Titta

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Om UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Föreläsningar med fokus på språkstörning. Här presenteras den senaste forskningen inom området. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017 : Språkutvecklande undervisningDela
 1. Interaktiv bokläsning
  är ett lärtillfälle-

 2. -som är särskilt effektivt
  för att utveckla språkliga förmågor.

 3. Ur ett pedagogiskt perspektiv
  är det en utmärkt aktivitet.

 4. Jag heter Christian Waldmann.
  Jag är lärare och forskare i svenska-

 5. -vid Linnéuniversitetet i Växjö.

 6. Min forskning ligger inte
  primärt inom temat språkstörning.

 7. Jag forskar främst
  om språkinlärning, språkutveckling-

 8. -och språkutvecklande undervisning.

 9. Och om sambandet mellan
  språklig förmåga och skrivande-

 10. -hos elever med och utan
  språkstörning och språksvårigheter.

 11. Så min forskning
  tangerar fältet språkstörning-

 12. -eller rör sig delvis inom det.

 13. Jag tänkte prata om
  språkutvecklande undervisning-

 14. -och det arbete jag och mina kollegor
  vid Umeå universitet har gjort-

 15. -i en svensk skolkontext.

 16. Föreläsningen baseras delvis på
  den forskning vi har gjort-

 17. -samt på lärdomar och erfarenheter
  som vi har gjort-

 18. -när vi undervisar om
  språkutvecklande undervisning-

 19. -både inom reguljär lärarutbildning
  och inom lärarfortbildning.

 20. Så... Varför ska vi jobba
  språkutvecklande egentligen?

 21. Det korta svaret är
  att vi ska jobba språkutvecklande-

 22. -för att språklig förmåga
  relaterar till och främjar-

 23. -läs- och skrivutveckling
  och kunskapsutveckling hos elever.

 24. Som ni alla vet lyfts sambandet fram
  i skolans styrdokument.

 25. I läroplanen för förskolan
  kan vi läsa:

 26. "Språk och lärande
  hänger oupplösligt samman."

 27. I läroplanen för grundskolan
  kan vi läsa:

 28. "Språk, lärande och identitets-
  utveckling är nära förknippade."

 29. Målet för skolan måste vara
  att erbjuda alla elever-

 30. -de bästa förutsättningarna
  att utveckla sina språkliga förmågor-

 31. -och kunskaper för
  att därmed nå skolans kunskapsmål.

 32. Här vill jag fokusera på undervisning
  som utvecklar språkliga förmågor-

 33. -det vill säga
  språkutvecklande undervisning.

 34. Temat för dagen är ju språkstörning.

 35. Som många vet
  har Barbro Bruce och Ulrika Ivarsson-

 36. -Anna-Karin Svensson
  och Eva Sventelius introducerat-

 37. -begreppet språklig sårbarhet.

 38. Det är ett sätt att förstå språkliga
  svårigheter i skolans värld.

 39. I skolan är pedagogiken det viktiga,
  sättet som skolan möter elever-

 40. -och språklig och kunskapsmässig
  variation hos elever.

 41. Språklig sårbarhet innebär att man
  uppfattar språkliga svårigheter-

 42. -som kontextuella och relationella.

 43. Enligt ett sånt synsätt
  är inte elever sin svårighet.

 44. Man betraktar inte elever
  som bärare av problem-

 45. -utan sårbarheten uppstår
  i kontexten.

 46. I det här fallet
  i mötet mellan eleven och skolmiljön.

 47. Språklig sårbarhet uppstår
  när elevens språkliga förmåga-

 48. -inte matchar
  skolans förväntningar och krav.

 49. Med ett sånt perspektiv
  lägger man fokus på lärarrollen-

 50. -på lärarens språkliga medvetenhet
  och på de pedagogiska möjligheter...

 51. Möjligheten att anpassa
  undervisningen efter varje elev.

 52. Språklig sårbarhet blir
  lika mycket en utmaning för läraren-

 53. -som för eleven.

 54. Pedagogiken ska utvecklas så att
  alla elever får språklig utveckling.

 55. Utmaningen att åstadkomma
  såna lärmiljöer-

 56. -som är utvecklande för alla elever-

 57. -benämner Barbro Bruce
  som pedagogisk sårbarhet.

 58. Språkutvecklande undervisning
  är viktig för alla elever-

 59. -inte bara
  för elever i språklig sårbarhet.

 60. Även om den gruppen kanske är
  i särskilt stort behov-

 61. -av mer
  språkutvecklande undervisning.

 62. Språkutvecklande undervisning
  är viktigt inom alla skolämnen-

 63. -inte bara inom språkämnen. Språk-
  utvecklande undervisning är viktigt-

 64. -på alla nivåer,
  från förskola till gymnasium.

 65. Den pedagogiska utmaningen
  gäller alla lärare i alla skolämnen.

 66. För att möta den pedagogiska
  utmaningen vill jag introducera-

 67. -ett verktyg
  som lärare själva kan använda-

 68. -för att utveckla
  elevernas lärandemiljöer-

 69. -och skapa
  en språkstödjande undervisning.

 70. En del av er är bekanta med
  det här observationsverktyget.

 71. "Communication supporting classrooms
  observation tool".

 72. Verktyget har utarbetats
  i en brittisk kontext-

 73. -av Julie Dockrell,
  inom ett brittiskt forskningsprogram.

 74. "Better Communication
  Research Programme".

 75. Julie är här i dag. Ni ska få
  lyssna till henne efter mig.

 76. Tillsammans med Julie har jag och
  Kirk Sullivan vid Umeå universitet-

 77. -utarbetat en svensk version-

 78. -som vi kallar Det
  kommunikationsstödjande klassrummet.

 79. Vi har testat det
  i årskurs ett i en svensk skola.

 80. Först vill jag introducera verktyget
  och berätta om vår studie-

 81. -och säga nåt om
  hur lärare kan använda verktyget.

 82. Verktyget är evidensbaserat
  och i alla delar utformat-

 83. -utifrån den forskningsevidens
  som finns för vilka faktorer-

 84. -som stödjer
  elevers språkliga utveckling.

 85. Det är anpassat för
  elever i 5-7-årsåldern.

 86. Det är uppdelat i tre dimensioner-

 87. -som tillsammans bidrar till
  hur språkstödjande lektionerna blir.

 88. Dimensionerna är lärmiljö,
  lärtillfällen och interaktioner.

 89. Lärmiljön är den fysiska miljön
  i klassrummet, och kontexten.

 90. Den utgör infrastrukturen
  för att erbjuda elever-

 91. -språkutvecklingserfarenheter
  av hög kvalitet.

 92. Elever behöver regelbundna
  och strukturerade lärtillfällen.

 93. De behöver
  möjligheter till språklig exponering-

 94. -och till språkligt användande.

 95. Lärmiljö och lärtillfällen
  är nödvändiga aspekter-

 96. -av ett kommunikations-
  och språkstödjande klassrum.

 97. -men de är inte tillräckliga för att
  utveckla elevers språkliga förmågor.

 98. Elever behöver engageras i
  språkliga utbyten och interaktioner-

 99. -för att deras språkliga förmågor
  ska utvecklas.

 100. De tre dimensionerna består av
  ett antal komponenter-

 101. -som har visat sig ha positiva
  effekter på språkutvecklingen.

 102. Inom lärmiljön
  finns det nitton komponenter-

 103. -som bidrar till språkutvecklingen.

 104. Inom lärtillfällen
  finns det fem komponenter-

 105. -och inom interaktioner
  finns det 20 komponenter.

 106. Tillsammans bidrar komponenterna
  och dimensionerna till-

 107. -att skapa ett kommunikations-
  och språkstödjande klassrum.

 108. Det är viktigt att den svenska skolan
  erbjuder alla elever-

 109. -undervisning
  som stödjer språkutveckling.

 110. Verktyget är utformat för exakt det.

 111. Verktyget riktar sig inte bara-

 112. -mot elever som har särskilda behov
  av språkstödjande insatser-

 113. -utan även mot elever som inte
  befinner sig i språklig sårbarhet.

 114. Men även om verktyget riktar sig mot
  alla elevers språkutveckling-

 115. -betyder inte det att verktyget
  ersätter individanpassade insatser-

 116. -som vissa kan vara i behov av.

 117. Verktyget stärker språkutvecklande
  inslag i all undervisning.

 118. Därmed bidrar det till
  en generell höjning av-

 119. -hur språkutvecklande
  undervisningen är.

 120. Individuellt anpassade insatser
  är fortfarande nödvändiga-

 121. -till exempel vid språklig sårbarhet.

 122. Genom att stärka språkutvecklande
  inslag i övrig undervisning-

 123. -är det en förhoppning
  att elever med språklig sårbarhet-

 124. -ska kunna stödjas
  på ett bättre sätt-

 125. -och att behovet av särskilda
  insatser kanske kan minska.

 126. Verktyget är inkluderande
  och avsett att användas av lärare-

 127. -i reguljära klassrum
  och undervisningssituationer-

 128. -och med utgångspunkt i den enskilda
  lärarens undervisning och behov.

 129. Alla lärare
  ska kunna använda verktyget.

 130. Målet är att eleverna ska få åtnjuta-

 131. -språkutvecklande klassrum och
  undervisning under hela skoldagen.

 132. Även om verktyget är anpassat för
  elever i 5-7-årsåldern-

 133. -kan delar av verktyget
  vara relevanta för äldre elever.

 134. Men vissa delar är inte
  relevanta för äldre elever.

 135. Speciallärarstudenter
  har provat verktyget-

 136. -bland annat på högstadiet,
  men det återkommer jag till senare.

 137. Den svenska versionen av verktyget
  är fritt tillgänglig för nedladdning.

 138. Vem som helst kan använda det-

 139. -i era verksamheter, ute i skolorna.
  För er som är intresserade-

 140. -kan ni skriva upp
  den här webbadressen.

 141. Den är lite krånglig och lång,
  men jag visar länken senare också.

 142. Sist i presentationen
  drar jag upp länken igen.

 143. Jag ska visa er
  verktyget och dess delar-

 144. -så ni får se hur det ser ut
  och hur det kan användas.

 145. Jag klickar här nu-

 146. -och då kommer vi förhoppningsvis
  till vår projektsida på LNU-

 147. -på Linnéuniversitetets sida.

 148. Här är vår projektsida.
  Om man går ner här...

 149. Jag är lite ovan vid PC,
  men jag ska försöka.

 150. Här hittar ni... Nej, ni ser inte
  det. Det var som sjutton.

 151. Nu ska vi se. Där har vi det.

 152. När ni klickar på länken
  kommer ni hit.

 153. Om ni scrollar neråt
  hittar ni verktyget där.

 154. Där kan ni ladda hem det.

 155. Vi lägger snart ut en ny version,
  men nu ligger den gamla där.

 156. Jag tänker inte
  klicka upp den versionen-

 157. -utan jag ska visa den nya versionen-

 158. -som förhoppningsvis kommer
  att ligga där i slutet av veckan.

 159. Nu går jag in på vad jag tror är...

 160. Jo, där ser ni den.

 161. Det här är första sidan i verktyget.
  Länken leder hit.

 162. Första sidan innehåller en del-

 163. -allmän information om verktyget.

 164. Men vi kan...
  Jag går till nästa sida.

 165. Det här är sida två.
  Här är första dimensionen - lärmiljö.

 166. De nitton komponenterna som ingår
  är numrerade.

 167. Var och en av dem
  ska observeras i klassrummet-

 168. -och dokumenteras som "ej observerat"
  eller "observerat".

 169. "Klassrummet har en öppen
  planlösning." Är det så eller inte?

 170. Sen tittar man på alla komponenter
  som ingår i verktyget.

 171. Här fortsätter
  komponenterna inom lärmiljön.

 172. De tre sista komponenterna
  ska också dokumenteras-

 173. -som om de antingen bara förekommer-

 174. -eller om de också används
  under den lektion man observerar.

 175. Här är de fem komponenter
  som ingår i lärtillfällen.

 176. Det visas lite fel.
  Det ska vara en massa streck här.

 177. Det är nåt fel i överföringen,
  men det kommer att åtgärdas.

 178. Här är de fem komponenter
  som ingår i lärtillfällen.

 179. "Det sker arbete i mindre grupper
  under överseende av vuxen."

 180. "Eleverna kan delta i
  interaktiv bokläsning med en vuxen."

 181. De ska observeras.
  Ser man ingen av de här-

 182. -kryssar man i "ej observerat".

 183. För varje gång man ser det hända
  under lektionen man observerar-

 184. -ska man dra ett streck-

 185. -för varje gång man observerar
  att en viss komponent sker.

 186. Det görs max fem gånger,
  därav fem rutor per komponent.

 187. Sen går vi ner till den sista
  komponenten - interaktioner-

 188. -på vilket sätt vuxna i klassrummet
  talar med eleverna.

 189. Här följer komponenterna.
  Nummer tre lyder:

 190. "Gester och vissa stödtecken
  används."

 191. Nummer fyra: "Vuxna använder
  symboler, bilder och rekvisita."

 192. Fem: "Vuxna talar långsamt och ger
  barnen lång tid på sig att svara."

 193. Även de här ska dokumenteras som
  "observerade" eller "ej observerade".

 194. För varje gång man observerar nåt
  sätter man ut ett streck.

 195. Max fem gånger. Då anser man
  att det sker tillräckligt ofta.

 196. För interaktionskomponenterna
  ska man också-

 197. -observera och dokumentera om det
  sker bland alla lärare i klassrummet.

 198. Om det är två lärare i klassrummet-

 199. -och man ser att båda två
  använder gester och stödtecken-

 200. -så skriver man "ja" här.

 201. Men om bara en använder det
  skriver man "nej".

 202. Det är tjugo komponenter
  som ingår här.

 203. Tyvärr har vi inte så mycket tid
  att titta närmare på verktyget.

 204. Men det är fritt tillgängligt,
  så ni kan ladda ner det-

 205. -och titta på det.
  En sak som är viktig att påpeka...

 206. För komponenterna är det fem gånger-

 207. -man ska dokumentera... Det är
  upp till fem gånger per lektion.

 208. Det betyder inte att målet är...
  Man ska inte tolka verktyget-

 209. -som att man ska sträva efter
  att fylla alla de här boxarna-

 210. -i sin undervisning.
  Det är inte målet att få full pott.

 211. Tanken är snarare
  att man ska kunna se-

 212. -att man regelbundet erbjuder
  sina elever-

 213. -ett stort och varierat utbud
  av språkutvecklande komponenter.

 214. Och även se om man har
  förändrat sitt beteende över tid.

 215. Man kan göra en kartläggning av
  sin undervisning vid ett tillfälle-

 216. -och sen kan man
  förändra sin undervisning-

 217. -utefter vad resultatet blir.

 218. Sen kan man genomföra kartläggningen
  igen, efter kanske två månader-

 219. -och se om det har blivit
  nån förändring i-

 220. -hur man gör bruk av komponenterna.

 221. Då ska jag försöka
  komma tillbaka till där vi var.

 222. Jag tror att vi var...

 223. ...här.

 224. Lärare kan använda verktyget
  i sin undervisning-

 225. -för att identifiera
  styrkor och utvecklingsbehov.

 226. Syftet är inte bara
  att identifiera sina brister.

 227. Man ska även se vad man är duktig på-

 228. -vad gäller sättet
  att interagera med eleverna-

 229. -eller sättet att välja
  olika aktiviteter att genomföra.

 230. Så kan lärare kartlägga-

 231. -hur lärmiljö, lärtillfällen
  och interaktioner-

 232. -både stödjer och inte stödjer
  elevernas språkutveckling-

 233. -för att identifiera hur de här
  tre dimensionerna kan utvecklas-

 234. -för att erbjuda ett bättre stöd av
  alla elevers språkliga utveckling.

 235. Vi har intresserat oss för
  hur det ser ut i svenska klassrum.

 236. Hur stöds elevers språkliga
  utveckling i svenska klassrum?

 237. Med hjälp av protokollet kan vi som
  forskare bilda oss en uppfattning om-

 238. -hur språkstödjande den fysiska
  miljön och undervisningen är.

 239. Och om det finns några generella
  styrkor eller utvecklingsbehov-

 240. -som gäller för svenska klassrum.

 241. Jag och några kollegor,
  däribland Kirk Sullivan-

 242. -och Julie Dockrell, när hon var
  gästprofessor på Umeå universitet...

 243. Vi genomförde i samarbete med
  speciallärarstudenter en studie-

 244. -för att undersöka hur lärmiljö,
  lärtillfällen och interaktioner-

 245. -i årskurs ett i den svenska skolan
  stödjer elevers språkliga utveckling.

 246. Speciallärarstudenterna fick
  utbildning i det här verktyget.

 247. Därefter fick de genomföra
  observationer i årskurs ett.

 248. Syftet var inte bara att få en bild
  av hur det ser ut i svenska klassrum-

 249. -utan också att undersöka
  om verktyget kan användas-

 250. -av lärare i en svensk skolkontext.

 251. I studien observerades
  20 lektioner i årskurs ett.

 252. De var spridda över hela landet.

 253. Det var undervisning som riktade sig
  till 6-7 år gamla elever.

 254. Elevgrupperna var blandade.
  Det var helt reguljära elevgrupper.

 255. Som ni såg används verktyget för-

 256. -att dokumentera förekomsten av
  ett antal komponenter-

 257. -i den fysiska miljön,
  i lärtillfällen och i interaktioner.

 258. När en komponent observerades
  gavs den ett poäng.

 259. Datan som samlades in var poäng
  för varje komponent och dimension.

 260. Den totala poäng man kunde uppnå
  för lärmiljön var 19.

 261. För lärtillfällen var det 0-25 poäng.

 262. För interaktioner
  var det 0-100 poäng.

 263. Innan vi går in på
  resultaten av studien-

 264. -ger jag först
  lite deskriptiv statistik.

 265. Lektionerna som observerades
  var 40-80 minuter långa.

 266. Medel för lektionens längd
  var ungefär 54 minuter.

 267. Totalt var det lite över
  1 000 minuter som observerades.

 268. Antalet elever varierade från fem
  i lektionen med minst antal elever-

 269. -till 26 i det klassrum
  som hade flest antal elever.

 270. Medel var nästan 17 och totalt
  var det 336 elever som deltog.

 271. Lärarna varierade
  från en lärare till tre lärare.

 272. Medel var 1,7 lärare-

 273. -och totalt var det 32 lärare
  som ingick i den här studien.

 274. Då ska vi titta på resultaten
  som framkom av den här studien.

 275. Här ser vi en översikt över den
  genomsnittliga procentandelen poäng-

 276. -av antalet möjliga poäng
  för alla observationer.

 277. Som ni kan se
  har lärmiljön högst poäng-

 278. -högre än de övriga dimensionerna.

 279. Interaktioner fick högre poäng
  än lärtillfällen.

 280. Det här är bara för
  att ni ska få en översikt.

 281. Vi ska se närmare på
  var och en av dimensionerna.

 282. Vi börjar med lärmiljön.

 283. Eftersom komponenterna
  inom dimensionen lärmiljö-

 284. -observerades som "förekommande"
  eller "icke förekommande"-

 285. -visar resultaten
  för den här dimensionen-

 286. -att i genomsnitt 69 procent
  av alla lärmiljökomponenter-

 287. -förekom i
  de observerade klassrummen.

 288. Om vi tittar mer i detalj på-

 289. -vilka som var de vanligaste
  och ovanligaste komponenterna...

 290. Här är
  de fem vanligaste komponenterna.

 291. Från vänster... Elevers arbeten
  visas upp och etiketteras.

 292. Det finns ett lämpligt urval av
  böcker, till exempel olika genrer.

 293. Att klassrummet har
  en öppen planlösning.

 294. Att det finns utrymmen för
  bokaktiviteter, och god belysning.

 295. Samtliga observerades i 90 procent
  eller mer av klassrummen.

 296. De miljökomponenter
  som förekom minst ser ni här.

 297. Från vänster... Att saker för fri lek
  är lättåtkomliga och inom synhåll.

 298. Att utrymmen för rollekar
  är tillgängliga.

 299. Att det finns utrymmen
  för literacy-aktiviteter-

 300. -till exempel bord
  med papper, pennor och böcker-

 301. -så att eleverna kan öva på
  stavning, skrivning och läsning.

 302. Den fjärde komponenten är
  att musikinstrument är tillgängliga.

 303. Och att om utomhuslek sker
  så inkluderar den fiktiva rollekar.

 304. Ni såg att flera av de komponenterna
  rör lek.

 305. Dimensionen lärmiljö beaktar
  lekens roll för språkutvecklingen-

 306. -och innefattar således
  ett antal komponenter-

 307. -som berör förekomsten av
  både utrymmen och leksaker-

 308. -som stödjer fri lek
  och fiktiv rollek.

 309. Tre av totalt fyra komponenter
  som berör lek-

 310. -fick låga poäng och hamnade bland
  de minst frekventa komponenterna.

 311. Den enda komponent som rör lek
  som var tämligen vanlig-

 312. -var förekomsten av pedagogiska
  leksaker och föremål från naturen-

 313. -som observerades
  i 16 av 20 klassrum.

 314. Det är inte så konstigt
  att lekkomponenter fick låga poäng-

 315. -eftersom vi genomförde studien
  i årskurs ett.

 316. Där spelar kanske inte leken
  en lika central pedagogisk roll-

 317. -som den gör i förskolan.
  Om man genomför det i förskolan-

 318. -räknar vi med
  att leken får högre poäng.

 319. Men det får framtida studier utvisa.

 320. Om vi tittar på
  dimensionen lärtillfällen...

 321. Då kan vi se på de fem komponenter
  som ingår i den dimensionen.

 322. De här fem komponenterna
  ingår i lärtillfällen.

 323. Här ser vi att eleverna
  i de observerade klassrummen-

 324. -är involverade i samtal med vuxna
  oftare än med sina skolkamrater.

 325. Eleverna deltar i samtal med vuxna
  i genomsnitt 2,9 gånger per lektion-

 326. -och i samtal med kamrater
  0,7 gånger per lektion.

 327. Om vi jämför med en brittisk studie
  som Julie Dockrell har gjort-

 328. -kan man se att brittiska elever
  som är i samma ålder...

 329. Det är årskurs två
  i den brittiska skolan.

 330. De är involverade i samtal med vuxna
  strax över en gång per lektion-

 331. -och i samtal med skolkamrater
  ungefär 1,5 gånger per lektion.

 332. De svenska eleverna är
  involverade mer i samtal med vuxna.

 333. De brittiska eleverna är involverade
  mer i samtal med skolkamrater.

 334. Interaktiv bokläsning
  är också intressant.

 335. I vår studie ser vi
  att interaktiv bokläsning-

 336. -förekommer i genomsnitt
  1,25 gånger per lektion.

 337. Om det är mycket eller lite
  är svårt att säga.

 338. Men det är intressant att jämföra
  med den brittiska studien.

 339. Motsvarande siffra
  för brittiska elever-

 340. -är i genomsnitt 0,36 gånger
  per lektion. Det är betydligt lägre.

 341. Interaktiv bokläsning är
  ett lärtillfälle-

 342. -som är särskilt effektivt
  för att utveckla språkliga förmågor.

 343. Ur ett pedagogiskt perspektiv
  är det en utmärkt aktivitet.

 344. Det är viktigt att ha i åtanke
  att interaktiv bokläsning-

 345. -är inte nåt som bara kan ske med
  skönlitteratur inom ämnet svenska-

 346. -utan all läsning...

 347. Vare sig det rör sig om
  skönlitteratur, sakprosa-

 348. -uppgiftsformuleringar och
  matteböcker kan de göras interaktiva.

 349. Slutligen vänder vi oss
  till dimensionen interaktioner-

 350. -för att se vilka komponenter
  som var vanligast och ovanligast.

 351. Här ser vi de komponenter som
  i genomsnitt förekom flest gånger.

 352. Från vänster...
  Att vuxna använder elevernas namn-

 353. -för att få deras uppmärksamhet.

 354. Att vuxna bekräftar
  elevernas försök till interaktion.

 355. Att vuxna använder öppna frågor-

 356. -frågor som inleds med frågeord
  som "vad", "hur" och "varför".

 357. Att vuxna går ner
  till elevernas ögonhöjd.

 358. Att vuxna använder pauser
  för att uppmuntra eleverna-

 359. -att delta aktivt i samtal. Det är
  de fem vanligaste komponenterna.

 360. Här är likheten med
  de brittiska klassrummen slående.

 361. De fem vanligaste komponenterna
  i vår studie-

 362. -tillhör också de vanligaste
  i de brittiska klassrummen.

 363. Här är de interaktionskomponenter
  som förekom minst.

 364. Från vänster...
  Att vuxna erbjuder etiketter-

 365. -för kända och nya handlingar,
  händelser och objekt.

 366. Att vuxna uppmärksammar och berömmer
  elevernas förmåga att lyssna.

 367. Att vuxna uppmärksammar
  elevernas icke-verbala kommunikation.

 368. Att vuxna använder kontraster
  för att uppmärksamma eleverna på-

 369. -skillnader mellan ord
  och olika syntaktiska strukturer.

 370. Att vuxna erbjuder eleverna
  olika alternativ-

 371. -till exempel om de vill läsa
  eller om de vill öva på skrivande.

 372. Även de fem minst frekventa
  komponenterna i vår studie-

 373. -tillhör också de minst frekventa
  i den brittiska studien.

 374. Även här är likheterna slående-

 375. -mellan våra klassrum
  och de brittiska klassrummen.

 376. Sammantaget har
  vår studie av svenska klassrum-

 377. -med hjälp av
  vårt observationsverktyg-

 378. -visat hur olika komponenter
  i lärmiljön, i lärtillfällena-

 379. -och i interaktionerna
  i svenska klassrum-

 380. -både stödjer och inte stödjer
  elevers språkutveckling.

 381. Studien visar på likheter
  och en del intressanta skillnader-

 382. -mellan svenska
  och brittiska klassrum.

 383. Men framför allt bekräftade studien-

 384. -att den svenska versionen
  av verktyget-

 385. -kan användas av lärare
  för att kartlägga-

 386. -hur klassrumsmiljöer, lärtillfällen
  och interaktioner-

 387. -stödjer eller inte stödjer
  elevers språkutveckling.

 388. Verktyget har potential att användas-

 389. -för att öka medvetenheten om vikten
  av språkstödjande undervisning-

 390. -och öka kommunikationsvänligheten-

 391. -och därmed också språkstöttningen
  i svenska klassrum.

 392. Men hur kan verktyget användas
  av lärare?

 393. Nu kommer vi fram till
  min sista punkt.

 394. När jag och mina kollegor
  har introducerat verktyget-

 395. -i kurser inom speciallärarprogrammet
  har vi i första hand sett verktyget-

 396. -som ett verktyg för kontinuerlig
  kollegial kompetensutveckling.

 397. Vi tänker oss att lärare kan använda
  verktyget tillsammans i lärarlaget-

 398. -för att kartlägga varandras
  lärmiljöer och undervisning-

 399. -i syfte att förbättra det utifrån
  ett språkutvecklande perspektiv.

 400. Verktyget är avsett
  att användas för att kartlägga-

 401. -en enskild lärares lärmiljö,
  undervisning och utveckling över tid.

 402. Men man kan också använda det
  för att jämföra olika lärare.

 403. Men i första hand är det gjort för
  att följa en lärares utveckling.

 404. När man använder verktyget för
  en kontinuerlig kompetensutveckling-

 405. -kan man använda
  en arbetsgång som ser ut så här.

 406. Det här är bara ett förslag.

 407. Ni kan hitta på egna sätt
  att arbeta med verktyget.

 408. Processen om man följer
  det här förslaget...

 409. Det börjar med att lärarlaget
  eller en enskild lärare-

 410. -ser ett behov av att erbjuda
  mer språkstödjande undervisning.

 411. Lärarna utarbetar en plan för
  hur kartläggningen ska gå till.

 412. När vi har låtit blivande
  speciallärare använda verktyget-

 413. -har det framkommit saker
  som är viktiga att ha i åtanke-

 414. -när man planerar en kartläggning.

 415. En sak som är viktig är att olika
  lektioner kan ha olika syften-

 416. -vilket kan resultera i
  ganska stor variation i resultat-

 417. -mellan olika lektioner.

 418. Syftet med en viss lektion kan vara
  att eleverna ska arbeta i grupper-

 419. -vilket ger tämligen höga poäng
  för lärtillfällen-

 420. -som involverar strukturerade samtal
  med skolkamrater.

 421. Men man får låga poäng
  för interaktionskomponenter-

 422. -som bygger på att läraren stöttar
  elevernas språkliga utveckling-

 423. -genom att utvidga deras yttranden
  eller att erbjuda etiketter för ord.

 424. Därför är det vanskligt
  att identifiera styrkor och behov-

 425. -på basis av enstaka kartläggningar.
  Så vår första rekommendation är-

 426. -att man observerar
  ett antal lektioner med samma lärare.

 427. Det är för
  att få ett representativt underlag.

 428. En annan viktig sak
  är valet av skolämne.

 429. Verktyget är utformat för
  att kunna användas i alla skolämnen-

 430. -och vi ser ett stort behov av
  att implementera verktyget brett-

 431. -och kunna inkludera många ämnen-

 432. -för att kunna erbjuda
  språkutvecklande skoldagar.

 433. Inom speciallärarprogrammet
  har jag och mina kollegor-

 434. -låtit studenter
  med både specialisering språk-

 435. -och med specialisering matematik-

 436. -använda verktyget
  i svenska och matematik.

 437. Det har framkommit
  likheter och skillnader.

 438. En sak som har framkommit
  i observationer är-

 439. -att undervisningen i matematik ofta,
  men inte alltid-

 440. -domineras av
  att eleverna arbetar själva.

 441. Det är sällan fallet
  i skolämnet svenska.

 442. Det är viktigt att betona att det
  också har framkommit exempel på-

 443. -matematiklärare som har arbetat med
  till exempel interaktiv bokläsning.

 444. Så det är fullt möjligt.
  Men vår andra rekommendation är-

 445. -att en kartläggning fokuserar på
  en lärare i ett skolämne.

 446. Så att man inte tar olika skolämnen-

 447. -och försöker identifiera styrkor
  och behov utifrån det underlaget.

 448. En tredje sak är hur observatören
  tolkar de enskilda komponenterna-

 449. -och drar gränsen mellan
  olika förekomster av komponenterna-

 450. -inom dimensionerna
  lärtillfällen och interaktioner.

 451. Verktyget är utformat för
  att möjliggöra stor överensstämmelse-

 452. -mellan olika observatörers
  kartläggningar-

 453. -men man måste räkna med att olika
  observatörer tolkar saker olika-

 454. -och drar gränsen mellan
  olika förekomster på olika sätt.

 455. Vi rekommenderar
  att man parar ihop sig två och två.

 456. Man parar ihop sig med en kollega
  och håller den duon konstant.

 457. Samma kollegor
  ska genomföra observationerna.

 458. Därmed blir det samma standard
  för alla observationer.

 459. För att få
  ett representativt underlag-

 460. -som kan ligga till grund för
  slutsatser om styrkor och behov-

 461. -rekommenderas
  att kompetensutvecklingen planeras-

 462. -så att lärare arbetar i par
  och observerar varandras lärmiljöer-

 463. -i ett skolämne
  och under ett par lektionstillfällen.

 464. Därefter genomförs kartläggningen,
  med hjälp av verktyget.

 465. När den har genomförts
  sammanställer lärarna resultaten-

 466. -och identifierar
  styrkor och utvecklingsbehov.

 467. Man tar fram en individuell plan
  för utvecklingsåtgärder.

 468. Slutligen vidtas åtgärderna
  för att utveckla lärmiljöerna-

 469. -och undervisningen,
  i enlighet med planen.

 470. En tid efter
  att man har genomfört förändringarna-

 471. -kan det finnas behov av uppföljning
  och ny utvärdering.

 472. För att upprätthålla undervisningen-

 473. -rekommenderas att processen upprepas
  med regelbundna intervaller.

 474. Då kan man göra jämförelser över tid-

 475. -och identifiera eventuella
  förändringar i sin egen undervisning.

 476. Hur ofta man ska göra det
  kan man naturligtvis diskutera.

 477. Det kan röra sig om
  en eller flera gånger per termin.

 478. Det viktiga är
  att det sker med kontinuitet.

 479. Här, under kontinuerlig
  kollegial kompetensutveckling-

 480. -har jag skrivit
  våra rekommendationer:

 481. Fler lektioner med samma lärare,
  ett skolämne och samma observatör.

 482. Verktyget är anpassat för
  språkutveckling i 5-7-årsåldern.

 483. Vissa delar av verktyget kan vara
  relevanta även för äldre elever.

 484. Jag tänker på vikten av
  att även äldre elever-

 485. -måste erbjudas lärtillfällen
  som möjliggör ett varierat utbud-

 486. -av språkliga utbyten
  med både vuxna och skolkamrater.

 487. Äldre elever måste också
  involveras i interaktioner-

 488. -som utmanar och stödjer
  deras språkliga utveckling.

 489. Till exempel genom
  att läraren agerar språklig förebild-

 490. -eller utvidgar elevernas yttranden
  semantiskt och syntaktiskt.

 491. Jag har haft lärare som har
  testat verktyget på högstadiet.

 492. De har noterat hur fattiga
  lärmiljöerna kan vara-

 493. -i jämförelse med lägre årskurser.

 494. Ofta är det väldigt kala väggar
  och läranderesurser saknas-

 495. -i jämförelse med lägre årskurser.

 496. I det här avseendet
  har äldre årskurser en del att lära-

 497. -av de lägre årskurserna.
  Även äldre elever behöver lärmiljöer-

 498. -som möjliggör språkutvecklings-
  erfarenheter av hög kvalitet.

 499. Men det lärarna främst
  har reagerat på i högre årskurser-

 500. -är att det finns ett behov av
  att öka lärares medvetenhet-

 501. -om sina undervisningsmiljöer
  och om sina undervisningspraktiker-

 502. -och om
  sina interaktioner med eleverna.

 503. Samt om vikten av språkutvecklande
  undervisning även för äldre elever.

 504. Jag tror därför att delar av
  verktyget kan och bör användas-

 505. -för kontinuerlig kompetensutveckling
  även i högre årskurser.

 506. Det är viktigt för att stödja
  äldre elever i språklig sårbarhet.

 507. Ett annat sätt att använda verktyget
  är för att planera interventioner.

 508. Verktyget passar utmärkt
  som underlag-

 509. -för att utforma
  evidensbaserade interventioner.

 510. Verktyget kan användas för
  att utforma en intervention-

 511. -som syftar till
  att utveckla lärarens praktik-

 512. -att stödja
  elever i språklig sårbarhet.

 513. Men också för att utvärdera
  effekten av såna här interventioner-

 514. -genom att fungera som mått före
  och mått efter interventionen.

 515. Men interventionen
  kan också syfta till att utveckla-

 516. -vissa specifika språkliga förmågor
  hos elever-

 517. -till exempel
  hos elever i språklig sårbarhet.

 518. Då kan en intervention baseras på
  lärtillfällen och interaktioner-

 519. -som då återfinns i verktyget.

 520. Ett tredje sätt
  att använda verktyget på-

 521. -är som diskussionsunderlag
  i lärarlaget.

 522. Det kan föregås av en kartläggning-

 523. -men de behöver inte
  föregås av en kartläggning.

 524. Om ett lärarlag har identifierat
  ett behov av att öka medvetenheten-

 525. -om elevers språkliga utveckling
  och om hur man kan stödja det-

 526. -utgör verktyget,
  med dess dimensioner och komponenter-

 527. -ett utmärkt underlag för
  att inom lärarlaget diskutera fram-

 528. -en gemensam strategi för att erbjuda
  en språkutvecklande undervisning.

 529. Lärarlaget kan vilja erbjuda elever
  en mer varierad undervisning-

 530. -och andra interaktioner, och då kan
  verktyget användas som utgångspunkt-

 531. -för att bredda repertoaren av
  lärtillfällen och interaktioner.

 532. Annars kan man vilja
  fokusera på nån särskild aspekt-

 533. -till exempel lärares sätt
  att ställa och följa upp frågor.

 534. Med utgångspunkt i verktyget
  kan man arbeta fram ett arbetssätt.

 535. Sen kan man använda verktyget
  i diskussioner med elever.

 536. Till exempel om vilka arbetssätt
  som elever anser bäst stödjer dem.

 537. Eller om
  olika interaktionella komponenter-

 538. -som vad det innebär
  att lyssna på nån.

 539. Eller hur man ställer olika frågor.

 540. Eller vad det innebär
  att vara en språklig förebild.

 541. Det finns säkert många fler sätt
  att använda verktyget.

 542. Ni har säkert egna idéer.
  Möjligheterna är många.

 543. Men med de här fyra punkterna om
  hur man kan använda verktyget-

 544. -tänker jag avsluta min presentation.

 545. Det som återstår är att ta fram
  länken till observationsverktyget.

 546. Tack för att ni lyssnade.

 547. Textning: Helena Lagerholm
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkutvecklande undervisning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Forskaren Christian Waldmann från Linnéuniversitetet berättar om verktyget "Det kommunikationsstödjande klassrummet". Det kan användas av lärare för att utveckla elevers språklärande i fem- till sju-årsåldern. Alla delar i verktyget har testats noga och grundar sig på aktuell forskning. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Ämnesord:
Elever med särskilda behov, Elever med särskilda behov , Specialundervisning, Språkstörningar , Undervisning
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning

Alla program i UR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Från kuvös till skola

Professor Ulrika Ådén forskar på utvecklingen av hjärnan hos det riktigt lilla barnet och särskilt hos barn som av olika anledningar fått en tuff start i livet. Här har pedagoger och hjärnforskare mycket att lära av varandra då språkstörningar ofta förekommer hos barn som är för tidigt födda, berättar hon. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkliga profiler hos barn med autism

Logopeden och forskaren Liselotte Kjellmer har i över 20 års tid mött barn med språksvårigheter som har det tufft i skolan. Ofta finns det personer i skolan som vill hjälpa, men det saknas ofta kunskap om hur man angriper problemet förklarar hon. De här barnen kan också ha problem när de kommer hem med oförklarliga utbrott av ilska och kaos även om skoldagen varit bra. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Lärarstöd till elever med språkstörning

Antalet frågor kring språksvårigheter ökar ständigt, berättar Pia Rehn som är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. För att svara mot det stora behovet av stöd görs nu en kartläggning och dokumentation av de vanligaste frågorna. En rapport kommer att publiceras i maj 2017. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Språkutvecklande undervisning

Forskaren Christian Waldmann från Linnéuniversitetet berättar om verktyget "Det kommunikationsstödjande klassrummet". Det kan användas av lärare för att utveckla elevers språklärande i fem- till sju-årsåldern. Alla delar i verktyget har testats noga och grundar sig på aktuell forskning. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Specialpedagogikens dag 2017

Behövs språkstöd i klassrummet?

Språkförståelse är kärnan i allt lärande som sker i ett klassrum, säger Julie Dockrell som är professor vid London University Collage. Förmågan till språk och kommunikation är den vanligaste funktionsnedsättningen hos barn i skolåldern i Storbritannien - och troligtvis det minst uppmärksammade. Julie Dockrell berättar att det har blivit hennes mission att skapa en länk mellan den pedagogiska forskning och praktiken i klassrummet. Inspelat den 15 mars på Aula Magna, Stockholms universitet. Arrangör: Specialpedagogiska institutionen på Stockholms universitet.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Lärarfortbildning
Beskrivning

Mer lärarfortbildning

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Campus Stockholm

Om en svensk emigrantkoloni

Journalisten och författaren Ola Larsmo berättar om en grupp svenska emigranter vars öde ligger långt ifrån dem vi har lärt känna i Vilhelm Mobergs Utvandrarsvit. Istället för att hamna i det rika och moderna Amerika hamnar emigranterna på samhällets botten där de möts av fattigdom och fördomar. Med hjälp av fotografier, unika brev och artiklar lyckas Ola Larsmo lägga ett pussel som får den idag bortglömda och helt utraderade svenska emigrantkolonin Swede Hollow att återigen väckas till liv. Inspelat den 21 oktober 2015 på Göta Lejon, Stockholm. Arrangör: Scool Oy.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Skolministeriet

Vad är en lämplig lärare?

Att lämplighetspröva de som vill bli lärare har varit ett återkommande förslag från olika politiska håll. Förespråkarna menar att ett sådant test skulle stärka läraryrkets status och sålla bort direkt olämpliga kandidater. Nu ska lämplighetsprövning testas skarpt inför höstens antagning till lärarutbildningen på Linnéuniversitetet i Växjö och Högskolan i Jönköping. Vad är det som anses känneteckna en lämplig lärare och går det verkligen att avgöra i ett test vem som håller måttet och inte?

Fråga oss