Titta

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Om UR Samtiden - Förskolesummit 2015

En konferens för och om förskolan, med föreläsningar om olika pedagogiska inriktningar och om hur digitala hjälpmedel kan användas i verksamheten. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Förskolesummit 2015 : Pedagogiska relationer i förskolanDela
 1. Fundera under föreläsningen
  på om ni har frågor.

 2. Kan man använda det där
  på min förskola?

 3. Ni kommer att få möjlighet att ställa
  frågor till experten efteråt.

 4. Sven Persson är professor i pedagogik
  och ledare för CPS på Malmö högskola.

 5. Du forskar om förskolan
  i ett samhällsperspektiv-

 6. -och om villkoren för barns lärande.
  Din senaste forskningsöversikt-

 7. -handlar om pedagogiska relationer
  i förskolan. Det är även dagens ämne.

 8. Jag lämnar scenen till dig. Varsågod!

 9. Jag för att jag fick komma hit.

 10. Jag är imponerad
  över att så många har anmält sig-

 11. -till denna förskolesummit.

 12. Kul att man nästan kan fylla en
  hel aula för att diskutera förskolan.

 13. Som ni hör på min dialekt
  så kommer jag från Malmö.

 14. Jag jobbar på Malmö högskola
  sen ganska många år.

 15. Jag ska berätta lite om mina uppdrag.

 16. Men framför allt-

 17. -så har jag haft två intressen-

 18. -som kommer att prägla

 19. Det första
  handlar om professionsstudier.

 20. Det andra intresset
  är riktat mot förskolan.

 21. Jag har även varit intresserad av att
  förskolan i ett samhällsperspektiv.

 22. Men på senare tid har jag intresserat
  mig alltmer för det lilla-

 23. -det jag kallar pedagogiska
  relationer. Jag ska berätta mer.

 24. De uppdrag jag har haft
  som jag har tagit med mig-

 25. -för att diskutera pedagogiska
  relationer finns i denna översikt.

 26. Den finns
  på Vetenskapsrådets hemsida-

 27. -under en rubrik som heter
  Förskola tidig intervention.

 28. Det är ett av fyra projekt-

 29. -där vi fick i uppdrag
  från Vetenskapsrådet-

 30. -att skriva en kunskapsöversikt-

 31. -som skulle kunna utgöra underlag
  för nya skolforskningsinstitutet.

 32. Vi var de enda som skrev om förskola.
  Så det är en rätt diger rapport.

 33. En av delarna i den
  handlar om pedagogiska relationer.

 34. Det handlar även om bedömning och
  dokumentation, om specialpedagogik-

 35. -och Ingegerd Tallberg Broman
  har skrivit en översikt-

 36. -över den forskning
  som finns om svensk förskola.

 37. Så det är en ganska gedigen rapport.
  Den finns att ladda ned.

 38. Jag har också intresserat mig
  för förskolans likvärdighet.

 39. Jag har vetat försöka förstå hur vi
  har kunnat prata om svensk förskola-

 40. -som likvärdig
  utan att ha några mått att mäta med.

 41. Jag har gjort en översikt
  utifrån internationell forskning-

 42. -för att försöka
  vaska fram indikatorer på-

 43. -hur man kan förstå likvärdighet
  och kanske mäta den också.

 44. Skolverket gav mig några uppdrag
  om förskola på vetenskaplig grund.

 45. Jag har även lett internationella
  forskarskolor för förskolelärare-

 46. -som kallas FoBaSM-

 47. -Forskning om barndom,
  lärande och ämnesdidaktik-

 48. -med inriktning
  mot språk och matematik.

 49. Den håller precis på att avslutas,
  den är inne på sitt allra sista år.

 50. Sammantaget bildar det här en botten-

 51. -för mitt intresse för det
  jag kallar pedagogiska relationer.

 52. Jag vill driva en tes som går ut på-

 53. -att när man talar
  om pedagogiska relationer-

 54. -talar man även om en förskola
  på vetenskaplig grund.

 55. Så jag kommer att inleda
  den här eftermiddagen-

 56. -med att diskutera
  denna vetenskapliga grund-

 57. -i samband med att också
  diskutera professionell kunskap.

 58. Här finns olika typer
  av kunskapsformer-

 59. -och det kan vara intressant
  att förstå-

 60. -hur dessa olika kunskapsformer,
  vetenskaplig kunskap, erfarenhet-

 61. -och så kallad förtrogenhetskunskap
  är sammanflätade med varann.

 62. Jag ska även ge en kort
  och ganska summarisk berättelse-

 63. -om förskolans betydelse
  för barns utveckling och lärande-

 64. -baserat på longitudinella studier,
  framför allt internationella studier.

 65. Därefter frågar jag mig varför.

 66. Varför, på vilket sätt
  kan man förstå och förklara-

 67. -att förskolan har betydelse
  för barns lärande och utveckling-

 68. -både på kort och lång sikt?

 69. Hur kan man förstå att nåt som händer
  med barn i tre-femårsåldern-

 70. -kommer att ha betydelse
  för sånt som händer i skolåren-

 71. -och eventuellt
  även senare i vuxenlivet?

 72. Jag använder mig av teorier
  och begrepp för att förklara-

 73. -och kommunicera frågan varför.

 74. Jag kommer att prata om nåt
  jag kallar förskolans brännpunkt.

 75. Slutligen
  drar jag slutsatser av detta.

 76. Då vet ni ungefär
  vad ni har att vänta er.

 77. Jag ska börja med att fundera på-

 78. -det här med vetenskaplig grund
  och beprövad erfarenhet.

 79. Jag har i minst femton år
  försökt arrangera mötesplatser-

 80. -mellan förskolepersonal framför allt
  men även annan personal och forskare.

 81. Det har hållits forskningscirklar
  och olika andra mötesplatser-

 82. -där vi har diskuterat vad som är
  praktisk erfarenhet och forskning.

 83. Och även vad det är som driver fram
  en kunskapsutveckling-

 84. -inom förskolans område-

 85. -och på vilket sätt
  forskningen kan bidra till detta.

 86. Jag funderar väldigt mycket
  på hur man kan kommunicera-

 87. -att vi uppfyller
  det som står skrivet i skollagen.

 88. Att utbildning ska vila på
  vetenskaplig grund och erfarenhet.

 89. Det sades under förmiddagen-

 90. -att det handlar om argumentation.

 91. Ett sätt att framställa argument-

 92. -för att det finns en
  vetenskaplig grund för det som sker.

 93. Det krävs ett professionellt språk,
  helt enkelt.

 94. Det behövs ett språk som skiljer-

 95. -det professionella
  från det vardagliga och privata.

 96. Jag tycker även att föreläsningen-

 97. -från Reggio Emilia gav goda exempel
  på vilka typer av begrepp-

 98. -som används
  på ett professionellt sätt-

 99. -men där man tvingas skilja
  vissa begrepp från det vardagliga.

 100. Mycket av den kritik
  som riktas mot förskolan och skolan-

 101. -handlar om att det inte
  finns nåt professionellt språk.

 102. Läkare och jurister
  har ett professionellt språk.

 103. Lärare famlar efter ett språk.

 104. Det här språket, menar jag,
  har ett samband-

 105. -med de här teoretiska begreppen.

 106. Man behöver vissa teoretiska begrepp-

 107. -för att kunna kommunicera
  med föräldrar och kollegor-

 108. -och kanske med politiker.

 109. För att kunna göra det behöver man
  arbeta för ett kollegialt lärande-

 110. -vilket vi såg i förmiddags ligger
  som en grund för Reggio Emilia.

 111. Forskningen ska hjälpa oss förstå.
  Det finns olika aspekter-

 112. -av det som kan vara vetenskaplig
  grund och beprövad erfarenhet.

 113. Det skolverket definierar-

 114. -ger en viss hint
  om vad det här skulle kunna vara.

 115. Men för att vara lite kritisk
  mot de begrepp som används-

 116. -så skulle jag säga
  att de är lite instrumentella-

 117. -och kanske inte ger
  den mångfacetterade bild-

 118. -som jag tror att man behöver.

 119. Men vad gäller vetenskaplig grund
  och förhållningssätt-

 120. -fäster man stor uppmärksamhet vid-

 121. -att det innebär att kritiskt granska
  och sätta fakta i sammanhang.

 122. Det tycker jag är ett ganska rimligt
  och sympatiskt sätt-

 123. -att förhålla sig till forskning
  och ett vetenskapligt synsätt.

 124. Men det ger också
  en bild av att vara enhetligt.

 125. Jag tycker inte det är så enhetligt
  och jag ska återkomma till det.

 126. Beprövad erfarenhet är en erfarenhet
  som inte bara är individuell-

 127. -utan den är dokumenterad
  och beprövad i samtal med kollegor.

 128. Det man kan kalla kollegialt lärande.

 129. Man menar att de här kunskapskällorna
  ska komplettera varann.

 130. Jag ska försöka ge en bild av...

 131. För det första, om man
  förstår vetenskaplig kunskap-

 132. -så kanske man också kan tänka sig
  att forskning inte är enhetlig.

 133. Den består av många sätt
  att närma sig metodiskt-

 134. -och att förstå saker och ting.

 135. Jag har använt mig av en
  väldigt enkel schematisk tredelning.

 136. Men den kan ändå ge
  en grund till att fundera över hur-

 137. -relationen mellan vetenskaplighet
  och beprövad erfarenhet kan se ut.

 138. Jag baserar det på Lennart Svensson,
  professor vid Lunds universitet-

 139. -som har skrivit ganska mycket
  kring vetenskaplig kunskap.

 140. Han menar att vi kan prata om en
  generaliserad kunskap från forskning.

 141. Den är generaliserad då den bygger
  på att man jämför olika variabler.

 142. Man jämför exempelvis socioekonomiska
  omständigheter-

 143. -med barns prestationer
  och tittar efter samband-

 144. -eller om det finns effekter,
  det man kallar för kausala samband.

 145. Det behövs ofta stora undersökningar
  för att dra såna slutsatser.

 146. Och det innebär även
  att de till sin karaktär-

 147. -baseras på ett allmänt resonemang.

 148. Men det ger förstås
  en viss typ av kunskap.

 149. Det andra skulle vara
  kontextuell kunskap.

 150. Tittar man på svensk
  pedagogisk forskning inom förskolan-

 151. -så ser man
  att det forskare sysslar med-

 152. -oftast kan hänföras
  till denna kontextuella kunskap.

 153. Man söker
  efter en form av förståelse-

 154. -av vad som sker i en förskola-

 155. -genom att göra djupstudier av
  enskilda förskolor och enskilda fall-

 156. -och försöka beskriva vad som händer
  och sen teoretiskt förklara det.

 157. Båda dessa aspekter av vad som
  kan vara den vetenskapliga grunden-

 158. -är ju inte lätta att överföra
  till pedagogisk praktik.

 159. Man kan säga att den kunskap
  man får är alltför generell-

 160. -och inte anpassad
  till enskilda förutsättningar.

 161. Man kan även tvärtom säga
  att den är så specifik-

 162. -att de som befinner sig i en annan
  verksamhet inte känner igen sig.

 163. Det finns en svårighet
  att generalisera.

 164. Då är frågan hur detta som ska
  utgöra den vetenskapliga grunden-

 165. -kan kopplas till den professionella
  kunskap verksamheten ska vila på?

 166. Det är de här frågorna vi som sysslar
  med det här ständigt bär med oss.

 167. Inte minst utifrån det faktum
  att det hela tiden ställs krav-

 168. -på att det ska produceras forskning
  som ska förbättra pedagogiken.

 169. För det tredje
  kan man tala om översikter-

 170. -som ger en bild av
  hur mycket vi vet.

 171. Jag kommer att gå igenom
  det senaste om det vi vet.

 172. Om vi ska relatera det här
  till professionell kunskap-

 173. -skulle man kunna använda
  den här bilden för att ironisera-

 174. -vad myndigheter
  pekar på att vi ska lära oss av.

 175. Det jag kommer att argumentera för-

 176. -är att det även krävs förståelse
  för en annan kunskapsform-

 177. -för att vi ska få till stånd
  det här mötet-

 178. -och att överföring av information
  förstås är bra-

 179. -men inte tillräckligt.

 180. Det räcker inte att läsa forskning
  för att förändra sin egen praktik.

 181. Det handlar också om nåt annat.

 182. Det kan man kalla för förtrogenhet.

 183. Förtrogenhet skaffar man sig
  genom att arbeta-

 184. -i ert fall i förskola.

 185. Det gör att man får
  en viss typ av erfarenheter-

 186. -som man använder
  för att förstå nya erfarenheter.

 187. Ibland frågar jag publik som er
  var vi gör av våra erfarenheter?

 188. Hur använder vi dem?

 189. Ett sätt utgår från
  vetenskapsteoretikern Harald Grimen.

 190. Det han säger
  baseras på gammal tradition-

 191. -från Aristoteles och så-

 192. -men han pratar om det
  som en förtrogenhet.

 193. Förtrogenhetskunskap
  är nåt vi införlivar i oss själva-

 194. -och som är en del
  av vårt inre referenssystem-

 195. -en speciell innebörd
  som erfarenhet ger.

 196. Man kan se på det här
  ur två synvinklar:

 197. Dels att en stor förtrogenhet
  med vad man gör kan leda till-

 198. -att man rutiniseras. Man gör
  helt enkelt som man brukar göra.

 199. Man förstår saker och ting
  som man alltid har förstått dem.

 200. Den positiva synvinkeln är att man
  genom den här förtrogenheten-

 201. -skaffar sig så goda instrument
  eller så goda handlingsmöjligheter-

 202. -att man förmår handla rätt
  i enskilda situationer.

 203. Det finns alltså både positiva
  och mer negativa aspekter-

 204. -av det här med förtrogenhet.

 205. Förmåga att urskilja det väsentliga
  är typiskt för expertis.

 206. De som kan sin sak har också
  förmåga att urskilja det väsentliga.

 207. De har också förmåga att ge-

 208. -det stöd som,
  i vårt fall barn, behöver.

 209. Föreläsningarna i morse
  gav utmärkta exempel-

 210. -på hur ett sånt stöd kan se ut-

 211. -och att det inte
  behöver vara direkt.

 212. Det kan även, som i fallet
  med flickorna som handlade-

 213. -i den matematiska problematik
  de var inblandade i-

 214. -ske indirekt genom att stötta den
  sociala interaktionen mellan barnen.

 215. Det skulle jag kalla
  en stark förtrogenhet-

 216. -med den här typen av situationer-

 217. -som också gör att man
  kan urskilja det som är väsentligt.

 218. Det kan hjälpa oss att sätta oss in
  i andra erfarenheter.

 219. Det finns en stor potential
  i det här, skulle jag vilja säga.

 220. Men denna kunskap-

 221. -denna erfarenhet som vi alla får-

 222. -den behöver
  naturligtvis kommuniceras.

 223. Den behöver även ett språk.

 224. Därför är det inte lämpligt
  att kalla den för tyst kunskap.

 225. Levd erfarenhet
  behöver inte vara tyst kunskap.

 226. Den kan även vara en verbaliserad
  kunskap eller en handlingskunskap.

 227. Förtrogenheten är typisk-

 228. -för det som alla människor
  och yrken handlar om.

 229. Att vara förtrogen med situationen-

 230. -och med de människor
  man arbetar med.

 231. I vårt fall är det barn.

 232. Så denna praktiska erfarenhet,
  förtrogenheten-

 233. -tror jag är vad som till störst del
  styr det vi gör.

 234. Och det är den
  man skulle kunna få syn på.

 235. Sammantaget kan man säga-

 236. -att förtrogenhet
  är det vi bär med oss.

 237. Den innebär att vi vet
  betydligt mer än vi kan artikulera.

 238. Det finns förkroppsligat i oss
  och hjälper oss att handla rätt.

 239. Men det sker även i ett sammanhang.

 240. I vårt sammanhang kan man tala
  om förskolan som en institution.

 241. Vi lär oss hur vi ska göra
  just i nåt som är förskola.

 242. Vi hade kanske inte gjort
  på samma sätt utanför förskolan.

 243. Om vi i stället hade befunnit oss
  i gymnasieskolan-

 244. -så hade vi handlat på ett annat sätt
  eftersom kraven och normerna där-

 245. -säger nåt annat.

 246. Denna institutionella doxa
  är ett begrepp från Pierre Bourdieu-

 247. -som innebär
  att det skapas ett sätt att vara-

 248. -i den här miljön som är självklart.

 249. Det är saker man inte ens behöver
  reflektera över, man bara gör.

 250. Den här kunskapsformen...

 251. ...när den möter den vetenskapliga
  kunskapen, forskningsbaserad kunskap-

 252. -då händer spännande saker.

 253. Jag tror det är
  vad som behöver lyftas fram.

 254. Som man visade i förmiddags-

 255. -kan det lyftas fram
  genom dokumentation-

 256. -och genom att sätta ord och språk
  på det som utgör förtrogenheten.

 257. Med det återkommer jag till-

 258. -den vetenskapliga kunskapen.

 259. Det finns saker
  som forskningen berättar för oss-

 260. -som vi kan dra nytta av-

 261. -generella kunskaper
  och mer specifika kunskaper.

 262. Jag ska nämna några övergripande-

 263. -för att sen gå in på det
  jag menar är mest väsentligt-

 264. -i det som forskningen har berättat.

 265. Det första man ska ha med sig-

 266. -inte minst i samtal
  med de som har makt och pengar-

 267. -handlar om
  att tidiga insatser är lönsamma.

 268. Det här är James Heckman,
  Nobelpristagare i ekonomi.

 269. Han ser så här glad ut
  för att han har upptäckt-

 270. -att tidiga insatser
  är speciellt lönsamma.

 271. Han undersökte specifika program
  som getts till förskolebarn-

 272. -framför allt i USA.

 273. Han pekar på... Tänk er en kurva
  som är som en backhoppningskurva.

 274. Tidiga insatser för barn-

 275. -är det som ger högst kapital
  tillbaka, så kallat humankapital.

 276. Han pekar på att om man satsar
  en svensk krona på tidiga insatser-

 277. -så ger det sju-tio kronor tillbaka.

 278. Ju längre tid man väntar desto mindre
  lönsamma blir investeringarna.

 279. En backhoppningskurva
  är ju ganska brant.

 280. Så ju tidigare insatserna sätts in
  desto mer lönsamma är de.

 281. Om man tänker sig
  att man satsar mycket pengar-

 282. -på förskolan
  så skulle det ge mer resultat-

 283. -än om man skulle satsa pengar
  på senare skolgång-

 284. -som gymnasieskolan,
  eller senare i vuxenlivet.

 285. Den kommission som EU startade
  för nästan tio år sen-

 286. -som ägnade sig åt att titta
  på tidiga insatser för barn-

 287. -ur både hälsosynpunkt och andra
  synpunkter, drar samma slutsatser.

 288. Tidiga insatser för att förbättra
  barns hälsa ger större mervärde-

 289. -än om man skulle vänta
  med insatserna.

 290. Marmotkommissionen som startades-

 291. -som en del av Europakommissionen-

 292. -kom sen till England som också
  tittade på vad tidiga insatser ger.

 293. Sen kom den till Sverige.

 294. Jag satt med i Marmotkommissionen där
  vi tittade på betydelsen-

 295. -av tidiga insatser för barns
  hälsa, lärande och utveckling.

 296. Så det är välbelagt generellt sett-

 297. -att det här
  skulle kunna vara nåt som...

 298. Att tidiga insatser har betydelse.

 299. Som en parentes kan jag säga att det
  visst kommer en nationell kommission-

 300. -som studerar medborgarnas hälsa.

 301. Men en av utgångspunkterna är
  hur man kan stödja och stärka-

 302. -medborgarnas hälsa
  genom tidiga insatser.

 303. En annan sak vi vet
  är det ni ser här.

 304. Där det finns en form av konsensus
  om förskolans betydelse.

 305. Förskolan har betydelse
  och ger positiva effekter-

 306. -på barns prestationer.
  Det gäller på alla områden.

 307. Det här har uppmätts på olika sätt.

 308. Främst genom longitudinella studier
  där två matchande grupper följs åt.

 309. Man studerar deras utveckling.

 310. Det finns ganska många
  såna internationella studier.

 311. Tyvärr finns ingen i Sverige.

 312. Den senaste
  gjordes av Bengt-Erik Andersson-

 313. -för snart 24 år sen.

 314. Men det finns ett antal väl
  genomförda internationella studier-

 315. -som pekar i samma riktning.

 316. De pekar även på att barn
  från fattiga områden eller miljöer-

 317. -och utsatta barn
  drar mest nytta av detta.

 318. De här effekterna
  har även visat sig stabila.

 319. Men det finns ju alltid ett "men".

 320. Det ska vara en förskola som är
  av vad man kan kalla hög kvalité.

 321. Det är inte så att det här uppträder
  automatiskt i förskoleverksamhet.

 322. Verksamheten ska vara av hög kvalité.

 323. Och vad är då det för nåt?

 324. Hur vet vi att det som barn är med om
  har en hög kvalité?

 325. Det ska jag komma till
  i den senare delen.

 326. Här ser ni också
  nåt om barns psykiska hälsa.

 327. I det här fallet
  finns en del svenska studier-

 328. -som pekar på att en god verksamhet
  under de tidiga åren-

 329. -också leder till ökad psykisk hälsa.

 330. Men det bygger även på samverkan
  framför allt.

 331. Om vi då ska försöka tänka oss-

 332. -att det här gäller generellt sett-

 333. -att om barn är delaktiga
  i en förskola av hög kvalité-

 334. -så ger det positiva effekter
  på deras lärande och utveckling.

 335. Det är jag som håller på med magen.
  Jag stöter till den.

 336. Jag ska inte luta mig.
  Jag ställer mig här i stället.

 337. Nu ska jag försöka att peka ut-

 338. -det man skulle kunna kalla
  för utbildningens brännpunkt.

 339. Jag ska göra det
  med stöd av ett antal studier-

 340. -men framför allt utifrån en
  sammanställning som heter-

 341. -"Investing in Our Future: The Evi-
  dence Base on Preschool Education".

 342. På ett ganska kort och koncist sätt
  pekar den ut-

 343. -de mest väsentliga aspekterna
  av en förskola av hög kvalité.

 344. Man relaterar även till effekterna
  av barns utveckling på kort sikt-

 345. -och på lång sikt.

 346. I rapporten skriver man så här:

 347. Det man pekar på är att om man ska
  prata om en förskola av hög kvalité-

 348. -så måste man studera interaktionen
  mellan förskolepersonal och barn-

 349. -det jag kommer att kalla
  pedagogiska relationer-

 350. -och vilket innehåll
  den här interaktionen har.

 351. Det som i rapporten
  kallas "curricula".

 352. Ett begrepp som används framför allt
  i relation till läroplaner.

 353. Här används det mer
  som ett bredare begrepp-

 354. -som handlar om det innehåll
  som den här interaktionen består av.

 355. Jag har sysslat
  under i stort sett hela min karriär-

 356. -med väldigt övergripande aspekter
  av det som är förskolans verksamhet-

 357. -som är på makronivå.

 358. Men den här typen av slutsatser gör
  att man måste fundera på-

 359. -vad som är mest väsentligt?
  Var sker det mest väsentliga?

 360. Slutsatsen av det här-

 361. -är att det sker
  i de allra minsta beståndsdelarna-

 362. -i princip i det konkreta mötet.
  Det visades väldigt väl i förmiddags-

 363. -hur det här mötet mellan förskole-
  personal och barn, samt barn emellan-

 364. -är det som skapar kvalité.

 365. Med en sån inriktning
  får det också en rad olika-

 366. -konsekvenser för hur vi tänker,
  både om lärande-

 367. -men även om förskolans verksamhet
  och om det som ska dokumenteras.

 368. Detta innebär också att det
  man kan kalla strukturkvalité-

 369. -kan förstås
  som att den antingen kan stödja-

 370. -eller eventuellt hindra pedagogiska
  relationer av hög kvalité.

 371. Stora barngrupper
  kan vara nåt som kan hindra-

 372. -men det behöver inte göra det.

 373. Det finns ganska mycket som talar för
  att relativt stora barngrupper-

 374. -inte är nåt hinder för pedagogiska
  relationer av hög kvalité.

 375. Andra studier pekar på motsatsen.

 376. Men det tycks finnas nåt
  i den professionella kunskapen-

 377. -och i interaktionen-

 378. -som avgör vilken kvalité
  förskolan har-

 379. -och att det har betydelse
  för barns lärande och utveckling.

 380. Vad menas då med interaktion
  i rapporten?

 381. Man tar fram vissa aspekter av
  interaktion och interaktionsmönster-

 382. -som man kan kalla speciellt viktiga.

 383. Det som står som metatänkande
  i det här fallet står ju för nåt-

 384. -där barnen får tänka och fundera
  kring sitt eget lärande.

 385. När barn får tillgång
  till att förstå hur de lär sig-

 386. -så har det väldigt stor betydelse
  för vad de lär sig.

 387. Det finns
  en emotionell aspekt av det.

 388. Det kallar man för uppmuntrande
  relationer mellan lärare och barn.

 389. Det finns
  en form av emotionell lyhördhet.

 390. Det finns även interaktion som är
  back and forth, alltså en dialog-

 391. -som utgår från att det som jag
  berättar eller talar om för barnet-

 392. -kommer barnet att ge respons på.

 393. Då har jag möjlighet att svara
  på det som barnet säger.

 394. Vi fortsätter "back and forth" tills
  vi har nått en ömsesidig förståelse.

 395. Frågorna kan se olika ut.

 396. De kan vara utmanande och kan
  skicka tillbaka bollen till barnen.

 397. Men utgångspunkten är att de
  ska leda till förståelse för-

 398. -själva situationen
  som är gemensam för oss.

 399. Ömsesidigheten
  överbryggar till viss del-

 400. -den asymmetriska relationen som
  alltid finns mellan vuxna och barn.

 401. Men ömsesidighet kan uppstå
  om man till exempel-

 402. -som vi såg i förmiddags också,
  är tillräckligt lyhörd och lyssnande.

 403. Det intressanta med fallet-

 404. -är att man faktiskt kan visa på-

 405. -att det har effekter genom
  de vetenskapliga metoder man har.

 406. Det gör också att det
  får en speciell tyngd-

 407. -när man talar om förskolan
  på vetenskaplig grund.

 408. Jag kallar interaktionen
  för pedagogiska relationer-

 409. -just för att det handlar
  om ett utbildningssammanhang.

 410. Den är pedagogisk i den meningen-

 411. -att det finns en intention i en
  pedagogisk institution som förskolan-

 412. -att skapa en lärande människa.

 413. Jag brukar alltid få frågan
  om man inte kan kalla det nåt annat.

 414. Sociala relationer, till exempel.
  Eller nåt annat i den stilen.

 415. Kommer det att innebära att alla
  relationer är pedagogiska? Nej.

 416. Men det här sker ju
  i en specifik miljö.

 417. Det finns ett antal studier.
  När jag gjorde min översikt-

 418. -gick jag igenom minst 85 studier-

 419. -som jag tyckte hade betydelse
  för att förstå interaktionsmönstren.

 420. Om man för samman alla de här
  studierna till en förståelse-

 421. -så kan man se
  att det här har betydelse för:

 422. Social, kognitiv, emotionell
  utveckling och färdigheter hos barn.

 423. Den kan till och med prognostisera
  barns skolrelaterade förmåga.

 424. Den påverkar
  barns förmåga till självreglering-

 425. -och bidrar till socioemotionell
  utveckling, jag återkommer till det.

 426. Självregleringen har vissa studier...
  Den är väldigt tydlig.

 427. Det gör att det finns vissa begrepp
  som skulle kunna vara intressanta-

 428. -att använda sig av.

 429. Språklig och kognitiv utveckling och
  förmåga att kommunicera med andra-

 430. -är också aspekter man har undersökt.

 431. Sammantaget ger det
  en ganska mångfacetterad bild-

 432. -av att det finns vetenskaplig grund-

 433. -för att uttala sig
  om dessa pedagogiska relationer.

 434. Så slutsatsen är
  att här finns en enorm potential.

 435. Och att det gäller att fokusera.

 436. Det gör även att man funderar
  på alla berättelser som kommer.

 437. Om jag drar slutsatser från Malmö
  när det exempelvis gäller skola-

 438. -så säger alla berättelser
  att man håller på med så mycket-

 439. -att man nästan inte hinner
  med barnen. Tiden räcker inte till.

 440. Det är mycket mångsyssleri. Man har
  många typer av uppgifter att utföra.

 441. När personalen upplever att man
  tas ifrån den viktigaste uppgiften-

 442. -nämligen interaktionen med barnen
  så är det dags att börja ifrågasätta.

 443. Då vill jag även argumentera för
  att en vetenskaplig grund-

 444. -kanske baseras
  på en interaktion av hög kvalité.

 445. Det ska jag inte prata mycket om nu
  men det har ganska starkt samband-

 446. -med personalens utbildning.

 447. När den högst utbildade personalen-

 448. -sysslar med annat än
  pedagogisk verksamhet med barnen-

 449. -är det ganska illa.

 450. Den högst utbildade personalen ska
  ägna sig åt pedagogisk verksamhet.

 451. En viktig fråga i sammanhanget
  är just "varför".

 452. Hur ska man kunna förstå
  att såna effekter kan uppträda?

 453. Hur kan det vara så
  att några av de här situationerna-

 454. -är så pass betydelsefulla att de
  ger effekter på relativt lång sikt?

 455. Hur är det egentligen möjligt?

 456. Det finns vissa kritiker
  mot detta resonemang:

 457. Man hävdar
  att det kan förklaras med metodfel.

 458. Att man inte kan undersöka
  det här ordentligt.

 459. Det är möjligt, men de här
  är de metoder vi har att tillgå.

 460. Det är så här
  vi skaffar vetenskaplig kunskap.

 461. Det kan röra sig om tester
  eller annat, experiment och så.

 462. Det är de metoder man använder
  för att ta reda på saker och ting.

 463. Då återstår fortfarande
  frågan varför.

 464. Ganska många av de här studierna
  som beräknar samband-

 465. -och tittar på kausalitet och så där
  är oftast inte så intresserade av-

 466. -frågan varför. De vill mer visa på
  att nåt sker på kort och lång sikt.

 467. Men det finns några som gör det.
  Jag kommer att framhålla-

 468. -minst två aspekter
  som kan ge oss svar på frågan varför.

 469. Det finns fler, men jag kommer
  framför allt att tala utifrån frågan-

 470. -var är utbildningens brännpunkt.

 471. Är det den? Ja.

 472. Det viktigaste i det här
  är egentligen den sista punkten.

 473. Brännpunkten ligger i den konkreta
  situationen i vardagen-

 474. -och i det konkreta mötet.

 475. Begreppet brännpunkt kommer
  från en bok av mig och Jonas Aspelin-

 476. -som heter
  "Om relationell pedagogik".

 477. I den diskuterar vi
  det här med brännpunkt.

 478. Den här illustrerar
  pedagogiska relationer-

 479. -som ett sätt att tänka
  om hur professionell kunskap-

 480. -vetenskaplig kunskap
  och förtrogenhetskunskap kan mötas-

 481. -och bli till handling gentemot barn
  i konkreta situationer.

 482. Den relationella aspekten är vad
  som har varit intressant för oss.

 483. För att återgå till frågan varför-

 484. -så beror den
  på vilket perspektiv man vill ta.

 485. Tittar man på den här bilden
  ser några av er den gamle mannen.

 486. Men så är det
  nåt annat som framträder.

 487. Ni ser hästen och personen
  som ligger under lakanet-

 488. -på marken.

 489. Ungefär så tror jag
  att vi kan tänka om-

 490. -på vilket sätt vi kan förstå varför.

 491. Det beror på vad vi sätter
  som förgrund och som bakgrund-

 492. -och att vi kanske måste ha förmågan
  att sätta olika begrepp på det-

 493. -och olika teoretiska perspektiv
  och låta dem verka samtidigt-

 494. -för att vi ska kunna besvara
  frågan varför.

 495. Det finns ett flertal
  teoretiska perspektiv.

 496. Jag kommer framför allt att använda-

 497. -de som forskarna själva använder.

 498. Frågorna som måste besvaras
  är följande:

 499. Jag kommer att använda
  två perspektiv först.

 500. Jag backar.

 501. Den? Ja.

 502. Eftersom jag har bilden kvar,
  om jag håller mig till tredje frågan-

 503. -så tycker jag att exemplen
  från i förmiddags från Reggio Emilia-

 504. -var oerhört belysande
  på goda pedagogiska relationer.

 505. Det som var ganska intressant
  i det här sammanhanget-

 506. -var att från min utgångspunkt-

 507. -om interaktionen
  mellan personal och barn-

 508. -är det som avgör kvalitén-

 509. -så är det också det
  som ska dokumenteras.

 510. En dokumentation innebär att vi
  bollar tillbaka till oss själva.

 511. Dokumentationen inbegriper
  vad vi gör tillsammans med barnen.

 512. Ni får säga emot mig om jag har fel-

 513. -men jag tänker mig
  att det alltid är enklare-

 514. -att dokumentera
  nåt utanför en själv.

 515. Det är enklare att dokumentera barnet
  och dess utveckling.

 516. Så fort vi inkluderar oss själva
  stöter vi på svårigheter.

 517. Jag kan ha fel. Men i diskussioner
  jag har haft med andra-

 518. -så möter jag det. Det handlar till
  viss del om en form av sårbarhet.

 519. Om dokumentationen
  handlar om oss själva-

 520. -är det ju oss själva vi ser.

 521. Vi ser även vad som händer med
  de svagheter och styrkor som finns.

 522. Man får vara ganska försiktig.

 523. Det finns olika metoder
  och sätt att göra det på.

 524. Min erfarenhet är i alla fall
  att det är betydligt lättare-

 525. -för förskolepersonal att dokumentera
  nåt utanför dem själva.

 526. Vi diskuterar det här i Malmö
  och jag jobbar även i Kungsbacka-

 527. -med förskolepersonal
  för att diskutera-

 528. -även på Reggio Emilia-inspirerade
  förskolor-

 529. -och förskolor som använder
  mycket dokumentation-

 530. -hur dokumentation är till hjälp när
  man utvecklar pedagogiska relationer.

 531. Det uppfattar jag som en kärnfråga.

 532. Tillbaka igen till frågan varför.

 533. Då har...

 534. Forskarna har två ganska dominerande
  perspektiv på det.

 535. Först ett utvecklingspsykologiskt
  perspektiv.

 536. Intressant i sammanhanget
  är att i Sverige-

 537. -tycks det utvecklingspsykologiska
  perspektivet inte användas så mycket.

 538. Det kanske inte är gångbart
  på universitet och högskolor.

 539. Eller så har det fallit i glömska-

 540. -eftersom det visat sig
  att vissa saker har förändrats.

 541. Internationellt sett är utvecklings-
  psykologin för att förstå utveckling-

 542. -nåt som används mycket för
  att förklara långsiktiga effekter-

 543. -av insatser som görs.

 544. Vissa saker man har kommit fram till
  är intressanta i vårt sammanhang.

 545. Det handlar
  om begrepp som "self-efficacy".

 546. Begreppet översätts oftast inte-

 547. -men kan förstås som självförmåga.

 548. Barns förmåga
  att förstå sin egen förmåga.

 549. Det gör att om man kan stödja
  barns self-efficacy-

 550. -så kan man troligen även
  stödja deras syn på sig själva-

 551. -som sociala och dugliga individer.

 552. Begreppet självkompetens
  används också i hög utsträckning.

 553. Det vill säga att man undersöker
  barns sätt att förstå sin kompetens.

 554. Det ligger nära
  begreppet self-efficacy.

 555. På vilket sätt barn är engagerade,
  på vilket sätt de är dugliga-

 556. -och begreppet självreglering
  som i det här sammanhanget-

 557. -framför allt inbegriper
  en förmåga att reglera sina impulser-

 558. -och att reglera sin uppmärksamhet.

 559. Uppmärksamhet
  är ju det som styr vårt lärande.

 560. Här finns även
  personalens emotionella stöd.

 561. I det här fallet betyder det
  att personal som har förmåga-

 562. -att stödja barns engagemang,
  självkompetens och självreglering...

 563. Det utgör en stor del
  av den professionella kompetensen.

 564. Man skulle
  kunna kalla det omsorg också.

 565. Jag har provat att använde begreppet
  omsorg och emotionell närhet-

 566. -för att förstå
  hur det här kan fungera.

 567. Man har tittat på det
  ur neuropsykologisk synvinkel-

 568. -och även utifrån
  teorin om spegelneuroner.

 569. Det sätt som hjärnan utvecklas på
  görs i relation till andra.

 570. Utvecklingen av neuroner-

 571. -blir en spegling av de erfarenheter
  vi har i relation till varann.

 572. Det här relaterar till barnens
  kognitiva och fysiska förmåga-

 573. -kamratacceptans
  och vuxnas acceptans.

 574. Så det har en ganska stor bredd-

 575. -när de som har undersökt
  dessa pedagogiska relationer-

 576. -utifrån utvecklingspsykologin
  vad de pekar på.

 577. Jag skulle vilja påstå en sak här.

 578. Och det är att jag tror att de
  som är de långsiktiga effekterna-

 579. -kan förklaras utifrån dessa begrepp.

 580. Om barn utifrån skilda situationer-

 581. -bär med sig en känsla av
  att vara dugliga-

 582. -att få vara engagerade
  och kompetenta-

 583. -så har det antagligen stor betydelse
  för deras sätt att förstå sig själva-

 584. -på lång sikt.

 585. Den här känslan
  av att ha självförmåga-

 586. -tänker jag mig
  är den som är mest betydelsefull-

 587. -för lärandet på lång sikt
  eftersom den gör att man bär med sig-

 588. -en känsla
  av att vara en lärande person.

 589. Det här kan man vända tillbaka
  till den andra förklaringsgrunden-

 590. -alltså när forskarna använder
  ett mer sociokulturellt perspektiv.

 591. Där tittar man mer på situationen.

 592. Då blir lärandet en kunskapande
  och interaktiv process-

 593. -i en kulturell kontext.

 594. Det är precis vad vi talade om i
  förmiddags i Reggio Emilia-kontexten.

 595. Det viktiga
  i det sociokulturella perspektivet-

 596. -är att barnet får använda
  sina olika resurser.

 597. Tidigare erfarenheter, tidigare
  kunskaper, kulturella praktiker etc.

 598. Då kommer en annan typ av begrepp in.

 599. Meningsskapande, expanderat lärande,
  delat (hållbart) tänkande-

 600. -och dekontextualisering.

 601. Jag har fäst mig
  vid två av begreppen.

 602. Begreppet expanderat lärande hör ihop
  med begreppet dekontextualisering.

 603. Det hör även ihop
  med metakognitivt lärande.

 604. Man skulle kunna säga
  att när barnen får stöd i-

 605. -att utveckla sitt lärande
  så att det man lär i en situation-

 606. -blir till kunskap
  även i en annan situation-

 607. -så stöder den vuxne och personalen
  barns dekontextualisering.

 608. Man stöder
  deras expanderande lärande.

 609. Studierna har visat
  att det är väldigt betydelsefullt-

 610. -för hur barn kan lära sig
  i olika situationer.

 611. Om man tänker på det
  så gör vi det alltid-

 612. -och barn gör det
  i väldigt olika typer av situationer.

 613. När man exempelvis
  läser en saga för barnen-

 614. -eller nåt annat, och ett av barnen
  säger: "Det här hände min morfar."

 615. Och så berättar de
  en lång historia om detta.

 616. Det barnet gör i den situationen
  är att dekontextualisera-

 617. -använder sig av en berättelse-

 618. -och för över den
  till ett annat sammanhang.

 619. Det här sättet att pendla
  mellan olika situationer-

 620. -både i fantasi och i lek
  och genom den här typen av samtal-

 621. -har visat sig vara
  en oerhört betydelsefull källa-

 622. -till kunskap
  och till att bli en lärande individ.

 623. Forskarna arbetar systematiskt
  med att undersöka-

 624. -hur man i pedagogiska sammanhang kan
  stödja dekontextualiseringen.

 625. Man kan även tala om det
  som ett symboliskt lärande.

 626. I förmiddags fick vi tydliga exempel-

 627. -på att lärande är nåt som händer
  i relation till andra.

 628. Lärandet är inte nåt
  som enbart sker inuti ens eget huvud-

 629. -utan det sker hela tiden
  i relation både till barnen-

 630. -och till de vuxna.

 631. När barnen tittade på de här pengarna
  eller symbolerna med pengar-

 632. -så kan man också se
  hur man gav mening åt symbolerna-

 633. -och hur pengarna
  eller värdet av pengarna-

 634. -skiftade i meningsinnebörd
  mellan barn.

 635. Ett gott exempel på hur pedagogiska
  relationer kan ge barnen stöd.

 636. Barnens resurser
  i en utvidgad betydelse.

 637. I det här citatet har Engeström
  sagt nåt som är viktigt om lärande.

 638. Jag har använt det mycket för att
  förstå det expanderande lärandet.

 639. Han säger: "Learners learn
  something that is not yet there."

 640. När man lär sig så lär man sig
  nåt som inte är precis där, ännu.

 641. "The learners construct a new object
  and concept for their activity"-

 642. -"and implement this new
  object and concept in practice."

 643. Varje gång barn använder sitt språk-

 644. -för att dekontextualisera
  nåt från en situation till en annan-

 645. -eller kunskaper
  från en situation till en annan-

 646. -så innebär det också att man
  använder nåt som ännu inte är där-

 647. -men som man skaffar sig kunskap om
  genom sin kollektiva praktik.

 648. Det blir en sorts potentialitet
  i det-

 649. -som innebär
  att man måste följa barnen.

 650. För att förstå deras lärande får man
  följa dem, som vi såg i förmiddags.

 651. Som ett sätt att tänka kring det
  som kan vara ett expanderat lärande.

 652. Då kommer jag till nån form
  av slutsatser kring det här.

 653. Vad skulle kunna karakterisera
  en god pedagogisk relation-

 654. -men utgångspunkt från den forskning-

 655. -som jag har försökt summera?

 656. För det första: Den uppkommer
  när förskolepersonalen-

 657. -ger barnen socialt, kognitivt
  och emotionellt stöd i situationen.

 658. Det emotionella,
  sociala, och kognitiva-

 659. -är liksom sammanflätat i varann.
  De står inte var för sig.

 660. Det innebär att personalen inte
  kan ha ett distanserat förhållande-

 661. -till vad barnen gör. De måste
  vara lyssnande och lyhörda för det.

 662. Det finns ett bekräftande
  av barns duglighet i det.

 663. Jag vet att du duger och kan och jag
  är här för att hjälpa dig vidare.

 664. Jag tar den här i stället,
  klockan börjar rinna i väg.

 665. De här tre aspekterna-

 666. -av en pedagogisk relation av hög
  kvalité är vad den här bilden visar.

 667. Emotionellt stöd
  för att stödja barns självförmåga-

 668. -socialt stöd för barns samarbete
  och kommunikation-

 669. -och kognitivt stöd för expanderat,
  delat och hållbart lärande.

 670. Den slutsats jag drar efter att ha
  gått igenom en stor mängd forskning-

 671. -om barns utveckling och lärande
  på kort och lång sikt-

 672. -säger mig att när de här
  samverkar med varann-

 673. -så får vi
  en förskola av hög kvalité.

 674. Jag har satt undervisning
  inom parentes.

 675. Jag hade tänkt driva tesen
  att vi ska se det som undervisning.

 676. Men jag låter frågan ligga öppen-

 677. -för er att fundera över
  och kanske prata om.

 678. Är det detta vi kan kalla under-
  visning? Och när sker det i så fall?

 679. För att peka återigen
  på de här tre aspekterna-

 680. -emotionellt stöd för att stödja
  barns självförmåga innebär-

 681. -att man i situationen
  ger barnet ett budskap:

 682. Jag vet att du duger,
  jag vet att du kan.

 683. Det är vad barnet tar med sig
  från situationen.

 684. Budskapet vad gäller
  det kognitiva stödet kan vara-

 685. -att jag är här för att hjälpa dig
  använda dina resurser-

 686. -inte för att berätta
  att så här ska du göra.

 687. Du ska använda dina resurser-

 688. -och jag ska hjälpa dig
  så att du också kan förstå.

 689. Den här situationen med mynten
  och värdet är ett typexempel-

 690. -på ett sånt stöd.

 691. Och de pedagogiska relationerna
  som ett socialt stöd-

 692. -handlar om kollaborativt lärande.

 693. När barn och vuxna lär sig av varann.

 694. Och det innebär stöd,
  kommunikation och dialog.

 695. Budskapet i det här sammanhanget
  är att vi ska göra det tillsammans-

 696. -och att det finns ett värde
  i att barnet förstår-

 697. -att det här
  är nåt vi gör tillsammans.

 698. Den här dialogen blir grundbulten-

 699. -i det som är brännpunkten.
  Den blir både verbal och kroppslig.

 700. För små barn är den mest kroppslig.

 701. Tolkningen av barnens intentioner-

 702. -sker genom att tolka kroppsspråket
  och vara lyhörd för det.

 703. Men dialogen kan utmana, fråga
  och hjälpa barnen att undersöka.

 704. Det viktigaste
  är att ha förståelse för att barnen-

 705. -strävar efter att bli förstådda.

 706. Inte efter att få som de vill-

 707. -eller att driva fram sin vilja.
  De strävar snarare, precis som vi-

 708. -efter att bli förstådda.

 709. När dialogen utmynnar i
  att jag förstår vad du vill göra-

 710. -så har pedagogen möjlighet
  att ta ställning till detta-

 711. -och svara på vad man har förstått-

 712. -och att säkerställa
  ömsesidig förståelse.

 713. Jag erinrar mig en gammal
  filosofisk tänkare kring detta-

 714. -Maria Montessori.

 715. Man kan använda Reggio Emilia också.

 716. Maria Montessori sa en gång i tiden:

 717. "Hjälp mig så att jag kan själv."

 718. En grundläggande tes
  för pedagogisk verksamhet.

 719. Man kan lägga till
  det som står inom parentes:

 720. "Hjälp mig så att jag kan själv
  (tillsammans med andra)."

 721. Det är en grundläggande tankefigur
  på hur man skulle kunna tänka sig-

 722. -den här pedagogiska relationen.

 723. Det kan få vissa...

 724. Det kan få vissa effekter vad gäller
  den pedagogiska dokumentationen-

 725. -som många av er är experter på.

 726. När jag utifrån den här forskningen
  funderar på-

 727. -vad vi ska ha för syn
  på de här kvalitetsaspekterna-

 728. -så har jag utgått
  från att den enda möjligheten-

 729. -är att förtrogenhetskunskap som kan
  fungera både som hinder och stöd-

 730. -måste synliggöras.

 731. Jag tror inte det kan göras på nåt
  annat sätt än genom dokumentation.

 732. Då kan man fråga sig
  i dokumentationen-

 733. -om man ska dokumentera
  de pedagogiska relationerna-

 734. -vilka aspekter ska finnas med
  för att man ska kunna prata om dem.

 735. Utifrån forskningen skulle jag vilja
  peka på att man kan ställa frågan-

 736. -om det emotionella,
  kognitiva och sociala stödet-

 737. -om de här dimensionerna
  finns med i interaktionen-

 738. -och på vilket sätt man kan se det.

 739. Uppstår det ömsesidig förståelse och
  hur bekräftas barnens intentioner?

 740. "Jag förstår vad du vill göra",
  är en bekräftelse.

 741. Barnet kan i sin tur svara:
  "Jag förstår också vad du vill göra."

 742. Där finns grunden-

 743. -för vad som skulle kunna vara
  den pedagogiska relationen.

 744. Ur min synvinkel
  är det här ett ganska utmanande...

 745. ...sätt att tänka
  om pedagogisk dokumentation.

 746. Och det är det utifrån att det
  inbegriper oss själva hela tiden.

 747. Och jag vet ju
  att ni i förskolan framför allt-

 748. -är relativt duktiga
  på pedagogisk dokumentation.

 749. Tittar man på vissa aspekter
  i skolans verksamhet i övrigt-

 750. -finns där en total avsaknad
  av att titta på undervisning-

 751. -och hur undervisningen går till-

 752. -utifrån att förstå det som kanske
  den viktigaste kvalitetsaspekten.

 753. Men även i förskolan finns en hel del
  att fortsätta med och att undersöka.

 754. Med det lämnar jag ordet fritt.

 755. -Var det så vi skulle göra?
  -Först får du blommor.

 756. Tack för en intressant föreläsning!

 757. Tack så hemskt mycket.

 758. Vi lämnar fältet fritt för frågor.
  Är det nån som vill säga nåt?

 759. Ja! en tveksam fråga här framme.

 760. Hur kopplar man ihop de positiva
  strömningarna i förskolan-

 761. -med de allt sämre resultaten
  i skolan och psykosociala problem?

 762. Förskolan kan uppenbarligen
  inte lösa de problemen.

 763. Det är inte heller det jag har sagt.

 764. Det är inte heller det
  forskningen pekar på.

 765. Om man jämför grupper av barn...

 766. Dels finns det barn
  som inte går i förskolan.

 767. Det finns barn i förskolor av
  hög kvalité och av sämre kvalité.

 768. Då ser man de här effekterna.

 769. Man får söka efter bakgrundsvariabler
  som föräldrars utbildning och annat.

 770. Men man kan däremot inte säga-

 771. -att man automatiskt får en skola-

 772. -där barn trivs och lär sig mycket
  för att de har gått i en förskola.

 773. Det spelar naturligtvis
  en väldigt stor roll-

 774. -hur skolan är uppbyggd
  och vad man gör-

 775. -som inte kan förklaras med
  huruvida barnen har gått i förskola.

 776. Men det finns effekter
  som ligger latent-

 777. -och effekter
  som visar sig i PISA-studier-

 778. -när man försöker kontrollera
  vissa faktorer för hur elever lyckas-

 779. -i PISA-resultat där man kan säga att
  förskolan har betydelse oavsett det.

 780. Men mitt budskap
  är egentligen att om barn-

 781. -kan befinna sig
  i en lärande verksamhet-

 782. -som innebär kognitivt,
  socialt och emotionellt stöd-

 783. -så kommer deras förutsättningar
  att bli större-

 784. -än om de skulle finnas
  i annan typ av verksamhet.

 785. Det är själva utgångspunkten.

 786. Fler frågor? Här har vi en.

 787. Tack för en fin föreläsning!
  Så en fråga om kontinuitet.

 788. Hur personalkontinuitet påverkar
  i positiv eller negativ riktning.

 789. Det finns en del studier
  som just studerar-

 790. -personalomsättning
  i förhållande till kvalité.

 791. I princip kan jag säga så här-

 792. -och det är nästan självklart-

 793. -men i väl fungerande arbetslag
  tjänar man mycket på kontinuitet.

 794. Man får ett arbetslag
  som arbetar bra tillsammans-

 795. -som arbetar kvalitativt sett bra.

 796. När en i personalen byts ut
  blir kvalitén oftast försämrad.

 797. Arbetslag som inte fungerar så bra-

 798. -kan behöva diskontinuitet.

 799. Det är nästan
  en sån där vardaglig erfarenhet.

 800. Men det finns en del studier
  som faktiskt studerar detta.

 801. Kontinuitet...

 802. För att bygga upp kvalité på sikt
  är kontinuitet ganska viktigt.

 803. Det som sker, det händer ofta i Malmö
  så jag uttalar mig om Malmö-

 804. -är att det inte bara är personalen
  som har hög omsättning-

 805. -det är även hög barnomsättning.

 806. Speciellt i vissa områden
  där man flyttar oerhört ofta.

 807. Det gör till exempel att man kan byta
  ut en tredjedel av gruppen på ett år.

 808. Året efter har man bytt ut
  en tredjedel igen. Det är både och.

 809. Kontinuitet i den bemärkelsen
  att både personal och barn-

 810. -vet att man vistas tillsamman även i
  relationell synvinkel är att föredra.

 811. Vi har en fråga här framme.

 812. Om man ser vilka positiva effekter
  som förskolan får av resurser-

 813. -varför är det så svårt
  att övertyga politikerna?

 814. Det är en väldigt bra fråga.

 815. Jag var själv inblandad
  i Malmökommissionen-

 816. -som var ett uppdrag av politier, och
  där betonade jag de här aspekterna.

 817. Ur den aspekten
  finns det en form av förståelse-

 818. -för att det här är viktigt.

 819. Men när det sen balanseras
  mot andra saker som också är viktiga-

 820. -är min erfarenhet att det
  tyvärr ofta är de yngsta barnen-

 821. -som får stå tillbaka.

 822. Det kan ha olika förklaringsgrunder.

 823. Om jag återgår till argumentationen
  så finns det en hel del-

 824. -argument
  för att de här satsningarna-

 825. -är viktiga på kort och lång sikt.

 826. En sak är väldigt svår politiskt sett
  att hantera: De årliga budgetarna.

 827. Vi vill att det ska finnas
  sociala investeringar på lång sikt.

 828. Om man tänker sig att man skulle
  satsa på nåt för de yngsta barnen-

 829. -och att det skulle visa sig
  att det var lönsamt efter några år-

 830. -så skulle man ta hänsyn till det
  även i budgeten.

 831. I kommissionen kallar vi det
  för sociala investeringar.

 832. Vi byggde en bro
  mellan Malmö och Köpenhamn-

 833. -och sa att det
  kunde löna sig på tjugo års sikt.

 834. Gör man nåt som handlar om sociala
  aspekter ska det löna sig samma år.

 835. Eller så ska det ge effekt direkt.
  Och det gör det ju inte.

 836. Det finns nåt i systemet
  som inte fungerar-

 837. -när det gäller sociala sektorer.

 838. Men man kan argumentera för det.
  Vi försökte i alla fall.

 839. -Det här var ett inlägg i debatten.
  -Ja.

 840. Fler frågor? Ja?

 841. Jag sammanfattar frågan.

 842. Eftersom den pedagogiska personalen
  i Sverige deltar även i omsorgsbiten-

 843. -kan man se att barn har
  ett bredare lärande och lär sig mer?

 844. Det finns inga specifika studier-

 845. -där man kan peka på det du talar om.

 846. Däremot kan man göra antaganden
  utifrån konklusioner och slutsatser-

 847. -i den internationella forskningen.
  Den är relativt enkel.

 848. Den säger att interaktionsmönstren-

 849. -uppträder under hela dagarna.

 850. Alva Myrdal sa: Man kan inte
  skilja situationer där barn lär sig-

 851. -från situationer
  där de inte lär sig.

 852. I ett helhetsperspektiv där man har
  en pedagogisk tanke under hela dagen-

 853. -enligt de resultat
  jag redogjort för här-

 854. -borde det vara att föredra framför
  att stycka upp i lärande sekvenser-

 855. -eller i lektioner, eller nåt annat.

 856. Om jag skulle dra nån slutsats
  av detta skulle det vara-

 857. -att ett helhetsperspektiv
  är att föredra.

 858. Några fler frågor?

 859. Här kommer en. Ja?

 860. Kan man se att pedagogiska relationer
  mellan pedagoger och barn-

 861. -sprider sig även barn till barn?

 862. Ja. Det är också en intressant fråga.

 863. Ur min synvinkel så innebär
  den pedagogiska relationen-

 864. -att man också uppmuntrar
  relationer mellan barnen.

 865. Det man kallar kollaborativt lärande
  som vi såg exempel på i filmerna-

 866. -framför allt den första filmen.

 867. Så jag skulle absolut säga det.

 868. Det som sker mellan barnen
  och förskolepersonalen-

 869. -har betydelse
  för relationen mellan barnen.

 870. Jag har själv handlett en avhandling
  om barns vänskapsrelationer.

 871. Den ena slutsatsen
  i den avhandlingen var-

 872. -att i förskolor där det fanns
  ett gott känslomässigt klimat-

 873. -mellan personal och barn-

 874. -där fanns även barn
  som hade många vänner och kamrater-

 875. -och färre marginaliserade barn,
  barn som stod utanför.

 876. Så den relation som uppstår
  mellan personal och barn-

 877. -har betydelse
  även för vad som sker mellan barnen.

 878. Det är helt enkelt en del
  av det pedagogiska uppdraget.

 879. Gör inte som jag säger,
  utan gör som jag gör, kan man säga.

 880. Ibland har man använt
  ett begrepp som man kallar klimat.

 881. Det begreppet inbegriper ett sätt-

 882. -att förstå miljön
  som exempelvis tillåtande-

 883. -att man får lov att vara engagerad,
  och som inte är för repressiv.

 884. Det har väldigt stor betydelse
  för hur barn beter sig emot varann.

 885. Så för att svara enkelt på frågan:

 886. Ett koncist svar.
  Där sätter vi punkt för frågorna.

 887. Vi tackar
  för en spännande föreläsning!

 888. Textning: Elisabeth Enström
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Pedagogiska relationer i förskolan

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Sven Persson, professor i pedagogik, vill förstå förskolan ur ett samhällsperspektiv och införa professionell kunskap i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Förskolepedagogik
Ämnesord:
Förskolan, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Förskolesummit 2015

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Frön till ett livslångt lärande

Harvardprofessorn Howard Gardner tar avstamp i de stora frågorna om skönhet och godhet för att komma fram till hur vi bör lära ut och vad vi vill att våra barn ska lära sig. Hur ska man få barnen att behålla sin nyfikenhet? Gardners föreläsning innehåller en semantisk diskussion om begrepp, men även en del handfasta råd och tips. Inspelat på Stockholms universitet den 11 och 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Lärandets demokrati

Paola Cagliari är chef på Institutionen för skolor och förskolor i Reggio Emilia. Hon menar att skolan och förskolan skapar demokrati om den fungerar bra. Tre ord som Paola Cagliari ständigt återkommer till är delaktighet, kollektiv och demokrati. I sin föreläsning visar hon exempel från sitt arbete Italien och analyserar bit för bit hur förskolebarnen reagerar och utvecklas. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Pedagogiska relationer i förskolan

Sven Persson, professor i pedagogik, vill förstå förskolan ur ett samhällsperspektiv och införa professionell kunskap i förskolan. Föreläsningen tar sin utgångspunkt i forskning som framhåller interaktion och processkvalitet som viktigast för barns lärande. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Access
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Digitala barn

"Ska vi börja elda i våra grottor? Nej vi kommer att bränna oss!" Nya saker har alltid skrämt oss och digital teknik i förskolan är inget undantag. Susanne Kjällander och Markus Bergenord presenterar egna exempel från olika förskolor de jobbat med och visar hur man kan använda tekniken som ett verktyg som vilket annat som helst. Inspelat på Stockholms universitet den 11 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Regeringens syn på förskolan

Den svenska förskolan är väldigt uppskattad och eftertraktad, menar statssekreterare Helene Öberg. I detta inledningstal berättar hon vad regeringen gör för förskolan. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Bilden av barnet

Carlina Rinaldi är Reggio Emilias första pedagog och är idag chef för verksamheten i Italien. Hennes föreläsning handlar om Reggio Emilias pedagogik och om hur man kan se och förhålla sig till förskolebarnet utifrån ett antal bilder hon visar upp. I sitt arbete reser hon världen runt och träffar alla från påven och Dalai lama till förskollärare för att göra barn mer synliga på ett politiskt plan, både i förskolan och i samhället i stort. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Att skapa mening för barnen

Hur skapar man mening i det som barnen skapar? Några cirklar blir för ett barn en bil. Varje tecken är en metafor för något annat. Professor Gunther Kress menar i sin föreläsning att barn visst tänker abstrakt, att de faktiskt själva skapar mer abstrakta bilder än vad skolan erbjuder dem. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Ta till vara mångfalden i förskolan

Pirjo Lahdenperä, finlandssvensk professor i pedagogik, utgår mycket från sig själv när hon pratar om vad som är svenskhet, finskhet och vem som är annorlunda och vem som är som alla andra. Hon uppmanar förskolepedagoger att fundera över hur de arbetar med det interkulturella och mångkulturella. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Förskolesummit 2015

Genuspedagogik fungerar!

Förskolechef Lotta Rajalin startade Sveriges första genusförskola. Här ger hon en snabbkurs i genusvetenskaplig syn på barn. Ben Kenward berättar om en studie om hur genuspedagogik fungerar som visar att det bland annat sker mindre stereotypisering i så kallade genusneutrala förskolor. Inspelat på Stockholms universitet den 12 juni 2015. Arrangörer: Stockholms stad och Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Eleven som producent

Tema: medie- och informationskunnighet. Helena von Malortie är slöjd- och bildlärare på Mosaikskolan i Malmö. Där går nyanlända elever från årskurs 7 till 9. Hennes elever får presentera sina kreativa arbeten genom att dokumentera dem digitalt på Ipads. När filmerna visas för andra klasser blir eleverna väldigt stolta och extra motiverade att göra ett bra arbete. En lärarpanel följer upp med samtal i studion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Kan alla klara kunskapskraven?

Madeleine är 17 år och går årskurs nio för andra gången. Hon är en av många elever med svag teoretisk begåvning. De här eleverna räknas som normalbegåvade men har svårt för abstrakt tänkande. De kan därför ha problem med att nå kunskapskraven i teoretiska ämnen. Svårigheterna för den här gruppen talas det ganska tyst om, trots att var tionde elev räknas hit. Elisabeth Fernell är överläkare i barnneurologi och professor vid Gillbergcentrum i Göteborg. Hon menar att kraven för ett godkänt betyg bör anpassas så att alla elever med en normalbegåvning har chans att klara dem. Men Skolverket menar att de flesta elever redan nu kan klara kunskapskraven - om de bara får rätt stöd.