Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Föreläsningar och samtal från Specialpedagogikens dag 2015. Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015 : Stress hos pojkar och flickor i tonårenDela
 1. Stort tack för inbjudan
  och möjligheten att komma hit-

 2. -och berätta om ett projekt
  som vi har jobbat med i fem-sex år.

 3. Jag är involverad, men det är även
  ett parallellt projekt i Uppsala-

 4. -där man har följt skolelever
  med och utan ADHD-

 5. -medan vi vid Stockholms universitet
  har tittat på-

 6. -flickor och pojkar i tonåren
  utan ADHD.

 7. Våra utgångspunkter
  för det här projektet-

 8. -har varit en sammanställning
  av Kungliga Vetenskapsakademin-

 9. -men också den litteratur
  och rapportering som finns-

 10. -om hälsa bland skolelever,
  och särskilt i högstadieålder.

 11. Där har vi många indikationer på att
  stress är ett potentiellt problem-

 12. -och att stressen kanske ökar.

 13. Det ökar risken
  för psykisk ohälsa såklart.

 14. Både akut i tonåren, men också
  längre upp i ung vuxen ålder.

 15. Senare, med den andra talaren,
  Curt Hagquist-

 16. -får vi veta mer om bakgrunden
  till psykiska ohälsotrender.

 17. En stor fråga när man beforskar
  stress är vad stress är.

 18. Det finns många, mer eller mindre
  kompatibla, definitioner av stress.

 19. Den frågan ställde vi oss. Hur kan vi
  undersöka stress bland tonåringar?

 20. Den andra handlade om hur stress
  uttrycks bland flickor och pojkar.

 21. Vi hade fokus på flickor specifikt
  och pojkar specifikt-

 22. -för vi vet att det finns variationer
  mellan grupperna.

 23. Det handlar om upplevelsen av stress
  och fysiologiska stressmarkörer.

 24. Utifrån vuxenlitteraturen,
  men också forskning på små barn-

 25. -vet vi att upplevelsen av stress
  kan ta sig fysiologiska uttryck-

 26. -och sätta spår i kroppen.

 27. För att studera och mäta stress ville
  vi ha en ganska stor grupp elever.

 28. Då är den självrapporterade enkäten
  bra för att få in stora datamängder.

 29. För att göra det på ett bra sätt
  valde vi ett ganska nytt instrument.

 30. Man kan mäta stress
  på många olika sätt.

 31. Man kan fråga: Hur stressad är du?

 32. Hur ofta är du stressad?
  Alltid till aldrig.

 33. Här har Frank Lindblad med kolleger
  utvecklat ett nytt instrument-

 34. -som heter Pressure Activation Scale.

 35. Eller press-aktiverings-stresskalan,
  PAS.

 36. Den verkar teoretiskt och metodo-
  logiskt sund och bra för forskning.

 37. Poängen med skalan är
  att den mäter stress.

 38. Den mäter inte besvär
  som följer av stress.

 39. Inte huvudvärk eller ont i magen-

 40. -utan den fokuserar
  på stressupplevelsen.

 41. Den inkluderar
  ett antal frågor kring det.

 42. I det projektet
  jag varit involverad i-

 43. -som är ett av de mer moderna
  som finns i dag-

 44. -kring just stress i skolan,
  har finansierats av Forte.

 45. De har gjort det möjligt för oss
  att gå ut i två skolor i Stockholm.

 46. Inte jättemycket, men nåt.

 47. En skola i innerstan
  och en i närförort.

 48. I skolorna har vi träffat
  ungefär nitton skolklasser-

 49. -i årskurs åtta och nio.

 50. Eleverna är då
  i åldern 14-16 år ungefär.

 51. Vi bjöd in alla elever
  i de här klasserna till vår studie.

 52. Ungefär 545 stycken.

 53. Och ungefär 400 valde att delta.

 54. De hade tillstånd från sina föräldrar
  att vara med i studien-

 55. -men ville också själva vara med.

 56. De är så pass gamla att de har
  ett visst självbestämmande.

 57. Vi var själva ute i skolorna
  och samlade in materialet.

 58. Det är viktigt att vi inte jobbade
  genom lärare eller annan personal-

 59. -utan faktiskt mötte eleverna i
  klassrummen när vi ställde frågorna.

 60. Utöver stresskalan fanns frågor
  om stöd i skolan, prestation-

 61. -betyg, hälsorelaterade besvär-

 62. -och annat som vi samlade in
  när vi ändå var där ute.

 63. Utöver enkäterna
  samlade vi in salivprov-

 64. -för att mäta
  de fysiologiska stressmarkörerna.

 65. Vi fick in salivprover
  från 190 elever.

 66. Det är ganska många.

 67. Det är bra av 14-16-åringarna
  att kunna samla in det på egen hand.

 68. Utöver det hade vi två klasser
  i en mer intensiv intervjustudie.

 69. För att få
  den kvalitativa upplevelsen-

 70. -och komplettera
  de väldigt kvantitativa-

 71. -och mycket strukturerade mätningarna
  i enkäter och salivprov.

 72. För att titta närmare på stresskalan
  som Frank Lindblad utvecklade-

 73. -ser den ut så här.
  Jag ska prata mycket om den.

 74. Vi använder den och den utgör grund
  för både Lindblads och våra studier.

 75. Det kan vara bra att se
  vilka frågor som ingår.

 76. De handlar om press och aktivering.

 77. Press är att ha
  för många saker på gång-

 78. -känna sig pressad av kraven i skolan
  och kraven hemifrån-

 79. -men också pressad av
  de egna inre kraven.

 80. Det är alltså krav
  från olika domäner i livet.

 81. Men också att känna sig hjälplös,
  inte ha nog med tid-

 82. -och att aldrig känna sig
  riktigt ledig.

 83. Aktivering handlar om att skynda sig
  fastän man egentligen inte behöver.

 84. Äta fort fast man inte behöver.

 85. Gå på högvarv hela dagen
  och ha svårt att slappna av.

 86. De här två dimensionerna-

 87. -anses reflektera upplevd stress.

 88. Det här är den version av skalan
  vi använder.

 89. Vi har justerat den marginellt.

 90. Så om nån vill använda den
  kan ni kontakta Lindblad-

 91. -för att få ursprungsversionen.

 92. I vårt data som vi samlade in
  ville vi jämföra flickor och pojkar-

 93. -i årskurs åtta och nio
  på press och aktivering.

 94. Det här är medelvärdesjämförelser
  bland flickor och pojkar.

 95. Vi visar att det finns statistiskt
  säkerställda skillnader mellan dem-

 96. -i både press och aktivering.

 97. Dessa skillnader innebär i princip-

 98. -att flickor upplever
  och rapporterar mer press.

 99. De ligger på "ibland/ofta"
  som svarsalternativ-

 100. -medan pojkarna har lägre nivåer-

 101. -och upplever press och aktivering
  mer sällan eller bara ibland.

 102. Skillnaderna var tydliga
  mellan flickor och pojkar-

 103. -men inte
  mellan årskurs åtta och nio.

 104. Det är inte så förvånande eftersom
  skillnaden är liten mellan skolåren-

 105. -och de ser ganska lika ut.
  Även om niorna...

 106. Vi var ute i skolorna
  under tidig vår-

 107. -och niorna är då såklart inne i
  att välja inför gymnasiet-

 108. -medan åttorna har ett år kvar. Men
  det verkar inte spela en större roll-

 109. -i termer av upplevd stress.

 110. Den stora skillnaden är
  mellan flickor och pojkar.

 111. Det här är
  en väldigt informationsrik bild-

 112. -men jag vill ändå visa den
  för att gå tillbaka till frågorna-

 113. -och se vad det är
  som särskiljer flickor och pojkar.

 114. Här är då frågorna som ingår
  i respektive press och aktivering.

 115. Sen är det flickor och pojkar
  och svarsalternativen är hopslagna-

 116. -utifrån "sällan/aldrig", procent som
  uppger att de ibland upplever stress-

 117. -och procent som rapporterar
  ofta eller alltid.

 118. Några saker är värda
  att notera i det här.

 119. Om vi börjar med flickor och pojkar
  syns det i press-

 120. -att flickorna rapporterar
  att de har många saker samtidigt-

 121. -att de är pressade av kraven
  i skolan och av de egna kraven-

 122. -alltså de egna inre kraven. Det är
  betydligt fler flickor än pojkar-

 123. -som anger "ofta/alltid".

 124. Så flickorna upplever mer av krav.

 125. När det handlar om positiva
  aspekter... Det är viktigt att lyfta.

 126. Det är inte bara en hemsk bild
  som tonåringarna har-

 127. -utan det finns positiva aspekter.

 128. Nåt sånt handlar om
  "pressad av kraven hemifrån".

 129. Det kan man vända på och tycka
  att de skulle ha mer krav hemifrån-

 130. -men där är det 58 procent
  av flickorna och 64 av pojkarna-

 131. -som sällan eller aldrig
  upplever krav hemifrån.

 132. Det här med hjälplöshet
  är också positivt.

 133. Det är ganska många som sällan eller
  aldrig upplever att de är hjälplösa.

 134. Det speglar kanske lite
  de skolor vi var i.

 135. Det är medelklassområden, så eleverna
  har fungerande hemmiljöer.

 136. Det är ändå välfungerande grupper
  vi pratar om här.

 137. Med en bra socioekonomisk bakgrund.

 138. Det som också kan vara bekymmersamt
  för flickornas del är att 60 procent-

 139. -som aldrig tycker att de är fria.

 140. 60 procent svarade "ofta/alltid"
  på om de aldrig är fria.

 141. Pojkarna ligger mer utsmetade
  mellan svarsalternativen.

 142. Framförallt eftersom de generellt
  upplever mindre press och aktivering.

 143. Då ligger de mer
  på "sällan/aldrig" och "ibland".

 144. Det är intressant att lyfta fram att
  pojkarna väldigt sällan eller aldrig-

 145. -går på högvarv hela dagen
  och aldrig har svårt att slappna av.

 146. Pojkarna verkar ha en ganska
  adaptiv inställning till det här.

 147. De verkar inte stressa.

 148. Sen kanske de borde stressa mer,
  men det är delvis en annan fråga.

 149. Om vi tittar på vad Uppsala-gruppen
  med Frank Lindblad-

 150. -har funnit med samma skalor...

 151. Vi tittar först på totalpoäng
  i press- och aktiveringsskalan-

 152. -för elever med ADHD
  och elever utan diagnos.

 153. Det här är barn mellan 6 och 17 år.
  Deras spridning i ålder är större-

 154. -eftersom de måste få
  tillräckligt stora grupper-

 155. -och kunna identifiera barn
  med ADHD-diagnos i Uppsalaområdet.

 156. Det är från Johan Isakssons avhand-
  ling. Han disputerade för ett år sen.

 157. När de tittade på press och
  aktivering bland elever med ADHD-

 158. -konstaterar de
  att barn med ADHD-diagnos-

 159. -rapporterar mer press och aktivering
  än de utan diagnos.

 160. Det är helt i linje med
  vad man kan förvänta sig.

 161. Att med ADHD kommer svårigheter att
  strukturera och kontrollera vardagen-

 162. -på flera olika sätt,
  vilket speglas i ökade stressnivåer.

 163. Det här är
  statistiskt säkerställda skillnader.

 164. Även om det kan tyckas lite i figuren
  slår det ändå igenom.

 165. Det är också intressant att notera-

 166. -att flickor med ADHD rapporterar
  mer press än pojkar med ADHD.

 167. Så det finns skillnader inom ADHD-
  gruppen mellan flickor och pojkar.

 168. De tittar också på olika ADHD-grupper
  de kunde identifiera-

 169. -utifrån föräldrarapportering
  på en skala som används just för det.

 170. De tittar på underkategorier
  som "hyperaktiv/impulsiv"-

 171. -"ouppmärksam"
  eller en kombination av båda.

 172. Där ser de inga skillnader
  mellan grupperna.

 173. Det kan hänga samman med att de hade
  ett ganska litet urval av elever.

 174. Även om de hade uppåt 200 stycken
  personer med ADHD-diagnos-

 175. -och ungefär lika många utan.

 176. Bryter vi ner det och tittar på
  vad eleverna med ADHD rapporterar-

 177. -i term av press och aktivering
  för de olika frågorna-

 178. -så har vi först frågorna igen och
  sen jämförs flickor/pojkar med ADHD-

 179. -och sen jämförs grupperna med
  respektive utan ADHD-diagnos.

 180. Flickorna rapporterar återigen att de
  har många saker på gång samtidigt-

 181. -och är pressade av egna krav.

 182. Flickor rapporterar oftare hjälplös-
  het och att de inte hinner med-

 183. -och skyndar sig fast det inte
  behövs, i större grad än pojkar.

 184. Det är intressant att könsskillnaden
  återkommer även här.

 185. Tittar vi på med ADHD
  och utan diagnos-

 186. -är det nästan statistiskt säker-
  ställda skillnader i alla frågor-

 187. -där det handlar om att eleverna med
  ADHD oftare har för mycket samtidigt-

 188. -är pressade av kraven i skolan
  och av kraven hemifrån-

 189. -upplever hjälplöshet,
  hinner inte, är aldrig fria-

 190. -skyndar, äter fort, går på högvarv
  och har svårt att slappna av.

 191. De rapporterar det i betydligt större
  utsträckning än de utan diagnos.

 192. Värt att notera är
  att det inte finns nån skillnad-

 193. -i att vara pressad
  av egna inre krav.

 194. Det handlar kanske mer
  om andra saker.

 195. För att summera självskattningar
  på press- och aktiveringsfrågorna-

 196. -så rapporterar flickor
  mer aktivering och press än pojkar.

 197. Alltså att de upplever stress
  i högre utsträckning.

 198. Elever med ADHD rapporterar mer
  aktivering och press än de utan.

 199. Det är också i linje
  med det förväntade.

 200. Flickor med ADHD rapporterar
  mer press än pojkar med ADHD.

 201. Det gäller för själva stress-
  upplevelsen utifrån dessa studier.

 202. Utöver den självupplevda stressen-

 203. -är det intressant att koppla det
  till kroppsliga processer-

 204. -och se om det händer nåt
  parallellt i kroppen-

 205. -som speglar upplevelseaspekten.

 206. Ett vanligt sätt att mäta det
  är med olika typer av biomarkörer.

 207. Där är salivkortisol
  ett av de vanligaste.

 208. Det är ett av de mest lättjobbade,
  som stresshormon.

 209. Utan alla detaljer kan vi konstatera-

 210. -att salivkortisol speglar aktivering
  i nåt som heter HPA-axeln.

 211. "Hypothalamo-pituitary axis."

 212. Den styr kortisolutsöndringen.

 213. Kortisol är ett hormon
  med en central funktion i kroppen.

 214. Det är involverat i
  att styra dygnsrytmsvariationer-

 215. -och en hel del andra
  viktiga organfunktioner.

 216. Kortisol har en väldigt tydlig
  dygnsrytmsvariation i sig självt-

 217. -som man måste känna till.

 218. Nivåerna är höga på morgonen,
  klingar av under dagen-

 219. -är lägst vid midnatt
  och ökar sen igen.

 220. Så ser kurvan ut över dagen.

 221. Vi har plasttuber
  för att samla in saliv.

 222. För att kunna mäta det utan mycket
  kladd och hyfsat strukturerat.

 223. Vi delar ut dem och behöver
  ett antal såna tuber för en dag-

 224. -för att få kortisol vid flera till-
  fällen för tillförlitliga mätningar.

 225. Man har en bomullstuss i plaströret.

 226. Den stoppar man i munnen,
  tuggar på i två-tre minuter-

 227. -så att den genomdränks med saliv.
  Man stoppar tillbaka den, försluter-

 228. -och lägger i en plastkasse. Den kan
  vara i rumstemperatur ett par dagar-

 229. -innan vi samlar in salivproverna,
  fryser ner och analyserar dem.

 230. Det gör inte ont att spotta
  och alla kan göra det.

 231. Det går att göra såna studier
  på spädbarn.

 232. Utöver salivproverna-

 233. -ska de som lämnar proverna
  besvara frågor i en dagbok-

 234. -så att vi får veta vad som hänt
  den dag de har samlat in sina prover.

 235. Det fick vi då tonåringar att göra.

 236. Det var ett realistiskt alternativ
  jämfört med urinprov.

 237. Då måste vi gå in
  i vardagen i skolan-

 238. -och i princip följa med in
  på toaletten för att samla in urinen.

 239. Det kändes inte realistiskt med
  den här gruppen, så vi valde saliv.

 240. Vi har genomfört en studie där vi
  tittar på dygnsrytmsvariationerna.

 241. Vi gjorde det för att det finns
  väldigt få studier från Sverige-

 242. -som fokuserar på
  icke-kliniska grupper-

 243. -och lyfter variationen
  mellan flickor och pojkar.

 244. Det centrala i vår studie är
  att eleverna själva samlar saliv-

 245. -och antecknar "störfaktorerna",
  alltså saker vi måste veta-

 246. -för att kunna dra korrekta
  slutsatser av proverna, i en dagbok.

 247. Då ser vi det här
  när vi har analyserat vårt data.

 248. Vi samlade in salivprover
  under två dagar-

 249. -med ungefär en veckas mellanrum.

 250. Det visar salivkortisol
  under dag ett och dag två-

 251. -hos flickor och pojkar.

 252. Den heldragna linjen
  i båda diagrammen är flickorna-

 253. -och den streckade, ljusgrå linjen
  är pojkarna.

 254. Vi samlade prover
  direkt vid uppvaknandet.

 255. Direkt på morgonen,
  när eleven vaknar hemma i sängen-

 256. -sätter sig upp och känner sig vaken
  nog har de provrören bredvid sig-

 257. -och lämnar ett salivprov. Innan de
  äter frukost eller gör nåt annat.

 258. 30 minuter senare
  tar de nästa salivprov.

 259. En timme efter uppvaknandet
  tar de ett tredje.

 260. Och så har vi ett
  vid åttatiden på kvällen.

 261. Det var fantastiskt
  att vi fick så många elever-

 262. -att lämna prover
  av väldigt god kvalitet.

 263. Det kan spegla att vi jobbade med en
  grupp med fungerande hemförhållanden-

 264. -och som mår relativt sett ganska väl
  i gruppen av flickor och pojkar-

 265. -i innerstadsskola
  och skola i närförort i Stockholm.

 266. Det vi ser vid analysen-

 267. -är att flickorna har högre nivåer
  av morgonkortisol än pojkarna.

 268. Skillnaderna är
  statistiskt säkerställda.

 269. Både vid uppvaknandet och 30 minuter
  senare ligger flickorna högre-

 270. -i stresshormonnivåer
  i form av kortisol än pojkarna.

 271. Det ser vi under båda dagarna.

 272. Den upplevda stressen
  i form av press och aktivering-

 273. -där flickorna rapporterar mer,
  verkar ha en fysiologisk koppling.

 274. Åtminstone finns det
  en parallell process.

 275. Hur ser det då ut för elever
  med ADHD och de utan?

 276. Vi har data från Frank Lindblad
  med medarbetare.

 277. Här ser vi kortisolnivåer
  under en enda dag.

 278. Den orange linjen är elever med ADHD-

 279. -och den blå är för de utan diagnos.

 280. Återigen har vi
  ungefär 6-17-åringar blandade.

 281. Men det här är data
  som är kontrollerade för ålder.

 282. Det som syns är att det finns
  en statistiskt säkerställd skillnad-

 283. -i nivåer av kortisol vid
  uppvaknandet och 30 minuter senare.

 284. Men eleverna med ADHD har ett lägre
  stresshormonpåslag på morgonen-

 285. -än de utan diagnos.

 286. De utan diagnos verkar ligga
  i nivå med våra data-

 287. -som med flickorna här-

 288. -medan ADHD-gruppen
  ligger närmare pojkarna-

 289. -i vårt mer friska
  eller välfungerande datamaterial.

 290. Fastän ADHD-gruppen
  rapporterar högre upplevd stress-

 291. -mer press och aktivering-

 292. -så ligger
  deras stresshormonnivåer lägre.

 293. Nånting händer helt tydligt här.

 294. Frågan är ju då
  om vi relaterar mer specifikt-

 295. -och tittar på sambanden
  mellan kropp och knopp.

 296. I stället för att titta på upplevelse
  och stresshormon separat-

 297. -kopplar vi ihop dem och ser
  om det finns några samband då.

 298. Finns det en samvariation mellan
  stressupplevelsen och fysiologin?

 299. Vi vet att flickorna har
  högre kortisolnivåer på morgonen-

 300. -och gör separata analyser
  för flickor och pojkar-

 301. -för att minska störfaktorerna
  i analyserna.

 302. Vi har med skolår, ålder och tar hän-
  syn till faktorer som menstruation-

 303. -och beaktar andra störfaktorer som
  de har rapporterat i sina dagböcker.

 304. När vi tittar specifikt på samvaria-
  tioner i korrelationsanalyser-

 305. -ser vi inget samband mellan
  upplevelsen av stress och aktivering-

 306. -och kortisol överhuvudtaget.
  De går inte att koppla ihop.

 307. Vi ser inga samband
  för flickor eller för pojkar.

 308. När vi har slagit ihop gruppen
  finns det inte heller nånting.

 309. Men när vi tittar på annan infor-
  mation som vi samlade in i enkäten-

 310. -om t.ex. fysiska besvär, så hänger
  press och aktivering samman-

 311. -med upplevelsen av besvär,
  framförallt med smärta.

 312. Det handlar också om att nysta i
  vad stressen egentligen är.

 313. Går den över i fysiologin? Parallella
  processer finns men möts inte.

 314. De är inte direkt relaterade.

 315. Men kopplingen finns
  mellan upplevelsen av stress-

 316. -och smärtrelaterade besvär.

 317. Det är extra trevligt att se här-

 318. -eftersom press- och aktiverings-
  skalan är fri från besvärupplevelsen.

 319. Den mäter mer renodlad stress
  än tidigare instrument.

 320. Uppsala-gruppen har gjort samma sak
  för elever med ADHD.

 321. Elever med ADHD har lägre nivåer
  av morgonkortisol än de utan diagnos.

 322. De beaktade också ålder,
  grad av ADHD-besvär-

 323. -och andra störfaktorer.

 324. De visar samma sak som vi gör
  för den mer renodlat friska gruppen.

 325. Press och aktivering
  hänger inte samman med kortisol.

 326. Stress speglas inte akut i kroppen.

 327. Man ser det inte hos eleverna med
  ADHD och inte heller hos de utan.

 328. Vart är vi då på väg? Finns
  en fysiologisk stressupplevelse-

 329. -som relaterar till
  upplevelsen av stress?

 330. Eller är upplevelsen mer eller mindre
  frikopplad från kroppen-

 331. -i den här åldersgruppen?

 332. Det är ju unga personer med kroppar
  som är flexibla och anpassningsbara.

 333. Till skillnad från personer över 40.

 334. Då börjar kroppen bli mer stel
  och inflexibel, rent fysiologiskt.

 335. Det finns individuella variationer-

 336. -men på gruppnivå kan det se ut så.

 337. I vårt material hade vi möjlighet
  att titta på en annan biomarkör-

 338. -nämligen alfa-amylas.
  Det samlade vi in under en skoldag.

 339. Vi kunde koppla ihop två biomarkörer
  och titta separat på alfa-amylas.

 340. Finessen här är
  en liten teknikalitet.

 341. Men det handlar om
  att kortisol speglar ett system-

 342. -medan alfa-amylas
  speglar ett annat system.

 343. Vi tittar inte bara på en del av
  kroppen utan får en större helhet-

 344. -en helhetsbild av kroppen.

 345. Det kan vara viktigt att titta på
  människors kroppar mer som helheter.

 346. Vi mätte det vid uppvaknandet, 30
  och 60 minuter senare och klockan 20.

 347. När vi kopplar ihop det
  ser kortisolkurvan ut som den ska.

 348. Den stiger på morgonen
  och sjunker mot kvällen.

 349. Amylaskurvan,
  den streckade, orange linjen-

 350. -ser också ut som den ska eller som
  vi förväntar oss av tidigare studier.

 351. Kurvan är omvänd mot kortisol.

 352. Det gäller att känna till det för att
  inte dra felaktiga slutsatser.

 353. Medan kortisolet går ner
  går amylasen upp...

 354. ...bland flickor och pojkar.

 355. Vi försökte koppla det till de själv-
  rapporterade stressupplevelserna-

 356. -i form av press och aktivering.

 357. Då ser vi svaga samband mellan
  aktivering och press och alfa-amylas.

 358. Sen kombinerade vi kortisol
  och alfa-amylas till ett enda mått-

 359. -och där såg vi också samband
  med upplevelse av stress.

 360. Men bara för flickor. Det kan bero på
  att vi har ganska många flickor.

 361. Flickor är, liksom kvinnor, generellt
  sett bättre på att delta i studier.

 362. De är lättare att rekrytera
  in i olika studier-

 363. -jämfört med män. Detsamma gäller
  för pojkar, så vi hade färre pojkar.

 364. Det är tydligast
  för aktiveringsdimensionen.

 365. Kanske finns nåt här.
  När vi har fokuserat på kortisol-

 366. -har vi kanske tittat på fel hormon
  i åldersgruppen.

 367. Vi kanske ska titta på alfa-amylas-

 368. -eller på kombinationen
  av kortisol och alfa-amylas-

 369. -för att se om den upplevda stressen
  utöver att synas i besvär och smärta-

 370. -också sätter spår i kroppen.

 371. Inte för att det på nåt sätt gör
  att det blir allvarligare.

 372. Det är allvarligt
  om elever med och utan ADHD-diagnos-

 373. -rapporterar att de upplever stress.
  Det är tillräckligt i sig.

 374. Men ofta är det så-

 375. -att resultat får ett större
  genomslag om det syns kroppsligt.

 376. De slutsatser vi kan dra
  utifrån de studier vi har gjort-

 377. -är att flickor i årskurs åtta och
  nio rapporterar mer upplevd stress.

 378. Det är inget nytt.
  Vi visar vad rapporter-

 379. -nationella och internationella,
  redan tidigare visat-

 380. -när de har använt andra stressmått.

 381. Så det är helt i linje
  med tidigare kunskap.

 382. Nu vet vi också att elever med ADHD
  rapporterar mer upplevd stress-

 383. -än elever utan diagnos.
  Det var inte helt tydligt tidigare.

 384. Men med detta renodlade stressmått
  syns det också.

 385. Det är helt i linje
  med förväntningarna-

 386. -eftersom elever med ADHD har svårare
  att hantera sin vardag än de utan.

 387. Vi vet också nu
  att flickor i klass åtta och nio-

 388. -uppvisar högre nivåer
  av morgonkortisol jämfört med pojkar.

 389. Det är ett ganska nytt resultat,
  får vi ändå säga.

 390. I alla fall nationellt. En del
  internationella studier visar på det.

 391. Men ofta har man då
  väldigt stora variationer i ålder-

 392. -och det är svårt att säga
  hur det egentligen ser ut-

 393. -eftersom det sker
  en parallell utveckling.

 394. Det här är tonåringar som utvecklas
  på väldigt många plan under tiden.

 395. Vi vet att vi ser variationer
  i en väldigt homogen grupp-

 396. -mellan flickor och pojkar.
  Då verkar det finnas nåt där.

 397. Elever med ADHD har lägre nivåer av
  morgonkortisol jämfört med de utan.

 398. Det intressanta här är
  att dessa flickor i tonåren-

 399. -har ett mönster
  i kortisolutsöndringen-

 400. -som liknar det vi ser
  hos vuxna kvinnor.

 401. Kanske är det så
  att flickorna under puberteten...

 402. ...etablerar ett stresshormonmönster-

 403. -som är det man sen har i vuxenlivet.

 404. Vad som driver det är oklart.

 405. Är det biologisk mognad, sociala
  förväntningar och så vidare?

 406. Det vet vi inte mycket om.

 407. Men flickor som inte
  har kommit in i puberteten-

 408. -har ett stresshormonmönster
  som liknar det hos pojkar-

 409. -och det hos vuxna män.

 410. Pojkarna ligger lägre
  och det gör även de vuxna männen.

 411. Återingen är det intressant
  att hos eleverna med ADHD-

 412. -finns de lägre nivåerna
  av morgonkortisol.

 413. De ligger närmare våra pojkar
  helt enkelt.

 414. Det kan bero på att elevgruppen med
  ADHD i stor grad består av pojkar-

 415. -snarare än flickor, för det är
  vanligare att pojkar får diagnosen.

 416. Så det kan bero på det.

 417. Vi ser också
  den preliminära kopplingen-

 418. -mellan upplevd stress
  och biomarkören alfa-amylas-

 419. -och kvoten alfa-amylas och kortisol
  bland flickor, men inte hos pojkar.

 420. Det måste vi jobba vidare med.

 421. Frågan är nu vad det här betyder.

 422. Vi visar resultat som redan är kända,
  men tillför även nya aspekter.

 423. En fysiologisk koppling kan finnas,
  i alla fall parallella processer.

 424. Elever med ADHD upplever mer stress
  och är en mer utsatt grupp-

 425. -liksom flickor jämfört med pojkar
  som inte har nån diagnos.

 426. Nu står vi här och funderar på
  vad det egentligen betyder.

 427. Vi ser ju i självrapporterna
  att de är stressade.

 428. Som jag sa tidigare,
  kanske det är tillräckligt i sig.

 429. Frågan är då vad man ska göra.

 430. Elever, och särskilt då flickor
  och elever med ADHD, upplever stress-

 431. -men den verkar inte riktigt
  ha krupit under huden än.

 432. Samtidigt får man ställa det här mot
  att de rapporterar besvär.

 433. Och så har vi den potentiella
  kopplingen till fysiologi.

 434. Kontentan är som alltid att vi
  behöver fler studier på elevgrupper.

 435. En viktig fråga att lyfta
  i diskussionen kring stress-

 436. -är vad som är rimliga nivåer.

 437. Man ska då komma ihåg
  att det är en grupp-

 438. -som är i en livsfas
  som utmärks av utveckling.

 439. Tonåringar ska hantera
  ganska många utmaningar-

 440. -i sin vardag i skolan
  och i hemmet visavi familjen.

 441. Så det är stressigt
  och vore märkligt-

 442. -om de inte alls rapporterade
  nån aktivering eller press.

 443. Då kan man fundera över
  om det alls händer nåt i deras liv.

 444. Det bekymmersamma
  är väl då flickorna...

 445. Flickorna utan diagnos
  och eleverna med ADHD-diagnos.

 446. De ligger på "alltid" eller "ofta"
  när de rapporterar stress.

 447. Vad ska vi då göra?
  Ska vi intervenera?

 448. Och nånstans är frågan då också
  vem som ska intervenera.

 449. I vilken verksamhet
  ska interventioner in?

 450. Skolan har ett digert uppdrag-

 451. -så finns det utrymme för mer
  av program och interventioner?

 452. Det handlar också om
  ökad medvetenhet.

 453. Både bland eleverna
  och bland personalen.

 454. Det kanske handlar mer om
  att anpassa-

 455. -inte slänga in nya interventions-
  program som gör alla stressfria.

 456. Utan man får kanske snarare
  fundera kring och utrusta elever.

 457. Det görs redan på många ställen,
  men det finns variationer i det-

 458. -kring medvetenhet om stress.

 459. Hur man kan hantera sin vardag,
  möjligheter till studieteknik-

 460. -anpassad studiegång och så vidare.

 461. Men där har ni som specialpedagoger
  det viktiga uppdraget-

 462. -att fundera över hur möjligheterna
  för lärande ser ut i klasser-

 463. -där det finns höga stressnivåer.
  Det gör ni säkert redan.

 464. Finns anpassningsmöjligheten utifrån
  de läroplaner och texter som finns-

 465. -att anpassa undervisningen
  och studietakten-

 466. -utifrån den enskilda elevens
  möjligheter och villkor för lärande?

 467. Vi får väl jobba vidare med måtta.

 468. Utifrån att ha dragit de här ganska
  komplicerade resultaten för er-

 469. -överlåter jag åt er att gå tillbaka
  in i vardagen efter i dag-

 470. -och jobba vidare
  med de här frågorna.

 471. Tack.

 472. Textning: Karin Hellstadius
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stress hos pojkar och flickor i tonåren

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Petra Lindfors berättar om ett femårigt projekt där man har försökt mäta ungdomars upplevelse av stress. Eleverna har själva fått gradera sin upplevelse av stress i en stresskala och man har samlat in salivprov från eleverna. Har stressen hos ungdomar ökat och vad beror det på? Vilka fysiska uttryck visar sig hos ungdomar som upplever sig stressade? Finns skillnader mellan pojkar och flickor? Inspelat den 25 mars 2015 vid Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Elevhälsa
Ämnesord:
Barnpsykologi, Psykologi, Stress hos ungdomar, Ungdomspsykologi, Utvecklingspsykologi
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Stress hos pojkar och flickor i tonåren

Professor Petra Lindfors berättar om ett femårigt projekt där man har försökt mäta ungdomars upplevelse av stress. Har stressen hos ungdomar ökat och vad beror det på? Vilka fysiska uttryck visar sig hos ungdomar som upplever sig stressade? Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Barns och ungdomars psykiska hälsa

Curt Hagquist är professor i folkhälsovetenskap och berättar om kopplingen mellan ungdomars psykiska hälsa och stigande arbetslöshet bland unga. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

En historia om asperger och självförtroende

Konstnären Anders Wettler har Aspergers syndrom och berättar med hjälp av sina texter om en smärtsam resa för att passa in. Idag har han en ateljéplats i ett kooperativ för konstnärligt begåvade personer med funktionsnedsättning. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Historiskt om barns och ungdomars hälsa

Barnläkaren Carl Lindgren berättar om Sveriges barnmedicinska historia. Han säger att det sannolikt aldrig funnits en barnpopulation som haft bättre hälsa än den barnen i Norden har idag. Samtidigt minskar känslan av välbefinnande. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Hälsan hos nyanlända flyktingbarn

Överläkaren Anders Hjern berättar om sina erfarenheter av att i mer än 30 år ha jobbat med flyktingbarn. Han säger bland annat att skolan är den viktigaste faktorn för barnens hälsa. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2015

Elevsamtal vid utredning

Barbro Johansson forskar vid Specialpedagogiska institutionen och föreläser om hur man kan bygga upp förtroende i samtal med ungdomar. Hon menar att det viktigaste är att lyssna. Inspelat den 25 mars 2015. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Mottagandet

Tema: nyanlända elever. På onsdagar kommer nyanlända barn och ungdomar till mottagningsenheten Välkomsten i Helsingborg. Det brukar bli fullt av liv och lite rörigt när alla samlas. Personalen tar reda på vilka olika språkgrupper alla tillhör och därefter påbörjas kartläggningen. Sedan en tid tillbaka har personalen använt sig av en modell som går i linje med de direktiv Skolverket kommer ut med i början av januari 2016. "Det bästa med att göra kartläggning här istället för på skolorna är likvärdigheten, vi erbjuder ju en samlad kompetens som kanske inte alla skolor har", säger Jenny Bladh, pedagogisk utvecklingskonsult på Välkomsten. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Hur stor bör en barngrupp i förskolan vara?

Skolverkets nya riktmärken för storleken på barngrupper i förskolan rekommenderar sex till tolv barn per grupp för de minsta barnen och nio till femton per grupp för de större barnen. Ute i verkligheten är barngrupperna ofta betydligt större än så, och när vi ringer runt till några kommuner är många av dem tveksamma till riktmärkenas användbarhet. Vi går till botten med frågan om barngruppsstorlekens betydelse och om vilka andra faktorer än gruppstorleken som spelar in för kvaliteten i förskolan.