Titta

UR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihet

UR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihetDela
 1. Ordet whistleblowing
  har nog inte undgått någon.

 2. Vi hör det i samband med
  skandaler och olyckor-

 3. -och de flesta av oss
  minns nog den hemska olyckan-

 4. -när Challengerfärjan
  exploderar år 1986.

 5. Vi minns också... Nej, inte alla.
  Vi minns också vårdskandaler.

 6. Vi minns vanvårdnadsskandalen
  om fosterhemsplacerade barn.

 7. I samband med detta undrar man
  varför ingen slog larm.

 8. Om vi hade system som skyddade
  människor som slår larm-

 9. -alltså whistleblowing, eller om vi
  har lagstiftning som skyddar-

 10. -då kanske det inte händer igen.

 11. Vi hör ordet whistleblower
  i samband med enskilda personer.

 12. Jag tänker på Bradley Manning,
  som dömts till 35 års fängelse-

 13. -men även på Edward Snowden-

 14. -som ju är på en plats
  som vi inte vet mycket om.

 15. Det är enskilda individer
  som antingen kan ses som hjältar-

 16. -eller som förrädare.

 17. I det här fallet har de
  t.o.m. betraktats som spioner.

 18. Men whistleblowing och att slå larm
  om oegentligheter-

 19. -och missförhållanden
  grundas i vår rätt att yttra oss-

 20. -alltså yttrandefriheten
  och åsiktsfriheten.

 21. Yttrandefriheten är en hörnsten
  i de mänskliga rättigheterna.

 22. Mänskliga rättigheterna
  skyddas bl.a.-

 23. -i Europakonventionen
  om mänskliga rättigheter.

 24. Europadomstolen,
  som kan ta upp ärenden-

 25. -som rör enskilda gentemot stater-

 26. -som har förbundit sig
  till konventionen-

 27. -har uttalat att individens
  levnadsförhållanden-

 28. -i ett demokratiskt samhälle
  ska präglas av pluralism-

 29. -tolerans och vidsynthet.

 30. Varför har jag skrivit
  en bok om whistleblowing-

 31. -och anställdas kritikrätt?

 32. Jag har funderat över varför jag får
  mina forskningsämnen.

 33. Avhandlingen
  rörde lönediskriminering.

 34. Sen hade jag ett projekt
  om kvinnors strejker.

 35. Och sen hade jag forsknings-
  projektet om whistleblowing.

 36. Jag har bestämt att det är ämnena som
  väljer mig och inte tvärtom.

 37. Min ingång till ämnet
  har varit arbetslivet.

 38. Jag har intresserat mig
  för var gränserna går-

 39. -för anställdas kritikrätt,
  såväl internt som externt.

 40. Eftersom jag är jurist har jag
  studerat rättsligt material.

 41. Det består av lagstiftning,
  det består av myndighetsbeslut-

 42. -och av rättsfall.

 43. De är främst från Arbetsdomstolen och
  Europadomstolen.

 44. Det betyder att boken egentligen
  är en novellsamling.

 45. För det är en massa människor
  i rättsfallen.

 46. Jag inte gjort intervjuer,
  utan jag har studerat materialet.

 47. Men här finns sjuksköterskan
  Heinisch, läraren Marchenko...

 48. ...pressansvarige vid Moldaviens
  åklagarmyndighet, herr Guja.

 49. Här finns processoperatören
  på Värö bruk.

 50. Här finns ambulansförarna vid bolaget
  Samariten och så vidare.

 51. Novellsamlingar har ju
  ett högt värde i dag.

 52. Men min ingång till anställda
  och kritikrätten-

 53. -har varit
  ett inflytandeperspektiv.

 54. Jag tänker mig alltså att den
  som slår larm om missförhållanden-

 55. -vill något, inte i första hand
  förhäva sig själv.

 56. Utan man vill förändring
  och förbättring.

 57. Som inledning till detta tänkte jag
  berätta om ett rättsfall-

 58. -från 1937.

 59. Händelsen utspelar sig på mitten
  av 30-talet i Filipstad-

 60. -som ju ligger i Värmland.

 61. Här fanns en kakelugnsmakare
  som hette Jansson.

 62. Av någon anledning
  startade han ett bageri.

 63. Han behövde en bagare
  och anställde Selander-

 64. -som var en erfaren bagare
  och även fackligt aktiv.

 65. Jag läser ur boken, så att jag
  känner mig som en författare.

 66. "Jansson och Selander
  kom inte så bra överens"-

 67. -"och konflikten kulminerade
  i en tvist om valet av jästsort."

 68. "Selander sa att man
  borde handla svensk jäst"-

 69. -"och inte som Jansson köpa tysk
  så kallad örnjäst."

 70. Det var på 30-talet, innan kriget.

 71. "Hot uttalades
  från Selanders sida"-

 72. -"och han skickade en anmälan
  och jästprov till stadsläkaren."

 73. "Jästen befanns vara rutten
  och otjänlig som föda."

 74. "Dagen efter anmälan
  blev Selander avskedad."

 75. "Talan väcktes i Arbetsdomstolen.
  Selander försvarade agerandet"-

 76. -"med allmänintresset i att bröd inte
  bakades"-

 77. -"med odugliga råvaror."

 78. "Då arbetsgivaren inte lyssnat
  återstod bara att anmäla."

 79. "Arbetsdomstolen
  ansåg att handlandet"-

 80. -"inte utgjorde skäl
  för avskedandet"-

 81. -"och att det stred mot
  god sed på arbetsmarknaden."

 82. "Men så gällde det uppförandet."

 83. "Janssons skäl att avsluta
  anställningen ansågs legitima"-

 84. -"p.g.a. samarbetsproblemen och för
  att få arbetsro i bageriet."

 85. "Arbetsro fick Jansson, men inga
  kunder, och bageriet slog igen."

 86. Han gick helt enkelt i konkurs.

 87. 72 år senare-

 88. -år 2009 prövas ett mål
  i Europadomstolen.

 89. Det är en speciell domstol
  när det gäller-

 90. -att försvara
  de mänskliga rättigheterna.

 91. Där kan individer klaga-

 92. -och Europadomstolen
  kan pröva om enskilda stater-

 93. -har kränkt individens
  mänskliga rättigheter.

 94. Här gäller det staten Ukraina,
  som ju är aktuell i dag-

 95. -angående mänskliga rättigheter.

 96. Läraren Marchenko hade klagat
  till Europadomstolen.

 97. Han hade avskedats och dessutom
  dömts till ett års fängelse.

 98. Vad hade han gjort? Något liknande
  som det bagaren Selander gjort.

 99. Han hade anmält skolans ledning,
  det var en offentlig skola-

 100. -till två myndigheter.

 101. Han menade att ledningen
  hade försnillat skänkta medel-

 102. -och till och med stulit
  av skolans egendom.

 103. Här handlade det om tegel
  från byggnaden.

 104. Jag undrar om man plockat ner
  byggnaden. Vad handlade det om?

 105. Europadomstolen
  prövade det och sa först-

 106. -att en anställd ska vara lojal mot
  sin arbetsgivare.

 107. I första hand
  ska man slå larm internt-

 108. -och påtala missförhållanden och
  oegentligheter för arbetsgivaren-

 109. -så att denne kan vidta rättelse.

 110. Men här fanns det även anledning
  att göra det externt.

 111. Europadomstolen menade
  att yttrandefriheten-

 112. -också skyddade lärarens rätt
  att kontakta myndigheterna.

 113. Sen hade Marchenko också deltagit
  i en facklig protest.

 114. Där har vi också en likhet
  med fallet på 30-talet.

 115. Båda männen var fackligt aktiva.

 116. I den fackliga demonstrationen
  som Marchenko deltagit i-

 117. -hade man förtalat skolledningen.

 118. Europadomstolen sa att det inte
  låg inom ramen för skyddet-

 119. -för yttrandefriheten
  och de mänskliga rättigheterna.

 120. Men sen bedömer Europadomstolen
  åtgärderna-

 121. -som arbetsgivaren
  och staten vidtagit.

 122. Här sa man att avskedande
  och ett års fängelse-

 123. -är en alltför sträng påföljd.

 124. Den kan leda till att andra anställda
  inte vågar slå larm-

 125. -om korruption, oegentligheter
  och missförhållanden.

 126. Man menade att konventionsstaten
  Ukraina överskridit gränserna-

 127. -för vad som var nödvändigt
  i ett demokratiskt samhälle.

 128. Europadomstolen dömde staten Ukraina
  att betala 10 000 kronor-

 129. -i skadestånd till läraren,
  men han fick inte jobbet.

 130. Där är en svaghet i anställnings-
  skydd gällande yttrandefriheten.

 131. Det finns ingen lagstiftning
  internationellt-

 132. -och ingen svensk lagstiftning
  ger oss ett absolut skydd.

 133. Det som jag har beskrivit
  är en liten del av min bok.

 134. Det vill säga meddelarfrihet
  gentemot myndigheter.

 135. Det är ett exempel på vad jag ser-

 136. -som luckor i den lagstiftning
  och i det skydd vi har.

 137. Offentliganställda har skydd
  för meddelarfrihet gentemot media.

 138. Det finns i grundlagarna. Det finns
  ett efterforskningsförbud-

 139. -och ett repressalieförbud.

 140. Men inte ens offentliganställda
  har direkt skydd-

 141. -för när man tar kontakt
  med en myndighet.

 142. Inte ens de som har lagstadgade
  skyldigheter att göra det.

 143. Jag tänker på bestämmelserna
  Lex Maria och Lex Sarah-

 144. -som finns i hälso- och sjukvårds-
  lagstiftning och socialtjänstlag.

 145. Att ta kontakt med en myndighet
  borde väl vara självklart.

 146. Det borde inte leda till bestraffning
  från arbetsgivaren.

 147. Ska vi se på frågorna
  utifrån ett inflytandeperspektiv-

 148. -så är det i första hand
  Arbetsmiljöverket-

 149. -och Socialstyrelsen som
  har möjlighet att göra något-

 150. -om någon slår larm.

 151. Europadomstolen
  sa att meddelarfriheten-

 152. -gällande myndigheter också
  var skyddad av Europakonventionen-

 153. -om mänskliga rättigheter.

 154. Arbetsdomstolen har däremot inte
  sagt på det sättet.

 155. De har i stället lagt in det
  i den allmänna yttrandefriheten.

 156. Jag är ingen stor förespråkare
  om att lagstifta om allting.

 157. Jag tror inte alltid att lagstiftning
  löser alla problem.

 158. Men gällande lagstiftningen
  på området whistleblowing-

 159. -ser jag att det finns
  tre olika linjer.

 160. Jag har studerat lagstiftningen
  i USA, Storbritannien och Norge.

 161. Vi ser att linje ett
  i lagstiftning på området-

 162. -handlar om att man vill förhindra
  att det händer igen.

 163. Lagstiftningen innebär då att
  anställda ska slå larm internt-

 164. -och man ger skydd under
  förutsättning att lagen följs.

 165. Linje två i lagstiftning
  på området-

 166. -handlar om att följa folkrätt-

 167. -och internationella konventioner om
  mänskliga rättigheter.

 168. Men jag saknar linje tre, där vi
  får ett demokratiskt arbetsliv.

 169. Där bör frågan om att slå larm
  ses positivt av arbetsgivaren.

 170. Där tänker vi oss
  en form av samverkansperspektiv.

 171. Då tänkte jag avsluta där. Tack.

 172. Textning: Katarina Pellijeff
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur mycket bör anställda få berätta när deras arbetsgivare gör fel? Susanne Fransson, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, berättar om kritikrättens gränser i arbetslivet. Vilka möjligheter har visselblåsare att slå larm, och hur stora möjligheter bör de ha? Fransson ger en inblick i dessa frågor om mänskliga rättigheter, yttrandefrihet och arbetsrätt. Inspelat 9 december 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap
Ämnesord:
Anställda, Juridik, Rättsvetenskap, Whistle-blowing, Yttrandefrihet
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihet

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihet

UR Samtiden - Visselblåsare och yttrandefrihet

Hur mycket bör anställda få berätta när deras arbetsgivare gör fel? Susanne Fransson, forskare vid institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet, berättar om kritikrättens gränser i arbetslivet. Inspelat 9 december 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Drogfokus 2018

Riksidrottsförbundets arbete för antidoping

Peder Mathiasson arbetar på Riksidrottsförbundet och berättar hur samhället och idrotten måste samarbeta för att hitta lösningar på problemet med dopning inom idrotten. Ett problem som hindrar ett effektivt antidopningsarbete är att omfattningen underskattas. Det finns inte tillräckligt med forskning och inte heller någon som tar ansvar, ingen politisk strategi. Inspelat den 17 oktober 2018 på Uppsala konsert och kongress, Uppsala. Arrangör: Drogfokus.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Husdjur

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss