Titta

Språket bär kunskapen

Texttyper inom genrepedagogiken

Ett språkinriktat arbetssätt hjälper alla elever, menar Karin Rehman, lärare i svenska som andraspråk.

I Språket bär kunskapen beskriver Karin Rehman hur hon använder cirkelmodellen, som är en del av genrepedagogiken, i sin undervisning.

Eftersom många elever i skolan idag har andra modersmål än svenska, ställer det krav på alla lärare att arbeta mer språkutvecklande i sina ämnen. Genrepedagogiken som breddar elevernas kunskaper om olika texttyper är en av flera metoder och förhållningssätt som ger lärare verktyg för det. Arbetssättet hjälper elever att förstå och upptäcka de språkliga mönster som finns i olika texttyper samt att olika texter har olika syften.

Genrepedagogiken är en metod som ursprungligen kommer från Australien och som används framgångsrikt i flerspråkiga miljöer runtom i världen.

Materialet i klippen nedan har tagits fram i nära samarbete med lärare på Knutbyskolan och genrepedagogen Britt Johansson.

Argumenterande text

Här får du följa några SO-lektioner när en femteklass tillsammans med sin lärare förbereder sig språkligt för att skriva en turistbroschyr.

Förklarande text

Här får du följa några NO-lektioner där en femteklass steg för steg bygger upp kunskap parallellt om både elektromagneter och ett språk för att förklara hur de fungerar.

Beskrivande text

Den beskrivande rapporten är en vanlig genre i skolans SO-och NO-ämnen. Här handlar det precis som i den förklarande texten om att samla ihop en experts ordförråd och veta hur man strukturerar sin beskrivning.

Narrativ text

Här får du följa ett par lektioner i en klass 4 där läraren hjälper eleverna att upptäcka att huvudkaraktären inte alltid behöver vara en person. Vad händer med texten när de bygger ut sina beskrivningar.

Återgivande text

I exemplen repeterar läraren struktur och språkliga drag innan eleverna ska skriva en återgivande text om sitt studiebesök.

Instruerande text

Recept, instruktioner och matematikuppgifter är exempel på instruerande texter.Vilka ord behöver man kunna och hur skriver man en instruktion för att den ska förstås?

Om genrepedagogik

Fråga oss