Titta

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Om UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Föreläsningar om övergrepp och integritetskränkande brott på nätet, och om hur samhället kan skydda unga från sexuella trakasserier. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Till första programmet

UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018 : Barn och unga som brottsofferDela
 1. Många barn har svårt
  att berätta om våld.

 2. Att det ofta tar lång tid.
  Att en del aldrig berättar.

 3. I varje fall inte för en vuxen.

 4. Jag ska prata om barn och unga
  som brottsoffer och om vår översikt-

 5. -som vi kommer att presentera senare
  i år. Men först en liten bakgrund.

 6. Annika sa i morse att Brottsoffer-
  myndighetens främsta uppgift-

 7. -är att handlägga
  ansökningar om ersättning.

 8. Vi har ansvar för brottsofferfonden,
  som fördelar medel-

 9. -till brottsofferinriktade projekt.

 10. Vi är också ett nationellt
  informations- och kunskapscentrum-

 11. - i brottsofferfrågor.
  En uppgift som kunskapscentrum har-

 12. -är att öka kunskap om
  brottsofferinriktad forskning.

 13. Men det är en stor utmaning-

 14. -att presentera forskningens innehåll
  till en bredare allmänhet.

 15. Det är en bakgrund till att vi tog
  initiativet till den här översikten-

 16. -som vi hoppas ska bidra till
  att forskningen når ut bättre.

 17. Brottsoffermyndigheten arbetar
  för alla brottsoffers rättigheter.

 18. Varför har vi valt
  att göra en översikt om barn?

 19. Jag kanske inte behöver argumentera
  för att det är en angelägen fråga.

 20. Misshandel mot barn utgör 27 %
  av alla anmälda misshandelsbrott-

 21. -enligt Brå:s statistik,
  och det är väl känt-

 22. -att barn löper större risk än vuxna
  att utsättas upprepade gånger.

 23. Men också
  att de möter särskilda svårigheter-

 24. -när de blir brottsoffer,
  hos myndigheter-

 25. -och också okunskap.

 26. Sen har det gjorts olika översikter,
  men vi tyckte att det saknades en-

 27. -om just barn
  från ett brottsofferperspektiv.

 28. Brottsoffermyndigheten
  har låtit göra studier om forskning-

 29. -som har finansierats av Brotts-
  offerfonden, som varit inriktade på-

 30. -hur många ansökningar som har
  gjorts, hur många som har fått medel-

 31. -och vilka områden
  som projekten har representerat.

 32. Men i den här översikten
  är vår ambition-

 33. -att beskriva forskningens innehåll.

 34. Det främsta syftet
  är att sprida kunskap-

 35. -om de centrala forskningsresultaten
  under de senaste tio åren.

 36. Men också tendenser
  och utvecklingen på området.

 37. Och vi vill synliggöra de forsknings-
  behov som forskare har pekat på.

 38. Från början var det tänkt
  som en forskningsöversikt-

 39. -men det blev ganska snabbt tydligt
  att det var nödvändigt-

 40. -med en bredare ansats, eftersom
  forskning inte bedrivs i ett vakuum-

 41. -utan man måste se det i förhållande
  till vad som händer i samhället.

 42. Särskilt eftersom
  Brottsoffermyndigheten finansierar-

 43. -verksamheter i regi av myndigheter
  och civilsamhällets organisationer-

 44. -och samverkar med de aktörerna.

 45. Därför beskriver översikten
  kunskapsproduktion-

 46. -både från myndigheter,
  universitet och organisationer.

 47. Det här betyder också att vi
  vänder oss till flera målgrupper.

 48. Till forskare, men också till
  de yrkesverksamma som möter barn.

 49. Och till beslutsfattare
  på olika nivåer.

 50. Till myndigheter och civilsamhällets
  organisationer. Ambitionen är-

 51. -att översikten ska bli användbar
  både för de som arbetar med barn-

 52. -och forskare, och därför ska man
  kunna läsa valda delar i den.

 53. Jag sa att det var gjort
  från ett brottsofferperspektiv-

 54. -men det ska sägas att översikten
  framför allt är inriktad-

 55. -på våldsutsatta barn - forskningen
  handlar mestadels om de barnen.

 56. En stor del av forskningen
  handlar också-

 57. -om barn
  som utsätts för våld av närstående.

 58. Men när det gäller våld så har det
  rått osäkerhet om begreppet-

 59. -och även begreppen barnmisshandel,
  kroppslig bestraffning, barnaga-

 60. -har varit svåra att definiera.

 61. Vår översikt bygger på
  barnkonventionens våldsbegrepp-

 62. -som är ett brett begrepp där även
  barn som lever med våld i hemmet-

 63. -eller bevittnar våld ingår.

 64. Man kan göra översikter
  på olika sätt.

 65. Vi har valt en indelning
  som bygger på olika typer av våld.

 66. Vi har fem huvudkapitel i översikten-

 67. -och de tre första handlar om
  fysiskt våld, sexuella övergrepp-

 68. -och barn som bevittnar våld.
  Sen har vi ett kapitel-

 69. -om socialtjänstens arbete
  med barn som är brottsutsatta-

 70. -och ett om barn
  som brottsoffer i rättsväsendet.

 71. Men barn är ju
  en väldigt stor och heterogen grupp.

 72. Forskningen bedrivs på många olika
  områden, så avgränsningar har krävts.

 73. Vissa specifika typer
  av våld och problem ingår inte-

 74. -som till exempel mobbning
  eller människohandel.

 75. Jag kommer nu
  att presentera ett lite axplock.

 76. Det blir några svepande linjer,
  eftersom det är ett stort område.

 77. Jag tänkte börja med själva grunden,
  det vill säga våldets omfattning.

 78. Och sen några teman som kännetecknar
  kunskapsproduktionen på området.

 79. Det handlar om
  hur man upptäcker våldsutsatthet-

 80. -om barn i rättsprocessen,
  barnrättsperspektivet-

 81. -och så avslutar jag
  med en sammanfattning.

 82. För att kunna hjälpa barn
  så måste vi ha en ungefärlig kunskap-

 83. -om hur många det rör sig om och
  vilken typ av våld de utsätts för.

 84. Det är viktigt från ett barnrätts-
  och ett folkhälsoperspektiv.

 85. Men det är väldigt svårt att få
  en riktig uppfattning om det här.

 86. Vi vet att polisanmälningarna
  har ökat kraftigt under senare år.

 87. Samtidigt så finns det
  ett stort mörkertal.

 88. De studier som görs
  bygger på olika urval-

 89. -och ställs med olika typer av frågor
  och definitioner.

 90. Det gör att det är svårt att få en
  bild av hur många det rör sig om.

 91. Men vi redovisar ganska många studier
  som har gjorts om just förekomst.

 92. Vissa har till syfte att undersöka
  en viss typ av våldsutsatthet.

 93. Andra bygger på
  ett bredare våldsbegrepp.

 94. Det här är några exempel
  på större studier.

 95. Nationella kartläggningar om kropp-
  slig bestraffning och annat våld.

 96. Skolstudierna om sexuella övergrepp
  och sexuell exploatering.

 97. Resumé-studien gjordes på uppdrag
  av Socialstyrelsen-

 98. -av forskare vid Örebros universitet
  om våldsutsatthet under uppväxten.

 99. Och sen har vi studier från Brå.
  Det finns även flera avhandlingar-

 100. -som just har studerat förekomst.

 101. Nationella kartläggningar
  har gjorts sen 1980-

 102. -och de senaste gångerna är det
  Allmänna Barnhuset som har gjort dem.

 103. De bygger på en enkät för barn
  och en som vänder sig till vuxna.

 104. Med hjälp av dem har man kunnat
  titta på attityder till våld-

 105. -både hos barn och vuxna, och
  olika faktorer kring våldsutsatthet.

 106. Det brukar framhävas att vi i Sverige
  är lyckligt lottade-

 107. -som har dessa kartläggningar, där
  man delvis har använt samma frågor-

 108. -vid flera undersökningar, så att
  man kan göra jämförelser över tid.

 109. Några exempel för att ni ska få
  en bild av hur det ser ut i dag.

 110. De två första raderna är siffror
  från den senaste kartläggningen-

 111. -som presenterades förra året,
  och som visar att 24 % av eleverna-

 112. -nån gång
  varit utsatta för fysiskt våld.

 113. Betydligt färre hade utsatts
  för grövre våld och upprepat våld.

 114. Siffran för sexuella övergrepp
  kommer från den senaste skolstudien-

 115. -och det är alltså nästan 21 %
  som har varit utsatta-

 116. -för nån form av sexuellt övergrepp.
  Det täcker många typer av övergrepp.

 117. Betydligt färre som utsätts för
  allvarliga, penetrerande övergrepp-

 118. -och betydligt fler flickor.

 119. En siffra som ofta nämns
  är att 10 % av alla barn-

 120. -har upplevt våld i hemmet, och
  det är egentligen en gammal siffra-

 121. -som Kommittén mot barnmisshandel
  presenterade 2001-

 122. -men det har bekräftats
  i flera senare studier.

 123. Det var några typer
  av våldsutsatthet-

 124. -men nåt som forskare har intresserat
  sig för under senare år är också-

 125. -när barn utsätts för flera olika
  typer av våld samtidigt-

 126. -så kallad polyviktimisering. Flera
  olika allvarliga livshändelser.

 127. Man har konstaterat
  att det är relativt många barn-

 128. -som har de här erfarenheterna,
  och att en sån utsatthet-

 129. -för flera olika typer av våld, ger
  betydligt allvarligare hälsoeffekter.

 130. Även fler hälsoeffekter. Och sen
  har man sett en tydlig koppling-

 131. -mellan erfarenheter av våld i hemmet
  och att man själv har blivit utsatt.

 132. Tendenserna på området
  är främst positiva.

 133. Under de senaste 30 åren
  har förekomsten av aga-

 134. -men även annat fysiskt våld,
  minskat betydligt-

 135. -och färre barn dödas av våld.

 136. Totalt sett
  så är vi i Sverige på en låg nivå.

 137. Efter agaförbudet ses en förändrad
  inställning till våld mot barn.

 138. Det är i dag inte längre en
  accepterad uppfostringsmetod.

 139. I den näst senaste nationella kart-
  läggningen var 7-10 % av föräldrarna-

 140. -positiva
  till kroppslig bestraffning.

 141. 2001, när Kommittén mot barn-
  misshandel lade fram sitt betänkande-

 142. -så var en central fråga hur man ska
  kunna upptäcka barnen som far illa.

 143. Men med kunskapen som vi har i dag
  om kopplingen mellan våld-

 144. -och psykisk och fysisk ohälsa, risk-
  en för posttraumatiskt stressyndrom-

 145. -och vilka grupper som är i risk-
  zonen, så finns det en medvetenhet-

 146. -om att det är viktigt
  att tidigt identifiera de utsatta.

 147. Jag tycker att den här frågan
  om anmälan och avslöjande-

 148. -är ett tydligt tema
  under de senaste tio åren.

 149. Men det finns
  lite olika dimensioner av den.

 150. En är att yrkesverksamma måste lära
  sig att känna igen tecken på våld.

 151. Inte minst när det gäller specifika
  typer av våldsutsatthet-

 152. -t.ex. sexuell exploatering eller
  barn i en viss typ av utsatthet-

 153. -med dålig självbild,
  mobbning, ensamhet-

 154. -och som utsätter sig
  för risker på nätet.

 155. En annan dimension
  är vad vuxna ska göra.

 156. Hur ska man agera
  när man ser våldsutsatthet?

 157. Här handlar det om konkreta åtgärder,
  riktlinjer, checklistor.

 158. En tredje dimension
  är den kunskap som vi behöver-

 159. -för att kunna känna igen
  och handla på ett lämpligt sätt.

 160. De här dimensionerna har FN:s
  barnrättskommitté tagit upp-

 161. -i sin kommentar
  om just barn och våld.

 162. En utgångspunkt för det här temat-

 163. -är att många barn
  känner sig övergivna av vuxenvärlden.

 164. Men många barn vill och behöver prata
  om det som de har utsatts för.

 165. Många behöver stöd och behandling,
  och det här har blivit tydligt-

 166. -i olika sammanhang under senare år.

 167. Att barn önskar
  att vuxna engagerar sig-

 168. -att de är öppna om de här frågorna
  och att de ställer direkta frågor.

 169. Och att man inte släpper kontakten
  när man väl har etablerat en sån.

 170. Det här har tagits upp
  både i forskningen-

 171. -i Barnombudsmannens möten
  med barn och unga-

 172. -och naturligtvis
  bland de som arbetar med barn.

 173. Barns förmåga och benägenhet
  att berätta om övergrepp-

 174. -är en viktig del
  av forskningsområdet-

 175. -och i dag är det känt att många barn
  har svårt att berätta om våld.

 176. Att det ofta tar lång tid.
  Att en del aldrig berättar.

 177. I varje fall inte för en vuxen.

 178. Orsakerna är många,
  och det är ganska komplext-

 179. -men en sak som man har fört fram
  är att det är kulturellt tabu-

 180. -att prata om våld i nära relationer.

 181. En annan sak som har förts fram-

 182. -är att barn helt enkelt inte får
  frågan. Vuxenvärlden sviker.

 183. Därför har ett ledord
  varit "Våga fråga".

 184. Ord som förekommer till exempel
  i Socialstyrelsens vägledning-

 185. -och som tas upp
  av Carolina Överlien i hennes bok-

 186. -om barn som lever med våld.

 187. Hon har frågat de utsatta barnen om
  vad de skulle vilja att vuxna gjorde.

 188. Socialstyrelsen säger att man i dag
  bör fråga systematiskt om våld-

 189. -i olika verksamheter
  i hälso- och sjukvården.

 190. Nåt annat som förs fram
  gällande upptäckt-

 191. -är behovet av strukturerade
  risk- och skyddsbedömningar.

 192. Det har man börjat arbeta med
  under de senaste tio åren.

 193. Några exempel på hur det här temat
  har speglats i forskningen.

 194. Det första steget handlar om anmälan.

 195. Det är en maska i skyddsnätet
  som måste finnas.

 196. När man tittar på verkligheten-

 197. -så har både forskare
  och organisationer pekat på-

 198. -att allt för få fall upptäcks.
  Särskilt har man pekat på-

 199. -hälso- och sjukvården,
  skolor och förskolor.

 200. Man pratar om en underrapportering
  till socialtjänsten.

 201. Men också att det finns stora
  skillnader mellan olika verksamheter-

 202. -i kunskap om anmälningsskyldigheten,
  och hur man förhåller sig till den.

 203. Sen har forskare studerat problem
  hos olika yrkesgrupper-

 204. -när man ska anmäla.
  Nåt som man har sett-

 205. -är att när misstankar uppstår-

 206. -så är fokus ofta på att upprätthålla
  en god relation med föräldrarna.

 207. En anmälan görs i absolut sista hand.

 208. Man gör sina egna övervägningar.

 209. Man har också pekat på avsaknad av
  rutiner, och att rutinerna som finns-

 210. -inte alltid följs.

 211. Därför har det efterfrågats rikt-
  linjer och checklistor på området.

 212. Det tredje steget
  är vad som händer efter anmälan.

 213. Där har Inspektionen
  för vård och omsorg konstaterat-

 214. -att när en anmälan kommer in-

 215. -så leder många inte
  till nån utredning-

 216. -trots att IVO ser
  att det finns ett behov att utreda.

 217. Särskilt gäller det barn som
  lever med våld eller bevittnar våld.

 218. Det betyder att det skyddsnät
  som samhället ska erbjuda barnen-

 219. -inte fungerar i praktiken.

 220. Problemen som man har tittat på
  i olika studier har också noterats-

 221. -av FN:s barnrättskommitté i deras
  senaste granskning av Sverige-

 222. -från 2015, där man påpekar
  att det saknas utbildning.

 223. Den utbildning som behövs
  för att kunna upptäcka våld.

 224. Det är inte nån ny idé att barn
  som far illa ska få samhällets skydd-

 225. -men det dröjde innan forskare
  intresserade sig för barn-

 226. -som brottsoffer i rättsprocessen,
  trots brottsofferrörelsen.

 227. En tydlig tendens de senaste åren
  är de särskilda svårigheterna-

 228. -som barn möter i rättsprocessen.

 229. Det har uppmärksammats
  i lagstiftningen.

 230. Till exempel har barnrättighets-
  utredningen kommit med ett förslag-

 231. -om en särskild straffbestämmelse
  om barnmisshandel av organisationer-

 232. -och det har fått återverkningar
  i forskningen.

 233. I rättsvetenskapen
  har man tittat på gällande rätt-

 234. -men också utanför rättsvetenskapen,
  och det har bidragit till-

 235. -att bredda kunskapen - vi har fått
  barnens perspektiv på rättsprocessen.

 236. Några pådrivande faktorer
  för den här utvecklingen-

 237. -är tanken
  om ett barnvänligt rättsväsende-

 238. -som har lyfts på den
  internationella agendan, med målet-

 239. -att barn ska ha tillgång till
  rättvisa på samma sätt som vuxna.

 240. Och att man måste anpassa
  rättsväsendet efter barns villkor-

 241. -så att deras upplevelse
  förbättras i slutändan.

 242. Det handlar om bemötande av barn-

 243. -och om kompetensen
  hos rättsväsendets aktörer.

 244. En annan pådrivande faktor
  är barnahusreformen-

 245. -där man har konstaterat
  att om barnahus fungerar-

 246. -så är det bättre än ordinarie
  utredningsformer, då allt stöd-

 247. -finns samlat på ett ställe,
  vilket ger barnet en större trygghet.

 248. Synen på barn som särskilt skydds-
  värda har fått ett större genomslag-

 249. -i lagstiftningen,
  särskilt när det gäller sexualbrott.

 250. Men den har också visat sig i
  praktiken och i brottsutredningar.

 251. Flera aktörer har synliggjort-

 252. -att det är svårare
  att bevisa brott mot barn.

 253. Rättsväsendet är inte anpassat. Barn
  förväntas kunna redogöra som vuxna-

 254. -för vad de har varit med om. Det har
  lett till att man har satt upp mål-

 255. -för hur utredningar ska bedrivas,
  och kriterier för-

 256. -vad barnahus ska uppfylla.

 257. Det har gjorts flera stora satsningar
  på att prioritera brottsutsatta barn.

 258. Polis och åklagare genom metod-
  utveckling, särskilda handböcker-

 259. -och tillsyner.

 260. Men det har påpekats att
  uppklarningsprocenten är låg-

 261. -när det gäller grova brott mot barn.

 262. Den är sämre än i andra länder,
  och det har också sagts-

 263. -att vi borde kunna betydligt bättre
  utefter de resurser som finns.

 264. Det är svårt att få fram siffror-

 265. -för hur många brott
  som når en uppklarning i domstol.

 266. Och det finns naturligtvis en rad
  olika förklaringar till det här.

 267. Jag vill ta upp två exempel
  från den juridiska forskningen.

 268. Ett av dem är att vi i Sverige
  skyddar barnet allt för mycket-

 269. -från själva rättsprocessen.

 270. Man låter inte barnet
  vara med i rättssalen-

 271. -och utsätter dem inte
  för en massa förhör.

 272. Det får konsekvenser för lagföringen.

 273. Ett annat påpekande är
  att man tolererar våld mot barn-

 274. -på ett helt annat sätt
  än när det gäller våld mot vuxna.

 275. Det är nåt
  som kan klaras upp inom familjen-

 276. -eller mötas med sociala insatser.
  Och det här handlar då...

 277. Det här påpekandet handlar specifikt
  om fysiskt våld inom familjen.

 278. Nåt annat som ofta återkommer är
  att engagemang har stor betydelse-

 279. -och naturligtvis kompetens, så det
  ser olika ut på olika platser-

 280. -när det gäller
  åtalsfrekvens och lagföring.

 281. En fråga som har vart aktuell under
  de senaste åren är de tidsfrister-

 282. -som gäller i ärenden
  där barn är målsägande.

 283. Våldsbrott mot barn
  ska utredas inom 90 dagar.

 284. 2010 genomförde Rädda Barnen
  en granskning-

 285. -av förundersökningar och
  genomsnittlig handläggningstid-

 286. -i ärenden där barn var målsägande.

 287. Man visade att man i många fall
  överskred de här 90 dagarna-

 288. -som finns i lagstiftningen, och att
  det fanns stora olikheter i landet.

 289. Sen dess har Rädda Barnen följt upp
  dessa granskningar nästan varje år-

 290. -för att visa på konsekvenser
  med utdragna utredningar.

 291. Att det försämrar
  barns förtroende för rättsväsendet-

 292. -och deras möjlighet
  att få stöd och behandling.

 293. Det försämrar kvaliteten på utred-
  ningen. Det blir svårare att minnas.

 294. Ytterst handlar det om
  att det försvårar möjligheterna-

 295. -att skydda barn.

 296. Man har sett en positiv utveckling
  gällande tidsfrister under senare år-

 297. -men i den senaste granskningen
  år 2016-

 298. -så hade handläggningstiden
  återigen ökat.

 299. Ett tema som man kan identifiera i
  kunskapsproduktionen från senare år-

 300. -och som går igenom på olika områden,
  är barnrättsperspektivet.

 301. Det bygger på barnkonventionen och
  de fyra grundläggande principerna-

 302. -om barns lika värde, om barns bästa-

 303. -rätten till liv och utveckling
  och barns rätt till delaktighet.

 304. Barnrättsperspektivet är också
  utmärkande för brottsofferdirektivet-

 305. -och skiljer det från tidigare
  EU-lagstiftning, för i direktivet-

 306. -så presumeras
  att barn har särskilda skyddsbehov.

 307. De är särskilt sårbara
  för upprepad brottslighet-

 308. -men också för att utsättas för
  kränkningar under rättsprocessen.

 309. Barnkonventionen har nämnts som en
  utgångspunkt sen många år tillbaka-

 310. -för lagstiftning
  och i olika studier.

 311. Men under de senaste tio åren
  så har den fått ta större plats-

 312. -och den har problematiserats
  på ett annat sätt. Man har påpekat-

 313. -att det är viktigt att reflektera
  kring begreppen i konventionen.

 314. Som barnskyddsansvar,
  barnrättsperspektiv-

 315. -och de olika principerna.

 316. Det finns ett stort intresse för
  vad perspektivet innebär i praktiken.

 317. Och flera projekt har bedrivits
  med just det här perspektivet.

 318. Man har pratat om ett barnperspektiv-

 319. -och begreppet används fortfarande.

 320. Är det nån skillnad på barn-
  perspektiv och barnrättsperspektiv?

 321. Det handlar om nyanser,
  men ett barnrättsperspektiv-

 322. -lägger större betoning på att barn
  har rättigheter som ska tillgodoses-

 323. -och som ska vara utkrävbara,
  och på de här fyra principerna.

 324. Eftersom barnkonventionen
  handlar om att barn ska respekteras-

 325. -så handlar det också
  om synen på barn.

 326. Att barn är aktörer
  med en egen vilja och en egen röst-

 327. -och att man bör ha respekt
  för deras självbestämmande.

 328. Gällande barn som brottsoffer så
  ska man utreda, straffa de ansvariga-

 329. -och ge dem upprättelse.

 330. FN:s barnrättskommitté har beskrivit-

 331. -hur de ser på barnrättsperspektivet
  när det handlar om våldsutsatthet-

 332. -och betonar att man inte i första
  hand ska se på barn som offer.

 333. Utan det krävs ett nytt sätt
  att tänka, ett paradigmskifte.

 334. Barnrättsperspektivet
  bygger på mänskliga rättigheter-

 335. -och på en konvention som vi anslutit
  oss till, och det stället krav-

 336. -på beslutsfattare, som inte kan
  bortse från det här perspektivet-

 337. -på samma sätt som med andra synsätt.

 338. Det ger också möjligheter
  för de som arbetar för barn-

 339. -t.ex. genom det stöd som FN:s
  barnrättskommitté har byggt upp-

 340. -genom olika kommentarer på hur
  man tolkar barnrättskonventionen-

 341. -i olika sammanhang.

 342. Svenska forskare har pekat på
  att begreppen i konventionen-

 343. -är svåra, vaga och tolkningsbara.

 344. De förändras över tid
  och i olika sammanhang.

 345. Man har analyserat hur bedömningar
  av barnets bästa görs i praktiken.

 346. Hur bör de göras? Man har tittat
  på intressekonflikter-

 347. -mellan principen om barnets bästa
  och andra principer i konventionen-

 348. -eller i internationell rätt,
  till exempel rätten till privatliv-

 349. -och föräldrars rätt.

 350. Men också de målsättningar som finns
  i rättsväsendet att beivra brott.

 351. Forskare har gett olika exempel på-

 352. -huruvida vi lever upp
  till barnrättsperspektivet.

 353. Särskilt har man lyft fram svårig-
  heten att låta barn komma till tals-

 354. -när vårdnadshavare
  motsätter sig det.

 355. Man har pekat på att de vuxnas röster
  får betydligt mer utrymme än barnens.

 356. Man fokuserar på föräldrars önskemål-

 357. -snarare än på barnens utsatthet. Det
  gäller socialtjänstens utredningar.

 358. Man har också pekat på, när det
  gäller bedömningar av barn bästa-

 359. -att man inte redovisar vilka resone-
  mang och intresseavvägningar man gör.

 360. Sammanfattningsvis
  så har de senaste tio åren visat-

 361. -att det inte är enkelt att förstå
  vad ett barnrättsperspektiv står för-

 362. -och hur man ska tillämpa det. Och
  att vi inte kan leva upp till kraven-

 363. -som barnkonventionen ställer.

 364. Men samtidigt så har man betonat
  vikten av kunskap-

 365. -när det gäller perspektivet, så
  det ställs större krav på forskning-

 366. -utbildning
  och evidensbaserade insatser.

 367. I framtiden kan det här kanske
  innebära en höjd kompetensnivå-

 368. -och att vi i större utsträckning
  fortsätter att titta på-

 369. -hur vi tillämpar
  barnkonventionens principer.

 370. Om man ska sammanfatta de här tio
  åren och den här översikten kort-

 371. -så kan man säga
  att det har hänt mycket på kort tid.

 372. Vi har fått
  fler kvantitativa studier-

 373. -som har gett en bild av problemets
  omfattning. De har också tydliggjort-

 374. -att våldet ofta inte
  är känt för vuxna.

 375. Vi har fått kvalitativa studier
  som ger tolkning och förståelse-

 376. -och genom barns egna berättelser
  så har vi även fått deras perspektiv.

 377. Vi har sett studier om hur
  yrkesverksamma upplever-

 378. -sina möten med våldsutsatta barn.

 379. Det här är ett nytt forskningsområde-

 380. -och vissa frågor
  har bara studerats i några år-

 381. -men vi har nu fått
  en helt annan bredd-

 382. -bland annat eftersom
  kvantitativa och kvalitativa studier-

 383. -kompletterar varandra.

 384. Och för att det har varit möjligt
  att göra jämförelser över tid.

 385. Vi har fått fler studier
  om hur man tillämpar lagstiftning-

 386. -och samtidigt ser vi nya former av
  utsatthet som vi behöver veta mer om.

 387. Jag tänker särskilt på det som är
  ett tema här i dag-

 388. -nämligen kränkningar på nätet,
  men även sex som självskadebeteende.

 389. En sak som har präglat forskningen
  är synen på barn.

 390. En syn som innebär att barn
  är experter på sina egna liv.

 391. De är experter i olika sociala
  sammanhang och när de är brottsoffer-

 392. -och därför
  är det viktigt att studera-

 393. -barns delaktighet i socialtjänstens
  utredningar, i straffrättsprocessen-

 394. -och det har intresserat
  flera forskare.

 395. En annan fråga som har lyfts
  är den om kompetens-

 396. -hos de som arbetar med barn.
  Den negativa sidan av det här-

 397. -är att bristfällig kompetens anges-

 398. -som en av de huvudsakliga förklar-
  ingarna till de brister som finns-

 399. -i socialtjänstens arbete med barn.

 400. Även i barnahusen
  finns stora brister-

 401. -när det gäller kompetensutveckling.

 402. Men samtidigt så har kraven ökat,
  och många initiativ har tagits-

 403. -när det gäller specialistkompetens,
  för att de som arbetar med barn-

 404. -ska ha särskild barnkompetens.

 405. Kraven finns i regeringens strategi
  för att stärka barns rättigheter.

 406. Barn ska ha kunskap själva
  om sina rättigheter-

 407. -och berörda yrkesgrupper
  ska fortlöpande ges kompetens.

 408. Man har pekat på att vissa områden
  kräver särskild utbildning.

 409. Till exempel för de som utreder
  brott mot barn och som hör barn-

 410. -men också de som företräder barn
  i rättsprocessen.

 411. Initiativ har tagits både på lokal,
  regional och nationell nivå.

 412. Bland annat har vi sett ett flertal
  nätverk för de som arbetar med barn-

 413. -inom barn- och ungdomspsykiatrin,
  i barnahus och i socialtjänsten.

 414. Jag vill nämna några exempel
  från nationell nivå.

 415. Det ena är den genomlysning
  av högre utbildning-

 416. -som Universitetskanslerämbetet
  gjorde för några år sen-

 417. -där man tittade på hur olika frågor,
  som mänskliga rättigheter-

 418. -våld i nära relationer och våld mot
  barn togs upp i olika utbildningar.

 419. Man såg att våld mot barn inte alltid
  fanns med i utbildningsplaner-

 420. -eller i kursplaner, och det var inte
  heller lärandemål på vissa områden.

 421. Det andra är regeringens beslut-

 422. -att införa obligatoriska moment
  om våld i nära relationer-

 423. -i olika utbildningar
  som leder till yrken-

 424. -där man möter
  våldsutsatta barn och kvinnor.

 425. Under de senaste tio åren-

 426. -så har utbildningar hållits
  när det gäller att arbeta-

 427. -med stöd av behandling till barn
  som lever med våld i hemmet.

 428. Men det som har fått mest utrymme
  i rapporten-

 429. -är de problem
  som gäller för barn generellt.

 430. Många som arbetar med barn
  känner igen det här.

 431. Relativt många barn har erfarenheter
  av olika typer av våldsutsatthet.

 432. Barn som har sett våld riktas mot
  mamman har ofta själva varit utsatta.

 433. Många barn bär på erfarenheter av
  våld som de inte har berättat om.

 434. I varje fall inte för en vuxen.

 435. Det finns ett starkt samband mellan
  våldserfarenheter och psykisk ohälsa.

 436. Barn tycker att vuxna
  har ett ansvar att fråga-

 437. -och att engagera sig.

 438. Man har sett en rad problem gällande
  barns rätt att komma till tals-

 439. -och vara delaktiga, både i
  lagstiftning och i tillämpning.

 440. Men det här är problem som gäller
  om inte alla barn, så många barn.

 441. Många grupper av barn.

 442. Forskare menar att vi behöver studier
  där man skiljer på olika grupper-

 443. -och ser till barns behov
  utifrån deras bakgrund.

 444. Utifrån etnicitet, kön eller klass.

 445. Utifrån ett diskrimineringsperspektiv
  är det viktigt att titta på-

 446. -särskilt utsatta grupper.

 447. Citatet "One size fits all"
  är från Carolina Överlien-

 448. -och rör specifikt barn som lever med
  våld, men det kan även appliceras på-

 449. -andra våldsutsatta barn.

 450. Forskare har pekat på vissa grupper
  som är mer utsatta än andra-

 451. -och bland dem finns små barn, som
  har sämre möjlighet till upprättelse.

 452. Barn med funktionsnedsättningar, som
  är betydligt mer utsatta för våld-

 453. -än andra grupper.

 454. Och pojkar, som vi inte har
  så många studier om specifikt.

 455. Barn som upplever att könsindelningen
  pojke/flicka inte passar dem-

 456. -är mer utsatta, till exempel för
  kontaktförsök i sexuella syften-

 457. -men också när det gäller
  sex som självskadebeteende.

 458. Nyanlända barn
  som kan ha erfarenheter av våld-

 459. -både i sitt hemland och i Sverige.

 460. Och psykisk misshandel kan vara
  lika svår som fysisk misshandel-

 461. -men den är ouppmärksammad.
  Det saknas studier på området.

 462. Den här fasen som vi redogör för
  i översikten, de senaste tio åren-

 463. -den har handlat mycket
  om att synliggöra-

 464. -att peka på problem och att visa
  hur våldsutsatta barn har det.

 465. Och förutsättningarna för att utreda
  och skydda barn har förbättrats.

 466. Men nu står vi inför en fas
  där det är viktigt att handla.

 467. Att hjälpa barnen och titta på
  stöd och behandlingsformer.

 468. Det är ett område där det ännu inte
  finns särskilt mycket studier.

 469. Vi bör fortsätta
  studera barnrättsperspektivet-

 470. -och följa upp de undersökningar som
  har gjorts ganska nyligen om det här.

 471. Och slutligen så pekar forskare på
  att vi ska lyssna på barnen själva.

 472. Vi behöver barn
  som informanter i olika studier-

 473. -för att kunna hjälpa dem.

 474. Med det vill jag avsluta
  presentationen. Tack för mig.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Barn och unga som brottsoffer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Misshandel mot barn utgör 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott, enligt statistik från BRÅ. Barn är även mer utsatta i kontakten med rättssystemet. Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, redogör för vad forskningen säger om barnmisshandel och brottsutsatta barns möte med socialtjänsten och rättsväsendet. Hon berättar även om vad barn efterfrågar i kontakten med vuxna och om hur rättsväsendet måste anpassas till barn. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Barn, Samhällskunskap > Lag och rätt
Ämnesord:
Barn som far illa, Barnmisshandel, Brottsoffer, Juridik, Kriminologi, Rättsvetenskap
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Näthat och rättsliga möjligheter till upprättelse

Näthat kan ha stor effekt på människors psykiska mående, och utan rättsligt skydd kan näthatet tysta människor. Therese Enarsson, universitetslektor i juridik vid Umeå universitet, har undersökt vilka möjligheter brottsoffer har till upprättelse vid hot och kränkningar på nätet. Hon berättar om sin forskning och redogör för vilket slags rättsligt skydd lagstiftningen ger mot brott som till exempel kränkningar och förtal. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn och unga som brottsoffer

Misshandel mot barn utgör 27 procent av alla anmälda misshandelsbrott, enligt statistik från BRÅ. Barn är även mer utsatta i kontakten med rättssystemet. Anna Wergens, jurist vid Brottsoffermyndighetens kunskapscentrum, redogör för vad forskningen säger om barnmisshandel och brottsutsatta barns möte med socialtjänsten och rättsväsendet. Hon berättar även om vad barn efterfrågar i kontakten med vuxna och om hur rättsväsendet måste anpassas till barn. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Barn utsatta för sexuella övergrepp på nätet

Runt 7,5 procent av barn med erfarenhet av sexuella övergrepp var första gången utsatta av någon de lärt känna via internet. Det visar en undersökning som Stiftelsen Allmänna barnhuset låtit genomföra. Åsa Landberg, legitimerad psykolog och psykoterapeut vid Stiftelsen Allmänna barnhuset, berättar bland annat om vad offren för sexuella övergrepp har gemensamt och om vad som påverkar barnets mående efter ett övergrepp. Hon ger också några råd om hur vuxna kan bemöta barn som har utsatts för övergrepp på nätet. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Sexuella brott mot barn inom idrotten

Vittnesmålen i #metoo har visat att sexuella övergrepp förekommer i alla delar av samhället och att den som utsätts ofta är ung och står i beroendeställning till förövaren. Bris samarbetar med Riksidrottsförbundet för att öka tryggheten för barn inom idrotten. Detta panelsamtal lyfter frågan om vad som behöver förändras och hur föreningslivet kan agera för att förhindra sexuella övergrepp mot barn. Medverkande: Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, Sara André, kurator Bris, och Frida Persson, verksamhetsledare Sverige Futebol dá forca. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Samtal om kränkningar på nätet

Ska övergrepp och kränkningar på internet ses som en isolerad företeelse eller en del av en större struktur? Vad måste göras för att förebygga kränkningar på nätet, och vem har ansvar för att göra det? Det är några av frågorna som diskuteras av en panel bestående av Annika Öster, generaldirektör på Brottsoffermyndigheten, Gudrun Antemar, utredare och lagman vid Stockholms tingsrätt, Carl Göran Svedin, professor emeritus på Barnafrid - Nationellt kunskapscentrum, Mårten Schultz, professor i juridik vid Stockholms universitet, och Zandra Kanakaris, ordförande för Unizon. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Brottsofferdagen 2018

Integritet och straffskydd på nätet

Som en följd av teknikutvecklingen begås många integritetskränkande brott som hot och förtal via internet. Hur kan då det straffrättsliga skyddet hänga med i utvecklingen? Gudrun Antemar är lagman vid Stockholms tingsrätt och har lett en offentlig utredning om det straffrättsliga skyddet för enskildas personliga integritet. Hon berättar om vad teknikutvecklingen innebär för straffskyddet och om hur lagstiftningen bör moderniseras. Inspelat den 22 februari 2018 på Norra Latin i Stockholm. Arrangör: Brottsoffermyndigheten.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Sveriges nationella minoriteter

Sveriges nationella minoriteter har en bakgrund som sträcker sig mycket längre tillbaka i tiden än idén om nationalstaten. En gång var det till exempel en självklarhet att det på vissa platser i Sverige inte talades svenska, utan enbart finska och samiska, och Gustav Vasas tre söner fick alla lära sig finska. Lennart Rohdin, tidigare politiker som arbetat länge med minoritetsfrågor, bjuder på en historisk exposé över våra nationella minoriteter och beskriver övergrepp som har skett mot människor i dessa grupper. Han berättar om de fem nationella minoriteterna: judar, romer, samer, sverigefinnar och tornedalingar. Inspelat hos Utbildningsradion den 30 oktober 2015. Arrangör: Utbildningsradion.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Den oförväntade lusten

Patrik Rosdahl och Sahar Mosleh utmanar föreställningen att funktionshinder är ett hinder för ett bra sexliv. Patrik Rosdahl besöker ofta skolor i Malmö och berättar om sig själv. "En del tror att man inte har någon sexlust, bara för att man sitter i en rullstol", säger han. Sahar Mosleh är lesbisk och gift. Hon sitter i en permobil, för Sahar är sex mycket viktigt. Samtal med sexologen Birgitta Hulter.