Titta

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Om UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Föreläsningar från Dietisternas riksförbunds kongress där temat var den nya visionen: Hållbar nutrition för hälsa genom hela livet. Visionen inkluderar mat, miljö och levnadsvanor. DRF firade även 40 år som organisation. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa : Förändra ohälsosamma levnadsvanorDela
 1. Det räcker inte med kunskapen. Man
  måste få stöd att ändra sina vanor.

 2. Om det här var lätt,
  skulle alla välja goda levnadsvanor.

 3. Iréne Nilsson Carlsson från Social-
  styrelsen. Jag är folkhälsoråd.

 4. Jag jobbar med
  att stödja hälso- och sjukvården-

 5. -har ett särskilt fokus på frågor
  kring hälsa, jobbar med primärvård-

 6. -och har kommit in på
  kommunal hälso- och sjukvård-

 7. -som är ett område som
  Socialstyrelsen kommer att satsa på.

 8. I dag kommer jag
  att prata utifrån ett hälsofokus.

 9. Det tycker jag är otroligt spännande.

 10. Jag kom till Socialstyrelsen
  från folkhälsoområdet-

 11. -och har jobbat med att bygga upp
  folkhälsopolitiken med dess elva mål.

 12. Målområde sex handlar om en
  hälsofrämjande hälso- och sjukvård.

 13. Det är ju ett jätteviktigt målområde
  i folkhälsopolitiken.

 14. Mycket kan göras i hälso- och sjuk-
  vården så att vi får en bättre hälsa-

 15. -och för att vi ska få
  ett bra samhälle att leva i.

 16. Min utgångspunkt är Social-
  styrelsens nationella riktlinjer-

 17. -för prevention och behandling
  vid ohälsosamma levnadsvanor-

 18. -med rekommendationer
  hur man bör jobba-

 19. -för att stärka hälsan
  hos olika patientgrupper.

 20. Det här är ju viktigt.

 21. Vi har jättemycket att vinna på
  hälsosammare levnadsvanor:

 22. En studie som vi hänvisar till
  i våra nationella riktlinjer.

 23. Det här är mycket.
  Fjorton år av ett liv.

 24. Det är ju en väldigt stor del.

 25. Det kan handla om
  om du hinner få åren med guldkant-

 26. -om du hinner uppleva dina barnbarn
  och så vidare.

 27. Så att få de här åren i slutet
  på livet eller att inte få dem-

 28. -handlar om väldigt mycket för dig,
  din familj och samhället i stort.

 29. Man kan kanske tycka
  när man är väldigt ung-

 30. -att slutet på livet inte är viktigt.

 31. Men ju äldre man blir,
  desto viktigare blir åren.

 32. I ett familjesammanhang är det
  jätteviktigt att få vara tillsammans.

 33. Då är fjorton år en jättelång tid.

 34. Sen vet vi också
  att de här är ojämlikt fördelade.

 35. Det är en stark socioekonomisk
  gradient i det här.

 36. Personer med goda inkomster och
  lång utbildning lever mycket längre-

 37. -och har hälsosammare levnadsvanor.

 38. Det finns ett starkt samband mellan
  levnadsvanor, livslängd och hälsan.

 39. Så här måste vi ha ett samhälle
  som skapar förutsättningar för alla-

 40. -att få goda levnadsvanor och att
  kunna få ett långt, hälsosamt liv.

 41. Nånting som också är viktigt
  att ha med sig är-

 42. -att det inte är för sent
  att ändra ohälsosamma levnadsvanor.

 43. Den som redan har drabbats av sjukdom
  kan snabbt göra hälsovinster-

 44. -genom att förändra
  sina levnadsvanor.

 45. Den här studien säger-

 46. -att den som slutar röka, äter
  hälsosamt och motionerar regelbundet-

 47. -efter en akut hjärthändelse-

 48. -redan efter sex månader kan
  minska risken för nya hjärthändelser-

 49. -med 74 %.

 50. Det här är viktigt. Man kan göra
  skillnad i hälso- och sjukvården.

 51. Jag vet
  att Hjärt- och lungsjukas förening-

 52. -gjorde en studie bland sina
  medlemmar som haft hjärthändelser.

 53. Det de fick fram av den studien var-

 54. -att deras medlemmar
  inte hade fått information om-

 55. -att det här kunde bero på
  deras levnadsvanor.

 56. De flesta trodde att den här
  hjärthändelsen berodde på otur-

 57. -eller ogynnsamma gener.

 58. Men man missade.
  Antingen missade vården att berätta-

 59. -eller så berättade man det på ett
  sätt så att patienten inte förstod-

 60. -att man kan påverka risken för åter-
  insjuknande genom sina levnadsvanor.

 61. Det är en viktig roll
  för hälso- och sjukvården-

 62. -att på ett bra sätt ge kunskapen-

 63. -men också när man ger kunskapen
  också erbjuda ett bra stöd.

 64. Det räcker inte med kunskap. Man
  måste få stöd att ändra sina vanor.

 65. Om det här var lätt,
  skulle alla välja goda levnadsvanor.

 66. Men så enkelt är det inte.

 67. Det är bara att gå till sig själv
  om man vill ändra nånting-

 68. -att det är mycket
  man måste tänka igenom.

 69. Man måste vara aktiv
  i sitt förhållningssätt hela tiden.

 70. Man kan inte lita på sin magkänsla.

 71. Man måste ha strategier
  och ett stöd för det.

 72. I de uppdaterade riktlinjerna...

 73. De är till stora delar väldigt lika
  med de riktlinjer som kom 2011.

 74. De har bytt namn från Riktlinjer för
  sjukdomsförebyggande metoder till:

 75. Riktlinjer för prevention och behand-
  ling vid ohälsosamma levnadsvanor.

 76. Det signalerar
  ett lite bredare perspektiv.

 77. Man har med behandlingsperspektivet.
  Inte bara det förebyggande.

 78. Utan också att man med goda
  levnadsvanor kan påverka-

 79. -risken för andra följdsjukdomar-

 80. -men också minska risken att man blir
  sämre i den sjukdom man redan har.

 81. Vi har fokus på riskgrupper
  på ett annorlunda sätt.

 82. I den första hade vi en lång lista på
  olika sjukdoms- och hälsotillstånd.

 83. Nu pratar vi mer om vuxna
  med särskild risk, till exempel.

 84. I det här med särskild risk kan det
  ligga en underliggande sjukdom.

 85. Det kan också handla om
  att man tillhör-

 86. -en socioekonomiskt utsatt grupp. Att
  man lyfter det som en särskild risk.

 87. Vi har lite mer rekommendationer
  om barn och unga.

 88. Man hade nog gärna haft med mer,
  men det finns inte mycket studier-

 89. -kring åtgärder i hälso- och
  sjukvården för barn och unga.

 90. Men det får större fokus
  i de här riktlinjerna.

 91. Det är naturligtvis jättebra.

 92. Vi har också koncentrerat
  de här riktlinjerna på-

 93. -rekommendationer för rådgivande
  och kvalificerat rådgivande samtal.

 94. Den enklaste samtalsnivån
  kallar vi enkla råd.

 95. Det ligger i bassjukvården.

 96. Man ska, om man träffar en patient
  som har ohälsosamma levnadsvanor-

 97. -kunna ge ett enkelt råd
  om varför patienten behöver fundera-

 98. -och ändra sina levnadsvanor-

 99. -men också hänvisa vidare
  om man inte själv har kompetensen-

 100. -att ge mer avancerade samtal som är
  rådgivande eller kvalificerat dito.

 101. Att vi inte uttryckligen
  prioriterar det så-

 102. -har ingenting med
  att det inte ska göras.

 103. Vården ska fortsätta ge enkla råd.

 104. Men de rådgivande samtalen
  ger bättre effekt.

 105. Det ska vara första steget
  i en rådgivning.

 106. Men det är viktigt att det finns med
  i en vårdkedja.

 107. Slutversionen av riktlinjerna
  kommer till sommaren.

 108. Vi har haft dem ute på remiss
  och håller på och slutjusterar.

 109. Så det kommer att bli beslut
  i sommar nån gång.

 110. I vårt system är det så-

 111. -att när vi har beslutat om
  en remissversion av en riktlinje-

 112. -är det den som gäller.

 113. Det vi kallar remissversion har ändå
  trätt i stället för det vi hade.

 114. Vad har hänt sen sist?

 115. Här kan ni känna er lite stolta,
  tycker jag.

 116. Utvecklingen när det gäller åtgärder
  för mat och fysisk aktivitet-

 117. -har utvecklats bäst.

 118. Det har varit en successiv process-

 119. -med att dokumentera
  och följa upp våra riktlinjer.

 120. Särskilt de första åren har det varit
  lite skakigt med siffror.

 121. Men vi har sett efter hand-

 122. -att fler och fler landsting
  kan rapportera uppgifter till oss.

 123. Man har mer systematik också i sin
  dokumentation, är vår bedömning.

 124. Den här bilden visar-

 125. -hur stor andel av alla patienter
  i primärvården-

 126. -som har fått nån åtgärd
  när det gäller levnadsvanor.

 127. De nedre staplarna där
  handlar om 2013.

 128. De övre staplarna handlar om 2016.

 129. Så...
  Om det är svårt att läsa på håll.

 130. Den första stapeln högst upp
  handlar om ohälsosamma matvanor.

 131. Sen otillräcklig fysisk aktivitet,
  riskbruk av alkohol och rökning.

 132. Så bilden visar att rådgivningen
  för matvanor och fysisk aktivitet-

 133. -är det som flest patienter får
  och har ökat mest.

 134. Medan rådgivningen när det gäller
  alkohol ligger på lägst nivå-

 135. -och den ökar inte heller.

 136. Något fler får rådgivning
  när det gäller rökning.

 137. Men även där
  har utvecklingen stannat upp.

 138. Det vi ser är att man behöver
  göra mer för alla levnadsvanor.

 139. I riktlinjerna har man räknat ut-

 140. -ungefär vilka ytterligare åtgärder
  som behövs-

 141. -utifrån ett befolkningsperspektiv.

 142. Om vi börjar med att titta på
  vuxna med särskild risk, ser vi-

 143. -att för kvalificerat rådgivande
  samtal vid ohälsosamma matvanor-

 144. -skulle det behöva öka med
  123 000 patienter per år-

 145. -som skulle behöva få den åtgärden.
  Det är ganska mycket.

 146. Och så ser det olika ut i olika
  landsting och regioner, förstås.

 147. Men det här är nånting som...

 148. Vi uppmanar landsting och regioner
  att ta höjd för att klara-

 149. -att ge det här stödet
  till patienterna. Det ser vi behövs.

 150. Vi ser också behov av att öka
  insatserna för övriga levnadsvanor.

 151. För kvalificerat rådgivande samtal
  vid rökning pratar vi om-

 152. -36 000 fler personer per år.

 153. Rådgivande samtal vid riskbruk av
  alkohol: 100 000 patienter per år.

 154. Rådgivande samtal vid otillräcklig
  fysisk aktivitet: minst 42 000/år.

 155. Det här får man ta
  som ungefärliga siffror.

 156. Det är inte alldeles lätt
  att göra den här typen av beräkning.

 157. Men det ger en indikation om ungefär
  vilka ökade insatser som behövs-

 158. -och att det behövs satsas mer
  på det här arbetet ute.

 159. I de här riktlinjerna har vi också
  rekommendationer för barn och unga.

 160. När det gäller ohälsosamma matvanor-

 161. -pratar vi om familjestödsprogram
  till barn som är 0-5 år och 6-12 år-

 162. -med ohälsosamma matvanor
  eller otillräcklig fysisk aktivitet.

 163. De programmen handlar ofta
  om både mat och fysisk aktivitet.

 164. Då säger vi
  att 11 000 barn i åldern 0-5 år-

 165. -och 17 000 barn i åldern 6-12 år
  skulle behöva de här insatserna-

 166. -för att möta det behov som finns.

 167. Så det här är också ganska stora tal.

 168. Vad kan vi göra från Socialstyrelsen?

 169. Vi har jobbat med de här frågorna
  sen 2011.

 170. Vi försöker sprida kunskap om-

 171. -hur viktigt det är
  att jobba med levnadsvanorna.

 172. Vi har också diskuterat
  sjukvårdens roll.

 173. Som vi hörde inledningsvis-

 174. -var det en hel del diskussion
  när riktlinjerna kom 2011.

 175. Det var inte alldeles självklart
  att alla stod i startgroparna-

 176. -och bara skulle köra i gång och
  jobba. Det blev mycket diskussioner.

 177. "Är det här
  hälso- och sjukvårdens roll?"

 178. "Ska inte andra samhällssektorer
  ta tag i de här frågorna?"

 179. Vårt svar har varit att här måste
  alla goda krafter samverka.

 180. Vi måste jobba med det vi kan bäst
  inom alla olika samhällssektorer-

 181. -för att kunna stötta människor
  på bästa möjliga sätt.

 182. Det behövs socioekonomiska
  förutsättningar på olika sätt-

 183. -för att stärka
  alla befolkningsgrupper.

 184. Men vi kan heller inte släppa dem
  vi träffar i hälso- och sjukvården.

 185. Sjukvården har en unik roll-

 186. -att kunna samtala med människor
  och kunna förklara-

 187. -sambandet mellan levnadsvanor och
  de hälsoproblem som man söker för.

 188. Ingen annan sektor har kompetensen-

 189. -att knyta ihop ett hälsoproblem
  med levnadsvanor på det sätt de kan-

 190. -och har kompetensen
  att stötta med beteendeförändringar.

 191. Att också andra åtgärder behövs-

 192. -för att möjliggöra för människor
  att göra goda hälsoval är självklart.

 193. Det kan inte hälso- och sjukvården
  göra ensamma.

 194. Men man är en viktig pusselbit
  i hela pusslet-

 195. -för att vi ska lyckas stötta
  människor i goda hälsovanor.

 196. När det gäller att implementera det
  här, måste man ha ett helhetstänk.

 197. Med checklistor har vi försökt-

 198. -att peka på bredden av åtgärder
  som är viktiga för att lyckas.

 199. Vi har också tagit fram stöd
  för dokumentation med kodverk.

 200. Vi har jobbat med attitydmätningar
  och visat att befolkningen-

 201. -och hälso- och sjukvårdspersonalen
  tycker att det här är viktiga frågor.

 202. Vi jobbar också med
  utvärdering av arbetet.

 203. Det tror vi är en viktig drivkraft
  i ett förändringsarbete.

 204. Vi har tagit fram utbildning.

 205. Jag slår ett slag för utbildningen
  om samtal och råd om bra matvanor.

 206. Flera här i dag har hjälpt till
  att ta fram den här utbildningen.

 207. Vi följer upp
  vad man tycker om utbildningen.

 208. Vi får jättebra feedback.
  Många tycker att den är riktigt bra.

 209. En utmaning kan man tänka är
  att den är lång och omfångsrik.

 210. Men vi har tänkt att många
  inte måste gå hela utbildningen.

 211. Man kan välja ut de delar som passar.

 212. Ni dietister har säkert med er
  det som handlar om kostråden.

 213. Men ni kanske kan ha glädje av hur
  man kan jobba med beteendepåverkan-

 214. -och jobba i samtal med patienten.

 215. Men det är individuellt.

 216. Kopplat till utbildningen finns
  verktyg som vi har samlat ihop-

 217. -från oss och Livsmedelsverket.
  Vi samarbetar med Livsmedelsverket.

 218. Stort tack igen till er
  som har bidragit till utbildningen.

 219. Vi säger i vår guide att man får
  bäst resultat av utbildningsarbetet-

 220. -om man gör det här som en samlad
  aktivitet på sin arbetsplats-

 221. -eller inom sin region. Man kan ju
  samverka med flera arbetsplatser.

 222. Knyt också ihop det med det som
  gäller på den egna arbetsplatsen-

 223. -och dra nytta av den kompetens
  som ni och andra yrkesgrupper har-

 224. -hur man kan samverka
  kring de här patienterna.

 225. Sen lade jag också med
  exempel på filmer vi har-

 226. -när det gäller
  samtal om alkohol och rökning.

 227. Filmen om alkohol... Många tycker
  att det är jobbigt att prata alkohol.

 228. Jag är säker på
  att ni ofta stöter på frågan.

 229. Det är ju
  en del i mathållningen ibland.

 230. Jag har fått bra feedback
  på den filmen.

 231. Det handlar om att det är bra
  att ha ett personcentrerat samtal.

 232. Läkaren i det här fallet
  driver det här samtalet framåt.

 233. Det kan man ha glädje av
  att titta på.

 234. Materialet är ju bäst om man
  samtalar om det med sina kollegor.

 235. Jag ska nämna-

 236. -att vi är glada för samarbetet
  med professionsorganisationerna-

 237. -och att vi haft möjlighet
  att fördela statsbidrag.

 238. Det är jättemycket bra saker som är
  gjort av ert och andra förbund.

 239. Det här har stimulerat samverkan
  mellan professionsorganisationerna-

 240. -för många gånger måste man hitta-

 241. -bra sätt att samverka
  kring patientgrupperna.

 242. Ett samlat budskap pratade man om
  de första åren med riktlinjerna.

 243. Att man som patient kunde få
  motstridiga budskap.

 244. Det är naturligtvis inget bra sätt
  att stötta en beteendeförändring.

 245. Här har samverkan mellan professions-
  organisationerna varit viktig.

 246. Här är några exempel på bra material
  som organisationerna har tagit fram.

 247. Det kan ni botanisera i
  på organisationernas webbplatser.

 248. Här finns det exempel på
  hur man har jobbat med vårdprogram-

 249. -rutiner för patientgrupper-

 250. -hur man har jobbat övergripande från
  sjuksköterskors sida om jämlik hälsa-

 251. -och sjuksköterskerollen, materialet
  kring kroniskt sjuka och så vidare.

 252. Så det finns jättemycket bra material
  från alla organisationer.

 253. Det här är extra roligt:

 254. Ett material som man har samverkat
  med över organisationsgränserna.

 255. Det handlar om
  patienter inom reumatologin-

 256. -och hur kan jobba med alla levnads-
  vanor, tankegången i en process-

 257. -och vilken kompetens som behövs
  för att jobba med olika levnadsvanor.

 258. Vi har nu regeringsuppdrag för att
  jobba vidare med de här frågorna.

 259. Så vi kommer att kunna jobba med
  särskilda medel nu under fyra år.

 260. Vi ska fördela statsbidrag
  till professionsorganisationerna.

 261. Men vi ska också göra särskilda
  insatser från Socialstyrelsen.

 262. För statsbidragen säger man i detta
  uppdrag att det ska vara fokus-

 263. -på grupper som har störst behov
  medicinskt och socioekonomiskt.

 264. Professionerna bör också samverka-

 265. -med relevanta nationella och
  sjukvårdsregionala programområden-

 266. -och samverkansgrupper inom lands-
  tingens system för kunskapsstyrning.

 267. Det där handlar om
  de olika kunskapsstyrningsgrupper-

 268. -som finns inom SKL-

 269. -för att jobba med kunskapsstyrning
  av hälso- och sjukvård generellt.

 270. Signalen här är
  att det professionerna gör-

 271. -behöver knytas ihop tydligt
  med hälso- och sjukvården-

 272. -och med ledningarna
  för hälso- och sjukvården-

 273. -så att allt bra material
  och all kunskap som ni tar fram-

 274. -används systematiskt
  i vården i vardagen.

 275. Det hoppas vi jättemycket på.

 276. Socialstyrelsen kommer att fortsätta
  jobba för att stödja arbetet.

 277. Där ska vi jobba-

 278. -särskilt kopplat till tre av
  regeringens överenskommelser med SKL.

 279. Kvinnohälsa, barnhälsa
  och psykisk ohälsa.

 280. Vi har nyligen fått
  ytterligare ett uppdrag.

 281. Det är utvecklingsarbete i primär-
  vården för att vid psykisk ohälsa-

 282. -förebygga och behandla
  ohälsosamma levnadsvanor.

 283. Här kommer det då
  att vara möjligt för landsting-

 284. -att söka medel för att jobba med
  det här utvecklingsarbetet.

 285. Vi kommer att lägga ut information
  på Socialstyrelsens webb-

 286. -inom de närmaste veckorna.

 287. Håll gärna ett öga där
  om ni representerar nåt landsting.

 288. Jag ska avslutningsvis nämna att vi
  har gjort vetenskapliga studier-

 289. -där vi har jobbat med forskare.
  Bl.a. har vi tittat på-

 290. -viktiga åtgärder för styrning av
  arbetet med levnadsvanor.

 291. Vi har samverkat med
  Linköpings universitet.

 292. Mattias Elg med flera har tagit fram
  ett par rapporter till oss.

 293. De har varit väldigt värdefulla.

 294. Han har tagit fram den här bilden,
  som ju är ganska komplex-

 295. -men som jag tycker ändå
  beskriver väldigt väl...

 296. ...vad mycket man behöver tänka på
  för att man ska lyckas med-

 297. -en storskalig implementering av
  ett nytt sätt att arbeta.

 298. Det här är mer komplicerat än att
  byta ett läkemedel mot ett annat-

 299. -eller även att byta operationsmetod.

 300. I de här riktlinjerna handlar det om-

 301. -att ändra förhållningssätt
  och organisation-

 302. -och på ett genomgripande sätt ändra
  arbetet i hälso- och sjukvården-

 303. -för att uppnå
  den fullskaliga effekten.

 304. Då måste man jobba på många planer
  samtidigt och skapa förutsättningar.

 305. Det är lätt ute i vården att känna
  frustration för att saker tar tid.

 306. Men när man ser den här bilden-

 307. -och de olika delarna
  som behöver kunna komma på plats-

 308. -för att det här verkligen ska
  kunna fungera sömlöst och effektivt-

 309. -kan man få mer respekt för att man
  måste vara uthållig och envis-

 310. -och säkerställa att man inte glömmer
  nån bit i det här.

 311. Det som många lyfter fram handlar om
  dokumentationssystem och uppföljning.

 312. Att kunna visa på
  hur vi gör bra resultat-

 313. -och att få in
  ett lärande i organisationerna.

 314. Det här i en värld
  där det är brist på resurser-

 315. -och många slutar, man har mycket
  vakanser, chefer byter plats o.s.v.

 316. Trots alla de yttre utmaningarna-

 317. -tror jag att man måste jobba med
  gemensamma värderingar-

 318. -och se vikten av att det här arbetet
  kommer till stånd-

 319. -och att jobba stegvis inom områdena
  för att vi ska gå i samma riktning.

 320. Jag tror att min tid börjar ta slut.

 321. Det finns några råd från forskarna
  för en god fortsatt utveckling.

 322. Det handlar mycket om att man ska ha
  en gemensam strategisk vision.

 323. Man måste säkra resurser
  och ha en balanserad styrning.

 324. Man behöver arbeta
  utifrån patienternas behov-

 325. -lösa patienternas problem
  och utveckla kompetens långsiktigt.

 326. Och man behöver utvärdera
  kontinuerligt, följa upp-

 327. -få in ett lärande
  och bekräfta när man gör bra saker-

 328. -för att känna en fortsatt
  inspiration att man kommer framåt-

 329. -att det gör nytta och att vi gör
  nånting bra för våra patienter.

 330. Textning: Jussi Walles
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Förändra ohälsosamma levnadsvanor

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Det är aldrig försent att ändra sina levnadsvanor. I snitt förlorar en person som lever ohälsosamt 14 år av sitt liv jämfört med någon som inte röker, äter hälsosamt, tränar och dricker måttligt med alkohol. Om detta berättar Irene Nilsson Carlsson från Socialstyrelsen med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Ämnen:
Hem- och konsumentkunskap > Hushåll och livsstil, Hem- och konsumentkunskap > Mat och hälsa, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Hälsa och friskvård
Ämnesord:
Folkhälsa, Medicin, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Hållbar nutrition för hälsa

Mer än hälften av Sveriges befolkning har övervikt eller fetma. Dietisternas riksförbunds ordförande Susann Ask menar att det inte är ett individproblem, utan ett samhällsproblem. Här berättar hon om organisationens nya vision om hållbar nutrition för hälsa genom hela livet. Att skapa en gemensam syn på hållbarhet som inkluderar mat, miljö och levnadsvanor. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Ett mänskligt varumärke

Varumärkesexperten Anna-Karin menar att ett varumärke är det intryck som vi ger andra människor, oavsett om vi är en person eller en organisation. Vilken bild har du av dig själv och vilken bild har andra av dig? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Förändra ohälsosamma levnadsvanor

Det är aldrig försent att ändra sina levnadsvanor. I snitt förlorar en person som lever ohälsosamt 14 år av sitt liv jämfört med någon som inte röker, äter hälsosamt, tränar och dricker måttligt med alkohol. Om detta berättar Irene Nilsson Carlsson från Socialstyrelsen med utgångspunkt från Socialstyrelsens nationella riktlinjer för prevention och behandling vid ohälsosamma levnadsvanor. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Matvanor och socioekonomi

Irene Mattisson från Livsmedelsverket berättar om en kartläggning av vilka samband mellan matvanor och socioekonomi som finns i Sverige. Med tidigare vetenskapliga studier som underlag beskriver hon den ojämlika hälsan. I studien har olika parametrar och begrepp använts, som exempelvis fetma i förhållande till utbildningsnivå, tandhälsa, matvanor och konsumtion. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Mat- och alkoholvanor hos äldre

Hur äter och dricker dagens 70-åringar jämfört med tidigare generationer? Doktoranderna Felicia Ahlner och Jessica Samuelsson vid Göteborgs universitet har använt H70-studien och undersökt tre grupper från olika decennier för att se om äldre har förändrat sina mat- och alkoholvanor. H70 startades 1971 och har sedan dess undersökt 70-åringar om deras hälsa och sjukdomar. Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Kunskap kring äldre och nutrition

Josephine Garpsäter är nutritionsansvarig dietist inom äldreförvaltningen. Här berättar hon om situationen i de svenska kommunerna där 30 procent av den totala hälso- och sjukvården bedrivs. Men finns motsvarande kompentens om nutrition där? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Hållbar nutrition för hälsa

Barnrättsperspektiv på nutrition

Vilka rättigheter har barn inom ämnet nutrition? Susann Swärd är människorätts- och barnrättsstrateg inom Region Kronoberg. Här pratar hon om vad det kommer att innebära om Barnkonventionen blir lag i Sverige från 2020. Hur bygger vi sunda nutritionsvanor som varar livet ut? Inspelat den 13 april 2018 på Hotel Quality Friends, Solna. Arrangör: Dietisternas riksförbund.

Produktionsår:
2018
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & hem- och konsumentkunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - The conference 2016

Matens framtid

Hur kan vi bättre förstå måltidens psykologi? Charles Spence, professor vid University of Oxford, ger här några exempel på hur teknologi kan förstärka matupplevelsen. Isha Datar, vd New Harvest, berättar om framgångarna med att framställa ägg, kött och mjölk med hjälp av olika sorters celler. Arielle Johnson, forskningschef på restaurangen Noma i Köpenhamn, berättar om samarbetet mellan henne och kockarna för att ta fram och förstärka olika smaker ur olika sorters köksavfall och rester med hjälp av ny teknik, kokkonst, forskningsmetoder och intuition. Inspelat den 17 augusti 2016 på Slagthuset, Malmö. Arrangör: Media Evolution.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - historia

Smörgåsbordets uppkomst

Vilka rätter stod på de tidigaste smörgåsborden? Om kändiskocken Gustava Björklund, maten och det dukade bordet under 1800-talet.