Titta

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Om UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Föreläsningar från föreläsningsserien Public Domain and Democracy in the Digital Age vid Uppsala universitet. Internationella forskare diskuterar frågor om lagar och regelverk i den digitala världen. Vad händer när stater och regeringar får konkurrens av privata företag när det gäller att diktera reglerna i den digitala världen? Inspelat den 18-19 september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Demokrati i en digital era : Demokratifrågor på nätetDela
 1. God eftermiddag
  och tack till arrangörerna-

 2. -för inbjudan till denna spännande
  transkulturella sammankomst.

 3. Jag lär mig alltid mer
  vid sådana här tillfällen.

 4. Jag studerar framför allt
  media och kommunikation.

 5. Det är ett forskningsfält snarare än
  en disciplin - ett odisciplinerat fält-

 6. -vilket passar mig.

 7. Jag ska ge en bred bild av begreppet
  "offentlighet"-

 8. -med ett sociologiskt perspektiv
  som även inkluderar...

 9. ...demokratiteori.

 10. Jag ska ta upp frågor
  om digitala medier-

 11. -och politiskt deltagande, "deltagande-
  problemet" som en demokratiaspekt.

 12. Vi ska se hur tillgång och användande
  kan påverka det.

 13. Det blir ett deltagarorienterat och
  republikanskt sätt att se på demokrati.

 14. Så...först vill jag säga lite kort
  för att ge en bakgrund...

 15. ...och tydliggöra synsättet... Jag
  tittar på deltagande i offentligheten-

 16. -och även på sociala medier
  i en demokratikontext.

 17. Jag tittar på de debatter som förs där
  och i synnerhet på nätets möjligheter.

 18. Det finns folkliga och företagsbaserade
  diskurser om...

 19. ...medieteknik, digitala medier
  och så vidare som har en sorts-

 20. -aura av teknisk determinism
  som vi bör vara uppmärksamma på.

 21. Jag vill inte bli för långrandig
  men den viktiga utgångspunkten-

 22. -är den svåra demokratisituationen
  i västvärldens samhällen-

 23. -och att demokrati är ett pågående
  projekt som inte kan tas för givet.

 24. Demokratin modifieras i takt med-

 25. -att de sociala
  och kulturella förhållandena utvecklas.

 26. Och...

 27. ...demokrati är även något
  väldigt komplext.

 28. Och deltagande är bara ett element
  - om än ett essentiellt sådant-

 29. -men det finns många andra
  utgångspunkter.

 30. Och...

 31. ...det praktiska regeringsproblemet
  kommer också in här.

 32. Under 60- och 70-talen
  var deltagande på modet-

 33. -vilket ledde till diskussioner
  om "demokratiskt överskott".

 34. "För många är inblandade i för
  mycket." Den åsikten finns också.

 35. Något som sociologer, statsvetare
  och andra nyligen har kommenterat-

 36. -är...hur uppkomsten-

 37. -av vad man kan kalla
  "den nyliberala vågen"-

 38. -under de senaste 30 åren har haft
  ett negativt inflytande på demokratin.

 39. Argumentet är i grunden
  att olika centrum för...

 40. ...makt där ansvar kan utkrävas
  ersätts av andra där ingen är ansvarig-

 41. -det vill säga att makt de facto flyttas
  från nationer, stater och institutioner-

 42. -till privata händer och företag.

 43. Och...

 44. ...politiska diskussioner förs
  inom ramen för detta maktskifte.

 45. Politiska alternativ
  präglas också av det.

 46. Det underminerar även meningen
  med deltagande.

 47. Folk undrar varför de ska delta när de
  stora besluten tas någon annanstans.

 48. Det här är en utveckling
  som också har betydelse-

 49. -för kulturella aspekter
  och hur vi ser på sociala relationer-

 50. -och vad "ett gott samhälle" är.

 51. Det medför även en urholkning
  av begrepp som "det allmänna"-

 52. -"det gemensamma"
  och det som vi har tillsammans.

 53. Ett av demokratins problem-

 54. -är vad som betraktas
  som ett minskat deltagande.

 55. Ironiskt nog började det
  som en sorts internationell kör-

 56. -efter kommunismens fall.
  Washington sa: "Vi vann, vi vann!"

 57. Men några år senare sa man att demo-
  kratin inte fungerade som den skulle.

 58. Även i det relativt lugna Sverige
  fick vi en demokratikommission-

 59. -i slutet av 90-talet, för man tyckte
  att något inte riktigt fungerade.

 60. Forskare upptäcker att-

 61. -medborgarnas partipolitiska
  engagemang minskar.

 62. Om man ser på söndagens val
  i Sverige var det ganska jämnt-

 63. -så visst finns det olika mönster.

 64. Men i västliga demokratier
  ökar känslan av vanmakt-

 65. -den politiska eliten föraktas
  och förtroendet minskar, och så vidare.

 66. Så det finns en oro
  och melodin går i moll.

 67. Man kan hävda att det finns bra
  och dåliga skäl till icke-deltagande.

 68. Jag hinner dock inte gå in på det.
  Det finns även ett motargument:

 69. "Hörni, många deltar! De gör det bara
  inte genom partipolitiken."

 70. Det som kan kallas
  "alternativ demokrati" ökar enormt.

 71. Utomparlamentariska aktiviteter,
  sociala rörelser och dylikt.

 72. Var var vi? Just det, ja.

 73. Det är uppenbart att deltagande,
  i synnerhet i den alternativa sektorn-

 74. -till stor del är beroende av
  digitala medier.

 75. "Deltagande" är en term
  som ofta används-

 76. -och lätt urvattnas
  till att betyda vad som helst.

 77. Det har till och med använts
  i reklamspråk.

 78. "Delta i det här."
  "Gå med i Benettons revolution!"

 79. Vi måste ha i åtanke
  att man kan delta på många olika sätt.

 80. Skolexemplet är att rösta.
  Men även att diskutera och debattera.

 81. Även civil olydnad
  kan ses som en form av deltagande.

 82. När man försöker sätta fingret
  på deltagande-

 83. -som är en term som kommer från
  olika forskningsgrenar och diskurser...

 84. ...hävdar en mängd forskare
  att det finns två kännetecken.

 85. Deltagande är i grunden ett uttryck
  för medborgarnas medverkan-

 86. -alltså den politiska handlingen
  att göra något.

 87. Vad som är politik och inte
  är inte alltid lätt att avgöra.

 88. Politik kan dyka upp var som helst.

 89. Kulturella aktiviteter kan bli
  politiska, så gränsen är flytande.

 90. Men poängen är att deltagande kräver-

 91. -ett demokratiskt åtagande.

 92. På något sätt har det att göra med
  att makten delas.

 93. Inom kommunikation brukar man säga
  att "si och så många har tillgång"-

 94. -och då "deltar" de. Även samspel
  är en form av deltagande.

 95. En starkare definition skulle lyda:

 96. "Tillgång och samspel är nödvändigt
  men inte tillräckligt."

 97. Detta är en definition av "deltagande".

 98. Offentligheten kan ses som platser
  för deltagande.

 99. Det är platser där man kan
  kommunicera, diskutera, debattera.

 100. Det är här som politisk vilja,
  i form av allmän opinion-

 101. -uppstår genom samtal.

 102. Självklart vet vi
  genom många forskares arbeten-

 103. -att det inte riktigt går till så,
  men detta är idealbilden...

 104. ...som utgör en del av
  det demokratiska normsystemet.

 105. Men när vi pratar om offentligheten
  är det viktigt att göra åtskillnad.

 106. En enkel modell i tre nivåer
  kan se ut så här:

 107. Högst upp finns starka offentliga sfärer
  och situationer-

 108. -där beslut fattas, som parlament,
  och kanske även styrelserum.

 109. Mainstreammedia
  utgör en mellannivå av offentligheten-

 110. -där folk kan diskutera.

 111. Sedan finns en bred, spretig
  och mer folklig nivå av offentligheten.

 112. Den blir alltmer öppen för alla
  tack vare mediernas tillgänglighet.

 113. Om man tittar lite snabbt på medierna-

 114. -så finns det några nyckelattribut-

 115. -som koncentration vad gäller ägandet.

 116. Den digitala erans medieinstitutioner
  är mer koncentrerade än tidigare.

 117. De aktörer som dominerar globalt
  är alltså såväl större som färre.

 118. Avregleringar är också ett typiskt drag
  som kan kopplas till...

 119. ...den nyliberala anstormningen.
  De har ökat de senaste tre åren.

 120. Det finns mindre kontroll
  - liksom i samhället i övrigt.

 121. Även vad gäller medierna lämnas mer
  till marknadskrafterna - globalisering.

 122. Min poäng är att deltagande i politiken
  lätt kan globaliseras.

 123. Det är lika lätt att skicka e-post
  till Nya Zeeland som till grannen.

 124. Vi går mot ökad tillgänglighet
  och lägre priser.

 125. Det har blivit väldigt enkelt att
  använda dagens tekniska medier.

 126. Digitaliseringen med dess integration
  och sammanstrålning-

 127. -av tidigare former...

 128. Vad menar man med "tv" i dag
  i den digitala eran?

 129. Mycket har förändrats.

 130. Medielandskapet är viktigt
  för att förstå deltagande-

 131. -och deltagandets möjligheter.

 132. Samt för att förstå maktdynamiken.

 133. Offentliga platser på nätet...

 134. ...började dyka upp i snabb takt
  på 90-talet när Internet slog igenom-

 135. -och blev ett massfenomen.

 136. Det är ett till synes oändligt universum
  där allt tycks vara tillgängligt.

 137. Men detta skenbart oändliga rum-

 138. -mångfalden, decentraliseringen,
  gästvänligheten och tillgängligheten-

 139. -är viktiga och positiva aspekter
  av dessa platser på nätet.

 140. Jag ska gå in mer på detta senare...

 141. I synnerhet vad gäller Internet-

 142. -är det numera sociala medier-

 143. -genom olika tekniker
  - smarta telefoner, bärbara datorer etc-

 144. -som får många att engagera sig.

 145. Man måste förstå att våra liv
  alltmer utspelar sig i dessa medier.

 146. Vår vardag blir alltmer sammanblandad
  med de sociala medierna.

 147. Låt oss för skojs skull gå tillbaka
  till Internets barndom.

 148. Någon kunde säga:
  "Nu ska jag surfa på nätet."

 149. "Jag tar ett stort kliv
  och är nu ute i cyberrymden!"

 150. I dag skulle man tro att någon
  som säger så har levt i en låda-

 151. -eftersom gränsen är så flytande, vi rör
  oss ständigt in och ut ur medierna.

 152. Det verkliga livet
  och livet på nätet framför-

 153. -är så sammanflätade.

 154. Något mer man bör ha i åtanke-

 155. -är att sociala medier
  inte är en neutral terräng.

 156. De är också uppbyggda-

 157. -utifrån den politiska ekonomins
  och teknikens karakteristiska drag.

 158. Det är inte en zon
  som svävar fritt för sig själv.

 159. Om man tittar på sociala medier
  ur en demokratisk synvinkel-

 160. -är ett viktigt drag
  vad gäller deras positiva värden-

 161. -att de möjliggör och underlättar
  horisontell kommunikation.

 162. För demokratins skull
  är horisontell kommunikation viktig.

 163. Vad gör auktoritära regimer?
  De stoppar horisontell kommunikation.

 164. De förbjuder möten med fler än tre
  personer, inför utegångsförbud etc.

 165. Att dela med sig av sina känslor,
  erbjuda stöd, organisering etc-

 166. -gör att sociala medier blir användbara
  som medborgarmedier.

 167. Det digitala nätverket
  med dess många knutpunkter-

 168. -passar in väl på vad Manuel Castells
  kallar "nätverkssamhället".

 169. Lättheten med vilken man upprättar
  förhållanden-

 170. -och att dessa medier är så enkla att
  använda gör att vi känner oss starkare-

 171. -vilket kan vara väldigt viktigt
  för många.

 172. Och...jag bara babblar på här...

 173. Enkelt att använda, folk gör kreativa
  saker, utvecklar nya färdigheter-

 174. -nya användningsområden...
  Detta stärker medborgarna.

 175. Och möjligheterna för ett fördjupat
  demokratiskt åtagande-

 176. -är så klart väldigt stora.

 177. I diskussioner brukar man säga
  att ett pratglatt samhälle-

 178. -är ett samhälle där politik
  kan dryftas-

 179. -mycket enklare än i ett tyst,
  ordkargt samhälle.

 180. När folk pratar kan ämnen och politiska
  frågor dyka upp och saker blir virala.

 181. Det finns något levande och dynamiskt
  över offentlig kommunikation.

 182. Plötsligt kan en politisk fråga lyftas.

 183. Sociologer och medieforskare
  säger ja till allt detta-

 184. -men lägger sedan till ett stort "men".

 185. Det finns en annan sida av det.
  Vi bör dämpa entusiasmen.

 186. Vi vore blåögda om vi inte lade märke
  till dessa andra aspekter.

 187. Teknikoptimismen borde verkligen
  läggas på hyllan.

 188. Det händer ofta att politiker
  och kommunstyrelser-

 189. -tror att de kan lösa ungdomars
  problem genom att ge dem datorer.

 190. Men sociala problem
  föds ur sociala förhållanden.

 191. Nya tekniker kan göra skillnad men
  måste anpassas till sammanhanget.

 192. Om tekniken inte ses i sitt samman-
  hang kommer man ingenstans.

 193. Man har även...

 194. ...märkt att användandet
  av sociala medier i politiskt syfte-

 195. -jämfört med annat de används för,
  hamnar långt ner på listan.

 196. Politik kommer efter
  en rad andra saker:

 197. Socialt umgänge, underhållning-

 198. -informationssurfande
  och förmodligen även efter porr.

 199. Forskning visar att politik-

 200. -inte är en så viktig aktivitet
  på nätet för de flesta människor.

 201. Möjligheterna till konsumtion
  och underhållning är alltid där.

 202. Även om man gör något politiskt
  är det lätt att säga:

 203. "Jag är trött så jag tar och köper något
  på E-Bay i stället."

 204. Även inom politiken på nätet
  och i medierna i övrigt-

 205. -är konkurrensen om uppmärksamhet
  helt enorm.

 206. Det finns så mycket som vill få vår
  uppmärksamhet och vårt engagemang.

 207. Bara för att folk är ute på nätet
  och använder sociala medier-

 208. -betyder det inte att människor
  som saknar engagemang mobiliseras.

 209. Ingen blir en aktiv medborgare av att få
  en dator eller ett konto på Facebook.

 210. Jag minns när jag var i Kairo
  för tre år sedan-

 211. -och den så kallade arabiska våren
  fortfarande var i gång-

 212. -och jag pratade med några aktivister-

 213. -som redan var irriterade på pratet
  om "Twitterrevolutionen".

 214. Det är inte manickerna som gör
  revolution - vi gör revolution.

 215. Återigen bör mänskligt deltagande
  betonas i stället för tekniken.

 216. Tekniken skapar förutsättningar
  och möjligheter men är inte avgörande.

 217. Tack vare NSA och svenska FRA
  känner vi nu till-

 218. -omfattningen av övervakningen
  på nätet.

 219. Vi lever i en tid som är postprivat
  och post-Snowden.

 220. Vad betyder det?

 221. Jag har fått veta att vissa politiskt
  aktiva återgått till att skriva brev-

 222. -alltså pappersbrev med frimärken på.

 223. Om vi backar några steg-

 224. -är det viktigt att förstå hur nätet
  organiseras, finansieras och används.

 225. Jag kan hoppa över många detaljer-

 226. -tack vare det utmärkta seminariet
  om övervakning tidigare.

 227. Men låt mig bara säga...

 228. ...att det finns en sorts ambivalens-

 229. -där vissa säger att sociala medier
  kan uppfylla vissa syften.

 230. De är en enastående tillgång
  men de påverkas av vissa faktorer-

 231. -som rör hur vi kan använda medier.

 232. Till exempel kan man prata i timmar
  om Google.

 233. Ur ett perspektiv där man är kritisk
  till den nyliberala utvecklingen-

 234. -kan man säga att Google gör utmärkta
  saker men även är en global makt-

 235. -som inte kan utkrävas på ansvar
  på demokratiskt vis.

 236. Och...

 237. ...den...

 238. Jag ska nämna de personliga filtren.
  Vad händer med våra kunskaper-

 239. -när samma sökord ger olika resultat
  beroende på användarens profil?

 240. Och på Facebook delar vi gladeligen
  uppgifter om vårt privatliv.

 241. Och "gilla"-knappen... Det finns ingen
  "ogilla"-knapp, inget "nej".

 242. Det får betydelse på flera plan
  vad gäller demokratisk diskurs-

 243. -och kommunikation i offentligheten.

 244. Den tekniska utformningen
  har flera nivåer av kontroll inbyggda.

 245. Det går att stänga ned hela nätverket,
  vilket har skett i Syrien.

 246. Enskilda plattformar kan stängas.
  Turkiet stoppade Youtube och Twitter-

 247. -då Erdogan ogillade informationen
  om sina korruptionsskandaler.

 248. Konkreta applikationer kan ändras-

 249. -olika saker är kompatibla med
  varandra eller inte - Kindle och Ipad.

 250. Att framställa och bestämma vad som
  ska vara kompatibelt innebär makt.

 251. Få se nu, för att avsluta detta...

 252. Det sätt på vilket vi använder
  sociala medier i vardagen-

 253. -är ofta detsamma
  som när vi bedriver politik.

 254. När vi är inne på
  till exempel Facebook-

 255. -är vi i ett speciellt slags habitus,
  med Bourdieus ord.

 256. Det är en särskild miljö som främjar
  vissa tänkesätt och handlingsmönster.

 257. Till exempel brukar vi kommunicera
  med andra från en privat plats.

 258. Risken vad gäller politik
  är att vi blir kvar framför skärmen.

 259. Vårt politiska åtagande
  stannar vid skärmen.

 260. Forskare upptäcker att bland
  till exempel västerländsk medelklass-

 261. -blir detta alltmer ett beteendemönster.
  Vad blir konsekvenserna för politiken-

 262. -när de personliga mötena blir färre
  och man inte träffar andra på gatan?

 263. När synliga åtaganden blir allt färre
  och folk inte delar sina känslor?

 264. Och när den självupplevda solidariteten
  minskar...

 265. ...då folk inte vill lämna
  sina trygga hem?

 266. Så Internets-
  och de sociala mediernas roll-

 267. -är ambivalent, får man nog säga.

 268. Vi har historiskt nya möjligheter
  för deltagande, men även nya problem.

 269. Sociala medier är oumbärliga
  men inte avgörande.

 270. Och det finns ingen teknisk lösning
  för demokrati. Citera mig gärna. Tack.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Demokratifrågor på nätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap
Ämnesord:
Databehandling, Datorer, Demokrati, IT, IT-samhället, Informationsteknik, Teknik
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Demokrati i en digital era

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Så används big data

Judith Simon är forskare vid IT-universitetet i Köpenhamn. Hon föreläser här om hur stora dataflöden, så kallad big data, används i skolsystem, i forskning och i syfte att övervaka. Hur vet vi att big data används i goda syften? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Demokratifrågor på nätet

Peter Dahlgren är professor emeritus på Uppsala universitet och föreläser om hur de sociala nätverken påverkar hur vi kommunicerar och tänker. Han resonerar kring hur internet förändrar oss som människor. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Att skydda det privata

Bert-Jaap Koops är professor vid Tilburguniversitetet i Nederländerna och föreläser om hur den privata sfären är i upplösning. Hur ser gränserna ut för det privata i den nära framtiden och vilka lagar ska skydda oss när nästan hela vårt privatliv ryms i mobiltelefonen? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Risker med big data

Data- och informationsforskaren Mireille Hildebrandt föreläser om företags och organisationers användning av big data. Är vi slavar under de datamängder som sparas om oss? Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Rättighetsfrågor på nätet

Sebastian Haunss från universitetet i Bremen föreläser om juridiska utmaningar på nätet när information som film och foton flödar fritt. Han berättar om politiseringen av information i kunskapssamhället och om vilka utmaningarna är att hantera detta i framtiden. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Staten och datakapitalet

Luciano Floridi är forskare vid universitetet i Oxford och föreläser om faran med att stora insamlade datamängder om användares beteenden på nätet hamnar i kapitalets händer. Han menar att de stora datamängderna, big data, borde vara till allmänhetens nytta. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Demokrati i en digital era

Etik i det digitala samhället

Statsvetaren Ben Wagner föreläser om att länders regeringar har allt mindre att säga till om när det gäller etik och yttrandefrihet i det globala, digitala samhället. Det är istället de olika sociala mediernas regelverk som styr. Inspelat i september 2014. Arrangör: Uppsala universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Så kan fördjupande journalistik lyftas digitalt

Anna Careborg och Mark Malmström på Svenska Dagbladet visar konkreta förslag på digitala verktyg som även redaktioner med små resurser kan använda för att få den fördjupande journalistiken att lyfta. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning