Titta

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Föreläsningar om det sociala arbetets möjligheter och villkor i Göteborg. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden : Ungas delaktighet i europeiska städerDela
 1. En samhällsstruktur
  som i ökande takt-

 2. -fortsätter att reproducera
  delaktighetspraktiker-

 3. -efter klassmässiga
  och etniska skiljelinjer.

 4. Ungas delaktighet är en tråd
  som jag plockar vidare från Ingrid-

 5. -och ska resonera lite kring,
  fast i ett mer europeiskt perspektiv.

 6. Den här presentationen bygger på ett
  nyligen avslutat forskningsprojekt-

 7. -med förkortningen PARTISPACE,
  Spaces and Styles of Participation.

 8. Tillsammans med tre kollegor från
  institutionen för socialt arbete-

 9. -Susanne Liljeholm Hansson,
  Torbjörn Forkby och Björn Andersson-

 10. -har jag de senaste tre åren bedrivit
  forskning inom detta projekt.

 11. Jag ska säga nåt om delaktighetens
  villkor för unga människor.

 12. Det vill säga en väldigt specifik
  aspekt av studiens många resultat-

 13. -som jag har valt
  att lyfta fram i detta sammanhang.

 14. Särskilt fokus är på Göteborg
  som var en av städerna i studien.

 15. Okej! Jag har lagt upp presentationen
  kring tre enkla frågor.

 16. En del texter har blivit skrivna,
  andra är på gång.

 17. Så, mycket kort, vad är PARTISPACE?
  Projektet var finansierat av-

 18. -EU:s program för forskning
  och innovation, Horizon 2020.

 19. Det pågick i tre år,
  mellan 2015-2018.

 20. Tio universitet från åtta städer
  medverkade:

 21. Frankfurt, Bologna, Rennes,
  Manchester, Göteborg-

 22. -Plovdiv, Zürich
  och Eskisehir i Turkiet.

 23. Huvudfrågan är: Var och hur deltar
  unga människor i europeiska städer?

 24. Det huvudsakliga syftet var
  att inte exkludera ungas praktiker.

 25. Utgångspunkten för projektet har
  varit att policy-definitioner...

 26. Många av de definitioner som finns om
  ungas delaktighet är alltför snäva-

 27. -vilket i sin tur exkluderar många
  av de praktiker och aktiviteter-

 28. -som unga människor
  faktiskt ägnar sig åt.

 29. Som social mobilisering, politisk
  aktivering och självorganisering-

 30. -som sker utanför ramarna för de
  strukturer som samhället erkänner.

 31. Delaktighetsbegreppet är svagt
  förankrat i ungas levda erfarenheter-

 32. -så mycket av det ungdomar gör
  blir inte erkänt som delaktighet-

 33. -och blir inte föremål för olika
  former av samhälleligt understöd.

 34. Det är projektets utgångspunkt.

 35. Materialet är stort.
  Jag tänker inte gå igenom det.

 36. Här är en del av materialet
  som den här presentationen bygger på.

 37. Vi har bland annat
  gjort expertintervjuer-

 38. -med personer som på olika sätt
  arbetar med ungdomsfrågor i städerna.

 39. I Göteborg har vi intervjuat
  politiker, socialarbetare-

 40. -ungdomsarbetare, fritidsledare,
  pedagoger och aktivister.

 41. Vi har träffat grupper av unga
  och gjort intervjuer.

 42. Vi har gjort så kallade etnografiska
  fallstudier av ungdomsmiljöer-

 43. -och biografiska intervjuer
  där vi mer fokuserat på-

 44. -ett antal individers
  livserfarenheter.

 45. Över till den andra frågan: Varför
  är det intressant och relevant?

 46. Här finns det flera svar.
  Några har jag listat här.

 47. Ungdomsdelaktighet som fenomen
  har länge varit av stort intresse-

 48. -för politiker, tjänstemän,
  beslutsfattare och forskare.

 49. Detta eftersom
  unga människors vardagspraktiker-

 50. -avslöjar väldigt mycket om deras
  relationer med det övriga samhället-

 51. -och om deras möjligheter att delta i
  och forma rådande samhällsordning.

 52. Att studera ungas delaktighets-
  praktiker avslöjar också-

 53. -hur de ofta tvingas
  till konformitet och underordning-

 54. -genom normer, regler, förväntningar
  som samhället har på dem.

 55. Delaktighet i sin essens
  blir en pågående förhandling-

 56. -mellan individgrupp och samhälle.

 57. I tider av ökande sociala spänningar-

 58. -och ökande ekonomiska klyftor,
  vilket har varit uppe här i dag-

 59. -så har ungas missnöje,
  allmänna protester, uppror...

 60. Paris 2005, Köpenhamn 2008,
  London 2011, Stockholm 2013...

 61. ...blivit en återkommande del av det
  europeiska delaktighetslandskapet.

 62. Det sätter frågan om
  ungas delaktighet i förgrunden-

 63. -för många av Europas demokratier.

 64. Sett ur det här perspektivet
  är det ganska självklart-

 65. -varför frågan väcker intresse
  från olika håll.

 66. Om vi tittar på ett dokument...

 67. Så här står det i Europeiska
  kommissionens "Youth Report 2015".

 68. I det här excerptet
  skrivs unga människor...

 69. ...unga människors mänskliga
  och sociala kapital fram-

 70. -som en av Europas största tillgångar
  inför framtiden.

 71. Här skrivs unga fram som bärare
  av framtiden, i en gammal diskurs.

 72. Unga som genom kunskap och mångfald
  har nyckeln till en bättre morgondag.

 73. Men kategorin unga skrivs också fram
  som varande i problem-

 74. -som en utsatt grupp, drabbade av
  ekonomisk kris, exkluderade.

 75. En huvuddel av det här problemet
  är ekonomiskt.

 76. Glappet mellan dem med mer
  och dem med mindre vidgas.

 77. Socioekonomiska klyftor växer.

 78. Delaktigheten i det etablerade
  samhällets strukturer sjunker.

 79. Det är svårare att delta. Det är ett
  glapp mellan unga och institutioner.

 80. Unga behöver få stöd, uppmuntran,
  utbildning för att förändra sig-

 81. -för att förbättra
  sin anställningsbarhet-

 82. -integration på arbetsmarknaden,
  social inkludering, delaktighet.

 83. Så det här är i grund och botten
  en central demokratisk fråga.

 84. Tittar vi på den svenska
  nationella ungdomspolitiken-

 85. -så ser vi delaktighetsbegreppet
  också där.

 86. Frågan om ungas delaktighet i sam-
  hället uppmärksammas på flera sätt-

 87. -på olika nivåer,
  nationellt och på EU-nivå.

 88. Tittar vi på delaktighet lokalt,
  Göteborg-

 89. -så är delaktighetsarbetet ett av
  Jämlikt Göteborgs fyra målområden.

 90. På Jämlikt Göteborgs hemsida
  kan vi läsa det här:

 91. "Makt över det egna livet
  och delaktighet i samhället"-

 92. -"är fundamentala livsvillkor
  för varje människa."

 93. Så delaktighet
  är ett begrepp i tiden.

 94. Resultat, tredje punkten.

 95. På frågan om ungas delaktighet
  i samhällsliv, vad har vi fått veta?

 96. Ett centralt framträdande spår
  som jag väljer att fokusera på-

 97. -har att göra med
  att förstå ungdomsdelaktighet-

 98. -som i första hand
  en fråga om strukturella villkor.

 99. Där stadsrummets uppdelning,
  en välbekant berättelse i Göteborg-

 100. -och de konsekvenser i ojämlika
  livsmöjligheter detta leder till-

 101. -är vad som, enligt många
  vi har intervjuat-

 102. -formar ungas delaktighetspraktiker
  på en grundläggande nivå.

 103. Så för att prata om ungas delaktighet
  i samhällsliv är det en utgångspunkt-

 104. -som är svår att bortse från.

 105. Kopplingen mellan delaktighet
  och dess villkor är framträdande-

 106. -i både expertintervjuerna
  och i intervjuerna med unga.

 107. Osman, en av ungdomarna
  vi har intervjuat:

 108. "Segregation stoppar en från att
  utnyttja, känna kulturen i Göteborg."

 109. Här är några expertröster.
  Jag tänker inte läsa upp dem.

 110. Det här är ett dominerande tema
  i intervjumaterialet-

 111. -som är svårt
  att inte förhålla sig till.

 112. Delaktigheten placeras
  inom den här strukturella ramen-

 113. -som karaktäriseras av
  ekonomisk och etnisk skiktning.

 114. Experterna kopplar ofta den här
  frågan till uppenbara skillnader...

 115. Vi har alla de här rapporterna.
  ...i livsvillkor mellan grupper-

 116. -som bottnar i var man råkar födas,
  vilka ens föräldrar råkar bli-

 117. -vilka uppväxtvillkor man får,
  vilken skola, universitet eller inte-

 118. -vad för slags arbete, om något,
  man kommer att få.

 119. I slutänden, som vuxen medborgare,
  som en summa av alla dessa steg-

 120. -vilken position man kommer att inta-

 121. -i en samhällsmatris som präglas
  av ojämlika maktförhållanden.

 122. Vad experterna egentligen pratar om,
  genom en för de flesta av oss-

 123. -välkänd, tröttande berättelse
  om Göteborg som ojämlik stad-

 124. -är en förståelse av delaktighets-
  begreppet som skiftar fokus från-

 125. -dominerande diskurser om delaktighet
  som en individuell angelägenhet-

 126. -beroende av personliga egenskaper,
  vilja, motivation, entreprenörsanda-

 127. -till delaktighet som villkorad
  av systemisk ojämlikhet.

 128. Så några summerande punkter.

 129. Hinner jag med såna?

 130. Åh, okej! Det här fixar jag.

 131. Jag rundar av. Ur ett socialpolitiskt
  perspektiv är ungdomar utsatta.

 132. Det vet vi om.
  Problemet är mångfacetterat.

 133. Övergripande är en grupp vars
  ekonomiska möjligheter försämrats.

 134. Punkt 2. I den politiska samtiden,
  i merparten i diskursen om unga-

 135. -råder en generell förskjutning
  från rättigheter till skyldigheter.

 136. Självansvar, självaktivering, vilja,
  inställning, motivation är ledord.

 137. Helt i linje
  med individualistiska perspektiv.

 138. Som jag var inne på tidigare, en av
  de viktigaste lärdomarna för mig-

 139. -av det här fantastiska projektet,
  PARTISPACE, är insikten att-

 140. -delaktighet är en effekt av
  identitet, plats och resurser.

 141. Hur man deltar har att göra med vem
  man är, hur man blir sedd, förstådd-

 142. -var man bor och vilka resurser
  man har eller inte har.

 143. Följaktligen blir det centralt
  att relatera det här problemet-

 144. -till både statlig
  och kommunal kontext-

 145. -som inbegriper politiska initiativ.

 146. Frågan om ungas delaktighet är
  en fråga om politiska satsningar-

 147. -eftersom villkoren antingen
  skapas eller motverkas-

 148. -genom politiska beslut.

 149. I annat fall, med nuvarande
  delaktighetsordning-

 150. -riskerar vi att befästa
  en samhällsstruktur-

 151. -som inte stödjer en aktiv själv-
  realiserande delaktighet i samhället.

 152. En samhällsstruktur
  som inte möjliggör mångfald-

 153. -utan en samhällsstruktur
  som i ökande takt-

 154. -fortsätter att
  reproducera delaktighetspraktiker-

 155. -efter klassmässiga
  och etniska skiljelinjer.

 156. Avslutningsvis: Antingen kan vi
  se ungas delaktighetsunderskott-

 157. -som ett ungdomsproblem
  och förlägga det där.

 158. Nån slags apati, aversion, oförmåga,
  okunskap och ovilja till engagemang.

 159. Eller så kan vi se delaktighets-
  underskottet som en konsekvens-

 160. -av ojämlika livsvillkor
  och ojämlika livschanser.

 161. Och då kan vi också fråga oss:
  Underskottet, vems problem är det?

 162. Är det ett ungdomsproblem eller är
  det en effekt av systemiska brister?

 163. En effekt av ett ekonomiskt, socialt
  och etniskt skiktat samhälle?

 164. Om vi vill ha förändring,
  var ska vi börja? Tack så mycket.

 165. Textning: Elin Csisar
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Ungas delaktighet i europeiska städer

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Ämnen:
Samhällskunskap > Individer och gemenskaper > Identitet och livsstil > Ungdomar
Ämnesord:
Barn och ungdom, Samhällsvetenskap, Social omsorg, Sociala frågor, Socialt arbete, Sociologi, Ungdomar
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Om boken Manifest - för ett socialt arbete i tiden

Magnus Dahlstedt, professor i socialt arbete vid Linköpings universitet, och Philip Lalander, professor i socialt arbete vid Malmö universitet, berättar om arbetsprocessen med boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden" och vad man ville med boken. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Det räcker inte med metod

Peter Dellgran är professor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om statlig kunskapsstyrning, det sociala arbetet och den kommunala socialtjänsten. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungdomar med erfarenhet av samhällets dygnsvård

Ingrid Höjer är professor i socialt arbete vid Institutionen för socialt arbete vid Göteborgs universitet. Hennes forskning är inriktad mot barn och familj, med ett särskilt fokus på den sociala barnavården. Här berättar hon om sin forskning som även är en del av boken "Manifest - för ett socialt arbete i tiden". Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Ungas delaktighet i europeiska städer

Zulmir Becevic är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet. Här berättar han om sin forskning där han arbetat med delaktighetens villkor för unga människor ur ett europeiskt perspektiv. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Förorten och det sociala arbetet som försvann

Ove Sernhede är tidigare professor i barn- och ungdomsvetenskap vid Göteborgs universitet. Här talar han utifrån de erfarenheter han har som socialarbetare och forskare inom det som idag betraktas som utsatta stadsdelar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Göteborgs stads arbete mot radikalisering

Zan Jankovski är samordnare för Göteborgs stads arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism. Här talar han om Göteborgs stads arbete inom detta område med statistik på våldsbejakande extremism och om radikaliserande miljöer. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Socialt arbete i en idéburen organisation

Lennart Forsberg är socialchef vid Göteborgs stadsmission. Här talar han om utmaningar och samhällstrender som han ser genom sitt arbete, där mer än hälften av de barnfamiljer som söker hjälp hos Stadsmissionen efterfrågar mat och en fjärdedel av insatserna går till individer som egentligen är berättigade till bistånd. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Kreol, fötter och inte rötter

Hajar Alsaidan är socionomstudent och en av grundarna av Göteborgs kreoler. Här talar hon om sin uppväxt, rasism, nya identiteter och varför hon anser sig vara kreol. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Områdesarbete och social mobilisering

Anna Bryntse, studie- och yrkesvägledare på folkhögskolan i Angered, och Lina Renholm Nyby från Hammarkullens fritidsgård Mixgården berättar om att ta ställning i det sociala arbetet, fritidsgården som en plats för samhällsbyggande och vikten av tillitsfulla relationer mellan socialarbetare och ungdomar. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - För ett socialt arbete i tiden

Agera på vår tids samhällsutmaningar

Erika Engberg är socionomstudent vid Göteborgs universitet och talar här om sin erfarenhet från socionomprogrammet. Katarina Hollertz är lektor i socialt arbete vid Göteborgs universitet och berättar om utbildningens roll. Inspelat den 29 januari 2019 på Folkets hus, Hammarkullen, Göteborg. Arrangör: Institutionen för socialt arbete, Göteborgs universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & samhällskunskap

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Släktforskardagarna 2016

Släktforska i de finländska arkiven

I Sverige bor hundratusentals människor med rötter i Finland. Här berättar Arja Rantanen om hur de finländska arkiven är strukturerade, vad de omfattar och hur man går tillväga för att söka i dem. Hon inleder med en historisk beskrivning av arkiven. Här finns handlingar som kan vara intressanta för släktforskare, exempelvis studentmatriklar från 1500-talet, amerikansk emigration, krigsdokument och bouppteckningar. Inspelat den 20 augusti 2016 på Nolia, Umeå. Arrangör: Södra Västerbottens släktforskare.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Mifforadio

Aktiv dödshjälp

Ska vården kunna hjälpa svårt sjuka att dö? Vad tycker du? Morgonshow om de stora livsfrågorna. Vi äter frukost och pratar med lyssnare som ringer in.