Titta

UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Om UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Föreläsningar från symposiet Bioteknik för hållbarhet i jordbruket. Det handlar om allt från konsten att genmodifiera växter till resistensförädling för att minska behovet av bekämpningsmedel. Hör forskare från SLU och KTH berätta om framtidens odling. Praktik och etik diskuteras samt de filosofiska grundvalarna för hållbarhet, vad betyder det egentligen? Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech. Moderator: Lisa Beste.

Till första programmet

UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket : Ny attityd till GMO:sDela
 1. Inom samhällsvetenskaperna försöker
  vi förstå vad människor vill-

 2. -vilka idéer vi har
  och hur vi tänker.

 3. Men borde vi inte ta ett steg till-

 4. -och i stället studera
  vad folk faktiskt gör-

 5. -och försöka lära oss av
  våra beteenden?

 6. Det kommer jag att fokusera på i dag.

 7. Hur beter vi oss-

 8. -när vi ställs inför olika kontexter
  som har att göra med bioteknik?

 9. Om jag ska sammanfatta läget
  som vi har uppfattat det-

 10. -så är omfattningen av produktionen
  ganska stor i världen.

 11. 28 länder har tagit till sig
  genmodifierade grödor.

 12. De grödor som finns är utvecklade
  för egenskaper inom jordbruket.

 13. Det kan vara en viss typ av resistens
  som vi pratade om på förmiddagen-

 14. -en ökad tolerans mot torka-

 15. -eller andra egenskaper som man
  har fokuserat på under förädlingen.

 16. Det vi saknar kunskap om-

 17. -är den indirekta nytta som
  kan komma konsumenten till del-

 18. -när vi tar till oss av bioteknik.

 19. Den forskning som finns
  kring konsumentens acceptans...

 20. Större delen av forskningen
  är fokuserad på risk och nytta-

 21. -på etik och olika socioekonomiska
  mått som exempelvis betalningsvilja.

 22. Men väldigt lite är fokuserat kring
  konsumentens faktiska beteende.

 23. Vi kan fråga oss varför.

 24. Inom Eurobarometer,
  ett slags opinionsundersökning-

 25. -som EU-kommissionen genomför
  med jämna mellanrum-

 26. -har man följt frågan om bioteknik-

 27. -och genmodifierade grödor och djur
  under ganska lång tid.

 28. Som det ser ut nu verkar populationen
  inom Europa svänga-

 29. -till en mer positiv bild
  av bioteknik-

 30. -men det finns
  en kraftig reservation-

 31. -för bioteknik i livsmedel.

 32. Men om man tittar i de miljöer
  där genmodifierade grödor finns-

 33. -så är befolkningen mer positiv,
  och då menar jag utanför Europa.

 34. Det finns också nyare studier
  som pekar på-

 35. -att genmodifierade livsmedel
  börjar jämställas av konsumenter-

 36. -med andra typer av
  "novel food technologies".

 37. Man har börjat röra sig mer mot
  att se det här som en teknik-

 38. -snarare än som en "Frankenstein".

 39. Och sist men inte minst viktigt...

 40. När man har undersökt konsumentens
  uppfattningar om olika biotekniker-

 41. -så kan det skilja i grad av
  acceptans mellan olika tekniker.

 42. Om jag ska göra nåt slags
  sammanfattning nu direkt-

 43. -kring den mest moderna forskningen
  kring konsumentens uppfattning-

 44. -så kan vi säga att för konsumenten
  är inte all bioteknik densamma.

 45. Konsumenterna är smartare än så.

 46. Vi har genomfört en studie
  som börjar i en policy-kontext.

 47. Vi vill undersöka hur konsumentens
  uppfattning om genmodifierade grödor-

 48. -är beroende av de förutsättningar
  vi ställer konsumenten inför.

 49. Vi har sen gått vidare till
  att mäta den upplevda risken-

 50. -upplevd grad av självkontroll-

 51. -och det ansvarstagande
  konsumenten är beredd att ta-

 52. -inom en given policy-kontext.

 53. Vi har genomfört, för att återkoppla
  till Mariettes presentation-

 54. -en konsumentbeslutsstudie
  kring genmodifierad potatis.

 55. Och givet de beslut man har fattat-

 56. -hur nöjd är man med det beslut
  man har fattat?

 57. Nöjdhetsgrad påverkar hur man är
  beredd att fatta motsvarande beslut-

 58. -i det att det repeteras.

 59. Vi kommer att röra oss
  mot potatisexemplet.

 60. När vi kommer dit
  blir det precist på potatisexemplet-

 61. -men innan kommer vi
  att prata mer allmänt-

 62. -om konsumentens uppfattning
  givet policy-kontext.

 63. Studien har gjorts i Uppsala-

 64. -med slumpmässigt utvalda personer
  från allmänheten.

 65. 574 personer har deltagit i studien.

 66. Studien är inte tänkt
  att vara representativ för Sverige.

 67. Den är tänkt att vara representativ
  för den policy-kontext...

 68. ...inom vilken deltagarna har
  fungerat som undersökningsobjekt.

 69. Det är viktigt. Vi presenterar
  olika policy-kontexter...

 70. ...och mäter och försöker förstå...

 71. ...hur våra deltagare har betett sig
  givet den information de har fått...

 72. ...om förutsättningen
  för sina beslut.

 73. Vi har försökt hjälpa våra deltagare-

 74. -genom att presentera de olika
  komponenterna i livsmedelskedjan.

 75. Ett syfte med studien är att sätta
  konsumenten i ett sammanhang-

 76. -och undersöka
  hur konsumenten påverkas av-

 77. -hur de andra aktörerna inom
  livsmedelskedjan har valt att agera.

 78. Det är det andra lagret i vår studie.

 79. Vi har undersökt fyra olika typer
  av policy-scenario.

 80. Det mest extrema är-

 81. -att all forskning, utveckling
  och implementering av bioteknik-

 82. -skulle vara förbjuden.

 83. Det andra scenariot är att endast
  forskning och utveckling är tillåtet.

 84. Det tredje scenariot är
  att det endast skulle vara tillåtet-

 85. -att importera genmodifierade
  produkter till Sverige.

 86. Det fjärde scenariot är
  att det skulle vara fritt fram-

 87. -att kommersialisera GM-produkter
  i Sverige-

 88. -liksom att importera GM-produkter
  för industri och konsumenter.

 89. På ett sätt är det
  en artificiell utgångspunkt.

 90. På ett annat plan är det
  en utgångspunkt som drar-

 91. -vår förståelse kring konsumentens
  agerande till dess ytterligheter-

 92. -och lämnar där vi finns nu som en av
  kontrollpunkterna vi håller oss till.

 93. Varje deltagare har bara deltagit
  inom ett scenario.

 94. Vi har inga korseffekter
  mellan de olika scenarierna.

 95. Vi har haft runt 130 personer
  i varje scenario.

 96. Deltagarna har valts ut-

 97. -för att de har ansvar för att köpa
  livsmedel inom sitt hushåll.

 98. De har också fått info om vad övriga
  aktörer i livsmedelskedjan gör...

 99. ...hur de har valt att förhålla sig
  till bioteknik...

 100. ...och vad genmodifiering innebär,
  etc...

 101. Vi har som första resultat undersökt
  vilken av faktorerna-

 102. -miljö, hälsa, socioekonomiska
  faktorer och etiska aspekter-

 103. -som är viktigast för konsumenten
  i dessa olika scenarion.

 104. Stapeln till vänster-

 105. -visar fördelningen av det som är
  mest viktigt för konsumenten-

 106. -i det scenario
  där bioteknik är förbjudet.

 107. Stapeln längst till höger
  visar förutsättningen-

 108. -under det
  fritt kommersialiserade scenariot.

 109. Som ni ser är den bruna arean
  den mest dominerande.

 110. Hälsa är viktigast för konsumenten.

 111. Miljö är det näst viktigaste.

 112. Socioekonomiska och etiska aspekter
  finns med-

 113. -men är inte alls lika viktiga
  som de två första.

 114. Om vi ska kommunicera
  med konsumenten kring bioteknik-

 115. -så bör vi i första hand fokusera på
  aspekter rörande hälsa.

 116. Miljö är viktigt. Socioekonomiska och
  etiska aspekter är inte lika viktiga.

 117. Jag ska också visa
  en mera komplicerad bild-

 118. -där vi har mätt den upplevda risken
  inom respektive dimension-

 119. -för respektive scenario. Jag ska
  gå igenom det lite försiktigt.

 120. Vi får läsa det i serier om fyra.

 121. Den första serien av fyra staplar-

 122. -hör till miljöområdet.

 123. Den andra hör till hälsa.

 124. Den tredje hör till socioekonomiska-

 125. -och serien längst ut
  hör till de etiska aspekterna.

 126. Ni märker att vi har
  en svagt uppåtgående trend.

 127. Den vänstra stapeln...

 128. ...inom respektive serie...

 129. ...handlar om det förbjudna scenariot
  och risken i respektive dimension.

 130. Den fjärde stapeln
  inom respektive kategori-

 131. -handlar om den upplevda risken-

 132. -när bioteknik skulle vara
  fullt kommersialiserad.

 133. Om vi jämför miljö och hälsa-

 134. -så ser ni
  att i fallet där vi bara importerar-

 135. -så är den upplevda problematiken
  kring miljö relativt låg.

 136. I fallet då vi...

 137. Då är också den upplevda risken kring
  hälsa högre.

 138. Sen ändras förutsättningarna.

 139. Konkret så säger konsumenterna
  att om vi importerar GM-livsmedel...

 140. ...så är vi inte bekymrade om miljön
  men däremot om vår hälsa.

 141. Om vi gör det fritt tillgängligt så
  är vi mer bekymrade kring vår hälsa.

 142. Det här är en komplicerad bild
  som åskådliggör nåt viktigt.

 143. Det är den upplevda graden av
  egenkontroll hos konsumenterna.

 144. Den gröna kurvan visar hälsa.

 145. Den blåa visar miljö.

 146. Den övre vänstra figuren
  är det förbjudna scenariot.

 147. Den nedre högra figuren
  är det fritt kommersialiserade.

 148. En grov tolkning är
  att graden av egenkontroll förskjuts.

 149. Det är intressant.

 150. Konsumenten är mera beredd-

 151. -att ta ett eget ansvar
  för bioteknik i livsmedel-

 152. -om bioteknik skulle vara
  fritt kommersialiserad.

 153. Å andra sidan
  är det naturligt att tänka sig-

 154. -att där bioteknik är förbjudet
  har inte konsumenten nån kontroll.

 155. Men konsumenten
  har uppfattat graden av kontroll-

 156. -och ser sig själv
  som en pusselbit i spelet-

 157. -när vi gör tekniken
  mera tillgänglig.

 158. Vi har även frågat om ansvarstagande.
  Jag vill lyfta fram två aspekter.

 159. Respektive rad
  visar respektive scenario.

 160. Kolumnerna relaterar till de olika
  aktörerna i livsmedelskedjan.

 161. I scenariot förbud
  och forskning och utveckling-

 162. -lägger konsumenten mera betoning
  på politikernas ansvar.

 163. När det gäller
  de mer liberala regimerna-

 164. -import eller fri tillgänglighet-

 165. -så lägger konsumenten större vikt
  vid livsmedelsindustrin.

 166. Konsumenten är beredd
  att ta ett ansvar för sig själv.

 167. Den andelen ligger på 10-12 %.

 168. Det är svårt att veta vad 10-12 %
  ansvarstagande står för.

 169. Vad står 100 % ansvarstagande för?

 170. Resultaten tyder på att konsumenten
  balanserar ansvaret för bioteknik-

 171. -till de olika aktörerna på olika
  sätt inom beroende på scenario.

 172. Men konsumenten
  står vid en viss grad av eget ansvar-

 173. -och stjälper inte över det
  på nån annans bord.

 174. Vi kan räkna med konsumenter som
  kommer att kunna ta eget ansvar-

 175. -om tekniken
  skulle göras tillgänglig.

 176. Nu ska jag gå över på
  Mariettes potatis.

 177. Så här långt i studien
  uppstod en paus.

 178. Genom att reorientera konsumenterna
  till ett faktiskt exempel-

 179. -den s.k. "GM-potatisen",
  så gjorde vi det hela mer konkret.

 180. Konsumenten
  skulle sen besluta för sig själv-

 181. -givet de beslut som övriga aktörer
  i livsmedelskedjan hade fattat.

 182. Jag återupprepar det Mariette sa.
  Potatisen har lågt glykemiskt index.

 183. Den har miljöfördelar.

 184. Den har användningsområden
  inom industriplats.

 185. Vi kan använda smartare plaster.

 186. Det är direkta och indirekta fördelar
  av en genmodifierad produkt.

 187. Forskningen kring-

 188. -konsumentens val av genmodifierade
  produkter med direkta fördelar-

 189. -är väldigt knapphändig.

 190. Majoriteten av studierna
  är gjorda på produkter-

 191. -som bara har
  egenskaper för jordbruket.

 192. För en större population i termer av
  tillgänglighet på livsmedel...

 193. I grova drag
  har vi utsatt konsumenterna för-

 194. -en serie beslut.

 195. De kan åskådliggöras
  med ett beslutsträd.

 196. I den delen av beslutsträdet
  ni ser nu-

 197. -har politikerna bestämt sig för
  en aspekt.

 198. Lantbrukarna bestämmer sig för-

 199. -ett sätt
  att förhålla sig till bioteknik på.

 200. Sen bestämmer sig
  livsmedelsindustrin och handeln-

 201. -och till sist har konsumenten
  ett antal valmöjligheter.

 202. För varje gren har konsumenten haft
  ett antal valmöjligheter-

 203. -och vi har observerat
  de val konsumenterna har gjort-

 204. -givet att konsumenten
  på en sån här bild-

 205. -har sett vad de andra aktörerna hade
  för möjligheter och vad de valde.

 206. Det här är mitt huvudbudskap i dag.

 207. Konsumentens förhållningssätt till
  bioteknik - genmodifierad potatis...

 208. ...beror helt och håller på
  policy-kontexten.

 209. Den över vänstra figuren-

 210. -visar vad konsumenten valde
  när bioteknik var förbjudet.

 211. Den övervägande majoriteten,
  50 % av konsumenterna-

 212. -instämmer med förbudet.

 213. Resten är tveksam.

 214. Om vi rör oss
  till den övre högra figuren-

 215. -så visar den valen under
  forsknings- och utvecklingsscenariot.

 216. Då tycker 15 % av konsumenterna
  att bioteknik borde förbjudas.

 217. Majoriteten
  är för forskning och utveckling.

 218. 20 % skulle vilja köpa potatis
  som har odlats i Sverige.

 219. I den nedre vänstra, där vi bara
  tillåter import, svänger opinionen.

 220. Där är en övervägande majoritet
  emot import.

 221. Vissa skulle vilja köpa
  inhemskt odlad potatis.

 222. Få är beredda
  att köpa direktimporterad potatis.

 223. Den högra nedre figuren-

 224. -visar andelen val när det här
  är fritt kommersialiserat.

 225. Här ser ni två nivåer på
  de svarta staplarna längst ner.

 226. Den här delen visar konsumentens val
  utan märkning.

 227. De resterande staplarna
  visar konsumentens val-

 228. -då märkning om användning av
  bioteknik är obligatorisk.

 229. Om vi inför märkning...

 230. ...och fritt liberaliserar
  tillgången till GM-potatis...

 231. ...så är 30-40 % av konsumenterna
  emot det.

 232. Det betyder att 60-70 % av dem
  är beredda att ta till sig tekniken.

 233. Det står i bjärt kontrast
  till vår gängse uppfattning-

 234. -att konsumenterna är emot.

 235. Det vi visar är att policy-kontexten
  spelar en avgörande roll.

 236. Konsumentens val-

 237. -beror på vad andra aktörer
  i livsmedelskedjan har gjort.

 238. Här är det två aktörstyper
  som är avgörande:

 239. Det är lantbrukarna och handeln.

 240. Om lantbrukarna ställer upp och
  producerar genmodifierad potatis-

 241. -så kommer konsumenterna att vara mer
  benägna att ta det till sig.

 242. Om konsumenterna vet
  att handeln står bakom det här-

 243. -så är de mer benägna
  att ta till sig tekniken.

 244. Vår slutsats är-

 245. -att konsumenten
  skiljer på kontexter-

 246. -och ser sig
  som en del av en större kedja.

 247. För att avsluta har vi mätt
  hur nöjd man är med sitt beslut-

 248. -och vad beslutet
  att vara med eller emot står för.

 249. Då använder vi en ansats
  som finns inom "service quality".

 250. När man är nöjd med nånting
  kan man vara direkt nöjd-

 251. -men man måste förhålla sig till att
  man kunde ha gjort på ett annat sätt.

 252. Vi har frågat om hur nöjd man är
  med det man har sett har skett-

 253. -och hur nöjd man hade varit
  om nåt annat hade skett i stället.

 254. Konsumenten har fått ranka
  graden av egen nöjdhet-

 255. -och hur pass nöjd konsumenten är med
  de övriga aktörernas beslut-

 256. -inom respektive gren
  av trädet jag visade.

 257. Då är tre typer av beslut viktiga.

 258. Man kan ha ett tvådimensionellt
  förhållningssätt till nöjdhet.

 259. "Jag är nöjd med vad jag har gjort
  och skulle vara missnöjd annars."

 260. Man kan tycka att nåt är attraktivt.
  "Jag är nöjd med vad jag har gjort"-

 261. -"och det spelar inte så stor roll
  vad som har skett i övrigt."

 262. Och vi kan ha en måste-nivå.

 263. "Jag måste ha det på det här sättet.
  Allt annat gör mig missnöjd."

 264. Var tror ni konsumentens uppfattning
  i beslutsträdet hamnar?

 265. Titta på de röda cirklarna.

 266. Den största andelen av konsumentens
  beslut kring bioteknik-

 267. -är det man kallar tvådimensionellt.

 268. Konsumenten är nöjd med sitt beslut
  och missnöjd om det vore annorlunda.

 269. Andelen röda cirklar-

 270. -är centrerade till
  motståndet kring bioteknik.

 271. De som är motståndare till bioteknik
  är ordentligt motståndare.

 272. De kan vi inte övertyga. De är nöjda
  med att det är motståndare-

 273. -och de skulle vara missnöjda med
  om de inte var motståndare.

 274. Men de är i minoritet
  om bioteknik skulle bli tillgänglig.

 275. Fastna inte på att ett antal personer
  inte gillar bioteknik.

 276. Det finns två typer av beslut till.
  Nu kommer en svagt blå cirkel.

 277. De svarta cirklarna är de som köper
  genmodifierade produkter.

 278. De ser det här som nåt attraktivt.

 279. De är nästan 40 %
  i vissa grenar på beslutsträdet-

 280. -när det gäller
  fri kommersialisering.

 281. Det finns en marknadspotential.

 282. Jag ska bara kort sammanfatta
  våra resultat.

 283. Vi har en tydlig policy-kontext...

 284. ...som sätter ramarna för livsmedels-
  sektorns aktörer och konsumenter.

 285. Konsumenterna
  skulle tänka annorlunda-

 286. -om kontexten vore annorlunda.

 287. Hälsa och miljö är stora komponenter-

 288. -i konsumentens uppfattning
  om graden av betydelse för bioteknik.

 289. Vi är mindre bekymrade kring aspekter
  som handlar om allmän mattillgång-

 290. -och olika etiska avvägningar.

 291. De aspekterna finns
  men är inte de centrala.

 292. Graden av egen kontroll
  ska vi inte glömma.

 293. Den förändras under policy-kontexten.

 294. Ansvarstagande
  inom livsmedelssektorn...

 295. Politikerna har ett stort ansvar
  att ta. Livsmedelsindustrin likaså.

 296. Men konsumenterna står där också
  och är beredda.

 297. De beslut vi har observerat-

 298. -tyder på att det
  skulle kunna finnas potential-

 299. -för en produkt som potatisen
  Mariette presenterade.

 300. Vi har att göra med tvådimensionella
  beslut som vi bör förhålla oss till.

 301. Många konsumenter har en befäst
  uppfattning om de beslut man fattar.

 302. Vi får inte fastna vid det
  för vi har också sett-

 303. -att när det handlar om
  beslut att vara motiverad att köpa-

 304. -så är det såna beslut som
  konsumenten skulle vara nöjd med.

 305. Den konsument som tänker så-

 306. -är inte missnöjd med
  om möjligheten inte fanns.

 307. De flesta av oss här i Sverige-

 308. -är inte tränade till att vara i en
  miljö där vi har möjlighet att köpa.

 309. Vi får tolka det här som
  att det finns en potential-

 310. -och att många skulle vara
  intresserade av att få möjligheten.

 311. Tack.

 312. Textning: Henrik Johansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ny attityd till GMO:s

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Professor Carl-Johan Lagerkvist berättar om en svensk studie där man undersökt konsumenters beteenden kring bioteknik. Omfattningen av genmodifierade grödor i världen är stor, men kunskapen kring konsumeternas beteende är fortfarande liten. Enligt Lagerkvist har studier som gjorts utanför Europa visat på att konsumenter inte längre ser genmodifiering som något konstigt och det ser ut som att trenden är liknande i Sverige. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Ämnen:
Biologi > Djur och natur > Naturbruk > Jordbruk, Biologi > Djur och natur > Växter, Hem- och konsumentkunskap, Miljö
Ämnesord:
Biologi, Genetik, Genmodifierade livsmedel, Konsumentpsykologi, Naturvetenskap, Transgena växter
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Genmodifierad GI-potatis

Hur kan man med bioteknik göra potatis nyttigare och grönare ur ett miljöperspektiv? Forskaren Mariette Andersson på Sveriges lantbruksuniversitet har tagit fram en potatis med lågt glykemiskt index och berättar här om det. Målet är att ta fram en ny King Edward som är resistent och inte behöver besprutas så mycket som dagens matpotatis. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Genmodifiering på gott eller ont?

Föreläsning med Karin E Björnberg, miljöfilosof, som analyserar hållbarhetsbegreppet. Hon berättar om kluvenheten kring så kallade GMO-produkter. En del forskare menar att genmodifierade grödor är positivt för hållbar utveckling i jordbruket. Andra håller inte med utan menar att det är en teknisk quickfix som leder till hälsorisker och orättvisor när det gäller mark och matresurser i världen. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

79,55% naturligt

Vad är naturliga ingredienser egentligen? Per Sandin som är forskare i bioetik på Sveriges lantbruksuniversitet berättar om det. Alla är inte överens om vad det är eller om att det nödvändigtvis är bra. Sandin menar att livsmedel är mer eller mindre naturliga. Här presenterar han ett förslag till riktlinjer för märkning som är mer lättöverskådliga än dagens. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Ny attityd till GMO:s

Professor Carl-Johan Lagerkvist berättar om en svensk studie där man undersökt konsumenters beteenden kring bioteknik. Omfattningen av genmodifierade grödor i världen är stor, men kunskapen kring konsumeternas beteende är fortfarande liten. Enligt Lagerkvist har studier som gjorts utanför Europa visat på att konsumenter inte längre ser genmodifiering som något konstigt och det ser ut som att trenden är liknande i Sverige. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Fältkrassing framtidens oljeväxt

Li-Hua Zhu är professor i växtförädling på Sveriges lantbruksuniversitet och berättar om fältkrassing som framtidens oljeväxt. Hon menar att det behövs alternativ till de grödor som används i dag om vi ska klara av att få fram råvaror i takt med befolkningsökningen i världen. Li-Hua Zhu är är involverad i flera forskningsprojekt där man med genteknikens hjälp försöker förbättra eller skapa helt nya kulturväxter. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Klimatsmarta spannmål

Pernilla Tidåker forskar i miljöteknik och föreläser om hur man kan skapa kväveeffektiva odlingssystem för spannmålsodling som inte bara gynnar miljön utan som också är kostnadseffektiva. Hon menar att man ska använda tekniken för att maximera jordbruket, få ut mer av skördarna, minska kväveutsläppen och producera livsmedel mer effektivt. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Bioteknik för hållbarhet i jordbruket

Bioteknik i matproduktion

Matproduktionen har förbättrats sedan 1960-talet och mycket har hänt i effektiviseringen av jordbruket och inom selektiv avel. Professor Dirk-Jan de Koning föreläser om genomisk selektion. Det handlar om att identifiera och välja ut markörer som kan kopplas till gener för egenskaper som är intressanta att förbättra. Han menar att genomik är nyckeln till att öka livsmedelsproduktionen på ett hållbart sätt. Inspelat den 11 april 2016 på Kungliga Skogs- och lantbruksakademien i Stockholm. Arrangör: Mistra Biotech.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Tvärvetenskap i praktiken

Sensorer ger norhörningar en ny chans

På många ställen i världen pågår tjuvjakt av utrotningshotade djur, till exempel noshörningar och elefanter. Som en del i kampen för att rädda de hotade djuren har Fredrik Gustafsson, professor i sensorinformatik, och hans kollegor startat ett projekt i Kenya där man utnyttjar modern sensorteknik för att spåra tjuvjägarna. Här visar han hur man har använt tekniken och testat den på Kolmårdens djurpark. Inspelat den 11 november 2015 på Campus Norrköping. Arrangör: Linköpings universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Att skära i det allra känsligaste

Kvinnlig omskärelse är ett laddat ämne, både bland utövare och bland motståndare. Socialantropologen Sara Johnsdotter tycker att svenskar har en onyanserad bild. Hör mer om forskning, myter och fördomsfullt bemötande.