Titta

UR Samtiden - Nyanländas lärande

UR Samtiden - Nyanländas lärande

Om UR Samtiden - Nyanländas lärande

Sverige tar emot flest asylsökande per capita jämfört med något annat land i EU. Kunskapen om hur undervisningen för nyanlända barn och ungdomar ska organiseras och implementeras är dock otillräcklig. Här träffas internationellt kända forskare och experter under ett seminarium med föreläsningar och diskussioner. Inspelat den 17 och 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Till första programmet

UR Samtiden - Nyanländas lärande : En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogikDela
 1. Översättning: Markus Svensson
  www.btistudios.com

 2. Det är ett privilegium
  att få vara här i dag-

 3. -och vara en del av
  det viktiga arbete ni utför.

 4. Så tack för att ni bjöd och låter mig
  vara en del av den här processen.

 5. Som Nihad sa ska jag tala om
  inkluderande undervisning-

 6. -som används för att möta
  nyanlända elevers utbildningsbehov.

 7. Och...

 8. För att ge det ett sammanhang...

 9. Som vi alla vet migrerar
  allt fler människor runtom i världen...

 10. ...även om man tar hänsyn
  till världens befolkningsökning.

 11. Antalet har ökat de senaste årtiondena,
  på grund av globaliseringen-

 12. -ökade etniska konflikter-

 13. -och ett ökat antal sårbara stater
  sen kalla krigets slut.

 14. Vi ser det tydligt
  i det som togs upp tidigare-

 15. -nämligen antalet migranter
  som kommer till Europa-

 16. -däribland Sverige.

 17. I fjol tror jag det var
  över en miljon migranter-

 18. -som tog sig till Europa.

 19. Det finns främst två utmaningar
  för liberala demokratier-

 20. -när så här många personer
  korsar deras gränser.

 21. Det ena är den humanitära aspekten-

 22. -som handlar om stödet till migranter-

 23. -så att deras personliga rättigheter
  och möjlighet till utbildning skyddas.

 24. Det här är väldigt viktigt vad gäller
  barnen. Jag återkommer till det.

 25. Vi har den ekonomiska aspekten,
  och den har inte nämnts här-

 26. -men det är en väldigt stor fråga
  i Storbritannien-

 27. -särskilt i lokalmedierna-

 28. -och bland gräsrötterna.

 29. Man pratar om att migranter tar jobb
  och bostäder och raserar ekonomin.

 30. Så det har blivit väldigt politiserat.

 31. Jag ska försöka sammanföra
  dessa båda aspekter-

 32. -när jag diskuterar utbildning.

 33. Min argumentation...

 34. ...bygger jag på teorier
  om språk och språkundervisning.

 35. Jag vill mena att inkluderande,
  undervisningsbaserade...

 36. ...och rättighetsbaserade metoder
  som åtgärdar humanitära frågor...

 37. ...kan kombineras med
  ekonomiska hänsynstaganden...

 38. ...och bidra till mottagarländernas
  långsiktiga ekonomiska mål.

 39. Jag börjar med en genomgång av
  de ekonomiska argumenten-

 40. -och sen de humanitära.

 41. Jag kommer att utforska teorier
  om språkinlärning-

 42. -och sen tala om
  inkluderande modeller-

 43. -med utgångspunkt i Storbritannien.

 44. Jag hoppas att jag inte felciterar
  Jim Cummins nu, för han är här.

 45. Många forskare,
  däribland Jim Cummins, har sett-

 46. -att det finns en ekonomisk potential
  bland migranter-

 47. -och att utbildning är viktig
  för att förverkliga den potentialen.

 48. I OECD:s rapport ser vi
  de höga kostnaderna för låg utbildning.

 49. Där nämner man att även en
  liten förbättring i de här grupperna-

 50. -kan ge en stor skillnad i
  kognitiv förmåga och humankapital.

 51. Därför kan mottagarländer
  på lång sikt tjäna på immigranterna.

 52. Men jag tror även att de flesta
  i det här rummet vet att man har sett-

 53. -att infödda elever
  gör bättre ifrån sig än invandrade.

 54. OECD menar att det här
  till stor del beror på språkbarriärer-

 55. -men att även socioekonomiska
  skillnader spelar roll.

 56. Det här med språkbarriärer
  repeteras om och om igen.

 57. Jag tänkte återkomma till det
  om ett tag.

 58. Jag sa att min utgångspunkt-

 59. -är det rättighetsbaserade
  och humanitära perspektivet.

 60. Ni nämnde
  ett antal konventioner tidigare.

 61. Jag vill fokusera på
  FN:s barnkonvention-

 62. -som är den konvention
  som flest antal länder har skrivit på.

 63. Så vitt jag vet är det bara ett land
  som inte har undertecknat den.

 64. Nej, Somalia har skrivit på,
  och det gjorde även Sydsudan nyligen.

 65. USA är det enda undantaget.

 66. Bortsett från USA har alla världens
  länder skrivit under konventionen.

 67. En sak som tas upp i barn-
  konventionen är rätt till utbildning.

 68. Utbildningen ska ske på lika villkor.

 69. Och utbildningen
  ska syfta till att utveckla-

 70. -barnets personlighet, talanger
  och mentala och fysiska förmågor.

 71. Jag vet
  från egen och andras forskning-

 72. -hur viktig utbildning är för
  att bygga upp migrantbarns liv på nytt.

 73. Jag jobbar med flyktingbarn-

 74. -men mycket av det gäller även
  andra barn som migrerat.

 75. För även om barnen
  inte är traumatiserade av krig-

 76. -är det en stor omställning
  att få lämna vänner och hem-

 77. -oavsett varför man har flyttat.

 78. För flyktingbarn i synnerhet-

 79. -kan vardagen i skolan
  underlätta läkandeprocessen.

 80. Vikten av språk för migrantbarn
  när det gäller utbildning och umgänge-

 81. -är central, vilket alla är överens om.

 82. Om vi går djupare in
  på det humanitära vill jag mena-

 83. -att den inkluderande skolan
  fokuserar på-

 84. -de sorters hänsynstaganden
  och rättigheter som jag nyss nämnde.

 85. En inkluderande skola-

 86. -är den miljö
  som ger ett migrantbarn mest stöd.

 87. Inte alla syftar på samma saker
  med inkluderande undervisning.

 88. Här använder jag
  Felicity Armstrongs definition.

 89. "Inkluderande undervisning
  baseras på tron att alla människor..."

 90. "...har rätt till utbildning
  på samma villkor."

 91. Felicity och Len Barton
  menar att inkludering-

 92. -i grunden handlar om-

 93. -"mänskliga rättigheter,
  jämlikhet, social rättvisa"-

 94. -"och ett samhälle utan diskriminering".

 95. Booth säger: "Inkluderande utbildning
  inbegriper lärande med andra..."

 96. "...och delade lärdomar."

 97. Det innebär alltså...

 98. ...att ett migrantbarn
  måste välkomnas in i skolan...

 99. ...och accepteras så som det är.

 100. Barnet ska inte anpassa sig till skolan-

 101. -utan skolan ska
  ta emot barnet med öppna armar-

 102. -och hylla den mångfald
  som barnet för med sig.

 103. Samtidigt måste det
  också finnas anpassning-

 104. -så till vida att barnet
  måste inse hur skolarbetet fungerar.

 105. Då går vi till pedagogiken.

 106. Vad behöver vi
  i en inkluderande skola?

 107. I en inkluderande skola...

 108. ...ses lärande som en process...

 109. ...som ska ge nya insikter
  genom interaktion med omgivningen.

 110. Här använder vi
  Lev Vygotskijs proximalzonsteori.

 111. Och det skulle även vara en modell...

 112. ...där läraren ger undervisningsstöd...

 113. ...så att eleven
  kan nå nya nivåer av förståelse.

 114. Läraren ska inte bara
  pumpa in information i eleven-

 115. -utan skapa
  en grund för eleven att stå på-

 116. -så att den
  kan ta sig vidare till nästa nivå.

 117. Nu ska jag titta på sociokulturella
  teorier om språkinlärning.

 118. Jag tror nämligen...

 119. ...att de även kan appliceras på den
  inkluderande modell jag talar om.

 120. Jag är intresserad av the social turn
  inom andraspråksinlärningsteori.

 121. Enligt den teorin lär man sig ett språk-

 122. -inte bara genom...

 123. Man menar att språkinlärande
  inte bara handlar om kognition-

 124. -utan att det sker
  genom samarbete med andra.

 125. Språkinlärning är resultatet av
  socialt sammanhang och interaktion.

 126. I forskning kring andraspråksinlärning-

 127. -menar man
  att inlärningen är en social process-

 128. -snarare än ett mätbart antal förmågor.

 129. Det gör att språkinlärningen
  involverar hela personen-

 130. -och deras känslor och identitet-

 131. -påverkar allt det
  som ingår i språkinlärningsprocessen.

 132. Jag säger det nu eftersom
  jag vill tala om olika modeller.

 133. Men först lite annat.

 134. Om vi talar om
  språkinlärning på det sättet-

 135. -vad är då
  språkundervisning tänkt att vara?

 136. Forskare har föreslagit-

 137. -att språkundervisningspedagogik
  borde fokusera mer-

 138. -på språkets sociala aspekter.

 139. De talar om samarbete och
  förhållanden som skapas genom språk.

 140. Vi har även sett lärare understryka-

 141. -vikten av att vårda hemspråket.

 142. Jag har inte sett vetenskapliga bevis,
  men lärare vittnar om-

 143. -att när barn
  håller fast vid sitt modersmål-

 144. -gör de större framsteg
  inom andraspråket.

 145. Om de börjar tappa sitt modersmål-

 146. -blir de också sämre
  på att ta till sig andraspråket.

 147. Om vi accepterar det-

 148. -och det här
  blir en metod som förespråkas-

 149. -kan vi ha två lärare
  som samarbetar med varandra.

 150. Man kanske har en klassrumslärare
  och en modersmålslärare-

 151. -som samarbetar
  för att stötta barnets inlärning.

 152. Jag ska inte gå in för djupt på
  vad Cummins säger-

 153. -men han talar om
  hur det här fungerar-

 154. -om hur de bygger upp förståelse-

 155. -och hur man utgår från
  barnets tidigare kunskap.

 156. Det leder tillbaka
  till tanken om rättigheter.

 157. För man måste utnyttja
  barnets modersmål...

 158. ...på ett sätt som...

 159. ...framhäver barnets
  personlighet och bakgrund.

 160. Om man jobbar
  med tvåspråkigt lärande-

 161. -blir det en bekräftelse på att
  det som barnet bidrar med är viktigt.

 162. Och det ingår
  i den inkluderande metoden.

 163. Jim Cummins påpekar igen
  att eleverna kan stötta varandra.

 164. Det intressanta med det här...

 165. ...är att medan det nya barnet
  får självförtroende...

 166. ...övar det etablerade barnet upp
  sin tvåspråkighet...

 167. ...när det jobbar
  med information på två språk.

 168. Nu ska jag prata om
  vad vi har lärt oss i Storbritannien.

 169. Jag har försökt röra mig mot exempel...

 170. ...eftersom
  vissa av er har efterfrågat det.

 171. Jag ska använda
  några exempel från Storbritannien.

 172. Som många av er vet är Storbritannien
  ett gammalt migrationsland.

 173. Vi har under väldigt lång tid...

 174. ...fått fundera på hur vi ska hantera
  frågor kring tvåspråkighet...

 175. ...vid migration.

 176. Politiken
  har förändrats mycket genom åren.

 177. Efter alla olika sätt
  att experimentera på...

 178. ...har vi börjat se
  barns språkutveckling som en del av...

 179. ...deras framsteg socialt och i skolan.

 180. Språket ges en social betydelse.
  Det handlar inte bara om utbildning.

 181. Jag kommer att prata om England nu-

 182. -för det skiljer sig mellan
  Storbritanniens riksdelar.

 183. Systemen skiljer sig i
  Skottland, Nordirland och Wales.

 184. Jag kommer att prata om England.

 185. Undervisningen sker på ett språk.

 186. Undervisningen sker mot bakgrund-

 187. -att engelskan dominerar
  hos en stor andel av befolkningen.

 188. Till skillnad från i Sverige,
  där många talar väldigt god engelska-

 189. -talar många britter bara engelska.

 190. Undervisningen i skolan
  är anpassad efter det...

 191. ...faktumet.

 192. Tanken är att nyanlända elever...

 193. ...måste lära sig engelska
  för att klara av vardagen.

 194. Samtidigt ser vi att engelska
  ses som ytterligare ett språk-

 195. -när det lärs ut till elever
  med ett annat modersmål.

 196. Och det är undervisningsfokuserat.

 197. Så vi lär inte ut engelska
  för språkets skull.

 198. Det handlar om att unga
  ska kunna ta till sig undervisningen-

 199. -och inte bara lära sig engelska.
  Så har politiken sett ut länge.

 200. Rätt länge, åtminstone.

 201. En gång i tiden,
  innan jag började forska om det här-

 202. -bussade man elever till andra skolor-

 203. -och hade program som liknade
  det här med förberedelseklasser.

 204. Men det har man slutat med i England.

 205. Det sågs som diskriminering.

 206. Några elever i en klass lärde sig
  engelska, men andra gjorde annat.

 207. Nu läser alla elever samma sak.

 208. Jag påstår inte att processen
  går smärtfritt i vartenda klassrum-

 209. -men så här ser principen ut-

 210. -och det är vad skolorna jobbar efter-

 211. -och vad Ofsted tittar på.

 212. Det är en av sakerna
  som skolinspektionen tittar på.

 213. I klassrummet då...

 214. ...samarbetar andraspråksläraren
  med den vanliga ämnesläraren.

 215. Och den försöker också påverka
  den pedagogiska metoden-

 216. -så att klassrummet blir
  mer tillgängligt för nyanlända.

 217. Och det lägger helt klart
  ett stort ansvar på andraspråksläraren.

 218. Det finns många upplysta lärare
  som välkomnar det här-

 219. -och som gärna samarbetar
  med andraspråksläraren.

 220. Men det är inte alltid givet.

 221. Det här är några åtgärder...

 222. ...som forskare inom inkluderande
  undervisning fokuserar på...

 223. ...som viktiga principer...

 224. ...för en inkluderande skola.

 225. De talade om en hyllning
  av mångfalden och skillnader...

 226. ...och ville se debatt kring social
  rättvisa och humanitära frågor...

 227. ...samtidigt som man
  utvecklade åtgärder mot rasism.

 228. Det är viktigt
  att man undervisar skolpersonal-

 229. -om inkludering
  och stöd till nyanlända elever.

 230. Man måste se alla aspekter av barnet-

 231. -och involvera föräldrarna
  till nyanlända elever.

 232. Ni tog upp mycket
  av det här i er presentation.

 233. Det handlar inte bara om
  undervisningen i klassrummet-

 234. -utan om särskilda insatser-

 235. -för att möta nyanlända elevers behov.

 236. Man bör även främja
  vänskapsbyggande i skolan.

 237. För att ge er exempel
  som rör de här frågorna-

 238. -tänker jag ta upp två olika studier.

 239. Den ena genomfördes i Skottland-

 240. -där jag samarbetade med
  tvåspråkiga fältarbetare-

 241. -för att titta på
  utbildningsåtgärder i Skottland.

 242. I den andra jobbade
  Madeleine Arnot och jag-

 243. -med ett projekt om samhörighet.

 244. Jag tänker inte gå in
  på specifika forskningsmetoder.

 245. Så... Oj, där blev det två.

 246. Vad gäller det skotska projektet-

 247. -finns det en bakgrund till det.

 248. Vad gäller asylsökande och flyktingar-

 249. -fanns det en tid på sent 90-tal-

 250. -när invandring var en
  väldigt känslig fråga i Storbritannien.

 251. Det rapporterades
  väldigt negativt i medierna-

 252. -om vad migranter gjorde.

 253. De överbelastade skolorna,
  tog våra jobb-

 254. -och allt möjligt annat.

 255. Och alla nya asylsökande skulle flyttas.

 256. De fick inte bosätta sig i London.

 257. Staten ville "lätta på bördan"-

 258. -vilket du påpekade att man sa,
  och därför flyttade de folk.

 259. Vad man gjorde var att placera folk...

 260. Det gällde familjer med barn-

 261. -och unga ensamstående vuxna.

 262. Ensamkommande barn
  fick stanna kvar där de bodde.

 263. Problemet är...

 264. ...att folk placerades
  där det fanns bostäder.

 265. De placerades i områden
  där det inte fanns...

 266. ...nån erfarenhet av
  att jobba med minoriteter...

 267. ...och där man saknade kunskap
  om andra religioner än kristendom.

 268. Lokalsamhällena var inte förberedda.

 269. Det var mot bakgrund av det här
  som studien beställdes.

 270. Jag talar om en grundskola i London-

 271. -och det beror på att jag blev ombedd-

 272. -att ge exempel på god praxis
  från England-

 273. -som en del av inlärningen.
  Så jag börjar med skolan i London-

 274. -och du nämnde tidigare att lärare
  frågar hur man går till väga.

 275. "Hur integrerar man nyanlända
  i en vanlig klass?"

 276. Det här var en Londonskola
  med lång erfarenhet av mångfald.

 277. Varje vecka fick skolan nya elever.

 278. Folk flyttade
  till och från området hela tiden.

 279. Varje måndag hade de en introduktion.

 280. Eleverna
  sattes i vanliga klasser direkt-

 281. -och under de två första veckorna
  utvärderade läraren deras kunskaper.

 282. Min kontakt var nöjd med resultatet.
  Skolan hade jag fått rekommenderad-

 283. -som en
  som var skicklig på att inkludera.

 284. I Skottland såg politiken annorlunda ut.

 285. De hade...
  - Vad var det nu du kallade det?

 286. Förberedelseklass. De hade...

 287. De hade klasser eller enheter.

 288. Om en skola
  hade väldigt många flyktingbarn-

 289. -hade de en klass bara för dem.

 290. Flyktingbarnen satt i ett rum på ovan-
  våningen medan de andra var där nere.

 291. Om flyktingbarnen var få
  samlade man barn från hela området.

 292. Den här skolan
  var till stor del homogen.

 293. Man hade knappt några elever
  med utländsk bakgrund.

 294. Barnen här kom från en låg
  socioekonomisk bakgrund.

 295. I deras upptagningsområde hade de
  flesta låg socioekonomisk bakgrund.

 296. Så innan man började ta emot
  asylsökande barn-

 297. -hade man erfarenhet av
  barn med svåra sociala problem.

 298. Och man ville gärna lyckas.

 299. Därför använde man samma principer
  för att ge stöd åt asylsökande barn.

 300. Så de hade en separat enhet
  för asylsökande barn.

 301. Den var inte helt avskild, och den
  kallades "den internationella enheten"-

 302. -för att inte stigmatisera barnen
  som "asylsökande".

 303. Så de hade en internationell enhet.

 304. Men den var aldrig helt avskild.

 305. Eleverna och lärarna samarbetade
  ibland med den övriga skolan.

 306. De är bara där ett kort tag.

 307. Jag har glömt hur länge.

 308. Runt ett halvår, kanske.

 309. Där utarbetades
  deras individuella utbildningsplan.

 310. Sen introducerades de
  gradvis in i skolan.

 311. De kunde återvända till enheten
  emellanåt men stannade inte där.

 312. Det intressanta var
  att det här var en skola-

 313. -som hade fått pris som mest
  inkluderande i det här området.

 314. De hade...

 315. Har ni ordningspojkar
  och -flickor i Sverige?

 316. Inte?

 317. Det är väldigt brittiskt.

 318. När jag var där...

 319. När jag besökte skolan...

 320. ...var den huvudansvarige pojken
  och två andra...

 321. ...av de tre ordningseleverna
  asylsökande och flyktingar.

 322. De var stolta över
  att vara så inkluderande-

 323. -och att barnen fick
  ett så omfattande stöd.

 324. De gjorde allt
  för att stödja vartenda barn.

 325. Det var inte bara invandrade barn.

 326. Här har vi ett annat
  intressant exempel från Skottland.

 327. Den här skolan var i princip tvåspråkig-

 328. -innan man började ta emot flyktingar.

 329. Kommunen bad skolan
  att inrätta en särskild enhet-

 330. -dit flyktingbarn kunde skickas.

 331. De gjorde det ett kort tag, och tänkte
  sen att det inte var så de jobbade.

 332. "Vi har aldrig gjort så här.
  Vi kan väl pröva nåt nytt."

 333. Huvudläraren sa så här:

 334. "Vi slutade med det och tänkte om."

 335. "Vi funderade på vilka aktiviteter
  som fungerade för alla."

 336. Exempel är bild eller naturstudier.

 337. Sen matte och språk.

 338. Det fanns vissa saker
  där engelska inte var nödvändigt-

 339. -men där barnen kunde interagera.

 340. Hon fick lärarna och barnen...

 341. Eller, man diskuterade det här
  på ett lärarmöte.

 342. Sen såg man till att inga barn
  hamnade i avskilda klasser.

 343. "Nu jobbar vi på ett helt annat sätt."

 344. De har två stödlärare tack vare
  den lokala utbildningsnämnden-

 345. -eftersom
  de har så många flyktingbarn.

 346. De jobbar med skolans
  andraspråkslärare runtom i skolan.

 347. Lärarna jobbade extra med svaga
  elever - inte bara invandrade barn.

 348. Barnen behövde extra språkstöd.

 349. Det kunde vara enspråkiga barn
  som hade lässvårigheter.

 350. De kunde sitta
  vid ett bord med stödläraren.

 351. De jobbade ihop med flyktingbarnen.
  Där delades barnen alltså inte upp.

 352. Huvudläraren menar
  att alla barn har tjänat på det.

 353. De pratade även om huruvida
  man borde plocka ut barnen-

 354. -alltså ta ut barnet ur klassen
  för att lära det engelska.

 355. De sa
  att det inte fanns ett behov av det.

 356. För eftersom stödläraren och
  klassrumsläraren planerade ihop-

 357. -spelade det ingen roll
  var de nyanlända barnen satt.

 358. Vi såg att det gav resultat.

 359. Skolan följde utvecklingen-

 360. -och man såg att barnen
  gjorde allt bättre ifrån sig.

 361. Det här är studien
  som Madeleine och jag gjorde.

 362. Jag ska inte gå in på den,
  för det gör nog Halleli och Madeleine.

 363. Jag ska bara...

 364. Jag ska bara sammanfatta...

 365. Jag har pratat så länge
  om språkliga behov...

 366. I det här projektet...

 367. Halleli och Madeleine
  hade i en tidigare studie-

 368. -börjat tala om en holistisk modell.

 369. Här valde vi verktyg
  med liknande strategier.

 370. I de här skolorna använde man
  de här inkluderande strategierna.

 371. Skolan jobbade för att få alla att visa
  de invandrade barnen respekt.

 372. Lärarnas pedagogik utgick från deras
  kunskap i att skapa sammanhållning-

 373. -trots kulturella skillnader.

 374. Det här är en engelsk skola.

 375. Där har man en längre tradition
  av att jobba så här.

 376. Skolan försökte få eleverna
  att känna medkänsla på olika sätt.

 377. Man kan till exempel på engelskan
  läsa dikter från olika kulturer-

 378. -och utifrån det
  diskutera mångfald och identitet.

 379. Det finns en modul
  som heter "samhällsdeltagande".

 380. Det här blev en möjlighet.
  Så lärare som är intresserade av...

 381. ...att skapa inkluderande modeller
  kan hitta möjligheter...

 382. ...att ta upp frågor
  som rör flyktingbarn.

 383. Och flyktingveckan
  som anordnas en gång om året...

 384. ...blev ett bra tillfälle att diskutera
  varför flyktingar fått lämna hemlandet.

 385. Samtidigt måste skolan förhindra
  att konflikter uppstår.

 386. Jag nämnde tidigare...

 387. ...att det inte bara handlade om...

 388. ...att anpassa skolan till elever
  med en annan bakgrund...

 389. ...utan att även eleverna
  måste anstränga sig...

 390. ...för att inkludera de nyanlända.

 391. Man tolererade inte heller
  mobbning i någon form.

 392. Man insåg
  att det skulle bli en kulturkrock-

 393. -i den sista skolan, som låg
  i ett område där de flesta var vita-

 394. -och det var man tvungen
  att förbereda sig på.

 395. Lärarna går jag inte in på.

 396. Det handlar om
  vilket stöd som lärarna ger.

 397. Men vi har det sista,
  med ambulerande lärare.

 398. I England har vi ett system-

 399. -särskilt på landsbygden,
  där skolorna kan ligga utspridda-

 400. -med ambulerande lärare
  som besöker olika skolor-

 401. -och stöttar elever på olika sätt.

 402. I det här området utförde
  de här lärarna en väldigt viktig roll-

 403. -när de reste runt till olika skolor.

 404. De kunde stödja
  de vanliga lärarna på praktiskt vis-

 405. -och även dela med sig av sin kunskap.

 406. Men de gjorde mer än så.

 407. Jag träffade barn
  som bodde i fosterhem-

 408. -och då åkte lärarna till fosterhemmet
  och hjälpte eleverna med läxan.

 409. Så olika myndigheter samarbetar-

 410. -för att stötta barnen.

 411. Okej. Jag har nog...

 412. Jag vill bara dela med mig av...

 413. ...ett par tankar.

 414. Det jag har försökt säga är...

 415. ...att de ekonomiska
  och humanitära aspekterna...

 416. ...inte kan skiljas åt...

 417. ...vad gäller migrantbarn.

 418. De här två sakerna
  kan faktiskt förenas.

 419. De kan komplettera varandra.

 420. Man måste investera tid och resurser,
  och vi har sett att det kan fungera.

 421. I England sker det inte
  av ekonomiska skäl.

 422. Jag vill mena att det finns starka skäl-

 423. -att ta ett helhetsgrepp
  som omfattar båda aspekter-

 424. -och som på lång sikt kan bygga ett
  samhälle med större sammanhållning.

 425. Tack.

 426. Vi hörde...

 427. ...tidigare Nihad Bunar
  och Monica Axelsson...

 428. ...beskriva hur svårt det var...

 429. ...för nyanlända barn att klara av
  övergången från förberedelseklass.

 430. Jag är intresserad av det
  skotska exemplet som du beskrev.

 431. Det verkar vara...

 432. ...ett system som påminner om
  systemet med förberedelseklasser.

 433. Min fråga lyder:

 434. Såg du samma sorts svårigheter-

 435. -när barnen lämnade förberedelse-
  klasser för de vanliga i Skottland?

 436. Ja, det får jag säga.
  Jag talade med ett antal barn-

 437. -som hade gått i förberedelseklass-

 438. -och sen hade flyttats till en vanlig.
  Det påminde mycket om det du sa-

 439. -för det fanns väldigt sammansvetsade
  grupper i förberedelseklassen.

 440. Det blev en sorts snuttefilt för dem.
  När de började i vanliga klasser-

 441. -upplevde de att de blev exkluderade.

 442. De sa att de andra barnen
  inte ville prata med dem.

 443. I tidigare studier
  har barn sagt till mig-

 444. -att andra barn sagt: "Du kan inte tala
  engelska. Du får inte sitta med oss."

 445. De fick lida för
  att de inte talade engelska.

 446. Det gjorde att de
  hamnade längst ner i hackordningen.

 447. Så ja, det var absolut ett problem.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogik

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Vi har mycket att vinna - inte minst ekonomiskt - genom att satsa på nyanländas utbildning, menar den engelska forskaren Mano Candappa. En stor barriär för nyanlända är språket, och här måste staten stötta med resurser och kunskap. Candappa menar att tvåspråkighet är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och förespråkar ett tvålärarsystem där en av lärarna talar elevens modersmål. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Didaktik och metod, Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Andraspråksinlärning, Invandrarundervisning, Pedagogik, Pedagogisk metodik, Språkundervisning, Undervisning
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nyanländas lärande

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Nyanländas möte med svenskt skolsystem

Nihad Bunar berättar om sitt forskningsprojekt om hur nyanlända elever tas emot i svenska skolor. Det behövs ett helhetsgrepp för att förstå hur olika delar hänger samman för att åstadkomma en lyckad integration, menar han. Det handlar om allt från språkinlärning och modersmålsundervisning till sociala frågor. Men skola och kommun ser inte alltid till elevens bästa utan väljer vad som är mest ekonomiskt och praktiskt för tillfället. Medverkar i introduktionen gör också professor Monica Axelsson. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

En inkluderande och rättighetsbaserad pedagogik

Vi har mycket att vinna - inte minst ekonomiskt - genom att satsa på nyanländas utbildning, menar den engelska forskaren Mano Candappa. En stor barriär för nyanlända är språket, och här måste staten stötta med resurser och kunskap. Candappa menar att tvåspråkighet är nyckeln till ett framgångsrikt lärande och förespråkar ett tvålärarsystem där en av lärarna talar elevens modersmål. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Inkluderande och medkännande lärare sökes

Forskaren Halleli Pinson berättar om sin undersökning där hon har frågat lärare och skolpersonal i England hur ett bra bemötande av nyanlända elever bör ser ut. Inkludering och medkänsla är viktiga begrepp för de flesta lärare, liksom att kunna se bortom flyktingstämpeln och behandla alla elever som individer med rätt till utbildning. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utbildning för elever med flyktingbakgrund

Forskaren Ravinder Sidhu har egen invandrarerfarenhet. Hon kom till Australien på 1970-talet samtidigt med den stora strömmen av båtflyktingar. Sitt vuxna liv har hon vikt åt forskning kring och utbildning av nyanlända flyktingar. Här berättar Ravinder Sidhu om en undersökning där det framkom att nyanlända elever så snart de börjat skolan inte längre vill se sig själva som flyktingar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Forskare i samtal om tänkt scenario

Tre forskare med rötter i Australien, Israel och England ger råd kring hur nyanlända elever kan integreras. Utgångspunkten är ett scenario där en svensk skola ska ta emot 20 flyktingar från Syrien. Medverkande: Mano Candappa, University College London; Halleli Pinson, Ben-Gurion University of the Negev och Ravinder Sidhu från University of Queensland. Moderator: Nihad Bunar. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ämneslärare bör lära om språkutveckling

Jim Cummins är professor i språkvetenskap och föreläser om ämneslärares roll som språkutvecklare. Han menar att de i mötet med nyanlända elever ska se sig som språkutvecklare och att de måste få pedagogisk utbildning i hur elever lär sig på sitt andraspråk. Ofta är den kunskapen eftersatt och de som drabbas är de nyanlända eleverna. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Utveckling av det akademiska skolspråket

Den kanadensiska professorn Sandra Schecter föreläser om hur barn och ungdomar till föräldrar som invandrat klarar läroplanens krav kring läs- och skrivfärdigheter. Det visade sig bland annat att faktorer som social integration och bekantskap med den egna familjehistorien påverkade elevernas kunskaper. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Ett klassrum fyllt av möjligheter

Forskaren Jenny Hammond från Australien talar om vikten att ställa samma krav på de nyanlända eleverna som på de andra eleverna i klassen. Om vi ser mellan fingrarna och inte följer läroplanen skapar vi sämre förutsättningar för dem längre fram när de ska söka vidare till andra utbildningar, menar hon. Det är också viktigt att komma ihåg att de nyanlända flyktingeleverna alla bär på sin speciella historia och kommer att behöva olika typer av stöd. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära om lärande av nyanlända

Den australiska forskaren Hariz Halilovich presenterar en undersökning om vad forskare och pedagoger kan lära om utbildning av nyanlända och flyktingar. Han har själv erfarenhet av att komma som flykting till ett nytt land. Halilovich menar att det är viktigt att känna sig välkommen och få hjälp att prata om sitt liv och sina erfarenheter. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära av praktiken i klassrummet

En grupp internationella forskare samtalar om de praktiska problem som den enskilde läraren brottas med när det kommer till att praktiskt genomföra en lyckad integration av nyanlända. Det är många delar som ska utvecklas: språk, akademiskt skolspråk, identitet och social integration. Medverkande är forskarna Hariz Halilovich och Jenny Hammond samt professorerna Jim Cummins och Sandra Schecter. Moderator: Monica Axelsson. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Hoppets pedagogik

Att läsa böcker och producera texter är ett utmärkt sätt att erövra ett nytt språk och en ny kultur, menar forskaren och professorn Christine Hélot. Här berättar hon om ett spännande projekt där nyanlända elever i Frankrike har satt ord och bild på sina tankar och utbytt materialet med nyanlända elever i USA. Projektet resulterade i en hyllad utställning. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Det omedvetna förhållningssättet

Professor Dympna Devine berättar om vilken påverkan utbildningssystemet har på nyanlända elever. Lydiga, tysta och arbetsamma elever bedöms ofta som väl integrerade, menar hon. De två poler som vårt synsätt pendlar emellan är det konservativa sättet att se på skolan kontra ett mer progressivt och holistiskt sätt att se på eleven. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Närsamhället stöttar nyanlända elever

Australiens flyktingmottagande är inte högt jämfört med många andra länders, men de senaste åren har gruppen nyanlända elever med låg kunskapsnivå och bristfällig skolgång ökat kraftigt. Forskaren Loshini Naidoo berättar om ett nystartat program som verkar för att stötta lärare som undervisar nyanlända elever med dålig skolbakgrund. För att resultatet ska bli lyckat krävs ett stort engagemang och stöttning från speciella resurspersoner med kontakter både inom universitetsvärlden och skolan. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Mångfald lyfter lärande och skola

Många nyanlända vittnar om svårigheten att bli av med sin flyktingidentitet. Professor Madeleine Arnot talar i denna föreläsning om vikten att se till hela människan, med alla de kunskaper och färdigheter som de nyanlända bär med sig till det nya landet. Ser vi inte till helheten hos människorna resulterar det i ett permanent utanförskap, menar Madeleine Arnot. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nyanländas lärande

Från teori till praktik

Vad händer när fina forskningsteorier om nyanländas lärande ska omsättas i praktisk handling? Fyra internationellt kända forskare ger här sin syn hur man som lärare kan omsätta forskningsresultat kring nyanländas lärande till framgångsrik undervisning. Medverkar gör professor Christine Hélot från Frankrike, professor Madeleine Arnot från England, forskaren Loshini Naidoo från Australien och professor Dympna Devine från Irland. Moderator: Mats Trondman. Inspelat den 18 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Entreprenöriellt lärande 2015

Perspektiv och erfarenhet av entreprenöriellt lärande

Hur blir man rustad för ett samhälle i ständig förändring och hur ska man översätta skolkunskap i praktiken? Representanter från både högskola och näringsliv diskuterar vad utmaningsbaserat och entreprenöriellt lärande är och vilka de viktigaste drivkrafterna är för kunskapsbildning. Medverkande: Susan Wahlgren Persson, Ung Företagsamhet, Johan Riseborn, rektor, Magnus Carstam, Drivhuset, Olof Eriksson, Coompanion, Pär Widén, forskare. Moderatorer: Jonas Christensen och Balli Lelinge. Inspelat den 19 oktober 2015 i Orkanen på Malmö högskola. Arrangör: Malmö högskola.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.