Titta

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Om UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Föreläsningar om övergrepp och integritetskränkande brott på nätet, och om hur samhället kan skydda unga från sexuella trakasserier. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelseDela
 1. Om vi misslyckas med att ha ett
  rättsligt skydd för den här gruppen-

 2. -så riskerar vi att människor drabbas
  väldigt illa och mår väldigt dåligt-

 3. -men det riskerar också
  att tysta människor.

 4. Hej, och vad roligt
  att stå här inför er alla i dag.

 5. Jag vill tacka
  Brottsoffermyndigheten-

 6. -för den vänliga inbjudan
  att få prata här i dag.

 7. Det är väldigt hedrande och roligt
  att få prata om offer för näthat-

 8. -som är en intressant fråga,
  och ständigt aktuell-

 9. -precis som Annika säger.

 10. Den här presentationen kommer att
  grunda sig i forskningsresultat-

 11. -från ett projekt som jag har
  bedrivit: "Offer för näthat."

 12. "En rättsvetenskaplig studie
  av brottsoffrets möjligheter"-

 13. -"till upprättelse
  vid hot och kränkningar på internet."

 14. Projektet finansierades av Brotts-
  offerfonden, och jag bedrev det-

 15. -från senhösten 2013
  till årsskiftet 2016/2017.

 16. Så det är ungefär ett år sen
  som jag avslutade det här projektet.

 17. Jag analyserade
  brottsoffers möjligheter-

 18. -till upprättelse
  vid utsatthet på nätet.

 19. Jag utgick från den straffrättsliga
  regleringen som fanns-

 20. -de bakomliggande syftena till denna-

 21. -men också brottsoffers behov
  och yttrandefrihetens gränser.

 22. Jag ska presentera några över-
  gripande, grundläggande resultat-

 23. -från det forskningsprojektet,
  för att sätta ramarna här i dag.

 24. Jag är som sagt forskare i juridik
  vid juridiska institutionen i Umeå-

 25. -men all forskning som jag bedriver
  bedriver jag i kombination-

 26. -med viktimologi,
  forskningsområdet om brottsoffer.

 27. Brottsoffers behov och rättigheter.

 28. Så min forskning vilar på två ben,
  och det gör även det här projektet.

 29. Det är juridik och viktimologi.

 30. Jag har försökt studera vad näthat
  är. Vad består utsattheten i?

 31. Och hur fungerar juridiken
  kring det här?

 32. Hur kommer juridiken in?
  Hur kan man använda juridiken?

 33. Om vi backar fem år, till när jag
  fick upp ögonen för de här frågorna-

 34. -så hamnar vi en tid när näthat
  på riktigt sattes på agendan-

 35. -inte minst medialt,
  men också politiskt.

 36. Vi såg tv-program
  där man jagade rätt på näthatare-

 37. -och försökte ställa dem till svars,
  till uttalanden från journalister-

 38. -tv-personligheter, politiker,
  barn och unga-

 39. -men också helt vanliga människor som
  uttalade sig om olika kränkningar.

 40. Trakasserier och hot
  på sociala medier-

 41. -kommentarsfält på nyhetssidor,
  men också via e-postmeddelanden.

 42. Och i all den här
  mediala uppmärksamheten-

 43. -så väcktes ständigt frågan om
  det bristande rättsliga skyddet-

 44. -för de som utsattes för näthat.
  Som jurist och brottsofferforskare-

 45. -som satt skrev en avhandling
  om brottsoffers rättigheter-

 46. -så väckte det här mitt intresse.
  Förhöll det sig på det här sättet?

 47. Var det så att juridiken inte
  var anpassad att hantera-

 48. -gamla brott på en ny arena?

 49. För att kunna utreda det här
  så behövde jag bestämma-

 50. -vad näthat var, för det var ett
  begrepp som användes ganska allmänt.

 51. Alla har en känsla för vad det är-

 52. -men kan man bli mer specifik än så?

 53. Ja, både och,
  kanske man skulle kunna säga.

 54. Det är fortfarande
  ett ganska öppet och vitt begrepp.

 55. Näthat är inte ett
  juridiskt, rättsligt begrepp.

 56. Det kan bestå både av
  brottslig verksamhet-

 57. -som förolämpningar, förtal,
  sexuellt ofredande-

 58. -eller hets mot folkgrupp, men
  även icke-brottsliga handlingar-

 59. -som till exempel
  olämpliga eller otrevliga uttalanden-

 60. -som kanske inte är brottsliga.

 61. Det som benämns som näthat kan vara
  icke-brottsligt eller brottsligt-

 62. -och hatet kan riktas mot enskilda
  eller grupper i samhället.

 63. Politiska intressen. Det jag
  fokuserade på i forskningsprojektet-

 64. -var just hot och hat mot individer.

 65. Det här hatet, som vi
  har kunnat se rapporteras om-

 66. -har kunnat rikta sig
  mot barn och unga-

 67. -men vi har också sett mycket hot och
  hat mot politiker och journalister-

 68. -som hotas i egenskap av sitt yrke.

 69. De blir utsatta
  på grund av sitt yrke.

 70. Vi ser även mängder av vanliga vuxna
  som vittnar om den här utsattheten.

 71. Näthatets karaktär
  är mångfacetterad-

 72. -så utsattheten
  är också mångfacetterad.

 73. Det ser helt enkelt ganska olika ut.
  Människor drabbas på olika sätt.

 74. När människor utsätts för brott ser
  reaktionerna och behoven olika ut.

 75. Även om det finns
  gemensamma faktorer.

 76. Det påverkas av flera faktorer.
  Hur ser det sociala nätverket ut?

 77. Finns det stöd att sätta in?

 78. De personliga omständigheterna.
  Relationen till gärningspersonen.

 79. När det gäller
  hot och hat på internet-

 80. -så kanske man inte vet vem som
  utsätter en, och det kan påverka.

 81. Men också rent personliga egenskaper,
  som vilken ålder man har-

 82. -påverkar
  hur man hanterar utsattheten.

 83. Näthat kan ha stora konsekvenser
  på personers psykiska välmående.

 84. Vi har sett rapporter om barn och
  unga som lider av psykisk ohälsa-

 85. -på grund av den utsatthet som de
  har blivit mål för på internet.

 86. Men vi har också sett
  att offentliga personer-

 87. -som journalister och politiker,
  har valt att avbryta sina karriärer-

 88. -eller pausa sina karriärer på
  grund av det som de har utsatts för-

 89. -i egenskap av sitt yrke.

 90. Om vi misslyckas med att ha ett
  rättsligt skydd för den här gruppen-

 91. -så riskerar man att folk drabbas
  väldigt illa och mår väldigt dåligt-

 92. -men man riskerar också
  att tysta människor.

 93. Det här har internetforskaren
  Danielle Keats Citron poängterat.

 94. "Föga förvånande
  påverkas de drabbade hårt."

 95. "Det kan skrämma bort dem helt eller
  få dem att dölja sin nätidentitet."

 96. "Människor som lämnar internet helt
  eller använder sig av en pseudonym"-

 97. -"går miste om otaliga
  ekonomiska och sociala möjligheter."

 98. Människor blir skrämda.
  Man tystnar och drar sig-

 99. -för att vistas på internet.

 100. Det här resonemanget
  kan man också använda mer generellt.

 101. Det blir intressant
  på flera olika plan. På mikronivån-

 102. -så blir det givetvis väsentligt
  för de individer som drabbas.

 103. Man riskerar att ställas utanför
  eller missa den sociala interaktion-

 104. -som faktiskt sker på internet i dag.
  Inte minst för unga människor.

 105. Men det påverkar inte bara de som har
  utsatts, utan även alla oss andra-

 106. -som kanske räds att utsättas
  av den här typen av hot och hat.

 107. Det gör att det här blir intressant
  på makronivå.

 108. Det får demokratipåverkan-

 109. -om människor drar sig
  för att delta i olika sammanhang.

 110. Man kanske inte kommenterar ämnen-

 111. -där man vet
  att tongångarna kan bli hårda.

 112. Kommer människor att våga stå upp för
  varandra vid rasistiska uttalanden-

 113. -om man vet att man riskerar
  att hotas och hatas?

 114. Utifrån det här
  behövs ett rättsligt stöd-

 115. -som gör att människor vågar vara på
  internet. Att det finns möjligheter-

 116. -att lagföra personer
  som begår brott på internet.

 117. Det var min bakgrund.

 118. Men när jag skulle analysera och
  utvärdera det rättsliga systemet-

 119. -så gjorde jag det utifrån ramarna
  som ställs upp av Europakonventionen-

 120. -och Europadomstolens praxis.

 121. Sverige är nämligen konventionsstat
  till Europakonventionen-

 122. -och det innebär att Europa-
  konventionen och domstolens praxis-

 123. -ställer upp ramarna för vad vi i
  Sverige får göra och vad vi ska göra-

 124. -gällande att rättsligt reglera,
  utreda och lagföra olika kränkningar-

 125. -exempelvis vid näthat.

 126. Överlag kan man säga
  att skyddet för vår integritet-

 127. -utgår från artikel 8 i konventionen-

 128. -som ställer upp ett skydd för
  privatliv, hem och korrespondens.

 129. Artikel 8, tillsammans med
  Europakonventionen i sin helhet-

 130. -ställer vissa krav på Sverige.
  Vi har en omfattande skyldighet-

 131. -att faktiskt se till
  att skydda personers personliga sfär.

 132. Sverige måste skydda individer,
  och alla konventionsstater-

 133. -har både negativa
  och positiva skyldigheter.

 134. Och för att...enkelt och överskådligt
  förklara vad det innebär-

 135. -så kan man säga att de negativa
  skyldigheterna är att Sverige-

 136. -inte får kränka
  de värden som skyddas.

 137. De positiva skyldigheterna innebär-

 138. -att Sverige också måste se till
  att det får genomslag i praktiken.

 139. Vi måste ha ett rättsligt ramverk
  som ser till att människor skyddas.

 140. Det innebär att handlingar
  som kränker värden som skyddas-

 141. -måste vara kriminaliserade.
  Och de måste gå att utreda.

 142. Så det räcker inte bara
  med att det är kriminaliserat.

 143. Dessa skyldigheter gäller inte bara
  skyddet för personlig integritet-

 144. -utan alla rättigheter
  under konventionen.

 145. Vilket innebär att även artikel 10,
  och skyddet för yttrandefriheten-

 146. -ska ha ett skydd. För det är
  nämligen så att yttrandefriheten-

 147. -reglerar en mängd olika uttryck,
  yttranden och handlingar-

 148. -och en del av dessa yttranden kommer
  att vara obehagliga, otrevliga-

 149. -och obscena, exempelvis.

 150. En del kommer att vara kränkande för
  individer eller grupper av människor.

 151. Ändå kan de skyddas
  av yttrandefriheten.

 152. Om de gör det så kan Sverige inte
  inskränka den hur som helst.

 153. Skyddet är vidsträckt.

 154. Yttrandefrihet är ett grundläggande
  demokratiskt värde, för individer-

 155. -för att vi ska våga yttra oss
  och våga diskutera politik-

 156. -ge uttryck för våra tankar
  och mötas i olika typer av samtal.

 157. Men det gynnar även demokratin.

 158. Vi ska kunna uttala oss ganska hårt
  gentemot staten eller politiker-

 159. -utan att riskera
  att drabbas av repressalier för det.

 160. Så skyddet för yttrandefriheten är
  vidsträckt, men inte oinskränkbart.

 161. Yttrandefriheten kan inskränkas
  med stöd i lag, i ett legitimt syfte.

 162. Ett legitimt syfte kan vara skyddet
  för en annan konventionsrättighet-

 163. -till exempel rätten till privatliv,
  rätten till sin personliga sfär.

 164. Så det är en balansgång,
  men Sverige måste se till-

 165. -att det finns skydd mot kränkningar.

 166. Vi måste se till att handlingar är
  kriminaliserade och går att utreda.

 167. Det var ett första steg
  i min forskning.

 168. Är handlingarna som kan ses som
  näthat faktiskt kriminaliserade?

 169. Och hur mycket påverkar internet? Kan
  man använda gammal lagstiftning-

 170. -som kanske inte är anpassad?

 171. Faktum är att en mängd av de
  handlingar som jag identifierade-

 172. -redan var straffbara i nån mån
  i svensk rätt.

 173. Det kunde vara olaga hot, ofredande,
  olaga förföljelse-

 174. -det man brukar kalla för "stalking",
  att man skickar en massa mejl-

 175. -och kanske också förföljer en person
  i det fysiska livet.

 176. En stor mängd av kränkningarna
  på internet är ärekränkningsbrott.

 177. Förtal, förolämpningar, grovt förtal.

 178. Ärekränkningarna
  har ökat på senare tid-

 179. -och en stor del av dem
  sker just på nätet.

 180. Man har ändrat i bestämmelserna
  för ärekränkningsbrotten-

 181. -så att fler fall av ärekränknings-
  brott nu kan leda till allmänt åtal.

 182. I normalfallet så är ärekränknings-
  brott så kallade målsägandebrott.

 183. Det är bara den enskilda -
  individen, målsäganden, brottsoffret-

 184. -som kan driva det till åtal.

 185. Åklagare kan inte driva de fallen,
  som med de flesta andra brott.

 186. Så man har ökat möjligheterna
  att i vissa fall...

 187. I vissa fler fall ska åklagare
  kunna hjälpa till med dessa brott.

 188. Vilket är positivt, för att driva
  enskilda åtal kan vara svårt.

 189. Det är resurskrävande. Det kan
  vara svårt juridiskt och tekniskt-

 190. -att få tillgång till bevisning,
  och det kan vara svårt emotionellt.

 191. Inte minst när man utsatts för ett
  kränkande brott, som förtal kan vara.

 192. Men det är positivt att åklagare
  i fler fall kan driva de här fallen.

 193. Ändringen genomfördes just på grund
  av framväxten av internet-

 194. -och på grund av
  den tekniska utvecklingen-

 195. -som medför
  att fler utsätts för förtal.

 196. Den stora spridningsrisken
  det här medför.

 197. Fall där åklagare
  ska kunna hjälpa till-

 198. -är bl.a. fall
  där de utsatta är unga.

 199. Det kan vara särskilt svårt att driva
  dessa fall om man är 18-19 år.

 200. Den här rättsliga utvecklingen
  leder in mig på-

 201. -på ett av de mest intressanta fynden
  i min forskning-

 202. -ur ett brottsofferperspektiv.

 203. Det är vad jag kallar ett
  kontextberoende skydd mot näthat.

 204. Olika grupper
  kan ha olika skydd och möjligheter-

 205. -när de utsätts på nätet-

 206. -utifrån Europakonventionen
  och Europadomstolens praxis.

 207. Konventionen ställer krav på
  att vissa typer av grupper-

 208. -ska ha
  ett särskilt skydd mot kränkningar.

 209. Det beror också på
  i vilket sammanhang nånting sägs-

 210. -och mot vem.

 211. Några av grupperna som ska ha ett
  särskilt skydd är barn och unga.

 212. Det har Europadomstolen lyft fram.
  Staterna måste ta hänsyn till-

 213. -att barn och unga
  är särskilt sårbara och utsatta-

 214. -och måste därför
  ha ett starkare skydd.

 215. Domstolen har också lyft fram
  vikten av ett straffrättsligt skydd.

 216. Att det här ska vara kriminaliserat.
  En åklagare ska kunna driva fallen.

 217. Inte minst är det viktigt när det
  gäller brott av sexuell karaktär.

 218. Då är det här särskilt viktigt.

 219. Det finns även andra grupper. T.ex.
  om man utsätts för rasistiska brott.

 220. Om man utsätts p.g.a. sin hudfärg,
  etnicitet eller religion-

 221. -så ska staten
  ingripa hårdare mot det.

 222. I vissa fall
  av rasistisk brottslighet-

 223. -om det klassas som "hate speech",
  som Europadomstolen uttrycker det-

 224. -så kan det falla utanför skyddet av
  artikel 10, alltså yttrandefriheten.

 225. Det är på grund av en klyftig lösning
  i artikel 17 i Europakonventionen.

 226. Där säger man att varken stater,
  grupper eller individer-

 227. -får stödja sig på de demokratiska
  värden som ställs upp i konventionen-

 228. -till exempelvis yttrandefriheten,
  för att utplåna-

 229. -de fri- och rättigheter
  som konventionen ställer upp.

 230. Det är en fiffig lösning. Man kan
  inte stå på demokratiska rättigheter-

 231. -för att försöka undanröja andra
  människors demokratiska rättigheter.

 232. Men även i andra fall
  av rasistisk brottslighet-

 233. -som kanske ryms inom
  yttrandefriheten-

 234. -kan den typen av uttalanden
  angripas särskilt hårt.

 235. En annan grupp som ska ha ett
  särskilt skydd är journalister.

 236. Journalister är en utsatt grupp
  vad gäller just näthat.

 237. Journalister, demokratins vakthundar,
  har en viktig demokratisk roll.

 238. De ska informera oss och vara obero-
  ende, och ska ha ett starkt skydd-

 239. -om de blir utsatta för hot och hat.

 240. Det här har också svenska domstolar
  fäst vikt vid-

 241. -även om man inte
  hänvisade till Europadomstolen.

 242. En hovrättsdom som kom i slutet av
  förra året handlade om en person-

 243. -som via Twitter hotade ett antal
  människor, bl.a. tre journalister-

 244. -från en av våra
  största kvällstidningar.

 245. Där menade hovrätten att man måste se
  särskilt allvarligt på de här hoten-

 246. -eftersom det riktade sig mot person-
  erna i sin egenskap av journalister.

 247. De hotades inte bara som individer-

 248. -utan det skulle ses som ett angrepp
  på den allmänna åsiktsbildningen.

 249. Men det är också så
  att uttalandets karaktär spelar roll.

 250. Om ett uttalande attackerar det mest
  privata och personliga hos dig-

 251. -exempelvis sexuallivet,
  så ska man angripa detta hårdare.

 252. Det såg vi i fallet "Söderman
  mot Sverige" i Europadomstolen.

 253. Det var Sverige som blev fällda.

 254. Det avgjordes för några år sen
  och handlade om en ung tjej.

 255. Hon var vid tillfället sexton år
  gammal, och det utspelade sig 2002.

 256. Hon blev smygfilmad av sin styvfar-

 257. -när hon klädde av sig
  och tog en dusch.

 258. Och det här beteendet - han satte
  en dold kamera i en tvättkorg-

 259. -var inte straffbelagt i Sverige
  vid den här tiden.

 260. I och med det fälldes Sverige
  i Europadomstolen år 2013-

 261. -och fick betala skadestånd
  till den då vuxna kvinnan-

 262. -då de inte tagit till vara hennes
  rättigheter under konventionen.

 263. Domen kom 2013, och vi har sen 2013-

 264. -ett förbud i Sverige
  mot kränkande fotografering.

 265. Det visar på vikten av att Sverige
  ska kunna lagföra kränkningar-

 266. -av den personliga integriteten. Och
  lagstiftningen får inte ha luckor-

 267. -så att den här typen av kränkande
  beteende kan slinka igenom.

 268. Och det visar på vikten av att svensk
  lagstiftning kan ställas-

 269. -mot Europakonventionen
  och Europadomstolens praxis.

 270. Vissa typer av grupper och uttalanden
  kan ha ett starkare skydd.

 271. Det motsatta kan gälla
  vid andra typer av uttalanden.

 272. Om uttalandet
  är av politisk karaktär-

 273. -kan uttalandet ha ett starkare skydd
  av yttrandefriheten.

 274. Det innebär att vissa grupper, t.ex.
  politiker, kan ha ett svagare skydd.

 275. Om man riktar nånting mot politiker
  eller inom en politisk kontext-

 276. -så skyddas det av yttrandefriheten,
  och då måste taket vara lite högre-

 277. -i den typen av kontext.

 278. Så politiker
  kan ha ett något svagare skydd.

 279. Givetvis inom rimlighetens gränser.

 280. Europadomstolen har till exempel
  uttalat att det får ses som okej-

 281. -att kalla en person för "idiot"
  i den kontexten.

 282. Det var inte okej att kalla nån
  för "ledare för ett gäng mördare"-

 283. -"vampyr", varför man nu
  kallade nån för det-

 284. -och man fick inte säga att personen
  förespråkade mord på immigranter.

 285. Det ansågs inte vara okej.

 286. "Idiot" var ett värdeomdöme,
  och det kan vara lite mer...

 287. Där har vi lite mer att spela med,
  men uttalanden-

 288. -som ger sken av att vara fakta
  måste man kunna underbygga-

 289. -och det får man inte rikta mot en
  politiker, ens i en politisk debatt.

 290. Inlägget hade inte politiskt värde-

 291. -utan det syftade bara
  till att sprida hot och hat.

 292. Att det är kontextberoende
  kan ses som problematiskt.

 293. Det blir svårare för rättsväsendet,
  och svårt för brottsoffer att förstå-

 294. -varför det ska ha nån betydelse
  i vilken kontext nånting sker.

 295. Men det innebär även en möjlighet.
  Man kan rikta särskilda insatser-

 296. -till exempel mot brott som är
  särskilt integritetskränkande.

 297. Mycket av det som jag identifierade
  som näthat i min forskning-

 298. -rymdes redan
  inom befintlig lagstiftning.

 299. Men samtidigt
  så identifierade jag vissa brister.

 300. Jag såg att spridandet av vissa typer
  av kränkande uppgifter-

 301. -som kränkande bilder och filmer,
  kunde vara svårt att komma åt-

 302. -med den befintliga lagstiftningen.

 303. Lyckligtvis hade också lagstiftaren
  identifierat dessa brister-

 304. -och nu har vi en ny lagstiftning,
  och det ska Gudrun prata om snart.

 305. Genom att särskilt kunna beakta vissa
  grupper kan man bibehålla ett skydd-

 306. -utan att riskera allt för stora
  konflikter med yttrandefriheten.

 307. Det är inte bara kriminalisering
  som är viktigt.

 308. Om det inte går att utreda
  de här brotten-

 309. -så kommer brottsoffret inte
  att få upprättelse i alla fall.

 310. För om det inte finns några
  möjligheter att utreda det här-

 311. -så lever vi inte upp till
  skyldigheter utifrån konventionen.

 312. Vikten av detta kan exemplifieras
  av fallet "K.U. mot Finland"-

 313. -som är ett fall som avgjordes
  av Europadomstolen år 2008.

 314. Det här rör en ung pojke - han
  var vid tillfället tolv år gammal-

 315. -och en anonym person
  lade upp en kontaktannons-

 316. -i den här pojkens namn, där det stod
  att han var intresserad-

 317. -av "äldre män
  som kunde visa honom vägen".

 318. I en sexuell kontext.

 319. I annonsen
  fanns identifierande uppgifter.

 320. Man hänvisade till pojkens hemsida,
  där det fanns en bild på honom.

 321. Så det var
  väldigt integritetskränkande.

 322. Och det var kriminaliserat. Det
  utgjorde förtal enligt finsk rätt.

 323. Men förtal
  kunde bara leda till bötesstraff-

 324. -så polisen kunde inte samla in
  identifierande uppgifter-

 325. -till exempel ip-nummer, om vem
  som hade lagt upp "kontaktannonsen".

 326. Europadomstolen menade att frånvaron
  av effektiva rättsliga medel-

 327. -att kunna utreda den här typen av
  brott, gjorde att de inte uppfyllde-

 328. -sina positiva skyldigheter enligt
  artikel 8 i Europakonventionen.

 329. De skyddade inte personens rätt
  till integritet tillräckligt mycket.

 330. Det här visar på vikten av
  att inte bara ha kriminalisering-

 331. -utan vi måste också
  ha utredningsmöjligheter.

 332. I Sverige har man infört vissa
  förändringar på det här området.

 333. År 2012 införde man förändringar
  som innebär att man även i de fall-

 334. -där ett brott
  bara förväntas leda till böter-

 335. -vilket ofta är fallet vid förtal-

 336. -så ska man i dag kunna samla in
  identifierande uppgifter-

 337. -så att man ska kunna utreda
  vem som ligger bakom brotten.

 338. Som i fallet "K.U. mot Finland"
  så har vi försökt utvidga det här-

 339. -för att det ska stämma överens
  med Europadomstolens praxis.

 340. Men i allmänhet så kan man säga att
  möjligheterna att utreda dessa brott-

 341. -beror på hur brottet rubriceras
  under förundersökningens gång.

 342. Om det rubriceras som olaga hot-

 343. -ett brott
  som kan leda till fängelse i Sverige-

 344. -så kan man sätta in fler
  straffprocessuella tvångsmedel.

 345. Till exempel husrannsakan för att
  kunna gå in och titta i nåns dator.

 346. Eller kroppsvisitation
  för att ta nåns telefon-

 347. -om man vill komma åt nåt på den.

 348. Historik, till exempel. Vem har du
  skickat meddelanden till?

 349. Så möjligheten
  till teknisk bevisning kan öka-

 350. -vid grövre brott jämfört med det
  som inte anses lika grovt-

 351. -till exempel förtal.

 352. Numera så är också brottsbekämpande
  myndigheter ganska beroende-

 353. -av upprättade samarbeten med
  de större sociala medieföretagen.

 354. Rikspolisstyrelsen
  har ett samarbete med Facebook-

 355. -så IT-sektionen kan rikta en
  förfrågan direkt till Facebook-

 356. -vid misstanke om brott, och det
  har visat sig fungera ganska bra.

 357. Det är betydligt mer effektivt -
  det går helt enkelt mycket snabbare-

 358. -och det är mindre resurskrävande
  än om man ska begära rättshjälp.

 359. Rättshjälp är ganska komplicerat
  och väldigt resurskrävande-

 360. -och det innebär att svenska
  myndigheter som polis och åklagare-

 361. -riktar sig förfrågningar till polis,
  åklagare och domstolar utomlands.

 362. Till exempel om man vill ta reda på
  vem en viss användare är.

 363. Men det är komplicerat,
  och det är beroende av-

 364. -om vi har ett upprättat samarbete
  med just det landet.

 365. Och det kan ta väldigt lång tid,
  så bevisningen kan ha försvunnit.

 366. Och om brottet
  anses vara av lägre dignitet-

 367. -så kan det anses vara för
  resurskrävande. Det är inte...

 368. Det går inte att prioritera
  dessa ärenden.

 369. Det innebär att de kanske inte
  blir utredda just på det sättet.

 370. Det kan gå att utreda dem på andra
  sätt, men inte alltid på det sättet.

 371. Vilka möjligheter
  finns det då till upprättelse?

 372. Ja... När jag började studera
  den här frågan så insåg jag inte-

 373. -hur komplex den är.

 374. Den rör sig på flera olika nivåer,
  och den har en komplexitet i sig-

 375. -som gör att den är svår att hantera,
  både för rättsväsendet-

 376. -men också för brottsoffret.

 377. Samtidigt så visar det sig
  att Sverige både måste ha-

 378. -och även har
  i relativt stor utsträckning-

 379. -ett rättsligt skydd mot näthat.

 380. Många beteenden var redan kriminal-
  iserade, och vi har ny lagstiftning-

 381. -som precis har kommit igång, för att
  försöka fånga upp vissa beteenden-

 382. -som tidigare fallit mellan stolarna.

 383. Men samtidigt är det så att barnen,
  politikerna och journalisterna...

 384. Skyddet för de grupperna
  kan ändå komma att se lite olika ut-

 385. -beroende på vilken kontext det är.

 386. Det går ofta att utreda brotten,
  men även där-

 387. -så beror det på
  vilket brott det anses vara.

 388. Var befann sig personen
  som kanske kränkte dig?

 389. I vilket land? Vilken social
  plattform uttalades detta på?

 390. Men jag vill också lyfta fram vikten
  av att det här inte bara-

 391. -handlar om rättslig reglering.

 392. På pappret kan det se väldigt bra ut
  vad gäller både kriminalisering-

 393. -och utredningsmöjligheter,
  men vi måste följa upp det här-

 394. -med både resurser och kunskap
  hos de som ska utreda de här brotten.

 395. Det är till stor del beroende av
  att det finns resurser att utreda.

 396. Polis, åklagare och domstol måste ha
  hög kunskap om vad det innebär-

 397. -att bli utsatt på nätet.
  Vad är det här för typ av bevisning?

 398. Vad är en skärmdump?
  Hur fungerar Snapchat?

 399. Hur ska man tolka olika emojis
  i en viss kontext?

 400. Är den här hotfull eller inte?

 401. Dessa frågor måste vi hantera, så det
  krävs hög kunskap inom rättsväsendet.

 402. Och då måste man få resurser
  att kunna hantera de här brotten.

 403. Det handlar inte bara om juridik. Det
  är konstigt när en jurist säger det-

 404. -men det måste mer till
  än ett rättsligt skydd.

 405. Jag skulle avslutningsvis
  vilja poängtera-

 406. -som Annika Öster var inne på
  i sitt inledningsanförande-

 407. -att det inte bara
  handlar om en konflikt-

 408. -mellan brottsoffers personliga
  integritet och andras yttrandefrihet.

 409. Utan de här frågorna
  är väldigt tätt sammankopplade.

 410. De samspelar, för det är inte bara
  de här människorna-

 411. -som vill uttala sig kränkande,
  vars yttrandefrihet måste skyddas-

 412. -utan givetvis också
  brottsoffrets yttrandefrihet.

 413. Om vi inte känner oss trygga
  att uttrycka oss på olika arenor-

 414. -då inskränks ju vår yttrandefrihet.

 415. Den ska också skyddas, och då krävs
  en lagstiftning som beaktar det.

 416. Jag tycker mig se en svängning här-

 417. -både inom forskningen på det här
  området, men också lagstiftaren-

 418. -både i Sverige och internationellt,
  att frågan tas på större allvar.

 419. Vikten av att skydda folks integritet
  och deras möjlighet att yttra sig-

 420. -tycker jag mig se
  kommer att få en starkare position.

 421. För annars riskerar vi att människor
  drar sig undan från internet.

 422. Vid rasistisk brottslighet
  händer det-

 423. -att människor censurerar sig själva.
  Man lägger kanske inte ut en bild-

 424. -som indikerar den tro man har.

 425. Man vet att det riskerar att trigga
  igång människor som kan attackera en.

 426. Man riskerar att människor censurerar
  sig, även i politiska sammanhang.

 427. Man vågar inte ge sig in på arenor
  där det förekommer hot och hat.

 428. Det här innebär att det finns en risk
  att människor förlorar tillgång-

 429. -till det som det digitala samhället
  har att erbjuda. Nästan allt i dag-

 430. -sker på internet. Nästan all
  social interaktion mellan vissa unga-

 431. -sker på det sättet.

 432. Därför måste vi ha ett starkt
  rättsligt skydd i de här frågorna.

 433. Nånting som jag visste att jag inte
  skulle kunna gå in på jättemycket-

 434. -men som jag ändå vill flagga
  lite för, det är det här att det...

 435. Själva upprättelsen för brottsoffer
  handlar kanske inte alltid bara om-

 436. -att nån ska lagföras för ett brott.

 437. Det kan vara en stor del, men det
  finns annat. Det jag är ute efter-

 438. -är möjligheterna
  att avlägsna material på nätet.

 439. Och nu blir det väldigt komplicerat.

 440. Men vid just integritetskränkande
  brott på internet-

 441. -som till exempel spridande
  av bilder eller filmer på mig-

 442. -i en situation som jag inte vill
  ska spridas till andra människor

 443. -så väljer man kanske som enskild
  att inte ta det till rättegång-

 444. -för att man inte vill att det ska
  spridas ännu mer. Vid förtalsbrott-

 445. -kanske man inte väcker enskilt åtal-

 446. -för att man är rädd för att fler
  människor ska få se materialet.

 447. Så för vissa är det allra viktigaste-

 448. -att materialet kan avlägsnas
  från internet.

 449. Men precis som Annika var inne på
  så kan ju vissa uppgifter-

 450. -spridas nästan oändligt.

 451. Även personen
  som har lagt upp en uppgift...

 452. Det kan hända att man ångrar sig
  och vill ta tillbaka det.

 453. Även för denne kan det vara omöjligt
  att få det att sluta spridas.

 454. Så här finns det möjligheter
  att gå in och reglera ytterligare.

 455. Vilka ska ha ett ansvar
  att avlägsna saker från internet?

 456. Och vilken nivå ska det ligga på?
  Ska det ligga på gärningspersonen?

 457. Det kan vara svårt. Ska det ligga
  på personen som tillhandahåller-

 458. -en viss plattform?
  Ja, i viss mån så gör det det.

 459. Frågan väcks också om vilket ansvar
  de sociala medieplattformarna ska ha-

 460. -för att hantera
  den här typen av frågor.

 461. Hur mycket
  ska de gå in och avlägsna?

 462. Ska de kunna friskriva sig,
  eller ska de ha ett ansvar att gå in-

 463. -och plocka bort det här? Det
  kanske bara är de som kan göra det.

 464. Gärningspersonen
  kanske inte kan göra det.

 465. Jag har skrivit om det här.
  Det är ett väldigt komplext ämne-

 466. -som beror väldigt mycket på
  var nånstans nånting är publicerat.

 467. Vilket land just den hemsidan
  härstammar ifrån.

 468. Det är många faktorer att ta hänsyn
  till. Jag har skrivit om det här-

 469. -och det finns tillgängligt
  via min hemsida på universitetet.

 470. Så vill man läsa mer om det
  så kan jag hänvisa er vidare dit.

 471. Med det sagt så vill jag återigen
  rikta ett stort tack-

 472. -till Brottsoffermyndigheten och till
  alla som har lyssnat på mig i dag.

 473. Om man vill ha
  mer information om det här-

 474. -så finns det tillgängligt
  på min hemsida via Umeå universitet.

 475. Ni är välkomna att kontakta mig
  med tankar, synpunkter och frågor-

 476. -via min e-postadress på Umeå
  universitet. Tack så mycket!

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelse

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Näthat kan ha stor effekt på människors psykiska mående, och utan rättsligt skydd kan näthatet tysta människor. Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet, har undersökt vilka möjligheter brottsoffer har till upprättelse vid hot och kränkningar på nätet. Hon berättar om sin forskning och redogör för vilket slags rättsligt skydd lagstiftningen ger mot brott som till exempel kränkningar och förtal. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Information och media > Internet och digitala medier, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Brottsoffer, Hat, Nätmobbning, Samhällsvetenskap, Sociala relationer, Socialpsykologi, Sociologi
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelse

Näthat kan ha stor effekt på människors psykiska mående, och utan rättsligt skydd kan näthatet tysta människor. Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet, har undersökt vilka möjligheter brottsoffer har till upprättelse vid hot och kränkningar på nätet. Hon berättar om sin forskning och redogör för vilket slags rättsligt skydd lagstiftningen ger mot brott som till exempel kränkningar och förtal. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn och unga som brottsoffer

Misshandel mot barn utgör 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott, enligt statistik från BRÅ. Barn är även mer utsatta i kontakten med rättssystemet. Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, redogör för vad forskningen säger om barnmisshandel och brottsutsatta barns möte med socialtjänsten och rättsväsendet. Hon berättar även om vad barn efterfrågar i kontakten med vuxna och om hur rättsväsendet måste anpassas till barn. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Runt 7,5 procent av barn med erfarenhet av sexuella övergrepp var första gången utsatta av någon de lärt känna via internet. Det visar en undersökning som Stiftelsen Allmänna barnhuset låtit genomföra. Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Stiftelsen Allmänna barnhuset, berättar bland annat om vad offren för sexuella övergrepp har gemensamt och om vad som påverkar barnets mående efter ett övergrepp. Hon ger också några råd om hur vuxna kan bemöta barn som har utsatts för övergrepp på nätet. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Sexuella brott mot barn inom idrotten

Vittnesmålen i #metoo har visat att sexuella övergrepp förekommer i alla delar av samhället och att den som utsätts ofta är ung och står i beroendeställning till förövaren. Bris samarbetar med Riksidrottsförbundet för att öka tryggheten för barn inom idrotten. Detta panelsamtal lyfter frågan om vad som behöver förändras och hur föreningslivet kan agera för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Sara André, kurator Bris, och Frida Persson, verksamhetsledare Sverige Futebol dá forca. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Samtal om kränkningar på nätet

Ska övergrepp och kränkningar på internet ses som en isolerad företeelse eller en del av en större struktur? Vad måste göras för att förebygga kränkningar på nätet, och vem har ansvar för att göra det? Det är några av frågorna som diskuteras av en panel bestående av Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt, Carl Göran Svedin, professor emeritus på Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, och Zandra Kanakaris, ordförande för Unizon. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Integritet och straffskydd på nätet

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot och förtal via internet. Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen? Gudrun Antemar är lagman vid Stockholms tingsrätt och har lett en offentlig utredning om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Hon berättar om vad teknikutvecklingen innebär för straffskyddet och om hur lagstiftningen bör moderniseras. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & information och media

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Gräv 2016

Att gräva fram Panamadokumenten

Mar Cabra är chef för Data & Research vid International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ) som utvecklar hjälpmedel för grävande journalistik. Här visar hon de tekniska verktyg och applikationer som användes i grävandet av den största läckan i vår tid, Panamadokumenten. Mar Cabra berättar om utmaningarna som undersökningen stod inför, som exempelvis att bearbeta 11 miljoner dokument. Avslöjandet var en journalistisk undersökning i största hemlighet. Inspelat den 9 april 2016 på Svenska mässan, Göteborg. Arrangör: Föreningen grävande journalister.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Lars Johan och Wendela, två tidningspionjärer

Lars Johan Hierta startade Aftonbladet år 1830 och startade därmed en ny epok i svensk presshistoria. 1841 anställde han Wendela Hebbe, den första kvinnliga skribenten med fast anställning