Titta

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Om UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Föreläsningar från seminariet "Hur tar vi hand om vattnet vid extremskyfall?" som hölls på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Till första programmet

UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall : Rum för vattenDela
 1. Mitt namn är Erik Mårtensson,
  från företaget DHI.

 2. Jag ska ta vid där Mats avslutade.

 3. Han pratade om hur vi kan använda
  översvämningskartor som underlag-

 4. -för att hantera extrema regnmängder.

 5. Jag återkommer till detta vid slutet
  av min presentation.

 6. DHI är en oberoende
  forsknings- och konsultorganisation-

 7. -med specialistkompetens
  inom alla typer av vattenmiljöer.

 8. Allt från urbana system
  som dricksvatten och avloppsvatten-

 9. -till naturliga vatten,
  som vattendrag, kust, hav och sjöar.

 10. DHI stod innan
  för "Dansk Hydraulisk Institut"-

 11. -och är ursprungligen en avknoppning
  från Danska Tekniska Universitetet.

 12. Vi firar 50 års-jubileum i år.

 13. DHI har blivit en internationell
  koncern och finns i 30 länder-

 14. -med 1 200 anställda.
  I Sverige finns vi på fyra platser.

 15. Malmö, Växjö, Göteborg, Stockholm.
  Jag kommer från malmökontoret.

 16. Punkterna jag ska ta upp angående
  skyfall och dess konsekvenser:

 17. Extrema regn i dag och i framtiden.

 18. Dessa två punkter har Mats precis
  talat om.

 19. Det blir lite repetition.

 20. Vi ska tala om hur vi kan hantera
  de stora regnvolymerna.

 21. Det överskott som inte kan
  tas om hand av ledningssystem-

 22. -och av marken.

 23. Hur vi skaffar en beredskap,
  kartlägger påverkan-

 24. -hittar flödesvägarna
  och lågpunkterna-

 25. -och på så sätt utvecklar staden
  på ett smart sätt-

 26. -undviker riskområdena och
  identifierar de som redan finns-

 27. -i befintlig bebyggelse.

 28. Jag tar några exempel
  från verkligheten.

 29. Den här typen av bilder
  börjar vi bli vana vid.

 30. I stort sett varje sommar,
  så sker de här översvämningarna.

 31. Oftast under juli-augusti.

 32. Ett av de värsta skyfallen
  som inträffade i Sverige-

 33. -skedde på Orust 2002.
  Ett ganska okänt skyfall.

 34. Det föll över 200 mm på tolv timmar.

 35. Här drabbades hus.
  Källare blev översvämmade.

 36. Men den största skadan var
  på vägnätet-

 37. -med över tio mil vägbana
  som blev förstörd.

 38. Tur i oturen här, var att det föll
  över Orust som är glesbefolkat-

 39. -och inte över t.ex. Göteborg.
  Då hade konsekvenserna blivit värre.

 40. Ett betydligt mer välkänt regn
  är det som föll över Köpenhamn 2011.

 41. Det kom upp här bland frågorna.
  Då föll det 150 mm på 1,5 timmar.

 42. Det är en ansenlig mängd vatten.

 43. Det här fick allvarliga konsekvenser.
  Nästan hela staden blev lamslagen.

 44. De två största sjukhusen var minuter
  från att stängas av-

 45. -p.g.a. översvämning
  och strömavbrott.

 46. Räddningstjänst fick stänga av vägar,
  evakuera-

 47. -folk som satt fast,
  som bilden visar, i den här bilen.

 48. Det är rätt kul.
  Motorvägen tar slut här.

 49. Det gör den verkligen.

 50. Om vi kollar på kostnaderna här.
  Tabellen visar en sammanställning-

 51. -över skadekostnader från de fyra
  största försäkringsbolagen-

 52. -över lite olika naturolyckor.
  som skred, stormar, skyfall-

 53. -och översvämningar från vattendrag
  och sjöar.

 54. Och i särklass står stormskadorna.

 55. Med Gudrun i topp på fyra miljarder
  kronor i försäkringskostnader.

 56. Men därefter kommer skyfallen.

 57. Och skyfallet över Orust då det kom-

 58. -närmare 200 mm under tolv timmar.

 59. Det kostade 123 miljoner kronor
  i rena försäkringskostnader.

 60. Och sammanställer man kostnaderna
  för skyfall årligen-

 61. -så uppgår de till cirka
  100-150 miljoner kronor i Sverige.

 62. Tar vi med Köpenhamn också
  i tabellen-

 63. -figurerar där olika siffror
  på hur mycket det kostar-

 64. -men de senaste jag har sett,
  så är det uppe i 700 miljoner kronor.

 65. Alltså, sju miljarder kronor
  bara i försäkringskostnader.

 66. Det är de direkta kostnaderna. Vi har
  inte med indirekta skadekostnader-

 67. -som är betydligt svårare
  att sätta en prislapp på.

 68. När vi pratar om regn i den här
  kontexten, urbana översvämningar-

 69. -så pratar vi om regn som kommer
  under väldigt kort tid.

 70. Från minuter
  upp till ett fåtal timmar.

 71. Grafen här visar regnvolymen
  som funktion av varaktigheten-

 72. -för ett tio- respektive
  ett 100-årsregn.

 73. Ett 100-årsregn är inte en entydig
  volym. Det är inte 60-80 mm.

 74. Utan det är en funktion
  av varaktigheten.

 75. Jag valde dessa regn p.g.a.
  dagvattensystemets kapacitet.

 76. Där utgår vi från att det kan hantera
  ett tioårsregn.

 77. Och när man dimensionerar
  magasin, m.m.-

 78. -då gör man det oftast
  efter ett 100-årsregn.

 79. Tittar vi på volymen
  efter ungefär en timme här...

 80. Ett 100-årsregn med en varaktighet
  på en timme är vi uppe i 55 mm/h.

 81. Motsvarande för tioårsregn
  är 20-25 mm.

 82. Ni kan ha det i minnet. Vi återkommer
  till de volymerna längre fram.

 83. 100-årsregnet har ungefär dubbelt
  så stor volym som ett tioårsregn.

 84. Vi har varit inne på begreppet
  "skyfall".

 85. Hur definierar vi ett skyfall?

 86. SMHI:s definition: "En regnhändelse
  där det kommer över 50 mm per timme."

 87. "Alternativt
  en millimeter per minut."

 88. Om vi lägger in det i statistiken
  blir återkomsttiden 77 år.

 89. Ett fåtal studier finns-

 90. -där de har jämfört
  de sista 25 årens extremstatistik-

 91. -med föregående 25 års-periods
  extremstatistik.

 92. Och i de fallen så har man inte
  hittat nån trend-

 93. -att det skulle vara en nutida trend
  mot en mer extrem nederbörd.

 94. De framskrivningar som görs, däremot,
  med klimatmodellerna-

 95. -pekar på att vi kommer få en ökning
  av tioårsregn på 10-25 procent.

 96. Om man jämför dagens situation
  med slutet på seklet.

 97. Men de extrema regnen
  är ingen klimatanpassningsfråga.

 98. De finns i dag, orsakar skada i dag.

 99. Vi behöver gör nåt åt dem nu. Det är
  inget som kan skjutas på framtiden-

 100. -som man ibland kan resonera
  med stigande havsnivå, t.ex.

 101. Där ser vi effekterna först
  om 50-70 år.

 102. De här orsakar skador redan i dag.

 103. Däremot är det viktigt att ha
  i åtanke vid dimensionering-

 104. -att man lägger på en faktor
  för att det blir värre i framtiden.

 105. Det jag ska gå in på nu
  är marköversvämningarna.

 106. Det finns andra typer av
  översvämningar. Källaröversvämningar.

 107. De är en orsak av olika typer
  av funktionsfel-

 108. -i ledningsnätet. Det ska jag inte
  ta upp, men ha det i åtanke.

 109. Marköversvämningar. När dagvatten-
  systemets kapacitet inte räcker till-

 110. -och vatten tränger upp på markytan
  och vi får en översvämning.

 111. Som jag sa...

 112. Kapaciteten på vårt ledningssystem
  i dag varierar.

 113. Enligt dagens riktlinjer ska det
  kunna hantera ett tioårsregn.

 114. Ett regn som statistiskt inträffar
  vart tionde år.

 115. Men vi har många gamla system
  i städerna.

 116. Kombinerade system
  som har en mycket lägre kapacitet.

 117. Men fulla ledningar behöver inte
  leda till översvämning.

 118. Mer volym krävs innan brunnar
  fylls upp och vatten når markytan.

 119. Och det krävs ytterligare regn
  innan bebyggelsen blir drabbad.

 120. Sett över hela staden,
  så varierar ju-

 121. -vissa områden där kanske ett 20-års
  regn orsakat problem.

 122. I andra kanske områden kanske
  det krävs ett tusenårsregn-

 123. -innan vi får en påverkan och skada.

 124. Det är den traditionella
  dagvattenhanteringen.

 125. Att vi hanterar det
  via ett ledningssystem.

 126. Vi har tidigare på dagen varit inne
  på en öppen dagvattenhantering.

 127. Är det en lösning på problematiken-

 128. -för att kunna hantera
  den här regnmängden?

 129. För vi vet att med det ledningssystem
  vi har i dag, går det inte.

 130. Det är orimligt att bygga ut
  och dimensionera det-

 131. -efter de allra mest extrema regnen.

 132. En fördel som brukar föras fram är
  att vi har stora ytor.

 133. Vi har grönytor och grusytor där
  vatten har möjlighet att infiltrera.

 134. Om vi tittar på de översta
  25-30 centimeterna i jordlagret-

 135. -en typisk matjord i stadsmiljö -
  så har den en magasinskapacitet-

 136. -på cirka 20-80 mm-

 137. -beroende lite grann på
  om det regnat, varit torrt, o.s.v.

 138. Om vi jämför den volymen med dem vi
  hade för tio, respektive 100 år sen-

 139. -20-50 mm - kan man ju
  få uppfattningen-

 140. -att det inte är några problem.
  Vi kan ju infiltrera allt vatten.

 141. Men - och som vi varit inne på-

 142. -vid ett skyfall är regnintensiteten
  mycket större-

 143. -än vad infiltrationskapaciteten är.
  Vattnet hinner inte infiltrera.

 144. Det är också så att där det väl
  hinner infiltrera-

 145. -när det regnar
  och rinner in mot lågpunkterna-

 146. -där blir det stående
  och kan infiltrera.

 147. Vilket gör att marken blir snabbt
  vattenmättade i de områdena.

 148. Vattnet blir stående.

 149. Om man tittar på
  infiltrationskapaciteten-

 150. -för marken i det översta jordlagret,
  så motsvarar det ungefär-

 151. -mellan tummen och pekfingret,
  intensiteten av ett tioårsregn.

 152. Man skulle kunna jämföra kapaciteten
  med en hårdgjord yta-

 153. -med ett funktionellt dagvatten-
  system enligt dagens riktlinjer.

 154. Så även med en stad som är helt grön-

 155. -om de extrema regnen kommer,
  så skulle vi ändå få en översvämning.

 156. Och ändå få problem.

 157. Öppna kanaler har större kapacitet
  än rören.

 158. Fördelen är att kapaciteten anpassas
  efter flödet-

 159. -p.g.a. utformningen av dikena
  och kanalerna.

 160. Ju mer vatten vi har,
  desto större blir kapaciteten.

 161. Vi kan leda vattnet dit vi vill.
  Oftast leds vattnet till magasin.

 162. Vi magasinerar vattnet på ytan.

 163. Återigen ett exempel.

 164. Om vi har ett magasin där det är
  möjligt att stå en halvmeter vatten-

 165. -så kan det ta om hand om avrinningen
  från en yta-

 166. -som är 20 gånger magasinets yta,
  om vi tittar på ett 100-årsregn.

 167. Om vi vänder på det, så räcker det
  att vi har cirka fem procent-

 168. -av vårt avrinningsområde, om vi
  lyckas leda vattnet till magasinet-

 169. -och där kan stå 50 cm vatten, räcker
  det att ytan där utgör fem procent-

 170. -av den totala ytan.

 171. Det krävs att det kan stå.

 172. 50 cm är ganska mycket vatten.
  Det låter inte så mycket.

 173. Men det är ett ganska stort djup.

 174. På samma sätt har vi då 25 cm.
  Ungefär tio procent.

 175. Vi har varit inne på gröna tak
  och dess funktion.

 176. I den här kontexten, så har de
  i princip ingen funktion alls.

 177. Magasinskapaciteten är väldigt liten.
  Fem-tio mm.

 178. Jämfört med ett 100-årsregn
  på 50-60 mm på nån timme-

 179. -så kommer de gröna taken snart att
  fungera precis som en hårdgjordyta.

 180. När de är vattenmättade
  kommer de bara rinna av.

 181. Det jag tar upp nu
  med öppen dagvattenhantering-

 182. -berör ju bara dess funktion
  vid extrema regn.

 183. Det finns en mängd andra fördelar
  med öppen dagvattenhantering.

 184. Rening, estetiskt värde,
  biodiversitet, o.s.v.

 185. Men just för de extrema regnen
  är det vi är inne på här.

 186. Vi kan konstatera att oavsett om vi
  har en traditionell hantering-

 187. -eller om vi har
  en öppen dagvattenhantering-

 188. -så krävs det nåt annat för att vi
  ska kunna hantera överskottet.

 189. Även efter det att vattnet
  har infiltrerat-

 190. -och har tagits om hand av lednings-
  systemet, så har vi ändå vatten kvar.

 191. Det behöver vi kunna hantera.

 192. Och det här överskottet
  som jag kallar det-

 193. -det kan vi hantera i framförallt
  två nyckelsaker, som jag ser det.

 194. Dels utrymme. Här kommer
  de öppna dagvattenlösningarna in-

 195. -genom magasin och öppna transport-
  vägar som leder vattnet-

 196. -till magasinen.

 197. Den andra delen av det hela
  är en smart höjdsättning.

 198. Vi måste höjdsätta, så att vi leder
  vattnet dit det gör minst skada.

 199. Leder det till magasinen, transport-
  vägarna som leder det bort-

 200. -från bebyggelse.

 201. Det låter väldigt enkelt, men...

 202. Och tittar vi på den befintliga
  bebyggelsen är höjdsättningen gjord.

 203. Vi har små möjligheter att kunna
  ta hand om dessa extrema mängder.

 204. I den planerade bebyggelsen-

 205. -så finns det större möjligheter
  att höjdsätta på ett smart sätt-

 206. -och skapa utrymme för vattnet.

 207. Här är det viktigt att man har med
  sig vattenfrågan redan från början-

 208. -när man börjar projektera
  ett område.

 209. Var ska vi ta hand om vattnet? Vilka
  ytor ska vara reserverade för det?

 210. Och sen kan vi börja placera ut
  var bebyggelsen ska vara.

 211. På hur många ställen gör man så
  i kommunerna?

 212. Bebyggelse
  och sen kommer vattenfrågan in.

 213. "Så här ska vi bebygga.
  Jaha. Vad ska vi göra av vattnet?"

 214. Då kommer frågan in.
  Och då är det för sent.

 215. Lite grann kring höjdsättning.
  En bild från Svensk Vattenskrift-

 216. -där man pekar på vikten av att styra
  vattnet från bebyggelsen.

 217. Man rekommenderar att gatans nivå
  ska ligga 50 cm-

 218. -under husets golv, så att vattnet
  rinner från huset till gatan-

 219. -så att gatorna blir transportvägar
  där det gör mindre skada.

 220. Hur exploaterar vi då staden?
  Hur ser utvecklingen ut här?

 221. Med avseende då på utrymme
  och höjdsättning.

 222. Vi förtätar städerna.
  Vi bygger där det redan är bebyggt.

 223. De få grönområden som finns bebyggs.

 224. Vi hårdgör större delen av stan,
  genom förtätning.

 225. Även oplanerad hårdgöring.

 226. T.ex. villaägare som inte tillhör
  gruppen som är på mässan här-

 227. -som vill ha en lättskött trädgård,
  och stensätter uppfarter-

 228. -och trädgården.

 229. SCB har tagit fram siffror för hur
  hårdgöringsgraden förändrats.

 230. Mellan 1970-2000 har det ökat
  från 50 till 63 procent.

 231. Det är bara att gå ut och titta
  hur det ser ut i bebyggelsen.

 232. Om ni noterar skillnaden...

 233. Har vi nån skillnad mellan nivån
  på vägen och grunden?

 234. Man bygger på samma nivå.

 235. Jag ska ta ett konkret exempel här.

 236. Det här är en höjdmodell.
  Nya nationella höjdmodellen.

 237. De röda och gula områdena visar...

 238. Där har vi en hög nivå. De vita.

 239. Och den ljusblå här, den ljusgröna,
  är då en låg nivå.

 240. Och som ni ser här, är all bebyggelse
  placerad på de höga områdena här.

 241. Det var så man alltid byggde.
  På kullarna.

 242. Man visste att vid en översvämnings-
  situation så är det området-

 243. -på de lägsta nivåerna
  som blir översvämmat och drabbat.

 244. Nu exploateras det här området
  och den planerade exploateringen-

 245. -placeras här.

 246. Jag förstår exploatörerna
  i det här fallet.

 247. Det handlar om pengar i slutändan.
  Det är attraktiv mark.

 248. Man vill exploatera den.

 249. Fördelen här är att man är medveten
  om riskerna.

 250. Man vet att det ser ut så här
  vid en extrem händelse.

 251. Här kommer man göra allt
  för att översvämningssäkra området.

 252. Men det kanske inte är den första
  platsen man skulle välja-

 253. -att exploatera.

 254. En viktig del i planeringen
  för att hantera regnet.

 255. Bli medveten om vilka riskerna är
  i den befintliga bebyggelsen.

 256. Och vilka områden som vi planerar
  att exploatera.

 257. Vilka områden kan vi exploatera
  på ett säkert sätt?

 258. Vilka områden ska vi undvika
  att exploatera? Som i det exemplet.

 259. Det kan man kartlägga.
  Vi har på uppdrag av MSB-

 260. -Myndigheten för Samhällsskydd och
  Beredskap just avslutat ett projekt-

 261. -som syftar till att just utreda
  och kartlägga påverkan av skyfall-

 262. -på samhällsviktiga verksamheter.
  Man beräknar vattendjup, flödesvägar-

 263. -hastigheter i samband
  med ett extremt regn.

 264. Det handlar om att studera den volym
  som inte kan hanteras-

 265. -av marken i form av infiltration
  eller av ett ledningsnät.

 266. Vart tar det överskottet vägen?
  Vi kan kartlägga dess flödesvägar-

 267. -och resulterande vattendjup.

 268. Det här är ett verktyg som fler
  och fler kommuner börjar använda-

 269. -i sitt planarbete.

 270. Vi fick frågan "vem har gjort
  den här typen av studier?".

 271. Det börjar bli fler och fler.
  Jag jobbar i Skåne.

 272. Och där är det säkert ett tiotal
  kommuner som gjort såna utredningar.

 273. Och här har vi ett exempel.

 274. Nu syns det inte så tydligt.

 275. Där har man kartlagt ett 100-årsregn
  och vart det tar vägen-

 276. -och de resulterande vattendjupen.

 277. Och vi kan titta
  i befintlig bebyggelse.

 278. Här har vi i de blå områden
  ett vattendjup på över en dm.

 279. Och de röda: över 0,6.

 280. Gula: 0,3-06 m.

 281. Vi kan i befintlig bebyggelse se
  var vi har problemområden.

 282. Och i samband, som Mats var inne på-

 283. -med en framtida exploatering,
  att när man gör nåt i de områdena-

 284. -då passar på att göra förändringar
  som förbättrar situationen där.

 285. Om vi flyttar oss ut från staden
  kan vi se att om kommunen planerar-

 286. -att exploatera områden som inte är
  bebyggda, har man här ett underlag-

 287. -för att identifiera problemområden
  och framförallt områden-

 288. -som inte är riskområden.

 289. Sen är det viktigt att ha i åtanke
  att när vi bebygger ett område-

 290. -när vi exploaterar ett område,
  så förändrar vi ju höjdsättningen.

 291. Då kommer det inte se ut så här.
  Därför måste man göra om analysen-

 292. -med den nya höjdsättningen
  för att se om man tänkt rätt.

 293. Den höjdsättning och de magasin och
  övrig hantering som vi har planerat-

 294. -kommer det att funka i verkligheten?

 295. Samhällsviktig verksamhet. Här har vi
  kombinerat beräkningsresultaten-

 296. -över översvämningsdjupet med lager
  för var vi har samhällsviktiga saker.

 297. I det här fallet är det vattenverk,
  distributionsbyggnader och mackar.

 298. Den vänstra kartan markerar
  verksamheter där vattendjupet är-

 299. -på över 0,2 meter
  intill den verksamheten.

 300. Och på den högra kartan har vi
  över en halv meter.

 301. Och om det skulle inträffa här
  skulle det stå en halvmeter vatten-

 302. -intill flera distributionsbyggnader-

 303. -som riskerar att slås ut.

 304. Den här typen av resultat och
  underlag kan man sen prioritera med.

 305. Var är det viktigast
  att vi gör åtgärder?

 306. Jag tog med det här som ett roligt...
  Ja, ett exempel...

 307. Landskrona.

 308. Räddningstjänsten Syd ligger här.

 309. Vi har tre vägar in i centrum.

 310. Det som löper här är järnvägen.
  Vi har tre viadukter under järnvägen-

 311. -som leder in till staden.

 312. Vid ett extremt regn,
  så kommer det att se ut så här.

 313. Vid det mörkblå har vi
  en meter vatten.

 314. Frågan är då hur räddningstjänsten
  ska ta sig in när det regnar?

 315. Och det behövs inga extrema mängder.

 316. Det här har inträffat.
  Då får de köra åt andra hållet.

 317. Köra ut på motorvägen, köra norrut
  några km och ta sig in norröver.

 318. Men det tar ju bra mycket längre tid.

 319. Där ser vi en bild på viadukterna.

 320. Det finns pumpar i viadukterna,
  men de är inte dimensionerade-

 321. -för den här typen av extrema regn.

 322. Så det var en del.
  Identifiera problemområden.

 323. Identifiera lämpliga och olämpliga
  områden att exploatera.

 324. Nästa steg när vi gjort det är:
  Åtgärdsplanering.

 325. Hur kan vi använda resultaten -
  vattendjup, flödesvägar, hastigheter-

 326. -för att identifiera åtgärder
  där vi i dag har ett problem?

 327. Det kan vi göra med den här metodiken
  i MSB-rapporten.

 328. Och vi kan då testa åtgärder.
  Hur stor effekt har det-

 329. -om vi anlägger ett magasin här? Om
  vi har ett vattenavledande dike här?

 330. Eller en barriär som styr vattnet
  hit? Om vi höjer trottoarkanten?

 331. Vad får det för effekt? Vi kan då
  väga det mot kostnaderna som uppstår-

 332. -vid ett regn.

 333. Jag ska ta ett exempel.
  Ett bostadsområde i södra Malmö.

 334. Den norra delen här är byggd i början
  av 2000-talet.

 335. Den södra delen här är byggd 2010,
  tror jag.

 336. Vi har ett stort stråk här. Ett dike.

 337. Det tar hand
  om en stor mängd dagvatten-

 338. -från områden som ligger norröver.

 339. De har kört en beräkning
  för ett 100-årsregn.

 340. Och vi kan se förloppet här
  under den här beräkningen.

 341. Vi ser hur vattnet rinner
  och var det blir stående.

 342. Vi ser här skalan. De lila områdena
  innebär ett vattendjup om 0,5 meter.

 343. Och vid det blå är det vattendjup
  över en decimeter.

 344. Om vi tittar på det norra området,
  så klarar det sig väldigt bra.

 345. Höjdsättningen där gör att vatten
  rinner genom bebyggelsen-

 346. -ner i det här grönområdet
  och ut här.

 347. Om vi däremot tittar
  på det andra nybyggda området-

 348. -så har vi en stor del
  av den här avrinningen-

 349. -som rinner in i bebyggelsen,
  hela vägen.

 350. Fastnar här.
  Och fortsätter rinna igenom.

 351. Fastnar. Och ut här.

 352. Vi har ett flertal fastigheter här
  som är översvämmade.

 353. Och vi har vägen här
  som inte är farbar-

 354. -där vi har
  upp mot fyra-fem decimeter vatten.

 355. Om man då backar
  till det vi pratade om tidigare.

 356. Vad är nycklarna till att hantera
  de här mängderna?

 357. Jo, utrymme och höjdsättning.

 358. Utrymmet kan man inte skylla på här.
  Här är det massor av plats.

 359. Här finns det många grönområden.

 360. Det är nybyggt. Man kunde höjdsätta
  och ändå ser det ut så här.

 361. Det man då kan göra
  är att identifiera åtgärder.

 362. Oj. Nu ska vi se här.

 363. Om vi börjar med magasin-

 364. -så har vi identifierat tre lämpliga
  ställen här.

 365. Ett i utkanten för att samla upp
  naturmarksavrinningen från åkern.

 366. Samla upp den, så att den inte
  åker in i bebyggelsen.

 367. Två magasin här för att fånga upp
  och leda det vatten-

 368. -som rinner in och det som blir
  stående här och leda ut det hit.

 369. För att leda vattnet dit,
  så har vi lagt in-

 370. -tre stycken svackdiken. Här.

 371. Bara en kanal ner
  för att leda bort vattnet härifrån.

 372. Och här för att leda ut det hit.

 373. Det här är enkla åtgärder.
  Man modifierar höjdmodellen-

 374. -och ser vad det får för effekter.

 375. Vi har även lagt in två barriärer.

 376. En här för att ytterligare
  hålla vattnet borta.

 377. Och en här för att förhindra
  att det vattnet rinner hit.

 378. Gör man åtgärderna och sen
  kör om modellerna, så ser man-

 379. -hur resultaten ser ut.

 380. Ni ser vattnet här vid vägen.
  Det leds ner.

 381. Vi har betydligt mindre problem
  i den befintliga bebyggelsen.

 382. Vi kan fånga upp vattnet här
  och vi kan leda ut det hit.

 383. Även i befintlig bebyggelse har det
  här goda förutsättningar...

 384. Där finns utrymme runtomkring. Det är
  inte alltid det finns det, men...

 385. Den här typen borde ha gjorts
  innan man började bygga.

 386. Man borde ha lagt in den planerade
  höjdsättningen och kört modellerna.

 387. Hur kommer det se ut
  vid ett extremt regn?

 388. Vad gör vi av överskottet?

 389. Ja. Det var den sista punkten.

 390. Om det är några felaktigheter, om man
  får vatten där man inte önskar det-

 391. -tänk om, modifiera höjdsättningen,
  testa igen.

 392. Så för att sammanfatta
  det jag har pratat om här:

 393. Kartlägg riskområden.
  Var ligger de?

 394. Räddningstjänsten ska veta vilka
  viadukter som blir översvämmade.

 395. Får vi problem om det kommer
  ett häftigt regn?

 396. Har vi samhällsviktig verksamhet som
  kommer slås ut vid ett extremregn?

 397. Skaffa en beredskap.
  Agera istället för att reagera.

 398. Och som i Köpenhamns fall.

 399. Där hände det och nu finns det
  obegränsat med resurser-

 400. -mot de här översvämningarna.

 401. Viktigt: ha med vattenfrågan
  från starten i planeringsprocessen.

 402. Ta inte vattenfrågan i slutet
  när allt är planerat.

 403. Så här ska vi exploatera. Då bör vi
  fundera vad vi ska göra av vattnet.

 404. Skapa utrymme och reservera utrymme
  för vatten.

 405. Det hänger ihop med föregående punkt.

 406. Och var noggrann vid exploatering.

 407. Smart höjdsättning. Då krävs inte mer
  än fem-tio procent av ytan-

 408. -som är reserverad för magasin.

 409. Och: simulera markavrinningen för att
  verifiera att ni har tänkt rätt.

 410. Vill ni läsa mer
  om det jag pratat om här-

 411. -så finns det två skrifter
  som vi har tagit fram.

 412. "Pluviala översvämningar."

 413. "Konsekvenser vid skyfall
  över tätorter."

 414. Och sen mer kring den här
  kartläggningen av skyfallspåverkan-

 415. -på samhällsviktig verksamhet,
  där den här metodiken beskrivs.

 416. Frågor?

 417. Utomlands har jag sett
  att de på hårdlagda ytor-

 418. -liksom har gjort som ett dike,
  även det i hårt material.

 419. På ömse sidor om vägen. Fungerar de?

 420. Jag har varit med
  om såna här skyfall utomlands-

 421. -men jag har inte tänkt i de banorna.

 422. Tanken är att fånga upp och styra
  flödet. Hålla det borta från vägen.

 423. De är säkert dimensionerade. Kommer
  det mycket regn, så fylls de upp-

 424. -och vi får vatten på vägen ändå,
  men...

 425. Beroende på hur de är dimensionerade,
  så tar de ju en ansenlig mängd...

 426. -Så tanken i sig är inte så dum?
  -Nej.

 427. Nej. Absolut inte.

 428. Det är ju just den här problematiken
  som vi-

 429. -från Trädgårdsanläggarnas sida vill
  vara med och skapa kontakter om-

 430. -mellan oss.

 431. Vi måste skaffa kontaktytor
  på olika nivåer-

 432. -inom planeringssystemet,
  där vi kan vara en del av lösningen.

 433. Samverkan är ju väldigt viktigt,
  som den föregående talaren sa.

 434. Vattenfrågan involverar alla.

 435. Så det är... Ja, inga fler frågor?

 436. Då tackar vi Erik.

 437. Textning: Olga Ericsson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Rum för vatten

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Extrema regnmängder blir vanligare. Nu måste riskområden kartläggas och minimeras, och utrymme för vatten skapas, säger hydrologen Erik Mårtensson. Det låter enkelt, men det kan vara komplicerat att styra bort vatten från bostadsområden. Från seminariet "Hur tar vi hand om vattnet vid extremskyfall?" som hölls på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Avloppsvatten, Stadsplanering, Teknik, Teknisk hygien
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Klimatförändringar och andra utmaningar

Meteorologen Pär Holmgren visar på de risker som klimatförändringarna medför. Inspelat på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar på Stockholmsmässan den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Intensiv nederbörd och andra klimatrisker

Skyfall med stora vattenmängder på kort tid ställer till problem. Hur ska samhället anpassas till förändrat klimat och extremväder? Hydrogeologen Mats Bergmark berättar. Från trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vattenhantering vid extremskyfall

Rum för vatten

Extrema regnmängder blir vanligare. Nu måste riskområden kartläggas och minimeras, och utrymme för vatten skapas, säger hydrologen Erik Mårtensson. Inspelat på trädgårdsmässan Nordiska trädgårdar den 21 mars 2014. Arrangör: Fritidsodlingens riksorganisation.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Vem vill opereras av en robot?

Vilken roll har människan i framtidens vård och vilken ska robotens vara? Vilka känslor väcker en robot hos oss? Litar vi på roboten? Ett samtal om etik, mänsklighet och behov. Medverkande: Sara Ljungblad, doktor i människa-maskin interaktion, Simon Winter, interaktionsdesigner och doktor i kognitionsforskning och Clara Lindblom, äldre- och personalborgarråd. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - Kina

Peking på hjul

I det en gång så cykeltäta Peking trängs idag lika många bilar som finns i hela Sverige. Ibland är luftföroreningarna så svåra att flyg får ställas in och motorvägar stängas av. Men nu satsar Peking på att begränsa biltrafiken och bygga ut kollektivtrafiken.

Fråga oss