Titta

UR Samtiden - Barns psykiska hälsa

UR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Om UR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Den psykiska ohälsan bland unga ökar, särskilt bland flickor och unga kvinnor. Andelen självmordsförsök ökar kraftigt bland unga kvinnor, och allt fler unga vårdas på sjukhus för depression eller ångest och för alkoholförgiftning. Konferensen handlar om preventionsmetoder, bedömningsmetoder, skolans arbete för barns psykiska hälsa, samverkan och nordisk erfarenhet. Den vänder sig till beslutsfattare, planeringsansvariga och andra på statliga myndigheter, landsting och kommuner. Inspelad på Norra Latin i Stockholm den 9 september 2010. Arrangör: Socialstyrelsen.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns psykiska hälsa : Finland: Förebyggande samarbete.Dela
 1. Varsågod, Tytti. Scenen är din.

 2. Tack för inbjudan.

 3. Jag ska prata om
  vad som händer i Finland.

 4. Jag ska se hur den här fungerar...
  Så där ja.

 5. Jag ska ge några exempel
  på förebyggande initiativ.

 6. Men jag ska börja med de här-

 7. -som är hörnstenar
  i mitt eget tänkande-

 8. -och förhoppningsvis i Finland:

 9. Förebyggande och främjande
  är grundläggande i livet.

 10. Ekologisk syn på barns utveckling.

 11. Systemförändring
  och translationell triad.

 12. Jag hoppas att det här
  ska få en mening-

 13. -under min presentation.

 14. Förebyggande och främjande är minst
  lika gammalt som mänskligheten.

 15. Vi välkomnar goda feer
  när våra barn föds-

 16. -och vi hoppas
  att de onda håller sig borta.

 17. Vi har tomtegubbar-

 18. -som vi ger mat vid jul, för att det
  ska finnas mat i huset nästa år.

 19. Aftonbönen omfattar
  alla närstående-

 20. -och vi sänder våra tankar
  till dem som är i fara.

 21. Vad vi gör här är att ta
  ett nytt steg på den långa väg-

 22. -som började för längesen.

 23. Vi vill se till
  att vi inte bara litar till feer-

 24. -för att ge våra barn ett bra liv.

 25. Men feer och skyddsänglar
  behövs alltid, oberoende av bevis.

 26. Just nu är jag lite ivrig
  och lite nervös-

 27. -så jag hoppas att min goda fe står
  bakom mig och slår med vingarna-

 28. -och att min presentation ska vara
  givande för dem som bjöd in mig-

 29. -och för er alla.

 30. De senaste årtiondenas forskning-

 31. -har betonat ekologin
  i barns utveckling.

 32. Vi vet att barn,
  och även vuxna, utvecklas-

 33. -i dagligt samspel med våra miljöer-

 34. -som jag kallar
  för utvecklingsmiljöer.

 35. Hemmet, förskolan, skolan
  och fritidsmiljöer.

 36. Förskola eller skola, till exempel-

 37. -stödjer inte bara
  barnets utveckling-

 38. -utan de deltar i barnets utveckling.

 39. Det är ett annorlunda sätt att förstå
  rollen som dagis eller skola spelar.

 40. Eller fritidsmiljöer.

 41. När jag började mina studier
  i barnpsykiatri-

 42. -var de olika disciplinerna kring
  barns utveckling och psykopatologi-

 43. -fullständigt separerade
  från varandra.

 44. Den traditionen har lett
  till sektoriseringen av tjänster.

 45. Psykologiska problem
  sköts av hälsovården-

 46. -sociala problem av socialtjänsten-

 47. -och inlärnings- och kognitiva
  problem av utbildningstjänster.

 48. Men nu har forskningen lärt oss
  att vi inte kan dela upp utveckling-

 49. -i de här skilda sfärerna.

 50. Emotionell, kognitiv och social
  utveckling är sammanflätade.

 51. Därför är en-sektor-systemet
  fullständigt förlegat.

 52. Det intressanta är
  att det är genforskning-

 53. -som har fört oss alla samman.

 54. Det är interaktionen
  mellan gener och miljö-

 55. -som tar fram exempelvis
  dåliga utslag av dåliga gener.

 56. Miljön är utvecklingssammanhangen,
  och det som händer i dem.

 57. Dessa påverkas även av samhället
  och kulturen.

 58. Kultur inom barnuppfostran, i skolan
  och så vidare.

 59. Den här bilden
  blir en plan för prevention.

 60. Om vi kan påverka miljön,
  så kan vi påverka interaktionen-

 61. -och kanske förhindra
  att de "dåliga generna"-

 62. -agerar på oss,
  och förebygga psykisk ohälsa.

 63. Det som händer är
  att detta producerar-

 64. -utvecklingsbanor.

 65. Utveckling har en riktning.

 66. Den formas och förstärks
  genom daglig interaktion-

 67. -mellan barnet och miljön.

 68. I extremfall kan det finnas
  en ond cirkel-

 69. -när dåliga saker ökar och händer,
  med dåliga resultat.

 70. Det kan också vara en god cykel-

 71. -då allt fler möjligheter
  öppnar sig för barnet.

 72. Vad betyder det
  att "problem vid 3-5 år"-

 73. -"varslar om antisociala problem
  i tonåren"?

 74. Är det nåt i barnet
  som kommer fram under tonåren?

 75. Forskningen lär oss att beteende-
  problem i den tidiga barndomen-

 76. -framkallar straffbeteende hos vuxna.

 77. Hos föräldrar,
  men även mellan lärare och barn.

 78. Det leder till besvikelse i mänskliga
  förhållanden och i skolprestationer.

 79. Det byggs på, kanske förenat
  med avvikande kamrater-

 80. -och följden
  kan bli problem i tonåren.

 81. Om vi nu tänker på förebyggande...

 82. Om vi tar barnet-

 83. -och fokuserar vår
  förebyggande intervention på barnet-

 84. -då gör vi barnet till den
  som ska agera för förändring-

 85. -i systemet, och det är
  en svår uppgift för ett barn.

 86. Därför är det inte konstigt
  att forskning visar-

 87. -att förebyggande intervention
  på flera nivåer-

 88. -har större effekt
  och mer långvarig effekt.

 89. Vi kan arbeta med barnet,
  med föräldrar och i skolan.

 90. Vi kan skapa ett positivt klassklimat
  som stöttar även problematiska barn.

 91. På det sättet kan vi vända
  den problematiska banan-

 92. -i en positiv riktning.

 93. Därför tror jag
  att även riktad prevention-

 94. -kräver ett ekologiskt synsätt
  och måste vara systemorienterad.

 95. I Finland påbörjades programmet 2007.

 96. Det bygger på idén att barnens
  stöttas i sina utvecklingssammanhang.

 97. Inte bara i familjer,
  utan på samma sätt i förskolan-

 98. -med mödrar och lärare,
  i skolan och även i fritidsmiljön.

 99. När det började
  sa jag till vår hälsominister-

 100. -att förändringen
  skulle ta minst 12-15 år.

 101. Vi har bara börjat försöka
  göra det här-

 102. -och även arbeta mellan sektorer
  och olika nivåer av tjänster.

 103. Nu ska jag ta upp några exempel-

 104. -på våra förebyggande initiativ.

 105. När jag lyssnade...
  Tack för den här dagen!

 106. Det var underbart och inspirerande
  att höra alla presentationer.

 107. Jag önskar att jag hade en dag till
  för att sitta och prata om det.

 108. Jag ändrade faktiskt
  min presentation en aning.

 109. Jag hoppar över en del,
  men ni kan läsa om det på hemsidan.

 110. Pre- och postpartumdepression
  hos mödrar.

 111. Vi har mottagningar-

 112. -som nästan alla mödrar
  eller familjer i Finland besöker.

 113. Jag tror att det ser likadant ut i
  Sverige och i andra nordiska länder.

 114. Men traditionellt har man betonat
  fysisk hälsa, av historiska skäl.

 115. Det var nödvändigt att även få med
  social och emotionell utveckling.

 116. Finland var med i det europeiska
  projektet för tidigt främjande.

 117. Målet var att utbilda mottagningarna-

 118. -inom primärvården i detta, och om
  interaktion mellan förälder och barn.

 119. Man ville även lära ut en metod
  för intervju av föräldrarna-

 120. -där man är uppmärksam
  på de här frågorna.

 121. Man gjorde forskning om detta-

 122. -som visade att både personal och
  föräldrar älskade den nya metoden-

 123. -men att dess inverkan var mindre
  i Finland än i andra länder.

 124. Det är nåt som vi då och då
  stöter på i nordiska länder.

 125. Program som har inflytande på andra
  ställen är mindre effektiva här.

 126. Ett skäl kan vara att nivån på våra
  tjänster redan är tämligen hög.

 127. Det finns inte mycket utrymme
  för förbättring.

 128. Det andra är vad vi mäter.

 129. Kanske mäter den här sortens
  program-

 130. -inte så detaljerade saker
  eller inte rätt saker-

 131. -i våra system.

 132. Det här var universell prevention.

 133. Men det var en förändring
  av systemet-

 134. -och det banade väg
  för riktad prevention.

 135. Systemet var redo att förstå-

 136. -vad mödrars depression handlade om.

 137. I dag har vi en föreskrift,
  en sorts lagstiftning-

 138. -som tvingar mottagningarna
  att kontrollera-

 139. -om det förekommer depression,
  missbruk eller våld i familjen.

 140. Just nu är det 50-75 procent
  av alla mödra- och barnmottagningar-

 141. -som gör det här.

 142. Det är ett av resultaten
  av projektet för tidigt främjande.

 143. Men det mättes förstås inte.

 144. Systemförändring mäts nästan aldrig.

 145. De förebyggande interventionerna
  mäter de individuella resultaten-

 146. -men inte resultaten för systemet.

 147. Vad ska man då göra med de familjer
  där man hittar problem?

 148. Det är en vanlig fråga
  inom preventiv praktik och forskning.

 149. Vi har en lång historia
  av riskforskning-

 150. -och det är lätt
  att kontrollera risker.

 151. Den stora frågan är
  att vi har mindre kunskap-

 152. -om motståndskraft
  och dess processer-

 153. -och särskilt om olika typer
  av preventiv intervention-

 154. -eller främjande intervention.

 155. Det första som sen hände i Finland-

 156. -var att familjerna remitterades
  till specialiserade tjänster.

 157. Vuxenpsykiatri
  och spädbarnspsykiatri.

 158. Men behovet var stort och kvarstår.
  Problemet är inte löst än.

 159. Vad gör man inom primärvården
  för de här familjerna?

 160. I Vanda har man inlett ett program
  där specialiserade skötare-

 161. -arbetar ihop med skötare
  på mödra- och barnmottagningar-

 162. -med de mödrar som har problem.

 163. Man fann att omkring 80 procent
  av fallen kan få hjälp-

 164. -inom primärvården.

 165. Resultatet var intressant
  och hoppingivande-

 166. -men det saknades kontrollgrupp-

 167. -så vi vet inte hur mycket
  som var spontan bättring.

 168. Det är en ganska vanlig situation.

 169. Vi gör pilotstudier och utvärderar
  vårt arbete, med positiva resultat.

 170. Men nästa steg är
  att göra en kontrollstudie-

 171. -innan vi implementerar det
  i hela systemet.

 172. Nästa program
  som jag vill berätta om-

 173. -gäller unga män
  vid arton års ålder.

 174. De inkallas till militärtjänst
  eller civilplikt.

 175. Det är sista gången
  i unga människors liv-

 176. -då vi möter hela generationen.

 177. Då kan man påbörja förebyggande
  för de som utestängs.

 178. Hälften av dessa
  utestängs på grund av psykisk ohälsa.

 179. I det här programmet
  får varje man en psykoterapeut-

 180. -som går igenom deras livssituation
  och försöker hitta lösningar-

 181. -och även...

 182. ...ger remisser eller hänvisar
  den unge mannen till andra tjänster.

 183. Här finns en randomiserad
  kontrollstudie och resultaten är bra.

 184. Jag säger "föreslå"-

 185. -för många av de unga männen
  gick inte med på att prata.

 186. Många går förlorade.

 187. Min tolkning är
  att det ger löfte om effektivitet-

 188. -men genomförbarheten är ett problem.

 189. Det är en utmaning
  för interventionsutvecklarna-

 190. -att göra det mer attraktivt
  för befolkningen.

 191. Jag vill visa den här bilden-

 192. -eftersom samverkan inte bara sker
  mellan yrkesutövare-

 193. -utan den måste också ske
  mellan departement-

 194. -på en hög, statlig nivå.

 195. Här har vi
  alla dessa statliga byråer-

 196. -som arbetar ihop.

 197. Det som också är intressant är...

 198. ...att försvarsmakten har visat stor
  entusiasm och verkat för det.

 199. Just nu erbjuds hälften av
  de unga män som inkallas vid arton-

 200. -möjligheten att prata om sina liv
  med en utbildad psykoterapeut.

 201. Det bryter mot mina stereotyper.
  Jag hade aldrig gissat-

 202. -att militären intresserar sig
  för psykisk hälsa och socialt liv-

 203. -hos män som utestängs
  från militärtjänst och civilplikt.

 204. Det här är samma sorts överraskning-

 205. -som vi fick i mitt eget program-

 206. -då vi ville stötta familjer
  och förebygga barns problem-

 207. -när föräldrarna är psykiskt sjuka,
  missbrukare eller har andra problem.

 208. Då gav vi oss in på vuxenpsykiatri.

 209. Innan vi började avråddes jag från
  att blanda in vuxenpsykiatri-

 210. -för att de inte intresserar sig
  för barn, men det var tvärtom.

 211. De var mycket intresserade av barn.

 212. Det här är det tredje programmet
  som jag ska prata om.

 213. "Effektiva barn och familjer"
  som inleddes för tio år sen.

 214. Här är vårt team samt finansiärer.

 215. Det baseras dels på den höga risken-

 216. -för intergenerationell
  överföring av motgångar-

 217. -i familjer där föräldrarna har
  problem med psykisk ohälsa-

 218. -missbruk eller svåra sjukdomar.

 219. I dag innefattar det även fattigdom.

 220. Det andra som ligger bakom
  är lagstiftningen.

 221. Inom Finlands hälso- och socialvård
  är man förpliktigad-

 222. -att se till barnens behov
  av stöd och vård-

 223. -när föräldrar
  får hälso- eller socialvård.

 224. En liknande lag infördes-

 225. -i Sverige och i Norge
  den 1 januari i år.

 226. Lagen är mycket viktig,
  självfallet för familjerna-

 227. -men även för att den
  lagstiftar förebyggande.

 228. Den är proaktiv.
  Lagstiftning är ofta reaktiv.

 229. När föräldrar misslyckas
  måste barnet skyddas och så vidare.

 230. Men i allmänhet tycker jag
  att vi ska fokusera-

 231. -ihop med beslutsfattarna-

 232. -för att försäkra att lagen även
  ger befogenheter för prevention.

 233. Programmets mål är att bryta
  den intergenerationella cykeln.

 234. Vi vill utveckla, studera
  och implementera-

 235. -evidensbaserade metoder
  inom specialiserad och primär vård-

 236. -över olika sektorer. Vi vill också
  se till att arbetet fortsätter-

 237. -att det är av god kvalitet-

 238. -och att metoderna
  ständigt utvecklas.

 239. Under de här åren har vi utvecklat
  nåt som vi benämner "metodfamiljen".

 240. "Föra barnen på tal"
  är en diskussion med föräldrar-

 241. -om deras barn, och vi informerar
  även om vad de själva kan göra-

 242. -för att stötta barnen
  i den rådande situationen.

 243. Vi har familjeinterventionen,
  som jag nämnde tidigare.

 244. Vi har stödgrupper
  för barn och föräldrar.

 245. Nätverksmöten är vikiga. Handböcker.

 246. Det är en växande familj.

 247. Vårt mål är att hjälpa föräldrar att
  vara så bra föräldrar som möjligt-

 248. -i den rådande situationen. Det är
  varken föräldra- eller barnterapi.

 249. Vi hjälper föräldrar att använda
  sina egna resurser-

 250. -familjens resurser,
  det egna nätverket-

 251. -och nätverken
  inom våra olika tjänster.

 252. Vid nätverksmötet,
  där man samlas runt familjen-

 253. -upprättas kontakten mellan familjen
  och de olika tjänsterna.

 254. Det är
  ett särskilt sorts nätverksmöte.

 255. Man ser till att psykiskt sjuka eller
  missbrukande föräldrar accepterar-

 256. -att folk får höra om deras problem.

 257. Resultatet kan vara
  aktivering av familjenätverket-

 258. -stöd från socialtjänst
  och barnpsykiatri.

 259. Man aktiverar även lärare-

 260. -för att de ska sluta upp
  runt barnet och familjen.

 261. Familjen kan fortsätta i stödgrupper.

 262. Vi har också jämfört våra metoder:

 263. "Föra barnen på tal",
  alltså diskussionen med föräldrar-

 264. -och familjeinterventionen.

 265. Båda grupperna
  fick också handboken för föräldrar.

 266. 119 familjer randomiserades
  till grupperna-

 267. -och intervention utfördes.

 268. Det är en enkätstudie.
  Det finns en baslinje.

 269. Vi har uppföljning
  efter fyra, tio och arton månader.

 270. Sen ber vi också om feedback
  om interventionen-

 271. -två veckor efteråt.

 272. Det första som vi ville studera, och
  det gjordes även under utbildningen-

 273. -var säkerheten,
  att vi inte gör skada.

 274. Barnuppfostran är ett känsligt ämne,
  och om man är deprimerad-

 275. -kan man ha
  en mycket negativ självbild.

 276. Vi ville inte förstärka det.

 277. Resultaten visade att det fanns
  mycket få negativa svar.

 278. Barn och föräldrar rapporterade att
  de mådde bättre efter interventionen-

 279. -och oron för varandra minskade.

 280. Föräldrarna rapporterade också
  en minskad känsla av stigma.

 281. Vi lyckades närma oss familjerna
  utan att öka stigmat.

 282. Även ökad självförståelse
  hos föräldrar.

 283. Hur användbart det är.

 284. Kan familjerna faktiskt ta in det
  och såna saker.

 285. Både barn och föräldrar
  gav positiva svar-

 286. -och även personalen, som kände
  ökad motivation och arbetsglädje.

 287. Det är vuxenpsykiatri.

 288. Effektivitet som avser
  symtom och prosocialt beteende.

 289. Vi använder SDQ.

 290. Det här är preliminära resultat
  som granskas just nu.

 291. Efter arton månader
  såg man minskning av barnens ångest-

 292. -och emotionella symtom, och där var
  familjeinterventionen mer effektiv.

 293. Båda grupperna visade
  ökat prosocialt beteende.

 294. Vi studerade också föräldrar...

 295. ...föräldrars symtom
  och psykiska problem-

 296. -och kunde justera för det.

 297. De positiva förändringarna berodde
  inte på bättring hos föräldrarna.

 298. Det har börjat implementeras
  inom vuxenpsykiatrin.

 299. Jag tror att hälften
  av alla vuxenpsykiatrimottagningar-

 300. -redan har god praktik
  och bra riktlinjer-

 301. -som säger att de måste ge
  uppmärksamhet till patientens barn.

 302. Arbetet utvidgas
  från psykisk ohälsa till missbruk-

 303. -somatiska sjukdomar,
  barnskydd och barnpsykiatri.

 304. Just nu fokuserar vi
  särskilt på primärvården.

 305. Nu kommer jag
  till den translationella triaden.

 306. Vad jag menar är...
  Translationell forskning betyder-

 307. -att forskningsresultat ska omvandlas
  till praktik så fort som möjligt.

 308. Men jag tror att det måste gå
  på det andra hållet också.

 309. Praktiska erfarenheter måste
  omvandlas till forskningsfrågor-

 310. -och till studier. Beslutsfattande
  måste också finnas i triaden.

 311. Det finns en studie som visar-

 312. -att det tar 10-15 år
  för forskningsresultat-

 313. -att bli till praktik.

 314. I vår värld av ekonomiska tabeller-

 315. -kan man inte vänta 10-15 år
  på att nåt händer-

 316. -och då är barnen redan vuxna.

 317. Under vårt programs andra fas-

 318. -försöker vi bygga en infrastruktur
  för det här.

 319. Jag vet inte hur vi ska göra,
  men det är absolut nödvändigt-

 320. -för att upprätthålla kvalitet-

 321. -och för att arbetet ska fortsätta.

 322. Okej, min sista rad.

 323. Man måste lagstifta om prevention,
  liksom man har gjort om behandling.

 324. Sen behöver vi högkvalitativ
  forskning och utbildning.

 325. Det tredje är att jag är mycket
  positiv till nordiskt samarbete.

 326. Det är ett resurskrävande område,
  och mycket händer just nu.

 327. Det vore bra att slå sig ihop.

 328. Vi har ett nordiskt forum för
  barn till psykiskt sjuka föräldrar.

 329. Det har varit aktivt i 5,5 år.
  Nästa möte äger rum i Norge.

 330. Ni kan kontakta Jan Steneby
  om ni vill veta mer om det.

 331. Anglo-amerikanska synsätt
  passar inte alltid oss.

 332. Vi vill skapa nåt
  som är särskilt till för vår kultur-

 333. -och vårt tjänstesystem,
  som skiljer sig mycket från USA:s.

 334. Tack så mycket för föreläsningen.

 335. Översättning: Richard Schicke
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Finland: Förebyggande samarbete.

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Beteendeproblem hos barn i 3-5-årsåldern styr hur barnet kommer att må som vuxen. Det säger den finländska professorn Tytti Solantuaus från Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Men det går att förebygga en vuxen psykisk ohälsa hos barn som mår dåligt. Tytti Solantaus berättar om erfarenheter från Finland när det gäller samarbete mellan de olika delar av samhället som kommer i kontakt med barn som inte mår bra.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Barn- och ungdomspsykiatri, Beteendestörningar hos barn, Finland, Psykiatri, Psykisk hälsa
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Inledning

Socialstyrelsens överdirektör Håkan Ceder inleder konferensen om prevention och samverkan för barns psykiska hälsa. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn

Ett förändrat beteende hos föräldrarna har stor inverkan på barn med dålig psykisk hälsa. Det är en av tankarna i de program som Statens beredning för medicinsk utvärdering, SBU, arbetar med, berättar Agneta Pettersson, projektledare. Hon talar också om olika metoder för att förebygga psykisk ohälsa hos skolbarn. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Norge: Samarbete när barn har beteendeproblem

I Norge satsar man på att bygga ut arbetet med barn och unga som har psykiska problem genom att öka samarbetet mellan olika delar av samhället. Det finns tydliga direktiv från regeringen att detta är prioriterat, säger May Britt Drugli, assisterande professor i pedagogik. Hon ger även flera praktiska exempel. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Riktade insatser i skolan

Koncentrationsproblem gör att en del barn har svårt att klara sig i skolan och att misslyckas i skolan har en direkt länk till beteendeproblem, säger Bo Vinnerljung, professor i socialt arbete vid Stockholms universitet. Stöd hemifrån och ett starkt stöd i skolan kan underlätta för dessa barn. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Samverkan som strategi

Skolverksamheten har mycket stor inverkan för samverkan kring barn som mår dåligt psykiskt. Det säger Berth Danermark, professor i sociologi vid Örebro universitet. Man måste vara medveten om att det tar tid att samverka, säger han. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Att bedöma barn och unga i riskzonen

Det finns risker det inte går att göra något åt, säger Anna-Karin Andershed, filosofie doktor vid Örebro universitet. Att vara pojke är en sådan. Att tillhöra en minoritet en annan. Det finns lika många riskfatorer, och lika många skyddsfaktorer, som det finns individer, säger hon. Hon genomför också några enkla övningar med publiken för att visa hur svårt det är att göra bedömningar utan rätt instrument. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Prislappen - om samhället inte samverkar

Kostnaden kan bli stor när samhällets institutioner inte sanmarbetar för att upptäcka och förebygga psykisk ohälsa bland barn - inte bara i lidande utan även i pengar. Claes Malmquist, forskare i hälsoekonomi, ger en bild av problematiken. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Finland: Förebyggande samarbete.

Beteendeproblem hos barn i 3-5-årsåldern styr hur barnet kommer att må som vuxen. Det säger den finländska professorn Tytti Solantuaus från Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Skolans arbete med utsatta barn

Förskolan och de tidiga åren i skolan är särskilt viktiga, säger Carl-Anders Ifvarsson som är regeringens utredare om skolan och barn som far illa. Men forskningen är "sparsam" när det gäller pedagogiken på dessa områden. Arbetet med barn och ungdomar måste förbättras, är hans slutsats. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns psykiska hälsa

Rätt metod på rätt sätt

Mycket pekar i positiv riktning när det gäller arbetet med barns psykiska hälsa, men mycket behöver göras direkt, menar socialrådet Knut Sundell som arbetar med det mål med evidensbaserad praktik som Socialstyrelsen i sin tur arbetar för. Arrangör: Socialstyrelsen.

Produktionsår:
2010
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Hälsoministerns syn på unga vuxna

Frågor om rör unga vuxnas hälsa är väldigt viktigt för regeringen men även för mig med egen erfarenhet av utmattningsdepression, säger folkhälsominister Gabriel Wikström. Här berättar han om regeringens arbete för att förbättra och förebygga unga vuxnas hälsa. Inspelat den 29 januari 2016 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica och Sapu.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Sex är min hobby

Johanna har sex som hobby och ser fram emot att ha födelsedagssex med någon av sina älskare på kvällen. Hon bloggar också om sex och sexualpolitik. Niklas Eriksson forskar inom områdena kön, sexualitet och socialt arbete och menar att vi i Sverige länge haft en mer sexkritisk än sexpositiv feminism, något som nu håller på att förändras.