Titta

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Om UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Ett seminarium om det finska språket i Sverige och i Finland. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Till första programmet

UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019 : Tvåspråkig undervisning i SverigeDela
 1. Utan planmässig undervisning
  försvagas minoritetsspråket.

 2. Forskning visar
  att det är skadligt på många sätt.

 3. Jag vill tacka Språkrådet för inbjudan.

 4. Det är trevligt att få presentera
  min undersökning här.

 5. Jag heter Annaliina Gynne.

 6. Jag är universitetslektor
  i Mälardalens högskola.

 7. Min presentation handlar om
  transpråkandet och kulturen-

 8. -som en del av vardagen-

 9. -i en tvåspråkig inlärningsmiljö
  och delvis också utanför.

 10. Presentationen grundar sig
  på material ur min avhandling.

 11. En del av materialet har publicerats.

 12. Största delen har samlats in år 2011.

 13. Det är en cliffhanger
  som ni kan tänka på-

 14. -när ni vet
  hurdana personer det är fråga om.

 15. Det jag kommer att prata om nu-

 16. -har att göra med elevernas och
  lärarnas språk- och kulturideologier-

 17. -och även med språkpolitik.

 18. Jag menar inte endast lagstiftning
  och formell politik.

 19. Jag ser snarare språkpolitik som
  processer, som man förhandlar om-

 20. -och som verkställs
  och även ifrågasätts-

 21. -i fostran och i ungdomarnas vardag.

 22. Följande information är säkert bekant.
  Tarja tog upp det tidigare.

 23. Jag börjar med att beskriva
  forskningens samhälleliga kontext.

 24. Man kan beakta den när man betraktar
  klassens interna kommunikation.

 25. Eftersom det är bekant
  går jag alldeles kort igenom det.

 26. I Sverige finns
  fem nationella minoriteter sen år 2000:

 27. Judar, romer, samer, tornedalingar
  och sverigefinnar.

 28. Sverigefinnarna utgör
  den största gruppen.

 29. Det finns 450 000-700 000 sverigefinnar
  av vilka 175 000-250 000 pratar finska.

 30. Sverigefinnarnas ställning har påverkats
  av många ändringar i lagstiftningen.

 31. De har också påverkat
  undervisningen i finska.

 32. Med lagen on nationella minoriteter
  och minoritetsspråk från år 2010-

 33. -vill man se till att barn och unga
  som hör till nationella minoriteter-

 34. -har bättre rätt
  att få undervisning i modersmålet.

 35. Med olika skollagar vill man också
  främja barnens rättigheter-

 36. -att studera minoritetsspråket
  som modersmål-

 37. -i grundskolan och gymnasiet
  fast barnet inte kan det från tidigare.

 38. Lagstiftningen har verkställts på olika
  sätt beroende på kommunen.

 39. Det vet ni säkert mycket om.

 40. Finskspråkig utbildning i Sverige
  har beskrivits som splittrad-

 41. -om man jämför den
  med svenskspråkig utbildning i Finland.

 42. Den är mer enhetlig.

 43. Sverigefinska barn har rätt att använda
  och utveckla sitt språk-

 44. -samt sin egen kultur i utbildningen.

 45. I grundskolan är denna rättighet
  begränsad i praktiken-

 46. -vad gäller modersmålsundervisningen
  i kommunala skolor.

 47. Undervisningen är inte tillräcklig.

 48. Detta har konstaterats i Sisuradios
  undersökning och av Europarådet-

 49. -samt av myndigheten
  som övervakar att konventionen följs-

 50. -och även forskare i minoritetspolitik
  som till exempel Jarmo Lainio.

 51. Finskundervisningen koncentreras
  nuförtiden till Stockholmsområdet.

 52. Där finns fem friskolor och några finska
  klasser med sammanlagt 900 elever.

 53. Siffran är från år 2018.

 54. Det har varit möjligt
  att starta friskolor sedan 1990-talet-

 55. -och de har en viktig roll i bevarandet
  av finskundervisningen-

 56. -och stödandet
  av en funktionell tvåspråkighet.

 57. Friskolorna fungerar utanför
  av det offentliga skolväsendet-

 58. -men de har rätt till kommunal skolpeng.

 59. De följer den svenska läroplanen
  och skollagstiftningen.

 60. Enligt lagen måste hälften
  av undervisningen ordnas på svenska.

 61. Svenskans andel måste stiga när eleven
  kommer till de högre klasserna.

 62. Vad gäller läroplanen...

 63. Så här står det
  i den svenska skolans läroplan Lgr11-

 64. -om målen för undervisningen
  i finska som minoritetsspråk.

 65. Språket har kulturell betydelse när man
  uttrycker gemensamma erfarenheter-

 66. -värden och kunskaper.

 67. Det förenar minoriteterna i Sverige
  med andra som pratar samma språk.

 68. Kunskaper i språket och kulturen
  ger perspektiv på den egna identiteten-

 69. -och stärker möjligheterna att delta i
  samhällslivet här och andra länder.

 70. Eleverna ges förutsättningar-

 71. -att utveckla förmågan att utrycka sig
  i tal och skrift-

 72. -att anpassa språket efter olika syften,
  förstå språkets normer-

 73. -reflektera över sociala,
  historiska och kulturella företeelser-

 74. -i olika språkmiljöer-

 75. -samt reflektera över språkets ursprung,
  utveckling och nutida status.

 76. Lgr11 fokuserar på språk,
  men skolan kan även betona kultur.

 77. Undersökningen som jag har som grund
  för presentationen-

 78. -uppdagade många
  av de nyss nämnda frågorna-

 79. -fast jag inte egentligen inte var
  så intresserad av läroplanen.

 80. Jag vill speciellt nämna
  språkets kulturella betydelse-

 81. -alltså hur språket uttrycker
  erfarenheter, kunskap eller information-

 82. -och hur man fungerar som talare
  i en tvåspråkig inlärningsmiljö.

 83. Den praktiska pedagogiken i skolans
  vardag är också intressant.

 84. Nu ska jag koncentrera mig på
  de två sista punkterna-

 85. -alltså språk- och kulturidentiteten
  i vardagen-

 86. -samt ideologierna som skapas
  i skolans interna språkpolitik.

 87. Analysens utgångspunkt är
  föreställningen-

 88. -enligt vilken språkpolitik fungerar
  på olika nivåer.

 89. Den har många nivåer
  och det finns många delområden.

 90. De är språkbruk, folks uppfattningar
  om språket och språkplanering.

 91. Språkpolitiken fungerar inte här
  endast uppifrån neråt.

 92. Den kan också bearbetas
  i praktiken i skolan-

 93. -eller nånstans där man förhandlar
  i olika situationer-

 94. -eller där man fungerar som
  olika slags aktörer i språkpolitiken.

 95. Min undersökning baserar sig
  på etnografiska metoder.

 96. Materialet samlades in under en period
  om 20 månader i en av fem friskolor.

 97. Vad betyder etnografi?

 98. Det betyder att forskaren beskriver
  folks handlingar i deras egen miljö-

 99. -och studerar deras tolkning och
  uppfattning om miljön och handlingen.

 100. Mitt etnografiska mål var-

 101. -att fokusera på det vardagliga
  i skolan, inlärningen och språkbruket.

 102. Jag måste säga några ord
  om transspråkandet innan vi går vidare.

 103. Vad betyder transspråkande?

 104. En av grundidéerna är
  att talarens språkresurser-

 105. -formar en enhetlig helhet-

 106. -utan att skilja på språk
  eller språkliga särdrag-

 107. -så de blir olika system som kallas
  finska, svenska, engelska eller dari.

 108. Här koncentrerar man sig på
  vad man kan göra-

 109. -med de språkresurser
  som finns i kommunikationen-

 110. -och vilken sociala betydelse de får.

 111. Transspråkandet har ifrågasatt
  kodväxlingen, som är ett äldre begrepp.

 112. I sin avhandling har Jaana Kolu
  lyft fram kodväxlingen-

 113. -som en praxis för transspråkande
  i tvåspråkig kommunikation.

 114. Kodväxlingen kan vara ett sätt
  att hänvisa till samhället-

 115. -eller till kulturella fenomen.

 116. Transspråkandet begränsas
  av talarnas olika associationer-

 117. -attityderna gentemot språken
  och talarna samt våra ideologier.

 118. Olika situationer och talarna själv
  inverkar på hur man transspråkar-

 119. -och hurdana språkbruk
  man anser vara möjliga och önskade-

 120. eller omöjliga och oönskade.

 121. Jag har bekantat mig med en pågående
  undersökning för en avhandling-

 122. -där Tuuli From studerar-

 123. -liknande företeelser
  i språk- och kulturpolitiken.

 124. Jag kan inte motstå frestelsen
  att ta upp det här.

 125. From fokuserar på svenskspråkiga
  inlärningsmiljöer i Finland-

 126. -men hon har också studerat
  den sverigefinska skolan.

 127. Det intressanta
  i både Froms och mina iakttagelser är-

 128. -att språkpolitiken inom utbildningen
  kopplas till såväl konkreta frågor-

 129. -alltså vilket språk
  vi använder just nu-

 130. -och på abstrakta frågor.

 131. Dessutom bör nämnas att Finlands
  och Sveriges historia och kultur-

 132. -ofta är sammanlänkade
  även i vardagen.

 133. Å andra sidan är det fråga om kontexter.

 134. Både From och jag har märkt-

 135. -att finsk och svensk språkpolitik
  påverkas av-

 136. -olika historiska, legislativa och
  språkpolitiska utgångspunkter.

 137. Behovet av tvåspråkig utbildning
  motiveras på olika sätt-

 138. -i Sverige och Finland.

 139. I Sverige pratar man om friskolor-

 140. -och om att försvara
  den tvåspråkiga utbildningen.

 141. Man kan placera diskussionen mellan
  den nationella minoritetspolitiken-

 142. -och den marknadsanpassade
  utbildningspolitiken.

 143. Det betyder att skolans språkbruk
  kan betraktas-

 144. -som en del av större politiska
  och kulturella maktförhållanden.

 145. Alltså om man tycker
  att det är intressant.

 146. Nu ska vi bekanta oss
  med vardagen i skolan.

 147. Jag hade möjlighet att iaktta en klass
  i 20 månader-

 148. -från vårterminen i femman
  tills barnen gick ut sexan.

 149. Jag var med på lektionerna
  och rasterna.

 150. Jag stod i kön i matsalen
  och besökte lärarrummet.

 151. Jag gick på skolavslutningen
  och idrottsevenemangen.

 152. Dessutom intervjuade jag eleverna
  och några lärare.

 153. Jag bad eleverna fotografera vardagen
  och berätta om bilderna.

 154. Jag återkommer till det materialet.

 155. Jag fokuserade på vad språket
  och kulturen betyder i en skola-

 156. -där det används många språk dagligen.

 157. Jag iakttog många olika situationer-

 158. -där man diskuterade om
  språkpolitiken i vardagen-

 159. -med tanke på skolan, eleverna,
  folk utanför skolan och lärarna.

 160. Man diskuterade både i formella
  och informella situationer.

 161. Här har vi några exempel
  på formella situationer-

 162. -alltså ett urval av de formella målen-

 163. -som utgjorde ramen
  för skolans tvåspråkighet.

 164. Målet var att eleverna skulle uppnå-

 165. -en aktiv och funktionalistisk
  tvåspråkighet.

 166. De skulle alltså lära sig
  att använda språket på alla områden:

 167. Prata, lyssna, förstå, läsa och skriva.

 168. Tvåspråkigheten skulle också stöda
  den personliga utvecklingen.

 169. När man läser dokumentet
  blir det tydligt-

 170. -att eleverna borde lära sig
  om finsk och svensk kultur.

 171. Man borde dra nytta av deras kulturarv.

 172. Dessutom borde skolan stöda elevernas
  en-, två- eller flerspråkiga identitet.

 173. Vilken roll spelar undervisningen
  i bevarandet av minoritetsspråket?

 174. Skolan spelar en mycket viktig roll.

 175. Utan planmässig undervisning
  försvagas minoritetsspråket.

 176. Forskning visar
  att det är skadligt på många sätt-

 177. -psykiskt, socialt och så klart
  när det gäller inlärningen.

 178. Innehållet i undervisningen
  påverkar det inlärda språket.

 179. Detta ställer naturligtvis krav
  på lärarna också.

 180. När kan man skilja på språken
  och när kan man kombinera dem?

 181. Hur kan man kombinera dem?

 182. En central utmaning är-

 183. -hur man kan uppnå en tillräcklig
  kompetens i båda språken.

 184. Det ser vi nedanför sträcket här.

 185. En tillräcklig språklig kompetens
  betyder-

 186. -att man inte måste upprepa
  samma saker på båda språken.

 187. Eleverna lär sig
  oavsett undervisningsspråket.

 188. Här har vi några exempel på hur man
  använde tvåspråkighet på lektionen.

 189. Det här var alltså klass 5-6
  och eleverna var 11-13 år gamla.

 190. Gruppen hade 5-6 lärare
  under den tiden jag var där.

 191. Då räknar jag inte med
  lärarna i främmande språk.

 192. Lärarna skiljde åt eller integrerade
  språken av olika orsaker.

 193. Ibland var gränserna tydligare
  mellan de olika språken.

 194. Man kunde välja språk
  enligt ämnet eller tidpunkten-

 195. -men jag märkte inte ofta att man
  använde ett visst språk en viss dag.

 196. Den tidsmässiga uppdelningen
  skedde snarare beroende på lektionen.

 197. Man valde också språk
  enligt undervisningsmaterialet.

 198. Den praxis jag oftast märkte var-

 199. -att läraren pratade om olika uppgifter
  på olika språk.

 200. Instruktionerna kunde ges på ett språk,
  medan materialet fanns på det andra.

 201. Administrationen kunde ske
  på ett annat språk än undervisningen.

 202. Ibland behövdes tilläggsförklaringar
  på det andra språket.

 203. I praktiken kunde eleverna
  läsa om ämnet på ett språk-

 204. -och lyssna på det andra språket.

 205. Eller så pratade de på ett språk och
  gjorde skriftliga övningar på det andra.

 206. Då gick man alltså igenom innehållet
  på båda språken.

 207. Under min tid i klassen
  hörde jag otaliga diskussioner om-

 208. -vilket språk man skulle få använda
  i provet.

 209. Förhandlingar i vardagen.

 210. Det är också en viktig uppgift
  som hör till lärarrollen-

 211. -när det gäller organiseringen
  av den tvåspråkiga undervisningen-

 212. att planera ändamålsenlig undervisning
  på ett lämpligt språk.

 213. Följande hör också till lärarens roll.

 214. Hur får man omvärlden in i skolan?

 215. Hur skapar man kontakt med samhället,
  eller samhällena i detta fall?

 216. Hur hålls de finska och svenska
  samhällena relevanta?

 217. Inom pedagogiken talar man om
  "bringing the outside in"?

 218. Mitt exempel är
  från en måndagsmorgon.

 219. Artikeln kanske är bekant för många
  fast den är gammal.

 220. DN hade publicerat en artikelserie
  i tre delar-

 221. -där man diskuterade det finska
  skolsystemets framgång.

 222. Den här rubriken är "Därför är
  finska skolan så framgångsrik."

 223. Läraren tog tidningen med sig
  till lektionen-

 224. -och presenterade den för klassen.

 225. Hen berättade att DN hade skrivit
  om den finska skolan-

 226. -i kulturbilagan.

 227. Artikeln var på svenska,
  men på lektionen pratade man finska.

 228. Läraren sammanfattade alltså artikeln
  på finska.

 229. När jag analyserade situationen-

 230. -märke jag att läraren här kunde nå
  skolans språkpolitiska mål-

 231. -gällande strävan
  att stärka elevernas kulturidentitet-

 232. -vad gäller
  finskhet och sverigefinskhet.

 233. Så här skapar läraren en bild
  på den kulturella ideologin.

 234. Hen berättar om sin egen uppfattning
  om artikeln.

 235. Artikeln beskrev otroligt bra, varför
  den finska skolan är bäst i världen-

 236. -medan den svenska skolan blir sämre.

 237. Artikeln är från början av 2010-talet.

 238. Läraren berättar att svenska elever
  säger att de trivs i skolan.

 239. Det framgick ur artikeln.

 240. Men att skolgången verkar allvarligare
  i Finland än i Sverige.

 241. Det var en slutsats.

 242. Eleverna vill att artikeln ska läsas
  högt, men det finns inte tid för det.

 243. Man fokuserar i stället på lärarens
  referat eller tolkning av innehållet.

 244. Med artikeln stärker läraren
  bilden av sverigefinnarna-

 245. -inte bara genom att jämföra länderna-

 246. -utan också genom att
  beskriva sverigefinskhet.

 247. Hen säger bland annat så här:

 248. "Ni har en del av det finska
  framgångskonceptet i det här huset."

 249. "Många av era lärare
  har utbildats i Finland."

 250. "Båda kulturerna finns här i huset."

 251. "När man kombinerar dem
  kanske vi når ännu bättre resultat."

 252. Det är intressant att hen hänvisar
  till själva skolhuset.

 253. Hen säger "i huset"
  som om det var en fysisk reinkarnation-

 254. -där kulturerna smälter samman.

 255. Här ser vi hur läraren använder
  språk- och kulturpolitik-

 256. -och förstärker vissa särdrag.

 257. Hur är det då med eleverna
  och deras vardag?

 258. Diskussioner om typiska finska
  och svenska frågor-

 259. -både positiva och negativa-

 260. -märktes på många sätt
  och jag har exempel på det.

 261. Här har jag transkriberat en diskussion
  som blev publicerad i en tidskrift.

 262. Jag hoppas att ni hänger med.

 263. Jag ska försöka förklara.

 264. Elevernas bild av sig själv
  som sverigefinnar syns i diskussionerna.

 265. Exemplet är från klassrådets möte.

 266. Eleverna har fått olika roller
  medan läraren håller sig utanför-

 267. -fast hen sitter i klassrummet.

 268. En av eleverna valdes till ordförande.

 269. Hen skulle styra diskussionen
  om frågor som eleverna hade valt.

 270. De hade skrivit dem på lappar
  och lämnat in dem före mötet.

 271. Den första diskussionen handlade om
  arbetsron i klassen.

 272. Min bild är lite otydlig.

 273. Det fanns en tvåspråkig skylt
  om arbetsro på väggen.

 274. Målet var självreglerande arbetsro.

 275. Namnen på eleverna
  är inte deras riktiga namn.

 276. Marika har en lapp i handen,
  men ser inte vad det står.

 277. Därför säger hon:
  "Jag ser inte vad det står."

 278. Då föreslår Hans att han kan läsa
  och tar lappen.

 279. Hugo har skrivit att man ska få en halv
  timme kvarsittning för tre kryss.

 280. Läraren och eleverna hade tillsammans
  bestämt-

 281. -att de som stör arbetsron
  skrivs upp på tavlan och får ett kryss.

 282. Hugo vill att tre kryss
  ska få en påföljd-

 283. -eftersom ingen tycker
  att systemet fungerar.

 284. Eleverna Nicole, Hugo, Clara och August
  diskuterar om kvarsittningen.

 285. De tycker olika om hur hårt straffet är.

 286. Nicole säger: "Det är ganska mycket."
  Alltså en halv timme kvarsittning.

 287. Hugo tycker att det är lite.

 288. Clara säger: "Vi är inte i Finland."

 289. "Vi är i en sverigefinsk skola",
  säger hon och gör high-five.

 290. Det intressanta är att förslaget
  avfärdas med "vi är inte i Finland".

 291. Man tror alldeles tydligt
  att det är striktare i Finland.

 292. "Vi är i en sverigefinsk skola" kan
  betyda att "vi fungerar på vårt sätt".

 293. Här ser vi hur transspråkandet fungerar-

 294. -och hur de gemensamma resurserna
  används.

 295. Några elever pratar svenska
  och andra finska.

 296. Språket som lappen och skylten
  på väggen är skrivna på-

 297. -kopplas ihop med det talade språket
  och kroppsspråket, high-five.

 298. Det är intressant att se hur eleverna
  förmodar att de känner till situationen-

 299. -fast endast få
  har gått i skola i Finland.

 300. De tror sig känna till kulturskillnad-
  erna i finska och svenska skolor.

 301. Innehållet i DN:s artikel, som hade
  presenterats en månad tidigare-

 302. -återspeglas i elevernas diskussion
  och kulturideologiska uppfattning.

 303. Andra exempel...

 304. I den sverigefinska skolan
  tryggar lagstiftningen inte-

 305. -en miljö som är finskspråkig
  eller som beaktar finsk kultur.

 306. Den tvåspråkiga skolan skapar den själv
  och man diskuterar om den.

 307. Det är logiskt eftersom målet är-

 308. -att fostra barnen med två språk
  och två kulturer.

 309. Vi märker också att det här skiljer sig
  från Tuuli Froms undersökning-

 310. -om skolans interna diskurs i Finland-

 311. -och finskans betydelse
  i den finlandssvenska skolan.

 312. Följande exempel på kultursnack
  är från matsalen strax före jul.

 313. Skolan bjöd på
  ett traditionellt svenskt julbord.

 314. Eleverna stod i kö till matsalen-

 315. -och läste menyn på väggen.

 316. Den väckte en diskussion om finsk
  och svensk matkultur och jultraditioner.

 317. Hans säger besviket
  att julmaten är svensk.

 318. Han tycker julbordet är en flopp.

 319. Många börjar räkna upp rätter
  som de saknar från det finska julbordet-

 320. -men också favoriter från det svenska.

 321. En tjej konstaterar
  att Hans saknar kålrotslåda.

 322. Läraren köar också
  tillsammans med eleverna.

 323. Hans bekräftar kompisens tolkning
  genom att säga till läraren:

 324. "I Sverige äter man samma mat till jul,
  påsk och på alla helger."

 325. Inte ens en etnograf klarade av
  att hänga med i diskussionen längre.

 326. Många höll med-

 327. -medan vissa lyfte fram
  det goda med köttbullarna.

 328. Sist och slutligen måste läraren ingripa
  och lugna situationen.

 329. Hen bad eleverna vara tysta.

 330. Hans fick den otrevliga rollen
  som den som förstörde julen.

 331. Det här är ett bra exempel på-

 332. -hur eleverna deltar i skolans
  och den egna vardagens-

 333. -språk- och kulturpolitiska diskussion
  och ifrågasättande.

 334. Kulturella symboler som mat
  blir heller inte förbisedda.

 335. Mina exempel visar hur lärarna och
  eleverna skapar en tvåspråkig vardag-

 336. -i sin egen inlärningsmiljö.

 337. Jag var också intresserad av
  hur elevernas liv såg ut utanför skolan.

 338. Det var omöjligt att följa 18 elever
  under fritiden.

 339. Några kunde jag följa med på nära håll-

 340. -men jag också gav en uppgift
  till hela gruppen.

 341. De skulle ta bilder eller videor-

 342. -och dokumentera sin vardag utanför
  skolan med temat "Jag och språken".

 343. De flesta lämnade in 3-5 foton
  eller videor efter en vecka.

 344. Efter det hade jag också möjligheten
  att intervjua dem.

 345. Barnen tog bilder framförallt
  på sådana språklandskap-

 346. -som de själva hade koppling till.

 347. Bilderna var inte slumpmässigt tagna
  för att nåt såg intressant ut.

 348. Barnen kunde också motivera hur
  bilderna var anknutna till dem själva.

 349. Återkommande motiv var
  till exempel såna här föremål-

 350. -som hänvisar till tvåspråkighet
  eller finskhet.

 351. En svensk studentmössa
  och Finlands flagga.

 352. Så här representerades det svenska
  och det finska i det egna hemmet.

 353. Här har vi ett jubileumsmynt från 2009-

 354. -som präglades till minne för Finlands
  och Sveriges "skilsmässa" 1809.

 355. Det här hängde samman med
  hur den tvåspråkiga skolan-

 356. -formellt upprätthöll tvåspråkighetens
  betydelse och värde i diskursen.

 357. I intervjuerna kom Sverige och Finland
  och sverigefinskheten ofta fram-

 358. -på samma sätt som i de informella
  diskussionerna om kålrotslåda.

 359. Det lönar sig också att nämna
  att eleverna hade rangordnat fotona så-

 360. -att foton om finskhet, svenskhet och
  sverigefinskhet ansågs viktiga-

 361. -men det fanns också andra bilder
  och symboler som beskrev identiteten.

 362. Till exempel såna här...

 363. Brasiliens flagga hänvisade
  till den ena förälderns hemland-

 364. -som eleven saknade
  och besökte alltför sällan.

 365. En bild av Facebook där eleven använde
  finska, svenska och engelska-

 366. -och försökte läsa alla språk
  som folk skrev på.

 367. I sociala medier finns dessutom
  intertextualitet.

 368. Länkarna kan leda till sidor
  som är skrivna på andra språk.

 369. Här har vi en bild av Ikeas varuhus
  med texten "Muebles y Decoración".

 370. Bilden är tagen på semestern i Spanien.

 371. Elevens familj hade besökt
  den här semesterorten flera gånger-

 372. -och eleven var intresserad av spanska.

 373. Här har vi en tysk målarbok
  av märket Top Model.

 374. De var populära för några år sen.

 375. Eleven ville hänvisa till
  den ena förälderns hemland-

 376. -och det andra hemspråket, alltså tyska.

 377. De här bilderna uttrycker
  multilingualism och multikulturalism.

 378. Många elever hade minst två språk
  och två kulturer.

 379. Jag har presenterat exempel på
  och analyser av-

 380. -transspråkande bland lärare och elever,
  språkpolitik i vardagen-

 381. -och kultur i en tvåspråkig
  inlärningsmiljö och utanför den.

 382. Resultaten visar att språkkunskap
  och kulturell identitet-

 383. -kan skapas som en summa av
  olika språkliga och visuella funktioner.

 384. De är kopplade till skolans formella-

 385. -och framförallt lärarnas formella
  språk- och kulturpolitik.

 386. Forskningen visar
  att undervisningen aktiverar-

 387. -användningen av språkresurser
  fast det också finns utmaningar.

 388. En utmaning, som kom fram
  i mitt övriga forskningsmaterial, var-

 389. -att en språkligt rätt heterogen grupp-

 390. -ställde höga krav på hur läraren
  planerar användningen av språken.

 391. Det behövs olika stödfunktioner
  och lösningar.

 392. Multilingualism och multikulturalism
  är ytterligare en utmaning-

 393. -som skolans tvåspråkighet ställs inför.

 394. Lärare och elever upprätthåller
  och bearbetar aktivt-

 395. -den kulturella ideologin.

 396. Men det som inte har med
  sverigefinskhet att göra-

 397. -förblir en utmaning.

 398. Många elever hade en förälder
  som hade en annan språklig bakgrund.

 399. Det framgick av bilderna
  och elevernas vardagsspråkbruk.

 400. När vi återkommer till språkpolitiken-

 401. -och skolans mål att stöda
  barnens och ungdomarnas identitet-

 402. -ser vi att det finns förutsättningar
  att ta mångfalden i beaktande.

 403. Vi ska ändå fråga oss
  om multilingualism i vidare bemärkelse-

 404. -kan radera gränserna
  mellan skolans två officiella språk.

 405. Vad skulle det innebära
  för minoritetsspråket?

 406. Här har vi några källor.

 407. Tack ska ni ha.

 408. Översättning: Sari Östman
  www.btistudios.com

Hjälp

Stäng

Skapa klipp

Klippets starttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.

Klippets sluttid

Ange tiden som sekunder, mm:ss eller hh:mm:ss.Sluttiden behöver vara efter starttiden.

Bädda in ditt klipp:

Bädda in programmet

Du som arbetar som lärare får bädda in program från UR om programmet ska användas för utbildning. Godkänn användarvillkoren för att fortsätta din inbäddning.

tillbaka

Bädda in programmet

tillbaka

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Produktionsår:
Längd:
Tillgängligt till:

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Ämnen:
Modersmål och minoritetsspråk > Finska
Ämnesord:
Finska språket, Språkvetenskap, Sverigefinska, Tvåspråkig undervisning, Tvåspråkighet
Utbildningsnivå:
Allmänbildande

Alla program i UR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Arbete med finska i Övertorneå kommun

Övertorneå kommun ligger vid den svensk-finska gränsen i Tornedalen och är ett förvaltningsområde för både finska och meänkieli. Kommunen strävar aktivt efter att det finska språket ska vara levande i Övertorneå. Här visar Sari Oja exempel på kommunens språkarbete samt ger idéer och inspiration till att arbeta med finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Litterära plagiat

Hur mycket får en författare eller skribent låna från andra inom ramen för konstnärlig frihet? Universitetslektor Outi Oja talar om litterära plagiat: hur författare genom tiderna har lånat ord och handlingar av andra konstnärer samt plagierat och stulit deras identitet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språken i det självständiga Finland

Hur ser språksituationen ut i Finland när invandringen har ökat antalet talade språk i landet? Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, ger en språkgenomgång från självständigheten till nutiden och spanar om framtiden för Finlands språk på 2030-talet. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Språkrådets finska språkrådgivning

Rättstavnings- och grammatikfrågor är vanligt förekommande till Språkrådets rådgivning i finska. Vilka kontaktar den finska språkrådgivningen, och har det skett någon förändring under en tioårsperiod? Språkvårdarna Tarja Larsson och Henna Leskelä berättar om kartläggningen. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Tvåspråkig undervisning i Sverige

Hur ser den finskspråkiga skolgången och utbildningen ut i Sverige på 2010-talet? Och hur förhåller man sig till språk och kultur i den sverigefinska skolvardagen? Universitetslektor Annaliina Gynne berättar om sin avhandling kring tvåspråkig skolgång, mångspråkighet och elevers mångkulturella uttryck. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Spelbarhet:
UR Skola
Längd:
TittaUR Samtiden - Språkseminarium i finska 2019

Nyord i finskan

Gubbyoga, jäktkultur och mobilmedgivande är några av de nyord som tillkom finskan under 2018. Matti Räsänen, språkvårdare vid Institutet för de inhemska språken, berättar om teman och trender som påverkar ordens väg till finskan. Inspelat den 28 mars 2019 på Finlandsinstitutet i Stockholm. Arrangör: Språkrådet.

Produktionsår:
2019
Utbildningsnivå:
Allmänbildande
Beskrivning
Visa fler

Mer allmänbildande & modersmål och minoritetsspråk

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta UR Samtiden - DigiGiella18 - Samiska språk och digital teknik

Samiskt språknav

Umeå kommun har förändrat sitt sätt att arbeta med samiska som modersmål i både förskola och skola. Bland annat erbjuder man fler undervisningstimmar och nya möjligheter för de elever som läser samiska att träffas och använda språket. Marie Karling, chef för Samiskt språknav, berättar. Inspelat den 7 februari 2018 på Mittuniversitetet i Östersund under festivalveckan Staare 2018. Arrangörer: Samiskt språkcentrum, Umeå universitet, Umeå kommun och SSR - Svenska samernas riksförbund.

Spelbarhet:
UR Skola
Längd
Titta Lagom mycket finsk

Arvet

Samtidigt som sverigefinländarna har blivit medelklass blir det allt svårare att hålla det finska språket levande. För trots nya minoritetslagar är det idag inte helt lätt att få förskole- eller skolundervisning på finska. Bianca och Tiffany Kronlöf funderar över stereotyper och hur man gör finsk humor som inte handlar om sprit eller bastu. Kimmo Tetri som grundat en sverigefinsk teatergrupp tar itu med finskhet och manlighet.