Titta

UR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

UR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Om UR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Forskarseminarium som tar upp ungdomars situation utifrån perspektiven hälsa, arbetsmarknad och försörjning. Originaltitel: På väg in - Ungdomars liv och försörjning. Inspelat i Umeå den 15-16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Till första programmet

UR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning : Hälsosamt samspel i skolan - långsiktiga effekterDela
 1. Välkomna till den andra dagen.

 2. Jag heter Stefan Svallfors. Jag är
  sociolog, verksam vid olika ställen.

 3. Morgonens första talare är
  Ylva Almqvist-

 4. -som är filosofie doktor i sociologi,
  verksam vid CHESS i Stockholm.

 5. Ylvas forskning behandlar långsiktiga
  följder av förhållanden i barndomen-

 6. -med ett särskilt fokus
  på klassrumsrelaterade förhållanden.

 7. Avhandlingen var "A class of origin: The
  school class as social context"-

 8. -"and health disparities
  in a life-course perspective".

 9. Det är kring de här frågorna
  som morgonens presentation kretsar-

 10. -när hon pratar om Hälsosamt samspel i
  skolan - långsiktiga effekter.

 11. Tack, Stefan, för den introduktionen.
  Det är jättetrevligt att vara här.

 12. Som Stefan sa kommer det att handla
  mycket om skolan och skolklassen-

 13. -och hur det kan påverka hälsa
  på lång sikt.

 14. Jag börjar med att beskriva
  livsförloppsperspektivet-

 15. -för det bildar ett ramverk
  för det jag håller på med.

 16. Då lyfts skolan fram som
  en viktig kontext under barndomen.

 17. Sen kommer jag att gå närmare in
  på skolklassen som social miljö-

 18. -samspelet mellan klasskamraterna.

 19. Sen ska jag presentera
  några specifika studier-

 20. -där jag tittat på sambandet mellan
  olika aspekter av livet i klassen-

 21. -och hälsa senare i livet.

 22. Sen ska jag gå ut på hal is
  och försöka lyfta fram förklaringar-

 23. -till varför det ser ut så här.

 24. Och ännu halare is blir att försöka få
  till nåt slags diskussion-

 25. -kring vad vi kan göra
  åt de här sambanden.

 26. Hur kan man mildra hälsoeffekter
  av livet i klassen?

 27. Ett livsförloppsperspektiv, då.

 28. Teorier om livsförloppet har
  i alla fall under de senaste 50 åren-

 29. -blivit ett centralt paradigm för
  hur man studerar människors hela liv.

 30. Det utgår från att en människas
  levnadsförhållanden under en fas-

 31. -bestäms delvis av omständigheter under
  tidigare livsfaser.

 32. Med tanke på att barndomen utgör
  en så pass formativ period-

 33. -finns det goda skäl
  att fokusera på den fasen-

 34. -och titta på konsekvenser
  av förhållanden under barndomen.

 35. Om man ser på tidigare forskning skulle
  jag vilja påstå-

 36. -att majoriteten av forskningen
  om konsekvenser av barndomsfaktorer-

 37. -fokuserar på en specifik kontext, och
  det är familjen.

 38. En mängd olika studier
  har kopplat samman-

 39. -familjerelaterade villkor
  under barndomen-

 40. -med en rad olika ekonomiska, sociala
  och hälsomässiga utfall i vuxenlivet.

 41. Det handlar om det sociala arvet.

 42. Hur påverkar uppväxtförhållanden senare
  livschanser?

 43. Men barn ingår inte bara i familjer,
  utan de tar också del i skolan.

 44. Utöver hemmet är ju skolan den plats som
  de spenderar mest tid på.

 45. Det gäller inte minst skolklassen. Där
  sker ju det mesta av samspelet.

 46. I klassrummet med klasskamraterna.

 47. Klassrummet är ju inte bara
  en arbetsmiljö för elever-

 48. -utan det är den allra främsta miljön
  för där man umgås med jämnåriga.

 49. Om man då tittar på skolklassen
  så är det bara en samling individer.

 50. De är inte vilka som helst, men
  de träder in i skolklasskontexten.

 51. Genom att de befinner sig i kontexten
  under en så lång tidsperiod-

 52. -tvingas de samspela med varandra.

 53. Med utgångspunkt i samspelet tar klassen
  formen av en social struktur-

 54. -ett socialt nätverk.

 55. Nätverkets övergripande struktur,
  om man fokuserar på den-

 56. -har både en vågrät dimension,
  - vänskapsrelationer-

 57. -och en lodrät dimension
  - hierarkin i klassen.

 58. Det här påverkar det sociala klimatet i
  klassen, klassen som social miljö-

 59. -vilket också påverkar strukturen.

 60. Så det finns växelvis samverkan här
  mellan struktur och klimat.

 61. Om vi då fokuserar på den vågräta
  dimensionen - vänskapsrelationer-

 62. -så bildas ett myller av vänskaps-
  relationer inne i skolklassen.

 63. Vänskap är viktigt i allas liv-

 64. -men kanske spelar den en väldigt
  framträdande roll just i barndomen.

 65. Både för vuxna och barn
  grundar sig vänskap på likhet.

 66. Man formar vänskapsrelationer
  med såna som är lika en själv-

 67. -när det gäller kön, social bakgrund,
  beteenden, intressen och så vidare.

 68. En annan viktig del är ömsesidighet.

 69. Man måste tycka om varandra
  för att vara vänner.

 70. Vänskapen måste gå i båda riktningar.

 71. Vänskap är en relation
  mellan två människor-

 72. -men det kan bildas större kamrat-
  grupper med många vänskapsrelationer-

 73. -eller dyader,
  som man ofta pratar om.

 74. Relationerna går kors och tvärs-

 75. -och resultatet blir inte sällan att
  alla i klassen kopplas till varandra.

 76. Men det finns oftast en tydlig
  skiljelinje när det gäller kön.

 77. I alla fall
  i de tidiga och mellersta skolåren-

 78. -är flickors och pojkars grupper nästan
  helt isolerade från varandra.

 79. Vi går vidare till den lodräta
  dimensionen - statuspositioner.

 80. Det här handlar om den sociala
  rangordningen eller hierarkin.

 81. Här kan vi prata om aspekter
  som makt, status och popularitet.

 82. Alla barn i en skolklass intar
  olika positioner i den här hierarkin.

 83. Vi har ett fåtal i toppen
  och ett fåtal i botten-

 84. -men de allra flesta är i mitten.
  Skolklasser kan också vara olika-

 85. -när det gäller hur vid eller snäv den
  här sociala hierarkin är.

 86. I vissa klasser ser det väldigt jämlikt
  ut, de flesta är i mitten-

 87. -medan andra klasser är polariserade med
  elever i både toppen och botten.

 88. Då ska vi se här. Jag brukar ofta prata
  om kamratstatus.

 89. Det är den status som finns kopplad till
  varje position i hierarkin.

 90. Kamratstatus definierar jag
  som den grad-

 91. -till vilken nån är omtyckt
  och accepterad av sina klasskamrater.

 92. Många tänker på popularitet
  när man pratar om status-

 93. -och det är inte riktigt samma sak.

 94. Popularitet bygger inte
  på omtyckthet och acceptans-

 95. -utan det är snarare fråga
  om prestige, synlighet och rykte.

 96. Därför kan popularitet också ha mörka
  sidor, om man nu vill kalla det så.

 97. Det kan vara aggressivitet, trakasserier
  eller att man skolkar.

 98. Om vi fokuserar på kamratstatus finns
  det mycket psykologisk forskning-

 99. -som har undersökt varför en specifik
  individ får en viss kamratstatus.

 100. Familjebakgrunden är viktig, men även
  barnets personlighet och beteenden.

 101. Men eftersom jag inte är psykolog utan
  sociolog vill jag poängtera-

 102. -att det inte bara handlar om
  hur man beter sig-

 103. -utan beteenden är mindre viktiga ibland
  och mer viktiga ibland.

 104. Det sociala sammanhanget har också en
  betydelse för vilken status man får.

 105. Så slutligen,
  den här lilla delen av min modell.

 106. Den övergripande strukturen. Struktur
  ger upphov till ett särskilt klimat.

 107. Med klimat menar jag
  de informella regler och normer-

 108. -som är rådande i klassen.

 109. En del klasser
  har ett positivt klimat-

 110. -där eleverna stöttar varandra och
  jobbar för att klassen ska fungera.

 111. Andra klasser har ett mer negativt
  klimat med mer negativt grupptryck.

 112. Man jämför sig ofta med varandra-

 113. -och man har en låg grad
  av acceptans och tolerans mot andra.

 114. Betydelsen av de här normerna
  för barnens faktiska beteende-

 115. -beror på
  hur välintegrerad klassen är.

 116. Om alla elever identifierar sig med
  klassen och känner en samhörighet-

 117. -tenderar de att anpassa sig till
  klassens normer i högre utsträckning.

 118. Det är viktigt att tänka på att normer
  kan vara bra och mindre bra.

 119. Det kan vara att man presterar bra
  i skolan och respekterar lärarna-

 120. -eller så kan normerna säga att det är
  okej att prova alkohol och röka-

 121. -eller att trakassera andra.

 122. För barnet kan viljan att anpassa sig
  till normerna vara helt logisk.

 123. Det kan vara ett sätt att stärka gruppen
  och känslan av samhörighet-

 124. -men man kan också vara rädd för
  att bli exkluderad, kritiserad-

 125. -skuldbelagd och liknande.

 126. Det här kallar man ofta grupptryck-

 127. -och grupptryck
  är ju inte bara negativt.

 128. Om det finns positiva normer
  ger grupptryck positiva konsekvenser.

 129. Jag vill än en gång understryka-

 130. -att samverkan mellan struktur
  och klimat i klassen-

 131. -är en växelvis påverkan-

 132. -och att vissa typer av beteenden kan
  generera hög status i en skolklass-

 133. -medan det är oviktigt
  i en annan skolklass.

 134. Så individens upplevelse
  av livet i skolklassen-

 135. -är inte bara
  den personliga upplevelsen-

 136. -utan det handlar också om
  vilken typ av skolklass man går i.

 137. Innan jag går in på de långsiktiga
  hälsokonsekvenserna av det här-

 138. -vill jag berätta om forskningen som
  visat kortsiktiga hälsokonsekvenser.

 139. Det finns en hel del forskning
  kring vänskap och hälsa.

 140. Antalet vänner som ett barn har
  är sammankopplat med depression.

 141. Färre vänner innebär större risk
  för depressiva symtom.

 142. Barn som saknar en nära vän i klassen
  har högre risk för psykiska symtom-

 143. -och psykosomatiska symtom.

 144. Desto mer forskning finns det på
  statuspositioner eller kamratstatus.

 145. Forskningen visar att ju lägre position
  man har i klassens hierarki-

 146. -desto större risk för psykiska
  och emotionella hälsobesvär.

 147. Barnen i botten av hierarkin kallas för
  "neglected" eller "rejected"-

 148. -avvisade eller negligerade.

 149. Hälsan bland de här barnen har
  visat sig vara särskilt allvarlig.

 150. Det är en grupp
  som ofta lyfts fram i forskningen.

 151. Utöver vänskap och status finns det
  också ett mindre antal studier-

 152. -som fokuserat på klassen som helhet-

 153. -klassens övergripande struktur
  och klimat i relation till hälsa.

 154. Exempelvis är sämre hälsa vanligare
  i klasser-

 155. -där det finns barn
  i botten av hierarkin-

 156. -men också där det finns barn
  i toppen av hierarkin.

 157. Det finns nåt slags effekt
  av kontexten.

 158. Hälsa är också sämre i klasser
  som har ett negativt socialt klimat-

 159. -där den övergripande graden
  av acceptans bland kamraterna är låg-

 160. -och där mobbning förekommer. Mycket
  studier görs på det här området.

 161. Om mobbning existerar i klassen,
  hur påverkar det allas hälsa?

 162. Inte bara den som mobbas
  blir påverkad-

 163. -utan om mobbning finns i klassen
  påverkas alla negativt.

 164. Färre studier har fokuserat på lång-
  siktiga hälsokonsekvenser av klassen.

 165. Det är ju lite därför
  jag har beforskat det här området.

 166. De studier som jag kommer
  att presentera, om jag har tid-

 167. -bygger på två longitudinella data-
  material av barn födda på 50-talet-

 168. -vars liv har följts från födelsen. Det
  är Stockholm birth cohort study-

 169. -och Aberdeen
  children of the 1950s cohort study.

 170. Jag kommer att säga Stockholms- kohorten
  och Aberdeenkohorten.

 171. I båda kohorterna har man samlat in
  information om klassens struktur.

 172. Man har hälsoinformation i vuxenlivet
  från registerdata resp. enkätdata.

 173. Jag vill kort säga nåt om sociometri.
  Jag vet inte om ni känner till det.

 174. Det är ett sätt att mäta struktur
  och specifikt strukturen i klassen.

 175. Alla elever i en skolklass ombeds
  nominera vem han/hon gillar bäst-

 176. -vill sitta bredvid eller jobba med
  eller som är hans/hennes bästa vän.

 177. Man kan ha fritt antal nomineringar
  eller begränsat, oftast till tre.

 178. Det är fallet
  för de här datamaterialen.

 179. Sen kan man kartlägga antalet givna och
  erhållna val för varje individ.

 180. Det är sociometri.

 181. Den första studien handlar om sambandet
  mellan vänskap och hälsa.

 182. Den bygger på Aberdeenkohorten.

 183. Här är vänskap antalet ömsesidiga val
  för vem man tycker bäst om.

 184. Så om Åke nominerar
  Bertil, Göran och Sten-

 185. -och bara Sten nominerar Åke,
  så har Åke en vän.

 186. Sen har vi självskattad hälsa.
  Enkel fråga.

 187. De är runt 50 års ålder
  när de besvarar den här frågan.

 188. Jag kommer att presentera oddskvoter i
  den här figuren som följer.

 189. De ljusgrå staplarna är män
  och de mörkgrå staplarna är kvinnor.

 190. Jämförelsegruppen är de som har tre
  vänner, bara ömsesidiga nomineringar.

 191. De har oddskvoten 1. Högre oddskvot
  betyder att sämre hälsa är vanligare.

 192. Även om inte alla staplarna
  har små fina stjärnor-

 193. -visar ändå den övergripande bilden-

 194. -att ju färre vänner, desto sämre
  självskattad hälsa i vuxenlivet.

 195. Jag ska raskt gå vidare
  till nästa studie-

 196. -som handlar om statuspositioner eller
  kamratstatus och senare hälsa.

 197. Den bygger på Stockholmskohorten.

 198. Statuspositioner eller kamratstatus var
  baserat på den här frågan-

 199. -där vi räknade antalet erhållna val för
  varje individ.

 200. Vi kategoriserade dem i fem grupper från
  marginaliserade med noll val-

 201. -till favoriter
  som hade sju val eller fler.

 202. Hälsa är här inläggningar på sjukhus
  baserat på patientregistret.

 203. Dels om man blir inlagd
  över huvud taget-

 204. -förutom för förlossningar,
  vilket inte är samma sak-

 205. -och sen uppdelat på en rad
  olika specifika diagnoser.

 206. Jag kommer att presentera
  några riskkvoter här.

 207. De ljusgrå staplarna är män
  och de mörkgrå är kvinnor.

 208. Jämförelsegruppen är favoriterna
  med minst sju nomineringar.

 209. En högre riskkvot betyder
  högre risk att bli inlagd på sjukhus.

 210. Ju lägre kamratstatus, desto större risk
  att bli inlagd på sjukhus-

 211. -av nån anledning.

 212. Men det gällde specifikt
  de här diagnoserna.

 213. Bland annat hjärtinfarkt, stroke,
  självmordsförsök och diabetes.

 214. Så där fann jag
  de starkaste sambanden.

 215. Det verkar vara
  både generell och specifik ohälsa.

 216. Det finns många sätt
  att försöka förklara det här.

 217. Jag är säker på
  att ni har frågor om det.

 218. Tredje studien: vänskapsrelationer och
  statuspositioner-

 219. -i relation till hälsa i vuxenlivet.
  Här är Stockholmskohorten igen.

 220. Vänskap är då avsaknaden
  av en nära vän i klassen-

 221. -och statusposition är ifall man blev
  vald som arbetskamrat eller inte.

 222. Här tittar jag också på inläggningar på
  sjukhus, både alla diagnoser-

 223. -men specifikt också
  för psykisk ohälsa-

 224. -för det undersöks ofta i relation till
  de här faktorerna i barndomen.

 225. Jag tittade på om man blivit inlagd
  eller inte och antalet inläggningar.

 226. Nu kommer lite olika resultat som jag
  ska försöka presentera pedagogiskt.

 227. Ni kommer att se
  lite olika resultat här.

 228. De första två graferna handlar om
  om man har blivit inlagd eller inte.

 229. De ljusgrå staplarna är
  för alla diagnoser.

 230. Jag vet inte om ni kan se. Så där.
  Och de mörkgrå är psykisk ohälsa.

 231. Jämförelsegruppen är de med minst
  en vän och medelhög eller hög status.

 232. Sen har vi resultaten för dem som inte
  har vänner och har låg status.

 233. Det är väldigt små skillnader när det
  gäller om man har en vän eller inte-

 234. -när det gäller risken att bli inlagd på
  sjukhus alls. Ett samband saknas.

 235. Men de som hade låg status har
  en något större risk att bli inlagda.

 236. Resultaten liknar förra studien. Sen
  tittade jag på antalet inläggningar.

 237. Är de utan vän och med låg status
  mer sårbara för att bli inlagda?

 238. Har de sämre resurser
  att kunna ta sig ur-

 239. -att tillfriskna senare i livet?

 240. Resultaten visar att så är fallet.

 241. Hade man ingen vän ökade risken att
  hamna på sjukhus upprepade gånger-

 242. -både för alla diagnoser-

 243. -men specifikt för psykisk ohälsa. Det
  är ganska rimligt-

 244. -för psykisk ohälsa gör ofta att man
  hamnar på sjukhus upprepade gånger.

 245. Samma mönster finns
  för dem med låg status.

 246. De har större risk att hamna
  på sjukhus upprepade gånger.

 247. Sista studien får jag gå igenom lite
  fort. Den bygger på Aberdeenkohorten.

 248. Nu handlar det om
  klassens övergripande struktur-

 249. -klassen som helhet och hur det påverkar
  elevers senare hälsa.

 250. Utifrån frågan som jag presenterade
  förut, vem man tycker bäst om-

 251. -skapade jag
  tre skolklassbaserade mått.

 252. Jag kommer att prata om det första, för
  bara det gav ett resultat.

 253. Det här handlar om hur vid eller snäv
  statusfördelningen är, så en hög...

 254. En hög siffra på variabeln visar att
  klassen har en vid statusfördelning.

 255. Det finns barn i toppen och i botten.

 256. Så en låg siffra innebär
  att det är en mer jämlik struktur.

 257. Reciprocitet och andel isolat är mått på
  andelen ömsesidiga nomineringar-

 258. -resp. andelen
  som har allra lägst status.

 259. Hälsa är självskattad
  runt 50 års ålder ungefär.

 260. Jag använder mig av så kallad logistisk
  flernivåanalys.

 261. Det gör att det är möjligt att separera
  mellan individ och skolnivå.

 262. Det här är inte en jätterolig figur-

 263. -men det blev väldigt komplicerat
  när jag skulle tänka vidare.

 264. Så jag kan bara förklara att...

 265. De skolklasser här
  som hade en vidare statusfördelning-

 266. -där hade alla elever
  senare i livet överlag sämre hälsa.

 267. Det spelar ingen roll vilken position
  individen själv hade i hierarkin-

 268. -utan överlag hade alla elever
  i den typen av klasser sämre hälsa.

 269. Några såna samband för reciprocitet och
  andel isolat fanns inte-

 270. -så det var centralisering
  som stack ut.

 271. Jag ska försöka mig på en väldigt
  komplicerad modell på kort tid-

 272. -och hoppas att det kanske kan bidra
  till att förklara de här sambanden-

 273. -mellan livet i klassen
  och senare hälsa.

 274. Om man har livsförloppsperspektivet så
  börjar man nånstans.

 275. Jag börjar i skolklassen,
  men alla barn kommer nånstans ifrån.

 276. De har med sig en ryggsäck av
  erfarenheter och egenskaper hemifrån.

 277. Och de är viktiga
  för status och vänskapsrelationer.

 278. Det finns det många studier
  som visar på.

 279. Man kan tänka sig att vänskap visar så
  kallat socialt stöd.

 280. Det är
  ett väldigt välbeforskat koncept-

 281. -som är starkt kopplat till hälsa
  men också till hur det går i livet.

 282. Social status kan handla om att man har
  en mer central roll i nätverket.

 283. Man får mer information
  och kan få större inflytande.

 284. Det är förstås sånt som kan vara bra för
  allt som sker senare i livet.

 285. Sen något luddigt, de psykosociala
  mekanismerna. Om man utgår från-

 286. -att det man upplever i klassen gör ett
  märke på individens identitet-

 287. -hur individen tänker på sig själv,
  hans/hennes förväntningar på sig-

 288. -vilka beteenden som anammas
  utifrån normerna i klassen-

 289. -känslor, livsval, ambitioner.
  En rad mekanismer är viktiga här-

 290. -men de är ganska svåra att undersöka,
  speciellt i registerdata.

 291. Det här får i sin tur betydelse
  för de här omständigheterna.

 292. Var man hamnar när man är vuxen, yrke,
  utbildningsnivå, inkomst-

 293. -andra sociala nätverk
  som man tillhör.

 294. Det finns hälsorelaterade mekanismer.

 295. Psykologiska mekanismer som handlar om
  hantering, copingstrategier-

 296. -hälsorelaterade beteenden
  som rökning och alkohol...

 297. ...träning. Och fysiska mekanismer. Man
  kan ha lättare att bli sjuk.

 298. Det här är en hel litteratur i sig
  själv, så jag ska inte gå djupare in.

 299. Men det finns olika anledningar
  att tro att vad som händer i klassen-

 300. -kan gå genom
  väldigt många olika vägar.

 301. Det är näst intill omöjligt att
  undersöka alla vägar i samma studie-

 302. -men de studier som jag har gjort pekar
  ändå på att...

 303. För män förklarar den socioekonomiska
  karriären i vuxenlivet sambandet-

 304. -mellan status i klassen
  och senare hälsa.

 305. För kvinnor verkar det vara mellan-
  mänskliga relationer i vuxenlivet.

 306. Men det finns inga helt konkreta fynd
  här, så det behövs göras mer.

 307. Men man kan tänka så här i alla fall och
  diskutera utifrån det.

 308. Nu har jag bara en bild kvar...

 309. ...som handlar om policyimplikationer.

 310. Vad ska man göra åt allt det här tråkiga
  som jag har presenterat?

 311. Det är lite deprimerande och jag har
  inga svar, som den forskare jag är.

 312. Men ni kanske har några bra.

 313. Det jag vill säga är
  att skolklassen är en indikator-

 314. -på mycket viktiga saker som har
  ett samband med hälsa senare i livet.

 315. Och det är inte bara hälsa
  som man hittar resultat för.

 316. Det är utbildningschanser, arbetslöshet
  och dödlighet.

 317. Så hälsa är bara en typ av utfall
  som man kan titta på.

 318. Redan nu görs det mycket i skolor.

 319. Skolan är en bra plats att börja på om
  man vill förändra sånt här.

 320. Många typer av antimobbningsprogram
  implementeras i skolor.

 321. Inget av programmen
  funkar dock i sin helhet-

 322. -men de har framgångsrika delmoment.

 323. De handlar egentligen inte om mobbning,
  utan de moment som funkar-

 324. -är såna som tar fasta på att utveckla
  en god atmosfär i skolan-

 325. -att erbjuda stöd,
  att arbeta relationsfrämjande-

 326. -och att involvera alla i arbetet, från
  vaktmästaren till eleverna.

 327. Så här finns det mycket att lära av-

 328. -som kan vara positivt för att jobba
  både med strukturen och klimatet-

 329. -och mildra negativa konsekvenser av att
  befinna sig på hierarkins botten-

 330. -att gå i en skolklass med negativt
  klimat och att sakna vänner.

 331. Så det är deprimerande forskning som jag
  presenterar så här på morgonen-

 332. -men det finns så mycket man kan göra,
  och det görs alldeles för lite.

 333. Jag hoppas att ni kan ha
  några idéer eller förslag-

 334. -som man kan utveckla vidare.

 335. Tack för den intressanta presentationen.

 336. Nu är ordet fritt. Det är
  samma ordningsregler som i går.

 337. Ni måste påkalla min uppmärksamhet,
  vänta på mikrofonen innan ni talar-

 338. -stå upp och presentera er
  och håll korta, kärnfulla inlägg.

 339. Om jag inte skrämt bort er hoppas jag
  att det finns frågor från publiken.

 340. Annars börjar jag själv. Jag såg
  en hand där nere. - Anne Hammarström.

 341. Tack. - Tack för en intressant
  presentation. Jag har några frågor.

 342. Det är viktigt att ni studerar skolan
  och hälsa. Det är så lite gjort där.

 343. Jag tänker på
  långsiktiga konsekvenser.

 344. Visst har ni kontrollerat
  för störfaktorer-

 345. -som tidigare hälsotillstånd och så?

 346. Ja, i Aberdeenkohorten finns det
  information om barndomshälsa-

 347. -och det är inte det
  som är svaret för det sambandet.

 348. Men det finns
  ett annat intressant fenomen.

 349. Skolan har ju representerat
  en jämlikhetstrend i vårt samhälle.

 350. Det finns forskningstendensen
  "Equalization of health in youth"-

 351. -som sägs ha att göra med
  att skolan...

 352. Där träffades ju barn
  från alla sociala miljöer.

 353. Du sa att kohorterna var från 50-talet.
  Då var det på det sättet-

 354. -och klasskillnaderna var väldigt mycket
  lägre just i skolåldern.

 355. Men i dag... Det är min fråga. Har du
  funderat över dina resultat i dag-

 356. -när vi har en mycket mer segregerad
  skolundervisning med friskolorna?

 357. Hur skulle dina resultat
  stå sig i dag? Det är min fråga.

 358. Med tanke på systemet skulle nog
  sammansättningen se annorlunda ut.

 359. -Hur en klass sätts samman.
  -Den sociala sammansättningen.

 360. Det är ju så att... Det skulle
  förmodligen ha en viss betydelse.

 361. I dag har vi gjort
  lite mindre studier-

 362. -där vi har ställt sociometriska frågor
  bland ungdomar i skolor i dag.

 363. Och det är svårt.

 364. Jag vet inte om man kan lita riktigt på
  de resultaten.

 365. Bland många unga i dag-

 366. -i alla fall i Stockholm, finns en tanke
  om att ingen ska vara utanför.

 367. Det finns en väldigt tydlig idé
  att ingen är utanför i klassen.

 368. "Jag skulle aldrig vilja nominera nån."
  Hela tanken faller.

 369. Ibland går det inte
  att få dem att välja.

 370. Vi får vara lyckliga för den här typen
  av data från 50- och 60-talet-

 371. -för jag vet inte om det skulle gå att
  göra en så här stor studie i dag.

 372. Sammansättning... Kamratstatus
  bygger ju mycket på social bakgrund.

 373. Det finns en väldigt tydlig selektion i
  vilka som får hög status.

 374. Om skolklassen är mer heterogen
  när det gäller social bakgrund-

 375. -skulle fördelningen
  kunna bli vidare-

 376. -alltså att det blir en tydligare
  skillnad enligt social bakgrund.

 377. Om klassen är mer homogen
  skulle man kanske kunna tänka sig-

 378. -att statusfördelningen
  blir mer jämlik.

 379. Men jag vet faktiskt inte hur det där
  har påverkats och ser ut i dag.

 380. Då har vi en fråga
  på andra raden till höger.

 381. Och sen kommer nästa fråga att gå till
  Anne Grönlund som sitter där.

 382. God morgon, alla.
  Mitt namn är Riitta Asplund.

 383. Jag tänkte fråga en sak.
  Det här lät väldigt intressant-

 384. -men samtidigt funderar jag över
  hur stor skolklassens roll är.

 385. Förstärker den problemen som barn
  tar med sig in i skolklassen-

 386. -eller lindras
  de här problemen som man har hemma-

 387. -eller är effekten plus/minus noll?

 388. Vilken är egentligen skolklassens
  och skolomgivningens roll i det här?

 389. Jag kan tänka mig att ett barn
  som kommer in i en klass-

 390. -och har med sig en hel del familje-
  problem, kanske psykiska problem-

 391. -kan placera sig väldigt olika i den här
  hierarkin. Bli marginaliserad-

 392. -men också inta en ledande position
  beroende på beteendemönstren.

 393. Så i det fallet är min fråga:

 394. Vad är egentligen skolklassens roll
  i hela det här sammanhanget?

 395. Vi vet ju också
  från till exempel studier i Finland-

 396. -att barn som har psykiska problem eller
  hälsoproblem-

 397. -genast efter grundskolan
  går direkt in i förtidspensionering.

 398. Så skolmiljön
  lyckas inte åtgärda de här problemen.

 399. Då kan man fråga sig om det faktiskt är
  skolan som påverkar det här.

 400. Vad gör man
  för att ta tag i problemen?

 401. Inverkar det om man byter skolklass
  eller skola om familjen flyttar?

 402. Det här med vänner. Vilken betydelse har
  syskon, att man inte är allena?

 403. Det är väldigt intressant,
  men det är väldigt komplicerat också.

 404. Det är väldigt komplicerat, men jag ska
  försöka svara på några frågor.

 405. Social bakgrund.

 406. Uppväxtförhållanden är väldigt starkt
  kopplade till status och vänner-

 407. -men det finns ingen
  perfekt korrelation, som du säger.

 408. Men om man har beteendeproblem
  och föräldrar med lägre utbildning-

 409. -eller en familj som har ombildats-

 410. -har man större risk
  att få låg status och färre vänner.

 411. Det finns tydliga samband här.

 412. Men jag tror att det finns mycket
  som skolklassen påverkar-

 413. -när barnet väl kommer in där.
  Allt är inte möjligt att mäta-

 414. -men skolbetyg, hur man presterar
  i skolan, har enormt starkt samband-

 415. -med ens upplevelser i skolklassen. Och
  det går åt båda håll.

 416. Har man hög status och många vänner
  presterar man bättre och vice versa.

 417. Det är ett ömsesidigt samband där.

 418. Så att öka allas prestationer
  i skolan skulle bidra till mycket-

 419. -oavsett social bakgrund.

 420. Precis som antimobbningsprogrammen visar
  kan man jobba med skolklassen-

 421. -och förbättra villkoren
  för alla i skolan.

 422. Att eliminera mobbning som fenomen har
  positiva konsekvenser.

 423. Men det finns också
  andra förklaringar.

 424. Att ha en engagerad lärare
  kan vara väldigt avgörande-

 425. -för dem som kommer
  från svårare förhållanden.

 426. En mobbande lärare
  skulle förstås vara fruktansvärt.

 427. Vi får hoppas att det är ovanligt. Hur
  det var på 60-talet vet jag inte.

 428. Men jag tror att skolklassen...

 429. Oavsett hur stor inverkan
  skolklassen har för de barnen-

 430. -kan man nog göra mycket mer.
  Det finns så stor potential i skolan-

 431. -när det gäller hur man identifierar
  barnen och förbättrar allas villkor.

 432. Oavsett hur stor betydelse skol- klassen
  har i dag för hur det ser ut-

 433. -vilket en skolklassforskare tror på-

 434. -finns det nog en enorm potential
  som är underutnyttjad-

 435. -när det gäller att hjälpa barn framåt
  och att öka deras möjligheter.

 436. Syskon också.
  Nätverk utanför skolan och klassen-

 437. -syskon, kompisar i området och
  så vidare är så klart jätteviktigt.

 438. Men det har ändå visat sig vara...

 439. Det kan inte helt kompensera för
  att ha det svårt i klassen.

 440. -Nästa fråga är Anne Grönlunds.
  -Jag kommer från Umeå universitet.

 441. Jag blev nyfiken på det här med kön.

 442. Med allt du sa
  finns det många spännande samband-

 443. -men jag ska hålla mig
  till två frågor.

 444. Som vi vet är det väldigt könsuppdelat i
  skolan.

 445. Men senare i livet måste man ju...

 446. Eller måste. Det är viktigt hur man
  förhåller sig till det andra könet.

 447. Att man får familj
  har betydelse för hälsan-

 448. -men jag tänker också på arbets-
  platsen, hur man agerar som kvinna.

 449. Hur mycket plats man vågar ta
  eller vilket självförtroende man har-

 450. -eftersom chefer ofta är män.
  Då undrar jag dels det här.

 451. Har du tittat på...
  Hur kan man mäta det?

 452. Dels om klassen är integrerad
  eller inte när det gäller kön.

 453. Men jag tänker även på att... Vänner.

 454. Att vänskapsrelationerna är uppdelade
  tyder ju på att kön har betydelse.

 455. I det könsuppdelade klassrummet
  lär man sig... Vad ska jag kalla det?

 456. Man lär sig att förhålla sig till
  en könsidentitet. Kan man mäta det?

 457. Du säger att popularitet
  inte är hela storyn.

 458. Kan man mäta de här grejerna?
  Om du förstår vad jag menar.

 459. För det får ju betydelse senare.

 460. Inte bara
  om man har många kvinnliga vänner-

 461. -utan hur man kan förhålla sig
  till det motsatta könet.

 462. Ska jag svara
  eller hade du en till fråga? Okej.

 463. Mikrofonen, Anne.

 464. Har ni mätt över huvud taget
  om det förutom statushierarkin-

 465. -finns en könsmässig integrering?

 466. Och kan man mäta de här aspekterna som
  jag försökte säga?

 467. Givet att man inte är vän
  med killar och tjejer.

 468. Det beror lite på hur man frågar.
  Det finns frågor som är...

 469. "Leker du mest med pojkar, flickor eller
  både och?"

 470. Då kan man se att de som har en mer
  öppen syn på vem man ska leka med-

 471. -har lite bättre utfall.

 472. Det verkar vara positivt
  att vara könsintegrerad-

 473. -eller att ha kontakter i båda läger.
  Men när man tittar på sociometri-

 474. -finns det jättetydliga "könsgapet"
  som är ett ganska förskräckligt ord.

 475. Det handlar om att man så specifikt ber
  barn att bara nominera ett fåtal.

 476. När de får den begränsningen-

 477. -väljer de personer av sitt eget kön
  i de här åldrarna.

 478. När de kommer in i puberteten, vilket de
  här trettonåringarna inte gjort-

 479. -handlar det om
  pojkvänner och flickvänner-

 480. -och man vet aldrig
  vad de baserar nomineringarna på.

 481. De vill kanske inte jobba med nån.
  De kanske helst vill smyga i väg...

 482. Ja, jag lämnar det där.

 483. Jag tror att könsdimensionen är
  jätteviktig. Den är svår att fånga.

 484. Med sociometri finns liten variation.
  Det finns bara ett fåtal klasser.

 485. Det är kanske 3-5 % där det finns val
  över... Okej, kanske inte så lite.

 486. I max 10 % av klasserna görs
  de här valen över "könsgränserna".

 487. Det är när de är yngre.

 488. Om man tittade på gymnasieklasser skulle
  det vara en helt annan bild.

 489. Jag vet inte hur man ska hantera det,
  men kön är en grundläggande princip-

 490. -så på nåt sätt måste man förhålla sig
  till det. Och också hälsa.

 491. Fördelningen av hälsa skiljer sig mycket
  åt mellan män och kvinnor-

 492. -så kön är viktigt, men det är svårare
  att göra nåt mätbart av det.

 493. Då är nästa fråga
  på andra raden här framme.

 494. Frågan därefter går dit till andra
  raden. Nej, här till andra raden.

 495. Okej. Jag är Lotta Persson från
  Centralförbundet för socialt arbete.

 496. Man blir ju både glad och ledsen
  av forskning, för det ger-

 497. -både bra och trista svar, men det ger
  ju möjligheter att göra nånting.

 498. Nu är ju forskningen från 50-talet, men
  du nämnde inte förskolan.

 499. I dag skulle man nog ha nämnt förskolan
  innan man tittar på skolan.

 500. För några år sen hörde jag en engelsk
  forskare som tittat på bra förskola-

 501. -och sa att bra förskola gör det mycket
  lättare att påverka barnen-

 502. -och gör att de senare får arbete och
  ett bra liv i större utsträckning.

 503. Det är ju en jätteviktig faktor.

 504. I praktiken försöker vi från social-
  tjänsten och i andra sammanhang-

 505. -jobba ganska mycket med skolan
  och ge goda förutsättningar där-

 506. -men min erfarenhet är
  att vi pratar för lite om förskolan.

 507. Vi skulle behöva göra det mycket mer.
  Det var min poäng.

 508. Jag håller med om att förskolan är
  viktig, och vi vet lite om...

 509. Det finns väldigt få större material där
  man har tittat på samspel-

 510. -mellan yngre barn på förskolenivå och
  de första åren av grundskolan.

 511. Så det finns ett enormt kunskapsgap.

 512. Samtidigt är det väldigt känsligt att
  fråga mindre barn om såna här frågor.

 513. Det finns databegränsning,
  men självklart börjar det där.

 514. Det börjar ju tidigare än i sexan eller
  trean eller vad det kan vara.

 515. Och det missar vi helt klart.

 516. Nästa fråga är på andra raden,
  sen är nästa fråga nere i hörnet.

 517. Tommy Lowén, Pensionsmyndigheten.
  Jag har två enkla frågor.

 518. Jag kommer nästan från en obsklass
  - tre elever. Skolklassens betydelse.

 519. Vad är den optimala storleken
  på klassen?

 520. Det andra är att i vissa glesbygder är
  det mer känsligt än i storstäder-

 521. -för man blir mer anonym. Har region nån
  betydelse för ditt utfall?

 522. Det var mina två enkla frågor.

 523. Den optimala skolklasstorleken.

 524. Är 10 elever,
  som blir dyrt för kommunen, optimalt?

 525. Eller är det 3, 27 eller 50?

 526. Är vi 50 har jag ju möjlighet
  att få 7 kamrater.

 527. Om man tänker på det
  från ett socialt nätverksperspektiv-

 528. -så skiljer sig fördelningen
  av status inte särskilt mycket-

 529. -mellan olika storlekar.

 530. Det finns en viss tendens att...

 531. Maximala antalet erhållna val är lite
  högre i skolklasser med många elever-

 532. -men fördelningen skiljer sig inte.

 533. Mindre skolklasser
  är inte mer eller mindre jämlika.

 534. Man skulle kunna argumentera på ett
  teoretiskt eller matematiskt plan-

 535. -att man maximerar chanserna att få ett
  val om man har 50 klasskamrater-

 536. -än om man bara har 10,
  men så verkar inte vara fallet.

 537. Så det är nåt med dynamiken som inte
  riktigt har att göra med storleken.

 538. Sen kan storlek på skolklasser vara
  viktig ur många andra hänseenden-

 539. -för den tid som varje lärare har
  med sina elever och så vidare.

 540. Så jag skulle inte säga att 50
  är bättre än 10 eller tvärtom, men...

 541. Nej, jag har inget svar
  på den frågan. Region.

 542. Vet för lite om region.

 543. Nu har vi ju Stockholm i ena materialet
  och Aberdeen i det andra.

 544. Det verkar inte finnas
  några större skillnader.

 545. Om det svenska materialet haft fler
  regioner kunde det haft betydelse.

 546. Det har i alla fall betydelse för hur
  många skolor som finns tillgängliga-

 547. -hur många paralleller-

 548. -och om man hamnar i
  en jobbig situation, kan man byta?

 549. Den typen av frågor
  har med region att göra.

 550. Men för sambandet mellan livet
  i klassen och hälsa - jag vet inte.

 551. -Längst ner i hörnet.
  -Jag är Berndt Karlsson, överläkare.

 552. Jag råkar vara född -53
  och uppvuxen på landsbygden.

 553. Jag är också intresserad av regionala
  aspekter. Det var inte Bullerbyn-

 554. -men det var en helt annan samhälls-
  miljö som jag kan repellera till.

 555. Finns det nåt att hämta i nån kohort-

 556. -när det gäller
  dimensionen landsbygd-stad?

 557. Materialmässigt?

 558. Man kan möjligtvis
  titta på inflyttning och rörelse-

 559. -in i och ur Stockholmsområdet.
  Det vet vi lite om.

 560. Det har nog ingen gjort,
  men möjligheten finns.

 561. Kriteriet för Stockholmskohorten är att
  de skulle vara födda -53-

 562. -och bo i Stockholm -63, så de behöv- er
  inte ha bott i Stockholm jämt-

 563. -och det finns också en liten andel som
  försvinner från Stockholm-

 564. -några år senare eller som vuxna.

 565. Jag har inte undersökt det, men
  Stockholm kan vara ett specialfall-

 566. -för dynamiken i klasserna,
  men jag tror inte det.

 567. Om man jämför med andra material
  ser man väldigt snarlika resultat-

 568. -oavsett om materialen är
  ett representativt urval av barnen-

 569. -eller om det är specifika städer eller
  andra typer av bakgrunder.

 570. Då är det där nere.

 571. Jag är Erika Lundby
  från Linnéuniversitetet.

 572. I vår lägger jag fram en avhandling om
  konsumtionens betydelse för barn.

 573. Bara en reflektion kring hur
  din undersökning skulle te sig i dag.

 574. Man kan fundera över skillnaden.
  Konsumtion har alltid varit viktigt-

 575. -men i dag kan vi se att ekonomi och
  konsumtion verkar bli allt viktigare.

 576. Hur påverkar det barns sociala liv? Det
  påverkar risk för mobbning-

 577. -hälsoeffekter och status i klassen.

 578. Det skulle vara intressant att jämföra
  det i studierna du gör nu.

 579. Absolut, spännande.
  Det är väldigt intressanta aspekter.

 580. Man ska ha det senaste
  och vissa märken.

 581. Man ska ha chansen
  att kunna köpa allt man vill.

 582. Det står i kontrast till... Jag ser en
  ökad medvetenhet bland unga-

 583. -i alla fall i storstadsregionerna
  eftersom det är där vi har varit.

 584. Det finns en ökad medvetenhet
  om hur man bör bete sig mot andra.

 585. Det här med att andra
  kanske inte uppfyller normerna.

 586. Det finns en medvetenhet om
  att man borde vara mer accepterande.

 587. Så det finns en diskrepans
  kring hur ungdomar resonerar-

 588. -det har vi märkt
  i vår kvalitativa forskning-

 589. -och hur de faktiskt gör.

 590. Får jag svara på det? Jag har jobbat med
  nioåringar, och de säger-

 591. -att det är bra att visa
  den nya mobilen för att få kompisar-

 592. -men det är inte helt okej,
  så man ska inte göra det för mycket.

 593. Det är bra att jobba med projektiva
  metoder, att prata om nån annan-

 594. -för då börjar man med att säga
  att alla får vara med-

 595. -men om du inte har det som andra har
  blir det problem för dig.

 596. Precis. Jag ser också att om man pratar
  med ungdomar i högstadiet-

 597. -och frågar
  om det är nån som är utanför-

 598. -så kan de väldigt tydligt identifiera
  dem-

 599. -som kanske inte riktigt
  hör ihop med nån annan.

 600. Men de får nästan ångestpåslag. Det är
  väldigt jobbigt att erkänna det-

 601. -för det är att erkänna att man
  inte har gjort tillräckligt själv.

 602. Sen tar vissa
  mer socialt ansvar i klassen-

 603. -men det borde ju inte
  ligga på barnen.

 604. Det finns väldigt mycket spännande
  motsättningar när man är ung.

 605. Det här fångar kanske inte det, men med
  hjälp av lite andra data så...

 606. Okej, då är det där nere.

 607. Jag heter Petra Ornstein. Jag tyckte att
  det här var jättespännande.

 608. Det jag tänker kring är...

 609. Det är väldigt svårt att se
  att det är klassen som driver-

 610. -och inte en sammansättning...

 611. En klass med många individer
  som inte är så resursstarka socialt-

 612. -får dålig klass...

 613. ...skapar dåliga klassrelationer
  och tar med sig sina problem vidare.

 614. Om det var så
  skulle det krävas andra insatser.

 615. Man kan fortfarande använda
  dåliga klassrelationer som indikator-

 616. -men man ska inte skapa mer vänner utan
  ge individerna social träning.

 617. Är det nån som har använt flyttar eller
  nån form av randomisering-

 618. -eller skulle du kunna använda det? Det
  vore kul att göra nåt kausalt.

 619. -Har du tänkt kring det?
  -Använda...?

 620. Individer flyttar ju
  för att föräldrarna får nya jobb.

 621. Ibland har vi skolnedläggningar.

 622. Det kommer in nya individer
  för att området växer.

 623. Det är möjligt att man kan utvinna mer
  information av den typen.

 624. All skoldata som vi har
  är ju mätt vid en tidpunkt-

 625. -så det finns ingen möjlighet
  att titta på förändring över tid.

 626. Andra forskargrupper
  har fantastiska datamaterial-

 627. -när det gäller att ha upprepade
  mätningar av klassens struktur.

 628. Inte minst psykologerna i Örebro,
  men här funkar det inte riktigt.

 629. Jag håller med om att det är svårt att
  se att det är skolklassen i sig-

 630. -som har den här effekten-

 631. -att det finns en ren effekt
  av skolklassen på hälsa.

 632. Men det är uppenbart
  en jättetydlig indikator-

 633. -på mycket som pågår i barndomen.

 634. Om man då kan mäta det
  i den kontext som klassen utgör-

 635. -har man all möjlighet i världen att
  göra nåt åt det, oavsett vad det är.

 636. Man kan inte
  öka antalet vänner för alla.

 637. Det är helt orimligt,
  även om det vore trevligt.

 638. Men jag tror att man kan jobba
  förebyggande på ett generellt plan-

 639. -i skolan som helhet, i klassen,
  med lärarna, med kamratgrupperna-

 640. -minska konflikter, prata om mobbning.
  Det finns många åtgärder-

 641. -som skulle ge positiva effekter
  på köpet på de andra områdena-

 642. -för varje enskild individ.

 643. Jag har två personer kvar
  och klockan går-

 644. -så vi tar först längst ner i hörnet och
  sen på första raden.

 645. Svante Borg, Försäkringskassan. För
  många är det där en oskuldsfull tid.

 646. Har du nån indikation på att man
  förhåller sig till den på olika sätt?

 647. Om man ingick i det omtyckta gänget och
  känner att tiden ligger bakom en-

 648. -eller om man tillhörde utanförskapet
  och tänker tillbaka kraftfullt.

 649. Har du nån kommentar till det där?

 650. Absolut. Väldigt många tänker nog:
  "Ja, skolan var väl en trevlig tid."

 651. "Det kan väl inte ha nån betydelse."

 652. Om man tänker så, hade man det nog
  ganska bra, och det ger ju en effekt-

 653. -att man inte har tankar eller
  erfarenheter som har lämnat avtryck.

 654. Att inte ha ett avtryck
  är ett avtryck i sig.

 655. Avsaknaden av negativa minnen
  är nåt positivt.

 656. Jag vet inte om ni har sett filmen
  "Klassfesten". "Återträffen".

 657. "Klassträffen" finns säkert också.

 658. Det finns ganska många, eller så är det
  bara ett tacksamt tema-

 659. -som har minnen av sin skoltid.

 660. Är de negativa
  bär man med sig dem mycket-

 661. -och om man inte har
  särskilt många minnen har det nog...

 662. Det är nog nånting väldigt positivt,
  tror jag.

 663. Men oavsett tror jag
  att det lämnar spår i ens identitet-

 664. -oavsett ens upplevelser,
  på ett bra eller dåligt sätt.

 665. Katarina Katz, Karlstad universitet.
  Många har varit inne på kausalitet.

 666. Du talar om effekter
  som tolkas kausalt.

 667. Du kanske kan hänvisa
  till nån skrift.

 668. Vad har du kontrollerat för
  i bakgrundsfaktorer?

 669. Och jag har en mer begränsad fråga.
  Kan du hitta nån etnisk dimension?

 670. Även 1963 fanns det barn
  med utlandsfödda föräldrar.

 671. Finns det skillnader
  i deras ställning i klassen-

 672. -och i effekter? Man får kontrollera för
  socioekonomisk bakgrund då också.

 673. Har ni tittat på nånting sånt?

 674. När det gäller kontroller
  så tog jag inte med det här.

 675. I princip är skolbetyg det
  som gör allra störst skillnad-

 676. -av alla de kontroller
  man kan tänka sig.

 677. Men det går att titta på
  i de specifika studierna.

 678. När det gäller etnisk bakgrund...
  De är födda -53.

 679. I Aberdeen är det lite variation, men i
  Stockholm är det en pytteliten del-

 680. -som har ickesvenska föräldrar, så det
  går inte att titta på skillnader.

 681. Det är en liten andel barn
  med finska föräldrar.

 682. Men den dimensionen är svår
  att undersöka i det här materialet.

 683. Okej. Stort tack, Ylva, för
  en oerhört intressant presentation.

 684. Textning: Lena Edh
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Hälsosamt samspel i skolan - långsiktiga effekter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Ylva Almquist, doktorand vid Stockholms universitet, talar om sin forskning som behandlar de långsiktiga följderna av sociala förhållanden under barndomen, med särskilt fokus på skol- och klassrumsrelaterade förhållanden. Moderator: Stefan Svallfors. Inspelat 16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan coh Forte.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa, Värdegrund > Empati och kamratskap
Ämnesord:
Elever, Hälsa, Skolan, Skolklasser, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Ministern om förtidspensioner, psykisk ohälsa, och social rörlighet

Socialförsäkringsminister Ulf Kristersson talar om det han kallar vår tids största epidemi, psykisk ohälsa. Han talar också om social rörlighet och förtidspensioneringar bland ungdomar. Inspelat 15 januari 2013. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Ungdomar med aktivitetsersättning

Försäkringskassans generaldirektör Dan Eliasson berättar om Försäkringskassans förändringsarbete, vad den gör i aktivitetsstödshänseende och avslutar med en utfästelse. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Tio år med aktivitetsersättning

Hans Goine, analytiker på Försäkringskassan och forskare vid Uppsala universitet, presenterar en rapport om aktivitetsersättning. Rapporten baseras på uppgifter samlade om ungdomar. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Den (o)villkorade gymnasieskolan

Alexandru Panican, forskare inom socialt arbete, talar om gymnasial utbildning ur ett historiskt, arbetsmarknadsmässigt och moraliskt perspektiv. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Hur stor är egentligen ungdomsarbetslösheten?

Anders Forslund, professor vid Institutet för arbetsmarknads- och utbildningspolitisk utvärdering, går på djupet med frågorna, hur stor ungdomsarbetslösheten är och hur den liggerr i jämförelse med andra länder. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Ungdomar utanför - ett nordiskt perspektiv

Sociologen Olof Bäckman berättar om forskning han genomfört tillsammans med kollegor i andra nordiska länder. Forskningen har fokuserat på elever som hoppar av gymnasiet, främst från yrkesutbildningar, och hur det går för dem sen. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Etablering och exkludering

Anders Nilsson, lektor vid Stockholms universitet, talar om ungdomar som varken arbetar eller studerar, samt hur det går för dem på sikt. Inspelat 15 januari 2014. Arrangöer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Frågestund med Olof Bäckman och Anders Nilsson

Frågestund med Olof Bäckman och Anders Nilsson från Stockholms universitet. Olof Bäckmans forskning har fokuserat på elever som hoppar av gymnasiet. Anders Nilsson, talar om ungdomar som varken arbetar eller studerar. Inspelat: 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Hälsosamt samspel i skolan - långsiktiga effekter

Ylva Almquist, doktorand vid Stockholms universitet, talar om sin forskning som behandlar de långsiktiga följderna av sociala förhållanden under barndomen, med särskilt fokus på skol- och klassrumsrelaterade förhållanden. Inspelat 16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan coh Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Arbetslöshet under ungdomsåren ur ett folkhälsoperspektiv

Anne Hammarström, professor i folkhälsovetenskap, berättar om de direkta hälsoeffekterna av ungdomsarbetslöshet och om de långsiktiga konsekvenserna. Inspelat 15 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Ungdomar - arbetslöshet- fattigdom

Anna Angelin, forskare vid Institutionen för socialt arbete i Lund, talar om sin forskning kring fattigdom och social utestängning med fokus på långtidsarbetslösa unga med försörjningsproblem. Inspelat 16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Unga med nedsatt arbetsförmåga

Brita Kaltenbrunner Bernitz och Nadja Grees som är utredare på Inspektionen för socialförsäkringen talar om sin rapport om unga förtidspensionärer i sju europeiska länder. Inspelat 16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Ungdomars liv och försörjning

Svensk ungdomspolitik - nordiska reflektioner och utblick

En panel diskuterar ungdomsarbetslöshet, ersättning och hälsa ur ett generellt samhällsperspektiv. Debatten leds av Sverker Olofsson. Med Christian Helms Jørgensen från Roskilde universitet, Rita Asplund från Etla Helsingfors och Rune Halvorsen från Nova Oslo. Inspelat 16 januari 2014. Arrangörer: Försäkringskassan och Forte.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Läromedel på Jiddisch

Paula Grossman är lärare i svenska för invandrare och berättar om hur viktigt det är att jiddisch talas och lärs ut. Här berättar hon tillsammans med läraren Ricky David om kursplan, läromedel och ett filmmaterial de har tagit fram. På länk från New York berättar läraren Kolya Borodulin om en framgångsrik distanskurs på jiddisch. Inspelat den 14 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Skola i förändring

I Pisa-testet, som mäter kunskapsnivån hos 15-åringar runt om i världen, ligger kinesiska elitskolor i topp. Men nu börjar den hårt resultatinriktade pluggskolan ifrågasättas. Kinas senaste skolreform innebär att den traditionella katederundervisningen ska förändras och eleverna ska diskutera och samarbeta mer. En av förebilderna är den svenska skolan.

Fråga oss