Titta

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Om UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Två föreläsningar från Filosofiska fakulteten vid Linköpings universitet med rubriken "Från tvång och utanförskap till frihet och delaktighe"t. Om kontinuitet och förändring i institutionsliv och synen på familj och barndom samt livslopp och åldrande bland äldre personer med intellektuell funktionsnedsättning. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg : Att vara äldre är att vara som andraDela
 1. Jag heter Ida Kåhlin och
  är doktorand och arbetsterapeut.

 2. Hela mitt yrkesverksamma liv har jag
  arbetat med att på olika sätt-

 3. -arbeta för att personer
  med funktionsnedsättning-

 4. -ska få uppleva delaktighet
  i sin vardag och i samhällslivet.

 5. Jag har förmånen
  att få vara doktorand-

 6. -vid Nationella institutet för
  forskning om äldre och åldrande-

 7. -vid Linköpings universitet
  på Campus Norrköping.

 8. Jag genomför ett projekt
  om delaktighet-

 9. -för äldre med intellektuella
  funktionsnedsättningar.

 10. De är en ny grupp. Förr blev
  de med intellektuell nedsättning-

 11. -inte så gamla. De medicinska och
  sociala insatser som har gjorts-

 12. -under senare delen av 1900-talet,
  har påverkat.

 13. I dag är det allt fler
  som når en högre ålder.

 14. Men vi vet väldigt lite om hur det är
  för dem i den fasen av livet-

 15. -och om det stöd som de behöver
  i den här livsfasen.

 16. Jag ska berätta utifrån en studie i
  mitt avhandlingsarbete.

 17. Titeln på presentationen är: "Att
  vara äldre är att vara som andra."

 18. "Livslopp och åldrande
  bland äldre"-

 19. -"med intellektuell
  funktionsnedsättning."

 20. Jag resonerar om åldrandet med en
  livsloppsteoretisk utgångspunkt.

 21. Jag betraktar inte åldrandet
  som en isolerad del av livet-

 22. -utan som nåt som vi måste förstå
  genom att betrakta hela livet.

 23. Det kan heller inte förstås
  genom individen.

 24. Vi måste sätta individen
  i ett socialt sammanhang.

 25. Vi måste förstå de historiska
  faktorer som präglar personen.

 26. För att förstå de äldre-

 27. -måste vi förstå de erfarenheter som
  de bär med sig.

 28. För att förstå hur det är att åldras
  med funktionsnedsättning-

 29. -måste vi försöka förstå
  gruppens gemensamma erfarenheter.

 30. Innan jag börjar vill jag betona-

 31. -att det finns stora risker med att
  betrakta folk på gruppnivå.

 32. Personer kan tillskrivas
  stigmatiserande egenskaper-

 33. -och det
  kan leda till diskriminering.

 34. Vi måste se människor som unika
  varelser med unika livslopp-

 35. -som påverkas
  av sina unika förutsättningar.

 36. Jag menar inte att ni ska ta det jag
  säger med en nypa salt.

 37. Men vi ska ha med oss
  att alla är unika-

 38. -även om jag pratar på gruppnivå.

 39. Vad innebär det
  att leva med funktionsnedsättning?

 40. En gemensam erfarenhet
  för personer i den här gruppen-

 41. -är en nedsättning av hjärnans
  intellektuella funktioner.

 42. Det medför en nedsatt förmåga
  att tänka abstrakt-

 43. -och att hantera företeelser
  som tid, rum och orsak och verkan.

 44. Det påverkar deras vardag och
  delaktighet på en rad olika sätt.

 45. Det kan exempelvis vara svårt
  att orientera sig i en ny miljö-

 46. -och att förstå hur mycket
  hundra kronor räcker till.

 47. Det kan vara svårt att veta
  vad jag hinner med på en timme-

 48. -och att förstå vad det innebär att
  vara och bli äldre.

 49. Men dessa personer
  är en heterogen grupp.

 50. Deras svårigheter i vardagen varierar
  från person till person.

 51. Det beror delvis på graden
  av funktionsnedsättning-

 52. -men också på det stöd
  som de har fått-

 53. -i den sociala och fysiska miljön-

 54. -i form av anpassningar
  eller tekniska hjälpmedel.

 55. Det är också vanligt att de
  har fler funktionsnedsättningar.

 56. Det påverkar också deras vardag och
  delaktighet.

 57. De ytterligare
  funktionsnedsättningarna kan göra-

 58. -att det fysiska åldrandet börjar
  märkas tidigare hos just dem.

 59. Min forskning,
  som jag utgår ifrån i dag-

 60. -handlar om personer som är äldre.

 61. De flesta jag har intervjuat
  är omkring 65 år.

 62. Det finns en spridning
  från personer födda på 1920-talet-

 63. -till ett par
  som är födda på 50-talet-

 64. -och även nån
  i början av 1960-talet.

 65. De har levt länge
  med sin funktionsnedsättning-

 66. -och upplevt stora förändringar, både
  relaterat till nedsättningen-

 67. -och till de förändringar
  som har skett i samhället.

 68. Nåt de har gemensamt är att de
  har upplevt olika attityder-

 69. -som har funnits i samhället
  kring intellektuell nedsättning.

 70. Under början av 1900-talet
  var den främsta attityden-

 71. -att samhället
  skulle skyddas från dem.

 72. Vård på stora sjukhus
  och fängelseliknande anstalter-

 73. -var lösningen. Från 1920
  bedrev rasbiologiska institutet-

 74. -forskning
  som syftade till en ren ras-

 75. -fri från personer med avvikelser som
  intellektuell nedsättning.

 76. Det debatterades öppet i Sverige, av
  alla politiska partier.

 77. Männen sågs
  som kriminella och omoraliska-

 78. -och kvinnor
  som sexuellt lössläppta-

 79. -och de ansågs föra svaga gener
  vidare. Samhället skulle skyddas.

 80. Vi låste därför in människor
  på stora anstalter-

 81. -under omänskliga förhållanden.

 82. Ofta fråntogs
  barnen sina föräldrar.

 83. Vi stiftade lagar om tvångssteri-
  lisering och äktenskapsförbud.

 84. Lagar
  som fanns kvar in i modern tid.

 85. Vi använde personerna
  som mänskliga försökskaniner.

 86. På Vipeholm
  genomfördes under 50-talet-

 87. -ett stort forskningsprojekt
  kring sockerprodukter och karies.

 88. Sambandet
  mellan karies och socker.

 89. Studien blev visserligen
  grunden för vår moderna tandvård-

 90. -men många som var med
  förlorade alla sina tänder-

 91. -och fick grava skador i sin mun-

 92. -och led extremt mycket
  resten av sina liv.

 93. Jag säger "vi", för det ligger inte
  så långt tillbaka i tiden.

 94. Vi är alla bärare av normer
  och attityder i vårt samhälle.

 95. I våra föräldrars och far-
  och morföräldrars samhälle.

 96. Under 1960-talet
  började människor reagera-

 97. -på missförhållandena kring personer
  med nedsättningar.

 98. Föräldrar vägrade att finna sig-

 99. -i bemötandet
  och i behandlingen barnen fick.

 100. Föräldrar fann sig inte i att lämna
  bort sina nyfödda små barn-

 101. -vilket sjukvården
  ofta uppmanade till.

 102. Under 1960-talet formulerades därför
  normaliseringsprincipen.

 103. Personer med intellektuell
  funktionsnedsättning-

 104. -skulle ha rätt till
  normala levnadsförhållanden.

 105. Att få bo, gå i skola, arbeta
  och ha fritid på samma premisser-

 106. -som andra i samhället.
  Att ha samma rättigheter-

 107. -och samma skyldigheter som andra.

 108. Normaliseringsprincipen
  fick ett stort genomslag-

 109. -både i Sverige
  och internationellt.

 110. Det ledde till stora förändringar i
  gruppens livsvillkor.

 111. De stora institutionerna stängdes
  ner. Integreringen började-

 112. -både vad gäller boende
  och arbete.

 113. I dag har vi
  inte normalisering som slagord-

 114. -i modern, svensk politik. Ordet
  har ersatts av "delaktighet"-

 115. -vilket syns tydligt
  i de nationella politiska målen.

 116. En samhällsgemenskap med mångfald.

 117. Att samhället utformas så att
  alla med funktionsnedsättningar-

 118. -blir fullt delaktiga.

 119. Jämlikhet i levnadsvillkor
  för alla med funktionsnedsättning.

 120. Utanförskap, normalisering och
  delaktighet: Tre olika attityder-

 121. -som äldre personer
  har mött under sina liv.

 122. Attityderna har påverkat
  hur de har bott och arbetat-

 123. -och vad de har gjort
  på sin fritid.

 124. De har fått en rad erfarenheter som
  skiljer sig från andras.

 125. De vet hur det är
  att växa upp på institution.

 126. De har erfarenhet
  av att leva i utanförskap.

 127. Men senare har de också fått
  erfarenhet av att bli inkluderade-

 128. -och bli lyssnade på, och de har
  blivit erbjudna en delaktighet.

 129. Hur är det då
  att åldras för den här gruppen?

 130. Även om åldersrelaterade förändringar
  kommer tidigare-

 131. -påverkas de i stort
  på samma sätt som andra.

 132. De påverkas av biologiska, psyko-
  logiska och sociala komponenter.

 133. Men nedsättningen kan medföra-

 134. -att det är svårt
  att förstå åldrandeprocessen.

 135. Det kan vara svårt att förstå
  vad som händer när man åldras.

 136. Många med den här
  funktionsnedsättningen-

 137. -får inte erfarenheter
  av såna händelser-

 138. -som vi normativt
  förknippar med åldrande.

 139. T.ex. att få barnbarn eller gå i
  pension och få en pensionärsroll.

 140. Det finns också
  en social konstruktion-

 141. -kring att de här personerna
  är de eviga ungdomarna.

 142. Att de inte åldras
  och aldrig blir vuxna.

 143. Det kan leda till en upplevelse
  av att man har ett ålderslöst liv-

 144. -vilket gör åldrandet ännu mer svårt
  att förstå och handskas med.

 145. Livsloppet för äldre med intellek-
  tuell funktionsnedsättning...

 146. ...skiljer sig mycket jämfört
  med den övriga befolkningen.

 147. Hur påverkar det den bild de har av
  att bli äldre?

 148. Hur beskriver de äldre själva
  sina erfarenheter-

 149. -av att vara och bli äldre?

 150. För att få en inblick har jag, som en
  del i mitt avhandlingsprojekt-

 151. -intervjuat tolv personer som
  alla har en måttlig till lindrig-

 152. -intellektuell funktionsnedsättning.

 153. De är äldre
  eller på väg att bli äldre.

 154. Samtliga bodde på gruppbostad
  med tillgång till stöd-

 155. -från personal
  24 timmar om dygnet.

 156. Jag har intervjuat
  fem män och sju kvinnor.

 157. Åldern var mellan 48 och 71 år-

 158. -och medelåldern i gruppen
  var 64 år.

 159. Tre hade slutat arbeta på Samhall och
  såg sig som pensionärer.

 160. De övriga arbetade inom daglig
  verksamhet. Två arbetade heltid.

 161. Fyra arbetade fyra dagar, och tre
  arbetade tre dagar i veckan.

 162. Jag ställde frågor till deltagarna om
  hur det är att vara äldre-

 163. -för att fånga deras bild av det.

 164. Men personer
  med den här nedsättningen-

 165. -har ofta även en nedsatt förmåga att
  kommunicera och interagera.

 166. Att intervjua personer
  med intellektuell nedsättning-

 167. -är förenat med utmaningar. Det
  gör också att metoden, intervjun-

 168. -ofta ifrågasätts
  när det gäller den här gruppen.

 169. Men om vi ska
  öka vår kunskap och förståelse-

 170. -kring funktionsnedsättningen,
  så måste vi anta utmaningen.

 171. Vi måste lära oss att fråga
  och lyssna på de här personerna.

 172. Intervjuaren måste
  ha kunskap och förförståelse-

 173. -kring svårigheter
  som kan uppstå under intervjun-

 174. -och aktivt försöka motverka det.

 175. Jag var först tre veckor
  i varje gruppbostad.

 176. Då kunde jag observera, prata med och
  umgås med deltagarna.

 177. Det gjorde att jag
  kunde planera varje intervju-

 178. -utifrån den specifika person
  jag skulle prata med-

 179. -och dens förmågor, färdigheter,
  livssituation och intressen.

 180. Därför
  har varje intervju varit unik-

 181. -och planerandet av dem
  har inneburit unika strategier.

 182. I flera intervjuer använde vi
  bilder som stöd i samtalet.

 183. I några fick deltagarna
  alla frågor på tydliga lappar-

 184. -för att de lättare skulle kunna
  fokusera, delta och hänga med.

 185. I en intervju utgick hela samtalet
  från deltagarens eget fotoalbum.

 186. I mina intervjuer
  framträdde två teman-

 187. -som beskrev upplevelsen
  av att vara äldre.

 188. Det ena kallar jag
  "åldrandets förändringsprocesser".

 189. Här pratade man om förändringar i
  kroppsliga funktioner och hälsa-

 190. -i aktivitet och delaktighet
  i vardagen-

 191. -och i den omgivande,
  stödjande miljön.

 192. Det andra temat kallar jag "åld-
  randets existentiella aspekter".

 193. Där resonerade man om att vara äldre,
  att bli som andra äldre-

 194. -och om döden och döendet.

 195. Beskrivningarna
  karakteriserades av förändringar-

 196. -gällande olika funktioner.

 197. Till stor del gällde det obser-
  verbara, fysiska förändringar.

 198. Rynkor, åderbråck
  eller en böjd eller krokig kropp.

 199. Jag frågade Calle:
  "Om nån är gammal, hur är de då?"

 200. Calle sa: "Hur man är...
  Man är rynkig och prickig"-

 201. -"och blå under ögonen. Ja."

 202. Andra beskrev att åldrande
  är att få svårt att röra kroppen.

 203. Att de blir uttröttade
  och att kroppen blir utsliten.

 204. Några beskrev att åldrandet gav
  minskad styrka och ökad smärta-

 205. -och att kroppen
  inte fungerade som förut.

 206. Men de beskrev också förändringar
  gällande psykisk funktion.

 207. T.ex. pratade man
  om minskad motivation.

 208. Äldre sades inte längre vilja göra
  aktiviteter lika mycket som förut.

 209. En del relaterade åldrandet till
  känslor som rädsla och förlust.

 210. Irma beskrev äldre som "personer som
  inte är med på noterna."

 211. Britta beskrev äldre som ledsna,
  genom att teckna tårar-

 212. -med teckenspråk.

 213. Förändringarna gällande hälsa
  relaterades till ökad förekomst-

 214. -av sjukdomar och behov av medicin
  och andra medicinska åtgärder.

 215. Smärta och stelhet i kroppen nämndes
  av flera, bl.a. Lars.

 216. "Det känns på åldern.
  Kroppen mår inte bra."

 217. Några sa också att det var vik-
  tigare nu att tänka på sin hälsa.

 218. Calle sa: "Man får inte röka
  och inte snusa när man är gammal."

 219. "Nej, för det är väl farligt."

 220. De beskrev att åldrandet medför
  en nedsatt aktivitetsförmåga-

 221. -som påverkade
  delaktigheten negativt.

 222. Man tyckte att man
  hade svårare att motionera-

 223. -städa, handla
  och betala räkningar.

 224. Att utföra fritidsaktiviteter
  som varit viktiga-

 225. -påverkades också av åldrandet. Den
  minskade aktivitetsförmågan-

 226. -ledde till att man fick anpassa de
  aktiviteter man gjorde.

 227. Man fick gå långsammare,
  lägga sig tidigare-

 228. -och dela upp aktiviteter i delar.

 229. Man pratade
  om ett förändrat mönster-

 230. -som relaterades till nedsatta
  fysiska och psykiska funktioner.

 231. Åldrandet kunde också innebära att
  man inte behövde göra vissa saker-

 232. -vissa aktiviteter som
  hade ansetts vara förpliktigande.

 233. Arne berättade om att personalen hade
  tvingat honom att följa med-

 234. -på ett restaurangbesök.

 235. Jag frågade: "Varför tror du att det
  inte gick att stanna hemma?"

 236. "Jag skulle vara
  lika gammal som Olle".

 237. "Då skulle jag ha fått
  stanna hemma. Vara 77 år gammal."

 238. De förändrade aktivitetsmönstren som
  de beskrev-

 239. -innebar också att de utförde
  aktiviteter på andra ställen.

 240. Förändrade aktivitetsarenor.

 241. De hade mindre tid på sina
  arbetsplatser och mer tid hemma.

 242. Gruppbostaden blev viktigare
  som aktivitetsarena.

 243. Men åldrandet kopplades
  också samman med att flytta-

 244. -för att man hade ett större behov av
  vård och service.

 245. Jag frågade: "Hur ska man bo
  när man är gammal?

 246. Flora sa: "På ett ålderdomshem."
  "Vad är ett ålderdomshem?"

 247. "Det bor gamla där,
  och de får hjälp."

 248. Och Irma sa att hon skulle flytta
  till ett pensionärshem som gammal-

 249. -för då skulle hon bli pensionär på
  riktigt. De beskrev också-

 250. -att åldrandet kunde medföra
  en ökad aktivitetsförmåga.

 251. Det relaterade man till att man hade
  fått kunskaper genom livet-

 252. -som man nu hade användning för, som
  var till hjälp.

 253. I deras berättelser
  om att bli äldre-

 254. -fanns det också en strävan efter att
  bibehålla aktivitetsförmågan.

 255. Man ville jobba
  så länge man kunde-

 256. -och när man inte kunde det
  ville man ersätta aktiviteterna-

 257. -med andra aktiviteter.
  De förändrade aktivitetsmönstren-

 258. -beskrevs också bero på att man
  fick nya aktiviteter som äldre.

 259. Det fanns en bild av att det fanns
  speciella pensionärsaktiviteter-

 260. -som skulle bli viktigare för dem när
  de blev pensionärer.

 261. Jag frågade Irma: "Vad vill du göra
  när du har blivit pensionär?"

 262. Irma var 63 år och svarade:

 263. "Då ska jag vara hemma
  och ha det skönt."

 264. "Läsa tidningar och sy och sånt"-

 265. -"och gå på symöten
  och titta på tanterna när de syr."

 266. Att åldrandet innebär förändringar
  gällande fysiskt och socialt stöd-

 267. -pratade man om
  på ett naturligt sätt.

 268. Konkreta fysiska föremål
  nämndes som viktiga stöd.

 269. Man pratade om hjälpmedel
  som krycka, käpp och rullstol.

 270. -och om glasögon, hälso- och
  sjukvårdsföremål och mediciner.

 271. Britta refererade till en granne som
  nu måste använda rullstol.

 272. Lars hade funderat på att skaffa sig
  en rullator som äldre-

 273. -för han hade ju lite ont i benen.
  Hilda beskrev problemen-

 274. -med att som äldre
  hitta lämpliga glasögon.

 275. Det sociala stödet beskrevs också som
  att det ökade och förändrades.

 276. Framför allt ett ökat behov av
  att bli omhändertagen och av stöd.

 277. Man pratade om personal
  inom äldreomsorg och sjukvård.

 278. Personalen på gruppbostaden
  tillskrevs en allt viktigare roll.

 279. Arne sa:
  "De gamla behöver mer hjälp."

 280. "Personalen måste hjälpa dem mer."

 281. Ett fåtal av deltagarna beskrev också
  ett annat socialt stöd.

 282. Grannar på gruppbostaden var viktiga
  nu när man var hemma mer.

 283. Att ha en partner
  nämndes som viktigt-

 284. -och att ha andra äldre
  omkring sig var betydande.

 285. De existentiella aspekterna, då?

 286. Deltagarna beskrev åldrandet
  som ofrånkomligt.

 287. Nåt som är en del av livet
  för alla-

 288. -men också nåt oönskat, en period i
  livet som man inte vill vara i.

 289. Göta sa: "En vill inte
  vara gammal. En ska vara ung."

 290. David menade
  att det är skönare att vara yngre.

 291. Jag frågade Lars
  hur det var att bli gammal.

 292. "Nej, jag tycker inte det
  är nåt vidare." "Varför inte?"

 293. "Man blir sämre i åldern. man
  har ont, och det är rätt jobbigt."

 294. Men deltagarna beskrev också
  att saker hade blivit lättare-

 295. -som att uttrycka sin åsikt.
  Calle tyckte det var bra-

 296. -att bli gammal.
  "Då är det gammalt och invant."

 297. Arne tyckte sig bli bättre
  och bättre på att skala potatis.

 298. Irma tyckte
  att livet hade blivit lättare.

 299. Jag frågade: "Är det
  nåt som är lättare att göra?"

 300. "Lättare...
  Livet har blivit lättare."

 301. "Hur tänker du då?" "Man
  kan titta på hur andra har det"-

 302. -"och säga vad jag tycker och tänker
  själv. Det är lättare."

 303. Vem var då den äldre?
  Ja, i mycket hög utsträckning-

 304. -är en äldre person för deltagarna
  nån som är gammal, snäll och vis.

 305. Rollen som mor- och farförälder var
  nåt som genomgående framkom.

 306. När Flora, 69 år, fick frågan
  om hon kände nån gammal-

 307. -relaterade hon till sin mormor, död
  sen 50 år.

 308. Men hon beskrev inte sin mamma, död
  sen 20 år, som äldre.

 309. Men mormor, hon var gammal.

 310. När Britta skulle beskriva nån som är
  gammal, nämnde hon jultomten-

 311. -och hans vita skägg. Hälften av
  deltagarna ansåg sig vara gamla.

 312. De relaterade det
  till att de hade ont i kroppen.

 313. Irma beskrev att det att hon själv
  var mamma och mormor-

 314. -gjorde att hon kunde identifiera sig
  som äldre. "Jag är ju mormor."

 315. Men hälften av deltagarna
  tyckte inte att de var äldre.

 316. Enligt vissa var det för att de
  ännu kunde göra det de ville.

 317. "När du säger att du inte känner dig
  gammal, hur menar du?"

 318. Arne: "Att jag kan gå fort fort-
  farande, som inte de andra kan."

 319. Enligt Arne och Irma gjorde åldr-
  andet att de blev som andra äldre.

 320. Det existentiella temat framkom
  i ett fåtal av beskrivningarna.

 321. Men alla som pratade om det sa att
  alla människor i slutet av livet-

 322. -får begränsningar
  gällande förmågor-

 323. -vilket leder till ett ökat behov av
  stöd i vardagen.

 324. Stödet, som hade varit en del
  av de här personernas liv-

 325. Blev plötsligt en gemensam
  angelägenhet för alla människor.

 326. Jag frågade Arne:
  "Hur blir det att bli gammal?"

 327. "Det går väl bra, det med. De
  andra blir det ju likadant för."

 328. Arne, Irma och Calle
  uttryckte alla tre-

 329. -att när de blev gamla ville de
  flytta in på ett äldreboende.

 330. "Är det nåt som är bra
  med att bli gammal?"

 331. Irma: "Ja, det blir vi alla. Gamla,
  fula och ynkliga."

 332. "Det blir du med."

 333. Döden var ett existentiellt tema som
  berördes i flera intervjuer-

 334. -och som flera deltagare förknippade
  med att bli äldre.

 335. Döden beskrevs som ett naturligt
  avslut på livet, som gäller alla.

 336. Irma sa: "Blir man gammal
  finns ingen återvändo."

 337. "Då kan man inte andas
  eller nåt sånt."

 338. Några beskrev döden
  som ett resultat av åldrande-

 339. -och andra
  som ett resultat av sjukdom.

 340. Några nämnde
  en kristen föreställning-

 341. -om att vara hos Gud i himlen.

 342. Andra beskrev
  sina döda föräldrar och vänner-

 343. -som mer pragmatiskt varande
  på kyrkogården.

 344. Lars sa: "Minneslunden, där uppe
  ligger de." Hans föräldrar, då.

 345. "Min syster säger att jag ska följa
  med, men jag vill inte."

 346. "Inte? Varför?"

 347. "Nej, jag vill inte se dem"
  sa Lars.

 348. I sina beskrivningar
  av döden och döendet-

 349. -sa flera att de i samband med
  anhörigas död hade upplevt sorg-

 350. -men också att de hade blivit skrämda
  av upplevelserna.

 351. Calle uttryckte följande kring
  att ha förlorat en förälder:

 352. "Han dog. När jag skulle prata
  med honom, svarade han inte."

 353. "Då svarade han inte mig.
  Då var han redan död."

 354. "Vad kände du då?" frågade jag.

 355. "Jag sa till vaktmästaren
  att han var förlorad."

 356. "Då fick jag fritt från jobbet, för
  det får man."

 357. "Hur tänkte du
  kring det här med döden?"

 358. "Det var sorgligt, tänkte jag då, för
  då blev jag ensam. Så är det."

 359. I beskrivningarna framträder
  åldrandet som nåt mångfasetterat.

 360. Åldrandet beskrivs
  som olika förändringsprocesser-

 361. -utifrån den förändrade kroppen-

 362. -som påverkar
  hur vi utför aktiviteter-

 363. -och vilka aktiviteter
  vi utför var.

 364. Att vara äldre beskrivs både
  i negativa och positiva ordalag.

 365. Att vara i behov av ett ökat stöd
  beskrivs dock som en del av livet.

 366. Att bli äldre kan innebära att man
  äntligen är som alla andra.

 367. Studien visar
  att äldre med nedsättning-

 368. -kan reflektera
  kring att vara och bli äldre.

 369. Vi måste bara ställa frågan.

 370. Personer med intellektuell
  nedsättning har i stora drag-

 371. -samma upplevelse
  av att vara äldre som andra-

 372. -om man jämför med studier
  där man har frågat.

 373. Samtidigt
  har de unika erfarenheter-

 374. -som är präglade av deras livslopp
  och deras erfarenheter.

 375. Erfarenheterna kan lära oss nåt.
  Därför måste vi fortsätta fråga-

 376. -och fortsätta lyssna.

 377. Tack för mig.

 378. Textning: Maria Åsard
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Att vara äldre är att vara som andra

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning når en hög ålder. Ida Kåhlin, äldreforskare, föreläser om hur dessa personer har upplevt övergrepp och utanförskap, men även integrering och normalisering. Påverkar desa erfarenheter deras upplevelser av att vara och bli äldre och skiljer sig dessa från de upplevelser som finns hos äldra allmänhet? Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Vuxna och äldre
Ämnesord:
Personer med funktionsnedsättning, Personer med utvecklingsstörning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Äldre
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Barnhem och barnhemsbarn

För några generationer sedan växte många barn upp som fosterbarn eller barnhemsbarn. Ingrid Söderlind, som forskar i ämnet, berättar om institutionella miljöer och hur vardagslivet formats för barnen utifrån rådande barndomsideal, från sent 1800-tal fram till vår egen tid. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Institutionsvård och omsorg

Att vara äldre är att vara som andra

Allt fler personer med intellektuell funktionsnedsättning når en hög ålder. Ida Kåhlin, äldreforskare, föreläser om hur dessa personer har upplevt övergrepp och utanförskap, men även integrering och normalisering. Inspelat i september 2013. Arrangör: Linköpings universitet.

Produktionsår:
2013
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Svenska erfarenheter av rasism

Vilka är de vanligaste upplevelserna av rasism och vad får de för konsekvenser? Hör om olika slags erfarenheter av rasism och vilka motståndsstrategier de utsatta utvecklar. Evin Ismail är doktorand i sociologi vid Uppsala universitet och menar att muslimska beslöjade kvinnor hör till de grupper som är mest utsatta för rasism i det offentliga rummet. René León Rosales, fil doktor i etnologi, tycker att termen "vardagsrasism" är till stor nytta för att förstå att även handlingar som inte har någon rasistisk intention kan vara problematiska.