Titta

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Om UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Föreläsningar från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt, utan att det gör mer skada än nytta? Hur kan man sätta barnen i centrum? Socialarbetare, poliser och ideella organisationer var inbjudna till detta högtidlighållande av Internationella brottsofferdagen. Moderator: Ulf Hjerppe. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn som brottsoffer : Barn, brott och politikDela
 1. Tack. Jag är glad
  att återigen få vara här och tala.

 2. Normalt sett brukar justitieministern
  inledningstala-

 3. -men hon kunde inte det,
  utan bad mig att hälsa er alla-

 4. -med en önskan om en riktigt bra dag.

 5. Jag är glad att vara här-

 6. -även om årets ämne
  inte är särskilt muntert.

 7. Det är desto viktigare.

 8. Barn är bland de mest utsatta
  i samhället-

 9. -och att barn kan utsättas för brott
  är alldeles förskräckande.

 10. Börjar vi fundera på vilka brott
  barn kan utsättas för-

 11. -blir tanken svindlande-

 12. -för det är sällan bedrägeri, stöld,
  förskingring eller liknande.

 13. Barn utsätts ofta för brott av nån
  som ska vara deras stöd i samhället.

 14. Det händer att det är jämnåriga,
  men ofta är det nån närstående.

 15. Alla barn har rätt till
  en trygg och säker uppväxt.

 16. Vi vill att alla barn
  ska ha en trygg uppväxt-

 17. -men verkligheten ser inte ut så.

 18. Våld, övergrepp och andra kränkningar
  drabbar barn-

 19. -i och utanför deras hem.

 20. Vi har ett ansvar att bekämpa brott
  som barn riskerar att utsättas för.

 21. Det ställer krav på att samhället
  samordnar sina insatser-

 22. -för att förebygga de brotten
  och beivra dem när de har begåtts.

 23. Det finns inte en aktör i samhället
  som kan lösa det själv.

 24. Polis, åklagare, domstol,
  socialtjänst, skola klarar det inte-

 25. -och anhöriga klarar det inte själva.

 26. Därför är den här dagen viktig,
  då vi kan utbyta erfarenheter-

 27. -om hur samhället kan bli bättre-

 28. -på att bekämpa brott
  som unga riskerar att utsättas för.

 29. Det är skillnad
  när ett barn utsätts för ett brott-

 30. -jämfört med när en vuxen blir det.
  Barn är mer utsatta.

 31. Vågar ett barn berätta?
  Det kan känna tvekan:

 32. "Vem kan jag berätta för?
  Vem kommer att tro mig?"

 33. Det frågar barn
  i högre utsträckning än vuxna.

 34. Därför behöver barn
  särskild uppmärksamhet.

 35. Brottsdrabbade barn är
  i större utsträckning beroende av-

 36. -att vuxna förstår och agerar.

 37. Kunskapen om barns
  rättigheter och behov-

 38. -måste finnas hos dem
  som möter barnen.

 39. Ofta är det nog så att vi vuxna-

 40. -om vi möter ett barn som signalerar
  att det varit utsatt för nåt otäckt-

 41. -tycker vi
  att tanken är så förskräckande-

 42. -att vi förtränger det. Därför är det
  viktigt att vi vågar tala om det här-

 43. -som är så förskräckligt. Därför
  har Brottsoffermyndigheten i uppdrag-

 44. -själva och ihop med rättsväsendet-

 45. -att höja kunskapen och förbättra
  bemötandet och informationen-

 46. -till barn och till dem
  som möter barnen i rättskedjan.

 47. Jag ska inte redogöra ytterligare
  för de uppdragen.

 48. Utöver de uppdragen-

 49. -har Ungdomsstyrelsen haft i uppdrag
  - och har det än-

 50. -att kartlägga föreningslivets arbete
  mot sexuella övergrepp mot barn.

 51. Det handlar om förebyggande insatser-

 52. -men också om insatser
  för utsatta barn.

 53. Det redovisas om ett år. Ungdoms-
  styrelsen ska också genomföra-

 54. -insatser mot trakasserier,
  kränkningar och hot via internet-

 55. -brott som ofta träffar ungdomar.

 56. Det pågår under förra
  och det här året.

 57. Jag kan också nämna
  att justitieministern har berättat-

 58. -att regeringen avser att se över
  den lagstiftning som träffar näthat-

 59. -där gärningsman och brottsoffer
  ofta är barn och ungdomar.

 60. Regeringen har tagit initiativ till-

 61. -en rad lagändringar som rör barn.

 62. Sen den 1 juli har skärpt straffen
  för grov fridskränkning-

 63. -ett brott som ofta träffar
  barn som brottsoffer-

 64. -då närstående begår upprepade brott,
  oftast i hemmiljön.

 65. Där skärptes straffminimum
  från sex till nio månaders fängelse-

 66. -och vi hoppas att domstolarna
  ska tillämpa den straffskärpningen.

 67. Det handlar om att förebygga
  och mer uppmärksamma-

 68. -den typen av upprepade kränkningar
  som barn riskerar att utsättas för.

 69. Regeringen arbetar med att ta fram-

 70. -förslag till en ny brottsskadelag.

 71. Det handlar om att göra det enklare
  för den ena föräldern-

 72. -att ansöka om brottsskadeersättning-

 73. -och om att en ansökan ska kunna ske-

 74. -inom tre år
  från det att barnet fyller arton år.

 75. Reformen handlar alltså om
  att stärka brottssoffrens ställning-

 76. -och att skärpa
  gärningsmannens ansvar.

 77. Sexualbrottslagsstiftningen ändrades
  vid halvårsskiftet förra året.

 78. Det handlade om skärpningar.

 79. För att ytterligare markera allvaret
  i sexualbrott mot barn-

 80. -ändrades brottet
  grovt sexuellt övergrepp mot barn.

 81. Tillämpningsområdet utvidgades-

 82. -så att det ska beaktas om brottet
  begås av en person i barnets närhet.

 83. Straffskalan för det brottet höjdes
  från sex till tolv månaders fängelse.

 84. Kravet på den dubbla straffbarheten-

 85. -avskaffades för flera sexualbrott
  som begås mot barn.

 86. Vi ska i Sverige kunna döma-

 87. -för fler sexualbrott
  som begås mot barn utomlands.

 88. Preskriptionstiden har förlängts
  för flera sexualbrott mot barn.

 89. Som med brottskadeersättningen-

 90. -börjar preskriptionstiden att löpa
  först när barnet fyller arton år.

 91. Sen den 1 december förra året-

 92. -har vi en ny lagstiftning
  som ska stärka skyddet för barn-

 93. -genom att man utvidgar möjligheten
  att göra registerkontroll.

 94. Det handlar dels
  om personer som ska arbeta med barn-

 95. -men också om
  att t.ex. ideella idrottsföreningar-

 96. -kan begära registerutdrag-

 97. -för dem som är ledare
  i ideella verksamheter.

 98. Regeringen har nyligen presenterat
  ett nytt förslag-

 99. -om att stärka skyddet mot
  tvångsäktenskap och barnäktenskap.

 100. Ett av de viktigaste förslagen är-

 101. -att vi inför ett nytt brott:
  äktenskapstvång.

 102. Det är straffbart att tvinga nån
  att gifta sig mot sin vilja-

 103. -men med det nya brottet
  utvidgas kriminaliseringen-

 104. -så det blir straffbart att förmå nån
  till äktenskapsliknande förbindelser-

 105. -genom att utnyttja
  en ung persons utsatta ställning.

 106. Med det nya brottet träffar man-

 107. -föräldrars och släktingars press
  att förmå barn att gifta sig-

 108. -oavsett om själva giftermålet
  blir legalt bindande eller inte.

 109. Det föreslås att möjligheten
  att gifta sig innan man är arton-

 110. -tas bort.

 111. Vi föreslår också ändringar av
  brottet egenmäktighet med barn.

 112. Det har hittills bara träffat-

 113. -situationen
  att man olovligt bortför ett barn.

 114. Om man
  med den andra förälderns medgivande-

 115. -reser utomlands
  och väljer att inte återvända-

 116. -har brottet
  inte träffat kvarhållandet-

 117. -så den bestämmelsen utvidgas.

 118. För att möta utmaningar-

 119. -när det gäller barns utsatthet
  i samhället för sexuell exploatering-

 120. -avser regeringen att presentera
  en ny handlingsplan-

 121. -mot sexuell exploatering av barn.

 122. Det gäller övergrepp, människohandel
  och att använda barn i tiggeri.

 123. Jag har talat mycket om barn-

 124. -men jag ska säga lite övergripande
  om andra saker.

 125. Sen maj 2012 har regeringen
  gett Carin Götblad i uppdrag-

 126. -att som nationell samordnare
  mot våld i nära relationer-

 127. -stödja myndigheter
  och organisationer-

 128. -för att förbättra samverkan
  mellan olika delar av samhället-

 129. -och förbättra kvaliteten i arbetet
  mot våld i nära relationer.

 130. De ska överväga hur skyddet och
  stödet för brottsoffer kan utvecklas-

 131. -särskilt hur kvinnojourer och
  ideella organisationers verksamhet-

 132. -kan förstärkas.

 133. Ett annat förslag som har lagts fram
  av regeringen handlar om-

 134. -att förstärka besittningsskyddet för
  hyresgäster och bostadsrättsägare-

 135. -som utsatts för brott av närstående.

 136. Trots att man är brottoffer
  och den som har lägenheten-

 137. -kan störningar
  som grannar utsätts för-

 138. -leda till att brottsoffret vräks.

 139. Där vill regeringen stärka
  brottsoffrets besittningsskydd.

 140. Tanken är att den lagstiftningen
  ska träda i kraft den 1 juli i år.

 141. Regeringen presenterar också förslag-

 142. -om att förstärka
  skyddet av personuppgifter-

 143. -för dem
  som är hotade eller förföljda.

 144. Propositionen läggs fram
  och regeringen föreskickar-

 145. -att det kommer att utredas
  hur vi totalt sett i samhället-

 146. -kan stärka
  skyddet för personuppgifter.

 147. Den 1 januari i år utvidgades-

 148. -möjligheterna att besluta om
  kontaktförbud till gemensam bostad.

 149. Tidigare krävdes en påtaglig risk-

 150. -men riksdagen har beslutat-

 151. -att det bara ska krävas en risk.

 152. Vi vill att barn får möjlighet
  att bo kvar i sina bostäder-

 153. -utan att riskera hot eller våld.

 154. Jag ska inte uppehålla er mycket mer-

 155. -men jag hoppas
  att ni får en riktigt bra dag-

 156. -där ni kan få del av
  varandras engagemang-

 157. -till stöd
  för barn som utsätts för brott.

 158. Jag tror att den här dagen...

 159. Tänk om den kunde bidra till
  att ett eller flera barn-

 160. -inte behöver utsättas för brott.

 161. Då är varenda krona som har satsats
  och varenda minut ni lägger på den-

 162. -värt mödan. Det hoppas jag
  att konferensen kan leda till. Tack.

 163. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Barn, brott och politik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Tanken på att barn kan utsättas för brott är svår att stå ut med. Alla barn ska ha en trygg och säker uppväxt, men tyvärr ser det inte ut så. Vilket stöd finns att få från rättsväsendet? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Lag och rätt > Rättsväsen
Ämnesord:
Brott mot barn, Brottsoffer, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn som brottsoffer

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Inledning

Annika Öster, generaldirektör för Brottsoffermyndigheten, inledningstalar. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barn, brott och politik

Martin Valfridsson, statssekreterare vid justitiedepartementet, talar om brott mot barn. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Tema: Barn som brottsoffer. Inspelat den 21 februari på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Så påverkas ett barn av trauman

Dag Ø Nordanger är bl.a. doktor i klinisk psykologi, och han menar att ett sätt att tänka kring barn som brottsoffer är att inte tänka diagnoser, utan tänka anknytning och beröring för att nå fram till barnet och stötta dess obehag. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Stopp! Min kropp!

Jannes Grudin, psykolog på Rädda barnen, talar om kampanjen och boken ”Stopp! Min kropp!”. Hur kan man prata om sexuella övergrepp utan att det blir pinsamt och gör mer skada än nytta? Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns berättelser om brott

Barnombudsmannens socionom Janna Törneman nämner vikten av att utgå från att barn som berättar om våld talar sanning. Orsakerna till att barn håller våld och övergrepp hemligt är många. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Våldet genom barnens ögon

Kattis Ahlström, generalsekreterare för Bris, pekar på vikten av att kunna lyssna och höra barnets hela historia ur dess perspektiv. I 41 år har Bris stöttat barn som ropat på hjälp. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn som brottsoffer

Barns upplevelser av våld i hemmet

Åsa Källström Cater, socionom och forskare vid Örebro universitet, redogör bland annat för skälen till att barn inte vågar berätta om de lider av våld i familjen. Från Internationella brottsofferdagen (IBD) 2014. Inspelat den 21 februari. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Flyktingfrågor och antirasism

Dom kallas ensamkommande

Philip Lalander är professor i socialt arbete vid Malmö högskola och forskar om dem som kallas ensamkommande. Han berättar om att det finns två perspektiv på ensamkommande. Det ena perspektivet är att de är traumatiserade offer och det andra är att de är aktörer med resurser och kraft. Han menar att det ena inte utesluter det andra. Inspelat den 15 oktober 2015 på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Spel

Inbjudna gäster knackar på hemma hos Balint, Nancy och Fia och pratar om livet och äter något gott.

Fråga oss