Titta

Lärlabbet

Lärlabbet : Flexibel pedagogikDela
 1. Elever med NPF-diagnos
  är ingen homogen grupp.

 2. Så inget enskilt undervisningsupplägg
  kan möta varje elevs behov.

 3. Undervisningsstöd måste utgå ifrån
  allas individuella förutsättningar.

 4. Men hur gör man det?

 5. Ni som jobbar med bokstavsboken
  kan lägga den i högen där.

 6. Flexibel pedagogik är en pedagogik-

 7. -där man tänker till barnets bästa
  och barnets förutsättningar-

 8. -och försöker lösa undervisningen
  på det sätt som gynnar eleven bäst.

 9. Du pratar om att ta steget från
  hjärnforskning till pedagogik.

 10. Hjärnforskningen
  har gjort otroliga framsteg.

 11. Vi som jobbar med pedagogik
  måste dra konsekvenserna utav det.

 12. Om man inte känner sig trygg,
  arbetar man inte så bra man kan.

 13. Mitt budskap till lärare är att avläsa
  behovet och sen möta behovet.

 14. Varsågoda. Ni får komma in.
  Gå en och en. Träng inte ihop er.

 15. Inkluderingspedagog innebär att vi är
  en extralärare i varje årskurs-

 16. -knuten kring eleverna.

 17. Vi kan själva avgöra
  hur vi vill fördela resurserna-

 18. -utifrån den barngrupp
  och de behov som finns.

 19. Vi kan vara en mindre grupp
  i en klass. Vi kan vara två inne.

 20. En kan observera eller ha nån annan
  uppgift som klassläraren efterfrågar.

 21. Eller arbeta med läs och skriv,
  som det blir i de yngre åldrarna.

 22. Var femte vecka går vi igenom alla
  barn i årskursen som vi arbetar med-

 23. -och tittar om vi behöver följa upp
  nåt utifrån det vi har jobbat med.

 24. Behöver vi förändra anpassningarna
  som vi har satt in? Hur gör vi då?

 25. Det är ett jätteviktigt arbete.
  - Vad kan talet 11 betyda?

 26. -Att du fyller år den elfte.
  -Ja.

 27. Vi har 109 barn. Det blir olika barns
  behov som man behöver tillgodose.

 28. De barn som behöver extra stöd med
  koncentration eller organisering-

 29. -har vi också tittat extra på.

 30. Då kanske man behöver få en stund
  varje morgon med en extra elev-

 31. -att gå igenom hur dagen ser ut.

 32. Tydlighet och en-till-en-undervisning
  i vissa fall-

 33. -med vissa barn
  som behöver ha extra stöttning.

 34. Så arbetsuppgifterna är varierande.

 35. Eller så kan man räkna
  alla som är i ens lilla familj.

 36. Med de barn som har en språkstörning
  jobbar vi med ord och begrepp.

 37. Att förklara och skapa förförståelse.

 38. Det kan vara enkla ord som vi känner
  att alla barn säkert förstår.

 39. Men barn med språkstörning behöver
  mycket extra stöd med begrepp-

 40. -bildstöd och förförståelse och
  förklaringar om vad nåt handlade om.

 41. Det kan även vara extra ljudträning.

 42. Att få ljuden ut ur munnen
  och att de låter rätt.

 43. Skulle ni kunna ta en jättekort paus
  och bara stå stilla där?

 44. Kartläggningen kan vara
  att man observerar i en klass.

 45. Att man observerar
  när en elev kanske har svårigheter-

 46. -när nånting inträffar
  som blir ett problem för eleven.

 47. Vad gör att det händer? När upplever
  eleven att det blir svårigheter?

 48. Hur kan vi då hjälpa?
  Då kan man göra en observation.

 49. Vi kan också kartlägga genom att vi
  kollar av barnens läsutveckling-

 50. -och ordavkodning.
  Vi har mycket tid kollegialt-

 51. -där vi har mötestid när vi kan
  prata om de svårigheter som vi ser.

 52. Ni som jobbar med bokstavsboken
  kan lägga den i högen där.

 53. Nellie, du kan göra färdigt
  din teckning medan jag pratar.

 54. Lilly kan lägga tillbaka böckerna.

 55. Flexibel pedagogik är en pedagogik-

 56. -där man tänker till barnets bästa
  och barnets förutsättningar-

 57. -och försöker lösa undervisningen
  på det sätt som gynnar eleven bäst.

 58. Vilken lärmiljö är bäst
  för den här eleven?

 59. Kanske inte att sitta med
  27 andra barn hela tiden.

 60. Alla barn ska ha förutsättningarna
  att lyckas så bra man kan.

 61. Då får vi titta på hur vi kan skapa
  de förutsättningarna för eleven.

 62. Eleven ska ha kunskap om
  sina svårigheter och styrkor.

 63. Det är jätteviktigt
  att de får veta det-

 64. -och vet hur de ska hantera det
  när de är små.

 65. Att man tar in dem när man skriver
  handlingsplaner och kartläggningar.

 66. Att man alltid har med
  elevens egen bild.

 67. Där tror jag
  att vi behöver bli bättre.

 68. Att verkligen lyssna på eleverna.
  Nästa steg att utveckla det vidare-

 69. -är att man tittar på
  hur man kan göra anpassningar-

 70. -utifrån elevernas olika sätt
  att fungera.

 71. Och att tänka på att anpassningarna
  gynnar alla elever väldigt mycket.

 72. Och att de själva har en del i
  att anpassa pedagogiken.

 73. Så att den fungerar för dem och att
  de blir medvetna om vad som fungerar.

 74. Ibland är pedagogisk tillgänglighet
  att inte alltid vara i en stor grupp.

 75. Elever med ljudkänslighet
  som blir störda.

 76. Att erbjuda såna möjligheter blir
  en pedagogisk tillgänglighet för dem.

 77. Eller att få träna på nånting
  som man inte...

 78. Att man får lästräning under en
  period för att man har halkat efter.

 79. En flexibel pedagogik
  är individuell för var och en.

 80. Och att man inte hamnar
  i en liten grupp-

 81. -eller hos en lärare som läser med en
  och det håller på år efter år-

 82. -utan det är kanske tio veckor
  och sen går man till klassen igen.

 83. Det kan ändras över tid
  utifrån mognad och mående.

 84. Det kanske går jättebra
  på vissa lektioner.

 85. Som lärare möter du elever
  med olika behov.

 86. Det kräver flexibilitet och kunskap.

 87. Kenth Hedevåg menar
  att skolan måste bli bättre på-

 88. -att använda hjärnforskningsresultat
  för att få en mer tillgänglig skola.

 89. Många elever inom autismspektrat
  når inte upp till målen i skolan.

 90. Generellt är det 12,7 % av eleverna
  som inte når målen i skolår nio-

 91. -som har rätt att söka gymnasiet.
  Det är en systemkollaps.

 92. För barn inom autismspektrat
  ligger den siffran på 55 %.

 93. Systemet exkluderar personer
  med en viss funktionsnedsättning.

 94. Kommer du inte in på gymnasiet,
  är det jättesvårt att få arbete.

 95. -Vad är den bakomliggande orsaken?
  -Dels betygssättningen.

 96. Hur och vad man sätter betyg på.

 97. Det handlar också om
  att den nya läroplanen lyfter fram-

 98. -att nu är det viktigt att inte bara
  kunna upprepa information-

 99. -utan du ska göra nåt
  med informationen.

 100. Man ska kritiskt granska,
  värdera och analysera den.

 101. Det är själva funktionsnedsättningen
  inom autismspektrat.

 102. Här måste vi använda de redskap som
  vi har. Undantagsparagrafen och så.

 103. Framför allt måste vi bli bättre på-

 104. -att identifiera svårigheterna
  och kompensera dem.

 105. Du pratar om att ta steget från
  hjärnforskning till pedagogik.

 106. Hjärnforskningen
  har gjort otroliga framsteg.

 107. Vi som jobbar med pedagogik
  måste dra konsekvenserna av det.

 108. Då måste vi förstå hjärnforskningen.
  Då måste man ha förklaringsmodeller.

 109. Vi pedagoger kan aldrig låta
  forskarna tala om för oss-

 110. -vad vi ska göra i klassrummet.
  Där har vi en stor framgångsfaktor-

 111. -att mer aktivt ta del av forskningen
  och göra pedagogik utav det.

 112. -Vad är förklaringsmodeller?
  -Det handlar om att förklara nåt...

 113. ...som i grunden är otroligt svårt
  att förklara.

 114. Ska man titta på hjärnforskning
  i detalj, får du gå ner på dendriter-

 115. -signalsubstanser, återtag och sånt.
  Det blir det inte pedagogik utav.

 116. Då måste förklaringsmodeller förklara
  nånting som i grunden är svårt-

 117. -och som du kan göra pedagogiska
  konsekvenser och strategier av.

 118. -Varför är kartläggning viktigt?
  -Det är otroligt viktigt...

 119. ...för att det ska gå bra i skolan.
  Skollagen är extremt tydlig.

 120. Visar man pedagogiska svårigheter,
  ska det göras en kartläggning-

 121. -för att ta reda på
  svårigheterna som har uppstått.

 122. Varför har de här problemen uppstått?
  Där ska också styrkorna ingå.

 123. Man måste kartlägga
  styrkor och svårigheter.

 124. Ser vi en pedagogisk problematik
  i skolan och omedelbart gör insatser-

 125. -är risken uppenbar
  att det blir generella insatser.

 126. -Vad innebär flexibel pedagogik?
  -Att vi inte i förväg...

 127. ...har formulerat pedagogiken. Det
  unika barnet kräver unika strategier.

 128. Vi vet inte var vi hamnar. Peda-
  gogiken måste bygga på grundstenar-

 129. -som är generella. Men det måste
  finnas individuellt utrymme.

 130. Du kan aldrig i förväg veta hur
  den flexibla pedagogiken ska se ut.

 131. Det gör att pedagogiken inte blir
  nån förutsägbar betongverksamhet.

 132. Vad ser du för framgångsfaktorer för
  lärare som arbetar med barn med NPF?

 133. Den viktigaste framgångsfaktorn är
  relationen mellan pedagog och elev.

 134. Har man ingen relation, sker det
  ingen bra inlärningssituation.

 135. Relationen är viktig. Men det räcker
  inte. Då måste man tänka på strategi.

 136. En bra relation och sen en strategi.

 137. Strategin bygger på grundkunskap
  t.ex. inom autismspektrat eller ADHD-

 138. -och individkunskapen.

 139. I och med att vi går igenom eleverna
  var femte vecka-

 140. -utifrån vår manual-

 141. -blir det en möjlighet att följa upp
  det man bestämde i handlingsplanen.

 142. Det är viktigt att eleverna
  är med i handlingsplanen-

 143. -om man ska göra nån handlingsplan
  även för det sociala.

 144. På högstadiet är vi inte med på
  de förberedande mötena alla gånger.

 145. Utan då fyller vi i
  vårt kartläggningsverktyg-

 146. -så att man kan se att jag vet
  att de har EHT i nian-

 147. -och så kan jag fylla i mina elever
  som vi behöver ha koll på.

 148. Jag kan skriva en liten kommentar
  så att lärarna och EHT vet.

 149. Styrkan är att alla lärare som
  undervisar eleven fyller i sin del-

 150. -och skriver kommentarer.
  Sen är de i arbetslaget med-

 151. -när vi kommer från elevhälsan, t.ex.
  jag som skolsköterska eller SYV.

 152. Vi går ibland flera,
  ibland en av oss.

 153. Sen går det vidare till EHT:t
  där skolledaren är med dagen efter-

 154. -där man går igenom
  det man pratat om-

 155. -och bestämmer
  vilka åtgärder vi kan sätta in.

 156. Så det blir ett givande och tagande.

 157. Alla har haft kunskap om sin klass.

 158. Men här blir styrkan
  att vi gör det tillsammans.

 159. Alla som är inblandade i en viss
  klass har kartläggningsverktyget.

 160. Och sen att vi kan sitta med
  skolhälsovården.

 161. För oss är det skönt att inte behöva
  sitta med alla arbetslag.

 162. Att man bara kan fylla i och veta
  att det ändå lyfts av arbetslaget-

 163. -så att det inte tar
  all konferenstid.

 164. Det är viktigt med återkoppling
  när EHT har varit.

 165. Att den som ska ha kollat upp saker
  återkopplar till behörig person.

 166. Ja, grunden är
  att man måste ha kunskap om-

 167. -att de här funktionsvariationerna
  finns och kan se otroligt olika ut.

 168. En diagnos hos ett barn kan se
  helt annorlunda ut hos ett annat.

 169. Samma diagnos kräver ändå olika stöd.

 170. Och så kan det vara att en har
  dyslexi och en annan har ADHD.

 171. Och de behöver ändå exakt samma stöd.
  Eller anpassning.

 172. Hur startar vi lektionen,
  hur ser lektionen ut-

 173. -återkopplar vi till starten
  när vi avslutar?

 174. Att man bygger en liknande struktur.

 175. För det är också bra för barn
  som behöver hjälp med förutsägbarhet.

 176. Det har vi försökt genomföra
  i små steg.

 177. "Nu ska alla börja lektionen så här."

 178. Nästa läsår tog vi:
  "Alla avslutar lektionen så här."

 179. För det är svårt som lärare.
  Man är vanemänniska.

 180. Man vill göra som man alltid har
  gjort. Man vill bestämma lite själv.

 181. Men då blir det: "Det här
  förhållningssättet gynnar alla."

 182. Sen gynnar det läraren också.

 183. När eleven gör som man förväntar
  sig... Att vi gör lika, allihop.

 184. Sen är det viktigt att eleven och
  vårdnadshavare utifrån elevens ålder-

 185. -är med i planeringen.

 186. Den som är bäst på att tala om vad
  man behöver är alltid eleven själv.

 187. Sen vet föräldrarna ofta rätt bra.

 188. De ser vilka dagar
  som eleven inte orkar med.

 189. Där kan man se på tjejer att de ofta
  anstränger sig mycket mer i skolan-

 190. -och sen har de jättedippar
  när de kommer hem.

 191. Då vet föräldrarna:
  "De här lektionerna fungerar inte."

 192. "Då har vi alltid problem hemma." Det
  är viktigt att lyssna på föräldrarna.

 193. Att ha en god kommunikation mellan
  vårdnadshavare, skolan och eleven.

 194. Jag tänker på...
  Där kan man höra kommentaren:

 195. "Hon har inga koncentrationsproblem.
  Hon kan sitta jättelänge och läsa."

 196. Jag har problem med koncentrationen.
  Jag fastnade helt i böcker i stället.

 197. Mina föräldrar trodde kanske att jag
  inte hade koncentrationsproblem-

 198. -när det handlade om
  att jag inte kunde sluta läsa.

 199. Jag kunde inte ändra
  min uppmärksamhet.

 200. Jag kunde inte rikta uppmärksamheten
  med vilje till att städa rummet.

 201. Det gick inte,
  för jag hade en så bra bok.

 202. Och det här sättet att tänka kring
  elever tycker jag börjar komma bort.

 203. Vi börjar komma en bit från det,
  men man kan höra lärare som säger:

 204. "Han kan ju när han vill." Och det...

 205. Eller: "Om du försöker
  koncentrera dig, går det jättebra."

 206. Man skulle ju inte säga det till nån
  med en annan funktionsnedsättning.

 207. "Ansträng dig att se så går det bra."

 208. Jag heter Jerome Schultz
  och är klinisk neuropsykolog.

 209. Stress är den pusselbit som saknas
  för barn med ADHD i klassrummet.

 210. Vi missförstår stress och det påverkar
  barns inlärning mer än man tror.

 211. Barn i skolan som inte har
  full förståelse för sin diagnos-

 212. -brukar intala sig själva: "Jag är dum
  och klarar inte av det här."

 213. När man känner så, vill man
  komma undan från en svår situation.

 214. Folk säger ofta om barns beteenden
  i klassrummet:

 215. "Det där barnet uppvisar oacceptabla
  eller oväntade beteenden."

 216. Om lärare förstod att det är möjligt-

 217. -att stressen som utlöses av att barnet
  inte har kontroll över situationen-

 218. -är upphovet till beteendena, kan man
  behandla stressen och ångesten-

 219. -i stället för att behandla
  ytbeteendena.

 220. Om ett barn är argt-

 221. -för att han tror
  att han inte klarar av en sak-

 222. -river han kanske sönder ett papper,
  välter bänken-

 223. -säger "det är dumt, jag vill inte göra
  det här" eller blir deprimerad.

 224. Beaktar man att det är förutsägbara
  reaktioner hos ett stressat barn-

 225. -har man bättre möjligheter
  att behandla barnets osäkerhet-

 226. -så att barnet kan lyckas bättre.

 227. Lärare på kommunala skolor
  frågar mig-

 228. -hur de kan hjälpa stressade barn.

 229. I ett klassrum är det svårt att
  ta hand om alla med det problemet.

 230. Ett av mina förslag är att lärare låter
  barnen använda en graderingsskala.

 231. När de delar ut material,
  säger de till alla barn i klassrummet:

 232. "Visa med fingrarna från ett till fem
  hur svår ni tror att uppgiften är."

 233. Sen ska barnen
  räcka upp handen igen-

 234. -och visa hur bra de kan klara av
  uppgiften som de ska göra.

 235. Om barn över tid
  får gradera uppgiftens svårighetsgrad-

 236. -och hur väl de klarar av uppgiften-

 237. -märker man hur väl uppfattningen
  de har om sig själva stämmer.

 238. Sen kan lärare försöka hjälpa barnet-

 239. -att skapa en trygg situation.

 240. Jag pratar ofta om "kompetensankare".

 241. Då är man i ett tillstånd där man
  känner sig duktig och är där länge-

 242. -för att komma in i ett sinnestillstånd
  där man säger: "Jag klarar av det."

 243. Barn som är stressade
  och undviker att göra uppgifter...

 244. En lärare som är bra på ingripanden-

 245. -kan föra barnet tillbaka dit
  där det kunde lyckas.

 246. Det är ett kompetensankare.

 247. En listig lärare säger:
  "Det går bra på den här nivån."

 248. "Vill du prova nåt svårare?"
  Om barnet säger nej-

 249. -ska läraren säga: "När vill du prova
  nåt svårare? Det handlar skolan om."

 250. Säger barnet "aldrig", kan läraren säga:

 251. "Vad skulle göra det mer sannolikt
  att du lyckas med nåt svårare?"

 252. Om man inte känner sig trygg,
  arbetar man inte så bra man kan.

 253. Mitt budskap till lärare är
  att avläsa behovet-

 254. -och sen möta behovet.
  Det är viktigt att komma ihåg-

 255. -när lärare arbetar med
  dessa utmanande och härliga barn.

 256. Pedagogisk tillgänglighet är
  att vi måste se till varje individ.

 257. Att alla är olika, inte bara de som
  har en diagnos. Alla barn är olika.

 258. Vi måste se till att de får utvecklas
  som de har möjlighet att utvecklas.

 259. Och att vi får lägga och anpassa
  vår undervisning efter varje elev.

 260. Jag som har lite äldre elever
  än vad du har...

 261. Jag tänker att de också måste vara
  medvetna om och göra egna val-

 262. -och lära sig att göra fler egna val
  kring hur lektionen ska se ut.

 263. Jag har gjort en lugn och ro-låda-

 264. -där jag har lite saker
  som de kan fippla med.

 265. En liten lerburk eller nånting.

 266. Några elever går
  och tar nånting från den.

 267. Jag har hörselkåpor
  om man ska skriva.

 268. Då kan det vara skönt att stänga ute
  raspet från pennorna.

 269. I början när jag hade lådan fastnade
  vissa i det och lekte i stället.

 270. Då var man tvungen att ta diskus-
  sionen om varför vi har den här.

 271. För att kunna orka göra skoljobbet.

 272. I vårt ämneslag
  sitter vi tillsammans.

 273. Då blir det fokus på
  hur vi gör i ämnet.

 274. Vad som är svårt i ämnet
  och vad vi behöver anpassa.

 275. Jag är SO-lärare.
  Det är begreppstungt.

 276. Det är mycket ord. Det blir jobbigt
  för dem med språkstörning.

 277. Språkstörning känns som en ny diagnos
  som vi inte haft mycket kunskap om.

 278. När vi diskuterat hur vi ska göra,
  har vi försökt plocka in bildstöd.

 279. Då tar vi hjälp av varandra.
  När en kollega gör ett bildstöd-

 280. -delar vi med oss
  så att vi använder samma bildstöd.

 281. Bildstöd är en sån pedagogisk sak
  som gynnar alla elever.

 282. Där är ett typexempel på-

 283. -en sak som alla mår bra av. En
  struktur och man ser direkt en bild.

 284. Begreppsträningen är viktig
  med dem som har språkstörning.

 285. Den ökade kunskap som vi har fått
  genom att vi har höjt kunskapsnivån-

 286. -gör att när man gör kartläggningen
  regelbundet...

 287. När man ser att det inte fungerar,
  gör man en pedagogisk utredning.

 288. I den är det jätteviktigt att ta med
  elevens och vårdnadshavarens syn.

 289. Många pedagoger är med
  och tycker till.

 290. Sen är den ofta en grund till om man
  föreslår för eleven och föräldrarna-

 291. -att man kanske ska gå vidare
  och göra en utredning.

 292. Där kommer vi som elevhälsa in
  genom att hjälpa till med-

 293. -hur man sen får göra en utredning.

 294. Det är också ett samspel
  med er pedagoger.

 295. Jag upplever att fler och fler elever
  behöver fler och fler anpassningar.

 296. Där behöver man öka sin begrepps-
  och kunskapsbank som man har med sig.

 297. Hur kan vi hjälpa de här barnen?
  Då behöver vi som pedagoger ändra-

 298. -hur vi har arbetat. Det är en
  jätteviktig utveckling vi måste göra.

 299. En samhällsförändring är mobil-
  användandet och datoranvändandet.

 300. Det gör att vi kanske får fler barn
  som behöver anpassningar-

 301. -därför att de inte är lika tränade i
  att fokusera och göra tråkiga saker.

 302. För man är van vid att få tillfreds-
  ställelse, roliga filmer och så.

 303. Det är en samhällsförändring som gör
  att vi i skolan måste anpassa oss.

 304. Samtalet fortsätter
  på Mälarhöjdens skola.

 305. Ni som tittat, dela gärna med er
  av era tankar i sociala medier.

 306. Vill ni se mer, finns det
  på urskola.se. Hej då!

 307. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Flexibel pedagogik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Tema: Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF). Elever med olika behov och eventuella diagnoser behöver anpassningar, och anpassningarna måste följas upp och utvärderas. På Mälarhöjdens skola i Stockholm lägger personalen mycket tid på kartläggning och kollegiala samtal. Inkluderingspedagogen Helena Svensson samtalar med läraren Åsa Colliander Celik och skolsköterskan Anette Lindgren om hur skolan kan hjälpa eleverna både på lektioner och raster.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Pedagogiska frågor > Specialpedagogik > Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar
Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Inkluderande utbildning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flerspråkighet i fokus

Metodiken Reading to learn för alla

Metodiken Reading to learn, R2L, går ut på att påverka elevers läs- och skrivkunnighet. Läraren och kompetensutvecklaren Ann-Christin Lövstedt berättar om olika undervisningsstrategier i R2L. Inspelat 13 mars 2014 i Folkets hus i Stockholm. Arrangör: Gothia fortbildning.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

New age som skolutveckling?

I spåren av krisrapporter om skolans tillstånd har det dykt upp en mängd nya aktörer i skolvärlden med olika budskap om hur den svenska skolan ska räddas. Det handlar om coachning, kurser i självledarskap och inspirationsföreläsningar. Kritikerna talar om flum och floskler och varnar för att pseudovetenskap har tagit sig in i skolans värld.

Fråga oss