Titta

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Om UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vi hör flera kända experter inom området psykisk hälsa föreläsa. Vi får höra hur man kan förebygga och möta utvecklingen när det gäller de ökade problemen med psykisk ohälsa. Inspelat 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Till första programmet

UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014 : Bemötande i kris och traumasituationerDela
 1. Välkomna till det här inslaget
  om psykiska funktionshinder-

 2. -och psykisk ohälsa.

 3. Jag heter Håkan Nyman.
  Jag är psykolog.

 4. Min bakgrund till det här programmet-

 5. -som vi har för det här inslaget
  om hur man skapar goda möten-

 6. -med personer med psykisk ohälsa
  eller psykiska funktionshinder-

 7. -just i kris- och traumasituationer,
  det är mitt mångåriga arbete-

 8. -på psykiatriska kliniken
  på Karolinska sjukhuset-

 9. -där jag arbetade framför allt
  med patienter med psykossjukdomar-

 10. -men också träffade patienter
  med förvärvade hjärnskador-

 11. -och andra typer av nedsatta och
  begränsade psykologiska funktioner.

 12. Dessutom var jag ledamot
  i den psykiatriska, psykologiska-

 13. -krisledningsgruppen, katastrof-
  ledningsgruppen på sjukhuset.

 14. Vi var involverade i flera av de
  stora katastrofer som har inträffat-

 15. -där svenskar har blivit involverade-

 16. -det vill säga Estoniakatastrofen,
  tsunamin och så vidare-

 17. -och i det sammanhanget blev det
  intressant att intressera sig för-

 18. -hur man ska handskas med människor
  som redan är sårbara-

 19. -som redan är i riskzonen
  för att utveckla-

 20. -mer symtom och svårare problem
  efter en kris eller katastrof.

 21. Det är det vi
  ska försöka prata om i dag.

 22. Det är de här punkterna som jag
  hade tänkt att försöka täcka in.

 23. Vi människor varierar i hur vi ger
  uttryck för känslomässiga reaktioner.

 24. En del människor
  har inte så starka reaktioner-

 25. -eller de syns i alla fall inte utåt
  så mycket-

 26. -och då behöver vi som arbetar med
  det här vara tränade i att upptäcka-

 27. -om bristen på yttre uttryck
  kan vara nånting-

 28. -som man behöver vara vaksam på
  och försöka undersöka närmare-

 29. -eller om personen faktiskt klarar av
  situationen på ett bra sätt.

 30. Hur skiljer man
  pågående psykiatriska symtom-

 31. -som personen kan ha
  från så kallade normala reaktioner?

 32. I kriser och katastrofer reagerar
  alla människor på olika sätt-

 33. -och vi har en ganska bred repertoar
  av beteenden och reaktioner-

 34. -som hör till det normala som man
  snarare behöver avdramatisera-

 35. -medan andra typer av uttryck
  kan vara mer problematiska-

 36. -och behöva uppmärksammas.

 37. Och hur ska man bemöta människor
  som har nedsatta eller begränsade-

 38. -kognitiva funktioner när det
  inträffar en kris eller katastrof?

 39. När vi talar om psykisk ohälsa
  har vi flera olika beteckningar.

 40. Vi talar om psykisk sjukdom.

 41. De flesta är överens om att det
  finns tillstånd av psykisk ohälsa-

 42. -som kan betecknas som sjukdomar.
  Vi talar även om psykiska störningar.

 43. Vi talar om psykiska funktionshinder,
  och vi har paraplybegreppet-

 44. -som har börjat användas mer och mer
  på senare år: psykisk ohälsa.

 45. Det kan både innefatta de tillfälliga
  svackor som vem som helst kan ha-

 46. -med inslag
  av psykiskt illabefinnande-

 47. -till de som faktiskt har
  det som vi ändå måste beteckna-

 48. -som psykiska sjukdomar.

 49. Om vi ska dela upp de här typerna
  av psykisk ohälsa på olika sätt-

 50. -kan vi säga att en del av den
  kan ha att göra med problem-

 51. -i grundläggande affektsystem.

 52. Alltså sånt som har med grundläggande
  känslomässiga reaktioner-

 53. -som ångest, oro och rädsla
  men också problem med ilska-

 54. -aggressivitet eller för all del
  sorg och saknad att göra.

 55. Det vill säga grundläggande,
  helt vanliga, normala, affektiva-

 56. -emotionella, känslomässiga
  reaktioner som vi alla har-

 57. -men där det har inträffat problem
  i dessa grundläggande system som gör-

 58. -att personen har svårt att handskas
  med sina känslomässiga reaktioner.

 59. Vi kan också urskilja personer-

 60. -som har problem
  med att reglera stämningsläget.

 61. Det allra vanligaste är nedstämdhet,
  depression och depressiva symtom.

 62. Men vi ser även personer som har
  svårt att reglera åt andra hållet-

 63. -som blir för uppvarvade,
  och när det går alldeles för långt-

 64. -så talar vi om maniska tillstånd.

 65. Och...

 66. Så det är en annan kategori
  av problem.

 67. Den tredje kategorin är problem
  med tolkningen av sinnesintryck.

 68. Det leder till vanföreställningar
  eller hallucinationer-

 69. -där personen inte längre kan lita
  på sina sinnen.

 70. Man hör saker och ser saker
  som andra inte hör och ser.

 71. Naturligtvis blir ens kontakt
  med omgivningen, världen omkring en-

 72. -väldigt påverkad
  av den typen av upplevelser.

 73. Den fjärde är problem i kontrollen
  av psykologiska funktioner.

 74. Det gäller de psykologiska funktioner
  som vi numer betecknar som exekutiva.

 75. Det vill säga att kunna sätta i gång,
  att initiera, en process-

 76. -att kunna stoppa en pågående
  handling eller tankeprocess-

 77. -att inhibera alltså, att kunna ha
  en fungerande planeringsförmåga-

 78. -att kunna övervaka sitt beteende
  medan man gör nånting, så att man-

 79. -anpassar det efter omständigheterna
  på ett ändamålsenligt sätt-

 80. -och att man kan utvärdera och ta
  ställning till om det man har gjort-

 81. -verkligen ledde till det man
  tänkte sig att det skulle leda till.

 82. Sen har vi ett diagnossystem
  så att vi kan diagnostisera-

 83. -olika typer av såna här problem-

 84. -men det här är den grundläggande
  nivån där vi kan se-

 85. -vilken del av nervsystemet,
  vilken del av den psykiska apparaten-

 86. -som det är störningar i.

 87. Sen har vi ju en... Hoppsan!
  Så, där skulle vi vara.

 88. Vi har en grupp av problem som också
  har uppmärksammats mer på senare år-

 89. -som i massmedia och i folkmun
  kallas för neuropsykiatriska.

 90. Det är en lite olyckligt vald term.

 91. En bättre beteckning är utvecklings-
  relaterade funktionshinder-

 92. -eftersom det handlar om problem
  som ska uppstå-

 93. -och visa sig tidigt i livet,
  redan under barndomen-

 94. -och ta sig uttryck
  antingen med uppmärksamhetsproblem-

 95. -svårighet att inhibera impulser
  och ibland också hyperaktivitet-

 96. -det som vi sammanfattar
  med begreppet ADHD.

 97. Å andra sidan har vi
  en annan grupp av problem-

 98. -som sammanfattas
  med beteckningen autistiska syndrom:

 99. Autism,
  Aspergers och olika andra varianter-

 100. -där huvudproblematiken
  handlar om svårigheter att utveckla-

 101. -ömsesidiga kontakter
  med andra människor-

 102. -svårigheter med verbal
  och ickeverbal kommunikation.

 103. I många fall handlar det mer om den
  ickeverbala, d.v.s. att tolka gester-

 104. -och mimik och att uttrycka sig
  på det sättet.

 105. Kommunikationen kan gärna
  vara bokstavlig, så att säga.

 106. Man säger saker och menar precis det.

 107. Man förstår inte att man kan säga
  en sak och mena en annan.

 108. Man kan ha svårt med föreställnings-
  förmågan. Man blir väldigt konkret-

 109. -och väldigt låst i det
  som råkar finnas framför en just nu.

 110. Man har svårt att föreställa sig
  hur saker ska bli framöver-

 111. -eller vad konsekvensen av olika
  handlingar och alternativ kan vara.

 112. Det kan också leda till en svårighet
  när det gäller beteenderepertoaren-

 113. -att den bli ganska snäv. Man gör
  bara vissa saker och andra inte alls.

 114. Man kan också ha
  väldigt monomana intressen.

 115. Man har ett särintresse som man ägnar
  väldigt mycket tid åt på bekostnad-

 116. -av en massa andra saker som de
  flesta av oss sätter stort värde på.

 117. Både de grundläggande svårigheterna
  som vi talade om nyss-

 118. -och utvecklingsrelaterade funktions-
  hinder har naturligtvis en bakgrund-

 119. -i hjärnans funktioner och
  hjärnans funktionella organisation.

 120. Och vi kan härleda...

 121. Det är inte så att väldigt specifika
  funktioner, förmågor-

 122. -och beteenden har nåt centrum
  på ett ställe i hjärnan.

 123. Det är tvärtom så att alla beteenden
  och funktioner har sin bakgrund i-

 124. -hur många olika delar av hjärnan
  kan samverka på ett effektivt-

 125. -och integrerande sätt
  för att göra olika beteenden möjliga.

 126. Det betyder å andra sidan inte
  att hjärnans olika delar-

 127. -inte gör olika uppgifter, tvärtom
  är det så att varje del av hjärnan-

 128. -varje liten del av hjärnan har
  sin bestämda uppgift som den utför-

 129. -men ingen del av hjärnan kan utföra
  sina uppgifter på egen hand-

 130. -utan den behöver alltid
  interagera med andra delar.

 131. Och då kan vi se
  att i de mest basala delarna-

 132. -i hjärnstammen, i lillhjärnan
  och i basala kärnor i hjärnans inre-

 133. -har vi kritiska regioner
  för såna grundläggande saker-

 134. -som just affekter och emotioner
  men också för att kunna vara vakna-

 135. -och uppmärksamma
  och att kunna hålla uppmärksamheten-

 136. -på en adekvat nivå över tid.

 137. Uppmärksamhetssystemet
  är i väldigt hög grad automatiserat.

 138. Det är inget vi bestämmer, i stort
  sett, utan det inträffar nånting-

 139. -och då dras uppmärksamheten dit
  automatiskt och blixtsnabbt.

 140. Sen kan man bestämma sig för
  att hålla uppmärksamheten på det-

 141. -och då kommer andra funktioner in,
  men den omedelbara responsen-

 142. -den omedelbara, ögonblickliga
  uppmärksamheten är automatiserad-

 143. -precis som de grundläggande,
  omedelbara emotionella reaktionerna:

 144. Att bli rädd, förvånad eller glad.

 145. Det är också automatiska reaktioner-

 146. -som vi normalt sett
  inte bestämmer över med vilja.

 147. I själva hjärnbalkens bakre del
  har vi de kritiska regionerna-

 148. -för funktionerna
  som vi kallar för kognition-

 149. -det vill säga att bearbeta
  information på olika sätt.

 150. För det första har vi de regioner
  dit sinnesintrycken kommer-

 151. -dit synintrycken, hörselintrycken
  och känselintrycken kommer-

 152. -och där de också bearbetas
  på olika sätt.

 153. Där finns också de kritiska
  regionerna för att kunna lagra-

 154. -information om händelser
  som vi har varit med om-

 155. -det vill säga vanlig inlärning-

 156. -och för att kunna plocka fram minnen
  när vi behöver dem-

 157. -plocka fram den lagrade
  informationen när vi behöver den.

 158. Så informationsbearbetning för att
  förstå vad vi ser, hör och känner-

 159. -att kunna lagra information
  om händelser-

 160. -så att vi kan känna igen
  när vi råkar ut för samma sak igen-

 161. -och att vi undan för undan kan bygga
  på vår repertoar av kunskap-

 162. -så att säga, av information.

 163. Den tredje delen är hjärnans
  främre delar, frontalloberna-

 164. -där vi har kritiska regioner
  för de exekutiva funktionerna-

 165. -som jag nämnde nyss, som avgör om
  det blir några beteenden eller inte-

 166. -det här med att initiera en process-

 167. -en tankeprocess
  eller ett yttre beteende.

 168. Att ha kontroll över beteendet,
  att kunna stoppa och starta-

 169. -att kunna anpassa beteendet,
  att kunna vara flexibel-

 170. -så att man anpassar sig
  efter skiftande omständigheter.

 171. Det är det vi menar
  med exekutiva funktioner.

 172. Så ska det vara. Det innebär
  att eftersom hela hjärnan-

 173. -behöver vara involverad
  när vi gör saker-

 174. -vi behöver både ha tillgång
  till uppmärksamhet-

 175. -och de affektiva,
  emotionella reaktionerna.

 176. Vi behöver tillgång till
  informationsbearbetningssystemen-

 177. -till inlärningssystemen och minnet-

 178. -och vi behöver ha de här styrande,
  kontrollerande funktionerna-

 179. -som frontalloberna
  är särskilt viktiga för.

 180. Men det innebär också att nedsatta
  eller avvikande funktioner-

 181. -eller nedsatt förmåga eller symtom
  kan bero på störningar-

 182. -på olika ställen
  i det här komplexa systemet.

 183. Om nån som bevisligen
  var med om en händelse i går-

 184. -i dag inte kan påminna sig det-

 185. -så tror vi kanske först att det
  handlar om ett minnesproblem-

 186. -men det kan också vara så att när
  händelsen inträffade som andra minns-

 187. -då var den här personen inte
  uppmärksam nog.

 188. Inlärnings- och minnesfunktionerna
  kan vara helt intakta.

 189. Det kan vara uppmärksamhetsbrister
  som gör att personen inte lär sig-

 190. -och inte kommer ihåg saker
  som andra lägger märke till.

 191. Sen kan det naturligtvis
  vara en inlärningsproblematik.

 192. Det är inte ovanligt.

 193. Eller också kan det vara problem
  med de exekutiva funktionerna-

 194. -att personen inte drog korrekta
  slutsatser av händelserna i går-

 195. -som alla andra gjorde, utan
  placerade dem i nån obemärkt del-

 196. -av minnet, så att det inte lades
  tillräcklig vikt vid det hela.

 197. Hur hjärnan fungerar
  beror till stora stycken på-

 198. -å ena sidan
  den genetiska bakgrunden.

 199. Våra gener kommer att bestämma ganska
  mycket av hur hjärnan kan utvecklas-

 200. -och där är vi i många fall
  väldigt lika varann.

 201. Vi har en generell design av centrala
  nervsystemet, hur det ser ut-

 202. -som evolutionen har programmerat,
  så att säga.

 203. Men sen kommer den genetiska
  variationen att vara väldigt stor-

 204. -vilket är en stor fördel för vår
  överlevnad, att vi inte är lika-

 205. -att vi har olika förutsättningar.
  Vi föds med olika förutsättningar.

 206. En del är lugna och stabila
  av naturen. Andra är mer oroliga.

 207. En del är nyfikna och på allting
  medan andra är mer lugna-

 208. -och, vad vi nu ska säga,
  tillbakadragna eller trygga.

 209. Vi kan räkna upp massor
  av sådana variationer som finns.

 210. De flesta av oss, och var och en
  av oss, har en unik kombination-

 211. -av genetiskt bestämda varianter-

 212. -av förmågor och egenskaper.

 213. Vad det blir av varianterna
  eller olikheterna som vi föds med-

 214. -det bestäms av omgivningsfaktorer-

 215. -både den fysiska miljön-

 216. -hur pass variationsrik
  vår uppväxtmiljö har varit-

 217. -hur pass god tillgång till
  ändamålsenlig föda vi har haft-

 218. -hur vi har haft det
  med våra närmaste omvårdnadspersoner-

 219. -vanligtvis mamma och pappa,
  men människor har fått klara sig-

 220. -med alla möjliga släktingar,
  storasyskon eller farbror och faster-

 221. -och mormor och morfar
  och så, och det går jättebra.

 222. Om man har en något så när hyfsad
  anknytning och känner sig trygg-

 223. -så går det bra att växa upp under
  såna omständigheter och att bli-

 224. -en fungerande person, så att säga.
  Sen ska man ha lite tur-

 225. -så att man inte råkar ut för
  alltför stora och omfattande trauman.

 226. Man ska ha tur och växa upp i en
  omgivning där man inte blir slagen-

 227. -förödmjukad, misshandlad,
  sexuellt utnyttjad och så vidare-

 228. -utan att man är något så när skyddad
  mot den typen av händelser.

 229. Vissa andra händelser
  kan man inte skydda sig mot.

 230. Att en nära anhörig blir sjuk och dör
  är ett slags kris eller trauman-

 231. -och kan upplevas som en katastrof,
  absolut.

 232. Den sortens händelser
  är väldigt svåra att skydda sig mot.

 233. I alla fall då,
  kombinationen av genetiska faktorer-

 234. -och omgivningsfaktorer,
  omständigheter under ens liv-

 235. -kommer att forma
  individens unika hjärna-

 236. -som är källan till
  alla olika typer av beteenden-

 237. -och också alla olika typer
  av psykologiska funktioner-

 238. -som man har tillgång till.

 239. Då kommer det att vara en stor
  variation. Vissa kommer att vara-

 240. -väldigt sårbara och känsliga.
  Andra kommer att vara mindre så-

 241. -och kunna fungera bra även
  under ganska kaosartade förhållanden.

 242. Så hur ska man då göra
  för att urskilja...

 243. Nähä...

 244. Den här är också lite känslig.

 245. Hur ska man då göra
  för att urskilja sårbara personer?

 246. När det gäller kriser,
  katastrofer och trauman så har vi-

 247. -på grundval av observationer som man
  har gjort av drabbade människor-

 248. -har vi några förväntade faser.
  Först tänker vi...

 249. Först blir man chockad
  och överväldigad.

 250. Det är det som är katastrof eller
  kris, att de normala funktionerna-

 251. -de normala resurserna, inte riktigt
  räcker till för att handskas med nåt-

 252. -och då blir det en första chockfas.

 253. Sen förväntar vi oss
  att personen ska reagera-

 254. -och ge uttryck
  för nåt slags reaktioner-

 255. -och i den tredje fasen
  sätts bearbetningen i gång.

 256. Då tar man alla sina resurser
  i anspråk och bearbetar-

 257. -och försöker få ordning
  på upplevelserna och händelserna-

 258. -förstå vad som har hänt
  och hur man ska kunna gå vidare.

 259. Sen har vi nyorienteringen,
  när man har fått saker på plats-

 260. -och börjar kunna tänka: "Okej,
  det här kanske går att leva med."

 261. Personer som är i riskzonen
  tenderar att fastna-

 262. -i nån av de här faserna-

 263. -eller att hoppa över
  nån av de tidigare faserna.

 264. Om man alltför fort verkar komma in
  i en bearbetningsfas och är logisk-

 265. -och rationell och inte ledsen
  eller överväldigad-

 266. -så kanske man
  ska vara lite frågande.

 267. Kan det gå så lätt egentligen?

 268. Eller att man fastnar. Det är
  i och för sig, skulle jag säga-

 269. -på grundval av erfarenhet
  av att arbeta med drabbade människor-

 270. -vanligare att man fastnar,
  till exempel i reaktionsfasen.

 271. Man fortsätter att vara ledsen. Man
  gråter och skriker och är liksom...

 272. Man reagerar, reagerar,
  reagerar och kommer inte vidare-

 273. -och där kan det behövas hjälp
  för att komma till nästa fas.

 274. Att fastna eller hoppa över
  kan vara ett tecken-

 275. -men också det som vi
  skulle tycka var en alltför stark-

 276. -eller alltför svag reaktion,
  men där får man vara försiktig.

 277. Det är naturligtvis så
  att människor är olika.

 278. Även i normalområdet, så att säga,
  kommer det att vara stora skillnader.

 279. En del människor reagerar starkare
  utan att för den skull fastna-

 280. -i den där reaktionsfasen.

 281. En annan typ av sätt
  att urskilja sårbara personer-

 282. -är om vi vet
  att personen redan har en diagnos.

 283. Om vi då ser att symtom
  på grundsjukdomen ökar-

 284. -eller kommer tillbaka
  så är det en riskfaktor.

 285. En annan typ av sårbara personer,
  det handlar mer om personlighetsdrag-

 286. -och då visar litteraturen att
  personer med en extrovert läggning-

 287. -som är utåtriktade,
  tycker om att umgås med andra-

 288. -och har stort utbyte av det,
  de är mer sårbara-

 289. -än de som är lite mer tillbakadragna
  och återhållsamma.

 290. Det låter lite motsägelsefullt
  kanske, men det är bra att veta om.

 291. Likaså verkar det som att personer
  som har antisociala drag-

 292. -alltså som kan ha dragning mot att
  ta lite genvägar, inte bry sig om-

 293. -regler och konventioner så mycket,
  kanske till och med har ägnat sig-

 294. -åt kriminalitet eller lagbrott,
  de är också mer känsliga-

 295. -för att reagera patologiskt
  på kriser och katastrofer.

 296. Sen finns personer
  med psykisk sårbarhet på andra sätt-

 297. -som har en hög ångestbenägenhet,
  ett labilt stämningsläge-

 298. -eller rent av psykosbenägenhet
  som man redan vet om innan.

 299. De kommer också att vara i riskzonen.

 300. Men också personer
  med utvecklingsrelaterade-

 301. -neuropsykologiska
  sårbarhetsfaktorer.

 302. Vi har uppmärksamhetsproblemen
  till exempel.

 303. Personer som har ADHD-liknande symtom
  med svårigheter med uppmärksamheten-

 304. -svårighet att hålla uppmärksamheten
  på en adekvat nivå-

 305. -de lider inte bara i vanliga,
  vardagliga situationer-

 306. -utan särskilt i kris-
  och katastrofsituationer-

 307. -av att de
  inte kan ta in all information.

 308. De kommer att fluktuera i upp-
  märksamhet och missa viktiga saker-

 309. -och få mycket svårare än andra
  att få ihop en helhetsbild-

 310. -en helhetsförståelse
  för det som händer.

 311. Likaså med låg begåvning. Även
  om begåvningsnivån inte är så låg-

 312. -att det är en psykisk utvecklings-
  störning är det ändå så att låg-

 313. -eller begränsad begåvningsnivå och
  funktionsnivå utgör en riskfaktor-

 314. -av samma skäl. Det blir svårare
  att bearbeta information-

 315. -att ha en abstrakt inställning,
  att förstå abstrakta resonemang-

 316. -och följaktligen blir det svårt
  att få ihop en fungerande världsbild.

 317. De som av olika skäl har svårt
  med perceptionen, alltså att ta emot-

 318. -och bearbeta information, och
  med inlärning och minnesfunktioner-

 319. -om det nu är
  en utvecklingsrelaterad begränsning-

 320. -eller varför inte en förvärvad skada
  som gör att man har de här problemen-

 321. -så påverkar det också
  ens förmåga att handskas med-

 322. -påfrestande situationer eftersom man
  får svårigheter med detaljerna-

 323. -svårigheter att se helheten,
  så att säga.

 324. De som redan har psykotiska drag-

 325. -alltså svårigheter
  med att tolka sinnesintryck korrekt-

 326. -kommer också att löpa ökad risk att
  vantolka både de egna upplevelserna-

 327. -och den information
  som andra ger en-

 328. -i en sån här kris-
  eller katastrofsituation.

 329. Och de som har problem med kontrollen
  av beteendet, styrning och kontroll-

 330. -av de exekutiva funktionerna
  som jag nämnde förut-

 331. -de kommer också att kunna drabbas
  av olika typer av svårigheter-

 332. -att bli överdrivet apatiska,
  till exempel.

 333. De kan då ännu mindre ta några egna
  initiativ, inte själva sätta igång-

 334. -nåt slags process eller beteende.

 335. Eller så tappar de kontrollen och
  blir helt och hållet impulsstyrda.

 336. De kan inte stoppa impulser av nåt
  slag. Det blir också svårt för dem-

 337. -att överblicka situationer och
  ta ställning till olika alternativ.

 338. De kommer att tappa koncentrationen,
  kan inte bedöma sin egen kapacitet.

 339. De kan övervärdera den-

 340. -eller helt och hållet tro
  att de inte klarar nånting.

 341. Oj!

 342. Och de kan ha
  en bristande flexibilitet.

 343. Om man har en sån sårbarhet
  och drabbas av trauma är en risk-

 344. -att man får det som vi kallar
  posttraumatiska stressyndrom-

 345. -det vill säga att man fastnar
  i reaktionsfasen, och minsta stimuli-

 346. -som påminner om traumat,
  krisen eller katastrofen-

 347. -sätter i gång
  de här reaktionerna igen-

 348. -och det blir ett väldigt plågsamt
  tillstånd, så att säga.

 349. Man kan även se andra följder som
  förstämningssyndrom och depression.

 350. De som får ångest, nedstämdhet
  och plågsamma återupprepningar-

 351. -av upplevelserna
  i samband med traumat...

 352. Det är väldigt lätt att man frestas
  att självmedicinera med alkohol-

 353. -eller med lugnande medel och annat.

 354. Ibland är läkare också lite
  för frikostiga med att skriva ut-

 355. -sömnmedel och ångestdämpande medel
  så att personer...

 356. Man blir ganska snabbt beroende.
  Man tror inte att man ska kunna sova-

 357. -utan tabletterna. Vid minsta oro man
  känner så ska man medicinera det-

 358. -och det skapar väldigt fort
  nya problem.

 359. Alkohol är jätteeffektivt mot ångest.

 360. Det vet vi. Det är bara det
  att det är problem med doseringen.

 361. Det blir väldigt lätt feldoseringar.

 362. Så olika typer av ångest,
  generaliserat ångestsyndrom-

 363. -paniksyndrom,
  fobier och också somatisering:

 364. Att man förlägger oron och ångesten
  till olika delar av kroppen.

 365. Det kan vara konversionssyndrom
  där man upplever sig kraftlös-

 366. -i nån del av kroppen
  eller andra typer av svårigheter-

 367. -som inte har en fysiologisk bakgrund
  utan kommer från ångestfenomen-

 368. -i hjärnan, så att säga.

 369. Så var det det här
  med att åstadkomma goda möten.

 370. Då har vi urskilt personer.
  Vi har redan hittat personerna-

 371. -som vi bedömer är sårbara,
  som har en förhöjd risk-

 372. -att utveckla
  olika symtom och problem-

 373. -i efterdyningarna av en kris-

 374. -ett trauma eller en katastrof.

 375. De behöver också
  ett bra omhändertagande.

 376. Men...

 377. Och då gäller det att utforma
  informationen så tydligt som möjligt.

 378. Det är extra viktigt för de här
  grupperna att budskapen är enkla-

 379. -att man försäkrar sig om att
  personen har tagit emot information-

 380. -och att när man utformar information
  och förmedlar den att man tar hänsyn-

 381. -till funktionshinder. Om en person
  har begränsad uppmärksamhetsförmåga-

 382. -så kan man inte säga fem saker på en
  gång. Normalt är det inget problem-

 383. -att säga fem olika saker-

 384. -men om man har en begränsad förmåga
  till uppmärksamhet-

 385. -så måste man kanske dela upp det
  i fem tydliga delar-

 386. -så att personen
  kan uppfatta var och en för sig.

 387. Man ska också aktivera personens
  nätverk, alltså personer-

 388. -som den här patienten, eller den här
  riskpersonen som vi har identifierat-

 389. -normalt sett förlitar sig på,
  som normalt sett finns runtomkring.

 390. Man bör hjälpa personen tillbaka till
  kända rutiner, så som det fungerade-

 391. -innan krisen,
  traumat eller katastrofen inträffade-

 392. -så gott det nu går.

 393. Tydlig information
  är viktigt för alla-

 394. -men sårbara personer
  behöver mer tydlighet.

 395. Man kan behöva dela upp den
  i flera delar, som sagt-

 396. -och se till att hjälpa personen att
  sammanfoga informationen efterhand.

 397. Enkla budskap:
  Renodla, konkretisera-

 398. -ge exempel,
  men se upp med förenklingar.

 399. Om man förenklar på ett för naivt
  eller barnsligt sätt-

 400. -så reagerar en del personer
  väldigt negativt på det-

 401. -och känner att vi undervärderar
  deras förståndsvågor, så att säga.

 402. Det behöver hela tiden naturligtvis
  vara med hänsyn-

 403. -och med respekt
  för personens integritet.

 404. När det gäller att försäkra sig
  om mottagande så kontrollerar man-

 405. -med uppföljningsfrågor att personen
  har förstått på avsett sätt.

 406. Gamla beprövade, enkla metoder
  är att be personen att återberätta-

 407. -med sina egna ord
  det som jag har sagt.

 408. Även upprepning är väldigt bra
  för att information ska landa-

 409. -och att upprepa på olika sätt.

 410. Uppmuntra till anteckningar
  och andra kompensatoriska strategier.

 411. Nu för tiden är vi många
  som använder telefonen-

 412. -till att ta en bild av sånt
  som vi vill komma ihåg.

 413. Det är ju jättesmart. Jättefiffigt.

 414. Eller man kan spela in.
  Det kan man också göra i sin telefon.

 415. Man kan hjälpa personer
  med nedsatta funktioner-

 416. -att använda den sortens enkla,
  kompensatoriska strategier.

 417. Är det en person med större problem,
  som behöver mer återkommande stöd-

 418. -så kan man hjälpa till och skapa
  kontaktvägar till personer-

 419. -som den drabbade personen
  kan ta kontakt med, för att...

 420. Personen kanske behöver stöd
  varenda dag.

 421. "Nu hamnade jag här. Jag måste ringa
  och fråga hur jag gör nu."

 422. Det är helt okej.
  Det är absolut en hjälpsam...

 423. ...ett hjälpsamt sätt att ta hänsyn
  till personens nedsatta funktioner.

 424. Att ta hänsyn till funktionshinder
  är ju...

 425. Om det är uppmärksamhetsproblem,
  vilket många har-

 426. -svårt att koncentrera sig och hålla
  uppmärksamheten på det viktiga-

 427. -så får den som håller i
  att lämna information-

 428. -se till att personen är uppmärksam
  och påminna om att:

 429. "Nu pratar du med mig. Titta på mig.
  Lyssna på vad jag säger."

 430. Sök blickkontakt, och anpassa infon
  efter personens förmåga att förstå-

 431. -men som sagt, underskatta inte
  onödan. Det kan bli tråkigt.

 432. Vänta ut reaktioner och frågor.

 433. När man ska hjälpa personer som
  har råkat ut för kriser och trauman-

 434. -så kan man som hjälpare
  bli väldigt överväldigad själv.

 435. "Oj, det står arton personer i kö
  som jag ska prata med"-

 436. -"och fråga om deras anhöriga."

 437. Då kanske man inte riktigt
  tar sig tid med den man pratar med.

 438. Det måste man se upp med så att var
  och en får den tid och uppmärksamhet-

 439. -som de behöver.

 440. Och svara på alla frågor.

 441. Se till att svara på alla frågor
  som personen har.

 442. Personer med nedsatta
  och begränsade funktioner-

 443. -kan fästa sig vid detaljer
  som vi andra tycker är oväsentliga-

 444. -som inte har med saken att göra, men
  för dem kan det vara väldigt viktigt-

 445. -och då måste vi
  försöka besvara de frågorna också.

 446. Sammanfattningsvis är det så
  att personer med psykisk ohälsa-

 447. -och utvecklingsrelaterade funktions-
  hinder utgör en extra sårbar grupp-

 448. -vid traumatiska händelser,
  och när vi arbetar med personer-

 449. -som har drabbats av det här
  är det viktigt att vi identifierar-

 450. -de som är extra sårbara så att vi
  kan sätta in adekvata åtgärder-

 451. -och då är det viktigt att vi
  åstadkommer de här goda mötena-

 452. -som skapar förutsättningar
  för bearbetning och återhämtning.

 453. Tack ska ni ha för att ni lyssnade.

 454. Textning: Moa Eneroth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bemötande i kris och traumasituationer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur skiljer man pågående psykiatriska symptom från normala reaktioner i en krissituation? Vi reagerar alla olika, och psykologen Håkan Nyman berättar här om vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har exempelvis en nedsatt kognitiv förmåga. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa
Ämnesord:
Krisstöd, Personer med psykisk funktionsnedsättning, Psykiatri, Psykisk hälsa, Psykiska trauman
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Inledning - jag tänker på dig

Susanne Rolfner Suvanto från föreningen Hjärnkoll håller ett inledningsanförande. Psykisk ohälsa är vanligt - en av fyra är drabbad, och tre av fyra är berörda; som vän, arbetskamrat eller som anhörig. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Det goda mötet

Psykoterapeuten Daniel Frydman ger praktiska råd om hur man kan öka sin personliga styrka i mötet med psykiskt sjuka personer. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Så kommunicerar du på rätt sätt

Utifrån ett fingerat exempel delar psykoterapeuten Daniel Frydman med sig av sin kunskap när det handlar om att nå fram till personer som är psykiskt instabila. Hur kan man kommunicera på ett konstruktivt sätt? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Psykiska problem och dålig ekonomi

Alain Topor menar att dålig ekonomi ofta leder till psykiska problem. Idag skriver många läkare ut psykofarmaka när det istället handlar om att se till att människor med psykisk ohälsa får en ordnad ekonomi och en meningsfull sysselsättning. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Vad är normalt när allt mer psykiatriseras?

I dag får fler och fler hjälp för sina psykiska problem. Psykiatern David Eberhard frågar sig om vi blir sämre på att hantera motgångar. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Upptäckt och bemötande av borderline

Överläkaren och psykiatrikern Martin Nilsson definierar begreppet borderline. Vilka drabbas och hur yttrar sig symptomen? Hur kan vi på bästa sätt bemöta och behandla personer med diagnosen? Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

I huvudet på Sveriges farligaste människor

Beteendevetaren Maria Bauer frågar sig vad det är som motiverar och driver farligheten hos den enskilda gärningsmannen. Hon beskriver olika typer av gärningsmän och tittar på deras konfliktmönster. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

När egen vinning blir ett problem

Författaren och beteendevetaren Maria Bauer berättar att det finns människor som enbart drivs av egen vinning. Dessa psykopatiska drag gör att personen har svårt att ta hänsyn till andra människor. Konferensen hölls 13-14 mars 2014 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vuxna och psykisk hälsa 2014

Bemötande i kris och traumasituationer

Hur skiljer man pågående psykiatriska symptom från normala reaktioner i en krissituation? Psykologen Håkan Nyman berättar om vad som är viktigt att tänka på i mötet med personer som har exempelvis en nedsatt kognitiv förmåga. Konferensen hölls 13-14 mars 2014. på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Expo Medica.

Produktionsår:
2014
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Unga vuxna-dagarna 2016

Förebyggande arbete mot unga vuxnas självmordshandlingar

Professor Danuta Wasserman forskar om ungdomars psykiska hälsa. Här berättar hon om riskfaktorer och skyddsfaktorer, om internationell forskning och förebyggande arbete för att förhindra självmord bland unga. 800 000 människor i världen dör varje år i självmord, det är fler än malaria, bröstcancer eller demens, säger Danuta. Inspelat den 29 Januari 2015 på Norra Latin, Stockholm. Arrangör: Andreas Murray & Maria Edlund, Krica AB.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.