Titta

Kvinnors makt i världshistorien

Kvinnors makt i världshistorien

Om Kvinnors makt i världshistorien

Amanda Foreman presenterar kvinnors roll i världshistorien, från civilisationens början till modern tid. Det är en historisk resa där kvinnors inflytande och makt pendlar mellan frihet och förtryck. Vi får följa programledaren till olika platser i världen och får se hur kvinnors rättigheter är starkt kopplade till ekonomisk utveckling.

Till första programmet

Kvinnors makt i världshistorien : CivilisationDela
 1. Det har aldrig funnits en bättre tid än nu
  att födas som kvinna.

 2. Det finns fler kvinnliga regerings-,
  organisations- och företagsledare-

 3. -än nånsin tidigare i historien.

 4. Ändå har många av världens kvinnor
  inte samma rättigheter som män.

 5. De behandlas ojämställt och har inte
  tillgång till utbildning eller arbete.

 6. För många är rätten till ett liv utan
  fysiskt och sexuellt våld ännu en dröm.

 7. Jag heter Amanda Foreman.

 8. Som historiker och levnadstecknare
  har jag studerat kvinnors liv.

 9. Sanningen är att vår historia aldrig följt
  en rät linje från mörker till ljus.

 10. Kvinnohistorien är full av svängningar-

 11. -med friheter som vunnits och förlorats
  från en epok till nästa.

 12. Ett samhälle kan bedömas
  utifrån hur kvinnorna behandlas-

 13. -och i vilken grad kvinnor
  innehar makt och självbestämmande.

 14. I den här serien berättar jag om
  både män och kvinnor genom historien.

 15. I samband med detta ställer jag
  några svåra frågor:

 16. Varför blev historien nästan uteslutande
  manlig? Varför har man begränsat-

 17. -kvinnors sexualitet, röst
  och rörelsefrihet?

 18. Varför är kvinnors ställning så sårbar-

 19. -för politiska, ekonomiska
  och religiösa påbud?

 20. Det är även en hyllning till de kvinnor-

 21. -som överskridit gränser
  och skapat egna vägar till makten.

 22. Från kejsarinnan Wu,
  Kinas enda kvinnliga kejsare...

 23. ...och Christine de Pisan,
  den första feministen...

 24. ...till de revolutionära kvinnorna
  i Frankrike och Ryssland-

 25. -tittar vi på kvinnorna som skrev sin
  egen historia för att förändra världen.

 26. Till alla dem som lever i tron att kvinnor
  inte haft en aktiv roll i historien-

 27. -kastar jag handsken.

 28. För jag anser att den historia som
  exkluderar eller marginaliserar kvinnor-

 29. -inte bara är en förvanskning,
  utan en lögn som måste bestridas.

 30. Det är ett faktum
  att i nästan alla samhällen-

 31. -har kvinnor ansetts vara det
  underordnade könet. Det är så inrotat-

 32. -att det skrivits in i historien
  som ett biologiskt faktum.

 33. Men varför blev det så? Har
  mänskligheten alltid följt det mönstret?

 34. Hur långt tillbaka i tiden måste vi
  för att hitta en alternativ berättelse?

 35. För att söka svar på frågorna
  har jag rest till Anatolien i Turkiet-

 36. -inkilat mellan stäppens nomader i norr
  och Mesopotamiens civilisation i söder.

 37. Här har man gjort
  otaliga arkeologiska upptäckter.

 38. Från förhistoriska bosättningar
  till kvinnofigurer-

 39. -som avslöjar helt andra idéer om
  hur tidiga samhällen var organiserade.

 40. Den här platsen, Çatalhöyük, är en av
  de tidigaste bebyggelser vi känner till.

 41. Den beboddes från 7500 f.Kr.,
  i slutet av stenåldern-

 42. -och dess tidiga invånare,
  mellan 5 000-8 000 personer-

 43. -levde i jordbrukets gryning. De började
  ha tamdjur och lärde sig så grödor.

 44. För att öka överlevnadsmöjligheterna
  samlades de i tätt byggda lertegelhus-

 45. -som länkades samman
  i ett gigantiskt kollektiv.

 46. Det speciella med platsen är
  att efter tjugo års utgrävningar-

 47. -tror arkeologerna att Çatalhöyük
  inte strukturerades utifrån kön-

 48. -där mäns och kvinnors biologi
  bestämde deras roller.

 49. I stället tror arkeologen Ian Hodder
  att det var en ytterst egalitär värld-

 50. -som helt saknade hierarkier.

 51. Vi har letat och letat
  utan att hitta några spår-

 52. -av en ceremoniell plats
  eller hövdingahus.

 53. I Çatalhöyük finns bara massor av hus
  i ungefär samma storlek.

 54. Vissa hus ser ut som om
  de kunnat bli större och dominerande-

 55. -men det verkar finnas ett tak
  som hindrar det.

 56. Çatalhöyüks invånare begravde
  de döda under sina sovplatser.

 57. Genom analys av DNA, skelettens
  förslitningar och sot från lungorna-

 58. -har Ians team upptäckt
  att män och kvinnor åt samma mat-

 59. -och att det var liten könsskillnad
  på arbetsuppgifter och plats i hemmet.

 60. Gravarna visade grupptillhörighet, inte
  tillhörighet utifrån släktskap eller kön.

 61. Det tyder på familjen inte existerade
  på samma sätt som i dag.

 62. Vi antog att de som begravts i ett hus
  tillhörde kärnfamiljen-

 63. -men det visade sig
  att så inte var fallet.

 64. De som var begravda under ett hus-

 65. -var inte närmare släkt med varandra
  än människor i olika hus.

 66. Det verkar som om barnen
  strax efter födseln-

 67. -skickades iväg
  för att växa upp i andra hus i samhället.

 68. Hela samhället var som en stor familj-

 69. -som hölls samman av flera saker,
  bland annat biologiska band.

 70. Gick nåt fel fanns det alltid
  nån som kunde träda in-

 71. -tack vare de komplexa rituella och
  sociala band som höll dem samman.

 72. Çatalhöyük skiljer sig mycket från vårt
  samhälle och kan vara svårt att förstå.

 73. Det mest kända fyndet i Çatalhöyük
  är en kvinnostatyett-

 74. -som många tror var den främsta
  gudomen hos de neolitiska invånarna.

 75. Hon hittades i en sädestunna
  och antas föreställa-

 76. -en korpulent fertilitetsfigur på en tron,
  flankerad av leoparder-

 77. -med fötterna på två människoskallar,
  liv och död i samma bild.

 78. Hon har blivit Anatoliens stolthet,
  särskilt för de muslimska kvinnorna.

 79. Vi kallar henne "modergudinnan".

 80. Eftersom den symboliserade rikedom
  för folket i Çatalhöyük-

 81. -skulpterade man modergudinnan
  för att hon skulle vara en evighetsfigur.

 82. Det här är fortfarande ett rikt område,
  vi hoppas det består i framtiden.

 83. Statyetten,
  nu med ett restaurerat huvud-

 84. -finns på Museet för anatoliska kulturer
  i Ankara.

 85. För många är hon ett vallfärdsmål,
  kanske ett löfte-

 86. -om att i tidiga samhällen
  var Gud inte man, utan kvinna.

 87. Vi vet inte
  vad hon betydde för folket i Çatalhöyük-

 88. -men hon visar
  att i den osäkra tidiga jordbruksåldern-

 89. -där överlevnaden
  berodde på naturens nycker-

 90. -fick kvinnans förmåga att skapa nytt liv
  en särskild, kanske helig, symbolik.

 91. Statyetten har en mäktig skönhet,
  och positionen förmedlar tydligt-

 92. -de tre betydelserna kvinna, fruktbarhet
  och naturens makt.

 93. Bildspråket med de kattdjuren och
  det faktum att hon sitter på en tron-

 94. -finner man i skilda utföranden
  i många olika kulturer.

 95. Den konstanta faktorn är temat som
  hyllar kvinnans förmåga att skapa liv-

 96. -jordens heliga mysterium,
  och livet som besegrar döden.

 97. Under de kommande tusen åren,
  då jordbruket blev mer kontrollerat-

 98. -började samhället organiseras
  utifrån en mer bekant könsuppdelning.

 99. Kvinnorollen knöts
  till moderskapet och hemmet.

 100. Kvinnan underordnades mannen, som
  styrde över egendom och offentlighet.

 101. Idéer som i senare religioner
  skulle bli livets naturliga ordning.

 102. För att förstå varför måste vi titta
  på Mesopotamiens tidiga civilisationer.

 103. Den första var Sumer
  som utvecklades 4000 f.Kr.-

 104. -mellan floderna Tigris och Eufrat,
  i vad som i dag är det krigshärjade Irak.

 105. Ursprungligen bestod Sumer
  av 20 stadsstater-

 106. -och kvarlevde både under Babylonien-

 107. -sen Assyrien, fram till 500-talet f.Kr.

 108. Under årens lopp skedde stora
  förändringar av kvinnors status och roll.

 109. Sumererna var dynamiska
  och nyfikna människor.

 110. Livet i den bördiga halvmånen
  där jordbruksrevolutionen skedde-

 111. -skapade ett sånt överflöd
  att de kunde använda energin-

 112. -åt att skapa uppfinningar och göra
  upptäckter som förändrade världen.

 113. Sumererna utnyttjade floderna för att
  skapa det första bevattningssystemet.

 114. De uppfann hjulet,
  plogen, matematiken.

 115. De studerade stjärnorna
  och skapade kalendern.

 116. Och viktigast av allt:
  De uppfann skriftspråket 3300 f.Kr.

 117. I den här världen blomstrade kvinnan.

 118. I templen hade prästinnor och präster
  samma makt och status.

 119. Inom juridiken
  kunde kvinnan representera sig själv.

 120. I affärslivet fanns inga restriktioner.
  Och i äktenskapet-

 121. -hade kvinnan egen egendom
  och kunde skilja sig.

 122. Kvinnan kunde även studera
  på samma sätt som män.

 123. Sumer var öppet och utåtriktat
  och visar-

 124. -att det inte fanns en förlaga till
  ojämställdhet i den tidiga civilisationen.

 125. Men det ändrades 2300 f.Kr., samtidigt
  som pyramiderna i Egypten byggdes-

 126. -då Sargon av Akkad erövrade Sumer
  och gjorde den till lydstat.

 127. I den nya världen
  började kvinnorna förlora sin frihet.

 128. De fick mindre ekonomiskt inflytande,
  uteslöts från utbildningar och yrken.

 129. Men viktigast av allt: De uteslöts
  från maktpositioner och offentlighet.

 130. Ironiskt nog var det bördighetens
  överflöd som orsakade förändringen.

 131. Med jordbrukets överskott följde klass
  och en ojämlik fördelning av tillgångar.

 132. Det födde arméer och krigsherrar
  med anspråk på makten-

 133. -och som ville föra makten vidare
  till sina manliga arvingar.

 134. Ett av de bästa sätten
  att se hjärtat i en kultur-

 135. -är att titta på konsten
  den lämnar efter sig.

 136. Och den här världen
  är definitivt manlig.

 137. Där är hovmannen Ebih-Il.

 138. Gudea, furste i Lagash.

 139. Sargon den store
  och hans manliga ättlingars segerstelar-

 140. -där de krossar fienden och
  befäster sin gudomliga rätt att härska.

 141. Det är en manlig värld
  som speglar gudarnas hierarki.

 142. Den sittande kvinnan har utvecklats
  till fruktbarhetsgudinna-

 143. -men det är den manliga rättvisans gud
  som nu dominerar i samhället.

 144. Bland alla monument
  över erövring och makt-

 145. -har de mesopotamiska kvinnorna
  blivit osynliga.

 146. Men en röst ropar för att höras.

 147. Det är Enheduannas,
  världens första namngivna författare.

 148. Den första av många kvinnor
  i den här berättelsen-

 149. -som utformat sin egen väg till makten
  i en mansdominerad värld.

 150. För att få veta mer om henne
  träffar jag Irving Finkle-

 151. -intendent för mesopotamisk kultur
  på British Museum.

 152. -Vem var Enheduanna?
  -Hon var dotter till kung Sargon I.

 153. Han var den kung som enade
  det vi kallar Mesopotamien till ett rike.

 154. Hon utsågs av sin far
  att bli det vi kallar "en-prästinna".

 155. Hon var en-prästinna
  åt månguden i staden Ur.

 156. Det var den kulturens högsta
  religiösa befattning vid den tiden.

 157. Hon hade en nyckelposition
  för styret av den religiösa världen.

 158. Enheduanna skapade
  världens första litterära mästerverk.

 159. En samling med 42 hymner
  skrivna på lertavlor.

 160. De lovprisar alla tempel och gudar
  i faderns rike-

 161. -och bidrog
  till att legitimera hans styre.

 162. Man kan göra gällande
  att det hade en enande effekt.

 163. Tidigare hade den politiska strukturen
  i Mesopotamien-

 164. -utgjorts av självständiga stadsstater,
  alla med egna gudar och tempel.

 165. De var konkurrenter.
  Det är rimligt att tro att Sargon ansåg-

 166. -att Enheduannas texter
  skulle vara användbara-

 167. -för då skulle alla se att templen
  och gudarna tillhörde samma system.

 168. Det är ett uttryck för det enade riket
  och gudarna som fanns i den miljön.

 169. Detta gjorde Enheduanna
  till den kulturella makten bakom tronen-

 170. -vilket hon visste,
  för hon signerar sina verk.

 171. Det är de första signerade litterära
  verken i historien, av man eller kvinna.

 172. Men hennes mest talande verk
  är dikten "Innanas upphöjelse"-

 173. -där hon allierar sig med fruktbarhetens,
  naturens och förstörelsens gudinna.

 174. "Himlens härskarinna,
  du är den gudomliga styrkans väktare"

 175. "I striden slås allt ned inför dig. Med
  din styrka kan tänder krossa flinta"

 176. "Du rusar framåt
  likt en framvällande storm"

 177. Det som gör dikten banbrytande är att
  hon inkluderar inslag från sitt eget liv.

 178. Hon upprepar sitt namn.

 179. "Jag är Enheduanna" skriver hon.
  "Jag är Nannas lysande överprästinna."

 180. För 4 000 år sedan var användandet
  av "jag" i poesi helt okänt.

 181. Hon var därmed den första
  författaren att själv identifiera sig.

 182. Det som är så rörande med yttrandet
  "Jag, Enheduanna"-

 183. -är att vi i civilisationens gryning har-

 184. -detta vackra och självsäkra uttalandet
  av kvinnans "jag är".

 185. Hennes utmanande självständighets-
  förklaring är unik och symbolisk-

 186. -och är än mer rörande eftersom
  hon levde i en tid av förändring.

 187. Före henne hade kvinnor och män
  samma status-

 188. -men senare, då lagarna alltmer
  utformades utifrån en patriarkal struktur-

 189. -blev kvinnors rättigheter
  alltmer kontrollerade och inskränkta.

 190. Det här är världens
  tidigaste kända lagar-

 191. -och i dem finner vi
  det första tystandet av kvinnans röst.

 192. På en kon står skrivet att om
  en kvinna talar utan att vara tillfrågad-

 193. -ska hennes tänder
  slås ut med en sten.

 194. Den mest kompletta mesopotamiska
  lagen är daterad till 1770 f.Kr.

 195. Det är Hammurabis lag.

 196. Hammurabi hade nu
  tagit över makten i regionen.

 197. På en fallisk stele av svart obsidian-

 198. -visas hur Hammurabi tar emot lagarna
  av Shamas, solen och rättvisans gud.

 199. Hans uppdrag var
  att skydda de svaga från de starka.

 200. Och här bland de 282
  intrikat utmejslade lagarna-

 201. -finns "öga för öga, tand för tand"
  för första gången i historien.

 202. De anses av många
  vara en av civilisationens grundstenar-

 203. -men de innebar
  både fördelar och nackdelar för kvinnor.

 204. En fördel var att lagarna erkände
  kvinnans rätt att inneha egendom.

 205. Det var avgörande - kvinnorna kunde
  därmed kontrollera hemgift och arv.

 206. Lagen förbjöd
  misshandel och försummelse.

 207. Sjuka och sterila kvinnor
  fick inte överges.

 208. Vid skilsmässa behöll
  kvinnan hemgiften. Änkor fick bebo-

 209. -makens hus under hela sin livstid.

 210. Mesopotamiens kvinnor erkändes
  genom lag som enskilda individer.

 211. Men lagen var ett slag mot kvinnans
  ekonomiska och sexuella frihet.

 212. Kvinnan förbjöds att delta i ekonomiska
  aktiviteter utanför hemmet.

 213. Till ännu större skada var den makt
  som män fick över kvinnans kropp.

 214. Lagen legaliserade patriarkatet.

 215. Makar och fäder ägde
  sina fruars och döttrars sexualitet.

 216. Kvinnor kunde avrättas för otrohet.
  Mödom var ett villkor för äktenskap.

 217. Våldtäkt var inte bara
  ett övergrepp mot kvinnan-

 218. -det var ett ekonomiskt angrepp
  på en man.

 219. Om en dotter våldtagits förlorade
  fadern brudpriset. Hon var osäljbar.

 220. Det är viktigt att poängtera att vi inte
  vet hur de här lagarna fungerade lokalt.

 221. Men den drivande kraften i lagarna
  lyser igenom.

 222. Mannens makt och patriarkala idéer
  om mannens heder blir nu heliga.

 223. Hammurabis Babylon
  inskränkte kvinnors rättigheter-

 224. -men det nästkommande riket,
  Assyrien, inskränker dem ytterligare.

 225. Dess överdimensionerade konst
  - fältslag, fångar och manliga gudar-

 226. -vittnar om en besatthet
  av manlig virilitet.

 227. Det vittnar inte om en utåtriktad kultur,
  som Sumer-

 228. -utan en krigskultur
  som utvidgades genom erövring.

 229. Centralt i ikonografin över
  de assyriska kungarna är lejonjakten.

 230. Inte en symbol för att nyttja naturen,
  utan för att styra och kontrollera den.

 231. Det är en helt annan värld
  än den sittande kvinnan i Çatalhöyüks.

 232. De 112 assyriska lagarna som härrör
  från 1100-talet f.Kr. finns nu i Berlin.

 233. Mer än hälften handlar
  om äktenskap och sex.

 234. I dem saknas många av de skyddande
  lagarna från Hammurabis lag-

 235. -och priset för olydnad
  är hårdare än nånsin.

 236. Det är slående hur lagarna omsluter
  den patriarkala dubbelmoralen.

 237. Män kan göra vad de vill mot sina
  kvinnor. De kan misshandla dem.

 238. De kan dra loss deras hår,
  vrida om deras öron.

 239. De kan kasta ut dem utan hemgift,
  lämna dem i pant utan skydd.

 240. De kan göra vad de vill,
  utom att döda dem utan orsak.

 241. Kvinnor har därtill inga ekonomiska
  rättigheter, men många skyldigheter.

 242. Om de gör abort ska de avrättas.
  Om de är otrogna ska de avrättas.

 243. Om maken begår ett brott
  är det kvinnan som ska straffas.

 244. En våldtäktsmans hustru
  kommer att våldtas som straff.

 245. Det är ett hårt samhälle, där lagen
  legitimerar ett manligt förtryck.

 246. I assyrisk kultur fanns ett klädesplagg-

 247. -som symboliserade den växande
  klyftan mellan män och kvinnor.

 248. Lag 40 på den här tavlan är världens
  äldsta lag om slöja - 2 000 år före islam.

 249. Det är förvånande att det är så okänt,
  givet den betydelse den senare fått.

 250. Jag studerar den
  ihop med en grupp kvinnor-

 251. -från området
  som en gång utgjorde Assyrien.

 252. "Gifta kvinnor, änkor
  och assyriska kvinnor"-

 253. -"får inte gå ut med bart huvud."

 254. "Överklassens döttrar ska vara täckta
  av slöja, abaya eller lång klädnad."

 255. "En konkubin som går ut med
  sin härskarinna måste bära slöja."

 256. "En prostituerad får inte bära slöja,
  hon måste ha bart huvud."

 257. Lagen delade in kvinnor i fem
  kategorier: överklassens kvinnor-

 258. -konkubiner, tempelprostituerade,
  skökor och slavinnor.

 259. De respektabla
  skildes från de orespektabla.

 260. Straffen för överträdelser
  är skoningslösa.

 261. "En man som ser en prostituerad i slöja
  ska gripa henne."

 262. "Hon ska motta femtio piskrapp
  med bambukäpp."

 263. "En man som ser en slavinna
  med slöja ska gripa henne."

 264. "Hennes öron ska skäras av,
  och mannen kan ta hennes kläder."

 265. Det är första gången
  jag hör talas om den här lagen.

 266. Att det fanns en lag om att assyriska
  kvinnor måste bära slöja...

 267. ...så lång tid
  före islam och kristendomen-

 268. -och om hon inte bar slöja,
  skulle hon straffas.

 269. Det berörde mig djupt.

 270. Jag trodde att det bara var inom islam
  som kvinnor var tvungna att bära slöja.

 271. Jag blev upprörd när jag läste texten.

 272. Det som upprörde mig mest
  var klassificeringen av kvinnor-

 273. -och det elände de fick utstå.

 274. Man diskriminerar kvinnor
  och lagen tillåter misshandel-

 275. -av kvinnor som sker på initiativ
  av den tidens härskare.

 276. Jag tror att jag reagerade med ilska-

 277. -eftersom den här texten införs
  just nu i Syrien-

 278. -där mänskliga rättigheter påstås
  existera. Man har bara mildrat språket.

 279. Av allt vi ärvt från den gamla världen-

 280. -är det slöjan som påverkat mest,
  och som har störst symbolvärde.

 281. Ett tecken på civilisering i Grekland,
  Rom och Bysans.

 282. Den blev till dok för nunnor
  och det medeltida Europas kvinnor.

 283. I Asien spreds den
  till de konfucianska Kina och Korea.

 284. Inom islam var det en klassmarkering
  innan det blev ett uttryck för tro.

 285. I dagens Kurdistan är vi inte tvungna
  att bära slöja genom lag-

 286. -men jag kommer från en lägre social-
  klass och när jag åker till min hemstad-

 287. -måste jag täcka mig mer, och
  på vissa platser måste jag bära hijab.

 288. Det påminner oss om
  att slöjan har en lång historia-

 289. -vars komplexitet och motsägelsefullhet
  fanns från början.

 290. Det är inte förvånande
  att det testosteronstinna Syrien-

 291. -tidigt inför en slöjlag för kvinnor.

 292. Men vi ska inte på förhand döma ut
  slöjan och vad den betydde förr.

 293. På en nivå handlar det bara
  om mäns ägande och kontroll-

 294. -men på en annan,
  hur ironiskt det än kan framstå-

 295. -var slöjan ett sätt att ge kvinnor frihet
  att röra sig på offentliga platser-

 296. -utan att riskera nåt
  eller förlora makarnas beskydd.

 297. Det slöjan tog gav den också
  i viss utsträckning tillbaka.

 298. Den begränsade kvinnor, men gav dem
  även frihet och skydd i en mansvärld.

 299. Den tidiga civilisationen
  utgick från en manlig kod-

 300. -om kungavärdighet, klass och kön,
  men en annan kultur växte fram i norr-

 301. -som skulle innebära en stor utmaning
  för alla efterkommande kulturer.

 302. Den eurasiska stäppen sträcker sig från
  Ukraina i väster till Mongoliet i öster.

 303. Den var hem åt nomader, särskilt
  skyter, sarmater och pazyrykstammar.

 304. De dominerades av hästburna krigare
  och var en manlig, krigsorienterad värld.

 305. Betesmarkerna måste försvaras, och
  kvinnor tillfångatogs ofta i stamkrig.

 306. Men arkeologer har hittat belägg
  för könsförhållanden i stammarna-

 307. -som visar att kvinnors underordnande
  inte var oundvikligt i forntida kulturer.

 308. Professor Jablonskij
  från Arkeologiska institutet i Moskva-

 309. -har undersökt nomaders gravplatser,
  kurganer, i södra Ryssland under 25 år.

 310. Under sitt yrkesliv
  har han hittat hundratals gravplatser-

 311. -som visar hur central roll
  kvinnorna hade i nomadkulturen.

 312. I kvinnors gravar hittade vi inte bara
  utsmyckningar och smycken-

 313. -utan andra föremål,
  bland annat arbetsredskap.

 314. Redskap för att arbeta med skinn.

 315. Hos vissa kvinnor
  hittade vi även tatueringsredskap.

 316. Dessutom hade kvinnorna
  ansvaret för den andliga sidan av livet.

 317. De hade ansvaret.

 318. Så därför kan man säga att kvinnornas
  sociala roll var högre än männens-

 319. -även om alla anförare
  som ledde dem i krig var män.

 320. Har du hittat några belägg
  för att kvinnor bar vapen?

 321. Ja. Förr trodde arkeologerna alltid
  att om man hittade-

 322. -ett skelett med vapen
  så var det en man.

 323. Och hittade man ett skelett
  med halsband var det en kvinna.

 324. Men senare, när man lärde sig att
  bestämma kön med analys av ben-

 325. -visade det sig att så inte var fallet.

 326. Den fysiska antropologin har visat
  att man väldigt ofta har tagit miste.

 327. Många av Jablonskijs fynd finns nu
  på Nationalmuseet i Orenburg.

 328. Kvinnornas gravar innehåller
  en stor mängd rikedomar.

 329. Där finns guldsmycken
  som halsringar och spännen.

 330. Heliga föremål som speglar, snäckskal
  och bärbara altare.

 331. Och ett stort vapenförråd, vilket visar
  att kvinnorna även var krigare.

 332. Se hur litet fästet är.

 333. Ja, din hand är för stor.
  Det kan bara vara en kvinnas redskap.

 334. Föremålen från en särskild grav
  sticker ut.

 335. De tillhör en 14-årig flicka som begravts
  med över 40 pilspetsar i brons.

 336. Bågen är ett långdistansvapen.

 337. Det innebär att man inte behöver vara
  så stark fysiskt-

 338. -för att hantera en båge bra.

 339. Både under andra världskriget
  och i konflikten i Kaukasus-

 340. -var det kvinnor
  som fungerade som prickskyttar.

 341. För prickskyttegevär
  är ett långdistansvapen.

 342. Därför är det möjligt att kvinnorna
  under de forna sarmatiska krigen-

 343. -använde bågar samtidigt som
  de höll sig på avstånd från fienden.

 344. Liksom i det neolitiska Çatalhöyük
  avslöjar de här fynden en värld-

 345. -där de sköra förhållandena motverkade
  segregering och arbetsuppdelning.

 346. Kvinnorollen inskränktes inte till en
  biologisk funktion eller till hemsfären.

 347. Nomaderna var den tredje vägen.
  De skilde sig från rikena runtomkring.

 348. Stadslagarna
  som reglerade mark, egendom, status-

 349. -och familj
  kunde inte appliceras på dem.

 350. Kvinnorna hade därmed ett värde-

 351. -som vida översteg att
  vara nåns egendom eller föda söner.

 352. De värdesattes för sina färdigheter
  och för sin delaktighet i samhället.

 353. Det visar att biologi inte är allt.

 354. Ett av de mest unika fynden
  på stäppen gjordes-

 355. -i Altajbergen, där Ryssland
  och Mongoliet gränsar till varandra.

 356. I det här området levde pazyrykfolket-

 357. -vars territorium korsades av Kinas,
  Indiens och Persiens handelsvägar.

 358. I isen på Ukokplatån hittade arkeologen
  Natalia Polosmak 1993-

 359. -en 25-årig kvinnas grav, daterad till
  400 f.Kr. som hon kallade "isjungfrun".

 360. Där fanns även sex hästar som offrats
  för hennes resa i livet efter detta-

 361. -bärbara bord och altare med koriander-
  frön, samt en sista måltid på lamm.

 362. Där fanns även en pung
  med en värdefull silverspegel-

 363. -vilket visar hennes status
  som vördad religiös ledare i stammen.

 364. Hon flögs till Moskva för att studeras
  och har sen blivit en symbol-

 365. -för nationell stolthet för folket i Altaj,
  efter år av Sovjetstyre.

 366. För människorna som lever i Altaj-

 367. -har de framgrävda artefakterna
  och kurganerna stor betydelse.

 368. Människorna i Altaj talar om dem
  med stor övertygelse.

 369. De tror att hon var vår khan,
  vår prinsessa.

 370. Hon hittades iklädd de bäst bevarade
  nomadkläderna man nånsin funnit.

 371. Ridstövlar i filt,
  en lång särk av dyrt indiskt siden.

 372. Runt hennes hals fanns ett välgjort
  halsband bestående av åtta kattdjur.

 373. Hon bar en peruk av hästtagel och
  en huvudbonad på nästan en meter-

 374. -täckt med symboliska djur
  vilket visar kopplingen-

 375. -mellan kvinnan
  och naturen i forna kulturer.

 376. När jag såg det här mästerverket
  blev jag hänförd.

 377. De här fåglarna är symboliska hästar-

 378. -himmelshästar,
  mellan de övre och nedre världarna.

 379. Under dem finns en hjort.
  En hjort som står på ett klot.

 380. Klotet är en symbol för makt.

 381. Genom att ta fåglarna och djurens
  själar övertar hon deras makt-

 382. -och jag tror
  att hon var en mycket mäktig person.

 383. Nu finns hon
  på Nationalmuseet i Gorno-Altajsk.

 384. Mumien har gjort en känslosam resa
  hem efter nitton år.

 385. Och hennes kropp visar
  det kanske viktigaste fyndet av alla:

 386. Ett antal djurtatueringar som avslöjar
  hennes speciella status i gruppen.

 387. Hon är täckt i gåtfulla varelser
  längs båda armarna ned till fingrarna.

 388. På vänstra axeln finns en tatuering av
  en hjort vars horn förvandlas till gripar.

 389. Under finns en panter intill en vädur
  - rov och rovdjur i samma bild.

 390. Hjorten var helig och kunde röra sig
  mellan jorden och andevärlden.

 391. Den hade även regenerativ kraft.

 392. I dag tror folket i Altaj att tatueringarna
  innehåller ett kodat meddelande.

 393. Om hon var shaman och hade
  en viktig roll i pazyrykfolkets kultur-

 394. -så har hon det än i dag
  för folket i Altaj.

 395. Nomaderna exkluderas ofta i historien,
  de är analfabeter och anses oviktiga.

 396. Men jag anser att arvet efter dem
  visat sig mäktigt och långlivat.

 397. Det första var
  handelsvägen mellan öst och väst-

 398. -som kom att bli känd
  som "Sidenvägen".

 399. Det andra, minst lika viktiga,
  var kvinnornas aktiva roll-

 400. -som gjorde nomaderna
  till den mäktiga Andre i äldre kulturer.

 401. Det kulminerade när Djingis khan lät
  döttrarna styra historiens största rike.

 402. Av alla symboler
  som visar nomadkvinnornas status-

 403. -är huvudbonaden en av de mäktigaste.

 404. Lämningar har återfunnits
  i hundratals nomadgravar.

 405. De pryds av guld och ädla stenar och
  används fortfarande på stäppen i dag.

 406. Ett bärbart bankkonto som kontrolleras
  av kvinnor och ärvs från mor till dotter.

 407. Det är mer än lite tyg. Den har stor
  makt - liksom slöjan visar den status.

 408. Men det handlar inte om kyskhet, utan
  om kvinnans makt och initiativförmåga.

 409. Det handlar om hur man såg på
  kvinnan, och hur hon såg på sig själv.

 410. Som så ofta är fallet
  ledde en reaktion på nomadlivet-

 411. -till en radikal omvärdering
  av kvinnors plats i världen.

 412. På 500-talet f.Kr. var den främsta
  makten i Främre Orienten-

 413. -Persien
  och stadsstaterna i antikens Grekland.

 414. Persien införlivade både assyriska
  och nomadiska influenser i riket.

 415. Men grekerna definierade
  sin identitet som motsatsen-

 416. -till de barbariska grannarna, med
  förödande konsekvenser för kvinnan.

 417. I Atens centrum står symbolen
  för allt staden stod för:

 418. Dess mest berömda byggnad,
  Parthenon.

 419. Den uppfördes av Perikles
  för att fira segern över perserna-

 420. -och skulle påminna atenarna om
  vilka de var, och varför de var speciella.

 421. Varje sida berättar
  en grundläggande myt om staden.

 422. Bakom mig, på den östra sidan,
  bekämpar Olympens tolv gudar jättar.

 423. En gång för alla befästs
  anspråket på makten.

 424. På södra sidan visas hur Theseus-

 425. -slåss mot kentaurer,
  en mytisk hästmänniska.

 426. Kentaurerna representerar barbarerna
  som levde norr om Svarta havet.

 427. Men det i mitt tycke intressantaste
  och avslöjande om atenarna-

 428. -är det som beskrivs på västsidan,
  sidan som möter den nedgående solen.

 429. För här slåss grekerna
  mot vilda krigarkvinnor: amazonerna.

 430. Striden är våldsam, men det är tydligt-

 431. -att amazonerna inte är nån match
  för den grekiske mannen.

 432. Fascinationen över amazonerna,
  inspirerade av stäppens kvinnor-

 433. -avslöjar det grekiska samhällets
  djupa paranoia.

 434. De fria och oberoende amazonerna
  var antitesen-

 435. -till den grekiska idén
  om social ordning och medborgarskap.

 436. Dräpta och underkuvade
  symboliserar de civilisationens triumf.

 437. Den här gången segrar grekisk
  civilisation över barbariska styggelser.

 438. I dag står Parthenon för demokrati.
  Men Atens demokrati var inte allmän.

 439. Den var bara för män. Bara de
  kunde vara medborgare i polis, staten.

 440. Kvinnorna fick i stället
  tjäna oikos, hushållet.

 441. De stängdes ute
  från juridik, ekonomi och politik-

 442. -även från att vistas på platser
  där medborgare idkade handel.

 443. De kunde inte köpas eller säljas-

 444. -men hela livet var deras närmaste
  manlige släkting deras förmyndare.

 445. Förmyndarskapet
  gick från fadern till maken-

 446. -den ende som kunde representera
  dem i offentligheten.

 447. Men vad ansåg kvinnorna själva
  om sin status?

 448. Var de glada? Var de arga?
  Var de föraktade-

 449. -eller var de hedrade
  som mödrar och hustrur?

 450. Jag anser att svaret helt enkelt
  ligger i deras tystnad.

 451. Atenarnas inåtvända kultur
  och fixering vid mannens heder-

 452. -och renrasighet, innebar att kvinnorna
  var så kontrollerade-

 453. -att de är nästan helt frånvarande
  i arkiven.

 454. Den frånvaron framhäver
  en tydlig paradox i grekisk kultur:

 455. Från Atena till Afrodite - det finns
  ingen annan kultur i den antika världen-

 456. -som givit bilden av
  den kvinnliga makten en så central roll.

 457. Samtidigt har de så hänsynslöst
  exkluderat kvinnor från offentligheten.

 458. Gravstenarnas klichémässiga bilder
  av kvinnlig blygsamhet visar-

 459. -att det som begärdes
  av Atens kvinnor var lydnad, kyskhet-

 460. -och framför allt söner,
  som skulle säkra familjens fortlevnad.

 461. Om det är svårt
  att hitta riktiga kvinnor här-

 462. -så är det för att vi inte ska det.
  Gravstenarna syftade inte till det.

 463. De skulle visa vissa ideal
  som välstånd, status och heder.

 464. Det handlade om medborgarskap
  och familjen med stort F.

 465. Atens kvinnor hade en kollektiv röst
  i stadens religiösa riter.

 466. Från bröllop och födslar
  till begravningar och fester.

 467. Man kan nog påstå
  att viktigast var thesmoforier-

 468. -festen för Demeter,
  fruktbarhetens och jordbrukets gudinna.

 469. Den ägde rum varje höst,
  vid tiden för sådden.

 470. Platsen var ytterst betydelsefull.
  Liksom karnevalen i dag-

 471. -ställdes världen på ända: Aten
  lånade ut folkförsamlingens mötesplats-

 472. -den manliga maktens säte,
  till kvinnorna under tre dagar.

 473. Bästa sättet att beskriva thesmoforier
  är "kontrollerad galenskap".

 474. Den första dagen, anodos,
  som betyder "väg upp"-

 475. -gick de upp för trapporna
  från agora upp till Pnyx-

 476. -där de reste sina tält över klippan.
  Sen valde de två kvinnor till ledare-

 477. -en chockerande handling, eftersom
  de skapade en stat åt sig själva.

 478. På den andra dagen, nesteia, "fastan"-
  gick särskilt utsedda kvinnor, öserskor-

 479. -ned i de underjordiska
  grottorna och hämtade döda kultingar-

 480. -vars kroppar
  symboliserade kvinnans könsorgan.

 481. De hämtade även
  fallos- och ormformade kakor.

 482. Senare skrek de obsceniteter
  och allt oförskämt de kom på.

 483. Den tredje dagen, kalligeneia,
  "vacker födelse"-

 484. -bad kvinnorna för barn och grödor.

 485. Det här har en dubbel innebörd.
  Det var en tusenårig fruktbarhetsrit-

 486. -som kopplade ihop
  fruktbarhet med gudomlig galenskap.

 487. Men förutom det
  finns det ett kontrollelement.

 488. För här utnyttjades kvinnors sexualitet
  av staten - den tjänade staten.

 489. Och fastän kvinnorna släpptes lösa
  och skulle agera fritt-

 490. -så agerade de
  i enighet med statens önskningar.

 491. Den synligaste symbolen för manlig
  kontroll var än en gång en bit tyg.

 492. Överraskande nog upptog Aten
  traditionen att bära slöja från Assyrien-

 493. -och det var härifrån som den sen
  kom till Rom, Bysans och kristendomen.

 494. Tidigare var det en kunglig rättighet,
  men 400 f.Kr.-

 495. -bar nästan alla gifta kvinnor slöja.
  Det var återigen ett sätt-

 496. -att göra kvinnors status mer urskiljbar
  för att bättre kunna reglera dem.

 497. Det fanns ingen jämställdhet mellan
  könen. Kvinnan stod under mannen.

 498. Kvinnan var mannens egendom. Han
  ville ha henne för sig själv i hemmet.

 499. Han kunde gå ut klädd som han var,
  men det kunde inte en kvinna göra.

 500. Det är förvånande
  att vi är i landet där demokratin föddes-

 501. -för kvinnorna i Grekland
  fick inte möjlighet att rösta förrän 1952.

 502. Det var först då de fick rösträtt.

 503. Det främsta belägget för hur spridd
  slöjan var i det antika Grekland-

 504. -är en samling votivstatyetter,
  "tanagra"-

 505. -som i dag finns på Louvren i Paris.

 506. De fanns vid altaren och
  föreställer kvinnor i vardagsklädnad-

 507. -och visar vilken mångfald det fanns
  på slöjor som bars utanför hemmet.

 508. Den vanligaste var "himation"
  som kunde dras upp för att täcka håret.

 509. Där finns "pharos" som täcker
  håret och nedre delen av ansiktet.

 510. Men mest slående är "tegidion", en
  heltäckande slöja med hål för ögonen.

 511. Namnet betyder "litet tak".

 512. En symbol för mannens hus
  som beskyddade hustrur och döttrar.

 513. Liksom i Assyrien
  var slöjan en klassmarkör-

 514. -men i Grekland
  innefattade det något mörkare:

 515. En djup sträck för kvinnokroppen
  och idén att kvinnors underlägsenhet-

 516. -inte var skapad av människan,
  utan naturen.

 517. Atens kvinnor levde
  under de sämsta förhållanden-

 518. -av alla kvinnor i den antika världen.

 519. Jag anser att kvinnornas lott
  i det antika Aten-

 520. -snarast ligger närmast kvinnornas lott
  under ett talibanstyrt Afghanistan.

 521. Lloyd Llewellyn-Jones
  är specialiserad på det antika Grekland.

 522. Han anser att grekernas idéer
  om kvinnans natur-

 523. -var centrala i myterna
  som förstärkte den grekiska identiteten.

 524. Här är en text av Hesiodus
  som var verksam på 600-talet f.Kr.

 525. "Theogonin" och "Verk och dagar"
  behandlar samma myt:

 526. Skapelsen av den första kvinnan,
  grekernas motsvarighet till Eva.

 527. Det är Pandora, som vi ju känner till
  eftersom hon skulle straffa människan.

 528. Vi kan titta på vad för intressanta saker
  Hesiodus försöker berätta för oss.

 529. Det första är vad han kallar Pandora.

 530. Han kallar henne "genos gynaikon",
  "den första av arten kvinnor".

 531. Det vi har här, i en text från 600 f.Kr.,
  vilket säkert speglar en äldre tanke-

 532. -är idén att kvinnor och män
  inte är samma art.

 533. I vår brittiska version av myten
  så kommer hon med en låda.

 534. -Men det är ingen låda.
  -Exakt. Hon kommer med en pithos.

 535. Det är det grekiska ordet för kruka.

 536. Grekerna trodde att kvinnans livmoder
  var formad som en kruka.

 537. Så det Hesiodus talar om
  är att Pandora-

 538. -den första kvinnan,
  kommer med den första livmodern.

 539. När livmodern sen oundvikligen
  öppnas, vilket sker genom samlag-

 540. -flödar världens ondska ut.

 541. Hennes sexualitet är väldigt bunden
  till öppnanden och slutanden.

 542. Ja. Och läckage - idén att kvinnan är
  smittoförande under menstruationen.

 543. Så den här ohämmade kvinnan-

 544. -med sina begär och sin sexualitet
  måste tyglas.

 545. Det synliggörs
  i slöjbruket i antikens Grekland.

 546. Om slöjan användes för att dölja
  det grekerna fann motbjudande-

 547. -så var det Aristoteles som skapade
  den destruktiva logiken för det.

 548. Förutom att lägga grunden
  till västerländsk filosofi hade han-

 549. -helt osanna idéer om kvinnokroppen
  som skulle bli lika inflytelserika.

 550. Han ansåg att kvinnor var annorlunda,
  men inte en annan art.

 551. -De var halva män.
  -Precis, så man kan säga att de var...

 552. ...ofullständiga män.
  De är inte fulländade än-

 553. -eftersom de inte har nån säd, vilket
  är det som skapar mannens väsen.

 554. Det är den mest inflytelserika tanken
  som utvecklas i den grekiska världen.

 555. Den sprids till
  den klassiska arabiska traditionen-

 556. -samt senare till den kristna
  och medeltida traditionen.

 557. Den verkar även rättfärdiga tanken
  att kvinnan saknar förnuft.

 558. Definitivt. De grekiska männen
  hade sofrosyne-

 559. -vilket innebar att de var måttfulla,
  och förnuftiga.

 560. Kvinnorna saknade det
  och måste kontrolleras.

 561. Det rättfärdigar även våld i hemmet. De
  ska tuktas, det är det enda de förstår.

 562. Det hänger ihop med idén om
  heder och skam, som är mycket viktig.

 563. En familjs heder
  är belägen i kvinnokroppen.

 564. Så all överträdelse från kvinnans sida
  - att prata för högt, skratta för mycket-

 565. -eller att exponera kroppen,
  är en överträdelse av familjens heder.

 566. Därmed är överträdelsen riktad
  direkt mot mannen i familjen.

 567. Det må vara en av de minst erkända
  av grekernas arv till eftervärlden-

 568. -men kvinnor uteslöts inte
  från samhällslivet överallt.

 569. De här porträtten gjordes i det romerska
  Egypten under första århundradet e.Kr.

 570. En period av omfattande kulturellt
  utbyte mellan de två utåtriktade rikena.

 571. Den personlighet de uttrycker-

 572. -vittnar om kvinnors sociala
  och rättsliga frigörelse i romarriket.

 573. De skiljer sig helt
  från de täckta kvinnorna i Grekland.

 574. Hon är av kött och blod. Hon bär
  inte slöja, är sinnlig och trygg i sig själv.

 575. De berättar att även om det tidiga Rom
  tog till sig idéer om kvinnlig dygd-

 576. -så blickade det mot andra kulturer
  allteftersom det växte till en stormakt.

 577. Det gällde bl.a. Egypten, vars idéer om
  medborgarskap alltid inkluderat kvinnor.

 578. I den här världen
  som utvecklats parallellt-

 579. -med kulturen i Mesopotamien
  och dess könsreglerade lagar-

 580. -hade kvinnorna nästan
  samma juridiska status som män.

 581. I konsten, som är fylld av kärleksfulla,
  likadant klädda par, ser man-

 582. -att det antika Egypten
  omfattar både manligt och kvinnligt.

 583. Samlevnad, snarare än barnaalstrande,
  var äktenskapets syfte-

 584. -och kvinnor hade stort
  självbestämmande över sina egna liv.

 585. Det innebar att i oerhört sällsynta fall
  kunde möjligen en kvinna regera.

 586. Den främsta av Egyptens kända
  kvinnliga regenter var Hatschepsut.

 587. Hon fick makten på 1400-talet f.Kr.
  i sin styvsons ställe-

 588. -Thutmosis III, som bara var ett barn.

 589. Men det var hur hon regerade i över
  tjugo år som visar hur skicklig hon var.

 590. Hon använde religiösa symboler
  som tillhörde kungaämbetet.

 591. Det är välkänt att hon avbildas
  med faraos gudomliga skägg.

 592. Men lika viktigt är fokuset på Egyptens
  styrkor: byggverksamhet och handel.

 593. Hon organiserade landets största
  handelsexpeditionen till riket Punt.

 594. Hennes arv var fred och välstånd.

 595. Men även i Egypten
  väcker hennes välde irritation.

 596. Efter hennes död utplånade
  näste farao hennes namn ur arkiven.

 597. På sätt och vis representerar hon
  många kvinnor genom historien.

 598. Civilisationens historia
  har skrivits som mänsklighetens seger.

 599. Det har inneburit enorma framsteg:
  lagar, handel, vetenskap och konst.

 600. Men om kvinnornas berättelse
  inkluderas i historien-

 601. -är den obekväma sanningen
  att det inte bara inneburit fördelar.

 602. Jag tror att en del
  av att vara "civiliserad"-

 603. -innebar reglering och kontroll av
  kvinnor, i varierande grad över världen.

 604. Kvinnors olika erfarenheter
  i den antika världen-

 605. -från det stränga Assyrien via jäm-
  ställda nomader till det antika Grekland-

 606. -visar att kvinnohistorien inte är en
  berättelse som går från mörker till ljus.

 607. Civilisation och patriarkat
  gick hand i hand-

 608. -men det var inget hugget i sten.
  Det fanns mäktiga kvinnor-

 609. -som hade en röst
  och påverkade samhället.

 610. Men särskilt grekerna skapade även
  djupt nedsättande idéer-

 611. -om kvinnans natur, sexualitet, förnuft
  och förmågor som lever kvar än i dag.

 612. Ett regelverk skapades för män,
  ett annat för kvinnor som förvägrades-

 613. -att bestämma över sina kroppar,
  att agera och att fatta egna beslut.

 614. Samma ojämställdhet kom att forma
  kvinnors liv i nästa kapitel i historien.

 615. Översättning: Juni Francén Engdahl
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Civilisation

Avsnitt 1 av 4

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien som Enheduanna, världens första till namnet kända författare och Hatschepsut, farao i det antika Egypten.

Ämnen:
Historia > Forntid och medeltid > Antiken, Historia > Forntid och medeltid > Högkulturer, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Forntiden, Genusfrågor, Historia, Kvinnofrågor, Kvinnor, Könsmaktsordning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i Kvinnors makt i världshistorien

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Civilisation

Avsnitt 1 av 4

Amanda Foreman reser i Turkiet, Sibirien och Grekland och berättar om kvinnors historia i tidiga bosättningar som Mesopotamien och det antika Grekland. Det handlar om patriarkatets ursprung, om kvinnors makt och hur och varför kvinnors status minskade samtidigt som mänskligheten i stort blev rikare. Foreman undersöker världens första lagar stiftade i Mesopotamien. Här behandlas frågor om skilsmässa, abort och användande av slöja. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien som Enheduanna, världens första till namnet kända författare och Hatschepsut, farao i det antika Egypten.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Separation

Avsnitt 2 av 4

Amanda Foreman reser i Vietnam, Kina och Japan och undersöker värderingar och ideal inom konfucianismen och buddhismen. Hon tar upp maktförhållandet mellan kvinnor och män i olika samhällssystem och berättar om förhållandet mellan Yin och Yang. Det handlar om patriarkat, förtryck och underordning men också om kvinnliga ledare, banbrytande poesi och kvinnliga rebeller. Foreman berättar om systrarna Trung, som revolterade mot traditionella könsroller och kejsarinnan Wu Zetian, skapare av ett styrelseskick som grundas på individers kunskap och meriter.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Kapacitet

Avsnitt 3 av 4

Amanda Foreman reser till städerna Istanbul, London, Paris och Delhi för att undersöka kvinnors sätt att erövra makt och frihet. Kvinnor som var verksamma inom patriarkala system skapade egna vägar till makt och inflytande och inspirerades av intellektuella strömningar och religiösa idéer i sin samtid. Foreman möter skådespelaren Fiona Shaw som berättar om Elizabeth I av England, som använde språk och symbolik för att stärka sin makt över kyrkan, hovet och riket. Vi får också höra om extraordinära kvinnor i historien, som kejsarinnan Theodora i det Bysantinska riket och Nur Jahan, kejsarinna, politiker och militär strateg i Indien.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaKvinnors makt i världshistorien

Revolution

Avsnitt 4 av 4

Programledare Amanda Foreman reser till Ryssland, Storbritannien, Frankrike och USA för att undersöka hur moderna revolutioner påverkat kvinnors liv. Har den franska revolutionen eller den arabiska våren förbättrat kvinnors rättigheter och möjligheter eller var det bara olika patriarkala hierarkier som avlöste varandra? Foreman möter Nadezjda Tolokonnikova från aktivistgruppen Pussy Riot som diskuterar Rysslands utveckling under Putin och politikern Lindiwe Mazibuko som talar om kvinnors situation i Afrika. Båda menar att kamp för kvinnors rättigheter sker genom medvetenhet, dialog och utbildning.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning

Mer högskola & historia

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Forskardagarna 2016

Vem skämtade man om på 1800-talet?

Konstvetaren Elisa Rossholm har undersökt skämtteckningens roll i den offentliga debatten för perioden 1870-1900 i svensk press. Denna period beskrivs som skämtteckningarnas uppkomst och storhetstid och utgjorde en viktig röst i den offentliga debatten. Inspelat den 12 oktober 2016 på Stockholms universitet. Arrangör: Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Orienten - vad var det som lockade?

I det industrialiserade Europa under 1800-talet var intresset för Orienten enormt. Konsthistorikern Karin Ådahl berättar om den spektakulära Orientalistkongressen som ägde rum i Stockholm år 1889.