Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019 : Språken i det självständiga FinlandDela
 1. De som talar invandrarspråk i Finland
  koncentreras i städerna.

 2. Tack. Goddag till alla.
  Hälsningar från Finland.

 3. Jag kunde börja med en frågesport.

 4. Kan ni gissa var jag var
  för 13 timmar sedan?

 5. I skidspåret i Esbo. Så det är roligt
  att komma till våriga Stockholm.

 6. Det är mycket varmare här.

 7. Men till saken. Jag ska tala om
  språken i självständiga Finland.

 8. Först går jag igenom finskans
  och de inhemska språkens situation-

 9. -från och med början av århundradet
  och därefter pratar jag om-

 10. -språksituationen i Finland
  efter 1990-talets början.

 11. Till slut förutspår jag hur Finlands
  språksituation ser ut år 2030.

 12. Så det lönar sig att vara vaken
  ända till slutet.

 13. Men först ska vi ta en titt
  på Finlands utveckling.

 14. Den står i samband med språket
  särskilt nu och i framtiden-

 15. -på så sätt att där finns
  den där blå linjen-

 16. -som beskriver tiden fram till idag.

 17. Man kan se små toppar
  uppåt och nedåt-

 18. -p.g.a. olika demografiska
  variationer som krig och dylikt.

 19. Men den gröna linjen
  eller den lime-färgade linjen-

 20. -som börjar från idag framåt-

 21. -stiger i rätt samma takt som tidigare,
  men i Finland är denna gröna andel-

 22. -en befolkningsökning som nästan helt
  beror på invandring.

 23. Finlands nativitet har sjunkit
  i flera år och sjunker än.

 24. Så egentligen beror folkökningen
  helt på invandringen.

 25. Det är förstås känt
  att de som flyttar till Finland-

 26. -åtminstone inte i början kan de
  nationella språken. Kanske engelska-

 27. -men oftast något annat språk.

 28. Detta är förstås
  Finlands stora utmaning just nu.

 29. D.v.s. hur man i framtiden
  ska förhålla sig till andra språk-

 30. -än gamla minoritetsspråk
  och finska och svenska.

 31. Här ser vi hur många som talar
  finska, svenska och samiska-

 32. -fr.o.m. år 1880 fram till idag.

 33. Det intressanta är att om vi
  först tittar på spalten för finska-

 34. -så har folkmängden vuxit
  rätt mycket i Finland.

 35. Men om vi tittar på utvecklingen
  efter år 1980-

 36. -och särskilt på 2000-talet,
  som jag nyss sa-

 37. -så är finländare inte särskilt
  avelsamma-

 38. -för mellan åren 2010 och 2016-

 39. -är skillnaden
  i antalet finsktalande 108.

 40. Folkmängden sjunker alltså.

 41. Denna statistik grundar sig på
  BRC:s uträkningar-

 42. -där man i Finland kan uppge
  sitt modersmål, som ni vet.

 43. Man kan uppge ett språk.

 44. Man får så att säga välja fritt
  och man får byta det-

 45. -med ett par veckors mellanrum.
  Det är inte permanent-

 46. -men ett språk måste alla uppge-

 47. -det gäller både infödda och invandrare.

 48. Då tar vi den andra spalten,
  svenskan.

 49. Man hör ofta påståendet
  att antalet svenskspråkiga minskar-

 50. -men antalet har absolut sett
  förblivit förhållandevis lika.

 51. Antalet har inte minskat så mycket.
  I början av 1900-talet-

 52. -fram till 1900-talets mitt
  fanns lite fler svenspråkiga-

 53. -men minskningstakten
  är inte särskilt snabb.

 54. På grund av statistikföringsmetoden-

 55. -motsvarar detta antal inte
  verkligheten särskilt väl-

 56. -för i Finland uppges ett modersmål-

 57. -medan det finns
  många tvåspråkiga familjer i Finland.

 58. Man kan alltså anta
  att antalet svenskkunniga-

 59. -är större än vad statistiken visar.

 60. Det har spekulerats i
  hur många svensktalarna kunde vara.

 61. Folktinget uppskattar att det
  finns ytterligare 150 000.

 62. Min egen uppskattning är likartad.

 63. I Finland finns ungefär
  en halv miljon människor-

 64. -som i praktiken talar flytande svenska,
  i det närmaste på modersmålsnivå.

 65. Det större antalet, som inte syns
  i statistiken-

 66. beror framförallt på dessa
  tvåspråkiga familjer-

 67. -i vilka bara den ena uppger svenska
  som modersmål.

 68. Barnens språk är nu vad det är.

 69. Det kan också vara slumpmässigt
  eller bero på preferenser-

 70. -vilket språk som uppges
  som modersmål.

 71. I Finland kan man numera även uppge
  kontaktspråk-

 72. -som kan vara annat än modersmålet.

 73. Men för finsk- och svenskspråkiga
  är kontaktspråket alltid samma-

 74. -som modersmålet.
  Det kan inte ändras.

 75. Man kan inte ha finska som modersmål
  och svenska som kontaktspråk.

 76. De är de två undantagen.

 77. De vars modersmål är något annat
  kan uppge modersmålet-

 78. -och sedan välja finska eller svenska
  till kontaktspråk.

 79. Sedan har vi den tredje spalten:
  samiska språk.

 80. Ni märker att enligt statistiken-

 81. -har det inte skett stora förändringar
  i antalet talare-

 82. -men redan från början
  och särskilt numera-

 83. -är denna siffra antagligen
  rätt missvisande.

 84. Det beror på det-

 85. -att det i Finland finns
  tre möjliga sätt-

 86. -åtminstone tre sätt,
  att räkna samernas...

 87. Nu pratar jag om människor
  som talar samiska-

 88. -och om antalet som kan samiska. Det
  första är förstås befolkningsregistret.

 89. Där kan man uppge ett samiskt språk
  som modersmål.

 90. Det är ett sätt. Baserat på det får vi
  ett antal som utgår från folkräkning.

 91. Det andra sättet är-

 92. -antalet människor som är upptagna
  i sameröstlängden.

 93. Det är helt andra kriterier.
  Vi har i lagen en sameparagraf-

 94. -som definierar vem som har
  rösträtt i sametinget.

 95. Denna sameparagraf som anger
  hur man blir same-

 96. -ur sametingets synvinkel
  har andra kriterier.

 97. Ett kriterium är språket,
  men det finns även andra.

 98. Paragrafen innehåller tre moment.

 99. Det tredje är förstås det-

 100. -att en person kan identifiera sig
  med någon grupp.

 101. Ganska många som kan samiska-

 102. -och som säkert identifierar sig
  som samer är de-

 103. -som kanske inte är medlemmar av
  samesamhället i den bemärkelsen-

 104. .att det skulle vara upptagna
  i sameröstlängden.

 105. Jag tror att det beror på
  dessa tre faktorer-

 106. -att det är praktiskt taget
  omöjligt att räkna antalet-

 107. -samer eller talare av samiska
  som etnisk grupp.

 108. Det är mycket svårt att bedöma
  antalet som kan samiska...

 109. Man kan göra en uppskattning.

 110. Men det är klart att statistiken
  från Befolkningsregistercentralen-

 111. -är absolut för liten. Det är klart.

 112. Om vi tittar skilt på samiskan...

 113. Vi har en samisk språklag.

 114. Det står alltså i grundlagen-

 115. -att samerna som ursprungsfolk
  har vissa rättigheter.

 116. Enligt den 17:e paragrafen-

 117. -ska det fastställas
  en särskild språklag för samiska-

 118. -eller att rättigheterna
  ska beskrivas i en separat lag.

 119. Samiska språklagen
  beskriver samernas rättigheter-

 120. -främst ur myndigheternas perspektiv-

 121. -men den berör främst
  det samiska hembygdsområdet-

 122. som består av Enontekis, Enare
  och Utsjoki kommuner-

 123. -och Lapplands renbetesland
  i norra Sodankylä.

 124. Och nu lyder frågan...
  Eller vi tittar först på siffrorna.

 125. Till höger syns samernas andel
  av kommuninvånarna.

 126. Dessa siffor har fåtts av sametinget.

 127. I Utsjoki 70, i Enare 30,
  i Enontekis 19, i Sodankylä 4 procent.

 128. Detta är alltså sametingets
  antal på samerna i dessa kommuner.

 129. Undertill har vi kommunernas
  invånarantal-

 130. -så man kan ungefär se
  hurdant antalet samer vore.

 131. Men om denna samma statistikföring
  gjordes-

 132. -på basis av BRC:s siffror,
  vore den lägre.

 133. Om man å andra sidan tänker på det-

 134. -att största delen av barn
  under skolåldern...

 135. 60-70 procent av skolbarnen
  bor numera-

 136. -nån annanstans än här
  i samernas hembygdsområde.

 137. I Esbo, Helsingfors,
  Uleåborg och Rovaniemi-

 138. -finns ungefär tusen samer.

 139. Nu lyder frågan-

 140. -hur detta framstår i förhållande till
  samernas lagstiftning.

 141. Den nuvarande situationen
  är svår på så sätt-

 142. -att den samiska språklagen
  gäller främst-

 143. -myndigheternas verksamhet
  på samernas hembygdsområde.

 144. Men efter ett par generationer
  bor största delen av samerna-

 145. -eller jag kanske ska säga av barn
  vars identitet är samisk-

 146. -och av unga, redan vuxna
  på annat håll.

 147. Detta är en fråga
  som på något sätt måste lösas.

 148. Nu har den lösts med
  distansundervisning i skolan.

 149. I Helsingfors grundades
  en samisk klass på hösten 2018.

 150. I stora städer finns samiska språkbad-

 151. -daghem och skolklasser-

 152. -men det är ändå rätt smått
  i förhållande till behovet-

 153. -som skapas av-

 154. -att samiska barn eller barn
  vars identitet är samisk-

 155. -bor långt från sameområdet.

 156. Detta är en fråga som säkert
  kommer att bli aktuell-

 157. -eller den är redan aktuell på ett sätt-

 158. -men jag tror att den i framtiden
  kommer det bli ännu viktigare.

 159. Om antalet samiskspråkiga...
  I Finland talas tre samiska språk:

 160. nordsamiska, skoltsamiska
  och enaresamiska.

 161. Enaresamiska talas ju ungefär där-

 162. -var det står "Inari",
  där runt Enare träsk.

 163. Det är svårt att uppskatta hur många
  talarna är, men ca trehundra.

 164. Det skoltsamiska området
  har märkts med blått.

 165. Även i Ryssland bor folk
  som talar skoltsamiska-

 166. -men i Finland är antalet talare
  kanske samma 300.

 167. Nordsamiska talas av mycket fler,
  av tusentals.

 168. Kanske av sju, åtta tusen.

 169. Det är också bara en uppskattning-

 170. -för det är mycket svårt att definiera
  vem som talar och vem som inte talar.

 171. Skillnaden är förstås den att nord-
  samiska talas även i Sverige och Norge.

 172. Den nordsamiska gemenskapen
  är kanske 40 000 totalt.

 173. Nordsamiskans situation
  är alltså helt annorlunda-

 174. -än situationen för de två andra
  samiska språken som talas i Finland.

 175. Jag ska säga ett par ord
  om karelska språket.

 176. Karelskan blandas ofta
  i finländsk folkmun-

 177. med finskans karelska dialekter.

 178. Karelska anses alltså vara
  ett fristående språk.

 179. Låt oss först titta
  på kartans ryska sida.

 180. Finland syns i vitt till vänster.

 181. Där är Ladoga och Onega.
  Det blå området beskriver...

 182. Där är finska områden
  som kallas karelska dialekter.

 183. Finskans karelska dialekter syns
  alltså där.

 184. De gamla språkområdena.

 185. Sedan karelskan och dess dialekter.
  Om dem kan sägas-

 186. -att det är mycket omtvistat
  om det finns flera karelska språk-

 187. -eller om de är varieteter
  av ett och samma språk.

 188. Det har diskuterats mycket på senaste
  år. Utgår vi från en sån klassificering-

 189. -som är rätt allmänt erkänd, och
  eftersom detta är en karta av Kotus-

 190. -lär Kotus ordboksredaktörer-

 191. -liksom också många på universitetet
  underteckna detta-

 192. -att det finns två karelska
  huvudvarieteter.

 193. Det är egentliga karelskan i norr-

 194. -och livvikarelskan
  nedtill ovanför Ladoga.

 195. Dessutom räknas lydiska oftast-

 196. -numera som eget språk,
  men det är inte nödvändigt.

 197. Det kan också anses vara
  en varietet av karelskan.

 198. Dessutom kan egentliga karelskan-

 199. -indelas i vienakarelska
  och sydkarelska.

 200. Nu frågas det förstås genast
  att var är Finland i detta.

 201. Det har uppskattats att det i Finland-

 202. -kan finnas upp till 15 000
  personer som talar karelska-

 203. -de har förstås kommit hit
  som evakuerade efter krigen.

 204. På Finlands karta kan man inte märka
  ut ett språkområde för karelskan-

 205. -för de som talar karelska
  bor utspridda på olika håll.

 206. Det kan finnas några koncentrationer,
  men ett geografiskt område-

 207. -där karelsktalande skulle bo
  finns inte.

 208. Karelskans ställning
  har varit dålig i Finland.

 209. Den har egentligen inte erkänts
  eller identifierats-

 210. -förutom under de senaste 10 eller
  15 åren har den blivit mer omtalad.

 211. År 2009 utfärdade president
  Tarja Halonen en förordning-

 212. -i vilken karelskan upptogs
  i Europeiska stadgan-

 213. -om landsdels- eller minoritetsspråk.

 214. Den är nu
  under Europarådets ramavtal.

 215. Det ansågs vara en form
  av erkännande-

 216. -eller en slags milstolpe.

 217. Sedan ett par ord
  om sista tidens händelser.

 218. Ifjol diskuterades det-

 219. -att man borde få en nämnd
  för det karelska språket.

 220. På samma sätt som vi i Kotus
  har en minoritetsspråknämnd-

 221. -och i teckenspråk, i samiska
  och i romani.

 222. Nu är problemet förstås det
  att var skulle den vara verksam-

 223. -vad skulle den göra,
  särskilt när man beaktar-

 224. -att det egentliga språkområdet
  ligger i ett annat land.

 225. Man tänkte att den kunde inordnas
  vid Joensuu universitet-

 226. -där det finns en professur i karelska
  och även annan verksamhet.

 227. Men om man nu säger...
  Eller så har jag tolkat det-

 228. -att den största frågan
  kanske är den-

 229. -att talare av olika varieteter,
  dialekter och t.o.m. språk-

 230. -kanske inte så lätt blir eniga-

 231. -om standarden för t.ex. skriftspråket
  och på vad det skulle baseras-

 232. -vilken varietet
  skulle utgöra grunden o.s.v.

 233. Jag skulle tro att i detta
  utvecklingsskede-

 234. -är frågor av denna typ
  mer än tillvägagångssätt.

 235. Var skulle den vara och
  vem skulle inrätta den?

 236. Sådana tvistefrågor
  är troligen en större orsak.

 237. Karelska språkföreningen-

 238. -representerar livvi.

 239. Där ovanför Ladoga
  kan man se ett område-

 240. -där mellan lydiska och Ladoga
  ligger livvis egentliga språkområde.

 241. Karelska språkföreningens
  överhuvud känner ni säkert till.

 242. Han är den ortodoxa kyrkans ärkebiskop.

 243. Biskop Leo.
  Han var mycket aktiv i frågan-

 244. -redan då förordningen planerades
  under Halonens presidentperiod.

 245. Karelska språkföreningen har grundat
  en egen språknämnd-

 246. -men den grundar sig på föreningen.
  T.ex. Kotus har inget med den att göra.

 247. En sådan förändring har skett.

 248. Nu är karelskans situation
  intressant på så sätt-

 249. -att det finns aktiv verksamhet,
  revitalisering, t.o.m. språkbon-

 250. -kanske på flera ställen.

 251. Men någon annan ställning har den
  ju inte för tillfället.

 252. När jag på slutet av föreläsningen
  förutspår det framtida läget-

 253. -kanske jag ännu säger något
  om karelska språkets situation.

 254. Det var kort om karelskans
  ställning i Finland för tillfället.

 255. På ryska sidan känner jag den inte
  särskilt väl.

 256. Joensuu universitet vet mer om det.

 257. Låt oss gå till språken
  som vi kan kalla invandrarspråk.

 258. I detta sammanhang är invandrarspråk
  bara en statistikterm-

 259. -som betyder andra språk än finska,
  svenska och samiska-

 260. -och kanske karelska och något mer.

 261. Invandrarspråk i den bemärkelsen
  att de inte traditionellt hört-

 262. -till den finska språkreserven.

 263. Jag sa redan i inledningen
  att i början av 1990-talet-

 264. -fanns en slags betydande punkt
  i Finlands demografi-

 265. -eller i den demografiska fördelningen
  när det gäller dessa språk.

 266. Här ser ni BRC:s antal för talare
  av invandrarspråk-

 267. -från år -90 till år 2016.

 268. Ni märker att förändringen
  har skett rätt snabbt.

 269. 25 000 år -90-

 270. -och nu i dessa dagar-

 271. -är det lite mer än 360 000 i år.

 272. Förändringen är mycket snabb.

 273. Figuren visar det bättre.

 274. -50 000 betyder att det har beaktats
  redan år -80.

 275. Från år -90 börjar den lineära...

 276. ...rakan, som beskriver
  den genomsnittliga utvecklingen-

 277. -enligt vilken antalet talare
  skulle stiga-

 278. -om det framskred rätlinjigt.

 279. Denna följande bild visar
  det väsentliga faktumet-

 280. -att kring år 2010 och därifrån framåt-

 281. -stiger staplarna rätt fort.

 282. Antalet personer som talar invandrar-
  språk ökar mycket fort i Finland nu.

 283. Följande bild tydliggör något väsentligt
  gällande denna ökning.

 284. Här ser vi år 2016
  i förekomstordning-

 285. -de tio vanligaste invandrarspråken.

 286. Ni märker att raderna som börjar
  från noll är intressanta.

 287. År -90 talade noll personer
  somaliska, men nu är de 19 000.

 288. Albanska har stigit
  från noll till 10 000.

 289. Antalet rysktalande
  har ökat en hel del.

 290. Då fanns 3 900 och nu 75 000, lite mer.

 291. Även estniskans och arabiskans ökning
  har varit rätt snabb.

 292. Antalet engelsktalande är
  de facto mycket större-

 293. -men de som talar det som
  modersmål är en annan sak-

 294. -än det att folk använder engelska
  som lingua franca.

 295. De engelsktalandes andel
  i statistiken...

 296. Engelskans roll syns förstås inte
  i ljuset av denna statistik.

 297. Dessa är alltså
  de tio vanligaste språken.

 298. Nu när vi tittar på statistiken-

 299. - visar denna följande bild
  en sådan väsentlig sak-

 300. -som säkert också gäller Sverige.

 301. Det lönar sig kanske inte att börja
  stava sig igenom språken där nere-

 302. -men att se på fördelningsmönstret.

 303. Det väsentliga är det
  att den vänstra kanten-

 304. -är rätt så bemannad.

 305. Där finns några tiotals språk
  som har rimligt med talare.

 306. Men sedan sjunker figuren
  så att det bildas en lång svans.

 307. Där finns alltså många språk
  med mycket få talare.

 308. Som sist är där kymriska,
  rätoromanska och tsonga.

 309. Enligt befolkningsregistret
  talas de av några få.

 310. Det är alltså en fördelningsbild-

 311. -där träffarna träffar i vänstra kanten-

 312. -och sedan finns en lång svans
  där språken är många-

 313. -men talarna bara få.

 314. Vi kunde ta en titt på
  vad detta i praktiken innebär.

 315. De officiella språken talas av 350 000-

 316. -och statistiken inbegriper 157 språk.

 317. Nu måste jag säga att Fred Karlsson,
  professor i lingvistik-

 318. skrev "Finlands språk",
  en bok med Finland 100-tema.

 319. Det är en bok utgiven av Lingsoft.

 320. En liten bok om Finlands språksituation.
  Han fick tag på Statistikcentralens...

 321. ...siffror på vad som ingår i klassen
  "annat".

 322. Det finns alltså inte ett språk
  som kunde ges en kod.

 323. Han gick igenom dem-

 324. -och ur kvalitetsmässigt perspektiv
  kom han fram till-

 325. -att det i Finland kan finnas
  närmare 500 olika språk.

 326. Det är förstås dagsklart
  att bland dem finns små språk-

 327. -som kanske talas av en person.

 328. I princip är siffran
  kvalitetsmässigt ännu mycket större-

 329. -men i denna statistikfördelning-

 330. -gör den bara den långa svansen längre.

 331. Men det är intressant. Jag skulle tro
  att det gäller även för Sverige-

 332. -att 157 är i underkant.
  Det är helt klart.

 333. Om vi börjar klassificera
  detta material ur den vinkeln-

 334. -att vilket antal språk
  täcker vilken andel-

 335. -av antalet som talar invandrarspråk-

 336. -märker vi
  att om vi tar de 60 vanligaste språken-

 337. -alltså de som ligger
  till vänster i figuren-

 338. -så utgör de 60 vanligaste språken
  90 procent av invandrarspråken.

 339. 60 språk talas alltså av ca 338 000.

 340. Man måste observera
  att för resten av språken-

 341. -som är uppräknade, återstår...
  Huruvida de är 100 eller 400...

 342. Vem vet? Det beror på
  vilken statistik man använder.

 343. Så för dem återstår ca 16 000 talare.

 344. Man får uppfattningen
  att fast det finns massvis med språk-

 345. -är det i praktiken så
  att när de gäller de språk-

 346. -som har få talare i Finland-

 347. -kan man fråga sig
  om de formar en talgemenskap-

 348. -i egentlig bemärkelse.

 349. De kan förstås vara enskilda
  personer och familjer-

 350. -kanske några stammar.

 351. Det måste man alltid förstå
  i språksociologi-

 352. -att formar de
  en sådan talgemenskap-

 353. -som t.ex. somaliska-, arabiska-
  och ryska formar i Finland.

 354. Den fördelningen måste alltid
  beskådas närmare.

 355. Vi går vidare till Finlands interna
  språkgeografi.

 356. Först måste vi konstatera
  dessa demografiska fakta-

 357. -som säkert gäller även för Sverige.

 358. Urbanisering är en global trend.

 359. Finland och Sverige följer den.
  Det är en sak-

 360. -som bl.a. regionalpolitiken
  i någon mån kan påverka-

 361. -men den kan inte helt påverkas.

 362. Den ekonomiska strukturen
  förändras och folks arbeten-

 363. -kräver samvaro och så vidare.

 364. Invandringen kan till en början
  riktas även någon annanstans-

 365. -men i praktiken skapas
  invandrargemenskaperna i städerna.

 366. Det är nästan så att ju större stad
  desto säkrare sker det.

 367. Nästa håller streck universellt alltid.

 368. Det är förstås klart att
  där det finns mycket människor-

 369. -där är språklandskapet alltid
  färggrannare än på landsbygden-

 370. -för det är mycket folk tillsammans
  och de har olika bakgrunder-

 371. -och invandringen riktas till städerna.

 372. Nu kunde vi ta en titt på
  Finlands mångspråkiga historia-

 373. -från år -90 framåt.

 374. Vi ska se hur tabellen kunde läsas.

 375. Till vänster är antalet
  som talar invandrarspråk.

 376. Alltså i kommunen noll
  eller upp till 100 talare.

 377. Tittar vi på år -90, ser vi
  att det fanns 13 kommuner-

 378. -som inte hade en enda invånare
  som talade invandrarspråk.

 379. Och år -90 har det funnits 277
  kommuner i Finland-

 380. -som haft under hundra invånare
  som talar invandrarspråk.

 381. Observera att kommunerna numera
  är 311. Förr var de lite fler.

 382. Ni ser att redan då var utvecklingen
  den att talare av invandrarspråk-

 383. -koncentreras i städer
  och större tätorter.

 384. År 2016 finns inte längre kommuner
  för att inte tala om städer-

 385. där det enligt befolkningsregistret
  inte finns talare av invandrarspråk.

 386. År 2016 fanns dock
  ännu 139 kommuner-

 387. -med under hundra talare
  av invandrarspråk.

 388. Ni märker att fördelningen
  är rätt tydlig.

 389. Talarna av invandrarspråk
  koncentreras i städerna.

 390. För tillfället är det...

 391. Det talas ibland om
  en slags demografisk-

 392. -eller om en urbaniseringstriangel.

 393. Som alltså Helsingfors,
  Tammerfors och Åbo bildar.

 394. Det är på det området
  som den största tillväxten koncentreras:

 395. Den demografiska och den ekonomiska.

 396. Sedan har vi Uleåborg och Kuopio.
  Städer av denna typ-

 397. -främst universitets- och sjukhusstäder
  finns även annorstädes-

 398. -men den största ökningen
  sker i dessa tre.

 399. Sedan kunde vi ta en titt
  på städernas utveckling.

 400. Här har vi situationen
  från år 2008 till år 2017...

 401. Esbo är visst näst största staden.

 402. Jag bor själv i Esbo.

 403. Det är inte för min skull
  som den har blivit stor.

 404. Och sedan har vi
  huvudstaden Helsingfors.

 405. Hur antalet talare av invandrarspråk
  har ändrats i dem under tio år.

 406. Ni märker att antalet har ökat
  rätt snabbt-

 407. -men det mest intressanta är
  kanske det-

 408. -att om vi tittar på
  kolumnen för år 2008...

 409. ...har det i Esbo funnits ca 20 000
  talare av invandrarspråk.

 410. I Helsingfors 55 000.

 411. Sedan jämför ni med den
  nuvarande situationen.

 412. Alltså från ungefär tio år tillbaka.

 413. Nu har vi i Esbo ca 45 000
  och i Helsingfors 100 000.

 414. Och antalet talare av invandrarspråk
  i Helsingfors-

 415. -är kanske 20 procent av befolkningen
  ganska snart.

 416. Det kan öka mycket snabbt
  till ännu större.

 417. I Esbo är tendensen den samma.

 418. Detta är förstås det som nu syns
  i städernas servicestruktur.

 419. Som ni kanske vet-

 420. -har det diskuterats
  om kommunens kommunikationsspråk.

 421. I själva verket beslöt Esbo ifjol-

 422. -att Esbo tar engelska
  som ett lags officiellt språk-

 423. -eller inte officiellt,
  men till kommunikationsspråk-

 424. -med vilket alla offentliga ärenden
  i praktiken kan skötas.

 425. I Esbo får man betjäning på engelska
  i rätt stor utsträckning.

 426. Kanske inte i lika stor utsträckning
  som på finska och svenska, men ändå.

 427. Helsingfors däremot ville ifjol
  absolut inte införa det-

 428. -för att stadsfullmäktige ansåg-

 429. -att det skulle innebära
  för stora kostnader.

 430. Man borde försäkra sig
  om översättningarnas kvalitet.

 431. Det skulle sysselsätt
  en massa översättare.

 432. Var skulle gränsen dras,
  vilka dokument skulle översättas-

 433. -när städernas agendor
  är sådana tegelstenar?

 434. I Helsingfors där antalet
  som talar invandrarspråk är större-

 435. -är engelska inte kommunikationsspråk.
  I Esbo är det det.

 436. Liknande diskussioner pågår hela tiden.

 437. Landskapsförbundet eller någon
  liknande instans föreslog-

 438. -i början av 2018-

 439. -att kommunikationsspråket
  i dessa landskap-

 440. borde vara engelska.
  Detta är något man hör ofta.

 441. Hur som helst kommer ökningen-

 442. -av talare av invandrarspråk i stora
  städer att på något sätt påverka.

 443. På något sätt måste det skötas
  och folk bli betjänade.

 444. I Helsingfors och Esbo-

 445. -fungerar stadsinfon och dylikt
  förstås på många språk.

 446. Man börjar ju inte från noll.
  Det hur långt tjänsterna erbjuds-

 447. -på andra språk än finska och svenska
  är en stor fråga i Finland just nu.

 448. Säkert också i andra länder.

 449. Jag berörde redan lite frågan-

 450. -gällande språkliga rättigheter
  i framtiden.

 451. Alltså främst i städer-

 452. -hurdana språkliga rättigheter-

 453. -kan ges till andra än talare av-

 454. -de gamla inhemska samiska
  och teckenspråk-

 455. -och till talare av finska och svenska?

 456. När de som talar invandrarspråk
  blir fler i Finland-

 457. -måste vi överväga i vilket skede
  vi är i den situationen-

 458. -att det krävs en annan lösning-

 459. -så att folk som flyttat till
  Finland får service.

 460. Nu är engelskan som
  kommunikationsspråk Finlands lösning.

 461. Engelskan erbjuds alltså överallt
  som ett tredje språk-

 462. -utan att alls beakta
  att en stor del av invandrarna-

 463. -inte nödvändigtvis alls kan engelska
  eller kan det dåligt.

 464. Så frågan om hur stor del
  av tjänsteutbudet-

 465. -eller språkutbudet som ska expanderas-

 466. -är säkert en fråga som
  på något sätt måste besvaras.

 467. Alltså invandrarnas
  språkliga rättigheter.

 468. Det är frågan.

 469. Sedan kort om svenskans ställning.
  Finland är statligt tvåspråkigt.

 470. Vi har två officiella språk,
  finska och svenska.

 471. Beroende på antalet språkanvändare-

 472. -är kommunen en- eller tvåspråkig.

 473. Och det intressanta är det-

 474. -att svenskans ställning ändå
  i praktiken hela tiden försvagas.

 475. Och det betyder det att...

 476. Vi tar som exempel
  social- och hälsovårdsreformen-

 477. -som än en gång gick åt skogen
  som ni vet.

 478. Ett centralt orosmoment var-

 479. -att när kommuner och små företag
  inte längre erbjuder tjänster-

 480. och de blir till större enheter,
  landskap och motsvarande-

 481. -så då kan
  de svenskspråkigas ställning-

 482. -som grundat sig
  på kommunindelningen, försvagas.

 483. Det diskuterades redan rätt mycket-

 484. -bland annat i samband med jouren
  vid Vasa centralsjukhus.

 485. När den flyttas till Seinäjoki,
  för där finns inte folk-

 486. -som utan vidare
  kan svenska i jouren.

 487. I söder däremot, i Helsingfors och Esbo-

 488. -är den svenskspråkiga servicen
  ofta centraliserad.

 489. Det medför förstås långa resor
  och frågor i den stilen.

 490. Nu kan man förstås fråga sig
  att när svenskans ställning-

 491. -varit officiell
  under hela självständighetstiden-

 492. -och inte heller det
  får vi riktigt att fungera-

 493. -så hur mycket kan vi då ta
  andra språk med samma resurser.

 494. Svaret är att vi inte kan. Då måste
  värderingarna helt tydligt ändras-

 495. -att språkarbete kostar
  och man satsar på språket.

 496. Det behövs översättare, tolkar
  och liknande.

 497. Det måste fås mer pengar.

 498. När det inte finns pengar
  är den tillfälliga lösningen-

 499. -säkert just att erbjuda engelska.

 500. Ungefär sådan är situationen-

 501. kanske t.o.m. på svenskans bekostnad.

 502. Ni hörde kanske nyheterna ifjol.

 503. Finska språknämnden lämnade
  ett förslag i oktober-

 504. -att Finland behöver
  ett statligt språkpolitisk program-

 505. -som innehåller en genomgång
  av Finlands språksituation-

 506. -och en utredning om regeringen
  kunde...

 507. ...utfärda eller ge i uppdrag
  ett program-

 508. -som skulle redogöra för
  Finlands förändrade språksituation-

 509. -och fundera hur invandrarspråkens
  ställning kan förbättras-

 510. -och om förordningarna gällande
  språkliga rättigheter borde ändras.

 511. Den 14. april har vi val, som ni vet.

 512. På hösten var säker många ivriga-

 513. -på att ta saken till
  regeringsförhandlingarna-

 514. -men därefter har många slags kriser
  uppstått i Finland.

 515. Ni känner säkert till frågan
  om äldrevården-

 516. -som diskuterades
  när problem i äldrevården avslöjades.

 517. Andra politiska ämnen
  tog uppmärksamheten.

 518. Nu vet jag inte om...

 519. Och det kan man ju inte veta
  före regeringsförhandlingarna.

 520. När regeringsförhandlingarna börjar
  kan det hända att någon...

 521. Det beror på vem som är med,
  men troligen åtminstone föreslås det-

 522. -att kan detta inkluderas
  i regeringsprogrammet.

 523. Jag vet också
  att på minister- och tjänstemannanivå-

 524. -fanns det planer,
  men det är inget säkert.

 525. Men om det skedde vore det
  en historisk nyhet.

 526. Det vore en stor sak, dylikt har
  inte åtminstone i den utsträckningen-

 527. -gjorts någonstans.

 528. Finland skulle göra något historiskt.

 529. Då går vi till förutsägelsen.

 530. 2030. Denna förutsägelse är gjord
  så att inget händer.

 531. Vi får inget språkpolitiskt program
  utan fortsätter i samma spår-

 532. -och inga stora politiska
  förändringar inträffar-

 533. -och inga lidelser åt någotdera hållet.

 534. Finskans ställning 2030 är okej. Dess
  användningsområde minskar långsamt-

 535. -kvaliteten försvagas och över det
  klagar man år 2030 mer än tidigare.

 536. Även myndighetstjänsterna,
  framför allt den privata sektorn-

 537. -på kaféer och liknande får man inte
  längre betjäning på finska.

 538. Svenskans användningsområde minskar
  ungefär i samma takt som hittills.

 539. Det innebär att en del
  av befolkningen är glad-

 540. -medan en annan är
  åtminstone missnöjd.

 541. Parallellspråkigheten
  kan lyfta svenskan-

 542. -och det betyder
  enligt min uppfattning det-

 543. -att man t.ex. omprövar om det i Finland
  kan finnas tvåspråkiga skolor.

 544. Och parallellspråkighet på arbetsplatsen
  inom staten och så vidare.

 545. Det kan ändra riktningen.
  Som jag ser det är det så.

 546. Invandrarnas språkliga rättigheter.

 547. Jag tror inte det kommer
  väsentliga författningsändringar.

 548. Och nu till Karelen.

 549. Om ett av de inhemska minoritets-
  språkens ställning förbättras-

 550. -är det i min mening
  karelskans ställning.

 551. De andra kommer inte...

 552. Romani kunde vara det enda möjliga,
  men det lyckas inte.

 553. Så jag skulle tro att om förbättring
  sker är det för karelskan.

 554. Till sist om engelskan.
  Användningsområdet vidgas obemärkt-

 555. -genom omedvetna och medvetna
  handlingar liksom hittills.

 556. 2030, om inget görs,
  blir universiteten engelskspråkiga-

 557. -och grundutbildningen vidgas
  till att bli engelskspråkig.

 558. Nästa generation märker inte ens
  användningsområdets utvidgning.

 559. Jag har sagt att om någon
  ifrågasätter bruket av engelska-

 560. -anses det redan lite barnsligt
  eller till och med fräckt-

 561. -att någon säger att engelska inte
  är officiellt språk i Finland.

 562. I offentliga tjänster och i affärslivet
  är det redan nu-

 563. -i allmänt bruk, men det blir allt
  vanligare i offentliga sektorn-

 564. -som kommunikationsspråk,
  som kanske sprids till andra städer.

 565. Engelskan har inte behövt regleras
  och behöver det inte framöver heller-

 566. -för den är i praktiken de facto
  ett officiellt språk.

 567. Tack.

 568. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språken i det självständiga Finland

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finland, Finska språket, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Arbete med finska i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen och är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli. Kommunen strävar aktivt efter att det finska språket ska vara levande i Övertorneå. Här visar Sari Oja exempel på kommunens språkarbete samt ger idéer och inspiration till att arbeta med finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Litterära plagiat

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språken i det självständiga Finland

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språkrådets finska språkrådgivning

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Nyord i finskan

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Romska liv - förr och nu

Ett samtal om hur livet var för romer i Sverige under 1900-talet fram till idag. Samtalet leds av Fred Taikon och de medverkande är Hans Caldaras, Allan Demeter och Marianne Demeter. De har alla erfarenhet av att bo i läger och berättar om hur de bemöttes av svenska myndigheter och majoritetssamhället. Sverige gav inte romer medborgerliga rättigheter, som tillgång till bostad och skola, förrän på 1960-talet. Inspelat den 10 december 2018 i studio 11, Sveriges Utbildningsradio i Stockholm. Arrangör: UR Samtiden.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Arvet

Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.