Titta

UR Samtiden - När en förälder dör

UR Samtiden - När en förälder dör

Om UR Samtiden - När en förälder dör

Föreläsningar och samtal från konferensen "Stöd till barn när förälder oväntat avlider". Vad finns det för rutiner och stöd kring barn när en förälder dör? Socialstyrelsen har kartlagt hur strukturer och rutiner ser ut. Några goda exempel lyfts fram. De utmärker sig genom samarbete mellan olika aktörer för att snabbt finnas till hands för barnen. Konferensen hölls i Arbetets museum i Norrköping den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum för anhöriga.

Till första programmet

UR Samtiden - När en förälder dör : Förälders död påverkar resten av livetDela
 1. Anders Hjern heter jag. Jag är
  barnläkare på Sachsska barnsjukhuset.

 2. Det är så jag har blivit intresserad
  av de här frågorna-

 3. -kring de allra mest utsatta barnen-

 4. -där barn
  som förlorar en förälder ingår.

 5. Jag är engagerad huvudsakligen
  i den förebyggande verksamheten-

 6. -på barnavårdscentralerna
  i södra Stockholm.

 7. Där försöker vi utveckla arbetet
  med de mest utsatta familjerna.

 8. Idag är mitt uppdrag att berätta
  om en forskningsrapport-

 9. -som jag har tagit fram
  med en grupp forskare.

 10. Ni kommer att få träffa en av de
  andra forskarna bakom rapporten-

 11. -Mikael Rostila, lite senare.

 12. Kanske nån av er
  känner Bosse Vinnerljung-

 13. -som är professor i socialt arbete
  på socialhögskolan.

 14. Han har också varit väldigt aktiv
  och engagerad i det här arbetet.

 15. Vi har försökt, i en serie rapporter,
  att utnyttja den information-

 16. -som finns
  i våra utmärkta nationella register-

 17. -kring hälsa och sociala förhållanden
  hos hela svenska befolkningen.

 18. Vi har tittat särskilt på barn
  som förlorar en förälder.

 19. Det här är en del i arbetet-

 20. -som vi kommer att höra
  talas mycket om här.

 21. Den här har ni sett, men det är det
  som är grunden för vårt arbete.

 22. Rapporten är skriven i samarbete-

 23. -med nationellt kunskapscentrum
  för anhöriga och socialstyrelsen-

 24. -där det framförallt är Merika
  Hansson som har jobbat med oss.

 25. Den rapporten finns att ladda ner
  från och med idag-

 26. -på NKA:s hemsida, www.anhoriga.se.

 27. Ni har också adressen
  i er lilla gröna väska.

 28. Den första frågan man ställer när man
  är intresserad av de här frågorna...

 29. Ska vi se om jag kan
  få den att röra på sig?

 30. Så kanske? Nej.

 31. Det är, hur många är det...?

 32. Hur många barn är det i Sverige
  som förlorar en förälder i dödsfall?

 33. Ja, som ni kan se här
  hamnar vi någonstans kring 3,5 %.

 34. De senaste åren vi tittade på
  var 2006-2008.

 35. Då var det ungefär 3 500 barn per år.
  Inte så få.

 36. Varav 600-650 barn
  förlorade en förälder plötsligt.

 37. Vad är orsaken
  till att en förälder dör plötsligt?

 38. Det allra vanligaste är tyvärr
  självmord. Vi har fortfarande...

 39. Vi har varit duktiga i Sverige på att
  minska antalet dödsfall i olyckor-

 40. -inte minst i trafiken där vi är
  ledande i att förebygga dödsfall.

 41. När det gäller självmord finns det
  väldigt mycket kvar att göra.

 42. Det får ju konsekvenser
  på det här viset.

 43. Ungefär en tredjedel,
  som ni kan se här, är plötsliga.

 44. Det är också viktigt att komma ihåg
  vilka barn som drabbas.

 45. När vi tittar på de plötsliga
  dödsfallen är det de yngsta barnen.

 46. Det har ju att göra med att
  trafikolyckor drabbar unga människor.

 47. Unga förare är mycket mer
  olycksbenägna i trafiken som ni vet.

 48. Och självmord drabbar inte sällan
  unga människor.

 49. Kom ihåg att många av barnen
  vars föräldrar avlider plötsligt-

 50. -de är förskolebarn.

 51. Det finns också en social dimension
  i att föräldrar avlider.

 52. Om man lever under mer privilegierade
  förhållanden är risken-

 53. -påtagligt mindre att man som barn
  upplever att en förälder avlider.

 54. Som ni ser, som när det gäller många
  olika hälsoproblem-

 55. -är det en tydlig social gradient när
  det gäller dödsfall hos föräldrar.

 56. Det vi har gjort är-

 57. -att vi har gjort anonymiserade
  analyser av register.

 58. Både såna om hälsa, som dödsorsaks-
  registret och patientregistret.

 59. Vi har också tittat på kriminalitet.

 60. Vi har tittat på betyg
  och olika sociala utfall.

 61. På den här korta tiden kan jag inte
  berätta om allt och vara nyanserad.

 62. Om ni är intresserade hoppas jag
  att ni läser hela rapporten.

 63. Vi har i vår analys använt oss
  av tre studiepopulationer.

 64. Först och främst populationen
  som vi är mest intresserade av:

 65. Det är de barn som numera är vuxna
  när vi tittar på dem i rapporten-

 66. -och har förlorat en eller två
  föräldrar när de var barn.

 67. Vi använder barnkonventionens
  definition av barn: Under 18 år.

 68. Sen tyckte vi att det var intressant
  med en mellangrupp av barn-

 69. -som åtminstone under delar av sin
  barndom har bott med en förälder.

 70. Alltså där föräldrarna hade separerat
  innan barnen fyllde 18 år.

 71. Sen har vi kärnfamiljsgruppen:

 72. Barn som har vuxit upp med båda
  föräldrarna under hela barndomen.

 73. Vår uppföljning börjar
  den dagen då barnet fyller 18 år.

 74. Sen har vi följt dem
  till den sista december 2008.

 75. Då har de hunnit bli 30-35 år,
  så det är unga vuxna vi pratar om.

 76. Man kan säga att det mest tydliga...

 77. Det mest tydliga resultatet
  i vår rapport-

 78. -är att barn som förlorar
  en förälder under barndomen-

 79. -har en klart förhöjd risk för
  psykisk ohälsa i vuxen ålder.

 80. Det här är en enkel indikator på det.

 81. Vi har tittat på
  hur många som har haft-

 82. -någon kontakt med den öppna
  eller slutna psykiatriska vården.

 83. Bland de som har
  förlorat en förälder plötsligt...

 84. Det vill säga självmord,
  olycka eller på grund av våld-

 85. -så är det kring 17-18 %
  av kvinnorna-

 86. -och 14-15 % av männen
  som har haft en sån kontakt.

 87. Det är ungefär dubbelt så många
  som i kärnfamiljsgruppen.

 88. Barn där föräldern avlidit
  av nån annan orsak-

 89. -har också en förhöjd konsumtion
  av psykiatrisk vård.

 90. Den ligger
  mitt emellan kärnfamiljsgruppen-

 91. -och de barn som har förlorat
  en förälder plötsligt.

 92. En annan indikator
  är om vi tittar på självmordsförsök.

 93. Om man tittar i relativa tal
  så är riskerna ännu högre-

 94. -för de barn som har förlorat
  en förälder plötsligt.

 95. Och vad leder en psykisk ohälsa till?

 96. Ja, det leder till...
  Eller hur man nu vill se det.

 97. Eller möjligen ett annat uttryck
  är också en väldigt hög-

 98. -eller påtagligt förhöjd risk
  att fastna i missbruk.

 99. Här har vi tittat på alkohol-
  eller narkotikamissbruk.

 100. Som ni ser är de relativa riskerna
  väldigt höga.

 101. De är fem-sex gånger högre för de som
  har förlorat en förälder plötsligt.

 102. Om man har psykisk ohälsa
  och eller missbruk-

 103. -får det konsekvenser på andra sätt.

 104. Till exempel
  så leder det till att fler dör.

 105. Det är en förhöjd dödsrisk
  i ung vuxen ålder-

 106. -i vår grupp av personer som har
  förlorat en förälder plötsligt.

 107. När vi går in och tittar på orsakerna
  bakom den förhöjda dödsrisken-

 108. -så är det kanske inte helt
  överraskande i första hand självmord-

 109. -och missbruk
  som ligger bakom dödsfallen.

 110. Om vi tittar på andra typer av döds-
  fall så är riskerna inte förhöjda.

 111. Det finns en koppling mellan att ha
  förlorat föräldrar i självmord-

 112. -och att själv dö...
  Att själv ta livet av sig.

 113. Och en vanligare,
  men inte lika dramatisk konsekvens-

 114. -av en påtaglig psykisk ohälsa är ju
  att man inte klarar av att arbeta-

 115. -utan man blir beroende av samhället
  som förtidspensionär till exempel.

 116. Det finns en klar överrepresentation-

 117. -av personer som har förlorat
  sina föräldrar plötsligt-

 118. -i den här gruppen av förtids-
  pensionärer med psykisk ohälsa.

 119. Det är den gruppen som har ökat
  mycket sen slutet av 90-talet.

 120. Vad spelar det för roll hur gammal
  man är när man förlorar föräldrar?

 121. Som jag sa var det särskilt vanligt
  hos de yngsta barnen-

 122. -att man förlorar
  en förälder plötsligt.

 123. Tyvärr är det för de barnen
  som konsekvenserna blir störst-

 124. -som vi kan se i våra analyser.

 125. Här finns också en speciell koppling.

 126. Just för flickor är det särskilt illa
  att förlora sin mamma.

 127. Som jag sa tidigare har dödsfall
  hos föräldrar en social gradient.

 128. När vi tittar på konsekvenserna
  av ett dödsfall...

 129. Här har vi tittat på den överlevande
  förälderns utbildning.

 130. Vid mödrars dödsfall
  har vi jämfört pappor.

 131. Vid fäders dödsfall
  har vi jämfört mödrars utbildning.

 132. Det vi ser är att generellt så finns
  det en viss social gradient-

 133. -när det gäller psykiatrisk
  vårdkonsumtion i populationen.

 134. Vi ser att konsekvenserna
  av föräldrars dödsfall-

 135. -varierar inte särskilt mycket
  mellan de olika utbildningsgrupperna.

 136. Det talar för
  att det är en särskild riskfaktor-

 137. -som går utöver de vanliga
  sociala riskfaktorerna vi har-

 138. -när det gäller ohälsa.

 139. Födelseland har vi tittat på.
  Det enda som sticker något i ögonen-

 140. -det är att barn med föräldrar från
  något av våra nordiska grannländer-

 141. -har en lite förhöjd
  psykiatrisk vårdkonsumtion.

 142. Annars ser ni att barn
  med utlandsfödda föräldrar-

 143. -en något förhöjd
  psykiatrisk vårdkonsumtion.

 144. Det är den som ger
  de lite högre staplarna.

 145. Så några stora skillnader
  ser vi inte där.

 146. En grupp där det är särskilt vanligt
  att förlora en eller två föräldrar-

 147. -är barnen som är placerade
  i samhällsvård.

 148. Det är inte så märkligt, för orsaken
  till att barnen har blivit placerade-

 149. -ofta är att föräldrarna har psykiat-
  risk sjuklighet eller missbruk.

 150. Risken ungefär sex gånger högre
  att man ska förlora en förälder.

 151. Det innebär att barn i samhällsvård-

 152. -utgör en ganska stor grupp bland
  barnen som förlorar sina föräldrar.

 153. Det är ungefär fyra procent
  av barn i Sverige-

 154. -som någon gång under sin barndom
  är placerade i samhällsvård.

 155. Kring 15 % av barn som förlorar en
  förälder är placerade i samhällsvård.

 156. När vi ser på hur det relaterar till
  den psykiatriska vårdkonsumtionen-

 157. -ser ni att framförallt
  de som har varit placerade i vård-

 158. -har väldigt höga nivåer
  av psykisk ohälsa.

 159. Men också de som har haft kontakt med
  socialtjänsten genom socialbidrag.

 160. Det är också en påtaglig riskfaktor
  inom gruppen.

 161. Så, socialtjänstens barn
  är en viktig målgrupp-

 162. -när vi pratar om barn
  till föräldrar som avlider.

 163. Det är ännu tydligare
  om vi tittar på dödligheten.

 164. Då går vi över lite snabbt,
  för att...

 165. De främsta konsekvenserna är kopplade
  till psykisk ohälsa och missbruk.

 166. Men vi ser också
  en del andra konsekvenser.

 167. En gäller utbildning.

 168. Bilden är från vår tidigare rapport-

 169. -som ni också kan ladda ner
  från anhoriga.se.

 170. Om man har förlorat en förälder
  före 15 års ålder-

 171. -så ökar risken för att gå ut
  årskurs nio utan gymnasiebehörighet.

 172. När vi tittar i 30-35-årsåldern
  ser vi att de skillnaderna kvarstår.

 173. Alltså, här är...

 174. Det är betydligt färre
  som har en universitetsutbildning-

 175. -bland barnen
  som har förlorat en förälder.

 176. Det leder i sin tur, tillsammans med
  den ökade kroniska sjukligheten-

 177. -till en lägre förvärvsfrekvens även
  om staplarna kan vara lite luriga.

 178. De börjar på 76 %.

 179. Den absolut övervägande majoriteten
  arbetar och försörjer sig själv.

 180. Vi ser en stark koppling hos män,
  som är mer kriminella än kvinnor-

 181. -men också hos kvinnor när det gäller
  mer allvarlig kriminalitet-

 182. -och att förlora en förälder.

 183. Här är det inte bara den plötsliga
  döden, utan också andra dödsfall.

 184. När det gäller familjesituationen
  är skillnaderna inte särskilt stora-

 185. -när vi jämför
  med kärnfamiljsgruppen.

 186. Det ni ser är att det är färre
  som bor tillsammans med barn.

 187. Varför? Om vi tittar på kvinnorna
  får vi förklaringen.

 188. En ökad andel av kvinnor
  som har förlorat en förälder-

 189. -bor ensamma med sina barn.

 190. Det gäller också barn som har
  vuxit upp med separerade föräldrar.

 191. Det kan man möjligen tolka
  som nån typ av konsekvens-

 192. -för relationer senare i livet.

 193. Jag vill påpeka för er
  som kommer att läsa rapporten-

 194. -att de här figurerna har blivit fel
  i överföringen mellan dataprogram.

 195. När det gäller föräldrars utbildning-

 196. -i förhållande till de drabbade
  personernas utbildning-

 197. -så ser ni på samma sätt som när det
  gäller den psykiska ohälsan-

 198. -att det finns tydliga konsekvenser
  i alla utbildningsgrupper.

 199. Konsekvenserna av att förlora en
  förälder går utöver det sociala.

 200. Det innebär samtidigt
  att de mest sårbara...

 201. De som har lågutbildade föräldrar
  eller föräldrar med social sårbarhet-

 202. -får den här sårbarheten i tillägg,
  så att summan blir större.

 203. Det är lite roligt att stå
  just i Norrköping och tala om-

 204. -att på 70- och 80-talet klarade sig
  barn i samhällsvård dåligt i skolan.

 205. Norrköpings kommun är en av de
  kommuner som har gått i bräschen-

 206. -för förändringsarbetet i samhälls-
  vården när det gäller skolgång.

 207. Idag, åtminstone i Norrköping,
  ser det säkert inte ut så.

 208. Det är så roligt att se, för det
  visar att det är möjligt att påverka.

 209. Det är lätt att man tänker:
  "Så här ska det alltid vara".

 210. I Norrköping och andra kommuner som
  har engagerat sig visar att det går-

 211. -att förändra utbildningsprestationer
  hos barn i samhällsvård.

 212. Så, för att runda av,
  vad kan vi dra för slutsatser?

 213. Jo, att förlora... För ett barn som
  förlorar en förälder under barndomen-

 214. -finns det en ökad risk för psykisk
  ohälsa och missbruk i vuxen ålder.

 215. Det gäller särskilt
  plötsliga dödsfall.

 216. Det är klart att vi ska komma ihåg,
  om vi pratar om orsak och konsekvens-

 217. -så är det inte bara själva
  dödsfallet som är inblandat.

 218. Det är inte minst tydligt
  när gäller självmord.

 219. Det finns miljöfaktorer relaterade
  till den psykiska sjukdomen-

 220. -som ofta föregår självmordet
  som säkert skulle spelat en roll-

 221. -även om föräldern inte hade dött.

 222. Det minskar inte behovet av insatser,
  utan tvärt om.

 223. Att det handlar om särskilt sårbara
  barn gör att det är ännu viktigare-

 224. -för de här barnen
  att få rätt stöd och ett bra stöd.

 225. Att den psykiska ohälsan har kon-
  sekvenser i form av ökad dödlighet-

 226. -och lägre förvärvsfrekvens,
  det är inte svårt att förstå.

 227. Barn i samhällsvård har den högsta
  nivån av psykisk ohälsa.

 228. Även barn till separerade föräldrar
  har högre nivåer av psykisk ohälsa.

 229. I alla fall i den här
  70-talskohorten-

 230. -som ju var långt innan vi började
  tillämpa växelvis boende.

 231. Det har möjligen förändrat
  den bilden.

 232. Det verkar som om
  de flesta konsekvenserna-

 233. -inte har att göra med social status.

 234. Men glöm inte att det här oftare
  drabbar socialt utsatta familjer.

 235. Det här adderas
  till andra sociala faktorer.

 236. Vad kan vi dra för slutsatser?

 237. En slutsats är väl det vi
  kommer att få höra mer om idag.

 238. Det är särskilt viktigt
  att ge stöd till barn-

 239. -som förlorar
  sina föräldrar plötsligt.

 240. Det vi också har hört idag
  är att vi behöver handlingsplaner.

 241. När vi hamnar i de här situationerna
  i vården rörs mycket känslor upp.

 242. I såna situationer behöver vi tydliga
  riktlinjer för att det ska bli bra.

 243. Vi ska inte glömma bort
  socialtjänstens barn.

 244. Som barnhälsovårdsentusiast-

 245. -vill jag dra en lans för att barn-
  och skolhälsovården har en roll.

 246. Inte minst på BVC. På BVC bygger man
  starka band med föräldrarna.

 247. När föräldrarna hamnar i kris,
  som man gör när en förälder dör-

 248. -så kan man med ett klokt arbetssätt
  göra en väldig nytta.

 249. Det är där vi står idag, med utveck-
  lingsarbetet i svensk barnhälsovård.

 250. Vi är bra på många saker,
  som att vaccinera.

 251. Men vi är ganska dåliga på att jobba
  med särskilt utsatta familjer.

 252. Vi har nyligen fått nya riktlinjer
  för socialstyrelsen.

 253. De har tagits fram i samarbete
  med oss inom barnhälsovården.

 254. De pekar tydligt ut att BVC
  ska jobba med den typ av prevention-

 255. -som vi kallar sekundärprevention
  till de mest utsatta familjerna.

 256. Så. Det var
  vad jag hade tänkt säga idag.

 257. Jag ser att det är många
  som antecknar när Anders pratar.

 258. Är det någon som har någon fråga?

 259. Då ska du...
  Skickar ni bak en mikrofon där?

 260. Jag tänkte på hur det var för sönerna
  att förlora sina fäder.

 261. Ja, av det vi kunde se
  av våra analyser här-

 262. -så skilde det sig inte på samma sätt
  bland de allra yngsta barnen.

 263. Däremot har pojkar generellt högre
  risk för många utfall vi tittar på.

 264. Det gäller till exempel självmord,
  missbruk och kriminalitet.

 265. Pojkar är ju generellt sett sårbara
  på många sätt, som ni vet-

 266. -ända från det första andetaget.

 267. Men här pekade du ut de väldigt små
  flickorna som de mest utsatta.

 268. -Varför det?
  -Ja...

 269. Det verkar som att förlusten
  av en mamma för dem betyder mer.

 270. Kanske både därför att man förlorar
  sin huvudsakliga...

 271. -"Role model?"
  -Sin förebild.

 272. Förebild. Men det kanske finns
  särskilt starka känslomässiga band-

 273. -mellan mödrar och flickor.

 274. Varför tror du att det är vanligare
  att de här barnen tar sina liv?

 275. Jag tror att det har att göra med
  den allmänna psykiska ohälsan-

 276. -som har tre orsaker.

 277. En orsak är dödsfallet i sig.

 278. Förlusten och de konsekvenser det har
  både psykologiskt och socialt.

 279. Den andra orsaken är situationen
  som ofta har varit i hemmet.

 280. Till exempel med ingripande från...

 281. Som ofta har lett till ingripande
  från socialtjänsten-

 282. -med placering i samhällsvård. I viss
  mån kan man koppla till dödsfallet.

 283. Men man kan koppla till psykisk
  sjukdom eller missbruk.

 284. Det tredje är ärftliga faktorer,
  inte minst bipolär sjukdom.

 285. Det ökar risken för självmord
  både hos föräldrar och deras barn.

 286. Vad är det viktigaste
  att göra för att barn-

 287. -som har mist en förälder
  inte själva ska ta sina liv?

 288. Det är ju det
  vi ska ägna hela dagen åt.

 289. Jag är nyfiken på vad du tycker
  efter den här gigantiska studien.

 290. Det är väldigt många
  som har deltagit här.

 291. Alltså jag tror att om vi kan bli
  bättre på att ta hand om-

 292. -den psykiska hälsan
  hos barn i samhällsvård...

 293. Om vi kan få en skola
  som är bättre på-

 294. -att undervisa barn som inte kan få
  så bra stöd i hemmet-

 295. -och om vi kan ge ett bra
  krisbemötande efter dödsfallet-

 296. -kan vi nå en bra bit på vägen.

 297. Handlingsplanerna som socialstyrelsen
  lyfter fram är viktiga.

 298. Vad bra. - Någon mer fråga
  innan vi går vidare i programmet?

 299. Du sa att barn till föräldrar som har
  tagit sitt ofta själva tar sina liv.

 300. Är det inte så att barn sitter med
  skuldkänslor och klandrar sig själva?

 301. "Jag städade inte mitt rum, pappa
  blev arg, och han har hängt sig."

 302. Har ni sett mycket såna
  som är barnens...?

 303. Deras ohälsa, liksom.

 304. Jag tror att de som kommer att prata
  från BUP i Norrköping-

 305. -har mer såna erfarenheter än jag.

 306. Det jag relaterar till är att vi
  gjorde en studie av adopterade-

 307. -där föräldrarna och barnen
  inte hade vuxit upp tillsammans.

 308. Vi såg en ökad risk för självmord
  jämfört med de andra adopterade.

 309. Det var det jag tänkte på
  när det gäller ärftliga faktorer.

 310. Andra studier visar samma sak.

 311. Självklart kan såna faktorer
  spela in.

 312. Inte minst om det handlar om
  självmord nära i tiden-

 313. -till förälderns självmord
  och äldre barn.

 314. Jag heter Gunilla Vahlén. Jag kommer
  från Randiga huset och SPES.

 315. SPES handlar om suicidprevention
  och efterlevandestöd.

 316. När man pratar om att barn hamnar
  mellan stolarna med polis...

 317. Men hur kan barn som finns
  inom ramen för omhändertagande...

 318. Hur kan de hamna mellan stolarna?

 319. De finns ju redan under
  socialtjänstens ansvar.

 320. Vilka stolar kan de hamna emellan,
  de mest utsatta barnen?

 321. De hamnar väl inte mellan stolarna,
  utan på en väldigt dålig stol-

 322. -som ofta brakar ihop.

 323. Det finns stora brister, det tror jag
  att vi är många som skriver under på-

 324. -i omhändertagandet av den psykiska
  hälsan hos barn i samhällsvård.

 325. Vi behöver bättre samarbete mellan
  barnpsykiatrin och socialtjänsten.

 326. Socialtjänsten behöver definitivt
  utveckla den delen av sitt arbete.

 327. Andelen barn inom samhällsvården som
  har psykiatriska problem som vuxna-

 328. -är väldigt hög, generellt.

 329. Vad bra. Anders kommer att vara med
  resten av dagen.

 330. Både under lunch och kafferast.
  Haffa honom om ni har flera frågor.

 331. Den här forskningsrapporten
  är presenterad först här idag.

 332. Den finns ju att ladda ner
  för att sätta sig in i.

 333. -Tack så mycket.
  -Tack.

 334. Text: Aino Bergh
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förälders död påverkar resten av livet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Anders Hjern är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och föreläser om att barn som under sin barndom förlorar en förälder påverkas för resten av livet. De har en klart förhöjd risk för psykisk ohälsa och för att hamna i missbruk. Dessutom har de också en förhöjd dödsrisk genom till exempel självmord. De är även överrepresenterade bland långtidssjukskrivna, i kriminalitet och har lägre arbetsförmåga. Inspelat den 30 januari 2015 på Arbetets museum i Norrköping. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Psykologi, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn
Ämnesord:
Barn och döden, Barnpsykologi, Människan inför döden, Psykologi, Sorg, Sorgearbete, Tillämpad psykologi, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - När en förälder dör

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Inledning: Fokus på barnet

Hur kan vi stötta barn som mister en förälder? Anita Jerberger är regionråd i Östergötland och föreläser om vikten av att ha fokus på barnet. Hon berättar om en händelse när hennes grannes barn behövde stöd och hjälp. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Strukturer kring barn med föräldrar som avlider

Carin Franzén är utredare vid Socialstyrelsen och föreläser här om en kartläggning kring rutiner hos aktörer som arbetar med barn vars föräldrar oväntat avlider. Kartläggningen visar bland annat att det behövs en tydligare ansvarsfördelning mellan olika aktörer. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Förälders död påverkar resten av livet

Anders Hjern är barnläkare vid Sachsska barnsjukhuset i Stockholm och föreläser om att barn som under sin barndom förlorar en förälder påverkas för resten av livet. De har en klart förhöjd risk för psykisk ohälsa och för att hamna i missbruk. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Barntraumateamets stöd vid plötslig död

Lars Widén, kurator, och Lena Liedholm, psykolog, från Barntraumateamet föreläser om teamets primära uppgift. Det är att vara stöd till barn när en nära anhörig dör, om en förälder är allvarligt sjuk eller om barnet drabbats av andra traumatiska händelser. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Utvärdering av Barntraumateamet

Föreläsning om Barntraumateamet i Norrköping som utvärderats efter 14 års verksamhet. De flesta barn och föräldrar som fått hjälp av teamet har upplevt det som värdefullt. Föreläsare: Mikael Rostila, Filip Arnberg, Doris Nilsson och Teresia Ängarne Lindberg. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Metoder för stöd när en förälder avlider

Ann-Sofie Bergman är universitetslektor i socialt arbete och presenterar här en kartläggning som Nationellt kompetenscentrum anhöriga har genomfört. I den framgår vilka metoder som är verksamma för att ge stöd till barn vars förälder avlider eller är allvarligt sjuk. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Prehospital vård och barn som anhöriga

Linda Frank och Magnus Bjärbo föreläser om hur olika län i Sverige arbetar med att hjälpa barn som mist en förälder. I Jönköpings län har olika aktörer börjat samarbeta och i region Halland har en kartläggning påbörjats för att skapa en bild av hur många barn som drabbats. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - När en förälder dör

Samverkan ambulans, sjukvård, primärvård och elevhälsa

Ann Simonsson, Miriam Carlsson och Lenita Pettersson föreläser om hur olika instanser på Höglandet i Jönköpings län samarbetar med målet att säkra barns rätt till stöd vid plötsligt dödsfall i familjen. Inspelat den 30 januari 2015. Arrangör: Nationellt kompetenscentrum anhöriga.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.