Titta

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om UR Samtiden - Genusmaraton 2016

En heldag om genus på Mittuniversitetet i Sundsvall. Forskare och akademiker talar om sin forskning som relaterar till genus. Inspelat den 18 februari 2016. Arrangör: Mittuniversitetet.

Till första programmet

UR Samtiden - Genusmaraton 2016 : Ambivalenser och maktordningarDela
 1. Angelika, jag och Diana Mulinari
  på Lunds universitet-

 2. -har varit redaktörer för boken.

 3. Inspiration
  till att sätta samman boken-

 4. -kom från en gemensam diskussion
  som vi hade i ett forskarnätverk-

 5. -med Lunds universitet, Göteborgs
  universitet och Mittuniversitetet.

 6. Så vi har författare från alla dessa tre
  universitet i boken.

 7. En diskussion
  om begreppet nyliberalism-

 8. -och dess status i forsknings-
  och samhällsdebatten i Sverige i dag.

 9. Sen vävde vi samman det med reflektioner
  över feminismens roll-

 10. -i en tid av social
  och politisk förändring.

 11. Hur ser förhållandet ut
  mellan nyliberalism och feminism?

 12. Står begreppen i opposition
  till varandra?

 13. Står de kanske i förbund
  med varandra?

 14. Eller löper de bara
  som parallella spår i tiden?

 15. Och vilka utmaningar ställs feminismen
  inför-

 16. -under de nyliberala förändringarna som
  vi upplever?

 17. Och hur kan feminismen bidra till
  att utmana nyliberalismen-

 18. -och dess ideal och praktiker?

 19. Utan att utgå från en enhetlig, gemensam
  definition av nyliberalism-

 20. -så vill vi diskutera hur dessa
  trassliga nyliberala mönster-

 21. -har brett ut sig över Sverige.

 22. Mönster som exempelvis kännetecknas-

 23. -av skattesänkningar
  för de redan privilegierade.

 24. Att fundamentala delar av välfärdens
  resurser, som A-kassa och sjukkassa-

 25. -har försämrats.

 26. Skolorna har marknadifierats
  och konkurrensutsatts.

 27. Starka rättigheter kring privat ägande,
  en fri marknad och frihandel-

 28. -samt betoningen av individuella val och
  individuellt ansvar-

 29. -som vi har varit inne på tidigare.

 30. Mönster som vi menar har haft
  grundläggande konsekvenser-

 31. -för kategoriseringsprocesser
  utifrån till exempel kön-

 32. -men också utifrån sexualitet,
  klass, ras, etnicitet-

 33. -och så vidare.

 34. Och inte minst vad gäller relationer
  mellan diskurser om skillnader-

 35. -och växande ojämlikheter.

 36. Nyliberala diskurser är ju liksom
  alla andra diskurser normativa.

 37. Samhällen och subjekt förväntas formas
  och förändras-

 38. -på väldigt specifika sätt.

 39. Det blir därför centralt
  att utforska spänningar-

 40. -mellan den nyliberala normen
  att välja fritt-

 41. -och den samtidiga normen
  att välja rätt.

 42. För även om idealen om individens
  fria val är starka i dag-

 43. -så upplevs valen ofta som fria enbart
  så länge vi väljer rätt.

 44. I boken bidrar författarna
  med feministiska läsningar-

 45. -av nyliberalismen.

 46. Varje kapitelförfattare redogör
  för sina specifika utgångspunkter-

 47. -i relation till
  de här centrala begreppen.

 48. Gemensamt är att vi ser hur förändringar
  och fenomen som uppstår-

 49. -är viktiga att diskutera
  och analysera.

 50. Vi vill synliggöra och bråka
  med emotionellt motbjudande-

 51. -men samtidigt lockande förändringar-

 52. -som vi själva dessutom upplever oss
  helt inbegripna i.

 53. Vi vill dra fram dem i ljuset
  och granska dem i den här boken.

 54. Så vi har samlats i denna volym för
  att undersöka rådande maktordningar.

 55. Vilka ambivalenser och paradoxer
  som de skapar-

 56. -i termer av begränsningar
  men också öppningar.

 57. Förtryck men också möjligheter.

 58. Men också hur de här förändringarna görs
  och hur de känns.

 59. Forskningen som lett fram
  till diskussionspunkterna-

 60. -har tagit olika former.

 61. Boken ingår därmed
  i en fortsatt debatt-

 62. -om vad nyliberalism är
  eller hur den kan betraktas.

 63. Men vi kommer också samtliga
  från en tradition-

 64. -som kritiskt har granskat
  välfärdsstaten-

 65. -och dess disciplinerande
  och kategoriserande karaktär.

 66. Liksom kopplingen
  mellan dess auktoritära drag-

 67. -och skuldbeläggande, normerande
  principer om kön och sexualitet.

 68. Som forskare är vi därtill en del
  av en akademi-

 69. -som på många sätt har formats
  både av välfärdsstatens ideal-

 70. -men också av nyliberala principer.

 71. Det är därför inte nån nostalgisk
  längtan tillbaka till förr-

 72. -som har fått oss att samlas
  i den här boken.

 73. Det är snarare en övertygelse om
  att vi har nåt viktigt att säga-

 74. -om nyliberalismen och hur den görs-

 75. -men också vad detta görande
  gör med oss som människor.

 76. Vilka känslor den väcker-

 77. -men också vilka känslor
  den drivs av.

 78. Och naturligtvis hur den kan utmanas
  genom en feministisk läsning.

 79. Så utifrån skilda positioner,
  erfarenheter och kompetenser-

 80. -i den här gruppen forskare-

 81. -närmar vi oss
  den nyliberala omvandlingen-

 82. -utifrån det vi har betraktat
  som ett icke-nostalgiskt perspektiv.

 83. För att bråka med de här ambivalenta
  intrasslingarna och mönstren-

 84. -som vi är en del av.

 85. Som feministiska forskare
  betraktar vi det som viktigt-

 86. -att analysera
  och granska förändringarna-

 87. -och den betydelse som de får för
  ojämlikheter och ojämställdheter-

 88. -för social rättvisa-

 89. -och inte minst för den feministiska
  kritikens villkor och möjligheter.

 90. -Varsågod.
  -Tack.

 91. Kapitlen handlar om nyliberala
  förändringar på olika sätt-

 92. -och det är tematiserat
  i olika områden.

 93. Det är sju kapitel-

 94. -med forskare
  från olika lärosäten i Sverige.

 95. De metodologiska ansatserna
  är breda och mångfacetterade.

 96. Det ges exempel på analyser
  av pågående liberala diskurser-

 97. -och/eller praktiker på olika nivåer.

 98. Allt från diskursanalys
  av förändringar i arbetslivet-

 99. -och en analys
  av en förändrad regionalpolitik-

 100. -till analyser av enskilda intervjuer
  och individuella minnesarbeten-

 101. -kring hur förändringar som vi försöker
  kategorisera som nyliberala-

 102. -kan erfaras av olika människor.

 103. Vi har också ett avsnitt med titeln:

 104. "Nyliberalism som emotionell regim."

 105. Där fokuserar vi
  på det här med känslor.

 106. Det var du också inne på, Siv.

 107. Och...

 108. Förutom att det finns en inledning, som
  vi har skrivit tillsammans-

 109. -så är det första kapitlet författat av
  mig själv.

 110. Det är en dokumentanalys-

 111. -där jag har kikat på en rapport
  som kom ut.

 112. Den skulle handla om innovation-

 113. -och betydelsen av innovation
  för Sverige.

 114. Där har jag tittat på vilka ideal
  om att styra offentlig verksamhet-

 115. -som kommer fram
  i talet om innovationskraften-

 116. -och vilka förväntningar det ställer på
  människor i skapandet-

 117. -av det som kan kallas
  "den nya arbetskraften", som behövs.

 118. Jag försöker rikta uppmärksamheten mot
  att kritiskt granska-

 119. -vad som händer med föreställningar-

 120. -om vad som är
  flexibelt och effektivt-

 121. -utifrån just den här rapporteringen.

 122. Och det handlar inte om...

 123. ...vad som faktiskt händer
  med människor i arbetslivet.

 124. Det målar upp en sorts idealbild
  av arbetskraften.

 125. I kapitel två-

 126. -skriver Siv om sina erfarenheter från
  akademin.

 127. Som hon benämner
  som en nyliberal akademi.

 128. Det uppstår paradoxala kopplingar mellan
  nyliberalism och feminism-

 129. -i det praktiska arbetet.

 130. Som feministisk forskare-

 131. -vill hon granska
  maktordnande strukturer-

 132. -som den nyliberala
  styrningsmentaliteten i akademin.

 133. Samtidigt har feministisk forskning,
  liksom all annan, förpackats-

 134. -i en nyliberal struktur.

 135. En räknekultur
  och vad vi kallar "audit culture"-

 136. -där vi hela tiden ska utvärderas
  och övervakas.

 137. Så den feministiska forskningen ges
  en plats, men under dessa villkor-

 138. -som bidrar till att reproducera-

 139. -redan problematiska normer
  som finns i akademin-

 140. -i stället för att ifrågasätta
  och utmana dem.

 141. Här återkommer hon också
  till det komplexa och ambivalenta-

 142. -med de känslor
  som det ger upphov till.

 143. Det kan både vara lust och äckel-

 144. -och olika,
  väldigt motsägelsefulla känslor.

 145. I kapitel tre har Kerstin Sandell
  skrivit-

 146. -om "Tillståndet som förlorade sitt namn
  men fick en fungerande lösning".

 147. Där skriver hon att depression kan ses
  som nyliberalismens sjukdom.

 148. Att depression kan ses
  som ett resultat-

 149. -av överexploatering i arbetslivet-

 150. -där ansvaret
  för arbetslivsförändringar-

 151. -ska bäras av individer.

 152. Hon har intervjuat personer
  som äter antidepressiva läkemedel.

 153. De beskriver sin rädsla-

 154. -för vad som händer om de inte fungerar
  på arbetet och så vidare.

 155. Och att medicinering då blir
  en fungerande lösning.

 156. Lena Sawyer och Siv
  beskriver en situation-

 157. -där en...

 158. Lena Sawyer ska utföra
  en observation i sin forskning.

 159. Hon följer med socialarbetare
  och ser hur de jobbar.

 160. Här uppstår det
  en väldigt speciell situation.

 161. Jag hinner inte riktigt förklara
  hela förloppet-

 162. -men i den här situationen-

 163. -så diskuterar hon och Siv-

 164. -vad det är för typer av rädsla
  att förknippas med utanförskap-

 165. -som uppstår i den här situationen och
  klibbar fast vid alla aktörer:

 166. Forskaren, socialarbetaren-

 167. -och de personer
  som socialarbetaren ska observera.

 168. Katarina Giritli-Nygren
  och Sara Nylén skriver-

 169. -om regionalpolitikens styrande
  subjekt och hur de konstitueras.

 170. Här ser de-

 171. -att det reproduceras genusordningar i
  det här arbetet-

 172. -men på lite intressanta sätt-

 173. -där femininitet får
  en särskild laddning.

 174. Ni får läsa vidare om det själva.
  Min tid börjar rinna ut.

 175. Diana Mulinari skriver i kapitel sex-

 176. -om intervjuer som hon har gjort
  med SD-kvinnor-

 177. -och hur de förstår sin position.

 178. Hon skriver om-

 179. -att det skapas
  en sorts rasistisk omsorgsdiskurs-

 180. -i hur SD-kvinnor berättar om
  och motiverar-

 181. -sitt aktiva stöd
  till ett rasistiskt parti.

 182. Och Lena Martinsson skriver-

 183. -om den aktivistiska företagaren-

 184. -och företagande
  som ett slags löfte om-

 185. -att kunna göra saker,
  delta i skapandet-

 186. -av internationellt och nationellt
  samhällsliv-

 187. -och kunna göra annorlunda saker
  i olika rättviseprojekt.

 188. Vad det lovar och vad som är
  problematiskt med det också.

 189. Nu är jag klar!

 190. Jag ska vara jättesnabb
  i mitt prat efteråt.

 191. Ja, du får lite mindre tid.

 192. Nu har vi en god bild av boken,
  och sen ska vi ta del av den.

 193. Tack så rysligt!

 194. Tack!

 195. Textning: Richard Schicke
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ambivalenser och maktordningar

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser förhållandet mellan nyliberalism och feminism ut? Står de i opposition till varandra? Bland annat de frågorna ställer sig föreläsarna Siv Fahlgren, universitetslektor vid Mittuniversitetet, och Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Politik och statskunskap, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Feminism, Nyliberalism, Politik, Politiska åskådningar, Samhällsvetenskap, Statskunskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Genusmaraton 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Omvandling och reproduktion av genus

Magnus Granberg är doktorand vid Mittuniversitetet i Sundsvall och berättar om omvandling och reproduktion av genus i välfärdsarbetares kamp för bättre arbetsvillkor. Hur har till exempel sjuksköterskors strejker sett ut genom tiderna? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Rätt person på fel ställe?

Hur mår de anställda på våra arbetsplatser? Malin Bolin som är lektor vid Mittuniversitetet berättar om ökad ojämlikhet mellan olika yrkesgrupper. Sedan 1990-talet har skillnaderna mellan dem som har det bra och dem som har det dåligt på sin arbetsplats ökat kraftigt. Hur kan vi nå ett hållbart arbetsliv? Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Ledarnormativitet i krishantering

Erna Danielsson är docent vid Mittuniversitetet och berättar om en undersökning som hon och Angelika Sjöstedt-Landén har genomfört. Det handlar om krishantering på arbetsplatser och vilka värden som förknippas med ledarskap i kriser. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det könsmärkta företagandet

Hur ett samhälle utvecklas och ser ut påverkar företagandet. Yvonne von Friedrichs är professor vid Mittuniversitet och här går hon igenom hur samhällsstrukturen har förändrat villkoren för företagarna och framförallt småföretagarens villkor. Hon diskuterar också hur normer gör att mäns och kvinnors företagande bedöms olika. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

"Svenskjävlar" att hyra

Svenskar har blivit den nya arbetarklassen i Norge. Gunilla Olofsdotter, docent vid Mittuniversitetet, och Kristina Zampoukos, lektor vid Mittuniversitetet, föreläser om norrmännens syn på svenskar och om villkoren för svenskar i grannlandet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Berättelsens makt

Vem får höras i det offentliga rummet och vilka sätter villkoren? Hur skapas föreställningar om världen utifrån vem som äger rätten att berätta? Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet och Anna Molin kultursekreterare på Sundsvalls museum talar här om vikten av att låta alla höras för att få en mer jämställd röst i samhället. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Om vikten av oflyt

Ulrika Schmauch är lektor vid Umeå universitet och talar om ojämlika möjligheter att välja tillhörighet och göra sin röst hörd. Hon berättar om vikten av att vara obekväm och ifrågasätta och att våga ta plats även om man inte ges en självklar plats. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Den hemliga berättelsen

Under många år var berättelsen om kvinnan nedtystad, inlåst och gömd i ett skåp. Åsa Ljungström, tidigare universitetslektor på Mittuniversitetet, hittar berättelsen och gör den offentlig. Här berättar hon om hemligheten och ger etiska perspektiv på berättande. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Att läsa tystnader

Vad innebär det att vara tyst? Säger man egentligen massor fast det inte hörs? Cecilia Dahlbäck är sociolog och berättar om att kunna höra vad som sägs trots att det är tyst. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Allt som finns men inte syns

Varje plats har en historia. Det handlar om människor och städer, men vem har makten att berätta om det förflutna? Journalisten Malin Palmkvist och förläggaren Sara Swedenmark har skrivit böcker om människor på olika platser och berättar här om det. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Centrum, periferi och identitet

Samtal om samhällskritik och om vem som får stå i centrum och höras. Vem får skulden för problem och vem är det som bestämmer var skulden ska läggas? Medverkande: Madeleine Eriksson, kulturgeograf och Helene Gedda, illustratör. Moderator: Angelika Sjöstedt Landén, lektor vid Mittuniversitetet. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analysera kejsarsnitt

Planerade kejsarsnitt har väckt känslor både inom förlossningsvården och i den offentliga debatten och det talas ofta om risker. Det säger Anna Olofsson, professor på Mittuniversitetet, som har studerat diskursen kring kejsarsnitt utifrån en intersektionell riskteori. Här berättar hon om sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Det ideala "offret"

Våld i nära relationer pratas det oftast om som kvinnomisshandel, där det förutsätts att offret är en kvinna och förövaren är en man. Karin Jarnkvist, lektor vid Mittuniversitetet, har forskat om just detta och hon kan se att det finns offer i alla slags relationer. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Analys av riskpositioner

Susanna Öhman är docent vid Mittuniversitetet och har forskat i riskerna du utsätts för beroende på vilken grupp i samhället du tillhör. Här presenterar hon sin analys. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Genusmaraton 2016

Unga, jämställdhet och hälsa

Lasse Reinikainen är adjunkt vid Mittuniversitetet och presenterar en undersökning som har gjorts i skolans värld. Undersökningen handlar om jämställdhet och villkoren för de unga i skolan. Inspelat den 18 februari 2016 på Mittuniversitetet i Sundsvall. Arrangör: Mittuniversitetet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden 2015 - Limmud 2015

Ett samtal om antisemitism

Folkpartisten och före detta integrationsminister Erik Ullenhag samtalar med moderatorn Willy Silberstein. De samtalar om antisemitism, världsläget och om regeringens erkännande av Palestina samt om flathet och rädsla för att stöta sig med politiker. Inspelat den 15 november 2015 på Norra Reals gymnasium i Stockholm. Arrangör: Limmud.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.