Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Föreläsningar med fokus på nyanlända och lärande. Experter speglar svårigheter som nyanlända ställs inför och ger råd och tips på hur lärare bäst ska möta dessa elever och skapa förutsättningar för lärande. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016 : Samverkan kring flerspråkighetDela
 1. Alla elever, oavsett språklig
  bakgrund i skolan-

 2. -har rätt att ges goda
  förutsättningar i undervisningen-

 3. -att utveckla
  sitt tal- och skriftspråk-

 4. -och få tilltro till sin språkliga
  förmåga och kunna uttrycka sig.

 5. Det här kanske ni känner igen. Det
  är syftestexterna i tre olika ämnen-

 6. -svenska, svenska som andra språk
  och modersmål. Det står likadant.

 7. Det innebär att flerspråkiga elever-

 8. -kan få läs- och skrivundervisning i
  olika ämnen på olika språk samtidigt.

 9. Då vill det till att lärarna
  samverkar kring undervisningen.

 10. Jag heter Elisabeth Lindén-

 11. -och arbetar som undervisningsråd
  på Skolverket.

 12. Jag jobbar med
  nyanlända elevers lärande.

 13. Jag är lärare och specialpedagog.

 14. I min tidigare anställning på
  Specialpedagogiska skolmyndigheten-

 15. -arbetade jag med
  ett annat kartläggningsmaterial.

 16. Det är ett norskt material
  om elevers läsning och avkodning.

 17. Jag har jobbat med
  att få det svenskt-

 18. -och har utvecklat kurser för
  modersmålslärare och speciallärare-

 19. -i användandet av det här materialet.

 20. Hur många specialpedagoger
  och speciallärare har vi här i dag?

 21. Upp med en hand!

 22. Hur många modersmålslärare har vi?
  Trevligt! Det är några stycken.

 23. Svenska som andraspråkslärare?

 24. Och övriga lärare?

 25. Föreläsningen handlar om min
  masteruppsats. Den är precis färdig.

 26. Jag har undersökt samverkan mellan
  modersmålslärare och specialpedagog-

 27. -i arbetet med den gemensamma
  kartläggningen av elevernas läsning.

 28. Jag ger först en kort bakgrund, och
  sen kommer jag till mina resultat.

 29. Uppsatsen kommer att finnas på Diva
  med referenser-

 30. -om ni blir intresserade av att läsa.

 31. Nähä!

 32. Så!

 33. Vilka är huvudpersonerna?

 34. 20 procent av eleverna i grundskolan
  med annat modersmål än svenska.

 35. Elevgruppen är heterogen som vi vet,
  men det måste man tänka på.

 36. Det förekommer stora språkliga-
  och kulturella skillnader i skolan.

 37. En del kommer med åldersadekvat
  svenska och behärskar två språk.

 38. Andra elever har kanske inte kommit
  lika långt i svenskan.

 39. Ytterligare andra har inte lärt sig
  svenska när de kommer.

 40. Elevernas språkliga förutsättningar
  påverkar skriftspråkstillägnandet-

 41. -eftersom eleverna förväntas lära sig
  läsa och skriva på svenska.

 42. Hur ser kontexten ut?

 43. Vi vet att man lär sig att läsa
  i svenskämnet.

 44. Svenskämnet har stort ansvar
  för språkutveckling.

 45. Man kanske får
  svenska som andra språk.

 46. Sen kommer man tillbaka till klassen
  och fortsätter att läsa och skriva.

 47. Man kan ha två lärare
  som jobbar med läsinlärning.

 48. Sen kanske man
  får modersmålsundervisning.

 49. Då jobbar man med skriftspråk där.
  Det är en tredje lärare.

 50. Man kan behöva studiehandledning på
  modersmål med ytterligare en lärare.

 51. Sen kanske det inte går som på räls
  så att man får en specialpedagog.

 52. Man kan möta olika lärare i olika
  kontexter som jobbar med läsningen.

 53. Som jag sa är det viktigt att man
  samarbetar om sin undervisning-

 54. -och diskuterar metoderna vi har.

 55. "Ska vi fundera kring bokstäver?
  Ska vi jobba parallellt?"

 56. "Hur ska vi tänka? Ska eleven lära
  sig läsa på modersmålet först?"

 57. "Ska vi börja med svenskan,
  eller båda språken?"

 58. Man behöver prata med varandra,
  och det sker inte alltid.

 59. Hur går det för våra elever?

 60. Vi kan titta på Pisa-undersökningen,
  även om den känns uttjatad.

 61. Den undersöker hur väl våra
  15-åringar är rustade för framtiden.

 62. Den mäter ändå viktiga kunskaper.

 63. Det handlar inte om hur väl
  man klarar innehållet i en kursplan.

 64. Vi har sett att våra 15-åringar-

 65. -presterar på en lägre nivå
  än övriga i OECD-

 66. -när det gäller läsförmåga.

 67. Det känner vi till, och att pojkars
  läsförmåga har gått ner.

 68. Det är även skillnader
  mellan infödda elever-

 69. -och elever med utländsk bakgrund
  födda i Sverige-

 70. -som har gått sin skoltid i Sverige.

 71. Det är ganska anmärkningsvärt.

 72. Man förstår om man är nyanländ, för
  det tar tid att tillägna sig språk.

 73. Det kan ta mellan 3 till 8 år
  att tillägna sig skolspråket.

 74. Om man har gått hela skoltiden
  i Sverige och ändå presterar lägre...

 75. Det här är en viktig sak
  som alla vi behöver fundera över.

 76. Här skriver man fram att...

 77. Det indikerar att skolan inte kan
  ge alla elever en fullgod utbildning.

 78. De här tre faktorerna:

 79. Skolframgång, språkbehärskning och
  läs- och skrivförmåga interagerar-

 80. -och belyser det komplexa i
  situationen för flerspråkiga elever.

 81. Sambandet kan beskrivas som-

 82. -en sämre behärskning
  i det språk undervisningen sker på-

 83. -kan ligga bakom sämre studieresultat
  och sämre läs- och skrivförmåga.

 84. Läs- och skrivförmågan i sig
  kan ligga bakom sämre studieresultat.

 85. Läs- och skrivförmågan står
  i en särställning de första skolåren.

 86. Det är det
  jag har försökt fokusera på-

 87. -på det tidiga
  skriftspråkstillägnandet.

 88. Eleverna behöver basfärdigheter
  i läsning och skrivning-

 89. -för att kunna utveckla ny kunskap.

 90. Det finns en del saker
  som man behöver fundera över-

 91. -en del faktorer som ska fungera
  för att det ska gå bra.

 92. Det finns ganska mycket forskning
  om detta-

 93. -faktiskt mer om läsning
  på andraspråket-

 94. -om man är en andraspråkselev-

 95. -än om man får sin läs- och
  skrivundervisning på förstaspråket.

 96. Det är inte lika vanligt.

 97. Då pratar man om en generell språk-
  kompetens som man har med sig.

 98. Man behöver kunna använda
  alla sina språkliga resurser-

 99. -när man ska tillägna sig
  den här nya kompetensen.

 100. Jag behöver kunna använda tidigare
  kunskap om språk och lärande-

 101. -för att förstå vad det här nya är.

 102. Det kan bli mer komplicerat
  att lära sig läsa på ett andra språk-

 103. -än om man fick undervisning
  på det språk man behärskar bäst.

 104. Det behöver inte bli problem,
  men det kan bli det.

 105. Dels måste man vara
  språkligt medveten.

 106. Man måste känna till språket, att det
  är uppdelat i ord och meningar.

 107. Man måste ha språkets uttal-

 108. -och ha
  den muntliga språkbehärskningen.

 109. Man måste förstå orden man läser
  och ordens fonologi.

 110. Jag måste höra skillnad
  på språkljuden-

 111. -för att kunna koppla till bokstäver.

 112. Det krävs ganska mycket.

 113. Man ser också att det är bra att ha
  ett starkt ordförråd i modersmålet.

 114. Det är gynnsamt för läsförmågan
  i andraspråket.

 115. Även att man har ett bra ordförråd
  i andraspråket-

 116. -så att man kan associera
  till orden man ska läsa.

 117. Och omvärldskunskapen när det gäller
  språket man ska lära sig att läsa på.

 118. Man kan ha med sig olika beredskap
  för vad läsning och skrivning är.

 119. Och det ska passa.

 120. Det förhållningssätt man har med sig-

 121. -ska matcha sättet som man ser
  på läsning och skrivning i skolan.

 122. Det kan se olika ut.

 123. Man behöver vara motiverad
  och kunna koncentrera sig.

 124. Framförallt lyfter forskningen-

 125. -att man behöver samverka
  kring undervisningen mellan språken.

 126. Och man behöver vara uppmärksam på
  att det kan handla om dyslexi.

 127. Det finns barn i varje klass
  som har dyslexi.

 128. Det kan det också handla om när det
  inte går som man hade tänkt sig.

 129. Det är lika vanligt förekommande
  hos flerspråkiga som hos enspråkiga.

 130. Man säger att det vanligaste är-

 131. -att om man har dyslexi på ett språk,
  har man det på andra språk också.

 132. Det är en språklig nedsättning
  som slår igenom-

 133. -men det kan se olika ut beroende på
  skriftsystem och ortografi.

 134. Det är också nåt att samarbeta kring.

 135. Jag har fokuserat på specialpedagoger
  och speciallärare-

 136. -som ska samverka
  med modersmålslärare.

 137. Specialpedagoger är upptränade på
  att kartlägga svenskan-

 138. -och bra på
  att uppmärksamma svårigheter.

 139. Modersmålslärarna är skickliga på
  att lära ut modersmålet.

 140. De har själva tagit sig in i svenskan
  och är bra på att jämföra språken.

 141. Det är en bra mix.

 142. Det är bra att vi ska
  tidigt uppmärksamma elever-

 143. -som riskerar
  att inte nå kunskapskraven.

 144. Det har blivit en skärpning.

 145. Jag tycker att ni ska skriva upp här.

 146. På sidan 29 i de anmäla råden för
  anpassning och särskilt stöd står:

 147. "Om skolan utreder behov av särskilt
  stöd för elever med annat modersmål"-

 148. -"är det viktigt att samarbeta med
  en person som kan ge språkligt stöd"-

 149. -"för att få en så god bild som
  möjligt av elevens skolsituation."

 150. Det har ni i ryggen
  i skollagstiftningen.

 151. Det ska ske samarbete
  med nån som kan elevens modersmål.

 152. Det kan vara modersmålslärare
  eller studiehandledare på modersmål-

 153. -för att få en helhetsbild
  av elevens svårigheter.

 154. Som jag sa inledningsvis
  har jag gjort den här studien-

 155. -på specialpedagoger och
  modersmålslärare som har samarbetat-

 156. -kring ett flerspråkigt
  kartläggningsmaterial gjort i Norge.

 157. Jag tänker ta ett exempel från Norge.

 158. En flicka på 8 år
  som har gått två år i norsk skola.

 159. Där börjar man skolan när man är 6.

 160. Hon har somaliska som första språk.

 161. I Norge gör man ett test
  som heter "Stavanger prövene"-

 162. -där man kollar läsning och skrivning
  med en diktamen i årskurs två.

 163. Läraren säger och eleven skriver.

 164. Läraren säger "jul",
  och flickan skriver "yuul".

 165. Sen säger läraren "ny",
  och hon skriver "ny"-

 166. -men stryker över "y"
  och tar ett "i".

 167. Sen säger läraren "kåpe",
  och då skriver hon "kåve".

 168. Sen "pröve" och hon skriver "pöve".

 169. Sen "strev" och hon skriver "sev".

 170. Vad tror ni? Ska vi oroa oss?
  Har hon logiska svårigheter?

 171. Prata en minut med er kompis!

 172. Det blir svårt att höra,
  men ni får säga "ja" eller "nej".

 173. Ni säger "nej",
  och det gör ni rätt i.

 174. Om man pratar med en somalisk
  modersmålslärare ser man det.

 175. Lång vokal
  skrivs dubbelt på somaliska.

 176. Hon har ju hört att det är "yuul"
  med två "u". Det är inget konstigt.

 177. J-ljud skrivs med y. I förmiddags
  snackade vi om "y" och "j".

 178. Det är också sånt som speglar av sig.

 179. Hon har varit två år i Norge.

 180. Det med "y" och "i".
  Hon skrev "y" först men tog bort det.

 181. Hon har uppfattat att det finns
  två närliggande fonem där-

 182. -men på somaliska skiljer man inte
  på det. Hon är väldigt uppmärksam.

 183. Vad mer? Man har inte "p" eller "v"
  som egna fonem. Man har bara "b".

 184. När hon skrev det blev det alla fel.

 185. Om man tittar på stanine-värden
  fick hon inte ett rätt.

 186. Då slog man på trumman
  om det var dyslexi.

 187. Men man hade börjat utarbeta de här
  på somaliska-

 188. -och där hade hon alla rätt.

 189. Då kunde man slappna av-

 190. -och tänka att man behövde jobba mer
  med norskan och jobba parallellt.

 191. Det är ett bra sätt att jämföra språk
  att fundera på de sakerna.

 192. I den här tvåspråkiga forskningen
  om läsning på andra språk-

 193. -lyfter man att det är betydelsefullt
  att samarbeta-

 194. -att bygga på elevens starkaste språk
  och sen utveckla språk och kunskap-

 195. -att känna till språkets uppbyggnad
  och att det kan påverka skrivningen.

 196. De kunskaperna kan inte en person ha.

 197. Man måste samarbeta
  och slå sina kloka huvuden ihop.

 198. Det krävs att man jobbar
  tillsammans med modersmålslärare-

 199. Man lyfter också att det råder brist
  på lärare mellan de här språken.

 200. Så ser verkligheten ut.

 201. Det är det jag frågade efter
  i min masteruppsats.

 202. Jag ville utveckla specialpedagogers
  och modersmålslärares-

 203. -uppfattningar av att samverka.

 204. Jag ville se om det flerspråkliga
  kartläggningsmaterialet-

 205. -kunde ge stöd i den här samverkan-

 206. -och få en stödjande funktion
  som gjorde att man samverkade bättre-

 207. -om samverkan ökade förståelsen för
  elevernas skriftspråkstillägnande.

 208. Det gjorde jag genom
  en kvalitativ- och en intervjustudie.

 209. Jag hade också frågeformulär
  som jag skickade ut.

 210. Jag frågade hur samverkan ser ut
  när det gäller läsning och skrivning-

 211. -dels mellan modersmålslärare
  och speciallärare, dels med övriga.

 212. Jag frågade stort.

 213. Vi hade 23 specialpedagoger och 27
  modersmålslärare, ett stort material.

 214. De hade gått kursen i det
  flerspråkliga kartläggningsredskapet-

 215. -som SPSM höll.

 216. Det var spännande.

 217. Materialet riktar sig
  till årskurs 1 och 2-

 218. -men de som anmälde sig
  kom från grundskolans alla stadier-

 219. -språkintroduktion på gymnasiet
  och SFI för invandrare på Vux.

 220. Det var inte vad vi hade tänkt oss,
  men det funkade.

 221. Det handlar ju om nybörjarläsning.
  Jag ska visa er materialet.

 222. På enheterna jag undersökte-

 223. -var det 50-100 procent elever
  med annat modersmål-

 224. -och det fanns
  mellan 29 och 43 olika språk.

 225. Då har ni bilden klar
  om mina informanter.

 226. Det här redskapet utarbetades i Norge
  och finns på 15 språk.

 227. Specialpedagogiska skolmyndigheten
  ger ut den i svensk version.

 228. Det är ett tvåspråkigt material.

 229. Det står både på svenska
  och på respektive språk.

 230. Det inbjuder till att man resonerar.

 231. Det är en kartläggning av avkodning
  och läsning på modersmålet-

 232. -men man kan göra motsvarande
  på svenska och sen jämföra.

 233. Det ska upptäcka elever som riskerar
  att utveckla läs- och skrivsvårighet-

 234. -och se hur
  deras fonologiska utveckling ser ut-

 235. -från en fonologisk förklaringsmodell
  på alfabetiska språk.

 236. Det är inte standardiserade gränser
  utan är ett vägledande material-

 237. -därför att det beror på så mycket
  med flerspråkiga elever.

 238. Hur mycket undervisning har de haft
  tidigare? Hur ser skolbakgrunden ut?

 239. Hur mycket undervisning har de i
  modersmål? Kanske en gång i veckan?

 240. Då kanske vi måste använda det
  för årskurs ett i årskurs två.

 241. Man måste använda professionalitet
  och förstå att det här är vägledande-

 242. -en pusselbit i en kartläggning-

 243. -men man kan få syn på mycket.

 244. Årskurs ett har sex delprov.

 245. Man ska kunna skriva bokstäver, höra
  första ljudet, vilken bokstav det är-

 246. -vad som kommer sist,
  ord till bild och bild till ord-

 247. -koppla stora och små bokstäver
  och ordläsning.

 248. Det är vanliga saker man gör
  i skolan, inga konstigheter.

 249. Det är konkret och enkelt,
  men säger ganska mycket.

 250. I årskurs två är det lite mer...

 251. Då ska man ha automatiserat
  sin avkodning lite mer.

 252. Då är det ordkedjetest
  på de olika språken-

 253. -meningsläsning och annan
  textläsning. Det handlar det om.

 254. De jag har intervjuat
  har gått en kurs i det här.

 255. Det behöver man inte. Man kan ladda
  ner materialet från SPSM:s webbsida.

 256. De jag har träffat har gått kursen
  som är väldigt tvingande.

 257. Många specialpedagoger ringer
  och vill komma själva-

 258. -men det får man inte.
  Man måste komma tillsammans.

 259. En del har inte träffat varann
  före kursen.

 260. Man får en gemensam grund
  och går igenom hur man använder det.

 261. Sen går man tillbaka och kartlägger.

 262. Modersmålsläraren är huvudperson.

 263. Specialpedagogen
  är en stöttande funktion.

 264. Det är gruppadministrerat,
  så man kan ha flera elever.

 265. Man kanske gör motsvarande
  på svenska-

 266. -och sen analyserar man tillsammans
  innan kurstillfälle två-

 267. -där man diskuterar vad man har sett.

 268. Sen ska man upprätta en plan för att
  fortsätta och jobba med det man såg.

 269. Jag har haft ett stort material.

 270. För att analysera det har jag använt
  en fenomenografisk analysmetod-

 271. -som innebär att det är fenomen
  och hur människor uppfattar dem-

 272. -med distinktion mellan hur nåt är
  och hur nåt uppfattas vara.

 273. De här uppfattningarna
  är nåt man tar för givet-

 274. -eller är säker på
  hur det förhåller sig.

 275. När man bearbetar datamängden-

 276. -handlar det om att se
  variationen av kategorier-

 277. -som uppfattningarna
  kan placeras inom.

 278. I mitt material,
  efter en mödosam process-

 279. -framstod tre huvudkategorier.

 280. Samverkan som situation, relation
  och ambition.

 281. Jag ska berätta om de här
  kategorierna och uppfattningarna-

 282. -och ge några citat som illustrerar.

 283. Den första - samverkan som situation.

 284. Den kännetecknas
  av specialpedagogers...

 285. Jag säger inte speciallärare också,
  men jag menar dem.

 286. ...specialpedagogers
  och modersmålslärares...

 287. Förutsättningar
  för deras arbetssituation.

 288. Många av deras utsagor hamnade här.

 289. Det är mycket som påverkar
  för att det ska kunna bli samverkan.

 290. Det var en fråga om organisation,
  regelverk och synsätt.

 291. De här tre uppfattningarna framstod.

 292. Organisationen påverkar mycket.

 293. Specialpedagogerna
  är oftast anställda på en skola-

 294. -och har sin hemvist i elevhälsan
  nära rektor-

 295. -medan vissa modersmålslärare
  har flera arbetsgivare.

 296. De kanske är på många skolor
  i kommunal organisation-

 297. -med ett system där skolorna
  köper modersmålstimmar av kommunen.

 298. Det är komplext.
  Det är inte riggat för samverkan.

 299. Det diskuterades mycket
  kring organisationen som ett hinder.

 300. Sen lyftes den andra uppfattningen
  om regelverk.

 301. Skolan styrs av yttre regelverk
  som skollag och läroplaner-

 302. -men det finns också inre regelverk
  som skolan själv har skapat.

 303. Man kunde se att de inre regelverken
  interagerade med de yttre-

 304. -beroende på om man efterlevde
  de yttre regelverken eller inte.

 305. Det var två olika uppfattningar om
  yttre förutsättningar för samverkan.

 306. Den tredje uppfattning, synsätt-

 307. -handlar om inre förutsättningar
  inom människan-

 308. -om attityder och värderingar.

 309. Det kan ibland
  vara svårare att påverka.

 310. De inre förutsättningarna kan handla
  om att man inte vill samverka.

 311. Det kan handla om inflytande, makt,
  diskriminering och mångfald.

 312. Några beskrev att de olika synsätten
  var bra.

 313. De gjorde att man ville skapa
  en interkulturell skolmiljö.

 314. "Att skolledningen går ut med
  att nu jobbar ni så här."

 315. "Tänk på det och se till att!"

 316. "Det står i åtgärdsprogrammet att man
  ska samarbeta med modersmålslärare"-

 317. -"men det blir det ständigt dåliga
  samvetet. Jag borde ha pratat med!"

 318. "Det blir i korridoren.
  Hur går det nu?"

 319. Det kanske ni känner igen.

 320. Man har en idé om...

 321. Det finns i regelverket.
  att modersmålsläraren ska kontaktas

 322. Men det är ingen som har sagt det.

 323. Specialpedagogen kanske inte har
  mandat, och rektor är ganska osynlig.

 324. Man efterfrågar ledarskapet.

 325. Det har man visat när
  olika yrkeskategorier ska samverka-

 326. -att rektorns roll
  är oerhört central.

 327. Den visar att det är viktigt
  och ger möjlighet till samverkan.

 328. Sen det ständiga springandet
  i korridorerna.

 329. Man glömmer bort och haffar nån.
  Det blir inte så bra samverkan då.

 330. "Spring runt, planera i bilen
  eller på tåget, undervisa"-

 331. -"vidareutvecklas, läsa på
  och sen samarbeta med skolorna."

 332. "Nånstans måste man göra
  en överenskommelse."

 333. Det är spännande i och med att
  kartläggningsmaterialen kommer ut.

 334. Det blir efterfrågan på modersmåls-
  lärare och studiehandledare.

 335. Man måste också ge förutsättningar
  så att det kan bli verklighet.

 336. Den andra kategorin
  handlade om samverkan som relation-

 337. -som kännetecknades av att relationer
  sågs som viktiga för samverkan.

 338. Det finns fyra olika uppfattningar:

 339. Kollegial-, yrkesmässig-,
  handledande- och marginell relation.

 340. Jag har placerat in dem
  i en fyrfältare med dimensionen av...

 341. Jämbördig eller över- underordnad
  respektive nära och distanserad.

 342. I den första, kollegial relation,
  har man mött varandra-

 343. -och vill utveckla
  en mer varaktig relation.

 344. Man utbyter tankar och idéer
  och vill hitta samarbetsformer.

 345. Den yrkesmässiga relationen
  påminner om den kollegiala-

 346. -men den är mer distanserad.

 347. Den är jämbördig. Det
  är modersmålslärare och annan lärare.

 348. Man vet var man hittar varandra
  och utbyter information.

 349. Specialpedagogen vill veta hur det
  går med läsningen och frågar.

 350. Man utbyter information,
  sen jobbar man var och en för sig.

 351. Sen finns den handledande relationen.

 352. Framför allt specialpedagogen
  får en handledande roll-

 353. -gentemot modersmålsläraren
  i specialpedagogiska frågor.

 354. Många modersmålslärare
  uppskattar det-

 355. -att kunna diskutera och resonera.

 356. Specialpedagogen uppskattar
  modersmålslärarens kompetens.

 357. Relationen är över-, underordnad
  i och med den handledande funktionen-

 358. -men den är fortfarande nära. Det
  är i de nära samtalen det uppstår.

 359. Sen finns uppfattningen om marginell
  relation, och den sticker ut lite.

 360. Där är det en sporadisk relation
  som sker då och då.

 361. Det är de yrkeskategorier på skolan
  som har mest inflytande-

 362. -som bestämmer hur relationen
  till modersmålslärarna ska bli.

 363. Man kallar in när man vill veta nåt-

 364. -sen finns man långt borta,
  i periferin, från varandra.

 365. "Jag saknar att utbyta information.
  Jag hör aldrig nånting."

 366. "Jag hämtar mina elever men har ingen
  aning om de har svårt med svenskan."

 367. "Om jag ser att nåt inte stämmer
  frågar jag läraren."

 368. "Om jag kanske ser..." Förlåt!

 369. "Man blir en partner
  i ett pedagogiskt samtal."

 370. "Vi är inte bara människor
  som talar olika språk. Vi är lärare."

 371. "Vi har kunskaper
  som vi behöver ha en dialog om"-

 372. -"så att vi kan fördjupa",
  säger en modersmålslärare.

 373. Det är olika relationer
  som har skapats i den här samverkan.

 374. Den sista kategorin är samverkan som
  ambition. Det handlar om drivkraft.

 375. Man vill veta nåt om elevernas
  läs- och skrivutveckling.

 376. Man har sett
  att det finns kartläggningsmaterial.

 377. Man har sökt sig dit även om ingen
  rektor har sagt nåt om samverkan.

 378. Man har gjort det
  för att man har drivkraften.

 379. Då har det framträtt
  tre uppfattningar-

 380. -att koordinera, söka svar
  och skapa nytt.

 381. Att koordinera påminner om
  den yrkesmässiga relationen.

 382. Det handlar om
  att man vill att det ska gå bra.

 383. Man utbyter information, och sen
  jobbar man var och en för sig.

 384. Att söka svar.
  Då är man jättenyfiken.

 385. Man vill verkligen veta saker
  som ofta är komplexa.

 386. Man vill ha enkla svar
  på komplexa frågor.

 387. Att skapa nytt. Då har man ambition
  att hitta nya arbetsformer-

 388. -att gå vidare och utveckla.

 389. "Jag har fått förståelse om hur du
  jobbar med de arabiska bokstäverna."

 390. "Det var en helt ny värld. Jag tyckte
  att det var väldigt intressant."

 391. "Det är stora förväntningar
  runt det här, lite för stora."

 392. "Nu ska man få veta
  hur det är med alla elever."

 393. Det känner ni igen
  när några har gått en kurs.

 394. Kollegiet säger: "Nu ska vi få svar.
  Varför lär de sig inte?"

 395. Det beskrev många
  att lärarkåren förväntade sig.

 396. Man vill ju ha en "quick fix".

 397. Det är sällan verkligheten ser ut så.
  Det är hårt arbete och pusslande.

 398. Och jobba tillsammans.

 399. "Vi har haft mycket diskussioner
  om hur vi kan fortsätta arbeta."

 400. Det säger man på Komvux
  där man tar emot många analfabeter.

 401. Det är spännande att det fungerade.

 402. Jag har också tittat på
  om redskapet kan stödja samverkan.

 403. Vilka aspekter är det
  som stödjer samverkan?

 404. Jag har utgått från teorier om
  gränsobjekt. Det är jättespännande.

 405. Den tittar på om objekt,
  abstrakta eller konkreta-

 406. -om de kan röra sig mellan
  olika praktikgemenskaper-

 407. -och skapa samverkan genom det här.

 408. Det är olika kriterier.
  Objektet eller redskapet-

 409. -ska vara robust och hållbart.

 410. Det ska upprätthålla sin identitet
  även om det används av olika aktörer.

 411. Man ska förstå
  att det är ett kartläggningsredskap.

 412. Logopeder blir också intresserade.

 413. På Lunds universitetssjukhus...

 414. Eva-Kristina Salameh kanske ni känner
  igen? Hon är tvåspråkighetsforskare.

 415. De använder den arabiska delen.
  Ordkedjorna tycker de är jättebra.

 416. Materialet kan användas av olika,
  men måste behålla sin identitet.

 417. Samtidigt måste det vara plastiskt
  och anpassningsbart.

 418. Det betyder att de olika aktörerna
  finns i olika verksamheter.

 419. Där har man olika erfarenheter.

 420. Det stämmer. Det har använts i olika
  skolformer, och det har fungerat.

 421. "Det är så bra att kunna jämföra
  svenska och somaliska."

 422. "Jag har jobbat länge, men äntligen
  nåt nytt som bygger på det jag kan."

 423. "Jag är mer medveten nu
  när elever stavar på fel sätt."

 424. "Kan det vara dyslexi?
  Jag har en lampa som blinkar."

 425. Han uppmärksammar på ett annat sätt.

 426. "Det är viktigt
  att materialet är tvåspråkigt."

 427. "Det är viktigt
  för den andra parten"-

 428. -"att det är två som ser
  och två språk. Det ger ju mer."

 429. "Jag kan känna mig osäker på"-

 430. -"om det är nånting
  jag behöver gå vidare med."

 431. "Men när man är fler..."

 432. Sammanfattningsvis när det gäller
  den stödjande funktionen...

 433. ...har man som specialpedagog
  och modersmålslärare bestämt-

 434. -en gemensam frågeställning kring
  elevernas läsning och skrivning.

 435. Man har gått en kurs
  eller skaffat material att jobba med-

 436. -ett konkret redskap.

 437. Det ger ju...

 438. Man kan använda det
  oavsett utbildning-

 439. -modersmål och kulturell bakgrund.

 440. Man har valt det
  och känner att man har nytta av det.

 441. Man får behålla sin autonomi
  i samverkan.

 442. Man bidrar med sin kompetens.
  Det är viktigt.

 443. Man har en gemensam frågeställning,
  och eleven är i centrum.

 444. Det blir en annan samverkan när man
  börjar samarbeta kring det här-

 445. -än de mer marginella relationerna-

 446. -där man bara kommer och hämtar
  sin elev och sen får en instruktion.

 447. Här sitter man ner och samtalar.
  Man behöver inte vara överens.

 448. Man ser mångfalden som uppstår
  som väldigt värdefull.

 449. Man får en gemensam bild av eleven.

 450. Man får en vi-känsla
  och insikt om de andras betydelse.

 451. Det här visar betydelsen
  av modersmålslärarna.

 452. Det kan bara påverka
  eleverna positivt.

 453. Mina övergripande slutsatser...

 454. ...är att jag har sett en variation
  av uppfattningar om att samverka.

 455. Det är ett oerhört komplext fenomen.

 456. Man uppfattar samverkan på olika sätt
  och det ger olika konsekvenser-

 457. -för vilken samverkan som uppstår.

 458. Ser man samverkan
  som situationsbunden-

 459. -kan det innebära
  att man inte ser möjligheter.

 460. Det blir för svårt. Man möts aldrig.
  Det är för dåligt organiserat.

 461. Det kan göra
  att man inte ser möjligheterna.

 462. Är den relationsbunden
  blir den personbunden.

 463. Det kan utvecklas olika beroende på
  vilken relation som skapas.

 464. Ambitionsbundenheten,
  drivkraften att söka svar-

 465. -kan också utveckla samverkan
  i olika riktningar.

 466. För att specialpedagoger och
  modersmålslärare ska kunna samverka-

 467. -och arbeta förebyggande
  med läsning och skrivning-

 468. -behöver de ges möjligheter
  att mötas... De måste hinna träffas.

 469. ...samtala och diskutera
  utifrån sina specifika kompetenser-

 470. -i ett flerspråkigt perspektiv.

 471. Det här materialet kan bidra
  till samtal och diskussioner-

 472. -kring de gemensamma elevernas
  läsning och skrivning på olika språk-

 473. -och öka förståelsen för flerspråkiga
  elevers skriftspråkstillägnande.

 474. Ni kanske undrar vad eleverna tycker
  om att bli utsatt för det här?

 475. När man kartlägger dem
  får de kryssa i-

 476. -glad, mittemellan eller ledsen.

 477. Som ni sa före mig
  om Skolverkets kartläggningsmaterial-

 478. -blir de flesta eleverna glada att
  man uppmärksammar deras modersmål-

 479. -och att specialpedagogen och
  modersmålsläraren kommer tillsammans.

 480. Är man nyanländ får man visa
  att man är kompetent.

 481. Man kanske har haft läs- och
  skrivundervisning innan man anländer-

 482. -och då är det här lätt.
  Då kan de visa att de kan.

 483. De som gör ledsna gubbar
  är de som går på mellanstadiet-

 484. -och har hunnit misslyckas
  med sin läsning.

 485. Då är det här lite barnsligt.

 486. De på SFI har sagt att man är stolt
  om man klarar det.

 487. Det var en grupp
  som gjorde såna här streck.

 488. Vi frågade deras modersmålslärare
  eftersom de verkade nöjda och stolta.

 489. "Det handlar om vårt modersmål. Det
  är viktigt och inget att skoja om."

 490. Tack för mig!

 491. Textning: Jenny Tegnborg
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Samverkan kring flerspråkighet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik, Svenska som andraspråk och sfi > Svenska som andraspråk
Ämnesord:
Läsinlärning, Skrivinlärning, Språkvetenskap, Svenska som andraspråk, Svenska språket
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Nyanlända och lärande

Vad är skillnaden i inlärning och bemötande för nyanlända elever i en stor respektive liten kommun i Sverige? Hur påverkar elevens skolgång i hemlandet kunskapsutveckling och inlärning i den svenska skolan? Monica Axelsson, professor i tvåspråkighet, har studerat hur skolans lärare kan samarbeta för att ge den nyanlända eleven maximala möjligheter. Här presenterar hon sina resultat. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Integration genom körsång

Jämtlands musikskola växte med hundra körmedlemmar när Jonas Hagström startade integrationskören "The Rockin Pot's" för de asylsökande på en flyktingförläggning utanför Östersund. Han menar att dessa möten har varit oerhört betydelsefulla för de asylsökande som fått ett starkt nätverk och bidragit till en lättare språkinlärning. Här ger Jonas en demonstration direkt på plats av hur körsång kan förena. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Alla talar idrottens språk

Oavsett om man pratar dari eller göteborgska så kan man ändå passa bollen, säger Magnus Berg från Alvik Basket som förra året tog in ensamkommande ungdomar i klubben. Han ger oss fyra enkla tips på hur man kan arbeta med idrott som ett universellt språk som knyter samman människor. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Integration eller etablering

Sam Yildirim är utvecklingsledare för integration på Länsstyrelsen i Stockholm. Här berättar han om framgångsrika satsningar för att snabbare hjälpa flyktingar att matcha sin kompetens med befintliga jobb på den svenska arbetsmarknaden. Han reder ut vedertagna begrepp som nyanländ, flykting, invandrad, etablerad, integrerad och svarar på frågan: Vad vore Sverige utan invandring? Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Kartläggning av nyanlända elevers kunskaper

Skolverket ansvarar för kartläggningen av nyanlända elevers kunskaper. Nyanlända delas in i två grupper: de som inte kan läsa eller skriva och de som kan läsa och skriva på ett eller flera språk. Här ges handfasta råd hur lärare ska kartlägga elevens kunskaper och på så vis placera eleven i rätt årskurs. Medverkande: Pille Pensa Hedström, undervisningsråd på Skolverket, Heléne Sandström, projektansvarig och Maria Nordlund, projektledare i PRIM-gruppen. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Samverkan kring flerspråkighet

Elisabeth Lindén är forskare i specialpedagogik och här föreläser hon om elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska. Hon anser att flerspråkiga elever ska kunna få sin första läs- och skrivundervisning i olika ämnen och på olika språk samtidigt. Nyckeln till framgång är samverkan mellan modersmålslärare och specialpedagoger och att man bygger läsningen på elevens starkaste språk. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2016

Stöd till pojkar med skrivsvårigheter

Dr Murray Gadd, gästforskare från Nya Zeeland, berättar om vikten av att entusiasmera den unga kämpande eleven. Oftast handlar det om pojkar med skriv- och lässvårigheter. Ett knep Dr Gadd införde bland sina elever för att få loss skrivandet är så kallad "speed-writing", då tävlar barnen om vem som skriver flest ord på en minut. Inspelat den 9 mars 2016 på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Visa fler

Mer lärarfortbildning & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lärlabbet

Inkludering

Tema: nyanlända elever. Eftersom alla elever har olika bakgrund och förutsättningar att lära sig det svenska språket kan det för vissa ta väldigt lång tid att slussas in i det "normala". Därför är det viktigt att nyanlända elever parallellt med lektionerna i svenska får samma undervisning som de andra eleverna på skolan. Den här synen blev utgångspunkten för ett omtalat projekt i Navets språkklass i Örebro. "Det har fungerat positivt, både socialiserings - och resultatmässigt", menar läraren Suzanne Gynnhammar. Reportaget följs upp med samtal i studion med gäster.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Didaktorn

Skev världsbild

Tänk dig att använda Hans Roslings inspirerande föreläsningar som lektionsunderlag. Enligt läraren Mikael Arevius är det inte bara möjligt utan direkt nödvändigt. Mikael, som arbetar som lärarutbildare på Gapminder School och förser just Hans Rosling med faktaunderlag, hävdar att det finns stora kunskapsluckor kring hur världen faktisk ser ut idag hos såväl lärare och elever som hos folk i allmänhet. Bidragande orsaker är föråldrade läromedel, undervisning som bygger på gammal fakta och medias nyhetsvärdering.