Titta

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Om UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Hur kan verksamheter samverka för att ensamkommande barn och unga ska få det stöd och de insatser som de behöver? Föreläsningar och samtal för alla som stöter på ensamkommande barn i sitt arbete. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Till första programmet

UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga : Stöd till ensamkommande - vad har effekt?Dela
 1. Det viktiga är att man får stöd
  i att behålla sin ursprungskultur-

 2. -men också hjälp i
  att komma in det nya landet.

 3. Det handlar mer om relationer
  än om formen.

 4. Pernilla Östlund heter jag
  och har med mig Henry Ascher.

 5. Ni får lyssna mycket på Henry snart,
  men först får ni lyssna på mig.

 6. Vi publicerade en rapport
  för två veckor sen, den 20 november.

 7. Den heter "Stöd
  till ensamkommande barn och unga:"

 8. "Effekter, erfarenheter
  och upplevelser."

 9. Jag har varit projektledare, och
  Henry har varit en av de sakkunniga.

 10. Ni får strax höra vilka mer
  som har varit med i projektet.

 11. Så här tänkte vi lägga upp det hela:
  Jag ska först berätta om SBU.

 12. Vad är SBU, vad gör vi
  och hur ser vår metod ut?

 13. Sen ska Henry berätta
  vad vi kommit fram till i rapporten-

 14. -och göra lite jämförelser med
  hur svensk praxis ser ut i dag-

 15. -och vilka behov av forskning vi ser.

 16. Förhoppningsvis har vi tid över
  till frågor innan vi avslutar.

 17. Jag vill passa på att säga att
  rapporten finns på SBU:s hemsida.

 18. Det är bara att ladda ner
  från www.sbu.se.

 19. Men vi har tryckt upp
  en sammanfattning-

 20. -och några ex ligger utanför.

 21. Om ni inte såg det när ni kom in
  kan ni ta ett på vägen ut.

 22. Det är den där utgången.

 23. SBU står för-

 24. "Statens beredning för medicinsk
  och social utvärdering".

 25. Det är en statlig myndighet.
  Vi lyder under socialdepartementet.

 26. En ganska liten myndighet.
  Vi är ungefär åttio personer där-

 27. -och vi finns här i Stockholm.

 28. Och det vi gör är att vi utvärderar
  de metoder och insatser-

 29. -som används inom sjukvården
  och socialtjänsten.

 30. Här ser ni hur vårt uppdrag ser ut.
  Jag kommer att läsa innantill nu:

 31. SBU:s uppgift är
  "...att vetenskapligt utvärdera"-

 32. -"tillämpade och nya metoder
  i hälso- och sjukvården."

 33. Det här har vi gjort sen 1987.

 34. Vi är en av de äldsta
  organisationerna i världen-

 35. -som gör dessa utvärderingar.

 36. Men 2015 hände det nåt. Då ville
  regeringen bredda vårt uppdrag.

 37. Då lades den här skrivningen till:

 38. "...och i den verksamhet som bedrivs
  med stöd av socialtjänstlagen"-

 39. -"och lagen om stöd och service
  till vissa funktionshindrade."

 40. Det ska vi göra ur ett medicinskt
  perspektiv där det är tillämpligt-

 41. -ur ett ekonomiskt, samhälleligt
  och etiskt perspektiv.

 42. Det som är viktigt att veta här är
  att det är precis det här vi gör.

 43. Vi tar fram vetenskapliga underlag.

 44. Vi tar inte fram riktlinjer
  och ger inga rekommendationer.

 45. Så till projektet
  som vi ska prata om i dag.

 46. Vi har varit en projektgrupp,
  och så här jobbar vi på SBU:

 47. Vi samarbetar alltid med experter
  inom området projektet handlar om.

 48. Här har vi haft med Henry Ascher, som
  är barnläkare, docent i barnmedicin-

 49. -och professor i folkhälsovetenskap
  för Göteborgs universitet.

 50. Vi har också haft med oss Åsa
  Backlund, doktor i socialt arbete-

 51. -och lektor i socialt arbete
  med inriktning på barn och unga.

 52. Vi har haft med oss Christian Munthe,
  professor i praktisk filosofi.

 53. Han har varit ansvarig för
  det etiska avsnittet i rapporten.

 54. Vi har också haft med oss Titti
  Mattsson, professor i offentlig rätt.

 55. Hon har sett till att alla juridiska
  skrivningar har blivit rätt.

 56. Sen har vi varit ett stort gäng
  från SBU:s kansli-

 57. -som står för metodkunskapen om hur
  man tar fram denna typ av rapporter-

 58. -som vi kallar "systematiska
  litteratursammanställningar".

 59. Och sen har vi också haft
  externa granskare-

 60. -experter som har granskat
  det vi har gjort.

 61. Vi har haft med norrmannen
  Ketil Eide, doktor i sociologi.

 62. Marianne Cederblad, professor
  i barn- och ungdomspsykiatri.

 63. Och Lotti Ryberg Welander, som är
  jurist och doktor i rättssociologi.

 64. Hon har granskat
  de juridiska delarna i rapporten.

 65. Nu sa jag "systematiska
  litteratursammanställningar".

 66. Det är det vi gör när vi
  tar fram vetenskapliga underlag.

 67. Jag ska kort
  beskriva denna arbetsprocess-

 68. -som vi har jobbat efter
  i den här rapporten.

 69. Först ställer vi en fråga.

 70. En av frågorna
  i det här projektet är:

 71. Vilken typ av stödjande insatser
  är effektiva-

 72. -för ensamkommande barn och unga,
  för att de ska må så bra som möjligt?

 73. När vi har formulerat frågan-

 74. -dammsuger vi
  hela den vetenskapliga litteraturen.

 75. Vi letar i flera olika databaser-

 76. -för att se om det finns
  några studier som är gjorda-

 77. -i syfte att besvara
  just frågan vi har ställt.

 78. Man brukar få ganska många träffar.
  Alla svarar inte på frågan-

 79. -så här påbörjas
  ett omfattande gallringsarbete-

 80. -där bara de studier
  som vi tror kan svara på frågan-

 81. -går vidare i processen.

 82. När vi då har ett antal studier
  som svarar på frågan vi har ställt-

 83. -då vill vi se om vi kan lita
  på resultaten. Vi tittar på kvalitet-

 84. -eller risken för snedvridning,
  ett ord som jag ska använda mig av.

 85. Det handlar alltså om kvalitet.

 86. Kan vi lita på det
  som man har kommit fram till?

 87. Sen finns det förhoppningsvis
  resultat från flera studier-

 88. -så att vi kan lägga samman dem
  till en syntes.

 89. Sen sammanställer vi svaret på frågan
  i våra rapporter.

 90. Det här gör vi alltid
  tillsammans med experter-

 91. -inom området
  som rapporten handlar om.

 92. Vi undergår också
  omfattande kvalitetssäkring.

 93. Som ni såg har vi externa granskare,
  som tittar på det vi har gjort.

 94. Men vi har även interna-

 95. -och andra typer av externa
  kvalitetssäkringar på vägen.

 96. Vad innehåller då den här rapporten?

 97. Jo, den innehåller en bakgrund.
  Den beskriver den metod vi använt-

 98. -alltså det jag just berättade om,
  men med lite fler och svårare ord.

 99. Vi har en diskussion, förstås,
  som rapporten avslutas med.

 100. De tunga delarna är två
  systematiska litteraturöversikter.

 101. Ett avsnitt handlar om etiska
  och samhälleliga aspekter.

 102. Vi har också gjort intervjuer
  med ensamkommande ungdomar i
  Sverige.

 103. Vi ska fokusera på de här två
  systematiska litteraturöversikterna.

 104. I den första har vi ställt frågan:

 105. Vilka insatser från socialtjänst,
  hälso- och sjukvård samt skola-

 106. -till ensamkommande barn stödjer
  deras sociala integrering-

 107. -psykiska och fysiska hälsa
  och funktionsförmåga?

 108. Ni får strax höra
  vad vi har hittat för svar på frågan.

 109. Fråga nummer två, i den andra
  systematiska litteraturöversikten är:

 110. Vilka erfarenheter och upplevelser
  har ensamkommande barn och unga-

 111. -av vad som hämmar och främjar
  deras sociala integrering-

 112. -psykiska och fysiska hälsa
  och funktionsförmåga.

 113. Och vad har vi då hittat?
  Om vi tittar på den första frågan-

 114. -har vi sökt i litteraturen. Så här
  ser våra typiska flödesscheman ut.

 115. Ni ser att när vi sökte i databaserna
  hittade vi ungefär 1 200 artiklar-

 116. -som potentiellt
  skulle kunna svara på vår fråga.

 117. Och när vi sen gallrar ser ni
  att det bara är nollor längst ner.

 118. När vi hade gallrat färdigt
  fanns det inga studier kvar.

 119. Vi hittade inga studier
  som kunde svara på frågan.

 120. Här ska man veta att vi har satt upp
  en mängd kriterier-

 121. -krav för att studierna
  skulle få inkluderas.

 122. De skulle vara gjorda
  på ensamkommande barn och unga.

 123. Vi hade också som krav
  att det var kontrollerade studier-

 124. -alltså att en grupp fick en insats-

 125. -som skulle jämföras med
  en grupp som inte fick insatsen.

 126. Sen hade vi också som krav
  att det skulle ha följts upp-

 127. -sex månader efteråt. Efter insatsen
  skulle man vänta sex månader-

 128. -och se hur det såg ut när det gällde
  deras fysiska eller psykiska hälsa.

 129. Och med de här kraven
  fanns det inga studier.

 130. På SBU-språk säger vi att när vi
  ställer en fråga vi inte kan besvara-

 131. -är det
  en vetenskaplig kunskapslucka.

 132. Vi har frågat men vi har inget svar.

 133. Men förstås ska man komma ihåg
  att de här barnen och ungdomarna-

 134. -har mycket gemensamt med andra barn
  och ungdomar i utsatta situationer-

 135. -till exempel barn som har varit
  på flykt tillsammans med anhöriga.

 136. Det är också liknande situationer som
  barn som befinner sig i samhällsvård.

 137. Och sen befinner de sig också
  i olika utvecklingsfaser-

 138. -så som alla andra barn och ungdomar
  gör. Här finns det förstås likheter-

 139. -och kunskap att hämta.
  Det var fråga ett.

 140. Fråga två handlade
  om erfarenheter och upplevelser.

 141. Vi fick ungefär lika många träffar
  när vi dammsög litteraturen.

 142. Och det blev faktiskt
  ganska mycket kvar.

 143. Vi hittade 48 stycken som vi ansåg
  kunde svara på frågan vi hade ställt.

 144. När vi sen började titta på kvalitet
  eller risken för snedvridning-

 145. -så ser ni att vi hade 29 studier-

 146. -som var välgjorda studier
  där vi kunde lita på resultaten.

 147. De här 29 studierna är publicerade
  mellan 2004 och 2017.

 148. Fem av dem kommer från Sverige,
  tre från andra nordiska länder-

 149. -femton från andra europeiska länder
  och sex från USA.

 150. Totalt i materialet finns det
  519 informanter-

 151. -alltså barn och ungdomar
  som har blivit intervjuade.

 152. 136 är flickor.

 153. Det vanligaste ursprungslandet
  är Afghanistan-

 154. -men också Somalia, Eritrea,
  Sudan och Nigeria, bland annat.

 155. Innan jag lämnar över
  ska jag berätta om resultaten.

 156. Hur arbetet har gått till.

 157. Hur den här syntesen av resultat
  från studierna har gått till.

 158. Vi har tagit fram teman ur studierna-

 159. -och sen har vi kondenserat dem
  på tre olika nivåer.

 160. Vi börjar med ett exempel,
  Connolly och medarbetare från 2015.

 161. Här har vi ett citat från Christian,
  sjutton år från Afghanistan.

 162. "Det får en bara att må dåligt
  och bli rädd för sig själv."

 163. "Ibland vill man bara begå självmord,
  innan man hamnar där och dör."

 164. "Jag svär att ibland tänker jag
  att jag inte trivs"-

 165. -"så vad är poängen
  med att leva så här?"

 166. När vi plockar ut data
  ur just den är studien-

 167. -har vi plockat med citatet
  och även tema på förstanivån.

 168. Ungdomar utan uppehållstillstånd
  uttrycker att de är rädda-

 169. -förvirrade och oförmögna
  att se nån framtid.

 170. Sen har vi läst
  alla studierna horisontellt-

 171. -och hittat flera teman på förstanivå
  om ungefär samma sak.

 172. Då har vi kondenserat
  dem till ett nivå-2-tema.

 173. Det ser ut så här. Där handlar det om
  att ensamkommande barn och unga-

 174. -med tidigare trauma
  och en osäkerhet om framtiden-

 175. -upplever känslomässiga hälsoproblem-

 176. -en förlust av kontroll
  över sitt liv-

 177. -och bristande självförtroende-

 178. -som gör att de har jättesvårt
  att relatera till sin framtid.

 179. Om vi ytterligare kondenserar
  en nivå och lyfter oss till nivå 3-

 180. -så ser temat ut så här:

 181. Säkerhet och kontroll:
  en grundläggande förutsättning.

 182. Det här är ett av sju teman
  som vi har hittat på nivå 3.

 183. Dem ska Henry nu berätta om.

 184. Tack.

 185. Det här var och är ett väldigt stort
  och rikt material.

 186. För att försöka få grepp om det har
  vi gjort ett försök att summera-

 187. -dessa tredjenivå-teman i sin tur-

 188. -och vi finner att i forskningen
  finns det tre övergripande teman.

 189. Det första handlar om grundläggande
  livsvillkor och överlevnad.

 190. Nummer två handlar om vardagen här
  och nu, svårigheter och möjligheter.

 191. Det tredje är ett mer övergripande,
  kanske mer existentiellt tema-

 192. -som handlar om vikten av att få ihop
  tillvaron på ett övergripande plan.

 193. Vi har beskrivit och summerat
  de teman och resultat vi hittar.

 194. Ett tema är Säkerhet och kontroll,
  en grundläggande förutsättning-

 195. -som Pernilla nämnde.

 196. Här handlar det om ensamkommande
  barns och ungas erfarenheter-

 197. -av trauma och förlust-

 198. -som i kombination med osäkerhet
  om framtiden innebär en brist-

 199. -på grundläggande trygghet,
  kontroll och säkerhet.

 200. Det här präglar starkt tillvaron,
  påverkar välbefinnandet-

 201. -och förmågan att hantera både
  sin vardag och sina svårigheter-

 202. -och att kunna se en framtid.

 203. I det andra övergripande temat
  fanns flera tredjenivå-teman:

 204. Det första handlar om Det nya landet,
  både möjligheter och svårigheter.

 205. Här ser vi att ensamkommande barn och
  unga uttrycker en stark motivation-

 206. -att utbildas sig, anpassa sig
  och ta tillvara på möjligheterna.

 207. Men de stöter också på strukturella
  och sociala hinder och svårigheter-

 208. -kopplade till att befinna sig i en
  ny kulturell och samhällelig kontext.

 209. Det kan hämma en positiv utveckling
  av hälsa, integration-

 210. -och funktionsförmåga.

 211. Ett annat tema under Svårigheter
  och möjligheter i vardagen-

 212. -är Att hantera svårigheter:
  en balans mellan olika strategier.

 213. Här använder barn och ungdomar
  olika copingstrategier-

 214. -för att med tankar och beteenden
  hantera sina svårigheter-

 215. -till exempel undvikande flykt,
  positivt tänkande.

 216. Det kan fungera främjande
  men ibland också hindra-

 217. -hälsa, integration
  och funktionsförmåga.

 218. Några studier visade att religionen
  kan upplevas som betydelsefull-

 219. -för välmående och förmågan
  att hantera svårigheter.

 220. Ytterligare ett tredjenivå-tema
  handlar om vardagsmiljöer-

 221. -och att stödjande relationer
  liksom inflytande i boende-

 222. -och tillgång till skola
  och aktiviteter är viktigt

 223. Ensamkommande barn och unga
  framhåller betydelsen av stöd-

 224. -och eget inflytande i boende
  och runt måltiderna som viktiga-

 225. -oberoende av boendeform.
  Ingen form var bättre än den andra.

 226. Innehållet var viktigare.

 227. Skolan upplevs som viktig för
  inlärning välmående och relationer.

 228. Och betydelsen av stöd och råd
  från vuxna-

 229. -i förhållande till skola
  och utbildning understryks.

 230. Skolan som plats
  för att utveckla relationer-

 231. -beskrivs både positivt och negativt.

 232. Fritidsaktiviteter är viktiga för att
  må bra, bygga sociala relationer-

 233. -och också för att återskapa
  en mening i tillvaron.

 234. Nästa tema handlar om relationer.

 235. Stöd och vägledning från vuxna
  är betydelsefullt.

 236. Kontakt med jämnåriga är viktigt
  men också svårt.

 237. Man understryker betydelsen
  av vägledning, stöd, kontinuitet-

 238. -och självständighet
  i relationen till vuxna.

 239. Relationen till jämnåriga upplevs
  som viktigt men svårt.

 240. Den biologiska familjen
  kan innebära både saknad och stöd.

 241. Relationerna kan fungera
  hämmande eller främjande-

 242. -för välbefinnande och utveckling.

 243. Socialtjänst och sjukvård, där
  fanns det varierande uppfattningar-

 244. -och erfarenheter om stöd och behov.

 245. Ensamkommande barn och unga
  upplever socialtjänsten som viktig-

 246. -som ett grundläggande stöd, men
  stödet uppfattas som otillräckligt.

 247. Och man har varierande uppfattningar
  om och även erfarenheter av-

 248. -psykologiskt stöd
  från hälso- och sjukvården.

 249. Tema tre är vikten av att få ihop
  tillvaron på ett övergripande plan.

 250. Det handlar mycket om identitet
  och tillhörighet-

 251. -vilket alla tonåringar brottas med.

 252. Det handlar om att få ihop
  det förflutna, nuet och framtiden.

 253. Man strävar efter
  att bevara modersmål och kultur-

 254. -samtidigt som man vill anpassa sig
  till det nya landet.

 255. Man vill också bevara relationer
  till personer i ursprungslandet.

 256. För att få ihop sin tillhörighet
  kan religionen vara ett sätt-

 257. -att skapa kontinuitet
  med de tidigare erfarenheterna.

 258. Det finns mycket material i rapporten
  och vi hinner inte gå igenom allt-

 259. -men jag ska ge
  några exempel på innehållet-

 260. -och tänkte börja med erfarenheterna
  från hälso- och sjukvården.

 261. Eftersom artiklarna är på engelska
  blir citaten här också på engelska.

 262. Vi kan inte översätta
  och ge dem rättvisa riktigt.

 263. Ensamkommande barn och ungdomar
  betonar socialtjänstens betydelse

 264. -för grundläggande behov,
  men rapporterar också brister.

 265. Ett exempel på ett citat från
  Connollys studier-

 266. -är det här uttalandet:

 267. "De borde ha sett hur vi reagerade."

 268. "Om de frågar och jag inte svarar
  borde de ha försökt ta reda på"-

 269. -"vad det var för fel på mig. De kom
  bara en gång om året, kanske."

 270. "De borde ha kommit varje månad.
  Om de hade gjort det"-

 271. -"och vi hade lärt känna dem, då hade
  jag kunnat öppna mig och berättat."

 272. Det var ett citat
  från en ensamkommande-

 273. -som hade det svårt i sitt familjehem
  men inte fick hjälp.

 274. Många uttrycker också en negativ syn
  på frågor om psykisk hälsa-

 275. -till exempel
  i en norsk studie av Pastoor.

 276. "Jag tror inte på psykologer.
  När nån frågar vad man tänker på"-

 277. -"när man bara är lite sjuk,
  då behöver jag inte henne"-

 278. -"och känner henne inte. Jag
  skulle aldrig berätta nåt om mitt liv."

 279. Det understryker vad vi hörde
  i förmiddags från Malmö-

 280. -inte minst om betydelsen
  av att bygga tillit i vården-

 281. -för att kunna ge hjälp och stöd.

 282. Andra hade också positiva
  erfarenheter av psykiatrisk vård.

 283. Några studier, dock inte svenska-

 284. -beskriver exploatering
  och försummelse i mottagarlandet.

 285. Och en brittisk studie talade om
  svårigheter att får tillgång-

 286. -till sexualundervisning
  eller reproduktiva hälsoinsatser.

 287. Exempel från boendesidan, då?

 288. Många uttrycker
  olika känslor kring boendet:

 289. Isolering, ensamhet
  och bristande tillit-

 290. -men i andra fall
  även stöd och tillit.

 291. Det här har inte
  med boendeform att göra-

 292. -utan på kvalitén
  hos kontakterna i boendet.

 293. Man har blandade erfarenheter
  av att bo med andra ensamkommande.

 294. Här är ett citat från den enda
  studien av ensamkommande flickor.

 295. Det är en gemensam studie
  mellan Sverige och Finland.

 296. "Ibland känner man sig lite rädd
  och orolig när pojkarna är stökiga."

 297. "Det kan vara obehagligt."

 298. "En pojke bor mittemot mitt rum,
  så jag kan inte gå ut på morgonen."

 299. "Det är inte bra att pojkar
  och flickor bor tillsammans så här."

 300. Måltider och mat visar sig i ha
  en stor betydelse för välbefinnande-

 301. -och inte minst känslan av
  att vara inkluderad i familjehemmet.

 302. För mig var det överraskande
  att mat hade så pass stor betydelse.

 303. Ett barn i en brittisk studie
  säger så här:

 304. "Mat handlar om medkänsla. Jag har
  lämnat mina föräldrar och kommit hit."

 305. "Mat får mig att känna mig trygg
  och som om jag får mer kärlek."

 306. "Jag känner mig trygg här, som
  när jag är hemma hos min pappa."

 307. "Fostermamman ger mig kärlek
  liksom min mamma gjorde"-

 308. -"och det känns bra."

 309. Hon gick bra mat och kände sig
  inkluderad i matplaneringen.

 310. Andra barn uttrycker frustration-

 311. -över att de har väldigt lite
  självständighet och inflytande.

 312. Många ensamkommande har levt
  väldigt ensamt och utan vuxna-

 313. -och styrt mycket över sitt liv.
  Plötsligt ska man kanske in i boende-

 314. -där det är
  väldigt begränsande regler.

 315. I vissa familjehem var det
  mer familjeliknande relationer-

 316. -och då kände man sig mer som
  hemma. Det var ofta symboliska saker.

 317. Att man fanns med bland
  familjeporträtten hemma på väggen.

 318. Det beskrev nån
  som att man är en del av familjen.

 319. Man står där med de andra barnen,
  de biologiska barnen.

 320. När det gällde skola, då? Det
  beskrivs både svårigheter och stöd-

 321. -när det gäller kompisar i skolan.
  Men ofta är det svårt att få kontakt-

 322. -med ungdomar
  från majoritetsbefolkningen.

 323. Från en belgisk studie
  av Mels och medarbetare:

 324. "Ingen från andra klasser
  pratar med vår."

 325. "En del är nog rasistiska,
  även barn från Turkiet och Marocko."

 326. "Ingen kommer och pratar
  med nykomlingarna."

 327. Ensamkommande understryker också
  betydelsen av vägledning-

 328. -och stöd från vuxna
  för att lyckas i skolan-

 329. -och för att förstå normer
  och värden i skolmiljön.

 330. I Devenneys studie säger
  en ensamkommande:

 331. "Det var svårt att få läsa vidare.
  Läraren sa att jag inte klarade det."

 332. "På grund av mitt språk skulle
  det bli för svårt att läsa kursen."

 333. "Men min socialarbetare bråkade,
  och de lät mig försöka."

 334. Och den här ensamkommande läste
  vidare till socionom, tror jag.

 335. Det kopplar bra
  till filmen i morse också.

 336. Det här med negativa förväntningar
  och betydelsen av det.

 337. Relationer till vuxna, då?

 338. Det var väldigt tydligt att,
  som det uttrycktes i en studie-

 339. -som vi bara har med i diskussionen:

 340. De ensamkommande befinner sig
  i två olika övergångsstadier i livet.

 341. Dels mellan två olika länder
  och kulturella kontexter.

 342. Där behöver man vägledning
  för att förstå det nya sammanhanget.

 343. Men de befinner sig också
  mellan barndom och vuxenhet-

 344. -precis som andra i deras ålder.
  Man glömmer ofta bort det här-

 345. -och behandlar ensamkommande på ett
  annat sätt än med inhemska ungdomar.

 346. Det blir tydligt i de här studierna-

 347. -att ensamkommande unga behöver
  ett ordentligt socialt stöd-

 348. -i avsaknad av sina föräldrar.

 349. I en svensk studie uttrycker
  en ensamkommande det så här:

 350. "En iransk kvinna utsågs till
  att vara god man åt mig."

 351. "Utöver att vi talade samma språk"-

 352. -"hjälpte hon mig också med råd
  i personliga frågor"-

 353. -"och om livet i Sverige."

 354. "Det var mer
  än vad som förväntades av henne."

 355. "Det var vänligheten eller
  mänskligheten som hon bjöd på."

 356. "Hon hjälpte mig med allt möjligt, mer
  än vad som förväntades av henne"-

 357. -"i rollen som god man."

 358. Det här återkom i flera studier.
  Det betydde mycket att uppleva-

 359. -att man inte bara gjorde sitt jobb,
  utan gjorde nåt extra.

 360. Det understryker att
  "Jag är sedd som den person jag är".

 361. Relationer till jämnåriga, då? I
  studierna framkommer en stark önskan-

 362. -att utveckla sociala relationer
  till jämnåriga i majoritetslandet-

 363. -eller i ankomstlandet,
  men det är inte så lätt, ofta.

 364. I en svensk studie av Wernesjö
  säger en ensamkommande så här.

 365. "Vi har inga svenska vänner."

 366. "Det finns ingenstans
  där man kan lära känna svenskar."

 367. "Det vore bra om man kunde få
  kontakt med svenskar"-

 368. -"men det är inte möjligt."

 369. Bristen på naturliga mötesplatser
  är en sån faktor som man ser.

 370. Identitet och tillhörighet.

 371. Att få ihop det förflutna,
  nuet och framtiden.

 372. Ensamkommande barn och unga
  understryker betydelsen av-

 373. -att få möjlighet till kontinuitet,
  både när det gäller språk och kultur-

 374. -och att anpassa sig. Man måste
  kunna integrera sina erfarenheter-

 375. -och behålla språk och kultur
  samtidigt som man får hjälp-

 376. -med att gå in i det nya samhället.

 377. I en irländsk studie
  säger en ensamkommande så här.

 378. "Jag gillade att min fostermamma
  frågade vad jag äter för sorts mat"-

 379. -"och vilken musik jag gillar."

 380. "Hon tar med mig nånstans där det
  finns kulturprogram från mitt land."

 381. "Hon gör det för att jag saknar
  jämt nåt ur min egen kultur."

 382. "Sånt gjorde hon, och jag
  gillar verkligen det med dem."

 383. En del arbeten diskuterar om det är
  bra att placeras i familjehem-

 384. -från ens ursprungskultur
  eller från ankomstlandtes kultur.

 385. Enligt studierna spelar det inte
  så stor roll, så länge man får stöd-

 386. -i att behålla sin ursprungskultur
  och att komma in i det nya landet.

 387. Det handlar mer om relationer
  än om formen, så att säga.

 388. Jag ska gå lite
  till forskning och praxis.

 389. Nu hittade vi de här resultaten, men
  hur ser praxis i Sverige ut i dag?

 390. Vi har pratat om att det kom
  ett stort antal asylsökande 2015.

 391. Det har lett till
  långa handläggningstider.

 392. En tillfällig utlänningslag
  begränsar möjligheten-

 393. -att få uppehållstillstånd.

 394. Och om man får det
  är de oftast tillfälliga.

 395. Det är väldigt ovanligt
  med permanenta uppehållstillstånd.

 396. Bedömningarna är mer restriktiva.
  Målet med lagen var-

 397. -att Sverige skulle lägga sig
  på EU: s miniminivå.

 398. Det har införts en gymnasielag-

 399. -men det har varit mycket diskussion
  om lagens tillämplighet-

 400. -vilket har skapat en stor osäkerhet,
  inte minst hos ungdomarna.

 401. Vi använder också åldersbedömningar
  där många räknas upp i ålder-

 402. -och plötsligen blir vuxna.

 403. Detta görs med vetenskapligt
  omstridda och kritiserade metoder.

 404. Allt det här kan vi ställa
  emot fyndet i rapporten-

 405. -om behovet av säkerhet och kontroll,
  att det är en förutsättning-

 406. -för att kunna fungera bra både här
  och nu och att planera en framtid.

 407. Det har också införts
  en ny boendeform.

 408. Andelen HVB-hem har minskat, och
  man har infört formen "stödboende"-

 409. -som innebär en minskad vuxennärvaro
  och inte vuxennärvaro dygnet runt.

 410. Det här är resultatet av minskade
  statliga bidrag till kommunerna.

 411. Omsorgsnivån har sänkts,
  och vuxenstödet har minskat.

 412. Jag glömde säga att en del
  av de studier vi har gått igenom-

 413. -pekar på att de äldre
  av de ensamkommande barnen-

 414. -mår psykiskt sämre än de yngre.

 415. Det kan ha
  med ålder och utveckling att göra-

 416. -men en hel del forskare
  kopplar det till att det finns-

 417. -minskad omsorg och minskat stöd
  till de äldre barnen.

 418. Det råder en osäkerhet om ansvars-
  fördelning mellan stat och kommun.

 419. Statens ersättningar minskar-

 420. -och det har lett till en förlust
  av stöd på till exempel boenden.

 421. Vi hörde tidigare om hur många
  ensamkommande blir hemlösa-

 422. -då man blir arton år.

 423. Det finns en brist på mötesplatser
  med jämnåriga från mottagarlandet.

 424. Ofta är skolklasserna separata
  och ibland geografiskt åtskilda.

 425. Det bidrar till svårigheter
  till att lära känna jämnåriga.

 426. Det kan då ställas i relation
  till fynden vi gör i studien-

 427. -om betydelsen av relationen
  med jämnåriga från ankomstlandet.

 428. När det gäller socialtjänsten
  och hälso- och sjukvården-

 429. -finns det i dag olika
  lagstiftningar, mål och regleringar-

 430. -som står i konflikt med varandra,
  och det styr socialtjänstens arbete.

 431. Det leder till mål- och ansvars-
  konflikter inom socialtjänsten-

 432. -oklara rättslägen och svåra etiska
  avvägningar för socialsekreterare.

 433. Inom hälso och sjukvården finns
  både en resurs- och en kunskapsbrist-

 434. -när det gäller trauma och
  traumabehandling hos barn och unga.

 435. Det finns en risk
  att hälsobehov inte tillgodoses.

 436. Särskilt drabbas gruppen
  som räknas upp i ålder.

 437. Varken barn- eller vuxensjukvården
  tar hand om dem på ett bra sätt.

 438. De här resultaten kan vi ställa
  emot de forskningsfynd vi gör-

 439. -i forskningsöversikten.

 440. När det gäller att få ihop det
  förflutna med nuet och framtiden-

 441. -ligger det mycket fokus
  på det nya samhället.

 442. Det innebär en risk
  att man förlorar sitt modersmål-

 443. -och tillgång
  till tidigare erfarenheter.

 444. Studierna som ingår i översikten
  pekar på att det inte är bra.

 445. Man behöver kunna få stöd
  i båda delarna.

 446. Den tillfälliga utlänningslagen
  innebär också-

 447. -att möjligheterna till familje-
  återförening är kraftigt begränsad.

 448. Det bidrar inte heller till
  att få ihop det förflutna-

 449. -med nuet och framtiden.

 450. Jag ska strax runda av. Vi ska bara
  titta på forskningsbehov-

 451. -som vi ser i studien.

 452. Den första frågan,
  där vi inte fann några studier-

 453. -pekar på att det finns ett stort
  behov av studier med hög kvalitet-

 454. -som stöd i bedömningen av
  interventioner och stödinsatser.

 455. Till exempel när det gäller
  anpassade boendeformer-

 456. -eller anpassad hälso- och sjukvård.

 457. Vi ser också att... Det var svårt
  i studierna som vi gick igenom-

 458. -att se om olika saker var viktiga
  i olika åldrar-

 459. -i förhållande till barns och ungas
  psykosociala utveckling och mognad.

 460. Det fanns inte mycket såna studier.

 461. Det vore bra att se vad som funkar
  bättre för unga ensamkommande-

 462. -och vad som är viktigt för de äldre.

 463. För ensamkommande flickor
  fanns det bara en studie-

 464. -som lyssnade
  till deras erfarenheter.

 465. Här behövs mycket mer forskning.

 466. Även andra specifika grupper
  behöver vi lära oss mer om-

 467. -till exempel ensamkommande barn
  och unga med funktionsvariationer-

 468. -kanske utvecklingsstörningar-

 469. -och ensamkommande HBTQ-ungdomar
  och deras behov.

 470. Det behövs också uppföljande
  longitudinella kohortstudier-

 471. -för att utvärdera betydelsen
  av postmigrationsfaktorer.

 472. Alltså att man följer ensamkommande
  från ankomst och över tid-

 473. -för att närmare undersöka
  vad olika faktorer betyder-

 474. -för deras integration,
  deras hälsa och välbefinnande-

 475. -och deras funktionsförmåga.

 476. Om vi kopplar tillbaka igen
  till de tre övergripande temana:

 477. Grundläggande livsvillkor
  och överlevnad. En bas att stå på.

 478. Här och nu i vardagen men också
  en existentiell överbyggnad.

 479. Betydelsen av att få ihop
  sin identitet, sina erfarenheter-

 480. -både från det förflutna,
  från nuet och för framtiden.

 481. Vi hittade ett citat
  som beskriver det väldigt bra-

 482. -i Ravi Kohlis artikel från 2011,
  där man beskriver:

 483. Sökandet efter trygghet, tillväxten
  av tillhörighet och viljan att lyckas-

 484. -i den nya miljön.

 485. Med kan vi lämna ordet fritt
  för frågor eller synpunkter.

 486. Men då tror jag att vi tackar er
  med en stor applåd.

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Stöd till ensamkommande - vad har effekt?

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har med hjälp av experter och sakkunniga utvärderat det stöd som ges till ensamkommande barn och unga för att se vad som har egentlig effekt. Här presenterar Pernilla Östlund vad myndigheten kommit fram till med hjälp av en av experterna, Henry Ascher. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Immigration
Ämnesord:
Ensamkommande barn, Flyktingfrågor, Flyktingpolitik, Samhällsvetenskap, Sociala frågor
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Skolans roll för långsiktig integration

Alla barn har rätt till utbildning, men skolan har också ett uppdrag att se till att alla får samma möjligheter att nå skolans mål oavsett social bakgrund. Här berättar Magnus Jägerskog, generalsekreterare Bris, om hur detta uppdrag kan uppfyllas. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Migrationsverkets prognos för 2019

Efter 2015 har antalet ensamkommande minskat och den trenden har fortsatt. De säkerhetsmässiga och socioekonomiska incitamenten som gör att många vill ta sig till Sverige kommer att vara fortsatt starka under 2019, det är främst vägarna hit och risken att få avslag som begränsar antalet som kommer hit. Cecilia Tuvesson, omvärldsanalytiker på Migrationsverket, berättar om prognosen för 2019. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Inkludera ensamkommande barn och unga

Mehrdad Darvishpour, docent i socialt arbete, talar om utmaningar och möjligheter vid samverkan kring och inkludering av ensamkommande barn och unga. För att få en klar bild av ensamkommandes situation i Sverige måste man lyssna på de ensamkommande som kommit hit, menar han. Myndigheter talar gärna om samverkan för ensamkommande men borde i stället säga samverkan med ensamkommande. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Vikten av omsorg i mötet med ensamkommande

Som ensamkommande till Sverige möter man flera vuxna med olika roller, allt från god man till boendepersonal, socialtjänst och lärare. Det är viktigt att det praktiska funkar, men även omsorgen och omtanken är viktig. Psykologerna Sabina Gusic och Johan Andersson lyfter här olika exempel på omsorgsarbete i relation till ensamkommande ungas livsvillkor. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Stöd till ensamkommande - vad har effekt?

Statens beredning för medicinsk och social utvärdering (SBU) har med hjälp av experter och sakkunniga utvärderat det stöd som ges till ensamkommande barn och unga för att se vad som har egentlig effekt. Här presenterar Pernilla Östlund vad myndigheten kommit fram till med hjälp av en av experterna, Henry Ascher. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Tala om sex, normer och relationer

Kultur, samhällsregler och normer ändras när man kommer från ett land till ett annat. Bland ensamkommande barn och unga finns ett stort behov av att prata om sex, relationer, normer och hbtq-frågor. Här presenterar Emelie Mire Åsell från Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor material som kan vara till stöd för personal när man pratar om sex och samlevnad. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta med normer i vardagen

Isabel Grönevik arbetar med HVB-verksamhet i Växjö kommun. Här berättar hon om hur kommunen arbetar med frågor om värderingar, normer, sex och relationer i vardagen. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Arbeta brett för bättre integration

Inom projektet Boss erbjöds kommuner stöd i att ta emot, ge stöd till och integrera ensamkommande på ett kvalitativt sätt. Här berättar projektets kommunikatör Hanna Nordehammar om vad som fungerat och vad som inte fungerat. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Samverkan för ensamkommande barn och unga

Utan dig finns inget jag

Alla behöver trygghet, mening, sammanhang och relationer till andra människor och alla behöver känna sig älskade och behövda. Här hör vi psykiater Ullakarin Nybergs tankar om vad som är viktigt och vad vi alla kan göra för att de runt omkring oss ska må bra. Inspelat den 6 december 2018 på Folkets hus i Stockholm. Arrangörer: Socialstyrelsen, Skolverket och Ensamkommandes förbund.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Kosmopolitism, modernism och judendom

Zygmunt Bauman på Berns

Sociologen och professorn Zygmunt Bauman föreläser utifrån begreppet kosmopolitism. Han belyser vår tids stora utmaningar som flyktingkrisen, globaliseringen och Europas framtid. Inspelat den 15 maj 2016 på Berns i Stockholm. Arrangör: Föreningen för judisk kultur i Sverige.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Rädslor

Berätta vad du inte vågar! Vad är det som gör att vi räds att göra eller säga saker? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in. Skön musik spelas.

Fråga oss