Titta

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Om UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Föreläsningar från konferensen Forum Värmland 2019. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Till första programmet

UR Samtiden - Forum Värmland 2019 : Fysisk aktivitet för mental hälsaDela
 1. Risken för psykiska besvär ökade
  om man satt stilla framför en skärm-

 2. -sex timmar eller mer efter skolan.

 3. "Psykiske plager og fysisk aktivitet hos
  ungdom" heter min doktorsavhandling.

 4. Jag disputerade i september
  vid Karlstad universitet.

 5. Avhandlingen består av
  fyra artiklar och en kappa.

 6. Mina handledare var Curt Hagquist,
  som vi har hört här i dag-

 7. -samt Ingeborg Hartz
  och Miranda Thurston.

 8. I Norge rapporteras det om ökade
  psykiska besvär bland ungdomar.

 9. Ungdata-rapporten från 2018
  visar att omfattningen-

 10. -av självrapporterade fysiska
  och psykiska besvär fortsätter att öka.

 11. Ökningen är markant och gäller elever
  i både högstadiet och gymnasiet.

 12. I en översikt från 2014 ser man ökade
  internaliserade problem hos flickor-

 13. -medan siffrorna för pojkar
  inte var entydiga.

 14. Vilken roll fysisk aktivitet spelar för
  att förebygga psykiska besvär-

 15. -har fått ökad uppmärksamhet
  bland forskare, särskilt i rika länder.

 16. Men mycket av forskningen
  som har gjorts runt det här sambandet-

 17. -har låg kvalitet,
  och är oftast tvärsnittsstudier.

 18. Vissa hittar positiva samband,
  andra gör det inte.

 19. Få studier nämner orsakssamband
  och mekanismerna bakom sambandet-

 20. -mellan fysisk aktivitet
  och psykisk hälsa hos ungdomar.

 21. Psykisk hälsa är ett vitt begrepp.
  Vi har undersökt psykiska besvär-

 22. -inte psykisk ohälsa.

 23. Vi har använt tre mått på psykisk hälsa
  som jag ska återkomma till.

 24. Ungdomars fysiska aktivitet
  tenderar att sjunka med åldern.

 25. Under ungdomstiden finns en ökad risk
  att utveckla en inaktiv livsstil.

 26. Enligt en Ungdata-rapport från 2018
  lägger allt fler ungdomar mycket tid-

 27. -på bildskärmsaktiviteter. Det är
  olyckligt, då ökad skärmtid på fritiden-

 28. -har förknippats med psykiska besvär.

 29. Syftet var att undersöka sambandet
  mellan psykisk hälsa-

 30. -och fysisk aktivitet hos norska
  ungdomar i åldrarna 15 till 16 år.

 31. I den första studien
  var målet att undersöka-

 32. -instrumentet Hopkins Symptom
  Checklist psykometriska egenskaper-

 33. -med hjälp av Rasch-modellen.

 34. Detta är data från norska Folkehelse-
  instituttets ungdomsundersökning.

 35. Den genomfördes 2001,
  och därefter 2009-

 36. -då i samarbete
  med Hedmarks fylkeskommune.

 37. Totalt deltog 3 311 ungdomar,
  och det var en tvärsnittsstudie.

 38. Den gjordes på papper år 2001
  och på nätet 2009.

 39. Det validerade instrumentet består
  av tio frågor och fyra svarsalternativ.

 40. Fyra frågor mäter symptom på ångest-

 41. -och sex frågor
  mäter symptom på depression.

 42. Frågan löd: "I vilken grad har du
  besvärats av dessa på senare tid?"

 43. Svarsalternativen är:

 44. "Inte alls", "lite", "ganska mycket"
  och "väldigt besvärad".

 45. Instrumentet har validerats
  med faktoranalys.

 46. Det har jämförts med andra instrument
  som mäter ångest och depression-

 47. -men det är först nu som det
  har validerats med Rasch-analys.

 48. Enligt Rasch-analysen
  var instrumentet pålitligt-

 49. -och frågorna fungerade bra.

 50. Men instrumentet har brister.

 51. Jag har tagit med två figurer
  för att illustrera detta.

 52. Det är viktigt att instrumentet vi
  använder är anpassat för målgruppen-

 53. -som vi vill undersöka. Här ser vi
  hur frågor och svar hänger ihop.

 54. Överst ser vi hur ungdomar själva
  upplever sin psykiska hälsa-

 55. -och där under i vilken grad frågorna
  faktiskt mäter psykiska besvär.

 56. Det är inte så stor samstämmighet
  mellan hur ungdomarna svarar-

 57. -och graden av psykiska besvär
  som frågorna mäter.

 58. Vi ser att person och item
  inte korrelerar helt.

 59. Resultatet indikerar att ungdomarna är
  "för" friska för att svara på frågorna.

 60. Instrumentet tycks passa bättre
  för ungdomar som mår sämre.

 61. Här ser vi vad man
  kan förvänta sig på frågan:

 62. "Lätt för att klandra sig själv",
  den grå grafen här.

 63. Här vill vi se om frågan
  fungerar lika för pojkar och flickor.

 64. Den röda linjen är flickor
  och den blå är pojkar.

 65. Flickor ligger konsekvent högre
  än pojkar, vilket visar att frågan-

 66. -fungerar olika för flickor och pojkar.

 67. I den andra studien använde vi samma
  datamaterial som i den första studien.

 68. Här undersökte vi psykiska besvär
  i relation till ändringar över tid-

 69. -samt fysisk aktivitet
  kopplat till skärmtid på fritiden.

 70. Psykiska besvär mättes med HSCL.

 71. Fysisk aktivitet
  mättes i antal timmar efter skoltid-

 72. -liksom skärmtid, som också mättes
  i antal timmar efter skolan per dag.

 73. Studien visade
  att självrapporterade psykiska besvär-

 74. -ökade mellan 2001 och 2009.

 75. Andelen flickor med besvär
  var dubbelt så stor som bland pojkar.

 76. Andelen ungdomar som var aktiva
  i mer än elva timmar i veckan-

 77. -och stillasittande vid en skärm sex
  timmar per dag, ökade i samma period.

 78. Risken för psykiska besvär
  var lägre om man var aktiv-

 79. -minst elva timmar i veckan,
  medan den var högre-

 80. -om man satt stilla framför en skärm
  i minst sex timmar efter skolan.

 81. Resultatet påverkades inte av
  om man var pojke eller flicka-

 82. -eller om undersökningen
  gjordes 2001 eller 2009.

 83. Studie tre skulle undersöka sambandet
  mellan fysisk aktivitet-

 84. -och ny användning av psykofarmaka.

 85. Studien baseras på data
  från ungdomsundersökningen-

 86. -i Hedmark fylke, samt Oppland,
  Troms, Finnmark och Oslo.

 87. Sammanlagt deltog 10 737 ungdomar.

 88. Undersökningen kopplades
  till det norska receptregistret.

 89. Där finns en översikt över
  alla receptbelagda läkemedel-

 90. -som har lämnats ut från apotek
  från och med år 2004.

 91. I studien antogs ny receptförskrivning
  vara en indikator på psykiska besvär.

 92. Vi ville se om ungdomar hade fått anti-
  depressiva eller sömnmedel utskrivna.

 93. Fysisk aktivitet kunde inte kopplas
  till ny användning av antidepressiva.

 94. Dock fanns klara samband
  mellan fysisk aktivitet-

 95. -och ny användning av sömnmedel.

 96. Men efter tretton års uppföljning
  såg vi att sambandet försvann.

 97. Resultatet påverkades inte av
  om man var pojke eller flicka-

 98. -eller om man hade rapporterat
  psykiska besvär eller ej.

 99. Studie fyra såg på sambandet mellan
  fysisk aktivitet i olika kontexter-

 100. -och symptom på depression.

 101. Vi använde oss av Ungdata, som har
  blivit en viktig källa till information-

 102. -om ungdomars hälsa
  och välbefinnande i Norge.

 103. Vi hade tillgång till data från Hedmark,
  Oppland, Østfold och Akershus.

 104. Totalt deltog 5 531 ungdomar-

 105. -och det var ett nätbaserat,
  anonymt frågeformulär.

 106. Här ser vi de sex frågor
  som mäter symptom på depression.

 107. De fem första frågorna finns även
  i HSCL, som validerades i studie ett.

 108. Några frågor är omarbetade-

 109. -och vi gjorde en validering av skalan,
  men det är opublicerade resultat.

 110. Som helhet fungerade skalan ganska
  bra, men den har även en del brister.

 111. Här ser vi fysisk aktivitet
  i olika kontexter.

 112. Vi frågade om idrottsföreningar, gym,
  om man tränade på egen hand-

 113. -eller deltog i andra organiserade
  aktiviteter. Sex svarsalternativ fanns.

 114. Och vad fann vi här?
  Jo, att mönstret ändrade sig lite.

 115. De som tränade i en förening hade
  markant färre symptom på depression-

 116. -jämfört med de
  som inte tränade regelbundet.

 117. Sambandet påverkades inte av faktorer
  som utbildning, ekonomi, rökning-

 118. -och alkoholvanor. Dock sågs inget
  samband för de som tränade på gym-

 119. -på egen hand eller
  i andra organiserade aktiviteter.

 120. Här ser vi våra fyra studier
  och vad vi har undersökt.

 121. Vi har använt
  tre olika mått på psykisk hälsa.

 122. Metoden är viktig. Hur man operation-
  aliserar och mäter psykisk hälsa kan-

 123. -påverka förhållandet till fysisk aktiv-
  itet, t.ex. vid jämförelse av grupper.

 124. Rasch-analysen av HSCL:s
  psykometriska egenskaper-

 125. -är därför
  ett viktigt bidrag till forskningen.

 126. Precis som psykisk hälsa är
  fysisk aktivitet ett komplext fenomen.

 127. Vi undersökte antal timmar
  fysisk aktivitet efter skolan, skärmtid-

 128. -och fysisk aktivitet i olika kontexter.

 129. Mätmetod, och i vilket sammanhang
  aktiviteten genomförs, är viktigt.

 130. När inte bara frekvens och volym
  undersöks, utan även kontexten-

 131. -för den fysiska aktiviteten,
  så ser vi ett tydligare mönster.

 132. Man bör se på olika sorters aktiviteter,
  inte bara frekvens och volym-

 133. -när man ska undersöka
  fysisk aktivitet och psykisk hälsa.

 134. Resultatet visar att bredare studier
  behövs om sambandet-

 135. -mellan fysisk aktivitet
  och psykisk hälsa.

 136. Det är viktiga fynd för arbetet med
  folkhälsa, med förebyggande arbete-

 137. -och med hälsofrämjande aktiviteter,
  för ungdomars psykiska hälsa.

 138. Tack för mig.

 139. Översättning: Louise Hjorth
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Ämnen:
Biologi > Kropp och hälsa > Sjukdomar och ohälsa > Psykisk ohälsa, Idrott och hälsa > Hälsa och livsstil > Träning och dess effekter
Ämnesord:
Folkhälsa, Friskvård, Fysisk träning, Medicin, Preventiv medicin, Psykiatri, Psykisk hälsa, Samhällsmedicin, Socialmedicin
Utbildningsnivå:
Högskola

Alla program i UR Samtiden - Forum Värmland 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Bättre vård för barn och unga med diabetes

Hur kan svensk barndiabetesvård förbättras? Barndiabetessköterskan Lena Hanberger har tagit fram ett förslag på hur man kan driva förbättringsarbete och presenterar här sin studie. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

ACT-terapi för föräldrar till barn med kroniska diagnoser

Att vara förälder till ett barn med funktionsnedsättningar eller kronisk sjukdom innebär en utmaning på många sätt. Utmattning och fysiska symptom hör till vanligheterna. Essi Sairanen, forskare vid Karlstad universitet, har studerat nyttan av ACT-terapi. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Konsekvenser av tidig psykisk ohälsa

Curt Hagquist, professor i folkhälsovetenskap, forskar om psykisk ohälsa bland unga. Den psykiska ohälsan ökar i den här gruppen, särskilt bland flickor. Vi måste ta reda på mer om orsakerna och lära oss att jobba förebyggande, menar Hagquist. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Upptäcker skolsköterskan barn som far illa?

Elevhälsan skulle tidigt kunna fånga upp signaler från barn som far illa. Men en forskningsstudie av distriktssköterskan Lisbet Engh, före detta skolsköterska, visar att det finns hinder på vägen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Att mäta hälsolitteracitet

Hälsolitteracitet handlar om människors förmåga att förvärva, förstå, värdera och använda hälsoinformation. Hanne Søberg Finbråten, sjuksköterska, presenterar forskning hon gjort bland den norska befolkningen. Det visade sig bland annat att över 50% av befolkningen aldrig faktakollar hälsoinformation i media. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Från diagnos till konsekvens av sjukdom

Laura von Kobyletzki, docent och allmänläkare, föreläser om sin forskning inom epidemiologi. Hon är expert på eksem och har gjort en studie som visar att patienterna ofta saknar det stöd som de skulle behöva. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Fysisk aktivitet för mental hälsa

Allt fler ungdomar uppger att de mår psykiskt dåligt. Det yttrar sig som ångest, oro och magont. Motmedlet är fysisk aktivitet, det visar tydligt den forskning som Annette Løvheim Kleppang har gjort i Norge. I sin doktorsavhandling tog hon upp just sambandet mellan psykisk hälsa och fysisk aktivitet. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Hälsofrämjande diabetesvård

Jenny Rossen, forskare vid Sophiahemmet högskola, berättar om vikten av fysisk aktivitet och sin forskning kring det. Professor Unn-Britt Johansson har studerat diabetespatienters rädsla för blodsockerfall - hypoglykemi. Här finns stora behov av utbildning och stöd. Båda drar slutsatsen att det behövs en ökad helhetssyn kring människors hälsa. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Effekterna av bra kost och fysisk aktivitet

Vilka effekter har olika typer av fysisk träning på exempelvis övervikt, blodsockernivå och muskelmassa? Hur påverkas blodkärlens funktion av vad vi äter? Och varför är det så hälsosamt att äta frukt, bär och grönsaker? Dietisten Stig Mattsson, som bland annat arbetar för svenska skidlandslaget, ger handfasta svar. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Kontinuerlig blodsockermätning

Förr i tiden smakade man på patientens urin för att mäta blodsockret. Sedan dess har utvecklingen gått långt. Johan Jendle, professor vid Örebro universitet, berättar om glukosmonitorering. Det är en teknik som kontinuerligt mäter blodsockret via en sensor som i sin tur styr insulinpumpen. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Forum Värmland 2019

Diabetes och effekterna på synen

Skador på näthinnan - diabetesretinopati - är den vanligaste komplikationen till följd av diabetes. I förlängningen kan skadorna leda till synnedsättning. Fler och fler personer drabbas av diabetes, framför allt äldre. Vi står inför stora utmaningar för att kunna optimera ögonkontrollerna. Ögonläkaren Karl-Johan Hellgren berättar om sin forskning. Inspelat den 14 februari 2019 på Karlstad congress culture centre (KCCC). Arrangörer: Region Värmland och Karlstads universitet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Högskola
Beskrivning
Visa fler

Mer högskola & biologi

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Framtidens infektionsforskning

Bakteriernas kemiska språk

Skadliga bakterier kan döda människor, djur och växter, medan goda bakterier spelar en viktig roll i att hålla människor, djur och växter välmående och levande. Quorum sensing är bakteriernas sätt att kommunicera. Bonnie Bassler, professor i mikrobiologi vid universitetet Princeton i USA, är en pionjär på området och kunde i mitten av 1990-talet visa att bakterier inte bara talar med sina artfränder utan de kan också sända och ta emot signaler från andra arter. Här berättar hon om sin forskning. Inspelat den 19 juni 2017 på Umeå universitet. Arrangör: Knut och Alice Wallenbergs stiftelse, Kungliga Vetenskapsakademien och Umeå universitet.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Lyssna Bildningsbyrån - sex

Personlig assistent, också till sex?

Som förlamad kan det vara svårt att be om hjälp med de mest privata behoven. Arbetsterapeuten Stefan Balogh har specialiserat sig på rådgivning till personer med funktionsnedsättning. Han tycker att Sverige bör följa Danmarks exempel och utbilda speciella sexvägledare.