Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019 : Språkrådets finska språkrådgivningDela
 1. Vad är det man frågar oss?

 2. Främst översättningsmotsvarigheter
  från svenska till finska-

 3. -men i någon mån
  även från finska till svenska.

 4. Jag är alltså Tarja Larsson.

 5. Jag är språkvårdare i finska
  i Språkrådet-

 6. -om någon inte känner mig. Detta är
  min f.d. kollega, Henna Leskelä-

 7. -som jobbar med samma uppgifter-

 8. -på Institutet för
  de inhemska språken i Finland.

 9. Henna och jag ska berätta
  om en kartläggning av rådgivningen-

 10. -som vi har gjort på Språkrådet.

 11. Först berättar jag lite om
  kartläggningens bakgrund-

 12. -och om ett par tidigare
  undersökningar inom samma ämne.

 13. Därefter berättar Henna
  om denna nya kartläggning-

 14. -för hon har gått igenom materialet-

 15. -och sammanställt kartläggningen.

 16. Till slut har vi en liten
  sammanfattning och tid för frågor-

 17. -om sådana råkar finnas.

 18. Till en början ska jag berätta-

 19. -vad det var vi ville utreda.

 20. För det första omfattar
  kartläggningen tre år.

 21. De två första åren är rätt viktiga
  i Språkrådets historia.

 22. 2007 var första hela året-

 23. -efter att finska språkvården flyttade
  till Språkrådet.

 24. Sverigefinska språknämnden
  avskaffades 2006-

 25. -och språkvården övertogs
  av en statlig myndighet.

 26. 2010 är ett viktigt år av en orsak
  som ni många känner till-

 27. -nämligen att då fick Sverige en lag-

 28. -om nationella minoriteter
  och minoritetspråk.

 29. 2017 valdes därför att vi ville se-

 30. -om en utveckling har tagit plats-

 31. -och hurdan utveckling som skett
  inom loppet av tio år.

 32. Vad ville vi då utreda
  med denna undersökning?

 33. Vem är det som kontaktar Språkrådet
  och finska språkrådgivningen?

 34. Hur många och hurdana frågor
  får Språkrådet?

 35. Och sedan det som jag redan nämnde.

 36. Har situationen ändrats på tio år?

 37. Lite kortfattat
  om språkvårdens historia.

 38. Här är främst årtal.

 39. Termen "språkvård" har
  varit i användning i Finland-

 40. -som begrepp inom språkstyrning
  redan från slutet av 1950-talet.

 41. Men de normer som definierar finskan-

 42. -har fått nästan sin nuvarande
  form redan på 1800-talet.

 43. En viktig person i språkvårdens
  historia är E. N. Setälä-

 44. -vars grammatik var i bruk
  i skolorna från 1800-talets slut-

 45. -till åtminstone 1900-talets hälft.

 46. Några av er
  har säkert använt dem i skolan.

 47. I slutet av 1800-talet överfördes
  fastställandet av normer-

 48. -till kollektiva organ.

 49. Finska litteratursällskapet
  grundades år 1831.

 50. Under det verkade flera
  språknormerande förbund.

 51. År 1928 grundades
  SKS:s språkkommitté-

 52. -och Finska språkbyrån-

 53. -under SKS år 1945.

 54. Språkbyrån flyttades
  till Finlands Akademi år 1949.

 55. Och 1970 blev den humanistiska
  kommissionens språkbyrå-

 56. -på Institutionen för nufinska.

 57. Focis, numera
  Institutet för de inhemska språken-

 58. -inrättades 1976.
  Då flyttades språkvården dit.

 59. I forskningscentalen gjordes
  en organisationsreform 1994.

 60. Då flyttades alla språkvårdens
  uppgifter-

 61. -till forskningscentralens
  språkvårdsavdelning-

 62. -som fick namnet Språkbyrån.

 63. Namnet förkortade år 2012 till
  Institutet för de inhemska språken.

 64. Jag ska tala kort även om finska
  språkvården i Sverige.

 65. Många vet säkert att mycket folk
  från Finland flyttade hit-

 66. -efter andra världskriget,
  och särskilt på 1960- och 70-talet.

 67. Många invandrares svenskkunskaper
  var dock svaga.

 68. De kom hit främst
  för att arbeta inom industrin-

 69. -för Sveriges levnadsstandard
  och industri växte-

 70. -och folk från Finland kom hit
  i hopp om bättre levnadsstandard.

 71. Deras svenskkunskaper var ofta svaga.

 72. Det behövdes tolkar och översättare.

 73. Dessa översättare och tolkar
  konstaterade rätt snabbt-

 74. -att de behövde hjälp-

 75. -med att översätta termer som
  beskriver det svenska samhället.

 76. Trots att det finska och svenska
  samhället är i stort lika-

 77. -finns det fenomen i båda länderna
  som inte finns i det andra.

 78. Till exempel
  Försäkringskassan här i Sverige-

 79. -måste översättas till finska.
  Den finns inte i Finland.

 80. Och "landsting" är bekant.
  Nu finns de ju inte snart här heller-

 81. -men då förr fanns de.

 82. Säkert kommer "landsting" som
  begrepp att leva vidare ännu en tid.

 83. Detta behov
  av en sverigefinsk terminologi-

 84. -konstaterades även
  på tolk- och översättarkurser-

 85. -som ordnades av migrationsverket
  och Stockholms universitet.

 86. Det ledde till att man i Saltsjöbaden-

 87. -vid ett svensk-finskt
  översättarseminarium hösten 1974-

 88. -började diskutera behovet av
  en terminologicentral.

 89. På Hanaholmen ordnades följande år-

 90. -ett seminarium som stöddes av
  en finsk-svensk kulturfond-

 91. -och där grundade man en arbetsgrupp-

 92. -som skulle förbereda inrättandet
  av en sverigefinsk språknämnd.

 93. Språknämnden kunde inrättas
  25 augusti 1975-

 94. -men verksamheten inleddes
  först därpå följande år.

 95. Först behövdes medel av
  Sveriges och Finlands regeringar.

 96. Några ord om Svenskfinska
  språknämndens verksamhet.

 97. Uppgiften var att vårda och utveckla
  finskan som används i Sverige.

 98. Redan från början var rättesnöret-

 99. -att här i Sverige inte
  ska finnas någon egen finska-

 100. -utan man ville behålla finskan
  som används i Sverige-

 101. -så lika som möjligt
  med finskan som används i Finland.

 102. Skillnaderna fanns främst i ordförrådet.

 103. Det behövdes finska motsvarigheter-

 104. -till termer som beskriver
  det svenska samhället.

 105. Sverigefinska språknämnden
  gjorde från början nära samarbete-

 106. -med Institutet för de inhemska språken-

 107. -och också med Sveriges språknämnd.

 108. Största delen av sin verksamhetstid
  fanns Sverigefinska språknämnden-

 109. -i samma utrymmen
  som Sveriges språknämnd.

 110. Arbetet med termer har från
  början intagit en viktig plats.

 111. Trots att Sverigefinska språknämnden-

 112. -inte hade några vidare medel
  kunde den ändå rätt fort-

 113. -börja utarbeta
  dessa tre viktiga ordlistor-

 114. -som beskriver tre viktiga delar
  av samhället:

 115. skolordlistan, arbetsmarknadsordlistan
  och socialbranschens ordlista.

 116. Skol- och socialbranschens
  ordlistor har uppdaterats.

 117. Arbetsmarknadsordlistan inte än.

 118. Även många mindre ordlistor
  publicerades i bl.a. Kieliviesti-

 119. -som är en tidning
  som introducerades 1980.

 120. Språkvårdsseminarier har ordnats
  fr.o.m. 1980-talets början.

 121. Nuförtiden kallar vi dem
  språkseminarier.

 122. Här på Finlandsinstitutet i Stockholm-

 123. -har de ordnats sedan år 2006.

 124. Ännu några ord om Språkrådet.

 125. Sverige fick ju fem officiella
  minoritetsspråk år 2000.

 126. De var alltså till en början
  officiella minoritetsspråk.

 127. Numera är de nationella minoritetsspråk.

 128. Samma år grundades
  fem förvaltningskommuner-

 129. -som hörde till det
  finska förvaltningsområdet.

 130. 2002 kom ett betänkande
  som hette "Mål i mun"-

 131. -och som framförde att språkvården
  skulle bli statlig myndighetsverksamhet.

 132. År 2006 inrättades Institutet
  för språk och folkminnen-

 133. -och Språkrådet-

 134. -dit även Sverigefinska språknämndens
  verksamhet övergick.

 135. I Språknämnden finns ju förutom
  språkvårdare i finska även-

 136. -svenska språkvården på viktigaste
  plats och som största arbetsområde.

 137. Men även de andra minoritetsspråken
  är representerade.

 138. Finska, tornedalsfinska, romani,
  jiddisch, samiska-

 139. -som också är ett nationellt
  minoritetsspråk.

 140. Dess språkvård sköts av Sametinget.

 141. Dessutom har vi språkvårdare
  i svenskt teckenspråk.

 142. Sedan lite om de tidigare
  undersökningarna.

 143. Den första gjordes 1984 - 85.

 144. Den gjordes av
  Nordiska språksekretariatet.

 145. Följande undersökning gjordes av
  Svenskfinska språknämndens-

 146. -dåvarande chef Paula Ehrnebo,
  år 2002.

 147. Paula granskade dessa sex år
  i sin undersökning.

 148. Jag berättar lite om hennes resultat
  så ni kan jämföra med de nya.

 149. Vi tar först undersökningen av
  Nordiska språksekretariatet.

 150. I detta samband måste jag nämna
  att dessa resultat-

 151. -gäller endast
  Svenskfinska språknämnden.

 152. I undersökningen deltog ju
  Norges och Danmarks språkråd.

 153. Nej, Danmark var språknämnd.
  Norges språkråd-

 154. -Sveriges språknämnd,
  Sverigefinska språknämnden-

 155. -samt Focis Språkbyrå-

 156. -som ansvarade för finskan och
  Svenska språkbyrån för svenskan.

 157. Resultaten varierade markant
  mellan de olika språkråden.

 158. Här diskuterar vi bara dem-

 159. -som berör
  Sverigefinska språknämnden.

 160. I Nordiska språksekretariatets
  undersökning-

 161. -undersöktes
  nämndernas telefonrådgivning-

 162. -för då fanns det ingen e-post.

 163. Man ville utreda vart
  språkrådgivningen leder-

 164. -och om rekommendationerna
  används.

 165. Till dem som ringde till
  dessa rådgivningar-

 166. -ställdes dessa femton frågor.
  Man ville utreda folks bakgrund.

 167. Kön, ålder, modersmål,
  yrke, arbetsplats.

 168. Förstås vad de frågade,
  vad som svarades dem-

 169. -om de godkände svaret och om frågan
  ställdes privat eller p.g.a. yrke.

 170. Det fanns många olika frågor.
  Frågorna ställdes till 500 personer.

 171. Till 250 under båda perioderna.

 172. Perioderna var
  december 1984 och januari 1985-

 173. -samt mars-april 1985.

 174. Vad framgick då gällande
  Svenskfinska språknämnden?

 175. Av frågeställarna var 27 % översättare
  medan sekreterare, kontorister-

 176. -chefer, tjänsteman, journalister och
  informatörer var rätt jämt fördelade.

 177. De flesta arbetade inom
  offentlig förvaltning, t.o.m. 35 %-

 178. -eller på mediaförlag
  eller som freelance.

 179. T.o.m. 90 av frågorna
  ställdes p.g.a. arbete.

 180. Och 86 % gällde
  översättningsekvivalenter.

 181. Majoriteten av frågeställarna
  var kvinnor, 79 %-

 182. och största delen var
  i 36- till 50-årsåldern.

 183. Frågornas totala antal var 500,
  eller i själva verket 501-

 184. -medan frågeställarna var 232,
  alltså ställde många flera frågor.

 185. Sedan om Paula Ehrnebos
  undersökning.

 186. Paula kartlade
  åren 1980, 1984, 1988, 1992 och 2000-

 187. -och indelade frågorna på följande sätt:

 188. Term: svenska - finska,
  term: finska - svenska-

 189. -förkortningar, namn, fraseologi,
  synonymer, betydelse, etymologi-

 190. -böjning, rättstavning, uttal,
  stil, syntax, andra språk m.m.

 191. Vi har i ganska stor utsträckning
  hållit oss till Paulas indelning.

 192. Vi har haft den som grund
  i vår nya utredning.

 193. Vad fick Paula då reda på?

 194. Antalet frågor varierade
  rätt mycket under åren.

 195. År 1980 ställdes t.o.m. 2 324 frågor.

 196. Sedan sjönk antalet för att
  på nytt stiga till år 2000.

 197. Paula förmodade att variationen
  berodde på-

 198. -bl.a. publiceringsdatum
  för Svenskfinska språknämndens-

 199. -olika publikationer.

 200. T.ex. tidningen Kieliviesti
  lanserades år 1980.

 201. Under de tio första åren publicerade
  tidningen många ordlistor.

 202. Dessutom de tre stora ordlistorna
  som jag redan nämnde:

 203. skol-, arbetsmarknads-
  och socialbranschens ordlistor.

 204. De kom också ut under samma period.

 205. Paula antog att om termerna
  fanns att hitta i ordlistorna-

 206. -behövde man inte längre ringa
  och fråga Språknämnden.

 207. Man måste också nämna
  den i Finland publicerade-

 208. -Stora svensk-finska ordboken
  som SKS gav ut åren 1982-1987-

 209. -som också torde ha påverkat
  frågemängden.

 210. Det att frågemängden ökade
  år 2000 torde bero på det-

 211. -att då fick Sverige
  dessa fem officiella minoritetsspråk.

 212. Vad var det som frågades då?

 213. Överlägset mest frågades ord och
  termers översättningsmotsvarigheter.

 214. Ni ser att deras andel var 80-92 %.

 215. De var frågor
  som språkanvändarna tampades med.

 216. De andra frågornas andel fördelades
  rätt jämt mellan 0,3-7 %.

 217. De andra frågorna utgjorde
  en mycket liten andel.

 218. Nu ska jag ge ordet till Henna-

 219. -som berättar om vår nuvarande,
  nya undersökning.

 220. Jag är alltså inte här
  bara som mentalt stöd-

 221. -fast det också, båda ömsesidigt.

 222. Här är ännu en genomgång
  av vår kartläggning.

 223. Åren 2007, 2010 och 2017.

 224. Vi undersökte vem som frågar vad
  och hur mycket-

 225. -och hur det har ändrats på tio år.

 226. I kartläggningens första fas-

 227. -räknades frågornas och
  frågeställarnas månatliga antal.

 228. Frågeställarna räknades med
  bara en gång i månaden.

 229. Språkrådet har stamkunder-

 230. -som kan ta kontakt en gång i veckan-

 231. -men de räknades med
  bara en gång i månaden.

 232. Även kön beaktades.

 233. Det bestämdes om möjligt
  på basis av förnamnet.

 234. P.g.a. tekniska orsaker
  inkluderades i kartläggningen-

 235. -endast frågor som sparats
  i rådgivningens e-post.

 236. Frågorna per telefon var många
  ännu åren 2007 och 2010-

 237. -men de förblev i hög grad
  utanför denna utredning.

 238. Här kan man se i hurdana roller
  frågeställarna grupperades.

 239. Vi har nio olika grupper.
  Här ser ni vilka de är.

 240. Annars är de väl rätt tydliga,
  men i grupp 7-

 241. "övriga arbetstagare
  eller yrkesutövare"-

 242. -är bl.a. folk som jobbar i föreningar.

 243. I praktiken var 8, "privatperson"
  och 9, "vet inte" svåra att åtskilja-

 244. -för ingen skriver ju i ett meddelande
  "jag frågar detta som privatperson".

 245. Men om det t.ex. stod att
  "jag frågar i min mammas ställe"-

 246. -så räknades det som privatperson.

 247. Arbetsbakgrunden måste komma
  tydligt fram i meddelandet.

 248. "Jag ska tolka" eller att frågan
  kom från arbetsplatsen e-post.

 249. Ja.

 250. Frågorna grupperades i nio kategorier-

 251. -rätt långt
  enligt Paula Ehrnebos indelning.

 252. Dessa är säkert också
  till största delen klara-

 253. -förutom kategorin h,
  finska och finskhet.

 254. Den innehåller frågor om hur det är
  att ha finsk bakgrund i Sverige-

 255. -eller hurdana drag det finska språket
  har. Sådana frågor.

 256. I kategorin "annat" har räknats-

 257. t.ex. språkseminarier, ordlistor,
  prenumerationer av Kieliviesti-

 258. -eller andra frågor gällande
  Språkrådets tjänster.

 259. Här är först antalet frågeställare.

 260. Här är nu de som i kartläggningen
  har undersökts-

 261. -för det är de frågor
  som sparats i e-posten.

 262. Språknämndens officiella statistik
  visar på andra siffror.

 263. År 2007 hade Språkrådet
  enligt statistiken-

 264. -465 frågeställare,
  samtalen inberäknade.

 265. Så dessa 78 avviker rätt mycket.

 266. De beror på att en så stor del
  av frågorna ställdes per telefon.

 267. 2010 var den officiella statistiken 392.

 268. Från 2007 finns inte data
  gällande frågeställarnas antal-

 269. -utan bara om antalet frågor.

 270. Tendensen är att frågorna
  och kontakten minskar-

 271. men antalen stiger när vi närmar oss
  nutiden. Det beror-

 272. -att frågorna per e-post är numera fler.

 273. Liksom i de tidigare undersökningarna
  framgick det också i vår-

 274. -att en klar majoritet av
  frågeställarna är kvinnor-

 275. -vilket kan bero på att vissa
  yrkesgrupper tar mest kontakt.

 276. Och det är förstås naturligt
  att frågorna är färre på sommaren.

 277. Här är en Topp tre
  på frågeställarnas roller.

 278. Som ni ser år 2007 och 2010-

 279. -har översättare och tolkar
  utgjort den största gruppen-

 280. -och år 2017 den näst största gruppen.

 281. En ny tendens är att år 2017-

 282. -har kommunarbetare i
  förvaltningsområden stigit-

 283. -till tredje största grupp.

 284. Man kan se att alla år har det
  funnits rätt många frågeställare-

 285. -vars yrkesroll förblev oklar.

 286. Det beror på att detta inte är
  en enkätundersökning-

 287. -utan vi har använt det material
  som vi har haft.

 288. Journalister var fjärde största
  gruppen under alla tre år.

 289. Antalet är alltså konstant.

 290. Vi gör en liten sammanfattning
  om rollerna.

 291. Översättare och tolkar
  finns beständigt bland kunderna.

 292. Om man jämför med utredningen
  på 80-talet-

 293. -i vilken 27 % av kunderna
  var översättare.

 294. Alltså största gruppen,
  liksom även denna gång.

 295. Och antalet journalister och arbetare
  i förvaltningsområden och landsting-

 296. -är allt större. Särskilt om man
  jämför med år 2007-

 297. -för då kom ingen frågeställare
  från förvaltningsområdena.

 298. Nu utgör de redan nästan 20 %.

 299. Ett annat framträdande drag är
  att lärare och studenter-

 300. -utgjorde båda bara 3 % av
  frågeställarna, vilket är intressant-

 301. -för skolvärlden är-

 302. -en av Institutet för språk
  och folkminnens målgrupper.

 303. Det är en sak som kan begrundas
  i framtiden.

 304. Så har vi en sammanfattning
  över dessa tre år.

 305. Här är hela materialet med.

 306. 29 % av frågeställarna var
  översättare eller tolkar.

 307. Den näststörsta gruppen är "vet inte"-

 308. -för allas yrkesmässiga bakgrund
  framgick inte.

 309. Den tredje största gruppen
  är journalister.

 310. Och rätt få studenter, lärare,
  privatpersoner.

 311. Då går vi till det mest intressanta
  alltså vad frågas och i vilken mån.

 312. Här är Språkrådets officiella statistik-

 313. -som jag redan nämnde
  i samband med frågeställarna.

 314. Här ser man tydligt hur antalet frågor-

 315. -har sjunkit mycket under tio år.

 316. Vi hoppas förstås att det
  främst beror på-

 317. -att folk numera hittar hjälp på nätet
  och att där finns tjänster-

 318. -och att det vore den främsta orsaken.

 319. Å andra sidan har antalet frågor
  per e-post vuxit mycket på tio år.

 320. År 2007 ställdes bara 7 % av frågorna
  per e-post-

 321. -medan de år 2010 utgjorde 26 %
  och för två år sedan redan 76 %.

 322. Från 7 procent till 76 procent.
  Det är en kraftig ökning.

 323. Det syns förstås i följande siffror.

 324. Detta är vad vi i denna utredning
  har studerat.

 325. Dessa har alltså kommit per e-post-

 326. -och i föregående var också
  telefonfrågorna inkluderade.

 327. Här växer antalet frågor.

 328. Detta är antalet enskilda frågor.

 329. Liksom Tarja sa har frågeställarna
  ofta mer än en fråga.

 330. Vi tittade även på meddelandespråket-

 331. -och största delen var på finska
  och resten på svenska.

 332. Det kom inga frågor på t.ex. engelska.

 333. Här är motsvarande topp tre
  gällande frågornas ämnesområde.

 334. Här ser ni att översättningsfrågorna
  från svenska till finska-

 335. -har under alla år utgjort
  över hälften av frågorna.

 336. Också frågorna i motsatt riktning
  från finska till svenska-

 337. -har varit många förutom 2017
  då det endast utgjorde 3 %.

 338. 2007 var annat-kategorin rätt stor.

 339. Det beror på att då fanns inte
  tjänsterna i samma mån på nätet-

 340. -och informationen var inte heller
  lika bra som numera.

 341. Folk ställde många praktiska frågor-

 342. -som numera är i minoritet, men visst
  får sådana också ställas.

 343. År 2010 skedde en sådan förändring
  att rättstavning eller grammatik-

 344. kom att höra till de tre mest
  frekventa frågegrupperna.

 345. De var där även 2017-

 346. när språkpolitiska frågor dök upp
  som nyhet.

 347. Här har en fråga kunnat kategoriseras-

 348. -i flera kategorier d.v.s. ämnesområden.

 349. Sammanfattningsvis är översättningar
  från svenska till finska-

 350. -och översättningsfrågor överlag
  fortfarande aktuella.

 351. I Nordiska språksekretariatets
  undersökning, som Tarja presenterade-

 352. -och i Ehrnebos undersökningar
  var 80-92 % översättningsfrågor.

 353. Även nu, om man adderar
  åt båda hållen, utgör de cirka 70 %.

 354. Det är vad de flesta frågorna gäller.

 355. Sedan hade vi rättstavningsfrågor
  och språkpolitiska frågor-

 356. -vars antal har stigit.

 357. Här är de i en motsvarande figur.

 358. Räknar man ihop översättningarna
  svenska - finska och finska -svenska-

 359. är de sammanlagt 68 %.

 360. Rättstavning och grammatik 8 %.

 361. Och annat är 9 %
  särskilt p.g.a. de tidigare åren-

 362. -då det funnits mer praktiska frågor.

 363. Här ses även namn
  som utgjort 5 % av frågorna.

 364. Sedan tog vi ett par exempel-

 365. -på hurdana dessa frågor i praktiken är.

 366. Man kan se
  i t.ex. översättningsfrågorna-

 367. -hur olika ämnesområden
  frågorna berör.

 368. Vi har förvaltningsterminologi,
  medicin, religion och juridik.

 369. Om översättningsmotsvarigheter,
  två första från svenska till finska-

 370. -och de två andra
  från finska till svenska.

 371. Jag har även svaren på dessa
  om någon blir nyfiken.

 372. Den första lyder så här:

 373. "Vad kan verksamhetskoordinator
  tänkas vara på finska?"

 374. Språkrådets rekommendation är
  "toimintakoordinaattori".

 375. Sedan en fråga om medicin:
  "Jag skulle vilja veta-

 376. om termen cvk, central venkateter,
  har en finsk motsvarighet?"

 377. "Man hör denna term ofta i samband
  med blodprover."

 378. Ordet är "keskuslaskimokatetri",
  och förkortningen är "klk".

 379. Sedan åt andra hållet alltså
  från finska till svenska.

 380. "Svenska ord för
  väckelserörelserna-

 381. -herännäisyys och rukoilevaisuus."

 382. Råden som frågeställaren fått-

 383. -är för "herännäisyys" pietetisk
  väckelse eller väckelserörelse-

 384. och i Finland pietism.

 385. Och "rukoilevaisuus"
  är i Finland bedjarrörelsen.

 386. Sedan hade vi juridiktermen
  "oikeusturva". Hur ska den översättas?

 387. Den var helt enkelt rättsäkerhet.

 388. Jag måste säga att alla frågor
  inte är lika entydiga-

 389. -utan jag plockade med just dessa-

 390. -för att de är lätta
  att behandla nu idag.

 391. Sedan ännu ett par till.

 392. Jag sa att en del frågor
  räknas till flera kategorier.

 393. Här är exempel. De som är i
  rättstavning och grammatik-

 394. behandlar ju också namn, så de finns
  med också i namnkategorin.

 395. Här är några från rättstavning
  och grammatik -kategorin.

 396. Varför sägs "till Thailand” på finska
  ”Thaimaaseen", inte "Thaimaahan"?

 397. I standardfinska rekommenderas ju
  "Thaimaahan" fortfarande-

 398. -fast man hör ofta
  "Thaimaaseen".

 399. Jag måste säga att mitt öra
  har lite börjat vänja sig vid det.

 400. Men det är fortfarande
  mycket talspråkligt.

 401. Sedan frågas om böjningen av
  namnet "Linköping".

 402. "Vilken form är rätt?" Jag ska inte
  försöka uttala dessa olika skrivsätt.

 403. Men av dem är den första, dvs.
  "Linköpingiin" den som rekommenderas.

 404. Man lägger bara till bindevokalen "i"
  efter "Linköping".

 405. Man behöver inte göra något
  åt sista bokstaven "g".

 406. Om namn frågas också
  rätt mycket-

 407. -liksom de två föregående hade att göra
  med namn. Sedan har vi följande:

 408. "Vad heter Institutet för språk
  och folkminnen på finska?"

 409. "Kielen ja kansanperinteen
  tutkimuslaitos"-

 410. -som ni säkert under dagens lopp
  har hört.

 411. Och sedan en lite mer invecklad fråga.

 412. "Finns det någon rekommendation
  hur svenska ortsnamn ska skrivas?"

 413. Stockholm är Tukholma, men hur är det
  med mindre kända ortsnamn?"

 414. Vissa namn, liksom
  Stockholm, Umeå, Luleå-

 415. -har ett etablerat, traditionellt finskt
  namn, men numera är tendensen den-

 416. -att man åtminstone inte ska skapa
  nya förfinskade ortsnamn.

 417. Det är förstås en annan sak vad folk
  använder i sin privata kommunikation.

 418. Gränstrakternas frågor är
  kanske lite annorlunda.

 419. Det var det om vår
  rådgivningskartläggning.

 420. Ännu en liten sammanfattning.

 421. Såsom vi nämnde har antalet frågor-

 422. -minskat avsevärt
  sedan senaste kartläggning.

 423. Vi antar att orsaken är den
  att det finns mycket material på nätet-

 424. -som språkbrukare numera kan utnyttja.

 425. Frågorna behöver inte
  nödvändigtvis ställas till oss.

 426. T.ex. Institutet för språk
  och folkminnens sidor-

 427. -innehåller rikligt med fritt
  tillgängliga ordlistor.

 428. Vi har en svarsbank
  där man kan se-

 429. -hurdana frågor vi har fått tidigare.

 430. Där finns svar. Också Institutet
  för de inhemska språken har sidor-

 431. -med mycket nyttigt material.

 432. Antalet frågor per e-post-

 433. -har alltså vuxit märkbart
  under dessa tre år.

 434. Det beror på att e-posten
  blivit vanligare-

 435. -och våra kunder som kontaktar
  rådgivningen-

 436. -har tillägnat sig
  denna nya teknik i rätt hög grad-

 437. -för frågornas antal har stigit
  från 7 procent till 76 procent.

 438. Mest frågor kommer från
  översättare och tolkar-

 439. -men även från journalister
  och från förvaltningsområden-

 440. -har vi på sistone fått allt mer frågor.

 441. Och, som vi nämnde,
  rätt få frågor från skolvärlden.

 442. Vad handlar frågorna om då?
  Främst översättningsmotsvarigheter-

 443. oftast från svenska till finska,
  men även från finska till svenska.

 444. Och ändå inte lika mycket
  som i de tidigare kartläggningarna.

 445. Vårt medeltal under dessa tre år
  var 68 %-

 446. -men tidigare var det kring 80-90 %.

 447. Det har sjunkit, men å andra sidan
  har rättstavning och grammatik-

 448. -sysselsatt frågeställarnas tankar
  något mer än tidigare.

 449. Vad det kan bero på vet man inte.

 450. Också antalet språkpolitiska frågor
  har vuxit.

 451. Det beror säkert på lagen-

 452. -om nationella minoriteter
  och minoritetsspråk.

 453. Den stramades ju åt i början av året.

 454. Vi kan anta
  att vi kommer att få fler frågor om det.

 455. Vi har också skrivit en rapport. Vi ska
  publicera den när den är helt klar-

 456. -då kommer den ut på vår nätsida.

 457. Om någon är intresserad av
  att läsa mer om saken-

 458. -kan man där bekanta sig mer
  djupgående med vår kartläggning.

 459. Det kommer också att komma
  en svenskspråkig version.

 460. Det kommer en svenskspråkig
  sammanfattning i framtiden.

 461. Den första versionen publiceras
  på finska.

 462. Vi vill tacka för intresset
  och påminna om-

 463. att Språkrådet mottar gärna frågor-
  även i framtiden.

 464. Man kan ringa oss
  måndag till fredag 9-12.

 465. Per e-post kan man alltid skicka frågor.

 466. Vi svarar gärna på alla frågor
  rörande det finska språket.

 467. Tack.

 468. Översättning:
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Språkrådets finska språkrådgivning

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkbruk, Språkforskning, Språkvetenskap
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Arbete med finska i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen och är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli. Kommunen strävar aktivt efter att det finska språket ska vara levande i Övertorneå. Här visar Sari Oja exempel på kommunens språkarbete samt ger idéer och inspiration till att arbeta med finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Litterära plagiat

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språken i det självständiga Finland

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språkrådets finska språkrådgivning

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Nyord i finskan

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Dekolonisering av Sápmi

Dekolonisering av Sápmi

Vilken syn har makthavare, media och svenskar i allmänhet på samer? Ol-Johán Sikku har drivit samiska frågor på olika sätt ända sedan ungdomen - i föreningslivet, näringslivet och inom politiken. Han ser att det överallt saknas kunskap om det samiska samhället. Idag rannsakar han sig själv och anser att han och den samiska befolkningen har varit med och bidragit till koloniseringen, genom att följa strömmen och acceptera majoritetssamhällets normer. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under den samiska festivalveckan Staare 2018. Arrangör: Praedtieh, sydsamiskt nätverk.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.