Titta

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Om UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Seminarium med utgångspunkt i de fyra jämställdhetspolitiska målen: en jämn fördelning av makt och inflytande, ekonomisk jämställdhet, jämn fördelning av det obetalda hem- och omsorgsarbetet samt att mäns våld mot kvinnor ska upphöra. Hur långt har man nått med att uppfylla dessa mål? Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter : Det evigt kvinnligaDela
 1. Det som Sverige är unikt med-

 2. -och som Sverige
  leder utvecklingen i-

 3. -är det sätt
  som män tar hand om sina barn.

 4. Jag ska prata om det evigt kvinnliga.

 5. Det obetalda hem- och omsorgsarbetet.

 6. Och att det faktiskt är i förändring-

 7. -vilket ju har bäring på övertiteln.

 8. Detta är baserat på en blandning av
  en uppföljning som jag gjorde-

 9. -i samband med jämställdhets-
  utredningen och pågående forskning-

 10. -inom olika projekt
  på Centrum för ekonomisk demografi.

 11. Därför är den här presentationen
  bottnad i-

 12. -svensk jämställdhetspolitik.

 13. Man kanske ska förstå de fyra målen-

 14. -i en ganska lång historisk ambition,
  åtminstone sen början på 70-talet-

 15. -att förändra fördelningen av makt
  och resurser mellan könen-

 16. -och skapa jämlika förutsättningar-

 17. -för kvinnor och män
  att påverka sina liv och livsvillkor.

 18. Det är viktigt för att
  arbetsmarknadsdeltagande är centralt-

 19. -för individuell välfärd och för
  oberoende i Sveriges välfärdsmodell.

 20. Därför är det viktigt
  att titta noga på-

 21. -hur möjligheter på arbetsmarknaden-

 22. -påverkas av bl.a. omsorgsansvar-

 23. -och utförande av obetalt hemarbete.

 24. För det här vet vi är inte
  lika fördelat mellan män och kvinnor.

 25. Och det finns en inneboende konflikt
  mellan yrkesarbete och familj-

 26. -som påverkar karriärer, inkomster
  och till och med hälsa negativt.

 27. Därför är det viktigt att arbeta för
  ekonomisk jämställdhet-

 28. -och en jämnare fördelning
  av obetalt hem- och omsorgsarbete.

 29. För man kan inte uppnå det ena
  utan det andra.

 30. Nu känns det som om det låter...
  Jag ska sluta skrika.

 31. Det är bakgrunden till
  den forskning jag gör-

 32. -och varför det är policyrelevant-

 33. -att veta hur mycket män och kvinnor
  diskar per dag-

 34. -och vad det egentligen
  har för konsekvenser.

 35. Jag ger en exposé över uppföljningen
  av jämställdhetsmål nummer tre.

 36. Ett är att följa upp hur kvinnor
  och män tar ut föräldraledigheten.

 37. Vi vet att kvinnor tar ut mer än män.

 38. Om vi hade uppdaterat till de
  färskaste siffrorna, skulle vi se-

 39. -att män i dag tar ut 28 % av det
  totala antalet föräldrapenningdagar-

 40. -som betalas ut. Medan kvinnor
  fortfarande tar ut 72 %.

 41. Här ser vi en historisk utveckling-

 42. -med saxartat mönster mot...

 43. Man kan säga att det konvergerar,
  om än långsiktigt.

 44. Det finns också en annan dimension
  i omsorg av barn i form av VAB.

 45. Tillfällig ledighet för vård av barn.
  Här har vi en annan utveckling.

 46. Vi har alltså
  en väldigt jämn utveckling.

 47. Eller en utveckling som är stabil.
  Kvinnor tar ut 65 %-

 48. -och män 35 % av antalet VAB-dagar.
  Den har varit i stort sett densamma-

 49. -hela tiden som föräldraförsäkringen
  har funnits i sitt nuvarande skick.

 50. Vilket indikerar att vad det gäller
  föräldraledigheten-

 51. -tar kvinnor mer ansvar-

 52. -och de tar ansvar för
  den långa och omfattande perioden.

 53. Medan det delas mer lika
  av de tillfälliga dagarna.

 54. En annan sak
  som jag skulle följa upp i rapporten-

 55. -är hur män och kvinnor tar ansvar
  för det obetalda hemarbetet.

 56. Då kan vi se att män och kvinnor
  har lika långa arbetsdagar.

 57. Med skillnaden att kvinnor varje dag
  utför mer obetalt arbete.

 58. 2010 var det 54 minuter
  medan män utför mer betalt arbete.

 59. Om vi vet att det ena är obetalt
  och det andra betalt-

 60. -vet vi att detta bidrar till
  de där inkomstskillnaderna.

 61. Om vi tittar på utvecklingen
  de senaste 20 åren-

 62. -skulle jag vilja att ni noterar...
  Tittar vi på en vanlig vardag...

 63. Det här är resultat från
  tidsanvändningsundersökningen.

 64. Totalt sett så skiljer det-

 65. -en halvtimme i total arbetsdag
  för män och kvinnor 2010.

 66. Men kvinnor gör mindre betalt arbete.

 67. Män gör mindre obetalt arbete.

 68. Det är ungefär...

 69. Det är ganska stabilt.
  Det som är intressant att se-

 70. -är att kvinnors betalda arbete ökar.

 71. Det gör även mäns obetalda arbete.

 72. Men inte helt likformigt.

 73. Det är intressant att kvinnor jobbar
  mer på helgerna än vad män gör.

 74. En reflektion av
  en uppdelad arbetsmarknad.

 75. Kvinnor jobbar t.ex. inom service-
  yrken, som jobbar mer på helgerna.

 76. Det här kan man ju då titta på
  på olika sätt.

 77. Eftersom vi bara har tidsanvändnings-
  data sen 1990 kan vi se att...

 78. Om vi tittar på fördelningen av
  totalt förvärvsarbetade timmar-

 79. -faller vi inom jämställdhetsmålet
  40/60 redan 1990.

 80. Vi har sen en liten utjämning-

 81. -i det att kvinnor jobbar mer av
  de totalt förvärvsarbetade timmarna.

 82. Fördelningen av hemarbete
  ser vi är inte riktigt lika jämn-

 83. -när vi börjar 1990.

 84. Men vi går mot
  en jämnare fördelning av totalen-

 85. -även i detta avseende.

 86. Men det som jag skulle vilja komma
  till, det är att de totala minuterna-

 87. -visar omfattningen
  på vad man gör i obetalt arbete.

 88. Men det visar inte vad vi gör.

 89. Om man tittar närmare på det obetalda
  arbetet och omsorgsansvaret-

 90. -så visar det sig att hushållsarbete
  är det minst jämställda.

 91. Detta är inte ett svenskt fenomen.
  Det finns i stort sett i alla länder.

 92. Här är ett omslag från Time Magazine.

 93. Om vi tittar på hur hemarbete i
  meningen obetalt arbete fördelar sig-

 94. -gör inte män och kvinnor samma saker
  i samma utsträckning.

 95. Det är mer en fråga om vad man gör
  än hur mycket man gör det.

 96. Där finns en intressant dimension
  av det obetalda hemarbetet.

 97. Precis som föräldraledighetsansvaret
  tar kvinnor ansvar för-

 98. -det här ständigt återkommande,
  repetitiva tråket.

 99. Medan män mer utför hemarbete
  som har en investeringskaraktär.

 100. Man investerar i
  ett däck till trädgården.

 101. Man bygger på sommarstugan,
  fixar läckande kranar-

 102. -medan tvättmaskinerna som går
  och det här andra-

 103. -faller mycket på kvinnor.

 104. Då ser man att detta strukturerar
  tiden på olika sätt.

 105. Där finns nånting som vi ska titta
  på, för det här är inte unikt.

 106. Det har sett ut så här länge.

 107. Sverige är på framkant
  vad det gäller jämställda tendenser.

 108. Utvecklingen är likartad i nästan
  alla I-länder. Sverige ligger främst.

 109. Så vi ska vara stolta över detta.

 110. Men det som Sverige är unikt med-

 111. -och som Sverige
  leder utvecklingen i-

 112. -är det sätt
  som män tar hand om sina barn.

 113. Män lägger väldigt mycket mer tid på
  att vara med sina barn-

 114. -och ta hand om sina barn
  än vad män gör i andra länder.

 115. Kvinnor lägger också mycket tid på
  att vara med sina barn i Sverige.

 116. Så vi har en stark tendens
  att prioritera tid med barnen.

 117. Detta gäller oavsett
  utbildningsbakgrund och så.

 118. Så det som teoretiskt sett...
  inte skulle ske, kan man säga...

 119. Det är inte ekonomiskt rationellt-

 120. -att de med hög intjänandekapacitet-

 121. -väljer att lägga mycket tid på
  sina barn utifrån ett tidsperspektiv.

 122. Men utifrån ett
  humankapitalteoretiskt perspektiv-

 123. -finns det starka anledningar till
  att lägga mycket tid på sina barn.

 124. Man stärker relationen med dem-

 125. -vilket kan vara bra om man vill ha
  nån att ringa när man blir gammal.

 126. En annan sak är
  det här med omsorgsansvaret.

 127. Ett mål att undersöka...

 128. Eller ett utfall att undersöka var
  hur män och kvinnor arbetar deltid.

 129. Det här är siffror från 2013 baserat
  på arbetskraftsundersökningen.

 130. Om vi tittar på deltidsarbete,
  ser vi-

 131. -att det skiljer sig åt med avseende
  på kön och med avseende på ålder.

 132. Att unga jobbar deltid
  kommer mycket av-

 133. -att unga kombinerar deltidsarbete
  med studier.

 134. Detsamma är varför många män
  jobbar deltid när de blir äldre.

 135. Det är ett sätt
  att lämna arbetsmarknaden.

 136. Den här bilden visar
  att deltid är ett vanligare fenomen-

 137. -bland kvinnor än bland män.

 138. Och det är ganska så stabilt
  i mitten på livet-

 139. -och lite högre i slutet på livet
  för kvinnor. I arbetslivet.

 140. Det har varit en dramatisk nedgång
  i deltidsarbetet-

 141. -sen slutet på 80-talet. Om vi
  tittar på varför man jobbar deltid-

 142. -ser vi ännu starkare skillnader
  med avseende på kön.

 143. Här ser ni anledningen. Hur stor
  andel kvinnor som jobbar deltid-

 144. -p.g.a. vård av barn
  eller vård av annan anhörig.

 145. Och den totala deltiden-

 146. -p.g.a. omsorgsansvar.

 147. Då ser vi att deltid
  är vanligare bland kvinnor-

 148. -och kvinnor gör det primärt
  för att axla ett omsorgsansvar.

 149. Detta visar på nånting som gör-

 150. -att vi har tendenser mot
  en positiv utveckling-

 151. -men också nåt som indikerar-

 152. -att det kanske är
  ett kvinnligt fenomen.

 153. Åtminstone i högre utsträckning
  än ett manligt fenomen.

 154. Jag hade inte tänkt säga några
  policyrekommendationer.

 155. -men mitt avslut i den här rapporten
  till jämställdhetsutredningen-

 156. -avseende delmål tre
  vill jag i alla fall summera med-

 157. -att oavsett vad vi tittar på
  för könsgap minskar de över tid.

 158. Till och med
  under perioden 1990-2010-

 159. -som de flesta av oss ser som...
  Då var väl de flesta problem lösta?

 160. Men det händer fortfarande saker.

 161. Kvinnor och män
  förändrar sitt beteende-

 162. -vilket får konsekvenser för både
  det betalda och det obetalda arbetet.

 163. Det är viktigt.

 164. För under en lång period förändrades
  kvinnor väldigt mycket mer än män.

 165. Kvinnor tog steget ut
  på arbetsmarknaden-

 166. -medan män knappast tog steget ut i
  tvättstugan eller vad man ska säga.

 167. Det är viktigt att se
  att förändringarna 1990-2010 sker-

 168. -på den intensiva marginalen.

 169. De som gör en viss aktivitet
  gör den t.ex. mer.

 170. I Sverige handlar det inte om att få
  män att börja utföra hushållsarbete-

 171. -utan att få dem att göra mer.

 172. Detsamma gäller ansvar för barn
  och andra äldre anhöriga.

 173. Det som dock kvarstår
  som en stark slutsats-

 174. -är att det finns ett mycket större
  allmänt omsorgsansvar för kvinnor.

 175. Det hänger ihop med vissa perioder
  och vissa typer av familjestatus.

 176. Detta har långsiktiga konsekvenser-

 177. -för mäns och kvinnors
  arbetsmarknadsutfall på olika sätt.

 178. Negativa konsekvenser
  av att ta det här ansvaret-

 179. -ackumulerar över livet.

 180. Det har konsekvenser för jämlikhet
  och potentiellt för jämställdhet.

 181. Vi överför normer och beteenden
  till våra barn-

 182. -som därmed gör att jämställdhets-
  utvecklingen stannar upp.

 183. Jag tittar i ett pågående projekt på-

 184. -hur män och kvinnor
  överför beteende till barn-

 185. -vad det gäller tidsanvändning.

 186. Vi kan titta över 20 år
  att det sker förändringar.

 187. Vi har inte stora skillnader
  mellan män och kvinnor-

 188. -framför allt inte jämfört med
  andra länder.

 189. Vi har en konvergens mellan könen.

 190. Ja, Sverige är ett föregångsland.

 191. Som i många andra länder kan vi se-

 192. -att den här förändringen
  förklaras av förändrat beteende.

 193. Det är inte beroende av
  befolkningens sammansättning-

 194. -att vi blir mer utbildade,
  att vi har nya yrken-

 195. -eller lever i nya familje-
  situationer. Det är nåt annat.

 196. Det fångas av vad man
  ekonometriskt kallar residualen.

 197. Detta har jag visat i en rad andra
  länder i ett komparativt projekt.

 198. Så detta är inte unikt för Sverige,
  men förändringen är mer omfattande.

 199. Tidsanvändningsdata är en unik ingång
  i den här typen av frågeställningar-

 200. -som kan ge mer specifik kunskap.

 201. T.ex. om hur föräldraskap
  påverkar män och kvinnor.

 202. Här utmärker sig Sverige positivt-

 203. -i det att vi må vara ojämställda
  i grunden-

 204. -men det är inte så att föräldra-
  skapet gör oss mer traditionella-

 205. -vilket är fallet
  i många andra länder.

 206. I dag har vi en utveckling
  där män och kvinnor påverkas-

 207. -på ungefär samma sätt
  av att ha små barn.

 208. Man går ner i arbetstid,
  man ökar det obetalda arbetet-

 209. -man har mindre fritid och så.
  Detta är en viktig signal-

 210. -liksom att beteendeförändringar
  kan drivas av den yngre generationen-

 211. -och därmed få oss
  att se lite hoppfullt på framtiden.

 212. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Det evigt kvinnliga

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Unikt för Sverige när det gäller jämställdhet är hur män idag tar hand om sina barn. Det här skiljer stort jämfört med andra länder menar Maria Stanfors som är professor vid institutionen för ekonomisk historia i Lund. Det intressanta är att kvinnor i Sverige också lägger mycket tid med att vara med sina barn, vilket gör att vi kan se en stark tendens att prioritera barnen, vilket gäller oavsett utbildningsbakgrund, säger Maria Stanfors. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Familj och samlevnad, Värdegrund > Genus och jämställdhet
Ämnesord:
Föräldraskap , Genus (socialt kön), Genusfrågor, Jämställdhet, Jämställdhetspolitik, Könsroller, Oavlönat arbete , Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Jämställdhetspolitik för inflytande

Partisekreteraren Maria Arnholm (L) vill hylla att Sverige kommit långt när det gäller jämställdhet. Om man visste att man skulle födas någonstans på jorden och fick välja så tror jag att många av oss skulle välja Sverige eller något av våra nordiska grannländer, menar hon. Dock får vi inte ta detta till intäkt för att sluta kämpa och engagera oss i kvinnofrågor, säger Maria Arnholm. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Varannan damernas

Blickar vi tillbaka historiskt så har Sverige velat bli bäst i klassen när det gäller jämställdhet, menar statsvetaren Lena Wängnerud. Utvecklingen började redan på 1970-talet. När Socialdemokraterna 1972 hade sin partikongress ägnade den dåvarande partiledaren Olof Palme hela sitt tal på kongressen åt jämställdhet. Det var en sensation på sin tid, berättar Lena Wängrerud. Här satte en tävlan mellan partierna igång och alla ville utmärka sig på jämställdhetens område vilket kom att gynna kvinnofrågorna. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Utbildningsvalets roll för könslönegapet

Ekonomiprofessor Anne Boschini vill råda kvinnor i karriären att dela föräldraledigheten med sin partner. Detta för att motverka den diskriminering som fortfarande finns på arbetsmarknaden. Andra råd är att arbeta mindre oavlönat och att söka sig till mansdominerade utbildningar med hög lön. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Det evigt kvinnliga

Unikt för Sverige när det gäller jämställdhet är hur män idag tar hand om sina barn. Det här skiljer stort jämfört med andra länder menar Maria Stanfors som är professor vid institutionen för ekonomisk historia i Lund. Det intressanta är att kvinnor i Sverige också lägger mycket tid med att vara med sina barn, vilket gör att vi kan se en stark tendens att prioritera barnen, vilket gäller oavsett utbildningsbakgrund, säger Maria Stanfors. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Mot mer jämställda livslöner

Lönestatistik visar att män idag har 16 procent högre livslön jämfört med kvinnor. I reda pengar gör det 2 800 000 kronor, vilket inte är några småsummor, påpekar ekonomen Lena Granqvist från SACO. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Aldrig mera våldtäkt?

Varför har Sverige ett högt antal anmälda våldtäkter? Det förekommer en rad artiklar runt om i världen där Sverige utpekas som ett våldtäktsland på grund av den stora invandringen som skett nyligen, berättar etnologen Gabriella Nilsson. Hur blev det så här och hur stämmer de oroväckande siffrorna med verkligheten? Det är ju inte säkert att ett högt antal anmälda våldtäkter är dåligt, påpekar hon. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Kvinnors styrkor och möjligheter

Samtycke i lagstiftning och praktik

Elin Ferm och Sofie Andersson berättar de om organisationen "Fatta!" och vad den står för. Organisationen startades med syfte att motverka sexuellt våld och för samtycke, både i lagstiftningen men också i praktiken. Statistiken visar att var femte vuxen kvinna och var tjugonde man har utsatts för allvarligt sexuellt våld någon gång i livet. Inspelat den 8 mars 2017 på Språk- och litteraturcentrum, Lunds universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Robotdagen 2015

Varför arbeta?

Måste vi arbeta, kan vi inte få medborgarlön? Vad händer med vår självbild och vårt värde utan arbete? Om vi ska jobba 8 timmar om dagen, vad ska vi jobba med och hur ska vi få alla att nå dit? Roland Paulsen, författare och doktor i sociologi vid Lunds universitet och Stefan Fölster, chef för Reforminstitutet, debatterar detta. Moderatorer: Helle Klein och Patrik Hadenius. Inspelat den 9 oktober 2015 på Clarion Sign Hotell i Stockholm. Arrangörer: Institutet för framtidsstudier, Dagens Arbete och Forskning och framsteg.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Barns sexualitet gör vuxna osäkra

Är det okej att en tvååring onanerar på dagis? Förskolepedagoger efterlyser utbildning och ett gemensamt förhållningssätt. Och en pappa funderar på hur han ska göra för att inte hämma sin dotters sexuella utveckling. RFSU:s frågelåda vittnar om vuxnas funderingar och oro, säger sexualupplysare Maria Bergström.