitten av 90-talet-

 391. -samtidigt som vita maskulinistiska,
  nationalistiska diskurser-

 392. -i exempelvis USA och Storbritannien-

 393. -har militariserat världen,
  förstört naturen och miljön-

 394. -och lett till försämrad sjukvård,
  i synnerhet vad gäller psykisk hälsa-

 395. -vilket är ett område där kvinnor
  är särskilt sårbara.

 396. Erkännandet av dessa motsägelser
  tvingar oss att fråga-

 397. -vad en fokus på interioritet,
  symboliserad av vita kvinnor-

 398. -kan tänkas ha för funktion.

 399. Varför tilltar en rasifierad retorik
  om könsbestämd interioritet-

 400. -samtidigt som en retorik
  om militarisering och säkerhet?

 401. Hur kommer det sig att i stället
  för att skapa ett motstånd-

 402. -kan denna fokus på det inre jaget
  och asiatiska holistiska metoder-

 403. -existera jämsides med och till och
  med bidra till hyperkommersialism?

 404. Donna Karan har en studio i L.A.
  som heter Urban Zen.

 405. Varför ser vi
  en ny transcendens av vithet-

 406. -genom fokus på det inre och kanske
  även en flykt från den vita kroppen-

 407. -då vi nu tillhör samma flöde
  av liv och energier-

 408. -samtidigt som den vita kroppen
  har kritiserats så mycket-

 409. -i multikulturella diskurser
  på grund av dess privilegier.

 410. Och varför marknadsförs
  den här interioritetsretoriken-

 411. -på sätt som tillåter vita kvinnor
  att bortse från bakgrund och kontext-

 412. -för icke-västerländsk medicin-

 413. -men inte lär dem att tala för
  just de kulturer och miljöer-

 414. -från vilka många av de här metoderna
  för inre helande hämtas.

 415. Inre välmående frikopplas
  från kulturell rättvisa-

 416. -och skapar det som Chantal Mouffe
  kallar för postpolitiska subjekt-

 417. -vilket är
  nyliberalismens idealmedborgare.

 418. Vidare noterar Sherene Razack:

 419. "Ursprungskulturer utmålas
  som bärare av hälsa och helhet"-

 420. -"för vita, särskilt vita kvinnor."

 421. Så det ligger mycket
  bakom denna fokus på det inre.

 422. Jag kan inte ta upp allt i dag men
  uppmanar er till att tänka på det.

 423. Forskare har observerat
  framväxten av en självhjälpsdiskurs-

 424. -och herravälde över själen
  som en nyliberal tankegång.

 425. Då tänker man i första hand
  på Nicholas Roses arbete.

 426. Men det har talats väldigt lite
  om diskursen om globalt helande-

 427. -som tar plats i vita kvinnokroppar-

 428. -och de nya nationaliserade
  subjektpositioner för vithet-

 429. -som artikuleras genom
  den vita kvinnokroppen.

 430. Jag teoretiserar inte
  om postfeminism i sig-

 431. -men tankarna om vit femininitet
  som uttrycks-

 432. -är förenliga med observationer
  från forskare inom postfeminism.

 433. Postfeminism är idén
  inom populärkulturen-

 434. -att vi har uppnått jämställdhet
  och därför inte behöver feminism.

 435. Den här diskursen kritiseras
  under benämningen postfeminism.

 436. Tasker och Negra noterar att en av
  postfeminismen främsta funktioner är-

 437. -att förlika oss med
  nutida institutioners misslyckande-

 438. -och eventuell social död.

 439. Postfeminism utmålar ofta femininitet
  som ett tillstånd av vitalitet-

 440. -i opposition till de symboliskt döda
  sociala och ekonomiska områdena-

 441. -i nutida västerländska nationer.

 442. Problemet med att representera
  vitaliserade interioriteter-

 443. -genom bilder på vita kvinnor-

 444. -som anammar icke-västerländska
  metoder som kretsar kring livsenergi-

 445. -är att det lägger skuld på dem
  som inte kan lyfta upp sig själva-

 446. -och "gräva ut
  sorgens sediment ur sin själ"-

 447. -som Anna Pasternak uttryckte det.

 448. Hur mycket tid har jag kvar?

 449. Diskurserna som jag har beskrivit-

 450. -belyser de sätt på vilka en
  kosmopolitisk könsbestämd vithet-

 451. -nationaliserar sig själv
  i våra tider.

 452. Särskilt riktar de uppmärksamhet
  på hur intimiteter-

 453. -som här uttrycks genom interioritet-

 454. -hos vita västerländska kvinnor
  omkonstrueras och omnationaliseras-

 455. -genom den globala söderns synliga
  eller osynliga inhemska kultur.

 456. Förnyandet av vita kvinnliga
  nationella subjekt-

 457. -genom anammandet
  av asiatiska holistiska terapier-

 458. -är en del av samma sammansättning
  som återfinns på salonger och span-

 459. -där asiatiska kvinnor ansar,
  masserar och avgiftar vita kvinnor-

 460. -och vitaliserar dem
  som lämpliga nationella subjekt-

 461. -som känslomässigt kan klara av
  påfrestningarna i dagens samhälle.

 462. Det är också en del
  av samma globala sammansättning-

 463. -som gör transnationellt
  värdmödraskap populärt.

 464. Det innebär att fattiga kvinnor
  - och det är vanligt i Indien-

 465. -föder barn åt vita kvinnor i norr-

 466. -förnyar vita kvinnors interioritet
  och fyller dem med hopp och kärlek.

 467. Surrogatmoderns energi, känslor
  och möjlighet att föda-

 468. -förbrukas alltmer. Det tillhör
  även samma sammansättning-

 469. -i vilken människor från den globala
  södern arbetar i vita hem-

 470. -alltså för den nationella familjen.

 471. Ett av mina argument här är
  att vita kvinnors intimiteter-

 472. -och i det här fallet är hennes inre
  en plats för intimitet-

 473. -sköts om och betjänas
  av kvinnor från den globala södern.

 474. På så vis upprepar dessa diskurser
  tidigare koloniala tankemönster-

 475. -under skenet av kosmopolitism,
  "andligt kapital"-

 476. -kontakt med planeten,
  alltså livskraft-

 477. -och inre välmående.

 478. Dessa diskurser lär oss inte mycket-

 479. -om de icke-västerländska
  kvinno- och ibland manskroppar-

 480. -som förnyar
  den vita kvinnans känslor och själ.

 481. Vilka är de? Varifrån kommer de?

 482. Hur mycket får de betalt för
  sina tjänster där de är anställda?

 483. Och deras inre hälsa och själar?

 484. Kan de använda
  dessa holistiska metoder-

 485. -som kostar tid och pengar
  och kommer från deras kultur-

 486. -för att ge ny kraft
  åt sina trötta liv och trötta själar?

 487. Om dessa avmaterialiserade metoder
  för att vårda vita kvinnors inre-

 488. -säger Kang:

 489. "De förstärker synen om att vita
  kvinnors kroppar" - och även själar-

 490. -"har ett särskilt värde."

 491. Samtidigt disciplineras de kroppar
  som utför arbetet.

 492. Dessa globala söderns kroppar-

 493. -blir tjänare åt den vita kvinnan
  och hennes själ.

 494. Hennes själ är mer värdefull.

 495. Detta okroppsliga renande av den
  vita, nationella kvinnliga själen-

 496. -genom icke-västerländska metoder-

 497. -förstärker en historielös och
  hybridiserad klipp-och-klistra-syn-

 498. -hos vit kosmopolitism.
  Man väljer vad man vill-

 499. -från vilken religion eller kultur
  man vill utan etiska hänsynstaganden-

 500. -för att skapa ett nytt vitt jag-

 501. -på sätt som inte leder
  till kulturell och global kritik.

 502. Det är viktigt.

 503. Detta i stället för att placera
  icke-västerländska terapier-

 504. -i en kontext av större icke-
  västerländska filosofier om livet-

 505. -och rollen som dessa terapier
  har spelat för postkolonial rättvisa.

 506. Som Jacqui Alexander
  har noterat i sitt arbete:

 507. "Dessa behandlingar är nu endast
  tekniker att välja mellan"-

 508. -"för att ingjuta ny livskraft
  i nationen genom vit femininitet."

 509. Det som jag ser som särskilt oroande
  i denna fokus på vit interioritet-

 510. -är att den naturaliserar både vita
  och icke-vita kulturer och nationer.

 511. I exemplen som vi har sett i dag
  möts vi av en retorik-

 512. -som menar att vita kvinnor och
  vithet besitter ett innersta väsen-

 513. -som kan tas fram, renas och
  till och med återknytas till naturen-

 514. -och att vita kvinnor och vithet
  kan representera en global själ.

 515. Minns ni bilden med Christy
  Turlington, kontakt med planeten?

 516. Filmer som "Lyckan, kärleken
  och meningen med livet"-

 517. -som handlar om vita kvinnors
  andlighet belyser frågorna.

 518. Sen 1990-talet har mycket av det som
  kan kallas "vithetens livsprojekt"-

 519. -outsourcats till och
  vitaliserats av den globala södern.

 520. Här blir jag påmind om
  en film som kom ut i år:

 521. "Hotell Marigold".
  En del av er har säkert sett den.

 522. Den uppmuntrar till outsourcing
  av brittisk pensionering till Indien.

 523. Notera kopplingen mellan pensionering
  och en inriktning på det inre.

 524. En sak angående vit femininitet
  som blir tydlig i den här diskursen-

 525. -är hur den verkar-

 526. -både genom befrielse från kroppen,
  som transcendens och andlighet-

 527. -och genom förkroppsligande.

 528. En annan implikation är hur man
  bortser från historia och sammanhang.

 529. Icke-västerländska terapier
  behandlar kroppen som en helhet.

 530. Det förekommer ingen standardisering,
  som i västerländsk medicin.

 531. Det är inte bara symtomen som
  behandlas utan personen som helhet.

 532. Detta ligger till grund för
  homeopati, som ni kanske vet.

 533. Den kartesianska dikotomin mellan
  kropp och själ fungerar inte här.

 534. Att göra inhemsk, nationalisera och
  absorbera den här sortens kultur-

 535. -i kontexten av de nordatlantiska
  ländernas kroppsfixerade kultur-

 536. -resulterar i ett missförstånd-

 537. -av filosofierna
  om människans villkor-

 538. -som många asiatiska terapier
  bygger på.

 539. Därför är det viktigt att notera-

 540. -att vi i dag ser begynnelsen till
  en reaktion-

 541. -från hinduer, inte bara i USA
  utan över hela världen-

 542. -till kommodifieringen och
  förvrängningen av yoga i USA.

 543. I och med framväxten av amerikanska
  påfund såsom nakenyoga-

 544. -gör man om yogans hinduistiska
  filosofi om livet och kroppen-

 545. -till nåt helt annat.

 546. Det har uppstått en rörelse bland
  hinduer för att återerövra yogan-

 547. -från den här sortens sexualiserade
  och kommodifierade varianter.

 548. En sista punkt.
  Jag vet att jag snart måste sluta.

 549. Några ord måste sägas
  om biologisk mångfald-

 550. -biostöld, biokolonialism och dess
  beröringspunkter med vita kvinnor.

 551. Detoxdieter, tarmrening
  - som har sina rötter i Egypten-

 552. -ayurveda, aromaterapi, homeopati
  örtmassage och så mycket annat-

 553. -som kvinnliga kändisar
  populariserar i väst-

 554. -och genom vilka de
  förnyar sina energier-

 555. -är beroende av en konstant tillgång
  av andra länders naturresurser.

 556. Vandana Shiva har hävdat följande
  i sitt arbete:

 557. I väst ökar oron för
  bekämpningsmedel och kemikalier-

 558. -i livsmedel, läkemedels-
  och skönhetsprodukter-

 559. -och för bieffekter
  av starka mediciner.

 560. Därför har man försökt patentera, få
  rättigheter till och ibland stjäla-

 561. -de naturresurser som alla dessa
  holistiska produkter är beroende av.

 562. Det leder till att inhemska kulturer-

 563. -förvägras äganderätten till
  sin egen mark, sina naturresurser-

 564. -och sitt alternativa medicinska
  kunnande-

 565. -när stora globala företag,
  ofta ihop med lokala företag-

 566. -försöker lägga beslag på resurserna.

 567. Det är inte bara en plundring
  av jord, natur och inhemsk kultur.

 568. Det är en kränkning
  av lokala kunskapssystem-

 569. -som i sekler har skapat alternativa
  förhållningssätt till kroppen-

 570. -och som fram till nyligen sågs ner
  på som irrationella och primitiva-

 571. -av europeiska koloniala system.

 572. Jag tror att ifall jag ägnar mig åt
  det här skulle jag ses som omodern.

 573. Det handlar om vem som får använda
  det och ändå ses som modern.

 574. Den nyliberala vitaliseringen
  av den vita kvinnliga själen-

 575. -vars roll är
  att ta hand om nationen-

 576. -och således av vithet som sådan,
  genom fokus på det inre-

 577. -äger rum i ett våldsamt geopolitiskt
  sammanhang av patentering.

 578. Patentering är i sig
  en väldigt eurocentrisk idé.

 579. För att summera, min föreläsnings
  två huvudteman var:

 580. Att vit nationell femininitet,
  av ett visst privilegierat slag...

 581. Det måste ju kompliceras med hänsyn
  till klass och heterosexualitet.

 582. Vit nationell femininitet ger uttryck
  för 2000-talets globala själ-

 583. -och förlitar sig konstant
  och utan att det syns-

 584. -på den globala söderns
  inhemska kultur-

 585. -för att iscensätta sin själskraft
  och förnya sig själv-

 586. -som en spridare av livskraft
  och nationellt hopp-

 587. -som inte söker stöd av staten-

 588. -utan vänder sig inåt
  för att hantera tillvaron.

 589. Detta är det nyliberala paradigmet.
  Mindre stat, fokus på självet.

 590. För det andra
  har föreläsningen betonat-

 591. -att vithet är
  ett transnationellt fenomen.

 592. Vithetens intimiteter,
  som uttrycks genom vit femininitet-

 593. -är beroende av den globala söderns
  intimiteter och inhemska kultur-

 594. -för sin åternationalisering.
  Tack för ert tålamod.

 595. Översättning: Richard Schicke
  www.broadcasttext.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Fixerad på vithet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, talar om "whiteness studies", ett i Sverige ganska okänt forskningsområde. Hon visar hur vita människor exotiserar andra kulturer och ger exempel på hur den vita feminina identiteten representeras och skapas med hjälp av mindfulness och östasiatiska traditioner. Orignaltitel: White femininity and cosmopolitan healing - The spiritual fix of whiteness. Arrangör: Mångkulturellt centrum. Inspelat i november 2012.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper
Ämnesord:
Etnicitet, Genusfrågor, Kvinnlighet, Kvinnofrågor, Normer, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Varning för ras

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Från Martin Luther King till Obama

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, berättar varför Obamas vinst i det amerikanska presidentvalet inte betydde någonting för de svartas situation i USA. Obama är en borgerlig politiker - ingen radikal visionär, menar Bonilla-Silva.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Publikens frågor till Eduardo Bonilla-Silva

Eduardo Bonilla-Silva, professor i sociologi, svarar på publikens frågor efter sitt föredrag om Obama som upprätthållare av status quo i det amerikanska samhället.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Fixerad på vithet

Raka Shome, forskare i medie- och kommunikationsvetenskap, visar hur den vita feminina identiteten representeras och skapas med hjälp av mindfulness och östasiatiska traditioner.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Kärlek utan gränser

I sin forskning har Jin Haritaworn studerat hur rasismen ser ut i en gränslös värld, där kön, hudfärg, sexualitet och etnicitet blandas i allt högre grad.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt

Hur antirasistiskt är Sverige? Samtidigt som Sverige uppfattar sig som det är skillnaden i levnadsstandard mellan människor med olika hudfärger större än i andra länder. Med Eduardo Bonilla-Silvia, Raka Shome, Jin Haritaworn och Catrin Lundström.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Är gult fult?

Astrid Trotzig läser ur sin debutroman "Blod är tjockare än vatten" och resonerar om hur rasismen i Sverige ser ut idag. Hennes slutsats är kort: "Det har inte blivit så mycket bättre".

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Sverige - självbild utan grund

Forskaren Ylva Habel ger en bild av hur den svenska exceptionalismen står i bjärt kontrast till den rasism som präglar det svenska samhället. Rasismen avtar heller inte, utan ökar, hävdar Habel.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Varning för ras

Debatt: Varför behöver vi tala om ras?

"Ras" har länge varit ett bannlyst begrepp i Sverige, men debattörerna menar att rasbegreppet behövs för att synliggöra den rasism som finns i det svenska samhället. Med Kitimbwa Sabuni, Sissela Nordling Blanco, Victoria Kawesa och Nathan Hammelberg.

Produktionsår:
2012
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns upplevelser av våld i hemmet

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaBildningsbyrån - rasism

Det diskriminerande samhället

Under de senaste decennierna har flera studier belagt att det sker etnisk diskriminering på arbets- och bostadsmarknaden i Sverige. Vi tittar närmare på olika förklaringsmodeller som används inom akademin för att förstå hur diskriminering uppstår.

Fråga oss