Titta

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Om UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Föreläsningar från Rektorsprogrammets forskningskonferens 2016. Forskning med fokus på barn i utsatta situationer och skolans ansvar presenteras. Utgångspunkt är barnkonventionens krav på barns rätt till likvärdig behandling och rätt att inte bli diskriminerade. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar : Barn med kognitiva svårigheterDela
 1. Jag kommer att prata om barn
  som har olika kognitiva svårigheter-

 2. -som påverkar deras fungerande
  i skolan, på fritiden och hemma.

 3. Rubriken är som sagt:

 4. "Barn med kognitiva svårigheter:
  Vad vet vi? Vad gör vi?"

 5. Jag kommer att fokusera
  på tre kognitiva områden.

 6. Dels det som rör barns teoretiska
  begåvning, teoretiska tänkande.

 7. Dels barn som har svårigheter
  med koncentration, det som rör adhd.

 8. Och dels
  det som rör området kring autism.

 9. Jag kommer att börja med några citat.
  Jag har träffat många barn-

 10. -med kombinationen
  svag teoretisk begåvning-

 11. -svag begåvning inom
  normalvariationen. Ingen diagnos-

 12. -men något som ger svårigheter
  alldeles tydligt i dagens skola.

 13. Särskilt vid kombination
  med koncentrationssvårigheter.

 14. Några elever säger så här:

 15. "Jag hinner inte både lyssna
  och skriva av de bilder"-

 16. -"läraren talar om
  och visar på SO-lektionerna."

 17. "Jag vill ha lite text, och inga
  svåra ord för då förstår jag inte."

 18. "När alla andra är klara, har jag
  inte ens förstått vad vi ska göra."

 19. "Jag är jättebra i idrott,
  men jag får inget bra betyg"-

 20. -"för vi ska skriva
  om kroppen också."

 21. Det illustrerar
  att också de praktiska ämnena i dag-

 22. -har så mycket mer
  av krav på teoretisk förmåga.

 23. Som sagt, jag kommer att ta upp
  funktioner relaterade till tänkandet-

 24. -på olika sätt.
  Alltså funktioner som är osynliga.

 25. Det är vi som måste tänka på-

 26. -att det kan finnas såna
  grundläggande svårigheter hos barnet.

 27. Vi vet alla i dag att skolan
  är mer teoretiskt krävande-

 28. -och också yrkeslivet
  och hela samhället.

 29. Jag nämnde förmågan
  till abstrakt tänkande.

 30. Andra kognitiva funktioner är:

 31. Hur förmår barnet styra sin
  uppmärksamhet mot det man måste göra?

 32. Och utföra det man ska göra?

 33. Hur är förmågan
  att kunna vara lagom aktiv?

 34. Att kunna sitta en viss stund
  och lyssna?

 35. Att kunna styra sin impulskontroll?

 36. Hur är förmågan
  att kunna klara en förändring?

 37. Att gå över på ett nytt moment?

 38. Hur är förmågan
  att kunna reglera känslor?

 39. Faktorer som ofta är relaterade
  till koncentrationssvårigheter.

 40. Hur är förmågan att kunna relatera
  och kommunicera med andra?

 41. Alla dessa svårigheter kan man ha
  som i ett spektrum i olika grad.

 42. Allt ifrån att man har en viss grad
  av svårighet, men inte av den grad-

 43. -att det benämns
  som en funktionsnedsättning.

 44. När det gäller funktionsnedsättning
  och svårigheter-

 45. -som stämmer in på en diagnosterm,
  då har vi särskilda kriterier.

 46. Det är aldrig så att man bara prickar
  av symptom. Man måste väga ihop-

 47. -en hel samlad bild...

 48. ...där man måste få information
  från skolan och från föräldrar.

 49. Diagnosmanual finns internationellt.
  Det är väl sammanställt-

 50. -hur mycket symptom man ska ha för
  att det ska benämnas som en diagnos.

 51. De manualerna uppdateras
  eftersom kunskapen ökar väldigt.

 52. Den senaste är från 2013.

 53. Nästan alltid
  är det kombinationer av svårigheter.

 54. Det är sällan en funktionsnedsättning
  kommer isolerat.

 55. Det rör många barn.

 56. 10 % av skolbarnen har svårigheter-

 57. -som gör att de behöver
  få en bedömning, en utredning.

 58. De har behov av särskilda insatser,
  förståelse och hjälp.

 59. En stor andel av dessa
  har kvarstående problem som vuxna.

 60. Barn blir vuxna.
  Vuxna har varit barn.

 61. Vi har en skollag
  som är väldigt bra när man läser den.

 62. Det står att utbildningen ska främja
  alla barns utveckling och lärande.

 63. Man ska ta hänsyn
  till elevers olika behov.

 64. Inte minst, man ska uppväga
  skillnader i deras förutsättningar-

 65. -att tillgodogöra sig utbildningen.
  Det ska vila på vetenskaplig grund.

 66. Mycket bra.
  Sen har vi en ny läroplan från 2011.

 67. 259 sidor.

 68. Reviderad 2015.

 69. Man kan vara rädd för
  att den tynger åt andra hållet.

 70. Om man frågar sig...

 71. Vi är flera
  som har tagit upp det med Skolverket.

 72. Till exempel frågan: Har man vid
  utformandet av de nya kunskapskraven-

 73. -tagit hänsyn till barns
  olika kognitiva förutsättningar?

 74. Det är klart ökade krav på skolbarn-

 75. -att kunna reflektera, analysera,
  resonera, prioritera-

 76. -och söka egen kunskap. Hur
  har man relaterat de förmågorna...

 77. ...till de krav
  som ställs i dag på det här?

 78. Jag tittade till exempel
  på ämnet slöjd i årskurs sex.

 79. För att nå betygskravet E-

 80. -som bara är steget ovanför
  det icke-godkända F:

 81. "Barnet ska kunna ge enkla omdömen
  om sin arbetsinsats"-

 82. -"tolka föremåls uttryck
  och föra enkla resonemang"-

 83. -"om symboler, form och material."

 84. Avancerat. Är det lagom utformat
  för barn i årskurs sex?

 85. Det här är ändå för nivån E.

 86. Teoretisk begåvning,
  mätt med IQ-test...

 87. ...är fördelad efter den välkända
  normalfördelningskurvan.

 88. Precis som kroppslängd.
  De flesta människor är medellånga-

 89. -men vissa är kortare
  eller lite längre än genomsnitt.

 90. Precis detsamma gäller IQ.

 91. De flesta ligger kring medelvärdet,
  som på test är satt till 100.

 92. Vi pratar
  om statistisk normalvariation.

 93. Att man ligger plus minus två
  standardavvikelser från medelvärdet.

 94. Har man svårt med teoretiskt tänkande
  och får resultat här till vänster-

 95. -har man uppförsbacke i inlärningen.

 96. Vi har barn med stora svårigheter och
  måttlig/svår funktionsnedsättning.

 97. Det är barn som är uppmärksammade
  innan skolstart.

 98. Barn som har en lindrig
  intellektuell funktionsnedsättning-

 99. -eller lindrig utvecklingsstörning...

 100. ...för de blir ofta svårigheterna
  inte uppenbara-

 101. -förrän de startar skolan.

 102. En del
  har kunnat få den diagnosen tidigare.

 103. Jag gör den röda pricken större
  för varje gång jag tar upp ämnet.

 104. Det får stor betydelse-

 105. -vilken sida av skärningspunkten
  mellan normal begåvning-

 106. -och lindrig utvecklingsstörning
  man hamnar vid utredning.

 107. Det är ingen knivskarp gräns.

 108. Den ligger kring 70,
  kanske mellan 65 och 75.

 109. Skillnaden är att här faller det ut
  väldigt mycket stöd.

 110. Ligger man i området
  för svag teoretisk begåvning-

 111. -faller inget stöd ut med automatik.
  Det är en stor grupp där.

 112. Lindrig intellektuell
  funktionsnedsättning blev nya termen-

 113. -i den senaste diagnosmanualen.

 114. Det har tidigare benämnts
  utvecklingsstörning.

 115. Dock kommer termen
  utvecklingsstörning att finnas kvar.

 116. Den termen står i Skollagen
  och LSS-lagen.

 117. Det här bytet tror jag är bra.
  "Utvecklingsstörning" är ospecifikt.

 118. "Störd" är ett negativt ord.
  Här fokuserar det mer på-

 119. -att det handlar om intellektet och
  att det är en funktionsnedsättning.

 120. Det är en viktig diagnos att spåra
  i skolan, då många barn inte har...

 121. Det har inte gått
  att ställa den tidigare.

 122. Den kräver absolut samarbete
  mellan pedagoger.

 123. Skolpsykologen har en viktig roll
  i bedömningen och testningen-

 124. -och den medicinska delen
  är också viktig.

 125. Den primära utredningen
  ska absolut göras i skolan-

 126. -men det är en funktionsnedsättning
  som inte bara är en skolfråga.

 127. De behöver komma till sjukvården,
  det finns många medicinska aspekter.

 128. De behöver insatser från habilitering
  och uppföljning över tid.

 129. Och det är barn som har rätt
  till en särskild skolform.

 130. Ungefär 1,5 % av barnen
  har de här svårigheterna-

 131. -ofta i kombination
  med koncentrationsproblem.

 132. En del kan ha svårigheter
  inom autismområdet.

 133. Gruppen elever som har svag teoretisk
  begåvning, svag men normal...

 134. ...är lite uppmärksammade.
  Det är ett känsligt område.

 135. Just begåvningsfaktorn
  är känslig att ta upp.

 136. Att vi alla inte har
  riktigt samma förutsättningar där.

 137. Vi skrev vid Gillbergcentrum
  en artikel-

 138. -som publicerades i Dagens Nyheter
  hösten 2014 på DN Debatt.

 139. DN satte rubriken:

 140. "Ökade kunskapskrav slår hårt
  mot en stor grupp elever."

 141. Jag har tagit två strofer därifrån.

 142. Det är en stor grupp elever. 13-14 %
  har svagare teoretisk begåvning.

 143. Ungefär 5 %
  har stora koncentrationssvårigheter.

 144. För många sammanfaller det här.

 145. För de med svag teoretisk begåvning
  inom den vida normalvariationen-

 146. -och för de som har svårt
  med exekutiva funktioner, adhd-

 147. -finns inget garanterat skolstöd,
  och ännu mindre några anpassade mål.

 148. Det hoppas vi att
  man ska titta på mer på Skolverket.

 149. Vi gjorde en gång en studie vad
  gäller elever med inlärningsproblem-

 150. -koncentrationsproblem. Hur vanligt
  är det i en representativ grupp?

 151. I en hel kommun testades alla barn.
  600 barn testades.

 152. De testades av psykologer kognitivt.

 153. Vi fann att...

 154. ...en grupp med inlärnings-
  och koncentrationsproblem-

 155. -hade just
  en svag teoretisk begåvning.

 156. Andra låg mer genomsnittligt.

 157. Vi följde upp barnen i nian. Hur går
  det för de som har svag begåvning?

 158. Det här var medan man hade
  det gamla betygsystemet.

 159. Vi följde upp dem 2009. Då var
  meritvärdet i medel för barn 208.

 160. Vi såg
  att gruppen med svag begåvning-

 161. -fick ett genomsnittligt meritvärde
  på 120.

 162. De med högre begåvning, men med
  koncentrations-/inlärningsproblem-

 163. -fick ett lite bättre meritvärde.

 164. Men självklart är resultaten
  något som påverkar barnens förmåga-

 165. -att kunna komma vidare
  i de teoretiska studierna.

 166. Jag tänkte gå över till området
  koncentrationsproblem, adhd.

 167. Man kan höra människor
  som tror att det är ett nytt fenomen-

 168. -att det inte fanns tidigare.

 169. Här är en bild från en barnbok
  som skrevs i mitten av 1800-talet-

 170. -av tyske läkaren Heinrich Hoffmann.

 171. Pojken kallas i England
  för Fidgety Philip.

 172. I Sverige har barnboken funnits
  under beteckningen "Drummelpetter".

 173. Adhd innebär
  en kognitiv funktionsnedsättning.

 174. Huvudområdet för kognitiva problem
  är exekutiva funktioner.

 175. En neuropsykologisk term
  som är oerhört viktig.

 176. Ändå nämns den ofta inte
  som ett svårighetsområde.

 177. Det är huvudproblemet vid adhd-

 178. -men också delproblem
  vid kognitiva funktionsnedsättningar.

 179. Inte minst barn med
  utvecklingsstörning eller autism.

 180. De har också de problemen.
  Kunskapen om exekutiva funktioner...

 181. ...är otillräcklig.

 182. Både i samhället i stort,
  och även inom sjukvård och skola.

 183. Stora problem som påverkar
  fungerandet finns hos 5 % av barnen.

 184. Det handlar om svårigheter
  och funktioner-

 185. -som gäller att planera, organisera,
  prioritera och strukturera.

 186. Precis det som det är ökade krav på
  i skolan.

 187. Att kunna styra sin uppmärksamhet,
  att kunna arbeta mot ett mål.

 188. Motivationen
  är en mycket viktig faktor.

 189. Man har mycket svårare att klara
  en uppgift när man saknar motivation-

 190. -men så mycket lättare
  när man är motiverad.

 191. Svårigheter med tidskänslan.
  "Vad hinner jag på tio minuter?"

 192. Att vara flexibel i tanken,
  att kunna byta spår.

 193. Att klara en förändring, en motgång.
  Minnas instruktioner, arbetsminnet.

 194. Det får en enorm betydelse
  för matematikinlärning.

 195. Till det här området hör också
  att kunna hantera frustrationer-

 196. -besvikelser, modulera känslor.

 197. Impulskontroll, självstyrning.

 198. Vi tittade en gång på en grupp barn-

 199. -som hade remitterats från skolan
  med frågeställningen "är det adhd?".

 200. Samtidigt hade vi undersökt en grupp
  med lindrig utvecklingsstörning-

 201. -vad gäller adaptiv förmåga,
  alltså vardagsfungerande.

 202. Det ingår
  i bedömningen av utvecklingsstörning.

 203. Vi tittade på hur barnen med adhd
  fungerade innan de fick diagnos.

 204. Vi fann att gruppen med adhd
  låg signifikant lägre som grupp-

 205. -i de adaptiva förmågorna.

 206. Till exempel att kunna
  ha koll på pengar, på tiden-

 207. -och att kunna bedöma risker.

 208. Jag brukar säga att adhd
  inte är vilka bokstäver som helst.

 209. Man hör ibland beteckningen
  "bokstavsbarn".

 210. Det är, tycker jag man kan säga,
  en något negativ...

 211. Man förminskar problematiken
  med den beteckningen.

 212. De här bokstäverna
  måste tas på allvar.

 213. Adhd står annars för "attention
  deficit hyperactivity disorder".

 214. Det finns olika former av adhd,
  det finns en form där man...

 215. ...framförallt
  har uppmärksamhetsproblemen...

 216. ...och inte just något
  av överaktivitet och impulsivitet.

 217. Det är absolut symptom
  vi behöver ta på allvar.

 218. Diagnosen är viktig, den ger
  förutsättningar för att få hjälp...

 219. ...och förståelse för problematiken.

 220. Hjälpen ska ges
  med habiliteringsperspektiv.

 221. Även om gruppen barn
  inte har rätt till habilitering-

 222. -i den bemärkelse vi tänker på det
  som organisation i vårt land.

 223. Men habiliteringsperspektiv
  med pedagogiskt stöd.

 224. Det neuropsykologiska stödet.

 225. Det sociala stödet
  och det medicinska.

 226. Didaktik är här oerhört viktigt.

 227. En psykolog jag jobbade med var ute i
  skolan och ritade barn i olika lägen.

 228. Min erfarenhet är
  att högstadiet för den här gruppen...

 229. ...kan vara en plåga.

 230. Risker vid adhd
  behöver vi vara medvetna om.

 231. En stor risk vad gäller skola
  är underprestation-

 232. -relaterat till begåvning.

 233. Vi vet att många vuxna med adhd-

 234. -har arbeten som inte riktigt är i...

 235. ...relation till deras begåvning.

 236. Varje dag får barn höra
  "du kan bara du vill".

 237. Självklart vill barnen,
  men i många lägen så kan de inte.

 238. Det finns risker
  relaterat till impulsiviteten-

 239. -och den bristande förmågan
  att kunna se konsekvenser.

 240. Det finns mycket forskning kring det.

 241. Det finns en risk att man
  självmedicinerar. Vuxna har berättat-

 242. -om den plågsamma inre rastlösheten.

 243. Tidig debut av rökning
  är välkänt inom gruppen adhd.

 244. Också ett tecken, kan man säga,
  på självmedicinering.

 245. Det finns en fantastiskt bra bok
  där en vuxenpsykiater-

 246. -följde avhandlingsprojektet
  som bedrevs av Ylva Ginsberg-

 247. -som gick igenom alla intagna på
  Norrtäljeanstalten. 40 % hade adhd.

 248. Hon har skrivit en mer...

 249. Annika Brar har skrivit en mer
  populärvetenskaplig bok om projektet.

 250. Och intervjuat Ingvar Nilsson,
  nationalekonom-

 251. -om de samhällsekonomiska aspekterna.

 252. Hon har intervjuat tre av de intagna.

 253. Det är mycket skakande intervjuer
  och...

 254. ...personer som har haft adhd-
  problematik och en ogynnsam uppväxt-

 255. -som har medfört att de har hamnat
  i missbruk och kriminalitet.

 256. Jag kan rekommendera att ni lyssnar
  på Eric Donell, som föreläser.

 257. Jag lyssnade på honom i förra veckan.

 258. Han har en föreläsningsserie.
  Man kan se på Google var han är.

 259. Han kallar den "Adhd eddde!"

 260. Han fick själv diagnos
  när han var 28 år.

 261. Han har funderat på hur det hade
  varit om han fått hjälp tidigare.

 262. En fantastisk person,
  som har gjort många saker.

 263. Han är skådespelare, sångare,
  allt möjligt. Man kan se på YouTube.

 264. Svenny Kopp och Christoffer Gillberg
  har studerat flickor med adhd-

 265. -och jämfört flickor och pojkar.

 266. Några sammanfattningar från studien
  är att flickor får mindre hjälp.

 267. Få har extrastöd. Flickor
  upptäcks mer sällan av lärare.

 268. Vanligt med hög frånvaro
  på högstadiet.

 269. De får svårare symptom på högstadiet,
  men ofta känns inte bilden igen.

 270. Flickorna
  kanske söker för depression.

 271. Det kan i många fall
  finnas en bakomliggande adhd.

 272. Ofta av den här formen där
  man inte är impulsiv och överaktiv-

 273. -utan har stora, stora
  koncentrationsproblem.

 274. I sin avhandling skrev Svenny Kopp
  bland annat något som belyser-

 275. -att många flickor kommer sent
  till utredning.

 276. Hälften av föräldrarna hade sökt
  hjälp innan flickan var 4 år-

 277. -för oro över barnets utveckling
  eller beteendemässiga problem-

 278. -men inte fått adekvat utredning
  eller hjälp.

 279. Det här med exekutiva funktioner-

 280. -har lyfts fram av Ross Green.
  Kanske flera av er har hört honom.

 281. Han är en amerikansk psykolog
  som föreläser i Sverige varje år.

 282. Han har skrivit bra böcker.
  Han tar upp exekutiva problem-

 283. -och säger i en av böckerna
  att det här är barn som drunknar-

 284. -om vi inte hjälper dem.

 285. Vi måste uppmärksamma barnen,
  och med den här illustrationen-

 286. -till badvakten
  och det passerande paret...

 287. Badvakten som inte gör nånting,
  fast ett barn håller på att drunkna.

 288. Badvakten säger:

 289. "Vi tränar barnen i att engagera sig
  i sin egen återupplivning."

 290. Ross Green menar
  att det är vad de utsätts för.

 291. Många får höra att "du måste ta eget
  ansvar". "Han kan bara han vill."

 292. Green lyfter fram barnen
  som får utbrott-

 293. -och hur man kan hjälpa den gruppen.

 294. Han tar upp att det är barn
  som i hög utsträckning har svårt-

 295. -att vara flexibla
  och samtidigt klara av frustration.

 296. Det behöver ju inte bara gälla barn.

 297. Det kan gälla alla åldrar.

 298. Han säger, bland alla bra saker,
  att barn beter sig bra om de kan.

 299. Viktiga böcker: "Explosiva barn",
  och för skolan "Vilse i skolan"-

 300. -eller "Lost at School".
  Han pratar mycket om sin metod-

 301. -att försöka hjälpa barn
  som får utbrott.

 302. Hur föräldrar och lärare genom
  "collaborative problem solving"-

 303. -kan komma en bra bit på väg.
  Han säger också:

 304. Din förklaring till barnets beteende
  guidar dig till hur du kan hjälpa.

 305. Tror vi att ett barn skriker
  för att bråka eller få uppmärksamhet-

 306. -då blir vår attityd
  inte till hjälp för barnet.

 307. Förstår vi
  att barnet har en svårighet-

 308. -får vi en annan ingångspunkt i det.

 309. Jag tänkte säga nåt
  om autismspektrumtillstånden.

 310. Där barnen har svårigheter
  i det ömsesidiga samspelet-

 311. -socialt och kommunikativt.

 312. I kombination med att man är
  mer begränsad i lekar och intressen.

 313. Också här svårighet med flexibilitet.

 314. Att klara en förändring,
  en övergång till ett nytt moment.

 315. Och mycket påtagligt:
  En stresskänslighet.

 316. Barn med autism
  har ett annat sätt att tänka.

 317. Ett annat sätt att ta in, bearbeta,
  tolka och uppfatta information.

 318. Det är en stor variation
  i symptombilden.

 319. En del barn med autismsvårigheter
  har ju...

 320. ...generella svårigheter
  med tänkandet.

 321. En intellektuell funktionsnedsättning
  som kan vara av olika svårighetsgrad.

 322. Men en hel del barn
  har en begåvning i normalvariationen.

 323. Stor språklig variation.
  En del barn har inget tal alls...

 324. ...ihop med svår utvecklingsstörning.

 325. Andra har god verbal förmåga,
  men kommunikativa svårigheter-

 326. -just i att förstå det outtalade.

 327. De sociala koderna, att läsa av.

 328. Många har också här
  samexisterande problem-

 329. -i form av sömnsvårigheter,
  begränsat ätande-

 330. -sensorisk överkänslighet,
  som kan bli plågsam.

 331. Ökad känslighet för ljud, lukter,
  beröring.

 332. Många får diagnos tidigt,
  men det finns barn som...

 333. ...inte har påtagliga svårigheter
  förrän de når skolåldern.

 334. Många olika biologiska
  bakgrundsmekanismer till detta.

 335. Totalt sett förekommer autism
  ungefär hos 1 % av barnen.

 336. Det finns ingenting
  som talar för att det har ökat-

 337. -men vi känner igen autism i dag
  på ett helt annat sätt än tidigare.

 338. Det finns ett enormt behov
  av pedagogiskt stöd.

 339. Särskilt med tanke på att många
  har sin skolgång inom grundskolan.

 340. De behöver stöd till följd av
  sitt konkreta tänkande. De har svårt-

 341. -med att byta spår
  och gå över på nya moment.

 342. De måste vara väl förberedda.
  Klara övergångar.

 343. Svårigheter att fungera i barngrupp.

 344. Stor risk att barnen hamnar utanför
  och blir utsatta.

 345. Adhd samtidigt är mycket vanligt.
  Språkstörning.

 346. Martina Barnevik Olsson disputerade-

 347. -på en uppföljning i skolåldern för
  gruppen och visar på behovet av stöd.

 348. Intresseorganisationerna Attention
  och Autism- och Aspergerförbundet-

 349. -gjorde för ett par år sen en enkät
  om så kallade "hemmasittare".

 350. De skrev
  att ofta tvingades eleverna...

 351. De fokuserade förstås mycket
  på sina målgrupper-

 352. -adhd
  och autism- och aspergertillstånd.

 353. När man säger asperger menar man
  autismtillstånd med en begåvning-

 354. -inom normalvariationen.

 355. Ofta tvingas eleverna gå till
  stora elevgrupper och rörig miljö-

 356. -med många ljud- och synintryck
  som gör skolsituationen övermäktig.

 357. De menar att...

 358. Det finns ofta bristande kunskap
  om funktionsnedsättningen-

 359. -och för lite anpassning av skolmiljö
  och av stödet.

 360. De lyfter fram
  den tunga situationen för familjerna.

 361. De belastas hårt.
  Det märker man också kliniskt.

 362. En bra bok är "Inte bara Anna",
  om en flicka med Aspergers syndrom-

 363. -av pedagogerna Elisabet von Zeipel
  och Kerstin Alm.

 364. En bild som vill belysa
  det här konkreta tänkandet-

 365. -och svårigheten
  att läsa mellan raderna.

 366. Mamma säger:
  "Kan du räcka mig saltet?" "Ja."

 367. Man läser inte in
  att mamma vill ha saltet.

 368. Rubriken på en avhandling
  av SvenOlof Dahlgren:

 369. "Varför stannar bussen
  när jag inte ska stiga av?"

 370. Vilken hjälp behövs?

 371. Information är hela tiden grunden,
  att alla har kunskap om det här.

 372. Att föräldrar får kunskap, skola. Att
  barnet själv får anpassad kunskap.

 373. Lärarutbildningen kan inte nog
  lyftas fram som central i allt detta.

 374. Barnen behöver i så många fall
  ett stöd för tanken.

 375. Vi är inte vana att tänka så.

 376. Vi förstår att nån som inte kan röra
  sig behöver stöd för motoriken.

 377. Barn med kognitiva problem
  behöver konkret stöd för tanken.

 378. En psykolog sa:
  Ett yttre stöd för den inre tanken.

 379. En ledtråd, en påminnelse.

 380. Att se saker nedskrivet eller i bild.

 381. Hjälp med struktur och planering.

 382. Vid adhd finns specifik medicinering
  som hjälper många.

 383. Den medicinska delen som ingår
  handlar till stor del-

 384. -om att fundera över
  vad som kan vara orsak till det här-

 385. -till funktionsnedsättningen.
  Det kan vi inte alltid säga-

 386. -men vi kan det ibland.
  Det kan få stor betydelse.

 387. Det kan handla om en pojke
  med Klinefelters syndrom.

 388. Han har en extra X-kromosom. Han
  behöver hormontillskott i puberteten.

 389. Det finns olika syndrom...

 390. ...som det får stor betydelse
  att man får vetskap om.

 391. Det finns tillstånd
  med hudförändringar-

 392. -och kognitiva förändringar
  som är viktiga att uppmärksamma.

 393. Väldigt mycket
  härrör från kromosomer, gener.

 394. Dna-spiralen.

 395. I många fall finns en ärftlig faktor.

 396. Föräldrar kan beskriva
  en motsvarande problematik.

 397. Ibland är det barnet som har
  svårigheter, och det är inte nedärvt.

 398. För det mesta
  är det medfödda tillstånd-

 399. -men det finns faktorer
  som kan ha inträffat efter födseln.

 400. Det är många barn och ungdomar.
  Det finns kunskap-

 401. -om kognitiva svårigheter,
  och vilken hjälp barnet behöver.

 402. Vi behöver samverka.
  Pedagogik, neuropsykologi, medicin.

 403. Ordet diagnos
  betyder bara "genom kunskap".

 404. Syftet med diagnos
  är att öppna dörrar för hjälp.

 405. Vi behöver alltid identifiera barnets
  starka sidor och bygga på det.

 406. Och vi behöver, apropå
  vad som har varit uppe här tidigare-

 407. -så behöver vi beakta barn
  med dubbla risker.

 408. Barn
  som har ett socialt bristande stöd.

 409. Beakta ärftlighetsfaktorer.

 410. Kan föräldrarna ha svårigheter
  inom de här områdena?

 411. Att det finns barn
  som har dubbla risker.

 412. Både socialt bristande stöd
  och egna kognitiva svårigheter.

 413. Skola och elevhälsoteam har en viktig
  roll i att spåra problematiken-

 414. -och ge stöd.
  Utreda det man kan göra inom skolan.

 415. Ta hjälp av sjukvårdsteam
  när man behöver...

 416. ...få hjälp i utredningen.

 417. De kognitiva svårigheterna
  rör ungefär 10 % av skolbarnen.

 418. Olika funktionsproblem
  är tätt sammanvävda.

 419. Sjukvården är inte anpassad till det.
  Vi har diagnosbaserade team.

 420. Man måste ha breda team
  som kan se helheten.

 421. Det är en enorm kunskapsökning här.
  Man kan fråga sig:

 422. Får alla elever tillgång till den?

 423. Funktionsnedsättningar
  har betydelse i ett livsperspektiv.

 424. Skolan har en enormt viktig roll.

 425. Ett mål är att elever ska gå genom
  skolan med självkänslan i behåll.

 426. Tack, säger jag.

 427. Textning: Johannes Hansson
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn med kognitiva svårigheter

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Om det talar Elisabeth Fernell, barnläkare och specialist inom barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom områdena autism, ADHD och utvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Barns rättigheter, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Personer med funktionsnedsättning
Ämnesord:
Barns rättigheter, Elever med särskilda behov, Personer med funktionsnedsättning, Personer med kognitiv funktionsnedsättning, Samhällsvetenskap, Sociala frågor, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Dags att prata om sexuella övergrepp mot barn

Hur ska skolan informera barn om våld och sexuella övergrepp? Psykolog och psykoterapeut Åsa Landberg föreläser om hur sådan information kan se ut. Hon har jobbat tillsammans med Brottsoffermyndigheten och Stiftelsen Allmänna Barnhuset, som även har gjort informationsfilmer om sexuella övergrepp. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn som lägger ut avklädda bilder på nätet

Varför lägger en del barn ut avklädda bilder på nätet? Carl Göran Svedin är professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid på Linköpings universitet och föreläser om barn som lägger ut avklädda bilder på nätet. Linda Jonsson är socionom och doktor i barn- och ungdomspsykiatri vid Barnafrid, Linköpings universitet, och föreläser om barn som skickar avklädda bilder till varandra och att man måste lära barn att inte sprida bilder vidare. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barns rättigheter och skolans skyldigheter

Enligt en enkätundersökning som Barn- och elevombudet (BEO) har gjort känner sig var tionde elev otrygg i skolan. Barn- och elevombudet Caroline Dyrefors Grufman utreder anmälningar och kräver skadestånd för barn och elever som utsatts för kränkningar. Här talar hon om barns rättigheter och skolans skyldigheter enligt skollagen. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Våld. familjerätt och utsatta barn

Maria Eriksson är professor i socialt arbete vid Mälardalens högskola och här föreläser hon om barns utsatthet i vårdnadstvister samt mäns våld mot kvinnor och barn. Hennes forskning är inriktad på ojämlikhet och dess betydelse för hanteringen av föräldraskap och barns rättigheter. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Barn med kognitiva svårigheter

Hur bemöter vi barn med kognitiva svårigheter och hur ser vi till deras rättigheter? Om det talar Elisabeth Fernell, barnläkare och specialist inom barnneurologi och habilitering samt professor i barn- och ungdomspsykiatri vid Göteborgs universitet. Hon forskar inom områdena autism, ADHD och utvecklingsstörning hos barn och ungdomar. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barns rättigheter och skolans ansvar

Från Alfons till Dostojevskij

Petra Alfe Åslund har varit redaktör för boken "Från Alfons till Dostojevskij", en antologi som har FN:s konvention om barnets rättigheter som tema. Här pratar hon och författarna Anette Eggert, Christina Wahldén och Mårten Sandén om sina bidrag till boken och hur man kan arbeta med barnkonventionen i skolan. Inspelat den 2 maj 2016 på Clarion Hotel i Stockholm. Arrangör: Rektorsprogrammet, Stockholms universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Ett gott hem för alla

Introduktion - Ett gott hem för alla

Fredrik Liew är intendent och curator på Moderna museet och berättar om utställningen Ett gott hem för alla. Han har skapat den tillsammans med journalisten och regissören Lawen Mohtadi. I utställningen beskrivs villkoren för romerna i Sverige under 1950- och 1960-talen. Utställningen konfronterar bilden av ett Sverige präglat av begrepp som solidaritet och gemenskap. Inspelat den 7 november 2015 på Moderna museet i Stockholm. Arrangör: Moderna museet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - rasism

Rasismens orsaker

Bildningsbyrån tar oss med på en resa till London, där vi tittar närmare på kolonialismens historia och det mänskliga psyket. Vi försöker ta reda på varför rasism i olika former uppstår. En del forskare menar att vi kan finna förklaringar i psykologiska mekanismer medan andra menar att det är viktigt att utforska orsakerna på ett politiskt plan.