Titta

UR Samtiden - Välfärd och hälsa

UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Om UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Vetenskapsrådets tvärvetenskapliga seminarium Välfärd och hälsa handlar om sambanden mellan de båda begreppen. Fokus ligger på de socioekonomiska omständigheternas betydelse såsom utbildning, inkomst och var man bor. Vi hör forskare från så pass skilda discipliner som historia, nationalekonomi, medicinsk epidemiologi, sociologi och samhälle och hälsa diskutera. Seminarierna bygger dels på ett föredrag och dels på ett samtal med publiken kring ämnet. Välfärd och hälsa är ett av fyra årliga seminarier arrangerade av Vetenskapsrådet. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Välfärd och hälsa : Barn och unga - hälsa på olika villkorDela
 1. Ja, då hälsar vi
  Viveca Östberg välkommen-

 2. -docent i sociologi vid SU:s
  Centre for Health Equity Studies.

 3. Nu går vi till andra delen av
  livscykeln, barn och unga-

 4. -och till frågan i vad mån
  de har hälsa på lika villkor.

 5. Jag antar att demensfrågan inte
  blir lika aktuell här. Varsågod.

 6. Tack. Temat för den här dagen
  är ju välfärd och hälsa.

 7. Jag ska fokusera på de yngre,
  alltså barn och ungdomar.

 8. Jag har hållit på mycket
  med välfärdsundersökningar-

 9. -där ju hälsa ingår
  som en viktig del.

 10. Den typ av hälsa jag ska koncentrera
  mig på är självrapporterade besvär-

 11. -psykiska och somatiska, som hänger
  ihop med olika aspekter av välfärden.

 12. Först nåt om välfärd i sig: Den är
  hög för barn och ungdomar i Sverige.

 13. Vi har gjort undersökningar
  på personer 10-18 år.

 14. Alla bor i moderna bostäder,
  90% har ett eget rum.

 15. Man är också rik på kapitalvaror,
  de flesta har mobiler och datorer.

 16. Det är inte bara om materiella saker.

 17. Majoriteten kände sig trygga
  i sina bostadsområden.

 18. 85% kommer väl överens
  med sin mamma och sin pappa.

 19. Över 90% har en vuxen hemma
  att prata med om de har problem.

 20. De flesta har en vän i skolan, och
  ännu fler har kamrater på fritiden.

 21. Man trivs i skolan. Så den höga väl-
  färden spänner över många områden.

 22. Vi har också bland de lägsta
  barnadödligheterna i världen.

 23. Om vi frågar barn och ungdomar om de
  känner sig friska så gör de det.

 24. Men samtidigt är
  de subjektiva hälsobesvären vanliga.

 25. Vi har sett många undersökningar
  där barn och unga rapporterar besvär.

 26. Det är besvär av typen att man ofta
  är ledsen, sur och irriterad, spänd.

 27. Man har ont i magen,
  ont i huvudet, svårt att somna.

 28. De här rapporteringarna var i Sverige
  speciellt höga bland tonårsflickor.

 29. Jag ska visa resultat från under-
  sökningen "Skolbarns hälsovanor".

 30. Den görs av Folkhälsoinstitutet
  vart fjärde år, den första 1985-86.

 31. Så det är en ganska lång tidstrend.

 32. Figurerna gäller flickor, 15 år-

 33. -och visar andelen som uppger att
  de har besvär flera gånger i veckan.

 34. Den tar fasta på huvudvärk, magont,
  svårt att somna, irriterad, nervös.

 35. Vi kan se att rapporteringen
  har ökat sen 1985.

 36. Möjligtvis ser vi en nergång
  i undersökningen från förra året.

 37. Men det är för tidigt att veta hur
  det kommer att se ut i förlängningen.

 38. Det vi vet... Undersökningen riktade
  sig till 11-, 13- och 15-åringar.

 39. Besvären ökar med ålder.
  De är vanligast bland 15-åringar.

 40. Det finns tydliga könsskillnader.
  Flickor rapporterar fler besvär.

 41. Det gäller alla åldrar, så flickor
  på 15 år är de som rapporterar mest.

 42. När man tittar på mer allvarliga
  former av psykisk ohälsa i Sverige-

 43. -så finns det en uppgående trend för
  depressioner och sjukhusinläggningar-

 44. -som beror på självskadebeteende,
  så trenden finns inte bara i de här-

 45. -relativt mildare symptomen.

 46. Den här undersökningen görs inte bara
  i Sverige, utan i en mängd länder.

 47. Det här är en sammanfattande bild
  från WHO för flickor, 15 år.

 48. Den ger
  ett sammansatt mått på besvären.

 49. Den visar andelen som har två eller
  fler besvär flera gånger i veckan.

 50. Den svarta stapeln högst upp
  är genomsnittet för 35 olika länder.

 51. Den röda stapeln är Sverige.

 52. Det varierar ganska mycket
  mellan länder-

 53. -och genomsnittet är ganska högt.

 54. Sverige har legat över det
  i just de här undersökningsåren.

 55. Främst den ökade trenden över tid-

 56. -har gjort det här
  till en väldigt stor fråga i Sverige.

 57. Vad beror det på?

 58. Ungdomars psykiska hälsa ses som
  ett orosmoln, ett folkhälsoproblem.

 59. Frågan är:

 60. Vad påverkar ungdomars
  psykiska hälsa och välbefinnande?

 61. Ja. Välfärden är hög, men
  subjektiva hälsoproblem är vanliga.

 62. Det kan framstå som paradoxalt.

 63. Hänger inte välfärd ihop med hälsa?
  Spelar det ingen roll?

 64. Men så är det ju inte.
  Det är det jag tänker prata om i dag.

 65. Lägre välfärd
  sammanhänger med mer hälsobesvär.

 66. Välfärd och hälsa
  hänger ihop på ett förväntat sätt.

 67. Jag tänker visa
  hur det ser ut i olika områden.

 68. Jag ska använda mig av under-
  sökningarna som görs i Sverige.

 69. Jag ska säga några ord om dem först:

 70. När jag pratar om dem
  menar jag Barn-LNU och Barn-ULF-

 71. -som riktar sig till 10-18-åringar.

 72. LNU står för "Levnadsnivå-
  undersökningen", från SOFI-

 73. -och ULF är "Undersökningen av
  Levnadsförhållanden" från SCB.

 74. De har gjorts för
  den vuxna befolkningen sen 60-talet.

 75. Sedan år 2000 så har vi
  även inkluderat barn och unga.

 76. Nåt som är speciellt med dem
  är att de har en bred ansats.

 77. Välfärden kan inte beskrivas
  med ett sammanfattande mått.

 78. Vi måste se den mångfacetterad. Det
  är många delar som bygger välfärden.

 79. Det synsättet har vi tillämpat.

 80. De välfärdsdimensioner som vi har
  fokuserat på finns på den här bilden.

 81. Hälsa, välbefinnande,
  tillgång till vård.

 82. Ekonomiska resurser,
  familjens och barnets egna.

 83. Här ingår också materiella resurser.

 84. Familj och sociala relationer.
  Skolförhållanden och utbildning.

 85. Boende, närmiljö, trygghet, fritid,
  rekreation och politiska resurser.

 86. Politiska resurser är medinflytande
  i de miljöer man befinner sig-

 87. -som i familjen och skolan.

 88. Ett annat utmärkande drag i under-
  sökningarna är fokus på resurser.

 89. Att man i hög grad
  fokuserar på resurser.

 90. Grundtanken är att det är svårt att
  bestämma vad som är "det goda livet".

 91. Det finns individuella preferenser.

 92. Men resurser är alltid bra,
  för då kan man själv styra sitt liv.

 93. Därför fokuserar man
  på resurser inom de här områdena.

 94. Ett ställningstagande
  som jag vill ta upp är-

 95. -att om vi ska veta nåt om människors
  välfärd måste vi fråga dem själva.

 96. Vi kan inte fråga hela befolkningen,
  men ett urval intervjuas.

 97. Samma synsätt tillämpas på barn.
  De ska tillfrågas om hur de har det.

 98. Så vi måste se barn som experter
  och förmögna att berätta om sina liv.

 99. Det är speciellt viktigt
  med subjektiva hälsobesvär-

 100. -för barnet vet bäst själv
  om man är ledsen eller nere.

 101. Vi vet också att vi får olika svar om
  vi frågar barnen eller föräldrarna.

 102. Det är viktigt
  att barnen får komma till tals.

 103. Jag ska prata om hur hälsobesvären
  hänger ihop med välfärdsdimensioner.

 104. Jag fokuserar på de här tre...
  Några aspekter.

 105. Ekonomiska resurser
  och familjens ekonomi.

 106. Och sen sociala relationer,
  både till föräldrar och jämnåriga.

 107. Och tredje: förhållanden i skolan.

 108. Så det första
  gäller familjens ekonomi-

 109. -och barns rapportering
  av somatiska och psykiska besvär.

 110. Här ser vi skillnad hos barn i
  familjer som är "ekonomiskt utsatta".

 111. En ekonomisk utsatt familj har
  en låg inkomst, bland de 20% lägsta-

 112. -samt ingen ekonomisk buffert.

 113. Man har inte pengar om nåt händer,
  om tvättmaskinen går sönder.

 114. Andelen barn i såna familjer
  i den här undersökningen var 8%.

 115. Här är oddskvoter.

 116. Om vi tittar på psykosomatiska
  besvär, som är längst till vänster-

 117. -är oddskvoten 1,4
  för barn i utsatta familjer.

 118. Det tolkas som att
  det är 1,4 gånger så vanligt-

 119. -att barn i ekonomiskt utsatta
  familjer rapporterar besvär.

 120. Eller 40% så vanligt.

 121. Stjärnan visar på en signifikant
  skillnad mellan familjetyperna.

 122. Vi hittar också en skillnad i
  psykiska besvär som är något större.

 123. Så barn i ekonomiskt utsatta familjer
  rapporterar i större grad besvär.

 124. Sen en bild som fokuserar på sociala
  relationer. Den är lite annorlunda.

 125. De första två staplarna tar fasta
  på relationen till föräldrarna.

 126. Hur väl man kommer överens
  med de vuxna man bor med.

 127. Stapeln till höger gäller-

 128. -de barn som säger att de inte kommer
  överens med alla vuxna i hushållet.

 129. De rapporterar i högre grad psykiska
  besvär. 3,5 gånger så vanligt.

 130. I nästa grupp staplar-

 131. -handlar det om att ha nån hemma
  att prata med om man har problem.

 132. De barn som säger att de inte har det
  uppger i högre grad psykiska besvär.

 133. På andra sidan figuren
  har vi relationer till jämnåriga.

 134. En nära vän i klassen
  har nästan alla, utom 10%.

 135. De uppger också
  i högre grad psykiska besvär.

 136. Den sista gruppen staplar tar fasta
  på kränkningar i skolan, mobbning.

 137. Här har vi en grupp barn som
  utsätts för kränkningar varje vecka.

 138. De uppger i mycket högre grad
  psykiska besvär.

 139. Med kränkningar... Man pratar om en
  dikotomi, mobbade och inte mobbade.

 140. Men det finns en gradering. Man kan
  utsättas för olika grad av kränkning.

 141. Graden hänger ihop med psykisk hälsa.

 142. Här hade vi en ganska vid definition.
  Om man skulle utsättas för kränkning-

 143. -flera olika typer varje vecka
  och skilja ut en mindre grupp barn-

 144. -som då skulle bli 4%, som
  det blir i många undersökningar...

 145. Då skulle den här stapeln vara
  dubbelt så hög. 9 gånger så vanligt.

 146. Kränkning i skolan är oerhört viktigt
  för den psykiska hälsan.

 147. Det har ett stort genomslag.

 148. Då lämnar jag sociala relationer
  för arbetsvillkor i skolan.

 149. Som ju inte
  har med det sociala att göra, utan-

 150. -det viktiga i skolan är ju att lära
  sig, och hur villkoren då ser ut.

 151. Här har vi använt en modell som ofta
  används för vuxnas arbetsmiljöer.

 152. I olika stressmodeller tar man hänsyn
  till upplevelsen av krav i jobbet.

 153. För mycket krav, motstridiga krav...

 154. Det kan då påverka stress och hälsa.

 155. Men inte bara krav har betydelse,
  utan också vad man själv kan påverka-

 156. -som kan göra
  att effekten inte blir lika stor.

 157. Det kan neutralisera
  effekten som krav har på stress.

 158. Vi har tillämpat samma idé
  på barn i skolan.

 159. Då har vi mätt höga krav,
  längst till vänster-

 160. -som för mycket läxförhör,
  prov och redovisningar i skolan.

 161. Barn som tycker att de har det
  uppger fler psykosomatiska besvär.

 162. "Låg kontroll":

 163. Det är de barn som inte kan påverka
  vilka dagar man har läxor och prov.

 164. Man kan inte påverka förläggningen.
  De uppger också oftare besvär.

 165. Det viktigaste är den sista gruppen,
  där vi kombinerar krav och kontroll.

 166. De som i högst grad
  uppger stressrelaterade besvär-

 167. -är de barn som tycker att det går
  för fort och att man har för mycket-

 168. -och inte kan påverka det.

 169. De sticker ut, precis som
  i undersökningar av vuxna.

 170. Så...

 171. Så välfärd inom många olika områden
  hänger ihop med barns hälsobesvär.

 172. I familjens ekonomi, sociala rela-
  tioner och arbetsvillkor i skolan.

 173. Det visar också att hälsa
  sammanhänger med många olika saker.

 174. Hälsa är en känslig indikator för
  våra förhållanden inom andra områden.

 175. Så hälsa blir
  en väldigt tvärvetenskaplig fråga-

 176. -som tjänar på
  att belysas från olika perspektiv.

 177. Jag är ju sociolog, men det är
  en medicinsk, psykologisk fråga, etc.

 178. Det är verkligen
  ett tvärvetenskapligt forskningsfält.

 179. Det finns skillnader
  mellan samhällsgrupper.

 180. Vårt center heter ju "Centret för
  forskning om ojämlikhet i hälsa".

 181. Det... Arne pratade om Marmot,
  som har fokuserat mycket på det.

 182. Det finns många sätt
  att titta på samhällsgrupper.

 183. Familjens ekonomi är ju
  en viktig socioekonomisk indikator.

 184. Men mycket av forskningen har handlat
  om yrkesgrupper, sociala klasser-

 185. -eller socioekonomisk status.

 186. Vi vet när vi tittar på vuxna att
  det finns tydliga skillnader mellan-

 187. -personer i tjänstemannayrken
  och i arbetaryrken.

 188. Skillnader i självrapporterad hälsa,
  diagnosticerad sjukdom, dödlighet...

 189. Det finns skillnad i väldigt,
  väldigt många olika hälsoaspekter.

 190. En anledning till det är ju att
  välfärden skiljer sig mellan grupper.

 191. Man har olika grad av utbildning,
  olika ekonomi, olika boenden-

 192. -och olika möjligheter
  att ta till sig information.

 193. Det här påverkar många områden
  av livet, som ger tydliga skillnader.

 194. Sen är det ju förstås så för barnen
  att deras villkor påverkas av-

 195. -familjens sociala klass.

 196. Den typen av hälsobesvär jag pratar
  om, självrapporterade hälsobesvär-

 197. -varierar inte mycket
  mellan sociala grupper.

 198. Barn till arbetare och tjänstemän
  rapporterar i lika hög grad besvär.

 199. Det har vi sett i många olika länder
  och det finns olika hypoteser.

 200. Dels kan det handla om
  typen av besvär.

 201. Det är också en ålder i livet-

 202. -när kamratinflytandet är starkt och
  skär igenom inflytandet från familj.

 203. Oavsett hur det är med det
  så vill jag avsluta med att visa...

 204. Vi kan inte säga att det inte finns
  sociala skillnader i psykisk ohälsa.

 205. Vi ser det
  i andra typer av hälsomått-

 206. -t.ex. sjukhusinläggningar
  som beror på självtillfogad skada-

 207. -som oftast då är självmordsförsök.
  Där har vi en tydlig social gradient.

 208. Det är den här studien som...

 209. ...som jag tänkte visa.

 210. Det är en longitudinell studie
  där vi har följt-

 211. -individer som gick ut årskurs 9
  under åren 1989-1993.

 212. Efter att de gick ut årskurs 9
  har de blivit uppföljda-

 213. -med fokus på om de har varit inlagda
  på grund av självtillfogad skada.

 214. De var då indelade efter förälderns-

 215. -i det här fallet oftast pappans,
  sociala position.

 216. Så vi har högre tjänstemän,
  tjänstemän på mellannivå, lägre...

 217. Kvalificerad och okvalificerad
  arbetare. Vi kan se att...

 218. Så är det procent som blev inlagda på
  sjukhus under uppföljningsperioden.

 219. Det här är ett ovanligt hälsoutfall
  men vi kan se en tydlig gradient.

 220. Så att...

 221. Högre tjänstemän i mindre grad,
  okvalificerade arbetare i högre grad.

 222. Inte bara skillnad mellan tjänstemän
  och arbetare, det är en gradient-

 223. -som ökar risken
  för sjukhusinläggning.

 224. Så välfärden är hög i Sverige, men
  subjektiva hälsobesvär är vanliga.

 225. Men ändå är det så att lägre välfärd
  sammanhänger med mer hälsobesvär.

 226. Det finns skillnad i hälsa
  mellan samhällsgrupper.

 227. De är inte tydligare i den typen
  som jag har pratat om.

 228. Men de är det i mer allvarliga former
  av psykisk ohälsa bland unga.

 229. Tack så jättemycket.

 230. Tack så mycket.

 231. Här finns det föda för tankar.
  Jag har massor med frågor.

 232. Jag hoppas att ni ställer dem.
  Ordet är fritt för allehanda inspel.

 233. Jag kan börja,
  om ni inte har formulerat er.

 234. En sak jag funderade på när du...

 235. Vad du säger är väl att-

 236. -det finns ett antal faktorer som
  verkar påverka rapporteringen av-

 237. -hälso...
  eller upplevda hälsoproblem.

 238. Om man bråkar med föräldrar
  eller inte, om man kränks i skolan...

 239. Man ser inget tydligt samband mellan
  ohälsan och socioekonomisk status-

 240. -utom med avseende på självskade-
  beteende. Ska man fatta det så?

 241. Det är att dra det lite hårt,
  men så är det.

 242. Det hänger ihop.

 243. Med familjer som har ekonomiska
  problem ser vi en ökad andel problem.

 244. Men precis. Annars...

 245. Min fråga då, om vi testar lite, är:

 246. När du tog upp
  den här bilden på relationsfrågorna-

 247. -så såg det ut som om
  kränkningar i skolan var viktigast.

 248. Relationen med föräldrarna
  näst viktigast.

 249. Vänner tredje viktigast,
  alltså hade mindre betydelse.

 250. Och sen säger du
  att förklaringen till...

 251. ...att man inte ser några starka
  socioekonomiska skillnader-

 252. -kan vara just
  att vännerna är så viktiga.

 253. Men här verkar det som att
  föräldrarna är ännu viktigare.

 254. -Det kanske du får ihop?
  -Ja, faktiskt.

 255. Att komma överens med föräldrar
  skiljer sig inte bland klasserna.

 256. Så att enligt den här undersökningen-

 257. -uppger barn att de
  kommer överens i lika hög grad-

 258. -i arbetarfamiljer
  som i tjänstemannafamiljer.

 259. Så det finns inte sociala skillnader
  i just den undersökningen.

 260. Ja. - Nu har vi en redan formulerad,
  snart uttryckt, fråga.

 261. Jag tänkte knyta an till bilderna
  du visade alldeles i början.

 262. Dels den explosiva ökningen
  som du visade för Sveriges del-

 263. -och de nationella skillnaderna
  som ändå var rätt stora.

 264. Där åtminstone inte jag
  såg nåt mönster, utan-

 265. -Tyskland och Danmark låg väldigt
  högt och bra till, med låga siffror.

 266. Och sen har vi länder som Grekland i
  botten, med Sverige närmare Grekland.

 267. Sverige och Danmark borde ju
  ligga i närheten av varandra.

 268. Det måste väl vara så att de med
  låga siffror inte har sett den här-

 269. -tidsmässiga ökningen
  som har drabbat Sverige?

 270. Skulle du kunna utveckla vad som kan
  vara förklaringen till att det ser-

 271. -så olika ut i olika länder?

 272. Finns det nån landsfaktor
  som man kan plocka ut-

 273. -som inte jag kunde se på bilden?

 274. Det är jättesvårt att se det.

 275. En sak man kan säga är
  att alla länder-

 276. -såvitt jag vet, har sett en ökning.
  Det är inget speciellt för Sverige.

 277. Jag använder mest bilden för
  att visa hur Sverige förhåller sig.

 278. Samtidigt kan man ju tycka... Jag
  tycker att definitionen är för bred.

 279. Vi kommer upp på så höga procenttal
  att vi lätt kan hitta skillnader.

 280. Det finns stora variationer mellan
  länderna som är svåra att förstå.

 281. Jag skulle önska en mer-

 282. -stark definition, snävare definition
  av psykisk ohälsa eller hälsobesvär.

 283. Sverige är ju uppe på 50%. Jag tror
  inte att det är en rättvisande bild.

 284. Får jag följa upp med
  det du sa inledningsvis om att-

 285. -man måste fråga människorna själva
  om hur de upplever hälsan.

 286. Samtidigt vill man ha
  en strängare definition.

 287. Det är förstås en svår nöt,
  en tulipanaros att åstadkomma det.

 288. Och man har inte stora sociala
  skillnader i rapporterad ohälsa...

 289. Jag bara frågar:

 290. Kan det finnas en lokal,
  kulturell härmningseffekt här?

 291. Unga känner ju till andra unga
  människors retorik kring hur de mår.

 292. Den ser olika ut i olika länder och
  har inget samband med ekonomin.

 293. När Michael Marmot undersökte-

 294. -livslängdens relation till BNP
  per capita fann han inget samband-

 295. -över en viss gräns.
  Det är en fråga man kan ställa.

 296. Hur ska man komma ifrån den här
  eventuella härmningseffekten-

 297. -när det gäller svar
  och deras jämförbarhet?

 298. Jag måste säga att utveckling
  över tid inte är mitt område.

 299. Jag kan inte svara så detaljerat.

 300. Men du pratar om en rapporterings-
  effekt, att den ökar oavsett läge.

 301. De som studerar frågan menar inte
  det. Det är en långsiktig trend.

 302. Plus att vi har liknande mönster
  i sjukhusinläggningar-

 303. -och på grund av
  att depressioner också ökar.

 304. När man tittar i folkhälsorapporten
  på unga vuxna-

 305. -så har vi samma mönster,
  och kvinnor rapporterar mer-

 306. -som stödjer
  att det finns nåt verkligt i det.

 307. Att det inte bara är
  en rapporteringsökning.

 308. Ja... Du ville säga nåt.
  Du får presentera dig.

 309. Jag heter Conny Geijer, från
  Sveriges Gerontologiska Sällskap.

 310. Jag undrar:
  Har ni tittat på separationer-

 311. -och skilsmässor
  kopplat till din forskning?

 312. Jag har aldrig tittat på det.
  Däremot har vi jämfört barn som bor-

 313. -med två föräldrar och
  som bor med en ensamstående förälder.

 314. Där har man kanske aldrig
  haft två föräldrar-

 315. -och vi vet inte
  när separationen var.

 316. Där finns det en viss skillnad.
  Det finns...

 317. Barn med ensamstående föräldrar
  har i något högre grad olika besvär.

 318. Men det är ingen stor skillnad.

 319. I den tidigare föreläsningen som
  handlade om demens hos äldre-

 320. -så talade vi om metodiken.

 321. Där man i äldreforskningen går över
  till longitudinella studier, hur-

 322. -en viss grupps hälsa
  utvecklas över tid.

 323. Era studier, bygger de på-

 324. -tvärsnittsdata,
  olika människor vid olika tidpunkter?

 325. Skulle det kunna vara intressant att
  studera hur 15-åringen rapporterar-

 326. -om sin upplevda hälsa
  när den är 17, 18 år?

 327. Händer nåt? Sker ett tillfrisknande
  i och med vuxenblivandet?

 328. Två frågor: Vilken är metoden och kan
  man få andra, intressanta resultat...

 329. -...om en förändring?
  -Absolut. Det vore jättebra.

 330. Det vi pratade om, att det är svårt
  med stora material och uppföljning.

 331. Det är ju det man vill ha, man vill
  mäta över tid med korta intervall.

 332. Men i Barn-LNU finns det en panel,
  så här finns det möjligheter att-

 333. -koppla svaren från Barn-LNU 2000
  till hälsa i vuxen ålder.

 334. Så den typen av material har man
  skapat, så vi kan se om besvären-

 335. -hänger ihop med
  till exempel senare hälsa.

 336. Sen har man ju också...

 337. ...med hjälp av registerdata, där man
  har tittat på sjukhusinläggningar-

 338. -så har man också på unga vuxna
  kunnat se att deras besvär i ULF-

 339. -ökar risken
  för sjukhusinläggningar längre fram.

 340. Så det finns ett samband mellan de
  här symptomen och senare ohälsa.

 341. Ju yngre åldrar,
  desto tätare intervall borde man ha.

 342. Vi har åtminstone en fråga till innan
  vi tar en liten "break". - Varsågod.

 343. Tack. Jag heter Gunilla Brun Sundblad
  och kommer från GIH.

 344. I projektet "Skola, idrott och hälsa"
  har vi följt barn från-

 345. -8 år och nu är de upp till 24 år.

 346. Där kan vi se, precis som du,
  med flickor i 15-årsåldern-

 347. -men att det börjar klinga av lite.
  De skattar sämre ohälsa-

 348. -när de kommer upp i 24-25-årsåldern.

 349. I sammanhanget vill jag också nämna,
  apropå skyddande faktorer-

 350. -har vi också sett att
  de ungdomar som är fysiskt aktiva-

 351. -skattar en bättre hälsa.
  Och där kan vi följa dem, om de-

 352. -hela tiden är aktiva
  eller om de slutar.

 353. Det är en positiv faktor
  som jag vill nämna.

 354. -Ja, absolut.
  -Har ni tittat på fysisk aktivitet?

 355. Vi har tittat på det
  mer i termer av fritidsaktiviteter.

 356. Så vi vet att barn
  som tränar i organisationer-

 357. -har en bättre hälsa.

 358. Och när det gäller självmord är ju
  de unga männen överrepresenterade.

 359. Får jag återkoppla
  till den första frågan?

 360. Det här med krav i skolan... Skolan
  ska ställa krav, det är viktigt-

 361. -men jag tycker samtidigt,
  som du sa, att det är viktigt...

 362. Skolan ska också vara
  en hälsobefrämjande institution.

 363. Jag hade en sak som jag tänkte
  ta med om jag hade tid...

 364. Det är ett citat vi har
  om oro och stress-

 365. -där vi i en intervju med en grupp
  14-åringar har det här citatet-

 366. -som pekar på att den här perioden
  är viktig för barn och ungdomar.

 367. Då är det en ungdom som säger så här:

 368. Så det finns ju såna här fenomen som
  gör att stressen kan bli extra stor.

 369. Det är viktigt att man tänker på det
  när man förändrar i skolan.

 370. -Att få en balans.
  -Valfriheten kan vara för stor.

 371. Vi avrundar där och tackar så väldigt
  mycket för den här diskussionen.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Barn och unga - hälsa på olika villkor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

De senaste decennierna har både bra och dåliga saker hänt som påverkar ungas hälsa. Vi äter allt bättre, men många unga känner sig både mer stressade och mer deprimerade. Detta leder i sin tur ibland till ett självskadebeteende, säger Viveca Östberg, forskare i sociologi vid Centre for health equity studies, CHESS, vid Stockholms universitet och Karolinska institutet. Detta ser olika ut i olika delar av världen; Sverige ligger strax över snittet. Ungdomars psykiska hälsa beskrivs som ett orosmoln, säger Viveca Östberg och visar det många vet - att välfärd och hälsa följer varandra åt. Men hon visar också hur, och hon resonerar också kring vad välfärd egentligen är. Vår hälsa påverkas av en lång rad olika dimensioner av livet. Det värsta för många barn är de kränkningar de råkar ut för i skolan. Inspelat i december 2011. Moderator: Arne Jarrick, huvudsekreterare för humaniora och samhällsvetenskap på Vetenskapsrådet. Arrangör: Vetenskapsrådet.

Ämnen:
Biologi, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård
Ämnesord:
Folkhälsa, Medicin, Samhällsmedicin, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Socialmedicin, Sverige, Välfärd
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Välfärd och hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Välfärd och hälsa

Barn och unga - hälsa på olika villkor

Viveca Östberg, forskare i sociologi, visar hur och på vilket sätt välfärd och hälsa följer varandra åt. Under de senaste decennierna har vi börjat äta allt bättre, men många unga känner sig mer stressade och deprimerade, något som ibland leder till ett självskadebeteende. Moderator: Arne Jarrick.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Välfärd och hälsa

Folkhälsa och välfärd förr och nu

Jan Sundin, professor emeritus i hälsa och samhälle vid Linköpings universitet, berättar om folkhälsans historia och vilka kopplingar den har till välfärd och samhällsutveckling. Moderator: Arne Jarrick.

Produktionsår:
2011
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vad händer i hjärnan när vi sover?

Vad händer i hjärnan när vi sover?

Professor Maria Engstrand berättar om sömn och hur olika sjukdomar påverkar sömnen. När vi lägger oss för att sova och vila händer väldigt mycket i hjärnan. De senaste 10 åren har det inom forskningen gjorts stora framgångar i att förstå människans hjärna och hur den utvecklas. Inspelat den 17 september 2015 vid Linköpings universitet. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Kåt hela livet

Sex mellan äldre ses som något äckligt, säger före detta RFSU-basen Margo Ingvardsson. Numera kämpar hon för äldres rätt till sin sexualitet. Forskningen visar att passionen och driften finns kvar, även när man har blivit gammal och skröplig.