1 l

UR Samtiden - Flora och fauna 2014

Bevarandestatus för utpekade arter och naturtyper står i centrum för den tjugotredje Flora- och faunavårdskonferensen. Resultaten från Artdatabankens rapporter presenteras och sektorsmyndigheterna svarar på vilka åtgärder som kommer att vidtas för att bemöta behoven. Konferensen uppmanar till fortsatt arbete för den biologiska mångfalden i den svenska naturen för framtida generationer. Moderator: Göran Rosenberg. Inspelat den 29 april på Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken vid SLU.