Titta

UR Samtiden - När en förälder dör

UR Samtiden - När en förälder dör

Om UR Samtiden - När en förälder dör

Föreläsningar och samtal från konferensen "Stöd till barn när förälder oväntat avlider". Vad finns det för rutiner och stöd kring barn när en förälder dör? Socialstyrelsen har kartlagt hur strukturer och rutiner ser ut. Några goda exempel lyfts fram. De utmärker sig genom samarbete mellan olika aktörer för att snabbt finnas till hands för barnen. Konferensen hölls i Arbetets museum i Norrköping den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - När en förälder dör: Utvärdering av BarntraumateametDela
 1. Vi ska presentera resultaten från
  vår utvärdering av barntraumateamet.

 2. Vi är Kerstin Bergh Johannesson,
  Kristina Bondjers och Filip Arnberg.

 3. Från Uppsala universitet
  Doris Nilsson.

 4. Teresia Ängarne-Lindberg
  från Linköpings universitet.

 5. Och jag, Mikael Rostila,
  från Stockholms universitet.

 6. Jag ska berätta lite bakgrund
  till utvärderingen.

 7. Och sen ska vi mer ingående berätta
  om utvärderingens tre delar.

 8. Men först börjar jag
  med lite bakgrund.

 9. Att en förälder avlider är en
  av de mest traumatiska händelser-

 10. -som ett barn kan drabbas av.

 11. Det såg vi i konsekvenserna
  som Anders berättade om.

 12. Varje år förlorar ungefär 3 500 barn
  en förälder genom dödsfall.

 13. Cirka 600 till 650
  drabbas av förlust-

 14. -genom plötslig och oväntad död.

 15. Det innebär naturligtvis
  en stor påfrestning-

 16. -att tidigt i livet
  förlora en förälder.

 17. Då innebär förlusten en stark sorg.

 18. Det har också visat sig
  i tidigare forskning-

 19. -att dessa barn i större utsträckning
  uppvisar psykiatriska problem.

 20. Högre dödlighet,
  depression, missbruk-

 21. -ångest, lågt självförtroende
  och självskadebeteende.

 22. Om bortgången har skett på ett
  dramatiskt sätt löper barnen risken-

 23. -att utveckla
  posttraumatiskt stressyndrom...

 24. ...vilket kan leda till ytterligare
  svårigheter att hantera förlusten.

 25. Barn som utsätts för traumatiska
  händelser behöver olika slags stöd.

 26. Det är vi här i rummet
  väldigt överens om.

 27. Flertalet forskare är överens
  om att psykopedagogisk information-

 28. -till föräldrar är centrala
  i behandling av trauman hos barn.

 29. Föräldrar fyller en viktig funktion-

 30. -när det gäller att skydda barn
  från psykisk ohälsa.

 31. De nya bestämmelserna i hälso-
  och sjukvårdslagen från 2010-

 32. -och patientsäkerhetslagen 2011
  innebär att om en förälder avlider...

 33. ...så ska barns behov
  av information, råd och stöd beaktas.

 34. Det har också utförts en kartläggning
  av tre landsting under 2012-

 35. -som visade på brister i stödet
  och en oklar ansvarsfördelning...

 36. ...mellan instanser inom landstingen.

 37. Men det saknas också forskning
  på vilken typ av interventioner-

 38. -som bäst hjälper barn att hantera
  en förlust av en förälder.

 39. Också plötsliga förluster
  av föräldrar.

 40. Barntraumateamet stödjer barn
  som förlorar föräldrar.

 41. De erbjuder stöd vid andra trauman
  och vid förälders allvarliga sjukdom.

 42. De arbetar med tidiga
  uppsökande insatser-

 43. -samt möjlighet
  till långtidsuppföljning.

 44. Syftet med vår rapport-

 45. -har varit att utvärdera
  barntraumateamets insatser...

 46. ...avseende stöd
  efter förälders plötsliga död-

 47. -mellan åren 2001 och 2010.

 48. Utvärderingen gäller
  på vilket sätt deras verksamhet-

 49. -varit till stöd för de drabbade.

 50. Både barnen och vårdnadshavarna i
  samband med förälders plötsliga död-

 51. -samt eventuell påverkan
  på deras hälsotillstånd i dag.

 52. Vi utförde också en registerbaserad
  översikt, som jag berättar om strax-

 53. -för att undersöka sociodemografiska
  skillnader mellan kommunerna...

 54. ...jämfört med övriga riket
  i sin helhet.

 55. I syfte att utvärdera olika aspekter
  av barntraumateamets verksamhet-

 56. -genomfördes tre olika delstudier.

 57. Det var en lång process för att
  överhuvudtaget komma överens-

 58. -och försöka utröna på vilket sätt
  vi bäst utvärderar verksamheten.

 59. Dels eftersom det inte finns liknande
  verksamheter i övriga Sverige-

 60. -och dels eftersom vi inte har
  en tydlig jämförelsegrupp.

 61. Det är svårt att jämföra med barn-

 62. -som inte har fått stöd
  under en motsvarande period.

 63. Men vi kom överens om att
  ha en registerbaserad översikt...

 64. ...för att finna bakgrund
  till resten av utvärderingen.

 65. Och sen utföra en enkätstudie
  bland barn som har fått stöd.

 66. Och även en intervjustudie
  med de här barnen.

 67. Syftet var att de olika delstudierna
  skulle komplettera varandra.

 68. Från registerstudien får vi kunskap
  om sociodemografiska skillnader-

 69. -mellan barntraumateamets
  upptagningsområde och övriga riket.

 70. Det skulle kunna påverka resultaten
  om det finns tydliga skillnader.

 71. Enkätstudien skulle ge information-

 72. -kring tillfredsställelse med stödet
  och vad som har varit viktigt.

 73. Och hur barnen mår i dag
  vad gäller psykisk hälsa.

 74. Också förekomst
  av posttraumatisk stress.

 75. Genom intervjustudien får vi
  djupare kunskap om barns upplevelser-

 76. -av stödet från barntraumateamet...

 77. ...och vilka insatser som de
  har upplevt som mest värdefulla.

 78. Jag tänkte börja med översikten
  baserad på registerdata.

 79. Den baseras på analyser-

 80. -av nationella registerdata
  för samtliga barn i Sverige.

 81. Det är samma data som Anders
  presenterade tidigare.

 82. Genom deskriptiva analyser
  undersöktes procentandelar-

 83. -av barn som upplevt förälders död...

 84. ...efter variablerna dödsorsak,
  utbildningsnivå, födelseland-

 85. -och huruvida barnet bodde
  med båda föräldrarna eller inte.

 86. Jämförelser gjordes sen
  med teamets upptagningsområde-

 87. -med övriga riket i sin helhet.

 88. Upptagningsområdet är kommunerna
  Finspång, Norrköping-

 89. -Söderköping och Valdemarsvik.

 90. Den ska fungera som en mer deskriptiv
  bakgrund till utvärderingen.

 91. Det här är andelen barn
  som förlorade en far-

 92. -mellan år 2000 och 2008.

 93. Längre kunde vi inte gå i registren
  när vi gjorde den här delen.

 94. Här ser vi att det totalt är 375 barn
  som har förlorat en förälder-

 95. -i de här kommunerna
  i upptagningsområdet.

 96. Det här är pappor.

 97. Vi ser att över tid så minskar något-

 98. -antalen barn
  som har förlorat pappor.

 99. Men det fluktuerar också
  från år till år.

 100. Här är motsvarande siffror
  när det gäller antalet barn-

 101. -som förlorade en mor
  mellan 2000 och 2008.

 102. Det man kan se här är att det
  är betydligt färre personer-

 103. -som har förlorat en mor i
  barntraumateamets upptagningsområde.

 104. Pappor har högre dödlighet.
  Det är så också i övriga riket.

 105. Sen ville vi också titta
  på vilken typ av dödsorsaker-

 106. -som föräldrarna dog av i
  upptagningsområdet och övriga riket.

 107. Här visas skillnaden mellan
  onaturliga och naturliga dödsorsaker.

 108. Onaturliga dödsorsaker är självmord-

 109. -olyckor och dödsfall
  till följd av våld.

 110. Här visas då pappornas dödsorsaker.

 111. Vi ser att en större andel i
  barntraumateamets upptagningsområde-

 112. -har förlorat sin far
  genom en onaturlig dödsorsak...

 113. ...om man jämför med övriga riket.

 114. Liknande resultat får vi
  om vi tittar på förlusten av en mor-

 115. -i teamets område
  jämfört med övriga riket.

 116. En större andel av barnen
  har förlorat en mor-

 117. -till följd av en onaturlig dödsorsak
  såsom våld, olycka eller självmord.

 118. Upptagningsområdet verkar lite mer
  belastat med den typen av dödsfall.

 119. I nästkommande figurer visas andelen
  barn som har förlorat en förälder-

 120. -efter utbildningsnivå, etnisk
  bakgrund och om de bor med båda.

 121. Här visas då andelen barn
  som har upplevt fars död-

 122. -i upptagningsområdet jämfört
  med riket efter fars utbildningsnivå.

 123. Vad vi kan se här är
  att barnen i upptagningsområdet-

 124. -har lägre utbildade fäder.

 125. En större andel av dem
  har fäder med nio års utbildning-

 126. -eller endast
  förgymnasial utbildning.

 127. Ett liknande mönster syns
  när det gäller mors död.

 128. Barn i upptagningsområdet
  som upplevt mors död-

 129. -har en större andel
  lågutbildade fäder.

 130. Vi tittade också på mors utbildning-

 131. -men där skilde det sig inte åt
  när det gäller andelarna.

 132. En större andel har alltså
  mindre än nio års utbildning-

 133. -eller endast
  förgymnasial utbildning.

 134. Här är andelen barn som har upplevt
  fars död i upptagningsområdet-

 135. -jämfört med övriga riket
  efter föräldrarnas födelseland.

 136. Vi kan se att en större andel
  av barnen som har upplevt fars död-

 137. -har föräldrar med svensk bakgrund
  jämfört med övriga riket.

 138. En något mindre andel
  har svensk bakgrund.

 139. När det gäller andelen barn som har
  upplevt mors död efter födelseland-

 140. -så såg vi inga större skillnader här
  mellan upptagningsområdet och riket.

 141. Och några figurer på andelen barn-

 142. -som upplevt förälders död
  fördelat på familjetyp.

 143. Här ser vi barn som har upplevt fars
  död och som bor med båda föräldrarna.

 144. Vi ser att det är relativt lika
  mellan upptagningsområdet och riket.

 145. De som förlorade en far bodde
  i lika stor utsträckning med båda.

 146. Samma figur för de
  som upplevde mors död.

 147. Här ser vi att en något större andel
  som har upplevt mors död-

 148. -faktiskt bodde i en kärnfamilj,
  alltså med båda föräldrarna.

 149. En kort sammanfattning
  av den deskriptiva delen-

 150. -innan vi går över på de andra,
  mer djupgående delarna...

 151. ...är att 375 barn upplevde fars död
  och 186 barn upplevde mors död.

 152. En större andel barn hade upplevt död
  genom olycka, självmord eller mord.

 153. Det kanske innebär att området är mer
  belastat för plötsliga dödsfall.

 154. En större andel av barnen i området
  hade fäder med låg utbildning.

 155. En större andel barn som upplevt
  fars död hade svenskfödda föräldrar.

 156. En större andel bodde med båda
  föräldrarna vid mors död i området.

 157. Ja, då lämnar jag plats
  för nästa del.

 158. Tack.

 159. Jag heter Filip Arnberg.
  Jag är psykolog och forskare-

 160. -vid Kunskapscentrum
  för Katastrofpsykiatri i Uppsala.

 161. Jag har ihop med Kristina Bondjers
  och Kerstin Bergh Johannesson-

 162. -genomfört den här
  enkätuppföljningen...

 163. ...av personer som har haft kontakt
  med barntraumateamet.

 164. Det som vi ville veta
  mer detaljerat var vilken...

 165. Hur barn och överlevande
  vårdnadshavare...

 166. Hur de upplever sin hälsa i dag.

 167. Och mer specifikt ville vi titta på
  generellt psykiskt välbefinnande-

 168. -posttraumatisk stress och eventuella
  tecken på komplex sorgereaktion.

 169. Vi ville också få en översiktlig bild
  av omfattningen av stöd-

 170. -som de upplevde att de hade fått
  och hur de värderade det stödet.

 171. Inte bara av barntraumateamet, utan
  också andra instanser i samhället.

 172. Härom året skickade vi en enkät-

 173. -till barn och till kvarlevande...

 174. Efterlevande vårdnadshavare.

 175. Vi upptäckte ganska snart att det
  var få som ville svara på enkäten.

 176. Vi kompletterade med möjligheten
  att svara på enkäten via webben.

 177. Enkäten innehöll summariska frågor
  om vilken typ av stöd de hade fått.

 178. I vilken omfattning, under hur
  lång tid, och hur de värderade det.

 179. Och för att pejla deras upplevelser
  av hur de mådde i dag-

 180. -eller hur de mådde senare...

 181. Vi frågade lite om skola,
  arbete och vård.

 182. I huvudsak inriktade vi oss på
  generellt psykiskt välbefinnande.

 183. Förkortningarna anger
  vilka frågeformulär som vi använde.

 184. Generellt psykiskt välbefinnande
  handlar om-

 185. -i kortfattad form om man kan
  genomföra vardagen på ett bra sätt...

 186. ...eller om man har problem
  med att sova, att fatta beslut-

 187. -att koncentrera sig
  och den typen av allmänna problem.

 188. Posttraumatisk stress handlar
  om reaktioner som kan komma-

 189. -efter en plötslig,
  överväldigande och extrem stressor.

 190. Det vi vet efter omfattande forskning
  är att det är hemskt vanligt-

 191. -att man upplever sådant som
  mardrömmar, plågsamma minnesbilder...

 192. ...och en generell anspändhet
  i kroppen.

 193. Och därtill en ganska stark instinkt
  att undvika det här hemska-

 194. -och allt som påminner om det.
  Det kallas för posttraumatisk stress.

 195. Utöver den typen av reaktioner som
  kan komma vid en plötslig händelse-

 196. -har forskning på senare tid
  börjat titta på...

 197. ...det som vi kallar för komplex
  eller komplicerad sorgereaktion.

 198. Det är lite mer vanligt
  vid just plötsliga dödsfall.

 199. Där handlar det om
  att man på något vis-

 200. -blir så överväldigad av förlusten
  att man under en lång tid...

 201. ...inte kan bli kvitt känslor
  av längtan och saknad.

 202. De går liksom inte över.

 203. De kan vara så kraftiga
  att de hindrar en i vardagen-

 204. -även en lång tid efter dödsfallet.

 205. Det unika med posttraumatisk stress
  och komplex sorg-

 206. -är att den typen av reaktioner
  kan bita sig fast under en lång tid.

 207. Vi skickade ut en förfrågan
  till närmare 300 personer.

 208. Här måste jag vara tydlig med att
  det tyvärr var få som svarade.

 209. Trots att vi försökte påminna dem
  om att deras svar var värdefulla.

 210. Vi fick in 75 svar
  från barn och vårdnadshavare.

 211. Det var i snitt åtta år
  sedan dödsfallet.

 212. Spannet var tre till tolv år
  efter dödsfallet.

 213. De som var barn och unga vuxna
  vid tiden för dödsfallet-

 214. -var nu i snitt 23 år.
  35 procent av dem var pojkar.

 215. När det gäller föräldrarna
  svarade 95 procent kvinnor.

 216. De var ungefär 52 år i snitt.

 217. Vid tiden för dödsfallet
  var barnen i snitt tretton år.

 218. De flesta som svarade på enkäten
  hade förlorat en förälder-

 219. -på grund av suicid, men plötslig
  sjukdom var också vanligt.

 220. Svaren som vi fick in
  betraktar vi som ett stickprov.

 221. Vi ser det som att de här svaren
  får representera de svarande.

 222. Vi hade svårt att titta närmare på-

 223. -om de skilde sig
  från de som inte svarade.

 224. Det enda vi kunde se
  var att dödsfallets orsak-

 225. -inte spelade roll
  för om man svarade eller inte.

 226. Inte heller hur gammal man var.

 227. Vi hade också funderingar
  på att titta på en jämförelsegrupp.

 228. Men som Mikael sa,
  fann vi att det inte var möjligt-

 229. -att hitta en bra jämförelsegrupp...

 230. ...som skulle kunna ge oss
  de svaren som vi ville ha.

 231. Den här enkätstudien
  blir ett retrospekt-

 232. -av hur de upplevde kontakten
  med barntraumateamet.

 233. Vi tittar översiktligt på stödet.

 234. De fick i sina svar ange
  hur länge de hade stöd.

 235. Och hur de upplevde den hjälp
  som de hade fått.

 236. Och det som vi ser är att de allra
  flesta har en lång kontakt.

 237. De är i behov
  av en långsiktighet i kontakten-

 238. -vilket vi tror
  är viktig information.

 239. De är också glädjande att de känner-

 240. -att det var en mycket god hjälp
  som de fick.

 241. Som de allra flesta
  upplevde att de fick.

 242. Det var samstämmigt när vi tittade
  på svaren från föräldrar och barn.

 243. De fick ange lite närmare
  vilken typ av stöd som de hade fått.

 244. Som de kände var viktigt.

 245. Jag har valt ut en liten del av det.

 246. Det som var mest viktigt var just
  samtalsstöd och att få information.

 247. De allra flesta tyckte att det var
  viktigt att få stöd vid avskedet.

 248. Färre upplevde att den praktiska
  hjälpen var mycket viktig.

 249. Den var snarare viktig,
  men inte mycket viktig.

 250. Det var väldigt få som upplevde
  att de här sakerna var oviktiga.

 251. Vi frågade om stöd från andra.

 252. Om de upplevde att de hade fått stöd
  från andra personer.

 253. De angav i allmänhet ett gott stöd
  från familj och släktingar.

 254. Däremot angav hälften av barnen
  att de inte fick något stöd alls-

 255. -från skolan eller sjukvård.

 256. Fastän de flesta upplevde att det var
  något som de ville ha eller behövde.

 257. Sen fick de också ange vad de såg nu,
  åtta år efteråt.

 258. Vad hade varit mest hjälpsamt för dem
  för att klara sig igenom det här?

 259. Då såg vi att de flesta upplevde
  att det var den egna kraften-

 260. -som fick driva återhämtningen.

 261. Det informella, sociala stödet
  från vänner och familj var viktigt-

 262. -liksom det professionella stödet.
  Det var hjälpsamt i hög utsträckning.

 263. Vad gäller deras hälsa,
  så frågade vi dem-

 264. -om de upplevde
  att förlusten har påverkat...

 265. ...deras möjlighet att arbeta
  eller deras skolgång.

 266. Då var det en av fem som upplevde
  att det hade det absolut.

 267. Eller väldigt mycket. Det hade
  påverkat deras arbete eller skola.

 268. När vi tittade på de standardiserade
  formulären såg vi-

 269. -att var tredje förälder upplevde
  att vardagen generellt var...

 270. De hade problem i vardagen på grund
  av nedsatt psykiskt välbefinnande.

 271. Som koncentration,
  sömnsvårigheter och oro.

 272. Det som är viktigt här är att vi
  frågade om de hade suicidtankar.

 273. Tankar på att ta sitt liv
  det senaste året.

 274. Fjorton procent av föräldrarna
  angav att de hade det.

 275. När vi jämförde de personerna
  som hade suicidtankar-

 276. -och hur de hade det
  i övrigt i livet...

 277. ...så såg vi att för föräldrarna
  var suicidtankar relaterat till-

 278. -att de också hade en svårare sorg
  och posttraumatisk stress.

 279. En fjärdedel angav
  att de hade mardrömmar-

 280. -plågsamma minnesbilder
  och anspändhet.

 281. Hos föräldrarna var det relaterat
  till om de hade upplevt-

 282. -andra livsomständigheter
  som var stressande.

 283. Som till exempel ekonomiska problem,
  skilsmässa eller andra dödsfall.

 284. Den typen av svårigheter.

 285. Hos barnen var det färre
  än en tredjedel som upplevde-

 286. -ett nedsatt psykiskt välbefinnande.

 287. Något fler hade suicidtankar.
  De angav att de hade haft det.

 288. Här såg vi inte ett mönster
  att det var relaterat-

 289. -till stress eller
  generellt nedsatt välbefinnande.

 290. Däremot såg vi att posttraumatiska
  stressreaktioner var relaterade-

 291. -till om man hade varit med
  om flera svåra omständigheter.

 292. Det här var ett utdrag
  av vårt lilla bidrag-

 293. -till den här stora insatsen.

 294. Det finns mer i rapporten.

 295. Vi sammanfattar det kort som att både
  barn och efterlevande föräldrar-

 296. -upplever att stödet
  verkligen har varit värdefullt.

 297. Och att de många år senare
  känner att det var mycket viktigt.

 298. Familj och vänner är en viktig faktor
  i den här återhämtningen.

 299. Sammantaget är det...

 300. Här gör vi en informell värdering
  mot våra erfarenheter-

 301. -av att följa upp grupper
  som har utsatts för svåra händelser.

 302. Vi upplever att det är en sammantaget
  god hälsa i den här gruppen.

 303. Vi kunde inte i det lilla materialet
  se om det var relaterat till stödet-

 304. -avseende vilken typ av stöd
  eller hur länge stödet hade pågått.

 305. En oroande sak som vi vill peka på
  är att många under de senaste året-

 306. -hade kontakt med vården
  för psykisk ohälsa.

 307. Det är ju något som återkommer.

 308. I den här lilla gruppen hade
  41 procent haft kontakt med vården.

 309. Det kan man jämföra med nio procent
  i den övriga befolkningen-

 310. -enligt Folkhälsoinstitutets
  summariska sammanställningar.

 311. Den högre graden av suicidtankar är
  viktigt att ta fasta på-

 312. -och förstå närmare
  hur de samspelar...

 313. ...med övriga livshändelser
  och övriga typer av psykisk ohälsa-

 314. -som posttraumatisk stress
  och komplex sorg.

 315. Vi ser också att förekomsten
  av posttraumatisk stress-

 316. -är relaterad till de ytterligare
  svårigheterna.

 317. Det är också viktigt att ta fasta på.

 318. Den särskilt utsatta gruppen är de
  som är med om flera svåra händelser.

 319. De kommer att uppleva svårare problem
  under en lång tid därefter.

 320. Och med den sammanfattningen vill jag
  lämna över till Doris och Teresia-

 321. -som presenterar mer ingående
  hur personerna har upplevt stödet.

 322. Vart tog du vägen, Teresia?

 323. Jag är Doris Nilsson, psykolog och
  forskare på Linköpings universitet.

 324. Teresia Ängarne-Lindberg, pedagog och
  forskare vid Linköpings universitet.

 325. Vi har fått förmånen
  att göra den här intervjustudien-

 326. -som både Mikael och Filip
  har pratat om.

 327. Att få intervjua dem...

 328. Det var en fråga i enkäten om man
  ville ställa upp på en intervju.

 329. Det var ett relativt stort antal
  som sa att de ville göra det.

 330. Då har vi haft möjligheten
  att få göra det här.

 331. Deltagarna i intervjustudien
  var 29 stycken som vi har valt ut.

 332. Av dem var det femton ungdomar
  och fjorton föräldrar.

 333. Det var fler som ville vara med,
  men det var ett lämpligt antal-

 334. -för att utföra
  den kvalitativa studien.

 335. Då försökte vi göra
  en så jämn fördelning som möjligt-

 336. -så att vi fick barn och föräldrar...

 337. ...från olika grupper
  beroende på hur lång tid-

 338. -som hade gått mellan dödsfallet
  och intervjun.

 339. Och sen letade vi
  efter både pojkar och flickor-

 340. -för att få med båda könen.

 341. Sen hade vi då ungdomar
  som var över femton år-

 342. -för att vi inte ville riva upp
  för mycket känslor.

 343. Vilket ju det här kan föranleda.

 344. Bortfallet var...
  Det var någon som tackade nej.

 345. Då gick vi till nästa i gruppen.

 346. Vi kunde se att det var ungdomar där
  dödsfallet hade skett ganska nyligen.

 347. Man sa att man inte
  orkade med intervjun.

 348. Hur gick det till för att få veta
  och presentera resultaten?

 349. Det var intervjuer som tog
  ungefär 30 till 60 minuter.

 350. Vi träffade de flesta i verkligheten.

 351. Vi satt och pratade med dem.

 352. Några befann sig väldigt långt borta,
  som i Norrland eller Skåne.

 353. De intervjuade vi via telefon.

 354. Sen har vi transkriberat.

 355. Det är att skriva ner ordagrant
  vad de sa i intervjuerna.

 356. Sen har vi bearbetat det här
  eller analyserat materialet.

 357. Det kallas latent innehållsanalys.

 358. För att få fatt vad folk
  egentligen vill uttrycka-

 359. -när de får de frågor
  som vi undrade över.

 360. Vi ville veta hur man har upplevt
  kontakten med barntraumateamet.

 361. Och i vilken mån har man upplevt
  att de har fått stöd av teamet?

 362. Och i så fall vilket sorts stöd
  har man tyckt sig få?

 363. Har stödet upplevts som hjälpsamt?

 364. Finns det något
  som de hade önskat i stället?

 365. Vad skulle man säga till en kamrat
  som råkade ut för samma sak?

 366. Här kan man se hur vi har ställt
  frågorna till personerna.

 367. Då lämnar jag över till dig, Teresia.

 368. Vi har ett omfattande material.
  29 låter ganska lite-

 369. -men för att vara kvalitativt
  material är det omfattande.

 370. Lars och Lena, ni kommer nog
  att känna igen er i beskrivningen.

 371. Det övergripande temat är ju svaret
  på frågan i stor utsträckning.

 372. En överväldigande majoritet
  upplever att de har fått stöd.

 373. Upplevelsen av stöd genomsyrar
  alla de här berättelserna.

 374. Vad ryms då i upplevelsen av stöd?

 375. Det är först kategorin
  att känna tillit och trygghet.

 376. Det är ganska avgörande.

 377. Att få hjälp att bringa ordning
  är den andra kategorin.

 378. Att känna tillit och trygghet,
  vad ryms i det?

 379. Det är en känsla av att bli sedd.

 380. Sedd och uppfångad för den jag är
  och där jag befinner mig.

 381. Att teamet visste vad de gjorde.
  Att de hade erfarenhet och kunskap.

 382. Att man var i trygga händer.

 383. En känsla av att kunna lämna över.
  Det är föräldrarna som säger det.

 384. En stor lättnad i
  att kunna lämna över till några-

 385. -som man upplever har både
  kunskap och erfarenhet.

 386. Där man kan lämna sina barn
  och där de får hjälp.

 387. Och att jag själv
  kan få lite avlastning.

 388. Det är också en frizon.

 389. Att ha en plats där jag inte
  behöver tänka på vad jag säger.

 390. Där jag inte behöver ta hänsyn
  till vad någon annan känner.

 391. Jag kan få vara jag med mina behov.

 392. Under kategorin att få hjälp
  att bringa ordning ryms-

 393. -en känsla av få bringa ordning
  i det inre.

 394. Att återhämta mig och få ordning
  på det här inre kaoset.

 395. Men också en känsla av rent praktisk
  hjälp som Lars och Lena beskrev.

 396. Kontakter med begravningsentreprenör,
  skola och så vidare.

 397. Att det blir en hjälp
  att skapa struktur.

 398. Då vill vi låta de här barnen
  och föräldrarna få en röst-

 399. -genom att visa några citat.
  Det här handlar om att bli sedd.

 400. "Det var en bra kille faktiskt. Han
  kom till och med hem och pratade."

 401. "Jag var ganska tyst,
  lite apatisk eller vad man ska säga."

 402. "Jag satt mest tyst och lyssnade,
  fast det hjälpte mycket det han sa."

 403. "Det hjälpte mig att komma tillbaka,
  för jag var hemma mycket."

 404. "Han var med ute och gick med hunden
  också. Vi var ute flera gånger."

 405. "Så var det nog för mig i början,
  att jag inte ville prata."

 406. "Han var väldigt pedagogisk."

 407. Känner du igen dig, Lars?

 408. En känsla av
  att de visste vad de gjorde.

 409. "De använder metoder som är mer
  anpassade till situationen."

 410. "De arbetar öppet. Barntraumateamet
  var mer individuellt inriktat."

 411. "Mer inriktat
  på det specifika problemet."

 412. En känsla av en frizon.

 413. "Det är viktigt att ha någon att
  prata med som inte är med i sorgen."

 414. "Någon som man får
  ställa frågor till."

 415. "Som barn eller ungdom kan man ha
  väldigt konstiga funderingar."

 416. En känsla av återhämtande.

 417. "Jag fick alltid en förklaring."

 418. "Det hände så mycket
  med kropp och själ."

 419. "Han kunde alltid förklara varför.
  Man tyckte att man var konstig."

 420. "Han hade alltid bra förklaringar.
  Det var så skönt att höra."

 421. "Det var så skönt att höra. Man kände
  inte att det är mig det är fel på."

 422. Att det är många "han" i texten
  beror på att en stor del av tiden-

 423. -så var ni två män
  som jobbade i teamet.

 424. En känsla av klargörande.

 425. "Alltså de var ju hela tiden...
  De höll kontakten med polis."

 426. "Det gjorde jag med, men de tog reda
  på mycket om omständigheter."

 427. "Och sånt där som jag...
  Det var så mycket att ta hand om."

 428. "Det hade jag inte tänkt på.
  Men de fixade allt det."

 429. "De tog reda på och
  berättade för mig och barnen."

 430. "De var med på bisättningen
  och pratade om begravningen."

 431. "Att inte ha för bråttom.
  Att det inte är farligt att vänta."

 432. Sammanfattningsvis
  i hela den här intervjustudien-

 433. -genomsyrades svaren av att
  det hade varit väldigt stödjande.

 434. Man hade uppfattat det stödet
  från både barn och ungdomar.

 435. Men vet ju dessutom
  att avlastningen i föräldrarollen-

 436. -är väldigt viktigt
  för att föräldern ska återhämta sig.

 437. Om de känner att barnet får hjälp,
  så mår de bättre.

 438. Det blir bättre för barnen om
  föräldrarna kan komma upp på banan.

 439. Det var genomgående väldigt positivt.

 440. Får jag lägga till en sak?
  SÅ gott som alla som vi intervjuade-

 441. -var väldigt angelägna
  om att ställa upp på intervjun.

 442. De såg det som att deras berättelse
  skulle ge andra samma hjälp som dem.

 443. Många uttryckte att de var förvånade
  över att det inte fanns överallt.

 444. De trodde att det fanns
  barntraumateam över hela Sverige.

 445. Det var väldigt betydelsefullt-

 446. -att de som kommer ut och träffar
  barnen och familjerna...

 447. ...har en förmåga att ge tillit
  och visa trygghet.

 448. Att de har kunskap om det
  som de pratar om.

 449. Så att man kan känna tilliten
  och tryggheten.

 450. Och att veta att de har varit med
  förr. Och kunskap om barn.

 451. Det framkom också
  att de kunde prata med barn.

 452. Det är många
  som använder ordet "professionellt".

 453. Jag tror att hälften av barnen
  använde ordet "professionellt"-

 454. -i en väldigt positiv bemärkelse.

 455. Det hade vi inte förväntat oss
  att höra, men det sa de.

 456. Och att man besitter den här
  kunskapen och erfarenheten-

 457. -som gör att de kan slappna av
  och förlita sig på att det går vägen.

 458. Det var framträdande
  i princip alla intervjuer-

 459. -från både barn och föräldrar.

 460. Och att man förstår sorgereaktioner
  och inte blir rädd-

 461. -när man kommer hem
  till ett sådant kaos...

 462. ...och oordning som är både inre
  och yttre vid det tillfället.

 463. Sammanfattningsvis,
  av alla de tre delstudierna...

 464. Barntraumateamets upptagningsområde
  är inte ett mindre belastat område-

 465. -än övriga upptagningsområden
  i Sverige.

 466. Utan det är
  ett något större antal barn-

 467. -som råkar ut för att en förälder
  dör en onaturlig död.

 468. Barntraumateamet har visat sig
  fylla en god funktion.

 469. Det har visat sig
  både i enkäten och i intervjun.

 470. Teamet har upplevts som stöttande.

 471. Man har kunnat gå vidare
  med andra uppgifter i livet.

 472. Och att den här gruppen
  ändå mår relativt bra.

 473. Trots det som de har varit med om.
  Mycket av det andra dåliga måendet-

 474. -kan relateras till andra svåra
  händelser som de var med om.

 475. Och med det så vill vi tacka för oss.

 476. Alla som har varit med
  i den här forskningsstudien.

 477. Vi hoppas att ni får
  någonting ut av detta.

 478. Tack så mycket.

 479. Frågor till forskningsteamet?

 480. Det är tyst här inne.
  Det var mycket på en gång.

 481. Några saker fastnade
  hos mig i alla fall.

 482. Vi undrade om det här är bra.

 483. Jag vet att ni två log lite.
  Ni antecknade lite. Jaha, och så.

 484. En sak vet jag,
  från när jag har pratat med er-

 485. -som ni har uppmärksammat
  i studien här...

 486. Att 50 procent av barnen påpekade
  att de inte fick det stödet-

 487. -som de skulle ha velat ha av skolan
  och annan sjukvård.

 488. Jag vet att ni självkritiskt säger:

 489. "Har vi varit för dåliga på
  att förmedla kontakterna?"

 490. "Eller är skolan och sjukvården
  dåliga på detta?"

 491. -Vad säger ni?
  -Det finns säkert en del som är bra.

 492. Men i det stora hela är
  man inte bekväm-

 493. -med att prata om det
  när en förälder har dött.

 494. Man har inte den kunskapen
  om hur sorgen kan se ut.

 495. Det går kanske inte över på en månad,
  utan det får ta sin tid.

 496. Man är kanske lite tjurig.
  Man måste förstå det.

 497. Andra behandlare gör inte alltid det.

 498. Skulle Lena och Lars kunnat göra
  något för att förbättra statistiken?

 499. Lars och Lena gör mer
  än vad de flesta gör.

 500. De går långt utanför det
  som är deras uppdrag.

 501. Men med deras kunskap
  har de mycket att lära ut-

 502. -till dem som är rädda
  och osäkra kring död...

 503. ...och föräldrars död i synnerhet.
  De kan vara en stor tillgång.

 504. Mikael och Filip, kom hit.

 505. Filip, du sa att det var 75 stycken
  som svarade på enkäten.

 506. Ni skulle gärna velat ha fler.
  Kan vi då ta oss till resultaten?

 507. Är det något att bygga vidare på
  för hur man stöttar barn i kris?

 508. Det är en bra fråga. Vad vi vet...

 509. Vårt kunskapscentrum har följt upp
  överlevande från olika händelser-

 510. -som Estonia och tsunami-katastrofen.
  Det vi ser är två mönster.

 511. Det är att de som mår bra
  känner att det inte är relevant.

 512. "Jag har inget viktigt att tillägga.
  Jag svarar inte på undersökningen."

 513. Men vi ser också att de som mår sämst
  väljer att inte heller svara.

 514. Det är en grannlaga uppgift
  att väga de här två influenserna.

 515. Men jag tror att det här är...

 516. De väldigt entydiga resultaten
  om hur värdefullt stödet har varit-

 517. -är något att bygga vidare på.

 518. En sak som barnen trycker på
  är att få stöd i avskedet.

 519. Något som inte sker så ofta,
  men som Lars och Lena berättade om.

 520. Just när den döda föräldern är
  på sjukhuset kort efter dödsfallet.

 521. Vad vill barnen ha för stöd?
  Vad är det de säger?

 522. De säger att de behöver få hjälp
  att kunna vara med i den situationen.

 523. Att de hade någon med sig där-

 524. -när man tittade på den döde
  eller stod på sjukhuset.

 525. De pratade om den här frizonen.

 526. Att de hade någon
  som de kunde vända sig till-

 527. -när mamma var upptagen av sig.
  Mamma var så ledsen och gjorde så.

 528. Då är det skönt att ha haft någon
  med sig som kunde prata med mig.

 529. Det är olika åldrar.

 530. Vi ska se om jag hörs.
  Det är helt avgörande...

 531. Det är oerhört viktigt vilka
  som utför de här uppdragen.

 532. Att man har rätt timing
  och rätt känsla.

 533. Vi såg ett exempel
  på en av de intervjuade-

 534. -där man kan tänka att man gjorde
  rätt i sak, men fel i känsla.

 535. Upplevelsen blev negativ.

 536. Det var inte barntraumateamet
  som gjorde fel enligt beskrivningen.

 537. Till exempel på akutmottagningen
  hade man förstått-

 538. -att det är viktigt att se den döde.

 539. Men familjen fick se den döde
  när de fortfarande var i chock.

 540. Det blev helt fel. Det som är rätt
  tänkt kan också bli väldigt fel.

 541. Det är timing och rätt personer.

 542. Med rätt erfarenhet.
  Ni förstår vad jag menar.

 543. Barntraumateamet kom in för sent.

 544. Eller kom in en halv dag senare.
  Då hade massor med grejer skett.

 545. Det som hade hänt var att... Det som
  vi har fått fram var hjälpsamt.

 546. Det här med tilliten och tryggheten.
  Den delen var borta där.

 547. Men man hade gjort rätt i sak.

 548. Vi har ju sagt att i Östergötland-

 549. -så satsar man på två team till
  som börjar i mars och april.

 550. De finns på plats här.
  Här anser man att det är bra.

 551. Redan innan er presentation
  fattade man det beslutet.

 552. Vad säger ni? Ska man satsa
  på barntraumateam i övriga Sverige?

 553. Med den kunskap som ni nu har
  av hur de har jobbat.

 554. Ja, självklart. Allt visar på att det
  innebär ett stort stöd för barnen.

 555. Men möjligtvis skulle man kunna göra
  en ny utvärdering av de nya teamen-

 556. -och se hur de fungerar.

 557. Vi ser det här som någonting
  som man kan ta med sig.

 558. Men det får vara en startpunkt
  på en framåtsiktande uppföljning-

 559. -som kan ge många fler svar
  på de här frågorna.

 560. Ni rekommenderar ju vidare forskning-

 561. -för att exakt se
  hur stödet ska utformas.

 562. Ja, och till det så måste man
  göra framåtblickande forskning-

 563. -där man kan följa barnen över tid.
  Det skulle verkligen behövas.

 564. Jag vill bara säga att det här teamet
  har fyllt en väldigt viktig funktion.

 565. Och att även andra områden
  vore betjänta av att ha team-

 566. -som arbetar på det här sättet
  och har barnperspektivet.

 567. Eftersom det så lätt faller bort.
  Absolut, tycker jag.

 568. Jag kan tillägga att de nya teamen
  och de verksamheterna...

 569. Där kan det vara viktigt
  att ha en systematiserad uppföljning.

 570. Under tiden som det fortskrider-

 571. -så att det blir lättare för forskare
  att utvärdera verksamheten.

 572. Barntraumateamet i Norrköping visste
  inte att det blir en utvärdering.

 573. Så mycket information som möjligt,
  för att använda det i forskningen.

 574. -Tack så mycket.
  -Tack.

 575. Textning: Daria Lodygowska
  www.btistudios.com

Vill du länka till en del av programmet? Välj starttid där spelaren ska börja och välj sluttid där den ska stanna. 

Länken till ditt klipp hamnar i rutan "Länk till klipp".

Utvärdering av Barntraumateamet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Föreläsning om Barntraumateamet i Norrköping som utvärderats efter 14 års verksamhet. Barn som utsatts för traumatiska händelser behöver stöd. De allra flesta barn och föräldrar som fått hjälp av Barntraumateamet under upp till ett år upplevde det som värdefullt. De har kunnat känna trygghet och tillit till teamet i samtal och som stöd vid avsked. Föreläsare: Mikael Rostila, docent, sociologi, Stockholms universitet; Filip Arnberg, psykolog, Kunskapscentrum för katastrofpsykiatri, Uppsala universitet, Doris Nilsson, psykolog och universitetslektor, Linköpings universitet och Teresia Ängarne Lindberg, med.dr, Linköpings universitet. Inspelat den 30 januari 2015 på Arbetets museum i Norrköping. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn och döden, Barn- och ungdomsvård, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete med barn, Sorgearbete
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - När en förälder dör

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Inledning: Fokus på barnet

Hur kan vi stötta barn som mister en förälder? Anita Jerberger är regionråd i Östergötland och föreläser om vikten av att ha fokus på barnet. Hon berättar om en händelse när hennes grannes barn behövde stöd och hjälp. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Förälders död påverkar resten av livet

Anders Hjern är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och föreläser om att barn som under sin barndom förlorar en förälder påverkas för resten av livet. De har en klart förhöjd risk för psykisk ohälsa och för att hamna i missbruk. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Barntraumateamets stöd vid plötslig död

Lars Widén, kurator, och Lena Liedholm, psykolog, från Barntraumateamet föreläser om teamets primära uppgift. Det är att vara stöd till barn när en nära anhörig dör, om en förälder är allvarligt sjuk eller om barnet drabbats av andra traumatiska händelser. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Utvärdering av Barntraumateamet

Föreläsning om Barntraumateamet i Norrköping som utvärderats efter 14 års verksamhet. De flesta barn och föräldrar som fått hjälp av teamet har upplevt det som värdefullt. Föreläsare: Mikael Rostila, Filip Arnberg, Doris Nilsson och Teresia Ängarne Lindberg. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Metoder för stöd när en förälder avlider

Ann-Sofie Bergman är universitetslektor i socialt arbete och presenterar här en kartläggning som Nationellt kompetenscentrum anhöriga har genomfört. I den framgår vilka metoder som är verksamma för att ge stöd till barn vars förälder avlider eller är allvarligt sjuk. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Prehospital vård och barn som anhöriga

Linda Frank och Magnus Bjärbo föreläser om hur olika län i Sverige arbetar med att hjälpa barn som mist en förälder. I Jönköpings län har olika aktörer börjat samarbeta och i region Halland har en kartläggning påbörjats för att skapa en bild av hur många barn som drabbats. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Samverkan ambulans, sjukvård, primärvård och elevhälsa

Ann Simonsson, Miriam Carlsson och Lenita Pettersson föreläser om hur olika instanser på Höglandet i Jönköpings län samarbetar med målet att säkra barns rätt till stöd vid plötsligt dödsfall i familjen. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Strukturer kring barn med föräldrar som avlider

Carin Franzén är utredare vid Socialstyrelsen och föreläser här om en kartläggning kring rutiner hos aktörer som arbetar med barn vars föräldrar oväntat avlider. Kartläggningen visar bland annat att det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Humanist- och teologdagarna 2014

Sanningen är inte vad den varit

Björn Larsson, professor i franska och litteratur, säger att föreställningen om att det egentligen inte finns några sanningar bygger på ett ideologiskt missförstånd. Skiljelinjen mellan sanning och lögn eller mellan verklighet och fiktion är livsviktig. Arrangör: Lunds universitet. Inspelat i april 2014.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
LyssnaMifforadio

Odödlighet

En mysig morgonshow med Nancy Delic, Sophia Bergman och Balint Marton. Frukost, livsfilosofi, musik och vår egen psykolog Karna.

Fråga oss