Titta

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Om UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Föreläsningar om språknedsättning hos barn. Forskare från Storbritannien, Finland och Sverige talar om aktuell forskning om allt från fem månaders bebisar till tonåringar med dyslexi, genforskning och språknedsättning hos hörselskadade. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling : Behandla barn med språkstörningDela
 1. Låt oss börja med när språklig
  intervention är nödvändig.

 2. En viktig fråga är
  om det är nödvändigt-

 3. -att göra de här tidiga insatserna.

 4. Detta berörde Courtney
  när hon pratade om-

 5. -att det finns stor risk för
  många falskt positiva-

 6. -ju tidigare man tittar på
  språklig förmåga.

 7. Vi hittar alltså många med språkliga
  problem om vi undersöker små barn.

 8. Om vi sätter in insatser till alla
  blir det kostsamt och onödigt.

 9. Många av de barnen
  hade blivit bra språkligt-

 10. -oavsett om vi gjorde insatser
  eller ej.

 11. Det som ställer till det är att det
  finns många språkliga svårigheter-

 12. -som inte visar sig tydligt
  tidigt i utvecklingen.

 13. Vi har alltså svårigheter
  att helt säkert identifiera-

 14. -vilka barn som behöver vår hjälp.

 15. Om vi tittar på några studier
  kan vi se-

 16. -att svårigheterna försvinner av sig
  själva hos många barn.

 17. Det kunde Bishop visa på 80-talet.
  Språkliga riskfaktorer-

 18. -förklarar bara 20 procent av varian-
  sen i språklig förmåga vid skolstart.

 19. Det vi vet är att tidiga insatser
  kan stärka t.ex. ordförrådet.

 20. Men vi har sämre evidens för
  att den tränade förmågan-

 21. -generaliseras till
  icke-tränade språkliga områden.

 22. Rekommendationen gällande
  när insatser ska sättas in är-

 23. -att man ska ha god koll på dem som
  inte följer normal utveckling.

 24. Courtney kunde räkna upp ett antal
  riskfaktorer. Ärftlighet är en.

 25. Om det finns ärftlighet för svårig-
  heterna och en avvikande utveckling-

 26. -ska vi ha insatser. Men vi ska inte
  oreflekterat sätta in dem för tidigt.

 27. "Watchful waiting"
  pratar man ibland om.

 28. Det behöver inte betyda vänta och se,
  utan följ väldigt nära utvecklingen-

 29. -och ha insatser redo att sätta in
  om det skulle behövas.

 30. Hur ska språklig intervention ges
  för att ha bäst effekt?

 31. Måste man ge träning individuellt
  eller kan man göra det i grupp?

 32. Om man kan göra det i grupp
  skulle man kunna gruppera barn-

 33. -som har snarlika svårigheter-

 34. -och sätta in träning som avhjälper
  svårigheterna hos många på en gång.

 35. Man skulle kunna skriva in det
  som skulle avhjälpa svårigheterna-

 36. -i läroplanen för förskola och skola
  och förebygga att problemen uppstår.

 37. Om gruppintervention inte funkar,
  måste man ha kontrollstationer redo.

 38. Man måste göra screeningar
  med jämna mellanrum och ha insatser.

 39. Den här studien av Boyle et al.
  från 2009-

 40. -undersökte om en logoped måste ge
  insats eller om det går lika bra-

 41. -med en logopedassistent. En yrkes-
  titel som vi inte har här i Sverige.

 42. Den undersökte också
  om det måste ske individuellt.

 43. De hade delat in barn som hade...
  Oj, förlåt mig.

 44. Barn som hade låg förmåga på Celf 3,
  som är ett språkligt test.

 45. Vi har Celf 4 nu i Sverige.

 46. De hade presterat lågt på det
  och randomiserats till fyra grupper.

 47. En fick träning individuellt, en fick
  träning individuellt av en assistent-

 48. -en fick gruppträning av logoped,
  en fick gruppträning av assistent.

 49. Femton veckors träning, tre
  tillfällen per vecka i en halvtimme.

 50. Träningen var strukturerad. De
  skulle följa en interventionsmanual-

 51. -som tog upp förståelsemonitorering.
  Man försökte lära ut-

 52. -strategier för barnen att signalera-

 53. -när de inte förstår.
  "Jag förstår inte."

 54. "Jag har ett sätt att ta till
  för att hjälpa min egen förståelse."

 55. Man tränade också ordförråd,
  grammatisk och narrativ förmåga.

 56. Man kunde se i Boyles studie-

 57. -att alla grupper utvecklades mer
  än kontrollgruppen.

 58. Kontrollgruppen var barn som fick
  vanlig logopedinsats-

 59. -som mest betydde vänta och se.

 60. Föräldrar fick råd och inga
  särskilda insatser sattes in.

 61. Det blev större framsteg
  på expressiva förmågor.

 62. Och man kunde inte se nån skillnad
  mellan de fyra grupperna.

 63. Vilket betyder att interventionen
  kunde ges av logopedassistenten.

 64. I en uppföljande studie-

 65. -har de tagit reda på
  vem som ska ge interventionen.

 66. De kunde se att den strukturerade
  interventionsmanualen funkade fint.

 67. Även när en assistent skulle
  genomföra träningen.

 68. Och det gick lika bra i grupp.

 69. Men här har de undersökt ett villkor
  som är mer och mer vanligt-

 70. -i England och i USA
  och mer och mer i Sverige.

 71. Nämligen att insatserna måste ges
  på konsultbasis.

 72. Att logopeden ger handledning till
  nån som genomför insatserna.

 73. T.ex. att nån instruerar lärarna
  i skolan eller på förskolan.

 74. De gav samma interventionsmanual
  till barn med lika stora svårigheter-

 75. -som i studien nyss. Men skolpersonal
  skulle leverera träningen.

 76. Man satte behandlingsmål för
  insatserna i samråd med läraren.

 77. Det var områden som tränades som var
  av relevans för skolinnehållet.

 78. Man gav insatserna i klassrummet,
  och det pågick i sexton veckor.

 79. Man kunde se att den här gruppen inte
  utvecklades mer än kontrollgruppen.

 80. Man såg inte nån skillnad
  före och efter interventionen.

 81. Artikelförfattarna konstaterar
  att det som fallerade var-

 82. -att man inte genomförde interven-
  tionen på samma strukturerade sätt.

 83. Man började bra. De förde loggbok
  över hur deras insatser såg ut.

 84. Sen dök annat upp som gjorde
  att den språkliga träningen-

 85. -inte längre var lika strukturerad
  och inte hade samma goda effekt.

 86. Viktigt att ta med sig är att det går
  att lägga över viss träning på andra-

 87. -men det måste åtföljas av att man
  nära följer hur interventionen ges.

 88. Courtney sa när jag pratade med henne
  i dag att om man följer nåt så nära-

 89. -är det nästan lika stor insats
  som om man gett interventionen själv.

 90. Låt oss gå vidare till var
  språklig intervention bäst ska ges.

 91. Inkludering är
  en viktig pedagogisk princip.

 92. Nånting som ofta förespråkas.

 93. Så många som möjligt ska ges insatser
  i klassrummet-

 94. -och ges tillgång till samma innehåll
  som alla andra elever.

 95. Det kan vara viktigt att påminna om-

 96. -att inkludering inte alltid har
  varit nån viktig princip.

 97. Men i Sverige i dag är inkludering
  nånting som är väldigt i ropet.

 98. I den här studien
  av Throneburg et al.-

 99. -ville man undersöka
  var elever lär sig skolord bäst.

 100. Man valde ut viktiga begrepp
  i skolundervisningen.

 101. Det fanns ord från naturvetenskap,
  språkämnen, samhällsvetenskap-

 102. -och nåt musikbegrepp.

 103. Man undersökte hur man lär barn
  i 5-8-årsåldern de här orden bäst.

 104. Detta är en amerikanske studie.
  Så det fanns en logoped i skolan-

 105. -som ofta jobbar enligt principen att
  man tar med eleven med svårigheter-

 106. -och sätter sig i "the speech room"
  och jobbar med eleven.

 107. Men här hade man
  ett samarbetsvillkor-

 108. -där skollogopeden och läraren
  samplanerade och samundervisade.

 109. Logopeden fanns i klassrummet
  och hade med läraren valt ut ord-

 110. -och visste vad som skulle komma
  under undervisningen.

 111. I det andra villkoret fanns logopeden
  i klassrummet-

 112. -men hade inte nån samverkan
  med läraren.

 113. Det tredje villkoret var att logo-
  peden gjorde "pull out"-undervisning-

 114. -eller intervention.

 115. Resultatet visade att de som
  undervisades av lärare och logoped-

 116. -var de som lärde in de här skolorden
  absolut snabbast.

 117. De lärde sig fler skolord
  än båda andra grupperna.

 118. Sämst var
  att logopeden fanns i klassrummet-

 119. -men inte samverkade med läraren.

 120. Längst ner står det som är viktigast.
  Även eleverna utan språkstörning-

 121. -utvecklades snabbare när de under-
  visades av lärare och logoped ihop.

 122. Det är viktigt att ta med sig att
  det som är nödvändigt för somliga-

 123. -är nyttigt även för andra.

 124. Detta är inte insatser som försvårar
  för övriga elever i gruppen.

 125. Och...det kan vara nånting
  man ibland tvingas fundera på.

 126. Som logoped i skolsammanhang,
  lärare eller speciallärare.

 127. Vilken intervention ska man ge?

 128. Språkliga redskap för att eleven ska
  nå läroplanens mål-

 129. -eller ska man utgå från
  ämneskunskaperna-

 130. -som är det centrala i läroplanen
  och i undervisningen-

 131. -och hoppas att det i sin tur
  utvecklar den språkliga utvecklingen?

 132. Min slutsats utifrån Throneburg är
  att det ska vara både och hela tiden.

 133. Just för
  att man i Throneburgs studie...

 134. Det som hade varit
  den individuella behandlingen-

 135. -en strukturerad undervisning-

 136. -visar sig funka lika bra
  för övriga gruppen också.

 137. Så alltid både och.

 138. Sen har vi den svåra frågan
  som jag inledde med.

 139. Vilka elever bör man prioritera
  om man tvingas till det?

 140. Det är nog alla väldigt bekanta med
  att man måste göra.

 141. Vi har svåra ekonomiska tider
  inom offentlig sektor.

 142. Det tvingas nog alla göra
  som jobbar med de här eleverna.

 143. Då är det svårt att veta
  vilka vi ska lägga vår kraft på.

 144. I en ny studie av kollegor
  ifrån England-

 145. -har man... Beskriver man vikten av
  att titta på naturlig utveckling.

 146. Man lät lärare välja ut elever
  som de var oroliga för.

 147. Man följde dem under sex veckor
  innan man gjorde nån insats.

 148. Man tittade hur den helt normala
  utvecklingen gick för de eleverna.

 149. Naturligtvis gick de i skolan.

 150. Men de gavs inget extra
  under de här sex veckorna.

 151. Barnen som utvecklades hade
  mindre nytta av logopedinsatsen.

 152. Däremot hade som inte gjorde några
  framsteg med hjälp av undervisningen-

 153. -stort behov av logopeden.

 154. Då gjorde de ett hopp i utvecklingen.

 155. De talar sig varma för att följa
  den här utvecklingen nära.

 156. Nu ska jag runda av och komma med ett
  förslag till enklare klassificering-

 157. -som är baserat på Nelson
  och kollegors forskning i USA.

 158. Ibland tvingas man separera språklig
  förmåga och läs- och skrivförmåga.

 159. Det är inte förmågor
  som går att separera.

 160. När man gör det leder det till att
  en delförmåga får mer uppmärksamhet-

 161. -medan den andra glöms bort, just av
  anledningen att vi måste prioritera.

 162. Nelson och kollegor har föreslagit
  en indelning i en sån här fyrfältare-

 163. -där man klassificerar utifrån fono-
  logisk och icke-fonologisk förmåga.

 164. Den har bekräftats genom faktoranalys
  att den äger sin relevans.

 165. Den kan identifiera språkstörning,
  dyslexitypisk utveckling-

 166. -och det som är "poor comprehenders",
  som många av er säkert känner igen.

 167. Man har utvecklat ett test som är
  baserat på den här uppdelningen-

 168. -och som förenklar
  klassificeringsarbetet betydligt.

 169. Jag ska avsluta med mina slutsatser.

 170. Tidiga insatser ska ges bara till
  barn som behöver det.

 171. Samarbete mellan logoped och lärare
  är nåt som gynnar allas lärande.

 172. Inte minst eleven som har
  behov av det, men även andra.

 173. Det finns en mycket begränsad nytta
  av konsultativt arbete.

 174. Tack så mycket för mig.

 175. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Behandla barn med språkstörning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Ämnen:
Pedagogiska frågor > Specialpedagogik
Ämnesord:
Allmän medicin, Medicin, Nervsystemet, Neurologi, Språkstörningar
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Finns det någon specifik språkstörning?

Det är svårt att få pengar för forskning kring språkstörningar, berättar Courtenay Norbury, professor vid University College London. Det finns så många benämningar och de syns för lite i medierna. Norbury har gjort en stor undersökning i England med tusentals barn och identifierar både problem och lösningar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tidig ordinlärning

Vad händer i hjärnan när 1,5-åringen lär sig ord? Kristina Borgström och Janne von Koss Torkildsen berättar om en svensk-norsk studie där de med hjälp av elektroder på barnets huvud lyckats mäta hur hjärnan bearbetar ord. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och flerspråkighet

Att vara flerspråkig och samtidigt ha en språkstörning innebär stora utmaningar. De specialkunskaper man har som flerspråkig kan dock innebära många fördelar. Ketty Holmström och Annika Andersson, lektor respektive språkforskare, berättar här om hur mångspråkighet fungerar. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Smartare lek- och lärspel för barn

Barn känner väldigt tidigt att de "inte kan", men det är ofta på helt felaktiga grunder. Med lek- och lärspel kan man både angripa detta problem och lära barnen att förstå språk. Agneta Gulz berättar här om sin forskning kring barn mellan 3 och 6 år och hur de kan lära sig genom att lära andra. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning i familjen

Ärftligheten av språkstörningar blir starkare ju starkare språkstörningen är. Forskaren Nelli Kalnak berättar här om olika gener för språkstörning hos barn och reder ut riskfaktorer inom olika diagnoser. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Tryckfel i generna

Juha Kere, professor i molekylärbiologi, presenterar ny forskning om generna hos människor med dyslexi. Hur ser hjärnstrukturen ut, och skiljer det sig mellan vuxna och barn? Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Behandla barn med språkstörning

Olof Sandgren, logoped och lektor vid Malmö högskola, berättar om forskningsläget vad gäller intervention för barn med språkstörning. Screeningar fångar upp många som klarar sig utan insatser, och att skicka dessa barn till logoped är kanske inte det mest kostnadseffektiva, menar Sandgren. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Observera andra och skriv bättre

Att kunna berätta en historia är svårt om man har språksvårigheter. Ett sätt att jobba med detta är genom observation. Victoria Johansson, språkforskare, och Åsa Wengelin, lektor i svenska, berättar här om en studie där mellanstadieelever fick skriva en historia medan deras klasskompisar studerade dem. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Språkstörning och hörselnedsättning i skolan

Att drabbas av både språkstörning och hörselnedsättning är svårt, och det är viktigt att upptäcka det så tidigt som möjligt. Kristina Hansson berättar här om forskning inom detta område och hur man kan hantera svårigheterna. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Hesa lärarröster och språksvaga barn

Det finns mycket som kan påverka barns förmåga att förstå språk. Värme, luft, buller och, inte minst, en lärares hesa röst. Den som lyssnar på en hes röst påverkas negativt i sitt lärande. Jonas Christensson, konceptutvecklare Ecophon, och Viveka Lyberg Åhlander, forskare logopedi, berättar hur vi skapar optimala förutsättningar i klassrummet. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Barn med annorlunda språkutveckling

Ojämlikhet i tidig kommunikation

Julie Dockrell, professor vid University College London, berättar om de stora ojämlikheterna inom språklärande. Ojämlikheterna är inte nödvändigtvis kopplade till sociala förhållanden, enligt forskningen. De som halkar efter reagerar dåligt även på den allra bästa utbildningen. Inspelat den 25 augusti 2016 på Lunds universitet. Arrangör: Linnémiljön CCL och avdelningen för logopedi, foniatri och audiologi, Lunds universitet.

Produktionsår:
2016
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & pedagogiska frågor

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nyanländas lärande

Lära om lärande av nyanlända

Den australiska forskaren Hariz Halilovich presenterar en undersökning om vad forskare och pedagoger kan lära om utbildning av nyanlända och flyktingar. Han har själv erfarenhet av att komma som flykting till ett nytt land. Halilovich menar att det är viktigt att känna sig välkommen och få hjälp att prata om sitt liv och sina erfarenheter. Inspelat den 17 maj 2016 på Kungliga Vetenskapsakademien, Stockholm. Arrangör: Kungliga Vetenskapsakademien.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.