Titta

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Föreläsningar och samtal från den nationella dricksvattenkonferensen 2017. Frågor som tas upp är bland annat vattenbrist, vattenförsörjning samt kemiska och mikrobiologiska risker. Inspelat den 26-27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Till första programmet

UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017 : Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätetDela
 1. Huvudhypotesen i studien var:

 2. Påverkar händelser på ledningsnätet
  risken för magsjuka?

 3. Jag kan säga att det gör det.

 4. Jag heter Melle Säve-Söderbergh
  och jobbar på Livsmedelsverket.

 5. Jag är också ansluten
  till Karolinska institutet.

 6. Jag ska presentera våra resultat
  från ett tvåårigt projekt.

 7. Vi har tittat på risken
  för att drabbas av magsjuka-

 8. -i samband med händelser
  på ledningsnätet.

 9. Studien är inte publicerad än.

 10. Rapporten är ute på granskning,
  men den publiceras inom kort.

 11. För er som intresserade av detaljer
  rekommenderar jag rapporten.

 12. Jag presenterar resultaten
  väldigt övergripande.

 13. Vi börjar med lite bakgrund och den
  internationella kunskap som finns-

 14. -om mikrobiologiska risker
  vid händelser på ledningsnätet.

 15. Vi börjar med dricksvatten generellt.

 16. Internationellt har studier visat-

 17. -att dricksvatten signifikant
  kan öka risken för att bli magsjuk.

 18. Det gäller inte bara de utbrotts-
  situationer som Elisabeth pratade om.

 19. Det finns också andra fall
  av magsjuka-

 20. -som inte är kopplade till ett
  utbrott kopplat till dricksvatten.

 21. Som Elisabeth sa gjordes det nyligen
  en studie - Ale H2O.

 22. Rapporten ser ut så där.

 23. Den indikerar att ungefär 6 %
  av alla sporadiska fall av magsjuka-

 24. -kan bero på dricksvatten.

 25. Vad gäller ledningsnätet finns det
  ganska stora kunskapsluckor.

 26. Det är bra om man forskar vidare
  och får bättre kunskap om det.

 27. Kunskapsläget i dag:
  Jag har nämnt några studier här.

 28. Det finns fler, men det är ett område
  man forskat väldigt lite på.

 29. Vi vet att längden på ledningsnätet
  kan påverka risken för magsjuka.

 30. Studier har visat både på förhöjd
  och reducerad risk.

 31. Studier har visat att arbeten
  på ledningsnätet kan ge förhöjd risk-

 32. -men det finns också studier som inte
  visar något samband med förhöjd risk.

 33. I samband med arbeten
  på ledningsnätet-

 34. -har man sett att de
  riskreducerande åtgärder man vidtar-

 35. -både kan ge en förhöjd risk
  och en minskad risk.

 36. Tidigare sa en dricksvattenproducent
  till mig:

 37. "Man kan inte visa att
  mekanisk rengöring ger förhöjd risk."

 38. Men det här är resultat
  från en studie.

 39. Vid epidemiologiska studier
  behöver man flera studier-

 40. -för att kunna visa på ett samband.

 41. Med en studie kan man inte säga:
  "Det här är sanningen."

 42. Det behövs flera studier
  för att visa att så är fallet.

 43. Det är viktigt att ni kommer ihåg det
  när ni tittar på resultaten.

 44. Det här är indikationer -
  inte nödvändigtvis sanningen.

 45. Var kommer då de sjukdomsframkallande
  mikroorganismerna in?

 46. Det är inte riktigt klarlagt,
  men de indikationer som finns-

 47. -visar att rörgraven och lednings-
  nätets omgivning och anordningar-

 48. -är en väg där det kan tränga in
  sjukdomsframkallande mikroorganismer.

 49. Felkopplingar och korskopplingar
  kan också orsaka utbrott-

 50. -och att man inte har backventiler
  eller luftavbrott-

 51. -gör att det kan tränga in vatten
  som är obehandlat.

 52. Det är också en ingång för
  sjukdomsframkallande mikroorganismer.

 53. Det finns även teorier om
  att det i själva ledningsnätet-

 54. -redan finns källor för
  sjukdomsframkallande mikroorganismer-

 55. -t.ex. biofilmen eller sediment
  som ackumuleras kan vara en källa.

 56. Det har vi också dålig kunskap om,
  men det forskas lite nu.

 57. Förhoppningsvis får vi
  lite bättre kunskap.

 58. För er som inte
  tagit till er det här-

 59. -med att tänka barriärverkan
  på ledningsnätet också-

 60. -så hoppas jag att ni gör det nu.

 61. Man pratar om barriärverkan
  vid dricksvattenberedningen-

 62. -men som ni ser så är det här en...

 63. Jag tycker att det är viktigt att
  man ser ledningsnätet som en barriär.

 64. Efter den här presentationen hoppas
  jag att ni tänker i de banorna.

 65. 2014 till 2015
  utförde vi en epidemiologisk studie-

 66. -i ett antal kommuner i Sverige.

 67. Det är en del av ett större projekt-

 68. -där vi tittar på mikrobiologiska
  risker kopplat till dricksvatten.

 69. Studien följer samma design som
  en norsk studie från för 10 år sen.

 70. Vi hoppas kunna se om vi får liknande
  resultat som i den norska studien.

 71. Jag kommer tillbaka till den-

 72. -och jämför våra resultat
  med den norska studiens.

 73. Hur gick då studien till?

 74. Vi hade fem kommuner som deltog.

 75. Vi frågade fler, men av olika skäl
  ville bara fem stycken delta.

 76. 69 händelser följdes upp.

 77. En händelse är ett rörbrott-

 78. -en tryckfallssituation
  av annan anledning-

 79. -eller annat som ger en
  avvikande dricksvattendistribution.

 80. Det kan vara ett planerat arbete
  på ledningsnätet.

 81. Det var väldigt få sådana händelser.
  De flesta i studien var rörbrott.

 82. De ledde till tryckfall.

 83. Vi intervjuade ungefär 3 200 hushåll-

 84. -vilket innebär att ungefär 7 400
  personer ingick i analysmaterialet.

 85. I praktiken innebär det-

 86. -att när en händelse inträffade
  på distributionsanläggningen-

 87. -informerade kommunerna oss om det
  via ett digitalt formulär.

 88. Vi bestämde om händelserna uppfyllde
  våra kriterier och skulle följas upp.

 89. Om de följdes upp så gjordes
  intervjuer i det påverkade området-

 90. -och ett närliggande referensområde
  som valdes ut för respektive område.

 91. Det var så nära som möjligt-

 92. -när det gällde demografisk
  uppsättning av dem som bodde där.

 93. Vi går över till resultat.

 94. Huvudhypotesen i studien var:

 95. Påverkar händelser på ledningsnätet
  risken för magsjuka?

 96. Jag kan säga att det gör det.

 97. Vi såg att händelser
  på ledningsnätet-

 98. -ökar risken för AGI -
  en strikt definition av magsjuka.

 99. Det är kräkningar och/eller diarré
  under 24 timmar.

 100. Vi såg också att beroende på hur
  man tittar på symtombeskrivningen-

 101. -påverkas resultaten.

 102. För en allmän definition av magsjuka-

 103. -höjdes också risken,
  men inte signifikant.

 104. Det är viktigt för dem som jobbar
  med utbrottsutredningar och liknande-

 105. -att komma ihåg att symtom-
  beskrivningen kan påverka resultaten.

 106. Vi såg skillnader i åldersgrupper
  för risken att insjukna.

 107. Det var framför allt 2-5-åringar
  som insjuknade mest.

 108. Man såg en väldigt tydlig ökning
  av risken att insjukna i magsjuka.

 109. Utöver huvudhypotesen tittade vi
  på eventuella påverkande faktorer.

 110. Det är viktigt att det här inte
  är huvudhypotesen, utan indikationer-

 111. -på vad som eventuellt
  kan påverka risken för magsjuka.

 112. Vi tittade på omständigheter
  i områdena och vid händelser-

 113. -och riskreducerande åtgärder.

 114. Jag ska lyfta två resultat.
  Ett är omständigheter vid händelser.

 115. När spillvattenledningar och
  vattenledningar ligger på samma nivå-

 116. -fick vi en väldigt tydlig förhöjning
  av risken för magsjuka.

 117. Det går tillbaka till barriärverkan
  och externa föroreningar.

 118. Det indikerar att det troligtvis
  är en väldigt viktig faktor.

 119. Externa föroreningar som ligger
  runt dricksvattenledningsnäten.

 120. Vad gäller riskreducerande åtgärder
  lyfter jag spolning av ledningar.

 121. Som jag sa tidigare
  såg vi en sänkt risk.

 122. Den här studien
  visade på en förhöjd risk.

 123. Det här är som sagt bara en studie,
  och många faktorer kan påverka.

 124. Vår slutsats när det gäller det är-

 125. -att troligtvis sänker spolning
  risken för magsjuka-

 126. -det reducerar patogener -
  men inte alla patogener.

 127. Det är en arbetshypotes-

 128. -men det är vad vi tror
  om våra resultat.

 129. När vi pratade med dem som gjorde den
  norska studien fick vi ett önskemål-

 130. -om att titta på
  om den förhöjda risken för magsjuka-

 131. -kan förklaras
  med hjälp av avsaknad av vatten.

 132. Man kan inte gå på toaletten,
  tvätta händerna och så vidare.

 133. De hade diskuterat det-

 134. -men inte tittat på resultat eller
  presenterat det i sina publikationer.

 135. I studien vi gjorde nu-

 136. -såg vi ingen signifikant höjd risk
  på grund av avsaknad av vatten.

 137. Det här kan inte förklara varför
  vi fick en förhöjning i magsjuka.

 138. Sen kommer vi till det
  som ni kanske ser som intressant.

 139. Det kan även vara intressant när
  det gäller om man ska vara orolig.

 140. Hur många blev sjuka?

 141. I den norska studien räknade de ut
  att årligen i hela Norge-

 142. -skulle ungefär 20 000 personer-

 143. -få en förhöjd risk
  för kräkningar eller diarré.

 144. Vi fick
  ett betydligt mindre resultat.

 145. Det beror dels på hur man räknar, men
  också på att vi fick färre magsjuka-

 146. -och en betydligt lägre riskökning
  än i den norska studien.

 147. Varför är svårt att veta.

 148. Beror det på studiedesign,
  att fler blir magsjuka i Norge-

 149. -eller Norges ledningsnät?
  Vi vet inte.

 150. Men lägger man det i proportion-

 151. -och tänker att 3 300 i hela Sverige
  blir magsjuka i samband med det här-

 152. -så är det ju ganska lite
  i proportion till mycket annat.

 153. Det här handlar bara om de händelser
  som vi specifikt tittat på.

 154. Det finns andra situationer
  som vi inte har räknat med-

 155. -som utbrott och andra händelser
  på ledningsnätet som kan öka risken.

 156. Det är en väldigt begränsad siffra.

 157. Slutsats och rekommendationer.

 158. Ni dricksvattenproducenter bör veta-

 159. -att händelser på ledningsnät
  kan öka risken för magsjuka.

 160. Indikationerna är bland annat
  att spillvattenledningar-

 161. -på samma nivå som vattenledningarna
  i rörgraven-

 162. -visar på ganska tydliga indikationer
  för en förhöjd risk.

 163. Spolningar kan fungera bra
  som riskreducerande åtgärder.

 164. Det här är från de internationella
  studierna, men vår indikerar-

 165. -att spolningar troligtvis inte
  reducerar all risk.

 166. Det är som sagt bara en studie,
  så det är ingen sanning.

 167. Det är bara indikationer.

 168. För forskare och utredare är det
  viktigt hur magsjuka definieras-

 169. -och att komma ihåg att de yngsta
  har störst risk att bli magsjuka.

 170. Tack.

 171. Textning: Per Lundgren
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Ämnen:
Teknik > Vatten och avlopp
Ämnesord:
Bakterier, Drickvatten, Kemi, Naturvetenskap, Oorganisk kemi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Om Svenskt Vatten

Vad har spagetti med vattenrening att göra, och hur många varv runt jordklotet räcker ledningarna i det svenska vattennätet? Henrik Kant från Kretslopp och vatten i Göteborgs stad och Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten berättar. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen på lång sikt

Vad krävs för att säkra dricksvattenförsörjningen? Magnus Montelius från branschorganisationen Svenskt Vatten svarar på frågan genom att titta på statistik och analyser utifrån hållbarhetsindex. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra Gävles vattenförsörjning

Vilka utmaningar står man för i Gävle när det gäller att säkra vattenförsörjningen? Karolina Stenroth från Gästrike Vatten berättar om detta arbete, där man titt som tätt stöter på patrull i form av allt från dieselläckage till sjunkande grundvattennivåer. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Skellefteås framtida dricksvattenförsörjning

Står vattenförsörjning i vägen för kommuners strävan att växa? I Skellefteå vill man växa från 72000 till 80000 invånare till år 2030. Stefan Johansson, avdelningschef vid Vatten & Avfall i Skellefteå kommun, redogör för arbetet med att säkra dricksvattnet för dessa människor och regionens framtid. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Vad gör Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofsgruppen?

Hur övar man inför en vattenkris? Christina Nordenstam från Livsmedelsverket berättar om vilka åtgärder och planer Livsmedelsverket och Nationella vattenkatastrofgruppen (VAKA) genomför för att förbereda kommuner på eventuella vattenkriser. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Att säkra dricksvattenförsörjningen i framtidens Linköping

Hur möter man en kommuns behov av att kunna växa? Helena Stavklint från Tekniska verken i Linköping berättar om hur man säkrat framtidens vattenförsörjning. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Kommunikation om vattenbrist

Hur kommunicerar man när människor måste spara på vatten? Tillgången till vatten är något som de flesta i Sverige tar för givet. Jenny Holmgren från Kalmar Vatten berättar om det arbete man gjorde när vattenbristen på Öland var akut 2016. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Hur kunde PFAS-skandalen i Ronneby hända?

Vem bär ansvaret när alla skyller på varandra? Johanna Alkan Olsson, lektor i miljövetenskap vid Lunds universitet, har tittat närmare på miljögiftskandalen i Ronneby. Hur många år medborgarna i Ronneby druckit förorenat vatten håller man fortfarande på att undersöka. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Norovirus i vatten - vad vet vi?

Elisabeth Hallin från Folkhälsomyndigheten berättar om hur det forskas för fullt för att ta fram sätt att kontrollera virus i vårt dricksvatten. Norovirus är viruset som orsakar det vi kallar vinterkräksjukan. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Reviderade dricksvattenföreskrifter

Agneta Tollin från Livsmedelsverket går grundligt igenom det förslag på revidering av dricksvattenföreskrifterna som Livsmedelsverket lägger fram våren 2017. Inspelat den 26 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Riskbaserat beslutsstöd

Hur kan man bedöma vad som blir mest samhällsekonomiskt: kostnader för sjukskrivningar eller säkerhetshöjande åtgärder för vårt dricksvatten? Viktor Bergion från Chalmers berättar om ett forskningsprojekt för att ta fram ett beslutsstöd för denna fråga. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Mikrobiologisk riskbedömning av dricksvattenförsörjning

Hur riskbedömer man mikrobakterier i ytvattnet? Thomas Pettersson från Chalmers går igenom QMRA-verktyget för att analysera mikrobiologiska risker i dricksvattenförsörjningen. Detta verktyg ger dricksvattenproducenter möjlighet att laborera med olika scenarier, allt ifrån det aktuella läget till att det värsta tänkbara händer. Inspelat den 2 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Risken för magsjuka vid problem med ledningsnätet

Kan man bli magsjuk av dricksvatten? Melle Säve Söderbergh från Livsmedelsverket presenterar resultat från en färsk studie om hur störningar på våra ledningsnät påverkar mikrobakteriella förekomster i dricksvattnet. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fantastiska membran - och hur man använder dem

Vad kan moderna membran filtrera bort ur vårt dricksvatten? Angelica Lidén från Lunds tekniska högskola och Sydvatten AB berättar om det senaste inom membrantekniken. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Nationella dricksvattenkonferensen 2017

Fällning över ultrafibermembran

Alexander Keucken från Vatten & Miljö i Väst AB berättar hur de stora vattenburna sjukdomsutbrotten i norra Sverige gav oväntad hjälp när ett forskarlag skulle kommunicera acceptabel risk inom dricksvattenförsörjning. Han förklarar hur ett ultrafibermembran är konstruerat och hur man har gått från ett forskningsprojekt till en fullskalig vattenreningsanläggning med ultrafibermembran. Inspelat den 27 april 2017 på Chalmers tekniska högskola, Göteborg. Arrangör: Svenskt Vatten.

Produktionsår:
2017
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & teknik

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Vad är intelligens?

Ett panelsamtal om intelligens och svårigheterna att definiera vad intelligens är. Samtalet berör även hur vi påverkas av alla möten och interaktioner som vi gör dagligen i bland annat digitala medier. Medverkande: Margaret Boden, professor i kognitionsvetenskap, Barnara Grosz, professor i naturvetenskap, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Helga Nowotny, professor och ledamot i Vetenskapsakademien. Moderator: Göran K Hansson. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Nobel Week Dialogue 2015

Kreativitetens framtid

Möt fem Nobelpristagare i ett samtal om kreativitet. Hur kommer framtidens kreativitet att se ut och hur påverkas den av utvecklingen? Hur mycket bidrog kreativitet till paneldeltagarnas egna framgångar som ledde till Nobelpriset? Medverkande: May-Britt Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Edvard Moser, Nobelpristagare i medicin 2014, Carl Weiman, Nobelpristagare i fysik 2001, Michael Levitt, Nobelpristagare i kemi 2013 och Randy Schekman, Nobelpristagare i medicin 2013. Moderator: Adam Smith. Inspelat på Svenska mässan, Göteborg, den 9 december 2015. Arrangör: Nobel Media.