Titta

UR Samtiden - Vår tids fundamentalism

UR Samtiden - Vår tids fundamentalismDela
 1. Fundamentalism
  är ju onekligen ett ord som...

 2. ...är i tiden.

 3. Jag skulle vilja börja med en sak
  som jag har funderat lite på.

 4. Är det någon här som skulle beteckna
  sig som fundamentalist-

 5. -i någon fråga?

 6. Jag har i mitt googlande
  naturligtvis stött på nåt-

 7. -som kan kallas
  fundamentalistisk feminism.

 8. Det finns fundamentalistisk
  individualism.

 9. Det finns fundamentalistisk...

 10. ...miljöekologism.

 11. Fundamentalism har kommit in
  i vårt språk-

 12. -på ett sätt som inte fanns
  för 20-30 år sen.

 13. Man talade inte om varandra eller
  sig själv som fundamentalistisk.

 14. Och då inte när begreppet uppfanns
  för inte så länge sen-

 15. -i negativa termer utan man pratade
  om fundamentalistisk kvalitet-

 16. -att vara den som stod för
  det fundamentala och grundläggande.

 17. I dag har det huvudsakligen
  en negativ konnotation.

 18. Vi talar om den idag i rubriken
  som ett potentiellt hot-

 19. -mot demokratin.

 20. Vi kopplar den nog ganska
  till mans samman-

 21. -med religiös fundamentalism.
  Det är lite underförstått.

 22. Det görs också här och i vad mån
  den typ av idéer som leder till-

 23. -att en viss religion eller ideologi
  ska gå före allt annat.

 24. Huruvida det är ett hot
  mot vårt demokratiska samhälle.

 25. Jag kommer tillbaka till begreppets
  användningar och komplexiteter.

 26. Men man kan redan nu undra
  varför vi inte istället talar mer-

 27. -om sekterism, extremism...

 28. ...radikalism i nån sorts mening,
  än fundamentalism.

 29. Jag tänkte börja med Göran Larsson,
  vår religionsvetare-

 30. -i sällskapet här från Göteborg.

 31. Jag vet att du har ägnat detta
  många tankar utifrån ditt perspektiv.

 32. -Varsågod, Göran.
  -Tack så mycket.

 33. Jag vill tacka Göteborgs universitet
  och humanistiska fakulteten.

 34. Jag ser fram emot att höra de andra
  deltagarna och er i publiken.

 35. Det är kul att så många är här.

 36. Som inledande inlägg läser jag
  en text som jag har skrivit.

 37. Sen ska jag vara friare
  i diskussionen.

 38. Men jag har skrivit lite
  för att få det kortfattat.

 39. Fundamentalism -
  ett icke-självförklarande begrepp.

 40. Precis som flera andra begrepp är
  fundamentalism inte självförklarande.

 41. Olika aktörer
  och intressegrupper kan tillskriva-

 42. -och använda ordet
  på en mängd olika sätt.

 43. Ett sätt att definiera
  fundamentalism återfinns-

 44. -i norske författaren Torkel Brekkes
  bok "Hva er fundamentalisme?"

 45. Han skriver:

 46. "Fundamentalism är religiösa
  gruppers aktiva motstånd"-

 47. -"mot en förvittring av religiös
  auktoritet som har skett"-

 48. "-både i det privata och offentliga
  livet sedan 1850-talet"-

 49. -"som en följd av nationalstatens
  sekulariserande effekt på samhället."

 50. Slutcitat. Samtidigt som det finns
  vissa återkommande tankar och idéer-

 51. -som till exempel viljan att "värna"
  och "försvara" familjen, barnen-

 52. -vetenskapen och nationen från olika
  sekulära påtryckningar från liberala-

 53. -och feministiska krafter
  inom fundamentalistiska miljöer-

 54. -är det tydligt
  att variationsrikedomen är stor.

 55. Det finns inget enhetligt fenomen
  som vi kan kalla fundamentalism.

 56. Det är felaktigt att dela upp
  världens religioner efter ett schema-

 57. -där vissa framställs mer liberala
  eller fundamentalistiska än andra.

 58. I stället tycks alla religiösa
  tankesystem rymma tolkningar-

 59. -som antingen ger utrymme för
  liberala eller konservativa tankar.

 60. Därför återfinns fundamentalistiska
  tendenser till exempel bland kristna-

 61. -judar, hinduer, buddister och
  muslimer enligt Brekkes genomgång.

 62. Med dessa utgångspunkter är det
  viktigt att dra en klar skiljelinje-

 63. -mellan fundamentalistiska tankar som
  ryms i det demokratiska samhället-

 64. -och fundamentalism
  som står utanför detta system.

 65. En demokrati som värnar åsikts-,
  yttrande- och religionsfrihet-

 66. -har därför rum för radikala
  och fundamentalistiska åsikter-

 67. -så länge de inte bryter mot lagen.

 68. Om man väljer att underordna sig
  religiösa auktoriteter-

 69. -som t.ex. förespråkar en familjesyn
  med en rollfördelning som går emot-

 70. -med majoriteten så kan det
  mycket väl rymmas inom systemet-

 71. -så länge detta synsätt inte bygger
  på våld, hot eller tvång.

 72. Som religionsvetare är det viktigt
  att betänka då vi möter personer-

 73. -som gärna vill klassificera
  andras uppfattningar och livsval-

 74. -som fundamentalistiska,
  sekteristiska eller extremistiska-

 75. -till skillnad från
  hur man borde leva sitt liv.

 76. I en demokrati har vi rätt att
  kritisera hur andra lever sina liv-

 77. -men man ska vara medveten om att
  klassificeringar ofta har som syfte-

 78. -att legitimera vissa synsätt
  framför andra och att dessa frågor-

 79. -är nära sammankopplade med frågor
  som rör makt och auktoritet.

 80. Vad som driver människor att ta
  till sig fundamentalistiska åsikter-

 81. -är svårt att förklara
  på ett enkelt sätt.

 82. En känsla av trygghet och identitet
  i en föränderlig värld-

 83. -eller attack om man väljer mer
  fundamentalistiskt språkbruk-

 84. -tycks dock vara en viktig komponent
  för många religiösa fundamentalister.

 85. Vägen in i extrema, radikala
  och fundamentalistiska miljöer-

 86. -kan se olika ut för olika individer.

 87. För många, inte alla, tycks ideologin
  eller teologin vara sekundär.

 88. De flesta som ansluter sig till en
  sån tankevärld har ofta attraherats-

 89. -av dessa miljöer på grund av en
  känsla av samhörighet snarare än-

 90. -av ideologisk
  eller teologisk övertygelse.

 91. Människor kan drivas av ideologiska
  och teologiska övertygelser.

 92. Religion kan därför tolkas
  på ett sådant sätt-

 93. -att det legitimerar patriarkat,
  våld och odemokratiska tankesystem.

 94. Fundamentalism tycks speciellt locka
  i tider av oro och förändring.

 95. Många sociologer menar
  att de rörelser-

 96. -som uppfattas erbjuda tydliga svar,
  vad som är rätt, vad som är fel-

 97. -har en stor lockelse för många.

 98. Världen och meningen med livet
  blir kanske tydligare-

 99. -i fundamentalistiska miljöer
  än för oss som lever i en värld-

 100. -där individens frihet
  ges större utrymme.

 101. Utöver psykologiska och individuella
  förklaringar är det viktigt-

 102. -att peka på strukturella aspekter.

 103. Vi kan lyfta fram socioekonomiska
  faktorer, förhärskande tankesystem-

 104. -och kunskapsregimer,
  d.v.s. tankar som vi accepterar-

 105. -utan att ens tänka på hur dessa
  fungerar eller ska förstås.

 106. Den senare aspekten har diskuterats
  inom genus- och postkolonial teori.

 107. Det kommer Lena tillbaka till.
  I studiet av rekryteringen-

 108. -till våldsbejakande miljöer
  tycks allt för få utredningar-

 109. -som Westerbergs SOU-rapport
  peka på de strukturella aspekterna.

 110. Det faktum att de sociala klyftorna
  ökar i Sverige är oroande.

 111. För en diskussion om fundamentalism
  är dessa frågor viktiga.

 112. Intolerans, rasism och en ovilja att
  låta människor välja hur de lever-

 113. -och respektera olikhet tycks
  stå nära socioekonomiska frågor-

 114. -och den allmänna
  samhällsutvecklingen.

 115. Samtidigt som det finns
  ett starkt stöd för religionsfrihet-

 116. -tycks det t.ex. finnas en intolerans
  mot byggandet av moskéer-

 117. -i Europa och så även i Sverige.

 118. Har dagens religionsfrihet blivit
  selektiv eller ska den gälla alla-

 119. -oberoende av religionstillhörighet
  eller attityd till religion?

 120. Fundamentalistiska tolkningar kan
  vara ett hot mot demokratin-

 121. -om de utformas så att de står
  utanför det demokratiska systemet.

 122. Det är även viktigt att påpeka att
  antireligiösa yttringar är ett hot-

 123. -mot det fria och öppna samhället.

 124. Ur ett akademiskt perspektiv
  är det uppenbart-

 125. -att fundamentalism allt för ofta
  används som en slaskkategori-

 126. -som inrymmer en stor mängd tankar
  som inte automatiskt kan likställas.

 127. Därför är
  dess analytiska värde ifrågasatt.

 128. Under paraplybeteckningen
  fundamentalism ryms idag tankar-

 129. -som inte har
  något mer gemensamt än-

 130. -att de ifrågasätter det sekulära
  och moderna samhällets grundvalar.

 131. Vi kan diskutera om fundamentalism
  är ett resultat av modernitet-

 132. -eller om det är
  ett gammalt tankesätt.

 133. Vad har kristna
  i 1800-talets USA gemensamt-

 134. -med hinduiska nationalister
  i dagens Indien?

 135. Vad har Ayatolla Khomeini
  gemensamt med Jerry Falwell i USA?

 136. Utan att fördjupa oss
  i dessa fall är det tydligt-

 137. -att fundamentalistiskt motiv och
  metoder kan variera över tid och rum.

 138. Merparten av fundamentalister
  är inte våldsbejakande-

 139. -och många är verksamma
  i det demokratiska samhällsbygget.

 140. Till exempel genom att vara aktiva
  inom Ja till livet-grupper i Sverige.

 141. Merparten av de som räknas till
  kategorin tar avstånd från termen-

 142. -och väljer att kalla sig nåt annat.

 143. De som kallas fundamentalister
  vill istället bli betraktade-

 144. -kristna, muslimer,
  judar, hinduer eller buddister.

 145. För att uppnå en konstruktiv
  diskussion om ordet fundamentalism-

 146. -är det viktigt att inse att
  begreppet inte är självförklarande-

 147. -eller ett enhetligt begrepp.

 148. Tack. Oerhört viktigt och intressant,
  inte minst påpekandet-

 149. -att fundamentalisten...

 150. ...är till viss del
  en inomdriven position.

 151. Vi har en benägenhet att känna
  samhörighet av olika skäl-

 152. -med grupper som erbjuder
  en fundamentalistisk miljö.

 153. Det kan då vara fråga
  om ett sociopsykologiskt tillstånd.

 154. Då står ju frågan åter igen varför
  det här kommer så starkt i vår tid?

 155. Några frågor inom ditt område
  innan jag släpper in Lena.

 156. Hur mycket tror du att
  fundamentalismbegreppets renässans-

 157. -är kopplat direkt till islam?

 158. Det vill säga är förorsakat
  av 11 september-

 159. -eller förorsakat
  av en ganska högstämd retorik-

 160. -om islam som en farlig religion?

 161. Det finns en hel...
  Och att detta är kopplat till...

 162. ...islams texter och föreställningen
  om att dessa texter per se...

 163. ...leder till den här typen
  av fundamentalistiskt våld.

 164. Det hävdas att det ligger inherent
  i den här religionen.

 165. Vissa hävdar att det ligger inherent
  i alla religioner.

 166. Vi pratar om fundamentalism.

 167. Hur mycket ligger det här
  med islam under ytan?

 168. Det är väldigt stora frågor.

 169. Islamdiskussionen har aktualiserats-

 170. -vid vissa tidpunkter
  i Europas historia.

 171. Jag gick inte in på det, men tanken
  föds i Nordamerika på 1800-talet.

 172. Grupper vände sig mot
  sekulariseringen av samhället-

 173. -och den nya vetenskapens framväxt.

 174. Att prata om det i en mer tydligare
  koppling till islam är relativt nytt.

 175. Det är det nya som jag känner
  är en renässans för fundamentalismen.

 176. De internationella händelser
  som har utförts av personer-

 177. -som drivs av en muslimsk övertygelse
  har haft betydelse.

 178. Inte minst i USA där den psykologiska
  effekten är viktig att beakta.

 179. Inom mina områden
  tittar jag mycket på-

 180. -hur man pratar
  om religion i samhället.

 181. Många forskare menar
  att diskussionen har blivit driven-

 182. -av ett säkerhetstänkande idag.

 183. Det finns i samhället i stort.
  Man kan koppla det till tankar-

 184. -som föreställningen om
  att vi lever i ett risksamhälle.

 185. Den diskussion som jag har sett-

 186. -kring islam och islamism
  efter 11/9 är en diskussion-

 187. -som går ut på att islams texter,
  fundamentalistiskt lästa-

 188. -vilket man anser att muslimer
  nästan är predestinerade att göra-

 189. -är farliga, våldsframbringande
  och antidemokratiska.

 190. Antimodernistiska, antifeministiska.

 191. Allt detta härleds då till...

 192. Som religionsvetare och humanist
  är det en öppen fråga.

 193. Kan man läsa en text bokstavligt
  eller tolkar vi hela tiden?

 194. Jag studerar vad människor gör
  med texter och hur de tolkar dem.

 195. Vissa tolkar det som
  att det kan leda fram till funda...

 196. Vilken roll har det här spelat-

 197. -för begreppets återkomst
  och hur mycket ligger det under ytan?

 198. Det påverkar diskussionen
  och föreställningen kring detta.

 199. Jag ville med texten betona
  att fundamentalistiska tendenser-

 200. -finns latent i alla religiösa
  och ideologiska traditioner.

 201. När man gör detta som religionsvetare
  med inriktning på islamforskning-

 202. -måste man påpeka att islam inte är
  ett undantag från andra religioner.

 203. Nu kan vi se tolkningar
  av texter vid visa tidsperioder.

 204. Varför de ser ut som de gör är
  forskningens uppgift att ta reda på.

 205. Jag var inte ute efter fakta.
  Jag var ute efter perception.

 206. Hur saker spelar en roll i debatten,
  hur det kommer in i vår diskussion.

 207. Då behöver det inte bygga på fakta.
  Det kan bygga på vanföreställningar.

 208. Och rädsla, säkerhetstänkande
  och allt möjligt.

 209. Jag tolkar ändå ditt svar
  som att det spelar en roll-

 210. -för fundamentalismbegreppets
  renässans.

 211. Om det nu är så som du antar-

 212. -så påverkar ju det vår syn på
  världen och då också diskussionen.

 213. I den offentliga diskussionen...

 214. ...finns det olika tankegods
  som påverkar diskussionen.

 215. Det kan man se i flera traditioner.

 216. Vad är det för kunskapsregimer
  som dominerar egentligen?

 217. Vi kan återkomma till det. Det kan
  vara rädsla, kritik mot modernitet.

 218. Antifeminism och såna saker
  som är kopplade till fundamentalism.

 219. -Då läser jag ibland underförstått...
  -En sak till innan jag lämnar över.

 220. Jag brukar säga att religion är
  världens bästa ämne-

 221. -för det kan tolkas på många sätt.

 222. Det kan verka befriande
  och för demokrati och emot makt.

 223. Det kan också tolkas
  på en mängd andra sätt.

 224. Det är väldigt viktigt att betona det
  i diskussionen idag.

 225. Även religionskritiken påverkas
  av de här frågorna.

 226. Nån av er som direkt vill kommentera
  det vi nu har pratat om?

 227. -Ni här framme. Hallå!
  -Jaså, vi!

 228. -Lena och Heléne.
  -Jag måste ta på glasögonen.

 229. Du har en lite annan ingångsvinkel.

 230. Jag har skrivit några saker
  som vi ska komma tillbaka till.

 231. -Men inte precis nu.
  -Då är ordet ditt.

 232. Bra. Vad roligt att det är så mycket
  folk här. Fantastiskt härligt!

 233. Nu kom jag nära mikrofonen.

 234. Tack för att jag fick chansen
  att vara med i denna panel.

 235. Jättespännande.

 236. När Göran presenterade sin idé
  ville han att vi skulle fokusera-

 237. -fundamentalismen som ett problem
  eller som en hit i vårt eget...

 238. Vad synd! Jag tyckte det var
  så kul att du skrev "hit".

 239. Det var verkligen ett skrivfel.

 240. Nu har jag formulerat
  hela mitt anförande kring detta!

 241. "Problem/hot", stod det.

 242. Det spelar ingen roll.

 243. Huvudsaken var det
  som skulle komma sen.

 244. Göran ville att vi skulle fokusera
  på Sverige och Europa.

 245. -Han har svårt att...
  -Demokratin, alltså.

 246. Jag håller med. Det är viktigt
  att ha denna fokusering.

 247. Att se fundamentalism som ett problem
  i Sverige och Europa-

 248. -och tala om just det.

 249. Jag har ägnat en hel del forskning-

 250. -åt Pakistan där jag har studerat
  pakistanska kvinnorörelser-

 251. -och andra rörelser
  som barnrättsrörelser.

 252. Jag har läst mycket skön- och
  debattlitteratur av pakistanskt slag.

 253. Det här har nog gett mig
  en speciell utsiktspunkt.

 254. Jag har använt andras utsiktspunkter
  och transnationella positioner-

 255. -för att se på Europa och Sverige.

 256. Jag tänkte använda mig
  av nåt slags transnationell position-

 257. -för att säga nåt om föreställningar
  om fundamentalism och vad de gör-

 258. -med vår förståelse
  av Europa, Sverige och världen.

 259. Jag vill anknyta till det Göran
  var inne på i början.

 260. Det här med att fundamentalism
  är ett negativt ord.

 261. Det är lite likt tradition
  och konservatism fast mycket värre.

 262. Fundamentalism är nåt
  som framstår som motsats-

 263. -till det moderna,
  till reflektion, att tänka om-

 264. -självkritik, rationalitet och
  till viss mån också till vetenskap.

 265. I ett modernt samhälle
  kan fundamentalism framstå-

 266. -som en icke-position och
  det kan framstå som det moderna...

 267. Nu understryker jag "framstå".
  Jag ska strax problematisera det här.

 268. Det kan framstå
  som det moderna samhällets utsida.

 269. Normens "de andra"
  eller "the absent presence".

 270. När begreppet används pekar man ofta
  ut ett problem eller en tänkt gräns.

 271. Det var roligt när du sa
  att du tyckte du var fundamentalist.

 272. Det måste vi också
  komma tillbaka till.

 273. Det kan vara en position
  att hävda nånting ifrån.

 274. Men oftast tycker jag mig se
  att det är en icke-position.

 275. Därmed kan man säga att funda-
  mentalism har gjort sig nåt typiskt.

 276. Det har blivit nåt
  som är det motsatta-

 277. -till det tänkta moderna
  och öppna Sverige.

 278. Det är inte svenskt att vara
  fundamentalist eller traditionalist.

 279. En stark idé om Sverige som ett
  modernt, rationellt, jämställt land.

 280. Jag har erfarit att ordet förstås
  som nåt som är långt borta.

 281. Det är inte i Sverige
  utan nån annanstans.

 282. "Långtbortistan" är ett uttryck som
  postkoloniala forskare brukar säga.

 283. Det onda finns "Långtbortistan".

 284. När människor kommer därifrån
  kan de bära med sig det här otäcka.

 285. Fundamentalism som ett slags
  antifigur som bidrar till-

 286. -att skapa en svensk nationell
  och materiell självförståelse.

 287. Det är nånting som inte är
  vad Sverige står för.

 288. I "Den ovillige fundamentalisten"
  av fantastiske Mohsin Hamid-

 289. -berättas om den västerländska
  förståelsen av de andra.

 290. Och hur den förståelsen av de andra
  som fundamentalistiska är kränkande-

 291. -för bokens huvudperson
  när han bor i USA under ett antal år.

 292. Han upplever hur den pakistanska
  kulturen i USA uppfattas-

 293. -som nåt som är förlegat
  och ligger efter.

 294. Den här upplevda positionen driver
  fram motpositioner och känslor-

 295. -som huvudpersonen berättar om
  i den här boken.

 296. Känslorna skulle också kunna
  beskrivas som icke-erkänd-

 297. -inte delaktig, inte sedd.

 298. Det är också berättelsen
  om det fantastiska väst-

 299. -som icke erkännande
  av andra berättelser-

 300. -och av andra ingångar
  i den här världen.

 301. Boken är också ett svar
  på det Göran inledde med att säga.

 302. En reaktion på 11 september och vad
  det får för effekter för människor...

 303. Hur det var att leva
  som exempelvis pakistanier i väst.

 304. En annan pakistanier, Tariq Ali-

 305. -pekar i boken "Fundamentalisternas
  kamp" ut USA-imperialismen-

 306. -som alla fundamentalismers moder.

 307. USA med sin vilja att, som Ali
  skriver, "disciplinera världen"-

 308. -har sin klara motsvarighet också
  i Sverige och Europa.

 309. Det finns en orucklig tro
  på svensk och västerländska förmåga-

 310. -att sprida det goda.

 311. Att sprida demokrati, rättvisa
  och inte minst jämställdhet-

 312. -mellan könen ut i världen.

 313. Som om detta inte skulle
  kunna finnas på andra ställen-

 314. -eller på andra sätt i världen.

 315. Det finns en orucklig tro på att vara
  de mest utvecklande och ledande.

 316. Med Ali och andra författare och
  forskare kan man förstå berättelsen-

 317. -om det goda och världsledande
  som sprider sig ut i världen-

 318. -som en västerländska
  fundamentalism.

 319. En annan form av fundamentalism
  än den religiösa.

 320. Motsatsen kan man kalla västerländsk
  modernism-fundamentalism.

 321. Den västerländska fundamentalismen
  är en central berättelse-

 322. -om västerlandet självt.

 323. Västerlandets egen berättelse
  om sig självt.

 324. Det är ingen fundamentalism som bara
  finns i den svenska marginalen.

 325. Bland extremister och så.

 326. Det skulle vara en del
  av den nationella självuppfattningen-

 327. -eller europeiska självuppfattningen.
  En utav den, det finns ju många.

 328. Den västerländska fundamentalismen
  enligt Ali-

 329. -har en tung tradition i kolonialism.

 330. Den är fundamentalistisk i betydelsen
  stabil, sällan reflekterad-

 331. -och nästan inte nåbar för verklig
  och omfattande självkritik.

 332. Om självkritik verkligen fick spela
  roll skulle komma-

 333. -att innebär en annan form av
  västerländsk och europeisk identitet.

 334. Jag talar om känslor.

 335. Känslor av att vara bäst och tala om
  vad som är bäst för andra.

 336. Den här fundamentalismen
  provocerar förstås-

 337. -och skapar motpositioner
  av en rad olika slag.

 338. Ali och Hamid tycker jag är
  två viktiga röster-

 339. -för att förstå spänningsläget
  som finns.

 340. Det finns även många fler
  att lyssna på och förstå-

 341. -för att kunna förändra politik
  i Sverige och Europa.

 342. En tredje transnationell röst
  som fångar upp dessa spänningar-

 343. -är den politiskt erfarna och kunniga
  barnrättsaktivisten Malala Yousafzai.

 344. Hon bedriver en dubbel kamp
  mot fundamentalism-

 345. -när hon höjer sin röst.

 346. Dels en kamp mot fundamentalister
  eller "terrorister" i Pakistan-

 347. -som anklagar henne för att vara
  "västlig" och vill hindra henne från-

 348. -att kämpa för
  att flickor ska få gå i skolan.

 349. Det här är intressant.

 350. Vad som har hänt är att terroristerna
  som andra kallar fundamentalister-

 351. -har på många sätt
  köpt berättelsen om-

 352. -att kampen för rättigheter
  kommer från väst.

 353. Man kan se en upprepning
  av en viss bild-

 354. -av uppdelningen av väst och övriga
  världen som de har anammat.

 355. Det här gör att Malala Yousafzai
  har dubbla fronter.

 356. När Malala talar, vilket hon har
  gjort ofta och under många år-

 357. -i en rad sammanhang i Pakistan-

 358. -där hon var ganska känd
  innan hon blev känd här i väst-

 359. -erkänner hon ständigt Pakistan
  och landets kultur.

 360. Hon säger nästan ingenting
  utan att hänvisa till islam-

 361. -som grunden för den kamp hon för.

 362. Hennes kritik riktar sig då också
  mot västfundamentalister enligt Ali.

 363. Hon vill se nåt annat
  än en självklar...

 364. ...upprepning av det västerländska.

 365. Det är många
  som gör det här i Pakistan.

 366. Men hon är en av de
  som har intresserat folk i väst.

 367. Hon öppnar
  för andra möjliga berättelser.

 368. Det handlar om att kunna lyssna
  på såna som henne-

 369. -och bli utmanad av det.

 370. Och göra det utan att det leder
  till självbelåtet återskapande-

 371. -av den där västliga positionen.

 372. För att lyssna på den dubbelriktade
  kritik som ryms i hennes tal-

 373. -och hennes sätt att agera...
  Hon bär ju till exempel sjal.

 374. Det är ju
  en sån hopplöst stor fråga i väst.

 375. Det gör Malala jämt.

 376. Ett sätt att lyssna
  och utmana är att inse-

 377. -att de andra berättelserna än den om
  västerländsk fundamentalism finns-

 378. -och är tänkbara.
  Där slutar jag.

 379. Tack ska du ha.

 380. Det var en intressant betraktelse.

 381. Ser du nån...

 382. Jag tänkte på berättelsen du nämnde
  om pakistaniern-

 383. -som kommer till USA och lever där-

 384. -och sen upplever sig ifrågasatt
  och misstrodd.

 385. Du tänkte själv att det kan vara
  kopplat till 11/9 och det klimat-

 386. -som vi lever i och där islam
  har hamnat i västvärlden.

 387. Framförallt i Europa där den har
  hamnat i nåt slags hotposition.

 388. Inte hit utan hot.

 389. Är detta tendenser
  som du ser förstärkas?

 390. Vi har ju också
  en ganska hård diskussion-

 391. -om slöja och alla dessa diskussioner
  som är förknippade-

 392. -med fundamentalism.

 393. Hedersvåld har också nämnts här.
  Även på nån webbsida.

 394. Det skulle vi också diskutera här.

 395. Det är många saker som läggs in
  under fundamentaliststämpeln.

 396. Ser du såna tendenser
  och vad får det för effekt-

 397. -på vår förmåga
  att hantera såna här frågor?

 398. Det finns många svar på det.

 399. Boken heter just
  "Den ovillige fundamentalisten".

 400. Han tvingas in
  i en fundamentalistposition.

 401. Han tvingas in på grund av
  provocerande tilltal, kan man säga.

 402. Det förändrar
  och gör hans hemland Pakistan-

 403. -till en plats för fundamentalism.

 404. Det utspelar sig just
  efter 11 september.

 405. Problemet med den här bilden är-

 406. -att fundamentalismen blir kopplat
  till nåt långt borta.

 407. Det har ju absolut förstärkts
  under den här tiden-

 408. -sen terrordådet.

 409. Då slipper vi hantera
  de fundamentalismer-

 410. -som vi skulle kunna urskilja här.

 411. Den finns en västerländsk
  fundamentalism enligt Ali.

 412. Men de finns även marknads-
  fundamentalism som är stark nu.

 413. Tillväxtfundamentalism
  som skulle behöva ruckas på-

 414. -men som ingår i vår idé
  om det moderna och rationella-

 415. -som gör att vi inte riktigt ser det.

 416. Det är ett problematiskt hinder
  för oss.

 417. Det är också...

 418. ...ett problematiskt sätt att tänka
  då det skapar hierarkier-

 419. -som bygger på vem
  som hör och inte hör hit.

 420. Lätt att sätta stämpel på vad som är
  genuina sociala, politiska problem.

 421. Det förs på "de ondas" konto.

 422. "Här har vi nåt som inte går
  att hantera med demokratiska medel."

 423. Jag tänker just på en fråga-

 424. -som sjalen som kanske ska förbjudas.

 425. Kanske inte sjalen,
  men man vill ta till storsläggan-

 426. -för här finns nåt
  som inte går att resonera om.

 427. -Ser man det förstärkas?
  -Ja, absolut.

 428. Samtidigt finns det en chans för
  Malala, när hon kommer med sin sjal-

 429. -som ett så tydligt politiskt subjekt
  i det här sammanhanget-

 430. -att ta plats och tala
  mitt i denna världsspänning.

 431. Det är otroligt intressant
  att lyssna på henne.

 432. Hon balanserar
  på den här svåra linjen-

 433. -mellan två
  olika fundamentalistiska fronter.

 434. Du talar om två fronter.

 435. För hennes del är det absolut så.
  Hon har en front... Förlåt.

 436. Ville du säga nåt, Göran?

 437. Till detta?

 438. Vad jag hör när du pratar
  är kampen om-

 439. -vem som ska föra talan
  och ha tolkningsföreträde.

 440. Det handlar om kategoriseringar
  och hur vi väljer-

 441. -att kategorisera människor.
  Det är viktigt att lyfta fram det.

 442. Det handlar mycket om maktspråk.

 443. Om vi stämplar människor
  så får detta effekter.

 444. Ord får effekter.

 445. Ur fundamentalismbegreppet får man
  ut vissa frågor och kategorier-

 446. -ur diskussionssammanhanget.
  De går inte att diskutera med.

 447. Och det motsatta också.

 448. Att jämställdhet görs
  till nåt svenskt som kan spridas ut.

 449. Samtidigt sprids
  en västerländsk fundamentalism-

 450. -med hjälp av idén om det goda
  och jämställda.

 451. Vi återkommer
  till vår egen fundamentalism.

 452. Och vår oförmåga att se när vi själva
  reagerar på vad vi uppfattar-

 453. -som fundamentalistiskt tänkande
  med motsvarande tankemönster.

 454. Före det tänkte jag släppa in Hèlene
  Lööw som kommer in från sitt håll.

 455. Mångårig forskning kring extrema
  rörelser på högerkanten i Sverige.

 456. Där kanske man istället talar
  om fanatism och extremism.

 457. Ordet är ditt.

 458. Tack för att jag fick komma hit.
  Det känns märkligt på många sätt-

 459. -att åter vara i denna sal
  efter alla dessa år.

 460. Men också väldigt glädjande
  att så många är intresserade-

 461. -av just det här ämnet.

 462. Jag har egentligen ganska
  många ingångspunkter i det här.

 463. Vad ni har talat om är just
  de här spänningsfälten-

 464. -och definitionen på
  vad som är det goda.

 465. Föreställningen om oss själva
  är också intressant.

 466. Vi föreställer oss att vi är...

 467. ...att vi står för det goda i
  samhället vilket är en konstruktion-

 468. -som vi medvetet börjar
  att konstruera i Sverige efter 1945.

 469. Föreställningen och bilden
  av det goda Sverige.

 470. Vi äger tillsammans med Schweiz
  den unika lyxen att kunna göra det.

 471. För vi ställdes aldrig
  inför de svåra proven.

 472. Vi tvingades aldrig ta ställning till
  vad som skulle hänt vid ockupation.

 473. Hade vi utlämnat våra grannar?
  Hade vi själva deltagit?

 474. Hade vi anmält oss som frivilliga?

 475. Vi äger lyxen av att kunna säga:
  "Det hade aldrig hänt i Sverige."

 476. Det här är och har alltid varit
  nåt marginellt i Sverige.

 477. Där nånstans börjar vi
  att definiera bort...

 478. ...begrepp som extremism,
  fundamentalism, begrepp som...

 479. ...antisemiter, rasister
  och så vidare.

 480. Allting blir nåt
  som hände "Långtbortistan".

 481. Det som fanns här var väldigt lite.

 482. Det var här vi började konstruera
  bilden av det goda Sverige.

 483. Det är vi som ska exportera detta.

 484. Vi är de mest jämställda,
  upplysta och befriade-

 485. -från det som finns i andra länder.

 486. Men så var det naturligtvis inte.
  Det är en lögn och konstruktion-

 487. -som i sig blir
  en fundamentalism till slut.

 488. Därför att den omöjliggör
  för oss att diskutera-

 489. -de reella problem som existerar.

 490. För varje gång rörelser dyker upp-

 491. -som är extremistiska och står
  utanför det parlamentariska systemet-

 492. -som tar till våld,
  har våld på sin agenda-

 493. -och som begår olika former
  av våldsdåd, så säger vi två saker.

 494. Vi säger att de är väldigt få
  och väldigt marginella.

 495. De har inget med svensken
  i gemen att göra.

 496. För svensken i gemen är god.

 497. Vi säger också att de kommer utifrån.

 498. Det är andra människor som
  kommer hit och inspirerar svenskar.

 499. Vi talar väldigt starkt om det
  oavsett vilken rörelse vi menar.

 500. Detta är intressant i sig.

 501. Under lång tid när man talade om
  den så kallade vit makt-rörelsen-

 502. -som ett sorts samlingsbegrepp
  som i sig innefattar allt-

 503. -från religiösa rasockulta
  grupperingar, nationalsocialism-

 504. -och olika former av nätverk
  så sa man väldigt länge-

 505. -att det hände mycket under 90-talet.

 506. Det var väldigt mycket våld.
  Eskalerande våldsspiraler.

 507. I den offentliga debatten sa man:

 508. "Det har kommit hit folk från England
  och Tyskland och inspirerat dessa."

 509. Det onda kommer utifrån.

 510. I verkligheten var det det svenska
  grupperna vid den här tiden-

 511. -som var de ledande och exporterade
  till andra länder.

 512. Metod, taktik, musik
  och allt det andra.

 513. Men vi har den fundamentalistiska
  övertygelsen om-

 514. -att de problem som hemsöker övriga
  Europa och de konfliktytor som finns-

 515. -inte existerar här
  eller i väldigt liten omfattning.

 516. Och de har kommit utifrån.

 517. Och just denna blindhet gör-

 518. -att vi inte ser de här rörelserna.

 519. Vi talar kanske mycket idag
  om våldsbejakande extremism-

 520. -som i sig ska innefatta både
  politiska och religiösa rörelser.

 521. I statliga utredningar vill man räkna
  in militanta djurrättsaktivister.

 522. Däremot inte
  de militanta miljörättsaktivisterna.

 523. Där har man dragit
  nåt slags politisk gräns.

 524. Gränserna man drar för
  vad som är extremism eller inte-

 525. -om man talar om offentliga samhället
  är politiska gränsdragningar.

 526. Vilka rörelser
  som ska definieras som extremister-

 527. -när det gäller samhällets
  bekämpande är politiska beslut.

 528. Även om politikerna aldrig säger det.

 529. De bestämmer vilka rörelser som
  ska granskas i statliga utredningar.

 530. Eller som man ska vidta
  olika åtgärder kring.

 531. Som det ser ut idag har vi
  en rad olika såna här rörelser-

 532. -som står utanför systemet.

 533. Det finns religiösa rörelser,
  islamistiska rörelser.

 534. Det finns också
  en allt mer våldsam vit makt-värld-

 535. -som i allra högsta grad
  är fundamentalistisk.

 536. De står egentligen
  mot andra fundamentalister.

 537. Dock inte gentemot islamisterna.

 538. Snarare gentemot systemet.

 539. Där ser man för närvarande
  en kraftig eskalering av våldet.

 540. Vi har en lika militant autonom sida.

 541. Autonoma grupper...

 542. ...som befinner sig i ett konstant
  krig med vit makt-grupperingarna.

 543. Det är också ett krig mellan
  två fundamentalistiska grupperingar.

 544. Och det är ett krig...

 545. ...som är territoriellt
  vilket man ska komma ihåg.

 546. Det handlar om
  att driva ut motståndaren.

 547. Bildligt och bokstavligt talat
  från ett bostadsområde-

 548. -och ifrån olika miljöer.

 549. Det här mönstret ser vi
  i hela Europa.

 550. I takt med den ekonomiska krisen
  och att samhället drar sig tillbaka-

 551. -och också i takt med
  att regioner lämnas därhän...

 552. Allt kommer att fokuseras till
  vad man kallar tillväxtregionerna.

 553. Då lämnas också övriga delar,
  som landsbygd, därhän.

 554. Därhän lämnar man också...

 555. ...det som vi kallar
  miljonprogramområden i storstäder.

 556. De människor som bor där
  har lika mycket gemensamt-

 557. -med de som bor på landsbygden.

 558. I de här områdena...
  De sista tre åren har jag arbetat-

 559. -med ett gigantiskt EU-projekt
  där vi åkte Europa runt-

 560. -och tittade på kravaller-

 561. -och lika event med mycket hög risk
  för kravaller.

 562. Vi reste runt i tolv länder.
  När man talade med människor...

 563. ...kunde man också se
  dessa förändringar-

 564. -när man talade med polis,
  myndigheter och organisationer.

 565. Vad det i allt större utsträckning
  har kommit att handla om är-

 566. -att olika extremistiska
  och fundamentalistiska rörelser-

 567. -och även organiserad brottslighet
  flyttar in i områden-

 568. -där man tar över servicen
  och bygger upp socialt kapital.

 569. Det är också vad det handlar om.
  Ett skapande av socialt kapital.

 570. Därför att samhället
  lämnar utrymme att göra det.

 571. Det här är utvecklingar
  som vi ser överallt.

 572. Sverige är inte det här historiska
  undantaget som vi ofta inbillar oss.

 573. Det är vår mycket fundamentalistiska
  övertygelse att vi är det.

 574. Jag tycker också att ordet funda-
  mentalism är djupt problematisk.

 575. Det har både en positiv
  och negativ laddning.

 576. Det finns olika slag
  av fundamentalister.

 577. Alla kommer självklart inte
  att bli våldsbejakande.

 578. Ordet "radikalisering" har
  gått igenom exakt samma process.

 579. För 40 år sen
  var ordet "radikal" positivt.

 580. Idag betecknas det närmast
  som "terrorist" i en EU-kontext.

 581. Ordet "fundamentalist" håller nu på
  att gå samma väg.

 582. Där finns saker att fundera på.

 583. Ju mer begrepp vi inkluderar i en
  potentiell våldsbejakande terrorism-

 584. -desto snävare blir gränsen för
  vad samhället kommer att acceptera.

 585. Därför att orden laddas
  med nåt annat.

 586. Tack, Heléne. Några frågor till dig-

 587. -innan jag tänkte tematisera
  den här diskussionen-

 588. -utifrån de här tre inläggen.

 589. Du beskrev på slutet
  det Sverige som växer fram.

 590. Periferi och centrum
  i alla bemärkelser.

 591. Är det ett extremistbefrämjande
  samhälle vi håller på att få?

 592. Skapar det så mycket längtan-

 593. -efter flykt, gemenskap...

 594. Jag ska inte ens sätta namn på det.

 595. Finns det hela tiden yttre faktorer
  som idag mer än tidigare föder-

 596. -den här typen av tänkande
  och så småningom rörelser?

 597. Konjunkturerna för dem är goda.
  Tyvärr är det för närvarande så.

 598. Därför att mainstream-politiken...

 599. ...blir mer och mer triangulerad.

 600. Det är skrämmande att se hur
  partierna nästan utplånar sig själva-

 601. -i sin jakt på kärnväljarna.

 602. De definieras som storstads-
  regionernas välbeställda medelklass.

 603. Där finns
  egentligen inga skiljelinjer.

 604. Där kommer det
  att handla om nyanser.

 605. Det betyder
  att flankerna lämnas vidöppna.

 606. På samma sätt som
  när samhället drar sig tillbaka-

 607. -från landsbygd och problemområden-

 608. -så betyder det att stora delar
  av folket lämnas därhän politiskt.

 609. Man lämnar ett expansionsutrymme.

 610. Vad politiker de facto säger är:
  "Ni är inte intressanta."

 611. "Ni kommer inte
  att vinna ett val åt oss."

 612. "Ni är så att säga inte..."
  Det är det som blir effekten.

 613. Det finns väl inget ont
  att säga om det-

 614. -men vi ser individer som dras in
  i dessa extrema rörelser-

 615. -som fall för behandling och terapi.

 616. Jag är nyfiken på
  hur du generellt sett ser-

 617. -på "det goda samhällets" försök-

 618. -att svara på den här utmaningen
  som det ändå måste vara?

 619. Jag tänker på
  din egen ganska hårda dom-

 620. -över vår egen självbild
  att vi är så förbaskat goda.

 621. Finns det där en problematik
  när det gäller vår förmåga-

 622. -att möta människor
  i den här situationen-

 623. -med den här potentialen
  på ett annat sätt?

 624. Förstår du vad jag menar?

 625. Vi har ett terapeutiskt förhållande
  till problem-

 626. -som kanske ligger djupare
  i oss själva än vi kanske vill medge?

 627. Ja, vi har en terapeutisk syn
  på problematiken.

 628. Vi har också en annan syn på den.

 629. Vi tror
  att allt handlar om upplysning.

 630. Vi tror att folk blir
  fundamentalister och extremister-

 631. -på grund av kunskapsbrist.
  Det är det första felet man gör.

 632. Det är ett förödande fel.

 633. Vi tror också att det alltid
  måste handla om människor-

 634. -som är marginaliserade,
  outbildade, fattiga-

 635. -lite halvkorkade
  och samhällets förlorare.

 636. Det är hela tiden den bilden
  som målas upp.

 637. Oavsett om vi talar om religiös
  eller politisk fundamentalism.

 638. Det är exakt samma checklista
  som tillhandahålls av människor-

 639. -som potentiellt
  kan falla offer för detta.

 640. Det är att dra ner det
  till individplan.

 641. Naturligtvis finns individuella skäl
  till att välja olika sätt att leva.

 642. Men det finns det för alla grupper.

 643. Man talar om de väldigt extrema.

 644. Vit makt och andra grupper skulle
  jag vilja benämna millenariska.

 645. De är de mest extrema
  och potentiellt mest farliga.

 646. Det finns helt andra skäl till att
  folk sluter sig till dessa grupper-

 647. -än vad som traditionellt ges.

 648. Vad vi svarar med
  från samhällets sida...

 649. Vi svarar med att säga:

 650. "Du är ensam och olycklig
  och behöver kanske terapi."

 651. "Här har du lite böcker
  du ska läsa på om det här."

 652. "Vi förstår att du blev extremist.
  Du tillhör ju samhällets förlorare."

 653. Hur tror man
  att folk ska ändra uppfattning-

 654. -med den typen av argumentation?

 655. Vi tror att det ska gå snabbt.

 656. Så länge man kan hålla en dialog
  och så länge man kan lyssna-

 657. -och bemöta människors argument
  i sak finns en möjlighet.

 658. Stänger man dialogen...

 659. ...till en grupp eller tvärtom,
  det är då vi verkligen ska oroa oss.

 660. En sista sak och ett namn som inte
  har nämnts i det här sammanhanget.

 661. Nämligen Breivik som symbol-

 662. -för vad vi plötsligt upptäcker är
  fundamentalisten mitt ibland oss.

 663. I skepnad av
  en mycket upplyst och beläst person.

 664. På många sätt en sinnebild
  för oss själva.

 665. Men naturligtvis käpprätt ut
  i en världsbild...

 666. ...och ett handlingsmönster som är...

 667. ...rent destruktivt för oss alla.

 668. Frågan som hela tiden har växt
  i samband med Breivik-

 669. -vilket har att göra med de nya
  yttre förhållandena för framväxt-

 670. -av fundamentalism
  i vår tid är nätet.

 671. Det är dessa möjligheter
  att ständigt få säga vad som helst-

 672. -utan att bli motsagt,
  utan tvärtom få medhåll-

 673. -av tillräckligt många
  för så kallade ekokammare.

 674. Spelar det här nån roll idag?

 675. Låt mig säga så här. Nätet är
  bara ett kommunikationsmedel.

 676. Ibland när man diskuterar extremism
  och terrorism-

 677. -och framför allt i utredningar
  så framställs det som nåt spöke.

 678. Man talar om att folk sitter i
  sin källare och självradikaliserar.

 679. Det är nonsens.

 680. Men däremot öppnar det möjligheten-

 681. -till kommunikation
  på ett nytt sätt.

 682. Tidigare hade människor
  med extrema uppfattningar svårt-

 683. -att hitta likasinnade.

 684. Före nätet sa man
  att det var en man, hans hund-

 685. -och hans postbox
  som kommunicerade med andra.

 686. Sen blev det en man
  och hans hemsida.

 687. Vad som egentligen händer är
  att processerna går snabbare.

 688. Det är naturligtvis inte så
  att folk sitter ensamma och surfar-

 689. -på olika extremistiska hemsidor och
  säger: "Det här ska jag gå med i."

 690. Kommunikationen
  är naturligtvis oerhört direkt.

 691. Man talar i chattar och Skype
  och så vidare.

 692. Samtidigt ska vi också komma ihåg-

 693. -att vi har en historisk
  och fullkomligt unik möjlighet-

 694. -att se vad som rör sig i samtiden-

 695. -på ett sätt som vi aldrig haft.
  Dessa världar var tidigare slutna.

 696. Förut var det bara forskare
  och andra-

 697. -som ägnade detta något intresse.

 698. Men nu kan vi se det.

 699. Köper du inte ekokammar-teorin
  att det här förstärker-

 700. -och kanske också föder...

 701. Om du upptäcker att de är många, inte
  bara de fem som nås av din stencil-

 702. -utan, låt säga, 500 läser din idé
  om islams världsmakt...

 703. Är du kritisk till den idén om
  att det här bidrar-

 704. -till förstärkandet av
  fundamentalistiska tankemönster?

 705. Man ska inte överskatta den.

 706. Våldsamma fundamentalister
  existerade även före internet.

 707. Däremot är det så
  att människor får snabbare kontakt.

 708. De har också andra möjligheter att...

 709. Vad man ska ha klart för sig
  när man talar om detta är-

 710. -att vi talar om miljöer och att folk
  glider emellan olika miljöer-

 711. -och formar nya miljöer. Vi talar
  om nåt som är i ständig utveckling.

 712. Där sker det naturligtvis snabbare
  än vad det nånsin gjort.

 713. Nätet spelar en enorm roll.

 714. Men vi ser en mycket liten del
  av det.

 715. Det gör mig inte lugnare.

 716. Vi talar nu om det svarta nätet-

 717. -och de första undersökningarna
  har kommit.

 718. Det är fem gånger så stort
  som det öppna nätet.

 719. Det är där
  den riktiga aktiviteten äger rum.

 720. Så har vi NSA också. Det är
  en fin sörja vi har grävt in oss i.

 721. Jag tänkte återvända till begreppet
  fundamentalism som är vår bas.

 722. Det behöver
  inte betyda något negativt.

 723. Man har vissa fundamentala principer
  eller är något trogen.

 724. Eller en princip och så vidare.

 725. Då är det naturligtvis frågan om...

 726. Ska vi ändå försöka oss på...

 727. ...att definiera
  vad det är vi vill åt här?

 728. Vad är det för problem
  som vi egentligen talar om?

 729. Jag vill erbjuda mig
  att komma med ett förslag-

 730. -till nån sorts enkel definition.

 731. Det är oförmåga
  att se andra sanningar än sina egna.

 732. Inte bara ovilja utan oförmåga.

 733. Man accepterar dem inte som giltiga.

 734. Vad säger Göran från sitt
  religionsvetenskapliga perspektiv?

 735. Är det vettigt
  att försöka reda ut begreppen?

 736. Du nämnde själv förut att det var
  ett icke självdefinierat begrepp.

 737. I det offentliga samtalet
  är det ett problem-

 738. -att vi använder begrepp som vore
  de självförklarande i diskussionen.

 739. Det gäller flera olika begrepp
  som radikalisering, pietism...

 740. ...islamism, till exempel.

 741. Jag tycker
  att begreppsdefinition är viktigt.

 742. Ur religionsvetenskapligt perspektiv
  riskerar det att urvattnas.

 743. Då blir det upp till läsaren
  och lyssnaren själv att definiera.

 744. Då kommer man ofta fram till att det
  är de andra som är fundamentalister.

 745. Jag tycker att den här panelen
  har sagt många kloka saker.

 746. Jag vill säga nåt annat först.
  Heléne var inne på det här med-

 747. -att strukturfrågan är viktig.

 748. Vi ser hur delar av vårt land-

 749. -och delar av Europa glöms bort.
  Vi har flera vittnesmål kring detta.

 750. Många av de offentliga utredningarna
  som står nämnda på hemsidan-

 751. -där kallelsen till detta möte ofta
  negligerar de strukturella frågorna.

 752. Vi tänker att de
  har problem i centrala Los Angeles-

 753. -med segregationer,
  men det har vi även här hemma.

 754. Det här är också en demokratifråga.

 755. Vilka åsikter kan man ha
  inom det parlamentariska systemet?

 756. Och det som är utanför?

 757. Då kan man mycket väl ha
  s.k. fundamentalistiska frågor.

 758. Torkel Brekke som jag nämnde menar-

 759. -att det som förenar funda-
  mentalistiska och religiösa grupper-

 760. -är att de anser att det sekulära
  eller det moderna-

 761. -hotar familjestrukturen.

 762. Det vill säga
  att kärnfamiljen är hotad.

 763. Och att relationen
  mellan könen är satt ur spel.

 764. Vem ska ha rätt att undervisa barnen?

 765. Är det skolans eller samhällets sak
  eller föräldrarnas roll?

 766. Vad är det som ska göra grunden
  för antagningar inom vetenskapen?

 767. Då kommer hela den stora
  diskussionen om kreationism.

 768. Vem ska definiera vem som bor
  i en nation och vad en nation är?

 769. Den typen av frågor
  finns kring detta.

 770. Vi löser ju inte problemet genom
  att inte prata om det.

 771. Det är viktigt att i alla sammanhang
  försöka definiera vad man pratar om.

 772. Vad jag försökte säga är att det
  är viktigt att ta ett bredare grepp.

 773. Det är nåt som kan förstås
  på flera olika sätt i olika miljöer.

 774. Demokrati
  var ju det andra ledet i det här.

 775. Den nämndes i den text
  som föregick det här seminariet.

 776. Fundamentalism skulle kunna handla
  om åsikten att en religion-

 777. -eller en ideologi
  ska vara samhällets grund.

 778. Alltså att min åsikt är mer sann
  än din per definition.

 779. Det spelar ingen roll vad du tycker.
  Finns det några som driver det?

 780. Jag ser just nu ingen sån rörelse
  eller nåt sånt parti.

 781. Alla bekänner sig till demokratin.

 782. Om man ser globalt sett
  så finns det en sån idé.

 783. "Vi är mer sanna i demokratin.
  Vi är mer goda."

 784. -Vilka talar du om nu?
  -Vi i Europa.

 785. Den svenska självbilden
  eller världsfundamentalismen-

 786. -som det goda som Ali pratade om.

 787. Där finns en idé som är ickepolitisk.

 788. Man förstår den inte
  som möjlig att ifrågasätta.

 789. Det är inte en politisk situation
  som står i väst och det kan finnas...

 790. Är det alltså själva förutsättningen
  för själva systemet?

 791. Att det i grundvalarna för demokrati
  finns en massa antaganden?

 792. Just det här
  att sätta demokratin ur spel.

 793. Det är vad vi gör ni vi tror oss
  ha kommit längre, vara bättre-

 794. -och kunna tala om för andra
  hur de ska göra.

 795. Det är ju inte så att partier
  struntar i vad väljarna tycker.

 796. Det är en återgång
  till de gamla föreställningarna-

 797. -att religionen hade
  en sorts högre kunskap än politiken.

 798. Men vi har väl ännu inte
  såna partier i Europa-

 799. -som helt enkelt är antidemokratiska
  och inte vill ha demokrati?

 800. Nej, det vet nog Heléne bättre.
  De finns ju naturligtvis.

 801. Men det är viktigt
  att återkomma till frågan-

 802. -om fundamentalismen mitt ibland oss.

 803. Det är ett hot
  mot ett demokratiskt...

 804. ...inte bara partisystem
  utan även demokratiskt tänkande-

 805. -att det kan finnas olika sätt
  att bygga samhällen på.

 806. Det finns olika sätt
  att ordna världen på.

 807. De här sätten måste vara tänkbara.

 808. Har man en idé om
  att det finns ett bättre system här-

 809. -riktigt bättre, moraliskt bättre
  så stänger man för andra sätt.

 810. Jag håller med
  om den problembeskrivningen.

 811. Vi kan inte kommunicera väldigt väl
  mellan olika föreställningar-

 812. -om det goda samhället. På vilken
  nivå finns det här hotet idag?

 813. Om man talar
  om kommunikationsproblem?

 814. Eller ett hot
  mot vårt demokratiska tänkande.

 815. Kan man peka ut nån nivå i samhället-

 816. -där det här idag verkar och
  kan man peka ut aktörer och säga:

 817. "Titta, där har vi problemet."

 818. Ja.

 819. Vi ser dem ganska mycket överallt.

 820. Jag håller ju på mycket
  med jämställdhetsfrågor.

 821. En princip jag är villig att dö för,
  väldigt fundamentalistiskt.

 822. -En till!
  -Det är oerhört viktigt.

 823. Därför är det också viktigt
  att sätta det under press.

 824. Då ser man också det där
  skapas en fundamentalism-

 825. -i det goda jämställdhetspratet.

 826. Det utesluter vissa sätt att skapa
  idén om den goda svenska nationen.

 827. Jag måste provocera dig lite.

 828. Då kommer några och säger: "Jag
  vill stå vid spisen och föda barn."

 829. "Jag är lyckligast så och det
  är så jag vill förverkliga mitt liv."

 830. Kan du överhuvudtaget hantera
  en sån position idag-

 831. -utan att bli galen?

 832. Det tycker jag nog att jag kan.

 833. Den är inte så svår.

 834. Man kan tänka sig
  att det är nån sorts form av...

 835. Ett annat sätt att tänka
  vad det goda livet kan vara.

 836. Samhället kan organiseras på olika
  sätt och det är inget stort problem.

 837. Man kan argumentera
  för eller emot det.

 838. Då är det politik.
  Det tycker jag är rimligt.

 839. Nåt annat som vi har diskuterat
  på jobbet den sista tiden-

 840. -är andra fundamentalistiska
  strömningar som bara finns där...

 841. Nu glider jag kanske iväg lite.
  Du får stoppa mig.

 842. Ekonomhistorikern Ann Ighe var inne
  på det när hon talade senast.

 843. Det finns en stark arbetsnormativitet
  som finns kopplad-

 844. -till jämställdhetsdiskursen,
  tillväxt- och marknadssamhället.

 845. Det kan också komma till uttryck
  hos människor som hamnar utanför.

 846. Det blir dubbelt uteslutande
  i en värld där man förväntas arbeta.

 847. Frågan är nästan
  av fundamentalistisk karaktär.

 848. Den är svår att ifrågasätta.
  Vi arbetar väldigt mycket.

 849. Jag ska säga en sak till
  innan jag håller tyst.

 850. Fundamentalism är problematisk för
  att den är så uppdelande.

 851. Det funkar ju också
  som ett skällsord.

 852. Det delar det goda från det onda
  och måste därför problematiseras.

 853. Vi har ju kommit tillbaka-

 854. -till fundamentalismens dubbelhet.

 855. Vi kategoriserar gärna någon
  som inte riktigt förstår-

 856. -eller betraktar som irrationell
  eller fast i ett omöjligt tänkande-

 857. -som fundamentalist som åberopar
  vissa grundtexter eller grundidéer.

 858. Sen tittar vi oss i spegeln och inser
  att vår respons inte heller är bra.

 859. Den har starka drag av detta,
  och är en auktoritär respons.

 860. "Så här gör vi inte i vår tid
  och vårt samhälle. Förstår ni?"

 861. "Vi har kommit längre och nu
  får ni skärpa er och anpassa er."

 862. I Sverige
  har det gått ganska brutalt långt.

 863. Jag har tittat på Norge.

 864. Jag har tittat på en debatt
  som har rört mina frågor.

 865. Det som nu heter barnmisshandel,
  könsstympning och allt möjligt.

 866. Som i min ungdom hette berit mila
  och var den judiska omskärelsen.

 867. Nåt vi alla små judepojkar har
  genomgått utan synbara men.

 868. Vi lider naturligtvis
  alla helvetes kval.

 869. Jag säger inte att man inte
  får ha synpunkter på detta.

 870. Men det har varit
  en sådan självrättfärdighet.

 871. Det är rationalitet mot barbari.
  Det är rättigheter mot självsvåld.

 872. -hos dessa föräldrar
  som misshandlar sina barn.

 873. Du kanske vill säga
  nåt helt annat, Heléne.

 874. Det som jag har sett är att det
  i den svenska självbilden finns-

 875. -en fälla i det när vi tror oss
  veta vad som är rätt och fel.

 876. Vi tycker väldigt mycket om
  att se världen i rätt och fel.

 877. Om man nu ska tala
  om en skandinavisk...

 878. Har vi ett problem i den meningen-

 879. -att mångfald,
  pluralism, olikheter...

 880. Har vi svårare att hantera det här
  för att vi tycker att det är fel?

 881. Jag vet inte om vi har svårare
  än andra länder.

 882. Vi har
  en grundläggande föreställning-

 883. -att mångfald är trevligt,
  men på våra villkor.

 884. Vi tänker egentligen aldrig på det.

 885. Vi har också en föreställning
  som blir allt tydligare.

 886. Framför allt
  på det religiösa området.

 887. "Nu har vi kommit längre, ni får
  sluta med era barbariska sedvänjor."

 888. "Nu har vi nått fram.
  Religiösa får ni gärna vara, men..."

 889. Samma gäller naturligtvis
  diskussionerna-

 890. -kring kosher och halalslakt.

 891. Det finns människor som nu lever
  i nån sorts skräck för att äta...

 892. En ny term som smugit sig in
  är religiöst kontaminerat kött.

 893. Människor diskuterar på allvar
  det här som en hälsofara.

 894. I barnmisshandelsdiskussionen
  finns det en växande diskussion-

 895. -där man säger att religiöst
  kontaminerat kött är hälsofarligt.

 896. Våra barn kan få i sig kosher
  och halalmat i skolan.

 897. "Jag kan av misstag handla det
  i köttdisken."

 898. Det ses som nån sorts hot.
  "Vi har kommit längre än så här."

 899. "Vi rationella,
  sekulariserade svenskar."

 900. Det finns nånstans
  i bakgrunden den här...

 901. ...villkorade acceptansen.

 902. Kan vi avslutningsvis tala om nåt
  som jag börjar se.

 903. Det som gör att fundamentalismerna
  poppar upp i välartade grupper.

 904. Vi har fått kommunikationsproblem-

 905. -i detta det mest kommunicerande
  av alla samhällen.

 906. På nåt sätt lyckas vi inte
  överbrygga initiala...

 907. ...missförstånd, okunskaper
  eller skillnader-

 908. -i verkligen
  grundläggande värderingar.

 909. Nu blir det en väldigt ledande fråga.

 910. Om det här nu delvis är
  ett kommunikationsproblem i vår tid-

 911. -vad gör vi åt det?
  Ni kanske inte ser nåt problem.

 912. Är det delvis en oförmåga
  mellan olika grupper att möta varann?

 913. Istället för att stänga dörren
  ska man väl öppna man dörren?

 914. Har forskningen nån bra idé här-

 915. -om hur vi hanterar det här?

 916. Ja, forskningen...

 917. Det är ju därför jag sitter här.

 918. Det låter så lätt.
  Det är lite som du var inne på förut.

 919. Bara vi blir mer upplysta
  och lär oss prata med varann.

 920. Jag sa det själv förut.

 921. Det krävs faktiskt
  ett ifrågasättande av mycket-

 922. -som är fundamentalismer inom oss.

 923. En självkritik som krävs för
  att man ska kunna lyssna.

 924. Den biten är central
  om det här ska kunna gå.

 925. Först en nedbrytning
  av nåt slags godhetsfundamentalism-

 926. -eller vad man ska kalla det för.

 927. Har du nån kommentar, Göran?
  Eller vad som helst.

 928. Jag tycker...

 929. Man bör fundera på om man behandlar
  olika grupper i samhället olika.

 930. Behandlar man olika ämnen olika?

 931. Det är viktigt att hålla rågången
  för vad som är-

 932. -inom det parlamentariska samhället
  och vad som är utanför.

 933. Inom en demokrati kan det finnas
  massor av sätt att leva sitt liv-

 934. -som jag kanske inte accepterar.

 935. Då kan man fritt diskutera
  och ha synpunkter på det.

 936. Jag tänker speciellt på frågan
  om religionsfrihet-

 937. -och religionens plats
  i det offentliga rummet.

 938. Det var först 1951 som vi
  fick religionsfrihet i Sverige.

 939. Möjlighet att uttrycka religion
  om det inte bröt mot lagen.

 940. Samtidigt också frihet från religion.

 941. När den skrevs var det om relationen
  mellan svenska kyrkan och frikyrkor.

 942. Ingen tänkte att Sveriges religiösa
  landskap skulle förändras så.

 943. Frihetsfrågorna som man i europeisk
  kontext har kämpat för länge...

 944. Andra världskriget är givetvis
  en viktig bakgrund till detta.

 945. Det är viktigt
  att ha den diskussionen levande.

 946. Det är i hög utsträckning en fråga
  om grundläggande värderingar-

 947. -och rätten
  att ha olika åsikter kring detta.

 948. Att acceptera att inte alla väljer
  att leva sina liv som jag gör.

 949. Så länge inte nån bryter mot lagen
  och tvingar nån annan.

 950. Det känns
  som en oerhört viktig fråga.

 951. Annars får vi
  en selektiv religionsfrihet.

 952. Vi är positiva så länge
  nån tycker ungefär som jag.

 953. Om nån har en annan religiös
  uppfattning så är det inte okej.

 954. Behandlar vi olika former av funda-
  mentalism på olika i debatten?

 955. Muslimsk fundamentalism.

 956. Kristen och judisk fundamentalism.

 957. Diskuterar vi dem olika
  i den svenska debatten?

 958. Jag vill att man behandlar
  människor lika.

 959. Ateistiska fundamentalister
  måste också få en chans.

 960. I ett demokratiskt samhälle
  måste vi ha stort utrymme-

 961. -för religionskritik också.

 962. Det finns en viktig slutsats.

 963. Det är att vi måste just
  fortsätta att tala om detta.

 964. Textning: Karin Hagman
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

UR Samtiden - Vår tids fundamentalism

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vad innebär begreppet fundamentalism, och hur har det förändrats efter 11 september? Ett samtal om fundamentalismen utifrån en västerländsk vinkel, men också från en postkolonial horisont som pekar ut väst, och särskilt USA, som "alla fundamentalisters moder". Medverkande: Heléne Lööw, biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet, Lena Martinsson, professor i genusvetenskap vid Göteborgs universitet och Göran Larsson, professor i religionsvetenskap vid Göteborgs universitet. Moderator: Göran Rosenberg. Inspelat i november 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Ämnen:
Religionskunskap, Samhällskunskap
Ämnesord:
Fundamentalism, Religion, Religionshistoria
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vår tids fundamentalism

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vår tids fundamentalism

UR Samtiden - Vår tids fundamentalism

Vad innebär begreppet fundamentalism, och hur har det förändrats efter 11 september? Ett samtal med Heléne Lööw, biträdande föreståndare för Centrum för polisforskning vid Uppsala universitet, Lena Martinsson, professor i genusvetenskap och Göran Larsson, professor i religionsvetenskap. Moderator: Göran Rosenberg. Inspelat i november 2013. Arrangör: Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & religionskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ideologisk radikalisering

En studie om Boko Haram

Caroline Varin är adjunkt vid Regent´s University i London, Storbritannien och talar om Boko Haram och orsaker till uppkomsten av den extrema islamistiska organisationen. Vilken är historien bakom och i vilken miljö skapades Boko Haram? Megan Dyfvermark som är doktorand vid Göteborgs universitet ställer sedan frågor till Caroline Varin. Inspelat den 12 februari 2016 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Efter aborten

I Kina kan kvinnor tvingas till abort ända upp i 28:e veckan och många plågas av svåra skuldkänslor. Vi besöker ett buddistiskt kloster där man håller dyra ceremonier för att aborterade fosters själar ska få ro. Slår man mynt av kvinnornas smärta och sorg?

Fråga oss