Titta

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Om UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Vårt samhälle står inför stora utmaningar. Global uppvärmning, demografiska förändringar, främlingsfientlighet, brist på naturresurser, vatten och energi är bara några av dem. Handling baserad på kunskap är det som kommer krävas för att kunna möta dessa utmaningar. Umeå universitet och Sveriges lantbruksuniversitet arrangerar tillsammans en dag när det senaste i forskningen presenteras. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå.

Till första programmet

UR Samtiden - Samhällets utmaningar : Skogen som kolsänkaDela
 1. Jag gör det enkelt och säger-

 2. -nu ska vi få veta
  hur vi ska få skogen-

 3. -att göra mycket nytta för klimatet.

 4. Det kommer Johan Bergh
  att berätta för oss.

 5. Det här är en SLU:are.

 6. Det stämmer.
  Jag kommer från Alnarp i Skåne.

 7. Jag jobbar i forskningsprogrammet
  Future forest-

 8. -men jag är också
  en av SLU:s samverkanslektorer.

 9. Fokus för mitt samverkanslektorat-

 10. -är hur klimatet påverkar
  skogen och skogsbruket-

 11. -men även hur skogen och skogsbruket
  kan göra störst klimatnytta.

 12. Jag börjar prata om koldioxidutsläpp-

 13. -för att gå över på hur vi använder
  vår energi globalt och i Sverige.

 14. Sen kommer jag in på
  vad som styr kolbalansen i skogen-

 15. -hur vi kan använda skogen-

 16. -och hur skogsbruket gör bäst
  för att göra störst klimatnytta.

 17. I dag släpper vi ut
  34 miljarder ton koldioxid varje år.

 18. Kina och USA släpper ut
  mest koldioxid av alla länder-

 19. -och de står tillsammans för
  nästan 50 % av de globala utsläppen.

 20. Det här är 10 i topp-listan-

 21. -med de länder
  som släpper ut mest koldioxid-

 22. -och jag har tagit med Sverige.
  Vi ligger på 60:e plats.

 23. De här länderna släpper ut-

 24. -drygt 80 % av de totala utsläppen
  i världen varje år.

 25. Sverige släpper ut
  56 miljarder ton koldioxid varje år-

 26. -och det motsvarar knappt 2 promille
  av de totala utsläppen.

 27. Det här är samma 10 i topp-lista,
  men med utsläppen per person-

 28. -alltså utsläpp per capita.

 29. Ni kan se att Kina och Indien
  ligger lägre-

 30. -än de andra länderna på listan.

 31. Varför har vi då
  olika mängd utsläpp per person?

 32. En orsak är hur utvecklad industri
  och vilken typ av industri man har.

 33. En annan sak som spelar roll
  är vilket energisystem man har.

 34. Är man baserad på fossila bränslen-

 35. -eller har man förnyelsebara
  energikällor som t.ex. biobränsle?

 36. Det spelar roll.

 37. En ytterligare faktor är-

 38. -hur man hushåller med energin.

 39. Hur stora förluster
  har man i energisystemet?

 40. Man kan ju slösa med energin
  på olika sätt-

 41. -och många länder med höga utsläpp
  per person slösar ofta mer.

 42. Förhoppningsvis kommer många länder
  med höga utsläpp per person-

 43. -minska sina utsläpp per person.
  Sannolikt kommer vi också att se-

 44. -att länder med hög befolkning
  som Indien och Kina-

 45. -som har
  en snabb industriell utveckling-

 46. -och en snabb ekonomisk utveckling-

 47. -sannolikt ökar
  sina utsläpp per person framöver.

 48. Genomsnittet
  när det gäller utsläpp per person-

 49. -ligger på 4,6 ton kol
  per person och år.

 50. Sverige ligger
  precis under genomsnittet.

 51. Varför är det viktigt
  att minska utsläppen av växthusgaser?

 52. Sannolikt
  kommer det att påverka klimatet-

 53. -och temperaturen.

 54. IPCC kom ut med en rapport i höstas-

 55. -och prognosen är att temperaturen
  ökar med 2-6 grader-

 56. -till slutet av det här århundradet.

 57. Vilken temperatur det blir
  finns det osäkerhet kring-

 58. -men det beror också på
  hur effektiva vi är-

 59. -på att begränsa koldioxidutsläppen
  och utsläpp av andra växthusgaser.

 60. Här är ett exempel på
  vad en ökad temperatur kan göra.

 61. Det är en glaciär i Alaska.

 62. Fotografiet till vänster för er-

 63. -är taget på 40-talet,
  och ni ser stora istäcken.

 64. Det andra kortet är taget
  från samma plats vid samma glaciär-

 65. -och det ser helt annorlunda ut.
  Isen har smält.

 66. Det har hänt på de sista 60 åren.

 67. När det gäller energianvändning-

 68. -dominerar de fossila bränslena
  klart.

 69. 80 % av världens energiförbrukning
  kommer från fossila bränslen.

 70. Knappt 15 % kommer från
  förnyelsebara energikällor-

 71. -och 5 % från kärnkraft.
  Det finns andra energislag också-

 72. -men det domineras av
  fossila bränslen.

 73. Vi har kol, olja och naturgas.

 74. I Sverige
  använder vi fossila bränslen-

 75. -till knappt 40 %
  av den totala energiförbrukningen.

 76. Vi har en större andel
  förnyelsebara energikällor.

 77. Den gröna tårtbiten är biobränsle
  som kommer huvudsakligen från skogen.

 78. Vi har en hel del vattenkraft-

 79. -och lite vindkraft.

 80. Den resterande delen är kärnkraften
  som utgör 30 % av energitillförseln.

 81. Om vi ser på hur vi förbrukar energi
  i olika sektorer-

 82. -så konsumerar industrisektorn-

 83. -ungefär 35 % totalt sett-

 84. -och bostadssektorn nästan 40 %-

 85. -så de konsumerar mycket energi.

 86. Sen står transportsektorn
  för 25 % av energianvändningen.

 87. De vita siffrorna i tårtbitarna-

 88. -visar hur mycket fossilt bränsle
  som används i de olika sektorerna.

 89. Industrisektorn
  använder 25 % fossilt bränsle-

 90. -och bostadssektorn
  15 % fossila bränslen.

 91. Det kommer att minska ytterligare
  i framtiden. Det är jag säker på.

 92. En stor utmaning för Sverige
  är transportsektorn-

 93. -där vi använder 90 % fossilt bränsle
  och i huvudsak olja.

 94. Det är Sveriges stora utmaning-

 95. -men man kan ha bränslesnåla bilar-

 96. -fundera på
  alternativ till diesel och bensin-

 97. -och olika tekniska lösningar
  för att minska fossilberoendet.

 98. Vad är det då som styr
  skogens kolbalans?

 99. Skogens kolbalans-

 100. -bestäms av fotosyntesen,
  där koldioxid tas upp-

 101. -och av respiration
  där koldioxid avges.

 102. Fotosyntesen sker
  hos alla gröna barr och blad-

 103. -och de gröna växterna på marken-

 104. -medan respirationen sker från
  celler i träd och gröna växter-

 105. -men även från marken där det finns
  mikroorganismer, bakterier och djur.

 106. Fotosyntesen
  styrs dels av temperaturen.

 107. Ofta är temperaturoptimum för
  våra inhemska träslag 15-20 grader.

 108. Då sker fotosyntesen snabbast.

 109. Men det som styr fotosyntesen
  i ännu större utsträckning-

 110. -är mängden solljus. Mycket sol
  är viktigt för fotosyntesproduktion-

 111. -och vi har vanligtvis mest solljus
  i maj, juni och juli.

 112. Mängden solljus under vinterhalvåret-

 113. -är ett par procent av den solmängd
  som kommer in under sommarperioden.

 114. Respirationen, däremot,
  styrs av temperaturen i huvudsak-

 115. -så en ökad temperatur
  leder till en ökad respiration.

 116. Jag har tre olika exempel på-

 117. -hur vädret kan påverka kolbalansen.

 118. Om vi tar exempel 1,
  som är längst till vänster för er-

 119. -har vi riktigt mulet väder.

 120. Det är en liten mängd solstrålning-

 121. -och det gör att fotosyntesen är låg,
  som representeras av den gröna pilen.

 122. Däremot har vi
  en betydande respiration-

 123. -och i det här fallet är
  respirationen större än fotosyntesen.

 124. Har vi däremot, som i fall 2 en dag
  med en stor mängd solstrålning-

 125. -ökar fotosyntesen kraftigt.

 126. I det här fallet är fotosyntesen
  mycket större än respirationen-

 127. -så då tar skogen upp koldioxid.

 128. Om vi har samma soliga väder
  i typexempel 3-soliga-

 129. -men en högre temperatur-

 130. -kommer respirationen
  sannolikt att öka.

 131. Det gör att det är svårt att säga
  om den typen av väder-

 132. -gör att skogen
  tar upp eller avger koldioxid.

 133. Det beror antagligen på
  vilket bestånd vi har att göra med.

 134. Beståndsstrukturen
  och vilken ålder som skogen har-

 135. -betyder också en hel del.

 136. Om vi tänker oss en plantskog-

 137. -kommer det mesta
  av koldioxidupptaget-

 138. -från vegetationen
  i plantskogen och på hygget.

 139. Samtidigt har vi hög respiration,
  dels för att hyggesrester bryts ner-

 140. -och dels
  för att solen värmer upp marken.

 141. En ökad temperatur ökar respirationen
  i marken, så därför är den hög.

 142. Respirationen är större i hygges-
  och plantskogsfasen än fotosyntesen-

 143. -men plantorna utvecklas ju
  och blir till ungskog-

 144. -och i den fasen
  byggs barr- och bladmassa upp snabbt-

 145. -så fotosyntesen ökar mycket snabbt.

 146. I ungskogsfasen går skogen
  från att släppa ut koldioxid-

 147. -till att ta upp koldioxid.

 148. Väntar vi ytterligare ett antal år
  eller kanske ett par decennier-

 149. -så kommer beståndet att sluta sig.
  Då beståndet sluter sig-

 150. -är oftast då vi har
  högst koldioxidupptag i skogen.

 151. Den fungerar bäst som kolsänka
  då den är fullsluten.

 152. Det förhållandet fortgår
  under resterande omloppstid-

 153. -tills vi avvecklar beståndet.

 154. Skogen är en mosaik av olika
  skogsekosystem och skogstyper-

 155. -i olika åldrar.

 156. Man kan ha olika yrkesskador,
  och en av mina är-

 157. -att jag tänker på kolbalansen
  när jag är ute i skogen.

 158. Jag kanske är ute och jagar
  eller dricker kaffe på en kulle-

 159. -och ser ett granbestånd.

 160. Då tänker jag "Det är ganska soligt,
  och temperaturen är 22 grader"-

 161. -"så granbeståndet
  tar nog upp mycket koldioxid i dag".

 162. Sen ser jag att norr om beståndet
  står en plantskog-

 163. -och då tänker jag
  "Den släpper nog ut koldioxid."

 164. Sen ser jag en ungskog och tänker-

 165. "Har den skogen gått från kolsänka
  till kolkälla eller tvärtom?"

 166. Jag hoppas
  att ni inte drabbas av samma åkomma.

 167. Ett av SLU:s ledmotiv är uthållighet-

 168. -och att vi ska bruka
  utan att förbruka.

 169. Som det har varit i Sveriges skog
  de senaste 100 åren-

 170. -har vi avverkat mindre
  än vad den årliga tillväxten är-

 171. -så vi har haft
  ett ständigt ökande virkesförråd.

 172. 1923,
  då vi började mäta skog i Sverige...

 173. Den röda linjen
  representerar virkesförrådet.

 174. Vi hade 1 800 miljoner kubikmeter
  för 90 år sen-

 175. -och i dag har vi
  3 200 miljoner kubikmeter.

 176. Det är en lagerändring
  på 1 400 miljoner kubikmeter-

 177. -och i termer av koldioxidinlagring-

 178. -skulle det motsvara
  17 miljoner ton koldioxid per år.

 179. Vi kommer sannolikt att fortsätta
  avverka mindre än det växer-

 180. -och då skulle vi
  i slutet av det här århundradet-

 181. -ha 5 000 miljoner kubikmeter.

 182. För att få hum om vilken potential
  skogen har att ta upp koldioxid-

 183. -är den här virkestraven
  13 m hög, 60 m bred och 1 km lång.

 184. Det motsvarar 1 miljon kubikmeter-

 185. -och skogen
  tar då upp 110 gånger så mycket.

 186. 110 miljoner kubikmeter
  växer den svenska skogen varje år.

 187. Nu kommer jag in på substitution,
  vilket innebär att ersätta nåt.

 188. Jag ska ge
  två exempel på substitution.

 189. En typ av substitution
  är att vi har avverkning-

 190. -och hyggesrester, grenar och toppar.

 191. Vi kan låta resterna ligga kvar-

 192. -och då kommer de att förmultna-

 193. -och vid nedbrytning avgår koldioxid.

 194. Samtidigt använder samhället
  fossila bränslen som olja-

 195. -så vi får utsläpp från hyggesrester
  och från användning av olja.

 196. Men om vi använder hyggesresterna,
  de där grenarna och topparna-

 197. -skulle vi med bioenergi-

 198. -kunna ersätta
  användningen av fossila bränslen.

 199. Då slipper vi använda olja.

 200. I det fallet
  har vi koldioxid från biobränslet-

 201. -men vi förhindrar utsläpp, då vi
  inte förbränner lika mycket olja.

 202. Det är en typ av substitution.
  En annan typ är då vi ersätter-

 203. -cement och betong i byggnationer-

 204. -för vid cementframställningen
  åtgår det energi-

 205. -och det avgår koldioxid
  vid processen.

 206. Det är en annan typ av substitution.

 207. Man kan också ersätta metall-
  konstruktioner med skogsråvara.

 208. Det spelar roll
  vilket fossilt bränsle man ersätter.

 209. Om vi tar kol
  har vi störst ersättningseffekt-

 210. -därför att för varje enhet energi
  vi utvinner från kol-

 211. -släpper vi ut fler koldioxid-
  molekyler än olja och naturgas.

 212. Olja är det sämsta fossila bränslet-

 213. -men effekten blir störst om vi
  ersätter det med skogsråvara.

 214. Fossilgas är bäst.

 215. Om vi använder 1 kubikmeter ved-

 216. -får vi en substitutionseffekt
  på 700 kg koldioxid.

 217. Olja ger 500 kg
  och naturgas 400 kg koldioxid.

 218. Som ni såg på bilden
  om energianvändning-

 219. -använder vi i Sverige mest olja.

 220. Substitutionseffekten i Sverige
  ligger runt 500 kg koldioxid.

 221. Om vi ersätter
  cement och betong i byggnationer-

 222. -kan vi nå en substitutionseffekt-

 223. -på 1 500 kg koldioxid
  per kubikmeter skogsråvara.

 224. Vid metallkonstruktioner kan man
  ersätta 1 000-1 500 kg koldioxid.

 225. Många tänker att man inte kan bygga
  hus med trä, men det kan man.

 226. Det finns teknik där man bygger hus
  som är högre än 25 våningar.

 227. Hur vi sköter skogen har betydelse.

 228. Hyggesskogsbruket dominerar i Sverige
  men man kan tänka sig andra sätt.

 229. Man kan låta skogen vara
  och bara öka virkesförrådet.

 230. Med olika metoder
  kan man öka tillväxten.

 231. Har det betydelse för kolbalansen?

 232. Vi har gjort en livscykelanalys-

 233. -där vi har använt
  scenarier från SKA08.

 234. SKA08 är skogliga konsekvensanalyser-

 235. -och det är ett samarbete
  mellan Skogsstyrelsen-

 236. -och skogsfakulteten-

 237. -där man ser på hur framtidens skogar
  skulle kunna se ut-

 238. -och skriver fram skogstillståndet
  100 år.

 239. I SKA08 utgår man från år 2008-

 240. -och det fanns ett scenario
  där man ökade tillväxten-

 241. -med de skogsbruksmetoder som finns
  och är tillåtna inom skogsvårdslagen.

 242. I ett scenario ökade vi avsättning
  för naturvårdsändamål.

 243. Vi fördubblade avsättningen till 8 %.

 244. Sen jämförde vi scenarierna
  med dagens skogsbruk-

 245. -och det skrev man fram 100 år.

 246. Sen tittade vi på hur det skulle bli
  när det gällde kolbalansen.

 247. Här ser ni att ökad tillväxt
  var positivt för kolbalansen.

 248. Orsaken är att den ökade tillväxten-

 249. -lett till ett större virkesförråd.

 250. Det har ökat mer
  än med dagens skogsbruk.

 251. Ökad tillväxt ger större möjlighet
  att använda skogsråvara-

 252. -för att ersätta fossila bränslen,
  cement och metall.

 253. De sakerna styr.

 254. Vid mer avsättning
  fick vi ett ökat virkesförråd-

 255. -för att man inte avverkade nåt-

 256. -men i och med att man inte avverkade
  där man avsatte skog-

 257. -blev möjligheten att använda
  skogsråvara för substitution mindre-

 258. -och därför blev klimatnyttan mindre
  jämfört med dagens skogsbruk.

 259. Sverige och Finland
  är ju skogsländer i Europa-

 260. -och det är inte bara
  för att vi har mycket skog-

 261. -utan också
  för att vi har lite befolkning.

 262. Vi kan använda skogsråvara
  för bioenergiändamål-

 263. -men också för att exportera.

 264. Olja dominerar i Sverige-

 265. -men i Europa dominerar kol
  som fossilt bränsle.

 266. Det skulle kunna vara
  mer effektivt för Sverige-

 267. -att transportera skogsråvara
  för bioenergiändamål-

 268. -och ersätta kolkraftverk i Europa-

 269. -än att ersätta olja i Sverige.

 270. I den analys som vi gjorde-

 271. -visade det sig att det är lönsamt
  ur ett kolbalansperspektiv-

 272. -men inte ekonomiskt.

 273. Avslutningsvis har det betydelse
  hur vi sköter skogen.

 274. Ökad tillväxt
  är positivt för kolbalansen.

 275. Vi räknar ökningen och förändringen
  av virkesförrådet i Sverige-

 276. -och vi kan räkna ut
  den inhemska substitutionseffekten-

 277. -men det virke vi exporterar
  har en substitutionseffekt-

 278. -i landet vi exporterar till.
  Det avslutar jag med. Tack.

 279. Det väcker mycket tankar.
  Vore det allra smartast-

 280. -att låta skogen vara?

 281. Det är en variant,
  men det är en återvändsgränd-

 282. -för skogen kan inte lagra
  hur mycket virke som helst.

 283. På lång sikt är det bättre
  att använda skogsråvara.

 284. Jag gissar att vi i Sverige-

 285. -ökar virkesförrådet
  och använder skogsråvara.

 286. Varsågoda.

 287. Så här tänker jag:

 288. Du pratar om att ersätta
  cement och bränsle-

 289. -och då ser jag industridirektörer
  framför mig.

 290. Kan du säga nåt om konkurrensen?
  Blir det stor konkurrens om skogen?

 291. I och med att bioenergisektorn växer-

 292. -kan efterfrågan öka-

 293. -och massaved-

 294. -är den som i första hand konkurrerar
  med bioenergi-

 295. -och får man betala mer för massaved
  för att priset på bioenergi ökar-

 296. -kostar det mer
  att producera pappersmassa.

 297. Kan massaindustrin
  få ta några steg bakåt-

 298. -för att skogen har modernare nyttor?

 299. Ja. Man har olika syn
  på olika skogsföretag.

 300. En del satsar mycket på bioenergi
  men en del gör det inte-

 301. -så det finns en risk
  att massaindustrin-

 302. -får vika för bioenergisektorn.

 303. Du visade siffror.

 304. 15 % av energin i bostäderna
  kommer från fossila bränslen-

 305. -men det är 25 och 90 %
  inom industri och transport.

 306. Är det lättare för politik
  att sätta hårt mot privatpersoner-

 307. -och tvinga fram t.ex. bergvärme-

 308. -jämfört med
  vad man vågar pressa mot industri?

 309. Jag känner inte till det,
  men så kan det vara.

 310. Jag tror att den största potentialen,
  där vi kan minska fossila bränslen-

 311. -är i transportsektorn.
  Där krävs det tekniska lösningar.

 312. Det verkar vara enkelt:
  Färre lastbilar och mer tåg.

 313. Det kan vara en lösning, men vissa
  transporter kanske kräver lastbilar.

 314. Ordet är fritt.

 315. David Eriksson heter jag.

 316. Skyltarna i början där du visade
  utsläpp per capita i Sverige...

 317. Har man räknat från
  det som byggs in i skogen-

 318. -och det vi tar ut ifrån skogen?

 319. Hur ser det ut om man tar bort det?

 320. Det är inte borträknat.

 321. Om vi skulle räkna
  den verkliga kolbalansen i Sverige-

 322. -har vi en kolinlagring som motsvarar
  20 miljoner ton koldioxid per år-

 323. -en substitutionseffekt
  på 15 miljoner ton koldioxid-

 324. -och en effekt på det vi exporterar.

 325. Om man skulle räkna allt,
  vilket vi inte kan göra politiskt-

 326. -skulle Sverige vara
  koldioxidneutralt.

 327. -Då är vi inte så dåliga-

 328. -som vi många gånger
  utmålas i massmedia?

 329. Nej. Sverige har förutsättningar
  som få andra länder har.

 330. Vi har mycket förnyelsebar energi
  och vattenkraft.

 331. Samtidigt-

 332. -är upptaget av koldioxid
  och inlagringen stor i skogen.

 333. Det är positivt
  jämfört med andra länder.

 334. Du har en mikrofon.

 335. Magnus Mattisson. Det pågår en debatt
  på EU-nivå som jag vill uppmärksamma.

 336. Där hävdar man att biobränslen
  inte är koldioxidneutrala-

 337. -att de gör störst nytta
  som kolförråd i skogen-

 338. -samt att biobränsle
  lämnar en koldioxidskuld.

 339. Det riskerar att påverka
  framtida regelverk för skogen-

 340. -så SLU bör ta
  en mer aktiv plats i debatten.

 341. -Du ska få en kommentar.
  -Det finns personer på SLU...

 342. ...som är aktiva,
  men det är viktigt...

 343. ...för det blir galet.

 344. Biobränsle
  anses vara koldioxidneutralt-

 345. -för det man släpper ut
  när man förbränner det-

 346. -tas upp av skog i landskapet.

 347. Den sista frågan var där.

 348. Per Ruth. Jag återvänder till om vi
  ska slå oss för bröstet eller inte.

 349. Mycket av den energi vi kräver
  är ju outsourcad till andra länder.

 350. Vi utnyttjar en hel del
  som är producerat i Kina.

 351. Är det inräknat?

 352. Import av...?

 353. Vi lägger ut tillverkning
  på andra områden...

 354. -...och kan då minska våra egna...
  -Det är inte inräknat i siffrorna.

 355. Vi har en skuld i andra länder.

 356. Jag tänkte fortsätta
  på den fråga jag fick tidigare.

 357. Även om skogen och skogsbruket
  har en positiv effekt på kolbalansen-

 358. -så måste vi göra allt vi kan-

 359. -för att minska koldioxidutsläppen.
  Det räcker inte att vi har skog.

 360. Det är en intressant fråga-

 361. -för när du visade staplarna
  var Sverige pytteliten-

 362. -och man kan känna:
  Är det så lite vi är ansvariga för?

 363. Ska vi späka oss ytterligare?

 364. Det är ju 2 promille av utsläppen-

 365. -men vi kan vara ett föregångsland.

 366. Man kan faktiskt
  reducera utsläppen av växthusgaser-

 367. -och ha en bra ekonomisk tillväxt.

 368. Stort tack!

 369. Textning: Sofie B. Granqvist
  www.broadcasttext.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Skogen som kolsänka

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Johan Bergh, forskare i sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur olika faktorer i klimatet påverkar kolbalansen i skogen. Vi släpper ut 34 miljarder ton koldioxid i världen per år. Kina och USA står för ungefär hälften. De tio länderna med det mesta utsläppet släpper ut 80 procent av koldioxiden i Sverige. Utsläppen räknat per person är däremot olika stora i till exempel Kina och USA. Transportsektorn är Sveriges stora utmaning, här är 90 procent av energin som används fossil. Skogens kolbalans bestäms av fotosyntesen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Naturbruk > Skogsbruk, Miljö > Föroreningar och miljögifter
Ämnesord:
Energiförsörjning, Koldioxid, Miljöfrågor, Minskning av koldioxid, Skogsbruk, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Samhällets utmaningar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Detta är fascism

Vad är det som lockar folk till fascismen? Lena Berggren, historieforskare vid Umeå universitet, utgår från mellankrigstidens europeiska fascism när hon förklarar fascismens mekanismer. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Så påverkas vår miljö av läkemedel

Micael Jonsson, forskare i ekologi, berättar hur de cirka 1200 läkemedel vi använder i Sverige påverkar miljön. Han har bland annat undersökt hur medicinrester kan påverka fiskar. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Avloppsvatten som bioenergi

Alger som odlas i avloppsvatten kan ge biomassa, djurföda och på sikt kanske också livsmedel till oss människor. Mikroalgforskaren Francesco Gentili pratar om varför man kan odla alger som livsmedel. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Skogen som kolsänka

Johan Bergh, forskare i sydsvensk skogsvetenskap vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur olika faktorer i klimatet påverkar kolbalansen i skogen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Bra och dåligt med hyggesfritt skogsbruk

Lars Lundqvist, forskare i skogsskötsel vid Sveriges lantbruksuniversitet, förklarar hur blädningsbruket kan vara en väg till hyggesfri skog, och ett alternativ till den traditionella slutavverkningen. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Att transportera människor

Annika Nordlund, forskare i psykologi vid Umeå universitet, pratar om hur vi kan vända vår inställning till bilåkandet när stora delar av samhället, som köpcentra, bygger på bilism. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Markanvändningen i utvecklingsländer

Mats Sandewall, forskare i skogsresurser vid SLU, berättar om hur vi har sett på skog och mark genom tiderna. Rätt användning av skog och mark kan ge utvecklingsländerna den framåtrörelse de behöver. Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangör: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samhällets utmaningar

Sant och falskt om det goda åldrandet

Yngve Gustafsson, överläkare och professor i geriatrik vid Umeå universitet, resonerar kring varför vårt åldrande ibland inte blir bra. För vem är sjukvården anpassad? Moderator: Sverker Olofsson. Inspelat 5 mars på SLU i Umeå. Arrangörer: Umeå universitet och SLU.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Tv-spel förbättrar hälsa hos patienter

Tiny Jaarsma, professor i omvårdnad vid Linköpings universitet, menar att alla människor borde spela tv-spel. Speciellt viktigt är det för hjärtsviktspatienter som har svårt att komma ut och motionera. En första studie på patienter med hjärtsvikt har visat positiva resultat. Patienterna får hjälp att komma igång och installera spelet och sedan stöttar vi dem i tre månader, berättar Tiny Jaarsma. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Onani en källa till njutning och flykt

För de allra flesta människor är onani ett sätt att uppnå njutning, att känna lust och välbehag. Och sexologer vill undanröja tabun som rör att ha sex med sig själv. Men för vissa människor kan onanin vara tvångsmässig, ett sätt att fly oro och nedstämdhet.

Fråga oss