Titta

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Om UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Föreläsningar om vetenskaplig metod. Här ges en introduktion till vetenskapens historia och verktyg och tips till den som ska skriva uppsats på universitetsnivå. Föreläsarna är verksamma vid Uppsala universitet och Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms

Till första programmet

UR Samtiden - Vetenskaplig metod : Kvantitativ metodDela
 1. Hej på er allihopa!
  Det är jag som är Elisabet Borg.

 2. Jag är på psykologiska institutionen,
  så det är trevligt att prata med er-

 3. -på data- och systemvetenskapliga
  institutionen.

 4. Vad är kvantitativ metod?
  Hur gör man på ett bra sätt-

 5. -när man ska få tillförlitliga,
  pålitliga resultat?

 6. Jag tänkte börja med att berätta
  en liten historia.

 7. Som utspelade sig
  på 1800-talets mitt.

 8. Då var en fråga hur man bäst
  ska bota lunginflammation.

 9. En grupp lärda läkare hävdade
  att det gör man med åderlåtning.

 10. Sen fanns det en annan lika stor
  grupp lika lärda läkare-

 11. -som sa att lunginflammation
  botar man bäst med kräkterapi.

 12. Hur skulle man kunna avgöra det här?
  Ett experiment skulle väl vara bra.

 13. Den österrikiske läkaren Joseph Dietl
  fick i uppdrag att göra det här.

 14. Han kom på nånting som var
  fantastiskt smart.

 15. Han inkluderade nämligen
  en kontrollgrupp.

 16. En grupp med lunginflammation
  som bara fick allmän omvårdnad.

 17. Hur gick det med de tre grupperna?

 18. I gruppen som fick åderlåtning
  var dödligheten 20,4 procent.

 19. I gruppen som fick kräkterapi
  var dödligheten 20,7 procent.

 20. Hur gick det för kontrollgruppen?
  Där var dödligheten 7,4 procent.

 21. På det här sättet var
  den här experimentella designen-

 22. -eller forskningsstrategin född
  där man inkluderar en kontrollgrupp.

 23. Kvantitativ metod. Ni har hört i dag
  om den filosofiska bakgrunden.

 24. För att göra den typen av mätningar
  måste man ha nån uppfattning om-

 25. -att världen existerar och att vi
  kan förstå den genom mätningar.

 26. Sen har vi en forskningsfråga som
  grundar sig på de här antagandena-

 27. -där man vill studera samband
  i verkligheten. Orsak och verkan.

 28. De data vi använder oss av
  när vi gör mätningar är siffror.

 29. Vi mäter nånting
  som vi kallar för variabler.

 30. Variabler är de egenskaper
  i populationen-

 31. -populationen människor i de flesta
  fall, men andra saker också-

 32. -och är oftast oändlig.

 33. D.v.s. vi vill kunna generalisera
  utanför specifika personer.

 34. I den här populationen
  finns det olika egenskaper.

 35. Och hur ska vi nu komma åt
  de här olika egenskaperna?

 36. Vissa av egenskaperna
  är lätta att definiera.

 37. Ålder, t.ex. Vi räknar antal år.

 38. Men om vi tar en variabel
  som användarvänlighet.

 39. Eller stress.
  Hur ska jag mäta stress?

 40. Vad är stress för nånting? Hur känner
  jag mig när jag känner mig stressad?

 41. Uppjagad, uppvarvad, i gång,
  aktiv, kanske.

 42. När vi tänker på det sättet är det
  kvalitativa mätningar vi gör.

 43. Men hur ska jag göra stress mätbart?

 44. Att göra ett svårfångat begrepp
  mätbart kallas operationalisering.

 45. Operationalisering är att göra
  ett svårgripbart begrepp mätbart.

 46. Stress skulle jag kunna mäta
  som stresshormoner-

 47. -men också som hur stark känslan av
  stress är när jag står här.

 48. "Ja, det är ganska mycket."

 49. När vi gjort den här definitionen
  vill vi kunna göra en bra mätning.

 50. Vi måste ha goda mätinstrument.

 51. När vi samlat in data vill vi också
  kunna räkna på de här.

 52. Men vi räknar bara på ett stickprov.

 53. Vi räknar inte på hela populationen,
  utan det är en undergrupp.

 54. Hur kan jag få tag på undersöknings-
  deltagarna i den här undergruppen-

 55. -på ett representativt sätt?

 56. När vi gjort våra mätningar
  på stickprovet-

 57. -räknar vi på det med statistik.

 58. Sen ska vi kunna generalisera
  tillbaka till populationen-

 59. -och svara på vår forskningsfråga
  med hjälp av de här mätningarna-

 60. -och de statistiska analyserna
  som vi har gjort.

 61. Då vill vi att det här ska vara
  så pålitligt som möjligt.

 62. Det ska vara tillförlitligt, giltigt.
  Ett nyckelbegrepp är validitet.

 63. Validiteten i undersökningen.
  Nånting som äger giltighet.

 64. Mäter jag det jag har tänkt att jag
  ska mäta och inte nånting annat?

 65. Det här kan påverkas av flera saker.
  Det är viktigt med god kontroll.

 66. Hur har jag lagt upp undersökningen?
  Hur bra mätinstrument har jag?

 67. Man funderar ofta kring
  vad som kan hota giltigheten-

 68. -och försvåra för mig
  när jag vill generalisera.

 69. Det som skulle kunna vara
  det som hotar validiteten...

 70. Man pratar om riktningsproblemet
  och bakomliggande variabel-problemet.

 71. Det här handlar om nånting
  som vi kallar för intern validitet.

 72. I vilken utsträckning kan jag lita på
  mina slutsatser om orsak och verkan?

 73. Vad är riktningsproblemet?
  Tänk er att ni är på ett gym.

 74. Ni sitter på en motionscykel
  och trampar.

 75. Eller går på ett löpband
  och springer i en viss hastighet.

 76. Jag reglerar hastigheten.

 77. Ju snabbare bandet går,
  desto snabbare måste ni springa.

 78. Era hjärtan kommer att slå snabbare,
  hjärtfrekvensen går upp.

 79. Löphastigheten påverkar alltså
  hur snabbt hjärtat slår.

 80. I det sammanhanget är det ganska
  självklart vad riktningen är.

 81. Löphastigheten påverkar
  hjärtfrekvensen och inte tvärtom.

 82. Men sambandet mellan arbetstrivsel
  och stress...

 83. Om man trivs bra på sin arbetsplats,
  känner man sig mindre stressad.

 84. Men påverkar trivseln stressen eller
  påverkar stressen hur man trivs?

 85. Där är det svårare att prata
  om nånting kommer före eller efter.

 86. De kanske påverkar varandra.

 87. När det gäller
  bakomliggande variabler är det så-

 88. -att när elförbrukningen går upp
  ökar försäljningen av varma jackor.

 89. Men är det så att elförbrukningen
  påverkar försäljningen av jackorna?

 90. Nej, det kan det inte vara.

 91. Utan även om vi får ett samband
  mellan de här två variablerna-

 92. -finns det en bakomliggande variabel:
  temperaturen.

 93. Som påverkar båda de här variablerna
  och skapar det här sambandet.

 94. Så hur ska man skydda sig mot
  den här typen av problem-

 95. -och ha kontroll på de här sakerna?

 96. Det som Joseph Dietl gjorde var
  att lägga upp ett äkta experiment.

 97. Han hade kontroll över
  försökssituationen-

 98. -han hade doserat kräkterapi,
  åderlåtning och allmän omvårdnad-

 99. -och så kunde han observera
  en reaktion i de här grupperna.

 100. Han hade förhoppningsvis
  också randomiserat-

 101. -vilka individer som hamnade
  i vilka grupper.

 102. Då har man goda möjligheter
  att uttala sig om orsak och verkan.

 103. Ett annat exempel skulle kunna vara
  påverkar omega-3 kolesterolvärdet?

 104. Då skulle en grupp få omega-3-kapslar
  och en grupp få sockerpiller-

 105. -och så skulle vi kunna jämföra
  resultatet i kolesterol efter en tid.

 106. Men ibland kan man inte randomisera
  människor.

 107. Man kan t.ex. inte randomisera
  människor till olika hälsa.

 108. Om vi har forskningsfrågan-

 109. -"finns det ett samband mellan hälsa
  och fysisk arbetsförmåga"...

 110. ...kan jag inte randomisera
  olika hälsa till folk.

 111. Jag måste använda de människor som
  finns med god eller dålig hälsa.

 112. Då finns möjligheten
  att bakomliggande variabler påverkar.

 113. T.ex. ålder skulle kunna påverka.

 114. Då kan jag inte vara lika säker på
  slutsatserna om orsak och verkan.

 115. Då kallar man det här för
  ett kvasiexperiment.

 116. Ibland har jag inte kontroll över
  försökssituationen. Det är vanligt.

 117. De flesta enkätstudier är-

 118. -av den här karaktären. Jag doserar
  inget och kan inte randomisera.

 119. Jag undersöker befintliga gruppers
  uppfattningar om företeelser.

 120. Då är det svårare att veta att det
  inte finns bakomliggande variabler.

 121. Riktningsproblemet
  kan också bli större.

 122. Jag kan inte randomisera människor
  till att röka eller inte.

 123. Det skulle vara oetiskt, om jag
  studerar om rökning ger cancer.

 124. Men det finns mycket viktig forskning
  som har bedrivits på det här sättet.

 125. Det är inte så att det nödvändigtvis
  blir sämre kvalitet.

 126. Men om man inte kan randomisera-

 127. -vad man gör då för att generalisera
  är att vara noggrann med sitt urval.

 128. Olika s.k. urvalstekniker.

 129. Så om vi tar ett exempel till...

 130. Förlåt. Det här var ju...
  Nu får vi bryta, tror jag.

 131. Jag har två powerpoints
  som jag ska hålla reda på.

 132. Jag backar lite grann.
  Här har vi ett äkta experiment-

 133. -liknande det Dietl gjorde. Han hade
  god kontroll över försökssituationen.

 134. De fick kräkterapi, åderlåtning
  eller ingick i en kontrollgrupp.

 135. Han randomiserade sina deltagare.
  Det hoppas vi i alla fall-

 136. -så att han inte valde ut de allra
  friskaste till kontrollgruppen.

 137. Här har vi ett annat exempel:
  Påverkar omega-3 kolesterolvärdet?

 138. Då skulle en grupp få kapslarna,
  en annan få sockerpiller.

 139. Men kan man inte randomisera, får man
  ta de grupper som naturen bjuder.

 140. Vill jag studera sambandet mellan
  hälsa och fysisk arbetsförmåga-

 141. -kan jag inte randomisera människor
  till att vara friska eller sjuka.

 142. Om jag studerar det här sambandet-

 143. -skulle det kunna finnas
  bakomliggande variabler-

 144. -som faktiskt påverkar,
  i värsta fall orsakar, sambandet.

 145. Ålder skulle kunna vara en bakom-
  liggande variabel i det här exemplet.

 146. Och kan jag inte...dosera heller...
  Har jag inte möjlighet-

 147. -att kontrollera försökssituationen
  kallar man det ett icke-experiment.

 148. Det är en vanlig undersökningsdesign.

 149. De flesta enkätstudier utgår ifrån
  den här typen av forskningsstrategi.

 150. Sambandet mellan arbetstrivsel och
  stress skulle jag undersöka så.

 151. Jag kan inte randomisera människor
  till att röka eller inte röka.

 152. Det skulle vara oetiskt. Då får man
  studera det här på andra sätt.

 153. Vad säger ni om det här?

 154. Vilken forskningsstrategi skulle vi
  ha här? Finns det nåt samband-

 155. -mellan användande av sociala nätverk
  och prokrastination?

 156. Hur skulle jag kunna undersöka det?

 157. Kanske jag skulle randomisera folk
  till användande av sociala nätverk.

 158. Det skulle förmodligen inte vara lätt
  och inte bli stor efterlevnad.

 159. Det mest troliga är att man skulle
  använda enkätmätningar.

 160. Man skulle använda sig av
  ett icke-experiment.

 161. Man pratar också om den externa
  validiteten i en undersökning.

 162. Extern validitet handlar om-

 163. -huruvida jag kan generalisera
  från min undersökning-

 164. -till andra miljöer
  än den jag har undersökt.

 165. Vi tänker oss: Finns det ett samband
  mellan koncentration-

 166. -och förmåga att lösa problem?

 167. Hur ska jag manipulera koncentration?

 168. Ena gruppen får sitta i ett tyst rum.

 169. För den andra gruppen är det buller
  i bakgrunden.

 170. Vi mäter problemlösningsförmågan
  kanske med några matematikuppgifter.

 171. Och så finner vi ett samband.

 172. Extern validitet handlar dels om-

 173. -kan jag generalisera det här till
  andra sätt att mäta eller manipulera?

 174. T.ex. att jag stressar dem
  på nåt annat sätt-

 175. -eller att de får
  andra typer av problem att lösa.

 176. Kan jag generalisera till andra
  miljöer än de undersökta?

 177. Det fungerar jättebra att sitta
  i ett labb och lösa uppgifterna-

 178. -men i en stressig vardagsmiljö,
  fungerar jag på samma sätt då?

 179. Slutligen: kan jag generalisera till
  andra individer än dem jag undersökt?

 180. Det här var frågan med urval, t.ex.
  Hur jag har gjort mitt urval.

 181. Men kan jag det och kan jag
  argumentera för att det här fungerar-

 182. -helst med data och helst empiriskt,
  då har jag god extern validitet-

 183. -och kan generalisera vidare
  från min undersökning.

 184. Hur långt har vi kommit? Nu har vi
  en frågeställning klar för oss.

 185. Vi har funderat över-

 186. -på vilket sätt frågeställningen är
  bäst lämpad att studera.

 187. Med ett äkta experiment där vi har
  kontroll på vår försökssituation-

 188. -kanske att vi doserar
  det vi vill undersöka-

 189. -och har en experimentgrupp
  och en kontrollgrupp.

 190. Eller ett kvasiexperiment där vi får
  använda oss av befintliga grupper.

 191. Vi har fortfarande kontroll på
  undersökningssituationen.

 192. Sen har vi icke-experimentet.
  Enkätstudier t.ex.

 193. Där använder vi urvalstekniker för
  att kunna ha en god generalisering.

 194. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Kvantitativ metod

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Ämnen:
Psykologi och filosofi > Filosofi
Ämnesord:
Filosofi, Kunskapsteori, Kvantitativ metod, Vetenskapsteori
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är vetenskap?

Staffan Selander är professor i didaktik vid Stockholms universitet och här går han igenom vad vetenskap är och vad den har för historia. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Ett vetenskapsteoretiskt perspektiv

Att gå igenom den vetenskapliga historien ger en bild av hur samhället ser ut och hur det har utvecklats.Hur kan vetenskapliga teorier påverka de som lever i ett samhälle? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, förklarar hur vetenskapliga argument sätts ihop. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Olika vetenskapliga kulturer

Vad innebär vetenskapliga kulturer? Här presenterar Staffan Selander, professor i didaktik vid Stockholms universitet, olika forskares teorier. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Metodologiska val

Kan man blanda olika metoder när man gör en vetenskaplig undersökning? Staffan Selander, som är professor i didaktik vid Stockholms universitet, går igenom olika vetenskapliga metoder och hur de används. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Vad är kvalitativa forskningsmetoder?

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom olika kvalitativa forskningsmetoder. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur gör jag min undersökning?

Här får du som ska göra en vetenskaplig undersökning en genomgång av hur du kan göra. Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och visar exempel. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Kvantitativ metod

Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och föreläser om vad kvantitativ metod innebär när man jobbar med vetenskaplig forskning. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur mäter jag mina resultat?

Hur gör du för att läsa av ditt resultat när du har samlat information och är klar med din undersökning? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och visar hur hon gör. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Hur presenterar jag mina forskningsresultat?

Ska du presentera dina vetenskapliga resultat i tabeller, diagram eller bara med siffror? Elisabet Borg är lektor i psykologi vid Stockholms universitet och går igenom olika alternativ för presentation av forskningsresultat. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att starta en vetenskaplig text

Vill du lära dig att skriva vetenskaplig text? Det berättar Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet om här. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Strukturen i din text

Du har idén och du har texten men hur strukturerar du den på bästa sätt för att göra den begriplig? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om hur du strukutrerar din vetenskapliga text så att den blir begriplig. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Formulering i vetenskaplig text

Att använda vetenskapliga termer är inte alltid så lätt. Men det finns tips och metoder för att underlätta så att din uppsats blir mer lättarbetad. Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap tipsar och går igenom olika metoder tillsammans med Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Vetenskaplig metod

Att sammanfatta sin forskning

I en vetenskaplig text ska man alltid skriva en sammanfattning i slutet. Hur gör man det på bästa sätt? Harko Verhagen som är docent i data- och systemvetenskap och Maria Kuteeva som är professor vid Engelska institutionen vid Stockholms universitet berättar om det. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2015
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & psykologi och filosofi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Vetenskaplig metod

Fallstudier vid kvalitativ forskning

Anders Berglund är lektor i datavetenskap vid Uppsala universitet och här går han igenom exempel på hur en fallstudie kan gå till. Inspelat den 26 januari 2015 på Institutionen för data- och systemvetenskap, Kista. Arrangör: Institutionen för data- och systemvetenskap, Stockholms universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.