Titta

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Om UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Föreläsaningar och samtal från konferensen Flora- och faunavård 2015. Talare berättar bland annat om Rödlista 2015 och dess betydelse för naturvården, Artdatabankens tillkomst och historia och om arternas tillstånd i den svenska miljön. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015 : Allas ansvar ingens ansvarDela
 1. Välkomna tillbaka för nästa avsnitt-

 2. -som heter
  "Allas ansvar - ingens ansvar".

 3. Klara Eklund och Camilla Finsberg.
  Miljöutredare på Göteborgs kommun.

 4. Det ska handla om ansvarsarter. Kan
  man ha speciellt ansvar för en art?

 5. Jag kommer att tänka på
  delad vårdnad.

 6. Vi ska få lära oss mer
  om ansvarsarter.

 7. För- och nackdelar. Varsågoda.

 8. Hur mår den biologiska mångfalden
  i Göteborg?

 9. Håller vi liv i våra växter och djur
  när vi bygger bostäder och gräver?

 10. Om man tittar på vår årliga
  uppföljning av Göteborgs miljömål-

 11. -går det så där, faktiskt.
  Det kan helt klart bli bättre.

 12. Göteborgs stad har tagit fram
  flera ambitiösa miljömål.

 13. Många av dem handlar om att utveckla
  och värna biologisk mångfald.

 14. Kommunfullmäktige pekar ut att den
  biologiska mångfalden ska främjas.

 15. Staden har även ett miljöprogram
  där man vill försöka öka chanserna-

 16. -att nå målen,
  även om det ser mörkt ut.

 17. Lite ett resultat av att staden
  blev Sveriges klimatstad 2015-

 18. -utsedd av Världsnaturfonden.

 19. Vi jobbar med
  ett naturvårdsstrategiskt program.

 20. En långsiktig strategi för hur vi
  ska jobba med naturvård i Göteborg.

 21. Alla vet att naturvård
  får begränsade medel.

 22. Desto viktigare är det att satsa dem
  där de gör störst nytta.

 23. Vi kan inte skydda all mark och alla
  vatten samtidigt som staden växer.

 24. Men vi kan göra bra åtgärder
  för den biologiska mångfalden.

 25. Ett av verktygen...
  Är det så att vi behöver nya verktyg-

 26. -eller ska vi bara använda
  våra verktyg på ett bättre sätt?

 27. Ett verktyg som vi
  har jobbat extra med, är att sätta-

 28. -de naturvärden som är kopplade
  till Göteborgs geografiska yta-

 29. -i ett regionalt och i ett nationellt
  perspektiv till att börja med.

 30. Här ser vi att det kan vara
  en lista på arter och biotoper-

 31. -som Göteborg har
  ett extra stort ansvar för.

 32. Vi har fått hjälp av en konsult
  som heter Ekologigruppen.

 33. De har hjälp oss med upplägget
  och analyserat mängder av data-

 34. -och stämt av utfallet med experter.
  Många sitter här i dag - tack.

 35. Sen har vi bearbetat materialet
  ytterligare i en intern grupp.

 36. Hur ska vi använda en lista med
  ansvarsarter och ansvarsbiotoper?

 37. Det korta svaret är
  att arterna och biotoperna på listan-

 38. -ska prioriteras i naturvårdsarbetet.

 39. Både vid riktade naturvårdssatsningar
  och exploatering när staden växer.

 40. Ansvarsartslistan är i dag en
  preliminär lista med drygt 40 arter.

 41. De som är med är rödlistade arter-

 42. -som har en betydande del
  av sin svenska population i Göteborg.

 43. Som har mer än 10 %
  av sina lokaler i Göteborgs kommun.

 44. Vi har även med några som inte når
  upp till 10 %, men som är viktiga.

 45. Här ser vi exempel på två.
  Fjärilen alkonblåvinge-

 46. -på en stängel av klockgentiana.
  Den ser vi även bredvid i blom.

 47. Alkonblåvingen är rödlistad, starkt
  hotad och har mer än 10 % i Göteborg.

 48. Klockgentianan kommer inte upp i de
  siffrorna. Den är rödlistad, sårbar-

 49. -men är avgörande för
  att alkonblåvingen ska leva.

 50. Sen behöver den en tredje part-

 51. -precis som Karin pratade om.
  Det behövs en myra också.

 52. Men i alla fall:
  De här är med på ansvarslistan.

 53. Vi har även jobbat med biotoper,
  naturtyper-

 54. -som får representeras
  av en skärgårdsbild.

 55. Den preliminära listan i dag har
  ett trettiotal biotoper i Göteborg.

 56. Urvalet av ansvarsnaturtyper har gått
  till på samma sätt som vid arterna.

 57. Vi har tagit värdefulla naturtyper-

 58. -som har en relativt stor del av
  sin svenska utbredning i Göteborg.

 59. Här har vi en gräns på 0,5 %,
  vilket kan tyckas vara pyttigt-

 60. -men om man jämför Göteborgs yta
  med Sveriges-

 61. -kommer vi inte ens upp i 0,2 %.

 62. Så en areal på 0,5 % eller mer
  kvalar in på vår ansvarsbiotoplista.

 63. En naturtyp som vi har gott om
  är flodmynningar, eller estuarier.

 64. Där har vi faktiskt 15 %
  av Sveriges hela yta.

 65. På listan har vi även naturtyper
  som är påtagligt beroende av skötsel-

 66. -som betesmarker och slåtterängar.

 67. Och även naturtyper som vi
  vet mindre om, som vi hörde tidigare.

 68. De marina naturtyperna-

 69. -där det är extra viktigt
  med miljöövervakning.

 70. Värdefull natur. Vi har utgått från
  Natura 2000-naturtyper.

 71. För det är en överenskommelse i EU om
  att dessa är värdefulla naturtyper.

 72. Men vi vet att det finns
  mycket annan naturmiljö-

 73. -som har stora naturvärden som man
  inte får missa. Såna har vi lyft in.

 74. Till exempel brynmiljöer
  och parker med gamla träd.

 75. Vad är det för fördelar
  med en lokal lista?

 76. Vi har ju rödlistan nationellt
  och Natura 2000 på europeisk nivå.

 77. Det viktigaste är att det är ett
  verktyg för oss som jobbar kommunalt-

 78. -som hjälper oss prioritera
  vid naturvårdssatsningar-

 79. -då pengarna vid naturvård
  är oftast begränsade.

 80. Där behöver vi hjälp att välja,
  helt enkelt.

 81. Vid stadsplanering och exploatering-

 82. -behöver vi hjälp med
  de prioriteringar vi måste göra.

 83. Om en art har en stor del
  av sin svenska utbredning i Göteborg-

 84. -och vi gör nåt för den lokalt,
  så gör vi nåt för den nationellt.

 85. Nackdelar, då? Det är en risk
  för dem som inte är med på listan.

 86. Då får man inte vara med
  och dela på kakan.

 87. Och det är en följd av
  att man behöver prioritera.

 88. Men det är också så
  att vårt instrument, ansvarslistan-

 89. -inte är statiskt,
  utan ska uppdateras-

 90. -när rödlistan uppdateras och
  när vi får mer kunskap om arterna.

 91. Då kan nåt som inte är med på listan
  i dag hamna där så småningom.

 92. Frågan är: Är det här vägen att gå?
  Klarar vi den biologiska mångfalden?

 93. Det räcker kanske inte, men det
  är en väg att gå. Det finns flera-

 94. -men den är värd att testa och det är
  så vi jobbar längst ner i systemet.

 95. Att ta fram listorna-

 96. -ser vi som ett steg på vägen
  att nå miljömål-

 97. -som Göteborg vill säkra,
  framtida ekosystemtjänster.

 98. En utmaning som Göteborg står inför
  är höjda havsnivåer och vattenflöden.

 99. Vi behöver förutspå
  hur ekosystemen kommer att reagera.

 100. Vilken motståndskraft de besitter.

 101. Så vi måste jobba på flera olika
  skalor, både i tid och i rum.

 102. Flera andra kommuner
  och länsstyrelser tar fram listor-

 103. -över ansvarsarter
  och ansvarsbiotoper.

 104. Gemensamt har vi behovet av hjälp
  att prioritera-

 105. -och att vi bidrar
  till ökad medvetenhet-

 106. -om arter och naturtyper
  för gemene man.

 107. Alla märker inte att det är
  illa ställt med biologisk mångfald.

 108. Och vi hoppas att den här
  lite lokala tolkningen av rödlistan-

 109. -kan väcka göteborgarnas nyfikenhet
  för naturen i deras närhet-

 110. -och att naturtyperna
  gör sig mer påminda i deras vardag.

 111. Kanske de går ut och rapporterar
  inom kort - vi får se.

 112. Men om vi ska nå miljömål... Man får
  jobba på den lilla och stora skalan.

 113. Att plantera fjärilsbuskar och sätta
  upp insektshotell och fågelholkar-

 114. -är viktiga, pedagogiska insatser,
  men ersätter inte ekosystemtjänster-

 115. -som går förlorade när man
  exploaterar i ett stort naturområde.

 116. Vi vill jobba på båda kanter, men
  göra kloka insatser på rätt plats.

 117. En framtidsdröm är att kunna jobba
  med ekologisk landskapsanalys.

 118. Likt blodomloppet ska man kunna se
  landskapets grönblå infrastruktur.

 119. Att hitta vägarna för
  hur vi ska öppna barriärerna-

 120. -och hitta spridningsvägar
  för alla liv.

 121. För växt- och djurliv och människor
  i landskapet på sikt.

 122. Och vi måste jobba både inom
  vår kommungräns och bortanför den.

 123. Vi vill gärna ha "input" från er.
  Där uppe ser ni våra mejladresser.

 124. Och nu har vi tid för diskussion
  kring detta. Tack.

 125. Tack. Hur många ansvarsarter har ni?

 126. Ett fyrtiotal.
  43 på den preliminära listan.

 127. -Ingår räkan?
  -Nej.

 128. Det kanske är pedagogiskt.

 129. -Men den simmar även i Göteborg.
  -Ja.

 130. Vill nån komma med en reflektion
  eller en fråga? Varsågod.

 131. Ellen Bruno, Naturskyddsföreningen.
  En fråga om skogar.

 132. Vi jobbar med tätortsnära skog
  som är mindre värdefull för mångfald-

 133. -men viktig för att folk ska vilja
  vara i naturen. Hur väger ni in det?

 134. Den frågan fick jag från politiker,
  om de sociala värdena.

 135. De kommer med i naturvårdsstrategin
  som nåt att jobba vidare med.

 136. Göteborgs stad
  tar fram ett friluftsprogram-

 137. -som vi försöker hålla i handen
  när vi jobbar med dessa frågor.

 138. Men vi har lagt tyngdpunkten i vårt
  första arbete på "svår" naturvård:

 139. Ansvarsarterna och ansvarsbiotoperna.
  Det är stommen just nu.

 140. Men en naturvårdsstrategi bör jobba
  med sociala och kulturella värden-

 141. -och friluftslivs- och hälsovärden.

 142. Dessutom är det en del i
  den gröna infrastrukturen.

 143. Det är inte bara
  de arttätaste bitarna-

 144. -utan även vardagsnatur
  som är viktig att ta med.

 145. Har ni bra kontakter
  med andra i kommunen som jobbar-

 146. -med hälsofrågor och fritid?
  Funkar det bra?

 147. -Ja. Det går bra i Göteborg just nu.
  -Ni förstår varandra.

 148. Men ni sitter inte tillsammans?
  Ni måste stämma träff.

 149. -Ja. Ha möten.
  -Intressant.

 150. Nån annan fråga eller nån som har
  erfarenheter om att jobba så här?

 151. Inte? Här kommer en fråga,
  i mittgången.

 152. Har ni mött människor
  som har motsvarande placeringar-

 153. -som säger: "Wow!"
  eller "Vi gör så här i stället."

 154. Alltså reaktioner från kollegor
  på andra håll?

 155. -Vi är väl...
  -Avundas de er?

 156. Ja, absolut. Det vet vi inte.

 157. Vi är väl lite bland de tidigare
  som tar fram det på det här sättet.

 158. Inte först i världen,
  men lite tidiga.

 159. Göteborg är en stor stad och kan
  samarbeta över kommungränserna.

 160. Vi har resurser för sånt, och mindre
  kommuner har mindre resurser.

 161. Det är lite av
  en spjutspetsverksamhet.

 162. En reaktion som jag fick är att
  det är jobbigt med för långa listor-

 163. -till bygglovshandläggare
  och planerare-

 164. -som ska läsa 43 arter och hänga med.

 165. I vissa kommuner håller man sig till
  kartmaterial och naturvårdsplaner.

 166. En annan väg att gå.

 167. Det är en pedagogisk bit
  att komma över-

 168. -att listorna inte får bli
  huggna i sten och för svåra.

 169. Vi ska försöka nå fram den vägen.

 170. Och det är ett sätt att jobba
  med de gröna värdena.

 171. -Vi tycker att det är värt att prova.
  -Jag har en egen fråga.

 172. Miljömålen är väl regionala,
  så det är Västra Götalands läns?

 173. Nej, vi har även på lokal nivå.
  Göteborgs stad har egna mål.

 174. -Är de sexton stycken?
  -Nästan. De är tolv.

 175. Hur många klarar ni av?
  Hur många går bra?

 176. Vi sitter och tittar på det,
  och det är inte många.

 177. Om man ser på Sveriges län brukar
  det vara två, tre stycken. Eller en.

 178. "Vi har ganska okej grundvatten",
  brukar vara vanligt.

 179. Men de brukar stanna där.
  Resten är skit.

 180. Så är det att jobba med miljöfrågor.

 181. Har vi någon med reaktion på detta?
  Där! Nu vaknar ni till.

 182. Vi börjar där borta.

 183. Maria Forslund,
  länsstyrelsen, Uppsala.

 184. Vi har tagit fram ansvarsarter
  och -naturtyper för länet-

 185. -och kommunicerat med kommunerna.
  Ni har en annan procentsats.

 186. Våra kommuner kanske vill ha en annan
  procentsats för hur de väljer arter.

 187. På riksnivå kan det bli tokigt-

 188. -om kommuner väljer några,
  länsstyrelser andra.

 189. Då kan arter falla mellan stolarna,
  fast de är hotade.

 190. Det här är snarare en fråga
  till Artdatabanken-

 191. -och Artdatabankens uppdragsgivare.
  Kan man få en helhetssatsning?

 192. Du efterlyser en samordning
  om den gemensamma vårdnaden av arter.

 193. -Ja.
  -Har ni funderat på det?

 194. Som du säger:
  Vi är beredda på kritiken-

 195. -att man missar allt det emellan.
  Men det är inte fel-

 196. -att alla kommuner
  har ansvarsarter också.

 197. Men en samordning kan bli värdefull
  med stöd från expertisen nationellt.

 198. Och att även internationellt
  börja fundera på utblicken.

 199. För i Göteborg har man arter som
  kommer simmande från andra länder.

 200. Intressant. Det skickar vi
  till Artdatabanken att titta på-

 201. -och kartlägga,
  om fler börjar jobba så här.

 202. Hur ser det ut i ett riksperspektiv?

 203. Det kommer flera reaktioner här.

 204. Sebastian Sundberg, Artdatabanken.

 205. Rent konkret, vad har ni jobbat med
  med ansvarsarter-

 206. -när man genomför en exploatering
  eller åtgärder för enskilda arter?

 207. Hasselsnoken och mindre hackspett.

 208. De tidigare ansvarsarterna
  i Göteborg-

 209. -har haft betydelse
  vid exploateringar.

 210. -Hörde jag hasselsnok?
  -Och mindre hackspett.

 211. De var båda var utpekade.
  Hasselsnok var det i alla fall.

 212. Man har kunnat fokusera
  lite extra på dem.

 213. Även om många arter har starka
  lagskydd, har det här varit ett sätt-

 214. -att banka in att det är viktigt.

 215. Det blir en viss effekt av att det
  finns en politisk beslutad lista.

 216. Vid exploateringar har man sett
  att det ska byggas nåt nytt-

 217. -som har varit viktigt politiskt.

 218. Men naturvårdarna har kunnat säga:
  "Detta är hasselsnok-miljöer."

 219. "Ni får göra kompensationsåtgärder
  på annat håll för hasselsnok."

 220. Det har vi arbetat mycket med.

 221. Det kommer ett nytt sätt
  att arbeta med kompensationsåtgärder-

 222. -i Göteborg nu i veckorna.

 223. Ansvarsarts- och ansvarsbiotopslistor
  hjälper kompensationsåtgärdsarbetet.

 224. Kör man i väg nån måste man bygga
  ett nytt hem åt den organismen.

 225. Vi hade ytterligare en. Det kan bli
  den sista frågan eller synpunkten.

 226. Jan Terstad, Naturskyddsföreningen.
  Kommunal naturvård har utvecklats-

 227. -med kommunalt
  beslutade naturreservat.

 228. Satsningen har genererat bra projekt.

 229. Min fråga och mitt önskemål är om och
  att ni för vidare era erfarenheter-

 230. -till Sveriges kommuner
  och landsting.

 231. De har varit ointresserade av
  kommunernas naturvårdsarbete-

 232. -under de senaste decennierna.

 233. De har ofta länsförbund,
  men också till riksnivån-

 234. -så att kommuner och landsting ordnar
  tillfällen för erfarenhetsutbyte.

 235. -Bra tips.
  -Reflektioner?

 236. -Ja, det låter klokt.
  -Absolut.

 237. Tack för att ni kom hit.

 238. -Ni ska få varsin bok om mossa.
  -Toppen, tackar.

 239. -Tack.
  -En stor applåd.

 240. Textning: Veronika Haraldson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Allas ansvar ingens ansvar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Klara Eklund och Camilla Finsberg är miljöutredare i Göteborgs kommun. De berättar om hur man i Göteborg har brutit ner de nationella miljömålen till lokala mål, men prognosen för att nå dem ser mörk ut. Staden satsar på flera miljöprogramsåtgärder för att öka möjligheterna att nå målen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Ekosystem, Miljö
Ämnesord:
Miljöfrågor, Miljöpolitik, Naturvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

25 år i naturvårdens tjänst

Torleif Ingelög har varit chef för Artdatabanken. Han berättar om Artdatabankens tillkomst och historia ur ett naturvårdsperspektiv. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Har det sjätte massutdöendet redan påbörjats

Sarah Bourlat är forskare vid Göteborgs universitet och föreläser om globala trender vid förlust av biologisk mångfald i marina och terrestra ekosystem. Hon berättar om hastigheten för utdöende i förhistorisk tid kontra nutid. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan 2015

Rödlistan ges årligen ut med rödlistade arter i Sverige. Liselott Sjödin Skarp är programchef för arter vid Artdatabanken på SLU och berättar om resultaten i Rödlista 2015. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för myrstarr, pygmémossa och violgubbe

Sebastian Sundberg och Michael Krikorev från Artdatabanken berättar hur det ser ut för kärlväxter, alger och kryptogamer i Sverige. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Hur går det för väddnätfjäril, älvängslöpare och kvistkrabbspindel?

Fjärilar och skalbaggar är två av de största grupperna på rödlistan. Hur är tillståndet i Sverige för dessa arter? Karin Ahrné och Håkan Ljungberg från Artdatabanken berättar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

SLU och fortlöpande miljöanalys

Lisa Sennerby Forsse är rektor på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om deras roll i att motverka förlust av arter. Sveriges lantbruksuniversitet har ett unikt uppdrag för ett universitet med att övervaka och analysera miljöutvecklingen. De ska också lägga fram bra underlag för beslutsfattande om hållbar utveckling. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Regeringens syn på naturvårdspolitiken

Statssekreterare på miljö- och energidepartementet Göran Enander ger regeringens syn på naturvårdspolitiken. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Rödlistan berättar

Ulf Bjelke är artexpert vid Artdatabanken och berättar om vad rödlistan säger om tillståndet för olika arter i Sverige. Vilka miljöer hyser flest rödlistade arter? Vilka substrat är särskilt viktiga, vilka påverkansfaktorer är mest problematiska? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Framtidens växtätare i ett variationsrikt landskap

Petter Kjellander är professor i viltekologi vid SLU och berättar om hur odlingslandskap och skog växer igen. Kan megaherbivorer som visenter öppna upp och skapa livsmiljöer för hotade arter? Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Insatser för ett rikt odlingslandskap

Det är inte bara rödlistade arter som drabbas av bristande miljöledningssystem och sjunkande mjölkpriser. Vilken plats har arter i morgondagens odlingslandskap? Urban Emanuelsson är professor vid Centrum för biologisk mångfald, Högskolan i Kristianstad och förklarar. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

The power of rödlistan

Marinbiologen och journalisten Anna Bisther berättar om hur rödlistan används. Hon säger att den är ett av naturvårdens viktigaste verktyg. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Allas ansvar ingens ansvar

Klara Eklund och Camilla Finsberg är miljöutredare i Göteborgs kommun. De berättar om hur man i Göteborg har brutit ner de nationella miljömålen till lokala mål, men prognosen för att nå dem ser mörk ut. Staden satsar på flera miljöprogramsåtgärder för att öka möjligheterna att nå målen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Ideell och professionell naturvård i samklang

Thomas Strid är kommunekolog på Huddinge kommun och föreläser om vikten av samarbete mellan ideell naturvård och professionell. Han berättar om hur hans privata intresse för naturvård samverkar med den professionella yrkesrollen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Flora- och faunavård 2015

Naturen är tråkig!

Martin Emtenäs är programledare för Mitt i naturen på SVT och resonerar här kring hur man kan få människor som är ointresserade av naturen att bli intresserade. Han resonerar kring att teknik och underhållning konkurrerar med naturen. Inspelat den 28 april 2015 på Sveriges lantbruksuniversitet i Uppsala. Arrangör: Artdatabanken, Sveriges lantbruksuniversitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Individanpassad vård för missbrukare

Markus Heilig, professor i psykiatri vid Linköpings universitet, har länge forskat om vården i samband med missbruk. Han menar att trots att vi idag har stor kunskap om beroendesjukdomar så får de som drabbas nästan aldrig modern behandling för sitt missbruk av sjukvården. All medicinsk kompetens som finns utnyttjas inte. Moderator: Sharon Jåma. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.